Tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS)"

Transkript

1 Forsvarets Bygning- og Etablissementstjeneste Plan- og virksomhedsområdet Arsenalvej 55 J.nr. ODE Ref. olmoe/idhan 9800 Hjørring Den 21. september 2010 Tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS) For: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55, Hjørring CVR-nummer: P-nummer: Tilladelsen omfatter: Selve rørledningen (NEPS) inkl. f.eks. rørledningerne ved flyvestationerne, flådestationerne og Hundested Havn til deres respektive tankområder. Pumpestationerne: Understed, Aalborg, Ejstrup, Lyngsbæk, Esbjerg, Fredericia og Frestrup samt ventilarrangement Bredstruplund. Importanlæg: Esbjerg Havn, Lyngbæk Pier, Aalborg Oliehavn, Understed, Flådestation Frederikshavn, Flådestation Korsør og Hundested Havn. Dato: Godkendt: Ole Moeslund Annonceres elektronisk den 24.september 2010 på Søgsmålsfristen udløber den 1. april 2011.

2 Indhold 1. INDLEDNING BESKRIVELSE AF ANLÆGGET AFGØRELSE OG VILKÅR GENERELLE BESTEMMELSER DRIFTS OG KONTROLVILKÅR PROCEDURE VED UHELD JOURNALFØRING OG KONTROLRUTINER INDBERETNING OG RAPPORTERING TEKNISK BESKRIVELSE, VURDERING OG BEMÆRKNINGER INDLEDNING Pipelinen Produkter Pumpestationer OVERVÅGNING, SIKKERHED OG KONTROL AF ANLÆG Skader påført af tredjepart Korrosionsbeskyttelse Kontrol under drift Kontrol af ledninger og tanke Overvågning og fejlbetjening Risikoanalyse af NEPS FORHOLDET TIL LOVEN LOVGRUNDLAG ØVRIGE AFGØRELSER TILSYN MED VIRKSOMHEDEN OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING LISTE OVER MODTAGERE AF KOPI AF AFGØRELSEN SAGSAKTER OG REFERENCER

3 1. INDLEDNING North European Pipeline System (NEPS) er et kombineret tank- og pipeline system til opbevaring og transport af brændstof. Miljøministeriet meddelte i 1974 tilladelse til fortsat drift af anlægget. Miljøcenter Odense (MCO) er tilsynsførende myndighed for rørledningen og ønsker nu at revurdere tilladelsen for olierørledningen. Rørledningen er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen 1, der er udstedt i medfør af 19 i miljøbeskyttelsesloven 2. MCO er i henhold til olietankbekendtgørelsens 23 tilsynsmyndighed på pipelines med en længde på mere end 70 km. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har som etablissementsforvaltende myndighed i forsvaret den 3. december 2008 fremsendt ansøgningsmateriale som grundlag for Miljøcenter Odenses vurdering af NEPS. Endvidere har forsvaret i marts 2009 fremsendt en risikoanalyse af NEPS. På grundlag heraf, samt af supplerende oplysninger, der løbende er fremsendt fra FBE, giver MCO tilladelse til fortsat drift af NEPS på de vilkår, der er angivet i afsnittet Afgørelse og vilkår. I afsnittet Teknisk beskrivelse sammenfattes og vurderes oplysningerne fra ansøgeren, og Miljøcenter Odenses vilkår begrundes. Tilladelsen omfatter følgende: Selve rørledningen (NEPS) ink. f.eks. rørledningerne ved flyvestationerne, flådestationerne og Hundested Havn til deres respektive tankområder. Pumpestationerne: Understed, Aalborg, Ejstrup, Lyngsbæk, Esbjerg, Fredericia og Frestrup samt ventilarrangement Bredstruplund. Importanlæg: Esbjerg Havn, Lyngbæk Pier, Aalborg Oliehavn, Understed, Flådestation Frederikshavn, Flådestation Korsør og Hundested Havn. De øvrige pumpestationer og tankområder der er tilknyttet rørledningen, er ikke omfattet af denne godkendelse. Anlæggenes indretning fremgår af de af FBE fremlagte oplysninger og den tekniske beskrivelse. Det er miljøcenterets vurdering at anlægget vil kunne drives uden væsentlig indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med tilladelsen. 1.1 Beskrivelse af anlægget Etableringen af tankområderne, pumpestationerne og rørsystemet blev påbegyndt i 1953 ved hjælp af NATO infrastrukturmidler og blev gradvist udvidet med alliancens behov for brændstoffer. Hovedparten af udbygningen blev afsluttet sidst i 1960 erne. NEPS er således bygget med det militære beredskab for øje. I fredstid anvendes systemet i militær sammenhæng primært til forsyning af flyvevåbenet. Civilt anvendes dele af systemet af Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO), som har et antal tanke med forbindelse til pipelinen. Forsvarets Depot og Distribution (FDD), som er en NIV III myndighed under Forsvarets Materieltjeneste (FMT), er driftsansvarlige for NEPS. 1 BEK nr. 259 af 23/03/2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 2 Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni

4 NEPS har en større kapacitet, end forsvaret i dag har behov for. Derfor arbejdes der på at udnytte den ledige kapacitet ved at udleje tanklagre og tilbyde transport af brændstof i ledningen. Rørledningen har en samlet længde på ca. 650 km, hvoraf den danske del af ledningen har en længde på ca. 580 km. Pipelinen er i hovedtræk et nord-syd gående system, der strækker sig fra Frederikshavn i nord til Kielerkanalen i syd. Systemet er i Danmark forbundet til flyvestationerne Aalborg, Karup og Skrydstrup samt til de tidligere flyvestationer Tirstrup og Vandel. Derudover er NEPS forbundet med FDO systemet flere steder og omfatter også flere stikledninger i den forbindelse. NEPS er i Danmark forbundet til Shell Raffinaderiet i Fredericia og Esbjerg Havn. Der er importsteder i Esbjerg Havn, Lyngsbæk Pier ved Ebeltoft, Understed fortøjningsarrangement ved Frederikshavn samt i oliehavnen i Aalborg. På Sjælland er der importsteder i Hundested Havn og Flådestation Korsør. Begge steder er der en pipeline til et tankområde. Flere pipelinen jf. punkt 3.1 er tømte og planlægges afhændet. Ved import af brændstof sker leverancen enten fra skib eller direkte fra raffinaderi. Efter kvalitetskontrol pumpes brændstoffet fra modtagertankområdet til det tankområde, hvorfra produktet kan udleveres. Brændstoflagrene (tankområderne), som hver især bl.a. består af flere jorddækkede tanke, er placeret langs pipelinen. Ved importanlæggene og på pipelinen er der flere pumpestationer. 4

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af det af forsvaret fremsendte materiale, meddeler Miljøcenter Odense hermed tilladelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), til fortsat drift af NEPS. Tilladelsen meddeles i henhold til 19 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen gives på følgende vilkår. 2.1 Generelle bestemmelser 1. Tilladelsen er gældende fra offentliggørelse. 2. Rørledningen med tilhørende installationer skal indrettes og drives i overensstemmelse med tilladelsens krav og den af ansøgeren fremlagte Miljøtekniske beskrivelse (MTB). 3. Forsvaret skal underrette MCO, før forsvaret a. påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende tilladelse, b. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når rørledningen helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes, c. indstiller driften af rørledningen, eller delstrækninger heraf, i en længere periode, det vil sige i mere end 6 måneder svarende til definitionen mølpose lukning jf fremsendte kommentar d. genoptager driften, efter den har været indstillet en længere periode, det vil sige i mere end 6 måneder. 4. Forsvaret, skal - ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter - træffe de nødvendige foranstaltninger ved miljøsikring af anlægget for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en - efter nærmere aftale med MCO - miljømæssigt tilfredsstillende stand. Forslag til foranstaltninger m.v. skal sendes til MCO før driften indstilles. 5. Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser fastsat i denne tilladelse, skal forsvaret uopfordret og uden ugrundet ophold, udføre eller lade udføre afhjælpende foranstaltninger. 6. Der skal senest ultimo januar 2011 til MCO fremsendes dokumentation for at Hundested pumpestation er miljøsikret, så der ikke kan ske forurening af undergrunden. Herunder at de tilhørende tanke er tømte og rengjorte. 7. Der skal senest ultimo januar 2011 til MCO fremsendes en tidsplan for sløjfning af udvalgte ventilbrønde og bypassbrønde. På grundlag af denne plan vil MCO vurdere om der er behov for fremskyndelse af tidsplanen. 5

6 8. Inden 1. juni 2012 skal den katodiske beskyttelse af NEPS være renoveret og der skal være indført on/off målinger med tilhørende kontrolforanstaltninger og acceptgrænser. Projektets status skal fremgå af den årlige indberetning til MCO, første gang for året Der skal senest den 1. december 2010 fremsendes en plan for pigging af de højtryksledninger der endnu ikke er undersøgt. Tidsplanen må ikke overskride 1. januar Inden 1. december 2010, skal der fremsendes en plan for pigging af højtryksledninger fremover. Intervallet for tidsplanen må ikke overstige 15 år fra sidste pigging på baggrund af erfaringer fra igangværende pigging projekter. 11. Senest 1. december 2010 skal der fremsendes en plan for gennemførelse af pigging af lavtrykssystemer. Tidsplanen må ikke overskride 1. januar Inden 1.april 2013, skal der fremsendes en plan for pigging af lavtrykssystemerne fremover. Intervallet for tidsplanen må ikke overskride 15 år fra sidste pigging. 13. Der skal udarbejdes en procedure for vurdering af rørledningens læggedybde. Proceduren skal omfatte beskrivelse af hvorledes læggedybden måles, kriterier for hvornår en måling anses for kritisk, samt hvilke foranstaltninger, der iværksættes hvis der konstateres en for lav lægningsdybde. Proceduren skal fremsendes til MCO senest 1. marts 2011 og være tilgængelig for personale ved det ansvarlige tankområde. 2.2 Drifts og kontrolvilkår 14. Der skal inden ultimo januar 2011 fremsendes en plan for inspektion/kontrol af tanke på pumpestationerne, der indeholder mineralolieprodukter. Kontrollen skal som minimum være som angivet i olietankbekendtgørelsen. 15. Alle nedgravede olieførende rør af stål på pumpestationerne skal være effektivt katodisk beskyttede. 16. Faste slanger til udlevering til lastbiler skal efterses og trykprøves mindst en gang hvert andet år. Resultatet af prøvningen skal i sammenfattet form og med angivelse af om trykprøvningen og eftersynet er tilfredsstillende - anføres i driftsjournal og fremgå af den årlige indberetning til MCO. 2.3 Procedure ved uheld 17. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal hurtigst muligt meddeles MCO. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest to uger efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser. 2.4 Journalføring og kontrolrutiner 6

7 18. Resultatet af prøvningerne og kontrol skal anføres i driftsjournal. Hovedresultaterne af resultaterne skal fremgå af den årlige indberetning til MCO. 2.5 Indberetning og rapportering 19. FBE skal hvert år inden 1. april fremsende forløbende år fra 1. januar - 31.december til MCO fra 2010: Afrapporteringen skal ske kortfattet og på en overskuelig måde og skal som minimum indeholde: Oversigt over resultater af pigging af rørledningerne i løbet af året, samt oplysninger om planlagt pigging det følgende år. Oversigt over egenkontrollen af den katodiske beskyttelse, i året sammenholdt med kravværdierne for den tidsmæssige frekvens og potentialeintervallerne. Er værdierne ikke overholdt, skal der samtidig fremsendes en handlingsplan for overholdelse af værdierne. Hovedresultaterne af tæthedsprøvninger, der er foretaget i det foregående år samt tilstandsrapporter for alle testede ståltanke. Registrering af nærved miljøuheld, uheld og driftsforstyrrelser Observationer af eventuelle ændrede lægningsdybder En beskrivelse i oversigtsform af hvilke rørdele, tanke, ventilbrønde der er udskiftet eller sløjfet i løbet af året. Prioriteret plan for udskiftning af rørdele og tanke det igangværende år. En kort oversigt over resultatet af linievandringerne og linieturene, herunder evt. oplysninger om fravigelser og observationer. Log for trykprøvning hvert andet år etc. af faste slanger til tankning 7

8 3. TEKNISK BESKRIVELSE, VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder en sammenskrivning af forsvarets miljøtekniske beskrivelse og en vurdering af de dele af NEPS-systemet, som er omfattet af denne 19 tilladelsen. Herunder en begrundelse for de stillede vilkår. Tilladelsen omfatter Importfaciliteter, pipelinen fra importfaciliteter til tankområder og imellem tankområder inklusiv ventilarrangementer og brønde, manifold, surgetanke. Tilladelsen omfatter endvidere lavtrykspumpestationerne Understed, Aalborg Oliehavn, Esbjerg Havn samt højtrykspumpestationerne på Flådestation Frederikshavn, Lyngsbæk, Fredericia, Ejstrup og Frestrup. Følgende dele af ledningen samt pumpestationer benyttes ikke længere: Tankområde Fladen Tankområde Vrangbæk. Tankområde Vrangbæk Tankområde Understed Nord Tankområde Understed Nord Understed Pumpestation. Hundested Havn - Tankområde Hundested Tankområde Handrup - Lyngsbæk Pumpestation Tankområde Handrup - Flyvestation Tirstrup Tankområde Handrup - Første FDO depot. Tankområde Vandel Flyvestation Vandel. På pumpestationerne i tilknytning til rørledningerne findes er række motorer til pumpning af produkter. Endvidere findes der på stationerne nødstrømsanlæg. Disse motorer og anlæg er ikke omfattet af tilladelsen. Udover motorerne findes også en række tanke til opbevaringer af produkter. Tankene findes i mange forskellige størrelser. Olietanke reguleres i langt overvejende grad af olietankbekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse regulerer imidlertid kun nedgravede tanke på op til liter og overjordiske tanke på liter og derunder. Er tankene ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, skal der gives en særlig tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven. Er det samlede oplag på et anlæg større end ton, skal oplaget endvidere godkendes efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Disse regler er nærmere fastlagt i Miljøministeriets bekendtgørelse om listevirksomheder. 3 Der er ikke med denne tilladelse taget stilling til om nogle af oplagene, skal vurderes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel Pipelinen I klassificerede bilag til den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt et kort over NEPS-ledningen. Det fremgår af kortet at ledningen bl.a. føres gennem områder med særlige drikkevandsinteresser. 3 Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 13. december

9 Ledningens lægningsdybde er normalt 60 cm. Rørledningens dimensioner er fra 4 til 14, hvor 6 er den mest anvendte. Rørene er sømløse stålrør med godstykkelse på 4,78 mm til 7,92 mm og er produceret efter standarden API (American Petreol Industri) 5 L Grade B. Det samlede rørledningssystem er opdelt i sektioner, med lukkede ventiler på tankområderne. En rørledningssektion, bestående af rørledningsstrækningen mellem 2 tankområder, kan betragtes som en lang olietank med en længde på ca km. Rørforbindelserne, der forbinder de fleste tankområder eller pumpestationer, er højtryksrørledninger og har et afgangsdriftstryk på max 80 bar. De forbindelser, der forbinder importsteder med tankområder eller pumpestationer, er lavtryksrørledninger og har et afgangsdriftstryk på max 16 bar. Modtagertrykket vil være ca. 1-2 bar. Det samlede rørledningssystem er altid oliefyldt. I højtryksledninger opretholdes et hviletryk på ca bar, mens der i lavtryksledninger opretholdes et hviletryk på ca bar. På tankområder og pumpestationer er der på de ind- og udgående rørledninger mulighed for aflæsning af trykket vha. manometer. På hovedparten af tankområderne er dette udbygget med elektronisk trykmåling. Rørene er katodisk beskyttede og belagt/beviklet med en coatning. Coatningen kan variere alt afhængig af etableringstidspunktet, men oftest består coatningen af en bitumen- eller tjærepapbelægning Produkter Gennem NEPS-ledningen transporteres primært diesel og jetbrændstof. I tabel 1 er vist de forskellige produkter, der transporteres i ledningen. 9

10 Produkt Flybrændstof med additiver (F34 = F35 + S-1745) Civilt flybrændstof (F35) Diesel (F54) Let diesel Methyl diglycol S-1745 (FSII) Fareklasse II-1 II-1 III-1 III-1 III-1 Bakterie og svampemiddel II-1 Tabel 3.1 Produkter der håndteres via NEPS Der håndteres marinediesel og anlægget er beregnet til også at kunne håndtere Benzin. Dette sker dog ikke i øjeblikket Pumpestationer Teknisk beskrivelse Tegninger over pumpestationer og importanlæg er vedlagt ansøgningsmaterialet i særskilt bilagsrapport over klassificeret materiale. Dette materiale er fortroligt og undtaget fra aktindsigt. NEPS har følgende lavtrykspumpestationer: Understed, Aalborg Oliehavn, Esbjerg Havn, samt højtrykspumpestationerne Lyngsbæk, Fredericia, Ejstrup og Frestrup. I Hundested Havn er pumpestationen nedlagt. En pumpestation kan bestå af følgende dele: Tanke Scraper pit. Pumpehus Pumper Tanke benævnes: Surgetanke, dræntanke og hjælpetanke.. Hjælpetanke kategorien omfatter bl.a. servicetanke, forbrugstanke, contamineringstanke, dagstanke. Surgetanke Disse tanktyper er store ikke-jorddækkede tanke på 300 til 900 m 3 på import pumpestationer. Disse tanke er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, da denne bekendtgørelse kun omfatter overjordiske tanke på op til liter. Dræntanke Disse tanke anvendes til midlertidigt af tømme dele af rørledninger medens arbejde/renovering med disse pågår. Tankene har en sådan størrelse og opbevarer produkter, der bevirker at de er omfattet af olietankbekendtgørelsen. 10

11 Scraper pit Scraper pit, er overdækkede konstruktioner.,de bruges til styring af trykket ved nedkøring af anlægget, samt i forbindelse med import på anlægget. Der er her mulighed for at udtage en prøve af blandingsproppen, der opstår mellem de forskellige produkter i NEPS-ledningen. Ligeledes anvendes scraper pit som et rørknudepunkt ved en gennemstrømning i NEPSledningen samt til modtagelse og afsendelse af en rensebørste. Drift og overvågning Drift, overvågning og kontrol af pumpestationerne varetages af bemandingen på det nærmest beliggende tankområde. Beliggenhed og bestykning Understed Pumpestation Understed Pumpestation blev etableret i Der er tre overjordiske såkaldte surgetanke. Tankene er etableret i 1957 og i Der er tale om fritstående ståltanke med ståltag. Tankene står på betonfundament og er forsynet med flammefælder, pejle- og prøveudtagningsstuds, lynafleder, alarm for højeste fyldegrænse samt automatisk tankpejleanlæg med fjernvisning i kontrolrummet i pumpehuset. Der findes et delvist jordlagt fordelingsarrangement til de tre tanke. Der er tre dræntanke à 5 m 3. De er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. Herudover findes en forbrugstank på 50 m 3. I pumpehuset er der en indendørs dagtank på 3 m 3, der er en lodret stående ståltank. Tanken er placeret på betongulv. Manifolden, der består af en eldrevet sumppumpe og et scraper udtag, blev renoveret i 1999 har synlige rørføringer, som er umiddelbart tilgængelige. Der er indbygget spildalarmer i pittene. Lyngsbæk Pumpestation Her findes tre forbrugstanke på 50 m 3, 20 m 3 og 3,5 m 3 Herudover findes 3 dræntanke à 5 m 3. Tankene er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. Manifolden har nedgravede rør. Anlægget indeholder en eldrevet sumppumpe og et scraper udtag. Pumpehuset er indrettet med et pumperum, et motorrum og et kontrolrum. I pumpehuset er to hovedpumper, der drives af gamle dieselmotorer. Pumperne har et arbejdsvolumen på 350 m 3 /h, på pumpestationen findes endvidere en dieseldreven nødstrømsgenerator. Fredericia Pumpestation Fredericia Pumpestation er etableret i 1980 erne. Tankene er etableret i Der er tre dræntanke à 5 m 3. Dræntankene er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. 11

12 Herudover to servicetanke på 50 m 3 og 20 m 3. Indendørs dagtank er en vandret ståltank, der er placeret på betongulv. Manifolden er overdækket og alle rørføringer er synlige og tilgængelige. Under rørene er der etableret betonkælder med sump. Der er ikke etableret gulvafløb i betongulvet. Scraper udtag er etableret i manifolden. Pumpehuset er en solid betonbygning sikret mod granatsplinter. Pumpehuset er indrettet med 3 hovedpumper i et pumperum. Herudover findes et motorrum og et kontrolrum. På Fredericia Pumpestation er der desuden en dieseldreven nødstrømsgenerator. Aalborg Oliehavn Pumpestation Aalborg Oliehavn Pumpestation består kun af én eldrevet pumpe, samt to 5 m 3 og en 1,5 m 3 dræntanke af uoplyst alder. På pumpestationen findes desuden et scraper pit. Esbjerg Pumpestation Esbjerg Pumpestation har to pumper med tilhørende dieselmotorer. Der er tre dræntanke à 5 m 3. Dræntankene er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. Herudover tre forbrugstanke på 3,8 m 3, 50 m 3 og 20 m 3, samt en smørolietank på 5 m 3. Ejstrup og Frestrup Pumpestationer Ejstrup blev etableret i 1954, og Frestrup blev etableret i Frestrup anvendes meget sjældent. Pumpestationerne er beliggende på strækningen nær den tyske grænse. Pumpehusene er indrettet med et pumperum, et motorrum og et kontrolrum. Pumpehusene er indrettet med tre hovedpumper, samt en dieseldreven nødstrømsgenerator. I kontrolrummet kan motorer styres ved hjælp af SRO-anlæg. På Ejstrup og Frestrup pumpestationer findes hver to dræntanke à 5 m 3. På Ejstrup er herudover to forbrugstanke på henholdsvis 3 m 3 og 20 m 3. Frestrup har endvidere tre forbrugstanke på 2,5 m 3 20 m 3 og 50 m 3, samt en smørolietank på 5 m 3. Dræntanke og forbrugstanke er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede. 12

13 Miljøcenter Odenses bemærkninger til pumpestationerne En række af olietankene på pumpestationerne er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Her udover findes en række andre tanke der på grund af deres størrelse falder udenfor bekendtgørelsen. Tankene er i stort omfang forsynet med beskyttelse og efterset, således at mulighederne for uheld mv. bliver formindsket. Der er fastsat vilkår om, at beskyttelsen og eftersynet som minimum, skal følge de regler der er i olietankbekendtgørelsen. Eftersyn mv. skal rapporteres til MCO. Ventilbrønde, ventilarrangementer, fordelerhus og bypass brønde I den sydlige del af NEPS-ledningen (Durup grænsen) findes der 34 ventilbrønde, to ventilarrangementer, tre flanger og 16 bypass brønde. I den nordlige del af ledningen (Frederikshavn Durup) findes der 14 ventilbrønde, fire ventilarrangementer, en flange samt 20 bypass brønde. Ved de åbne ventilbrønde kan der stå vand i brønden. Herved forringes den katodiske beskyttelse. På grund af den forringede katodiske beskyttelse ved nogle af brøndene har forsvaret iværksat et projekt til fjernelse af to brønde pr. år Bypass brønde er ikke længere et NATO krav og kan derfor nedlægges. For tiden sker nedlæggelsen af brønde på strækningen Ejstrup Pumpestation Tankområde Guldager. Ventilerne gør det muligt at lukke et enkelt delafsnit af rørledningen i forbindelse med evt. ledningsbrud eller lignende. I Bredstruplund fordelerhus mødes tre rørledninger. Her deler rørledningen sig mod øst til Fredericia og til FDO og mod vest til Vandel. Ventilarrangementet består af en bøjning, som med manuelt hejseværk kan flyttes mellem rørene. Rørene kan afspærres med ventiler. 3.2 Overvågning, sikkerhed og kontrol af anlæg I forbindelse med drift af NEPS kan risikoen for evt. uheld og vurdering og forebyggelse af disse opdeles i følgende punkter: Skader påført af tredjepart Korrosion Kontrol under drift Kontrol af ledning og tanke Overvågning og fejlbetjening Risikoanlayse Skader påført af tredjepart Omkring rørledningen er lagt et servitutbælte og rørledningen er markeret i terrænet. Forsvaret har jævnligt informeret lodsejerne bl.a. med pjecen Pas På, Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Der gennemføres endvidere inspektion af rørledningen ved linieture/linievandringer. 13

14 Servitutbælter NEPS-ledningen er tinglyst på samtlige af de private ejendomme, ledningen passerer. Der er normalt tinglyst et område 5 meter på hver side af ledningen. Ved nogle ledninger kan dette område være 8 og eller 10 meter på hver side. Alle lodsejere har, ved nedgravning af rørledningen, oprindeligt underskrevet en lodsejererklæring, hvori det tydeligt står angivet, hvilke pligter og restriktioner, der påhviler lodsejerne. Et bælte på normalt på 2,5 m på hver side af rørledningen skal friholdes for beplantning. Før udførelse af anlægsarbejder i servitutbælter skal Forsvarets Depot og Distribution (FDD) ansøges om tilladelse. I forbindelse med anlægsarbejder sikres: Minimumsafstanden mellem rørledning og en evt. krydsende ledning er 30 cm i dybden. Der skal lægges en flise (min 50x50x5 cm) imellem rørledning og en krydsende ledning uanset afstand. Arbejde tæt på en rørledning foretages ved håndgravning. Arbejdet skal overvåges af en FDD medarbejder. Der må aldrig foretages opgravning og jorddækning før en FDD medarbejder er til stede. Markering af ledningen Ledningen er afmærket med orange pæle, som er forsynet med et positions nr. samt et gult fareskilt, hvor FDD telefonnummer er angivet. Desuden er servitutbæltets bredde angivet. Afstanden mellem pælene varierer afhængigt af terræn- og beplantningsforhold. Linietur Hver måned inspiceres hele NEPS-ledningen fra et køretøj. Hvert tankområde inspicerer den del af rørstrækningen, som det pågældende tankområde har tilsynet med. Inspektionen udføres fra udvalgte punkter, hvorfra der er et godt overblik over rørledningens forløb. Inspektionen suppleres med yderligere observationer fra punkter, hvorfra der eventuelt kan observeres byggeaktivitet eller lignende. Afvigelser noteres på de månedlige erindringslister, og de pågældende lodsejere kontaktes om nødvendigt. Linievandring En gang om året inspiceres hele NEPS-ledningen til fods. Hvert tankområde inspicerer den del af rørstrækningen, som det pågældende tankområde har tilsynet med. Eventuelle ulovligheder i servitutbæltet noteres. Det kan f.eks. dreje sig om gravninger eller plantning af træer og buske i servitutbæltet. Eventuelle manglende eller beskadigede markeringspæle udskiftes. Resultaterne af linievandringen afrapporteres til FDD Hovedkontor, der retter henvendelse til lodsejere i tilfælde af ulovligheder. Under inspektionen observeres eventuelle forekomne ændringer i terrænet ved rørledningen. Erfaringer har vist, at ændringer i jordstrukturen bevirker, at rørledningen bevæger sig op ad i jorden med efterfølgende minimering af det jorddækkende lag over rørledningen, og derved dårligere beskyttelse. Almindeligt markarbejde kan med tiden også udjævne mindre højdeforskelle i terrænet og derved minimere det dækkende jordlag. Hvis der observeres terrænændringer måles rørledningens dybde i dette terræn umiddelbart efter linievandringen. Det tilstræbes, at dybden af rørledningen er mindst 60 cm. Såfremt en måling af dybden viser en mindre dybde, vil der afhængig af omstændighederne blive taget stilling til, om der skal påfyldes jord over ledningen. 14

15 Lodsejere kan altid via FDD rekvirere en opmåling af ledningen. Miljøcenter Odenses bemærkninger Linieturen udføres månedligt fra bil og linievandringen en gang årligt. Det er Miljøcenter Odenses vurdering at intervallerne er fornuftige. Det bemærkes her, at tilstedeværelsen af samtlige, i terrænet placerede markeringspæle, anses for væsentlige. Lægningsdybde og jorddække Det angives, at der i forbindelse med linievandringen udføres måling af lægningsdybden, men ikke hvordan og med hvilken nøjagtighed. Målingerne foretages antageligt stikprøvevist. Oprindelig er der specificeret en lægningsdybde på mindst 60 cm. Det forventes således være dette mål, der kontrolleres. Det kan ikke være relevant at kontrollere overalt, men kun hvor der før og under linievandringen konstateres jordarbejder, herunder gravning af drængrøfter og måske dybdepløjning. Det er ikke oplyst, hvornår en måling anses for kritisk eller hvilke foranstaltninger, der iværksættes, hvis der konstateres en lægningsdybde, som er for lav. Der stilles vilkårom at der udarbejdes procedure for vurdering af lægningsdybden Korrosionsbeskyttelse Katodisk beskyttelse Alle nedgravede olieledninger samt forbrugs- og dræntanke er katodisk beskyttet. Katodisk beskyttelse anvendes til beskyttelse af en metalgenstand mod korrosion. NEPS-systemet er allerede ved etableringen blevet beskyttet katodisk, og FDD sørger for vedligeholdelse og eftersyn af installationerne samt kontrolmålinger, der sikrer at den katodiske beskyttelse fungerer efter hensigten. Det katodiske beskyttelsesanlæg består af en række ensretterstationer, hvor det negative potentiale opnås ved at ensretterstationens negative pol forbindes til olierørledningen, mens den positive pol føres til en anode. Stationerne er placeret med en afstand på km, hvorved det sikres, at hele rørledningen er effektivt beskyttet. Til hver ensretterstation er der en el-måler, et voltmeter og et amperemeter, og ved at aflæse disse instrumenter kan det kontrolleres, at stationen fungerer efter hensigten. Stationerne kontrolleres en gang månedligt i forbindelse med de rutinemæssige linieture. Langs hele rørledningen er der desuden etableret målepunkter med ca. 2 km afstand. Målepunktet har forbindelse til rørledningen og anvendes til at undersøge om det nødvendige potentiale mellem olieledning og den omgivende jord opretholdes. Hvis den katodiske beskyttelse af ledningen skal fungere tilfredsstillende, er det nødvendigt, at så stor en del af de overjordiske installationer som muligt er isoleret fra selve ledningen. På tankområder og pumpestationer kontrolleres isolationen af de overjordiske installationer ved at måle potentialet på f.eks. svøb samt indvendigt i manifolden. I 2005 blev anlægget til katodisk beskyttelse på Understed Pumpestationen fornyet. På pumpestation er den katodiske beskyttelse af de underjordiske servicetanke og rørinstallationer i dag automatisk overvåget således det elektriske potentiale på systemet overvåges, og der gives alarm i kontrolrummet, hvis systemet falder ud, eller hvis der sker en uacceptabel ændring af potentialet. 15

16 Kontrol af potentialet ved målepunkterne gennemføres en gang årligt. Der udarbejdes kontrolskemaer, og alle resultater gennemgås og vurderes af FDD Hovedkontor. Hvis det skønnes nødvendigt inddrages eksterne eksperter. Miljøcenter Odenses bemærkninger Miljøministeriets vejledning nr. 5/2007 om pipelines til olieprodukter angiver: Højeste grad af beskyttelse er især relevant for nedgravede pipelines, da disse ikke kan inspiceres direkte. Disse pipelines skal have en meget effektiv udvendig korrosionsbeskyttelse MCO har ikke eksakt viden om de aktuelle ledningers alder, men en betydelig del er nedlagt i 1950 erne og 1960 erne. Ledninger fra denne periode vil hovedsagelig være overfladebehandlet udvendigt med jutearmerede bitumenbelægninger eller asfaltpap. Ved udskiftning af rørstykker samt andre arbejder hvor rørt har været fritgravet, har korrosionsbeskyttelsen ifølge forsvaret altid været intakt og i god stand. Nyere ledningsstræk er enten beviklet med plasttapes af PE eller PVC eller forsynet med en ekstruderet belægning af PE. De faktiske kvalitetsforskelle gør behovet for katodisk beskyttelse stærkt varierende og gør kontrollen af beskyttelsen kompliceret. Det, man ønsker at måle, er spændingsforskellen mellem røroverfladen og en referenceelektrode anbragt uendeligt tæt på røroverfladen. I praksis måles denne værdi sammen med et spændingsfald i jorden, som er afhængigt af rørets strømbehov, jordens specifikke modstand på målestedet og referenceelektrodens placering. Ved simple målinger med referenceelektroden anbragt ovenpå jorden er spændingsfaldet i jorden ukendt og beskyttelsespotentialet er dermed også ukendt. Ved simple betragtninger ses, at beskyttelsespotentialet i praksis ikke kan blive mere negativt end - 1,25 Volt (Cu/CuSO 4 -ref). Der er angivet, et tilladeligt interval for beskyttelsespotentialet på -0,85 V til -2 V, men det kan i sagens natur ikke være retvisende, da det ikke kan være lavere end -1,25 Volt. Beskyttelsesmålinger udført på NEPS er meget varierende og af begrænset værdi. Der bør således anvendes supplerende målinger til sandsynliggørelse af det virkelige beskyttelsesniveau, fx ved såkaldte ON/OFF målinger eller potentialmåling på særlige emner, der placeres på få, repræsentative steder. Der er nævnt, at der foretages ON/OFF målinger på enkelte strækninger. Beskrivelsen af proceduren herfor er dog for utilstrækkelig til, at vi kan se, om man får det korrekte udbytte af disse målinger. Den værdi, som er væsentlig for at vurdere, om den katodiske beskyttelse er tilstrækkelig, er den målte værdi umiddelbart efter det momentane spændingsfald. Registrering af denne værdi kræver normalt meget hurtigt registrerende måleinstrumenter. På baggrund af dette er der stillet vilkår om indførelse af ON/OFF målinger med hurtigt registrerende måleinstrumenter Kontrol under drift Kontrol af linietryk På alle tankområderne/pumpestationerne overvåges hviletrykket på samtlige pipelines (rørledningssektioner), der har forbindelse til det aktuelle tankområde. Et tankområde kan have forbindelse til flere rørledningssektioner. Herved kan der være 2-3 forskellige tryk, der skal aflæses. Trykket 16

17 aflæses manulet på manometer eller overvåges elektronisk. Trykkene aflæses én gang om dagen, såfremt der ikke har været pumpet dagen før, og der ikke skal pumpes den pågældende dag. Trykaflæsningerne indrapporteres til FDD Hovedkontor dagligt. Efter indrapporteringen foretages en sammenligning med ledningstrykket på samme rørledningssektion dagen før. Tolerancegrænsen på 3 bar er begrundet i naturlige udsving i linietrykket, primært som følge af udsving i temperaturen i jorden, men også unøjagtighed ved aflæsning. Hvis trykket i en rørledningssektion er faldet mere end tolerancegrænsen iværksættes følgende: Begge tankområder kontaktes. Aflæsningen kontrolleres. Der kontrolleres for evt. fejlbetjening. Måleinstrumenternes pålidelighed kontrolleres og der foretages evt. en udskiftning af manometer. Der iværksættes hyppigere aflæsning af tryk. Hvis trykket i rørledningen fortsat falder iværksættes følgende: Det pågældende rørledningsafsnit kontrolleres ved en linievandring. Der iværksættes tæthedsprøve af rørledningssektionen. Hvis der er pumpet produkt gennem den pågældende rørledningssektion dagen før, gælder der andre procedurer for den daglige overvågning af linietrykket. I forbindelse med pumpning kan produktets temperatur stige fra ca. 6-8 C til ca. 15 C. Dette betyder at produktet udvider sig og derved vil trykket stige. Efter pumpningens ophør vil trykket langsom falde igen. Tolerancegrænsen for trykfald dagen efter pumpning er derfor sat op til 10 bar. Hvis trykket i en rørledningssektion, hvor der har været pumpet dagen før, er faldet mere end tolerancegrænsen, iværksættes de samme punkter som når der ikke er pumpet, dog suppleret med følgende: Hviletrykket observeres over en længere periode. Det pågældende rørledningsafsnit overgår til en stilstandsperiode, dvs. at der ikke må foretages pumpninger gennem rørledningsafsnittet. Hvis trykket i rørledningstrykket fortsat falder iværksættes samme supplerende punkter som når der ikke pumpes. Det tilstræbes at opretholde et hviletryk på 5-10 bar i lavtryksledninger og bar i højtryksledninger. Der kan observeres et fald i hviletrykket i et rørledningsafsnit over en længere periode, såfremt denne ikke har været i drift og temperaturen falder. Der kan derfor være behov for at øge trykket. Trykforøgelse opnås ved at tankområdet i den ene ende af en rørledningssektion pumper brændstof ud i ledningen. På de tankområder, hvor der er etableret SRO, sker en løbende overvågning af temperaturen på rørene. Pumpning af produkt Før der skal pumpes til et tankområde eller der skal modtages brændstof aflæses hviletrykket. Herefter åbnes der for ventiler på afsendertankområdet, og trykket afrapporteres til FDO Hovedkontor. 17

18 Herudover pejles beholdningen i de tanke, der skal modtage brændstof. Når trykket er vurderet, gives der tilladelse til at pumpningen kan starte. Under selve pumpningen overvåges flow, tryk og brændstoffets temperatur (manuelt). De afsendte og modtagne mængder kontrolleres en gang i timen. Efter pumpningen aflæses hviletrykket i rørledningen og tankene pejles igen. Når pumpningen skal afsluttes reduceres trykket på det tankområde, som afsender produktet samtidig med, at modtagertankområdet begynder at øge modtrykket. Herved reduceres brændstoffets hastighed gennem rørledningen. Efter brændstoffets hastighed er reduceret, lukker modtagertankområdet indgangsventilen. Når trykket er øget til ca bar i den del af rørledningssektionen, som er nærmest modtagertankområdet stopper afsendertankområdet sine pumper og lukker ventilerne. Til slut når både afsender og modtagertankområdet har lukket alle ventiler, aflæses trykket, som sendes elektronisk til hovedkontoret. Miljøcenter Odenses bemærkninger MCO vurderer, at kontrollen og overvågningen er tilstrækkelig. Miljøcenter Odenses vurdering er, at metode og anslået omfang for kontrol af tryk er fornuftig og tilstrækkeligt, og at de procedurer, som iværksættes ved utilladelige tryktab, er rimelige Kontrol af ledninger og tanke Intelligent pigging Intelligent pigging kan være en ultralydsundersøgelse, hvor der sendes inspektionsudstyr gennem rørledningen, hvorved rørvæggen inspiceres fra den indvendige side. Ultralydsteknikken kan skelne mellem ydre og indre fejl og ofte kan typen af fejl også bestemmes. Selve ultralydsinspektionen efterfølges af en detaljeret analyse at de fundne fejl. FBE og FDD vurderer resultaterne af undersøgelsen og prioriterer udskiftningen af de beskadigede rørdele. Ligeledes vurderes, om der i perioden indtil de prioriterede udskiftninger er foretaget, er behov for at sænke det maksimalt tilladelige driftstryk. Der er gennemført intelligent pigging på de fleste rørledningsstrækninger. På strækningen fra Skrydstrup til den tyske del af NEPS er der observeret ca. 10 fejl/skader på den danske side. På strækningen Vestbjerg Durup er der prioriteret 1-2 udskiftninger, og planen har været udskiftning af 15 stk. pr. år. Prioriteringen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra eksterne konsulenter (Rapport fra GE Oil & Gas Classification and Assessment of Laminations and Dents Reported on the Two POL 6 inch Diameter Jet Fuel Pipelines Vestbjerg to Durup and Vestbjerg to Aalborg, November 2003). Konsulenterne bemærker at fejlene ikke umiddelbart giver anledning til at sænke driftstrykket. Prioriteringen af fejlene er sket ud fra teoretiske beregninger af reststyrke og vurdering af fejltype. Prioritet 1 skal således undersøges straks, mens de øvrige kan undersøges senere i prioriteret rækkefølge. FDD har imidlertid valgt at anlægge en proaktiv indgangsvinkel til de observerede fejl, 18

19 hvorfor der benyttes udskiftning frem for yderligere undersøgelser. Således er det planlagt at udskifte fejl af prioritet 1-3 uden yderligere undersøgelse. Udskiftning af prioritet 4-6, kan ske umiddelbart, eller hvis yderligere undersøgelser eller erfaringer fra udskiftning af højere prioriteter kræver dette. Skade nr. Distance Prioritet Skadetype Udbedret laminering (skrå, evt. forb. til indv. side + metaltab) ,2 1 nov ,1 2 laminering (skrå, evt. forb. til udv. side) Skade nr. Distance Prioritet Skadetype Udbedret ,2 3 Bule ,0 4 laminering (skrå, forb. til svejsning) ,1 5 tynd rørvæg Tabel 3.2 Eksempler på prioriterede fejl/skader observeret ved intelligent pigging Der er i 2008 gennemført intelligent pigging på strækningen Tankområde Guldager Esbjerg Pumpestation. Der er ikke konstateret betydende fejl. Der er ikke gennemført intelligent pigging af lavtryksstrækningerne. I risikorapporten 4 anbefales at gennemføre intelligent pigging af lavtryksrørsystemerne. Umiddelbart er det ikke muligt at foretage intelligent pigging af rør mindre end 6. Flyvestationsledningerne er 4. Det er hensigten at gentage intelligent pigging af højtryksrørstrækningerne 15 år efter den første pigging. På baggrund af resultaterne af to på hinanden følgende pigginger vil der for hver enkelt rørstrækning blive taget stilling til frekvensen for næste pigging. Intelligent pigging er omkostningskrævende og udføres derfor ofte for én ledningsstrækning (ca. 50 km) af gangen. FDD har siden 1997 gennemført intelligent pigging på de ældste (etableret i 1950 erne og 1960erne) højtryksstrækninger. På de strækninger, hvor der er gennemført intelligent pigging, observeres der normalt tre fejl- /skadestyper: Lamineringsfejl Buler Korrosion Lamineringsfejl Disse fejl er opstået ved lagdeling af metallet under produktionen af stålrøret. Tidligere metoder kunne meget sjældent afsløre denne fejltype. Lamineringsfejl er den fejltype der ofte observeres og i visse tilfælde findes op til 25 lamineringsfejl pr. km. Langt hovedparten af lamineringsfejlene, er fejl der ikke har nogen praktisk betydning for reststyrken af olieledningen. Enkelte fejl viser sig dog ved nærmere beregninger at være kritiske og af betydning for reststyrken. Rørstykker, der er behæftet med sådanne fejl, udskiftes med nye rør. 4 Risikoanalyse af NEPS-systemet, NEPS-ledning og importfaciliteter, januar

20 Buler Buler i olieledningen er normalt sjældne. Bulerne kan være opstået i forbindelse med nedlægning ved etableringen af NEPS, eller de kan være opstået senere i forbindelse med gravearbejde og lignende, hvor ledningen kan være beskadiget af redskaber. Større buler vil ikke kunne optræde i længere tid uden at blive opdaget i forbindelse med gennemløb af ledningen med rense- eller afskæringsredskaber. Små buler vil dog sjældent blive opdaget og kan derfor eksistere uopdaget i mange år. Generelt vurderes hovedparten af de buler, der observeres ved intelligent pigging som ukritiske. Korrosion Korrosion i olieledningen er ofte ujævnt fordelt. På de sidste gennemførte undersøgelser med intelligent pigging sås der stort set ingen korrosion. De første gennemførte undersøgelser viste enkelte rør, hvor korrosion var målelig. En del af korrosionsskaderne kan skyldes, at røret ikke alle steder er nedlagt i sand som foreskrevet. Nogle jordtyper, bl.a. meget lerholdigt jord, har en skadelig indvirkning på den katodiske beskyttelse. Hvis korrosionen er betydende og godstykkelsen af røret er reduceret med deraf følgende praktisk betydning for reststyrken, bliver der foretaget en udskiftning. Ultrascan WM metoden detekterer fejl/skader i olieledningens væg med mindst 95 % konfidensinterval. Der er i beskrivelsen fra FBE redegjort nærmere for de forskellige størrelser. Rapporterede fejl/skader fra intelligent pigging prioriteres ud fra en beregning jævnfør standarden ASME B31.G (Remaining strength of corroded pipelines). Der anvendes rensebørster (scraper pigs) til rensning af pipelinens indvendige overflader. Rensebørster anvendes så vidt mulig en gang pr. måned på 4 ledningerne til flyvestationerne. På øvrige rørledninger anvendes rensebørster ved specifikke behov. Der pågår udbudsprojektering af renovering af den katodiske beskyttelse på hele NEPSrørledningen. Miljøcenter Odenses bemærkninger Den indvendige korrosion vurderes primært ved hjælp af intelligent pigging i form af ultralydsscanning. Det er angivet, at det anvendte udstyr er i stand til at skelne mellem ydre og indre fejl, og at typen af fejl ofte vil kunne bestemmes. Intelligent pigging med ultralydsscanner, er, når det udføres korrekt, en god metode til vurdering af indvendig korrosion, og med mindre der foreligger oplysninger vedrørende skader eller igangværende indvendig korrosion, anser vi metoden for at være tilstrækkelig og velegnet på nuværende tidspunkt. Frekvensen for forsvarets intelligent pigging er ikke angivet, men det nævnes, at det igangværende tankscanningsprogram forventes gennemført ca. år Det fremgår ligeledes af, at de første strækninger er scannet i Såfremt programmet gentages enslydende, går der således mere end 15 år før næste scanning. 15 år er efter miljøcentres vurdering acceptabelt, hvis eventuelle indikationer på reduceret godstykkelse kan henføres til andet end indvendig korrosion. I det omfang, der konstateres indvendig korrosion over rapporteringsgrænsen, skal dette følges nøje, indtil man har grundlag for at fastlægge en acceptabel frekvens for kontrol. 20

21 Det fremgår ikke, om samtlige strækninger indgår i det planlagte program. Derimod fremgår det, at man endnu ikke har gennemført scanning af lavtryksledninger og nyere ledningsstrækninger. Begrundelsen for, at lavtryksledningerne er prioriteret lavest, er, at disse er udsat for lavere belastning på grund af det lavere tryk. MCO mener dog ikke, at risikoen for skader på lavtryksledninger adskiller sig væsentligt fra højtryksledninger. Risikoen for skader som følge af korrosion eller skader påført af 3. part er ikke afhængigt af tryk. Risikoen for skader som følge af produktionsfejl kan i nogen tilfælde påvirkes af trykket, men for lamineringsfejl (angivet som en væsentlig andel af produktionsfejlene) vil forskellen på de aktuelle tryk og rørdimensioner næppe være væsentlig for risikoen. Konsekvensen af en eventuel skade vil derimod være forskellig for en højtryks- og en lavtryksledning. Prioriteringen af de enkelte rørstrækninger bør naturligvis altid foretages som en vægtning af både risiko og konsekvens. Det bør af afrapporteringen til forsvaret fremgå, hvor stor en del af det samlede areal, som scannes, og hvor stor genfindingsrate man kan forvente ved gentaget scanning. Genfindingsraten vil være forskellig for de enkelte fejltyper og for forskellig udbredelse af de enkelte fejl. Endeligt og måske vigtigst bør det tydeligt fremgå af rapporteringen, hvilken fejltype de enkelte rapporterede observationer tilhører. Bemærk, at det ikke er altid, at en indikation fra ultralydsscanning med sikkerhed vil kunne tilskrives en bestemt fejltype. Det fremgår ikke af prioriterede fejl/skader, om skader registreret som metaltab/tynd rørvæg hidrører fra udvendig eller indvendig korrosion. Det fremgår dog, at man for højt prioriterede fejl (prioritet 1-3) foretager umiddelbar udskiftning. I den forbindelse bør man ved udskiftning supplere med visuel kontrol, således at man kan benytte erfaringerne i den fremtidige planlægning og risikoanalyse. På baggrund af anbefalingerne i HAZOP og ovenstående vurdering er der fastsat vilkår for planlægning af vurdering af rørsystemerne. Tæthedsprøvning af ledning Strækningen Understed Nord Vestbjerg tæthedsprøves en gang pr. år med produkt. Tæthedsprøvningen udføres med 72 bar. Ved udskiftning af 6 ledning i 1980 erne til 8 ledning blev der stillet krav om årlig tæthedsprøvning af strækningen. På Understed Pumpestation og Lyngsbæk Pumpestation udføres tæthedsprøvning af rørene frem til buffertankene hvert 4. år samtidig med inspektion af buffertankene. Tæthedsprøvning udføres med produkt til driftstryk (16 bar). Tanke Tankscanninger er gennemført og afrapporteret af en særlig sagkyndig. Der har ved de første tankscanninger været lagt vægt på at få scannet de ældste tanke først, samt at få undersøgt tanke af forskellig type og byggeår. Resultaterne fra de første tankscanninger, der dækker ca. 20 % af det samlede antal tanke, tyder på at hovedparten af konstruktionerne har kunnet modstå udvendig korrosion. På enkelte tanke er der dog observeret reduceret restgodstykkelse, som vurderes at være begyndende udvendig korrosion. Der sker inspektion af tankene hvert 4. år. Det vurderes, at når der ikke foreligger tidligere observationer over bagsidekorrosion på tankene, er det ikke muligt at angive, hvornår disse angreb er startet og om korrosionen fortsat er aktiv. Set i forhold til tankenes alder er den gennemsnitlige korrosionshastighed på 0,08 mm/år. Under norma- 21

22 le forhold uden specielt aggressive omgivelser, er det forventeligt med en korrosionshastighed på max. 0,1 til 0,2 mm/år for tilsvarende stålkonstruktioner. På baggrund af ovennævnte er det vurderet, at risikoen for utætheder i tanken, som følge af de påviste indikationer på bagsidekorrosion, må antages at være meget ringe indenfor de næste mange år. Det anbefales, at der foretages fornyet ultralyd-arealscanning af de aktuelle plader dog tidligst om 4 5 år, hvor der er gået 8 år siden sidste scanning. Det vil herefter formentlig være muligt at afdække, om korrosionen er aktiv og i givet fald kan den gennemsnitlige årlige korrosionsrate bestemmes. Dvs. at frekvensen for scanningen bliver hvert 8. år, med visuel inspektion hvert 4. år. På hver buffertank på Understed Pumpestation og Lyngsbæk Pumpestation og på hovedtanke på tankområder gennemføres der hvert fjerde år tankrensning og efterfølgende inspektion af tankens inderside. Alle buffertanke og hovedtanke er coatede i bund og ca. 1 m op langs svøbet. Inspektionens primære formål er at undersøge, om der er skader på denne coating. De 3 buffertanke på Understed Pumpestation renses og inspiceres hvert 4. år. To buffertankene er sidst renset og inspiceret i Den sidste buffertank var planlagt til rensning og inspektion i 2007, men dette er blevet udskudt, da surgetanken har stået tom de seneste år. I 2005 gennemførte FDD de første scanninger af hovedtanke i forbindelse med tankinspektionerne. Scanningerne omfatter hele bunden samt stikprøver af svøbet. Scanningerne skal tilvejebringe oplysninger om en eventuel bagsidekorrosion på de dele af tankstålet - undersiden af bunden og ydersiden af svøbet - som ikke kan undersøges ved de rutinemæssige visuelle inspektioner. Scanningerne udføres ved en kombination af Magnetic Flux Leakage (MFL) og traditionel ultralydsscanning. Det valgte scanningsprogram omfatter, en fuld scanning af bunden, et stort antal stikprøver samt et ubrudt bånd (25 mm brede) af hele svøbet. Programmet vurderes som meget omfattende og følger international standard. Miljøcenter Odenses bemærkninger Der er stillet vilkår om plan for scanning af olietankene, således at de som minimum svarer til kravene i olietankbekendtgørelsen Overvågning og fejlbetjening Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem (SRO-system) På pumpestationerne Understed, Esbjerg, Ejstrup og Frestrup er der installeret SRO-anlæg. SROanlægget overvåger og regulerer de tekniske installationer på området og giver alarm ved afvigelser. Desuden kan systemet styre pumper og motorer på området. Der er planer om installation af SRO-anlæg på Aalborg Oliehavn, men ikke nogen oplysninger om tidspunkt. Erindringslister og tilsyn Måned for måned udføres en række kontrolfunktioner på pumpestationer og tankområder såsom kontrol af inspektionsbrønde, ventileftersyn, lageropgørelse m.v. Ved hver kontrolfunktion skal der kvitteres for udførelse. Erindringslisterne sendes fra FDD Hovedkontor til tankområderne i januar måned og sendes retur ved årets afslutning i udfyldt tilstand. Derudover foretages løbende tilsyn med områdets bygninger, tanke og tank loading racks. 22

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

Forsvarets olieledning (NEPS)

Forsvarets olieledning (NEPS) Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle Forsvarets olieledning (NEPS) Information fra Drivmiddelsektionen, Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Tlf. 72 16 30 30 neps@mil.dk NEPS baggrund og

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

PAS. Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Tlf Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet.

PAS. Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Tlf Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet. PAS Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet. Tlf. 9846 1455 Vær forsigtig med pløjning og gravearbejde Forsvarets olieledning

Læs mere

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe Ja/nej Kommentar Ja/nej i Olietankbekendtgøre l Er tanken anmeldt til Faxe 26 stk. 1 kommune mindst 4 uger før etablering. Er der fremdt en 26 stk. 1 beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle. Cl) .- Vl.- >.- o -.J. a..

Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle. Cl) .- Vl.- >.- o -.J. a.. Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle c Cl) c o.- Vl.- >.- o I -.J o a.. NEPS - den sikre linje NEPS - North Europea n Pi peline Syst em er et 650 ki lomet er langt rør- og t an k syst em fra Frederikshavn

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Kim Frigast Skovbakkevej 8a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Andreas Blindkilde Jeppesen Teestrup Overdr Vej 1 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vejnavn Husnummer Postnr. og by Producent Tankstørrelse Fabrikationsår Godkendelsesnummer Fabrikationsnummer Overjordisk Nedgravet

Vejnavn Husnummer Postnr. og by   Producent Tankstørrelse Fabrikationsår Godkendelsesnummer Fabrikationsnummer Overjordisk Nedgravet Sendes til: Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Att.: Vand & Jord Anmeldelse af tank På ejendommen Vejnavn Husnummer Postnr. og by Email: Sløjfning af eksisterende tank Producent Tankstørrelse

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015 CASPAR HALL MØLLEHØJEN 1 4600 KØGE 15. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2392 Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01615 Ref. chccl/hechr/subjo Dato: 25.02.2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse A/S Dansk Shell CVR nummer 10373816

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Kommuner, amter o.a. Vejledende skrivelse om olietankbekendtgørelsen fra 2005

Kommuner, amter o.a. Vejledende skrivelse om olietankbekendtgørelsen fra 2005 Kommuner, amter o.a. Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 3021-0060 Ref.: PBR/JKJ Den 24. februar 2006 Vejledende skrivelse om olietankbekendtgørelsen fra 2005 Den 1. september

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Thomas Bøgh Hørvænget 8 4690 Haslev Thomas.boegh@lie.dk Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kærsgårdvej 2, 4690 Haslev. Matr. nr. 1ac Troelstrup By, Haslev Afgørelse

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Gastest. Inden entring af tanken, blev der fortaget gas og eksplosionstest med tilfredsstillende resultat. Der testes for gas, eksplosion og O 2.

Gastest. Inden entring af tanken, blev der fortaget gas og eksplosionstest med tilfredsstillende resultat. Der testes for gas, eksplosion og O 2. Konklusion: Ved tilstandskontrol af tankens ståldele på tanken, er der ikke påvist nævneværdige korrosive angrib der skønnes at have indvirkning på tankens sikkerhed og bæreevne i relation til den forsatte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Kapitel 5 Etablering og sløjfning af nedgravede anlæg større end 100.000 l, overjordiske anlæg større end 200.000 l, og pipelines

Kapitel 5 Etablering og sløjfning af nedgravede anlæg større end 100.000 l, overjordiske anlæg større end 200.000 l, og pipelines Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Anvendelsesområde og definitioner Typegodkendelse m.v. Salg og renovering af tanke PUFO s kontrol af tanke m.v. Kapitel 5 Etablering

Læs mere

Samtidig træffes afgørelse om, at etableringen af jordvarmeanlægget ikke kræver en særskilt VVMtilladelse.

Samtidig træffes afgørelse om, at etableringen af jordvarmeanlægget ikke kræver en særskilt VVMtilladelse. 14-03-2016 Sags id.: 15/10521 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af vertikal jordvarme i 18 boringer Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matr.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 1 2

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 1 2 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 1 2 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 7, og stk. 4-6, 7 a, 19, stk. 4 og 5, 35, stk. 2, 67, 80, stk. 1 og 2,

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 1 2

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 1 2 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 1 2 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 7, og stk. 4-6, 7 a, 19, stk. 4 og 5, 35, stk. 2, 67, 80, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Steen Meldgård Kristensen har den 17. maj 2017

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej 139 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Rune Nyland Høy Andersen har den 24. august 2016 ansøgt Varde

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Sydvestsjællands Kloakservice

Sydvestsjællands Kloakservice Sydvestsjællands Kloakservice Baggrund Sydvestsjællands Kloakservice er en af Danmarks førende virksomheder som leverandør til oliebranchen, og indenfor kloakservice til erhvervslivet med over 40 års erfaring.

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Henning Qvick Kolding Landevej 139 7000 Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 139, 7000

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Studsdalvej 3,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel Helsingør kommune, Nordhavnen Att.: Jan Hjort Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 15.05.2017 Sagsnr. 17/9256 Sagsbehandler Malene Kamstrup

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Haslev Fjernvarme Energivej 35 4690 Haslev Sendt på mail til Benn Erik Grav beg@ramboll.dk 0 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af solfangeranlæg ved Haslev

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG. Tilladelsesdato: 26. juli 2016

TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG. Tilladelsesdato: 26. juli 2016 HELLE CHRISTENSEN Lindevej 4b, Strøby Egede 4600 Køge 26. JULI 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-16-16 TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. DENCAM a/s. Mørkebjergvej 6 5600 Faaborg. Denne godkendelse er givet til Dencam a/s til etablering af en dieseltank på 1200 liter.

Miljøgodkendelse. DENCAM a/s. Mørkebjergvej 6 5600 Faaborg. Denne godkendelse er givet til Dencam a/s til etablering af en dieseltank på 1200 liter. Miljøgodkendelse DENCAM a/s Mørkebjergvej 6 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til Dencam a/s til etablering af en dieseltank på 1200 liter. Denne godkendelse er et tillæg til miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-2-2016 Ole Møller Nielsen Klosterhadevej 27 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-1-16

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til at nedgrave en tank til opbevaring af calciumnitrat samt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse til at nedgrave en tank til opbevaring af calciumnitrat samt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rådhuset i Allerslev på adressen Lejrevej 15, 4320 Lejre

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rådhuset i Allerslev på adressen Lejrevej 15, 4320 Lejre Vølund Varmeteknik A/S Brogårdsvej 7 6920 Videbæk Att.: Henrik Nørgaard; henrik.norgaard@volundvt.dk Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rådhuset i Allerslev på adressen Lejrevej 15, 4320 Lejre

Læs mere