PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER"

Transkript

1 PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR

2 RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO eii SEL. MEM. PREV NEXT ON/OFF 103

3 DEUTSCH 6 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 7 AUF EINEN BLICK 8 STROMVERSORGUNG 9 ALLGEMEINE FUNKTIONEN 9 RADIO-BETRIEB 12 CD-/MP3-/USB-/SD-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN 16 INFORMATIONEN ENGLISH 18 SET-UP AND SAFETY 19 OVERVIEW 20 POWER SUPPLY 20 GENERAL FUNCTIONS 21 RADIO MODE 23 CD/MP3/USB/SD MODE 26 SPECIAL FUNCTIONS 27 INFORMATION FRANÇAIS 29 INSTALLATION ET SÉCURITÉ 30 VUE D'ENSEMBLE 31 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 FONCTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 32 MODE RADIO 35 MODECD/MP3/ USB/SD 38 FONCTIONS SPÉCIALES 40 INFORMATIONS ITALIANO 42 INSTALLAZIONE E SICUREZZA 43 PANORAMICA 44 ALIMENTAZIONE 44 FUNZIONI GENERALI 45 MODALITÀ RADIO 47 MODALITÀ CD/MP3/USB/SD 51 FUNZIONI SPECIALI 52 INFORMAZIONI РУССКИЙ 54 УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 55 ОБЗОР 56 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 56 ОБЩИЕ ФУНКЦИИ 57 РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 60 РЕЖИМ CD/MP3/USB/SD 63 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 65 ИНФОРМАЦИЯ ESPAÑOL 67 SEGURIDAD E INSTALACIÓN 68 VISTA GENERAL 69 ALIMENTACIÓN 69 FUNCIONES GENERALES 70 MODO RADIO 73 CD/MP3/USB/SD MODO 76 FUNCIONES ESPECIALES 78 INFORMACIÓN NEDERLANDS 80 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 81 OVERZICHT 82 STROOMTOEVOER 82 ALGEMENE FUNCTIES 83 RADIOMODUS 84 RADIOMODUS 85 CD/MP3/USB/SD-MODUS 89 INFORMATIE POLSKI 91 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 92 OMÓWIENIE 93 ZASILANIE ELEKTRYCZNE 93 FUNKCJE PODSTAWOWE 94 TRYB RADIA 96 CD/MP3/USB/SD MODE 99 FUNKCJE SPECJALNE 100 INFORMACJE 104

4 DANSK 102 OPSÆTNING OG SIKKERHED 103 OVERSIGT 104 STRØMFORSYNING 104 GENERELLE FUNKTIONER 105 RADIOTILSTAND 107 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND 110 SPECIAL FUNCTIONS 111 INFORMATION SVENSKA 113 SÄKERHET OCH INSTALLATION 114 ÖVERSIKT 115 STRÖMFÖRSÖRJNING 115 ALLMÄNNA FUNKTIONER 116 LÄGET RADIO 118 CD/MP3/USB/SD MODE 121 SPECIALFUNKTIONER 122 INFORMATION SUOMI 124 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 125 KATSAUS 126 VIRTALÄHDE 126 YLEISET TOIMINNOT 127 RADIOTILA 129 CD/MP3/USB/SD TILA 132 ERIKOISTOIMINNOT 133 TIETOJA TÜRKÇE 135 KURULUM VE GÜVENLİK 136 GENEL BAKIŞ 137 GÜÇ KAYNAĞI 137 GENEL FONKSİYONLAR 138 RADYO MODU 140 CD/MP3/USB/SD MODU 143 ÖZEL FONKSİYONLAR 144 BİLGİLER 146 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 105

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Bemærk følgende instruktioner, når systemet sættes op: 7 Denne enhed er beregnet til afspilning af lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, der hvor enheden placeres. Der skal være et frit rum på mindst 10 cm bag enheden. Anbring ikke genstande på ventilationsåbningerne. 7 Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Når det besluttes, hvor apparatet skal placeres, skal det bemærkes, at møblementets overflader er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf de fleste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Dette kan forårsage korrosion på apparatets fødder og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Hvis apparatet udsættes for pludselig temperaturskift, f.eks. hvis det kommer fra et koldt til et varmt rum, skal du vente mindst to timer med at bruge det. 7 Apparatet er beregnet til anvendelse i tørre rum. Beskyt apparatet og cd'er mod regn, fugt (vanddråber eller -stænk) og varme (varmeapparater eller direkte sollys, mm.). 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Undlad at placere beholdere med væske, som f.eks. vaser, oven på apparatet. 7 Undlad at indføre fremmede objekter i cdkammeret. 7 Undlad at placere genstande, som f.eks. brændende stearinlys, oven på apparatet. 7 Du må aldrig åbne apparatets kabinet. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør enheden med et rent, fugtigt vaskeskind. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Cd-delen indeholder selvsmørende lejer, som ikke må smøres eller olieres. 7 Sørg for, at stikket er let at komme til. 7 Husk, at længerevarende lytning til høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. Generelle informationer om laserudstyret CLASS 1 LASER PRODUCT Du finder et symbol, der svarer til dette, i bunden af enheden. CLASS 1 LASER PRODUCT betyder, at laseren er designet og sikret på en sådan måde, at maksimum tilladt udledningsværdi ikke kan overskrides under nogen omstændigheder. Hvis der anvendes andre driftsmidler eller metoder, end de heri specificerede, kan det medføre farlig eksponering for udledninger. Usynlig laserstråling udsendes, hvis CD-rummet åbnes og sikkerhedslåsemekanismen kortsluttes. Udsæt ikke dig selv eller andre personer for denne stråling. 106 DANSK

6 OVERSIGT Se tegningen på side 3. AC ~ Stik til tilslutning af strømkabel (på bagsiden af apparatet). 0 Stik til høretelefoner til tilslutning af høretelefoner med et jackstik (ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. UBS VOLUME ON Display Tænder og slukker for ultra bassystemet. Justerer lydstyrken. Betjeningsindikator. Lyser rødt under betjening. Se næste side. OPEN/CLOSE Åbner og lukker cd-kammeret. FM DAB Skifter mellem FM og DABmodtagelse. Teleskopisk antenne til modtagelse af DAB og FM (VHF). ON/OFF eii SEL. /MEM. Tænder og slukker for apparatet. I FM radio-tilstand: Tryk og hold nede for at skifte mellem mono og stereo. I CD, USB eller SD-tilstand: Afspilning starter og sættes på pause. IIDAB-/FM-tilstand: Tryk og hold nede for at gemme radiostationer på forudindstillinger. I CD, USB eller SD-tilstand: Afslutter afspilning. Sletter afspilningsliste. PREV NEXT I FM-tilstand: Tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin; tryk og hold nede for at starte søgning frem eller tilbage. I DAB radio-tilstand: Vælger DABstationer fra listen "SLT Service". I CD, USB eller SD-tilstand: Tryk kort for at vælge det forrige eller næste spor; tryk og hold for at starte søgning frem eller tilbage. V DOWN Λ UP I radio-tilstand: Vælger MEMORY forudindstillinger. Vælger det forrige/næste forudindstillede nummer, når der gemmes radiostationer. V DOWN Λ UP I CD, USB og SD-tilstand: ALBUM Vælger det forrige/næste album. MODE I DAB radio-tilstand: Displays MENU/INFO Viser DAB-station information; tryk og hold nede for at åbne DAB-menuen. I FM-tilstand: Oversigt over RDSinformation I CD-DA- tilstand: Gentager et spor eller hele CD. I MP3/USB/SD-tilstand: gentager et spor, alle spor på et album, eller alle sporene. Vælger funktionen tilfældigt. Aktiverer funktionen "Opret en afspilningsliste" for at gemme et spor på en afspilningsliste. USB SD CD RADIO Vælger inputkilder USB, SD, CD og RADIO. DANSK 107

7 STRØMFORSYNING Lysnettets drift 7 Kontrollér, om forsyningsspændingen på typeskiltet svarer til den lokale forsyningsspænding Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 1 Sæt det medfølgende kabel ind i»ac ~ «stikket på radioen. 2 Sæt strømkablet ind i stikkontakten. Forsigtig: 7 Apparatet er tilsluttet strømmen med et strømstik. For helt at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket tages ud. 7 Strømstikket bruges til at afbryde apparatet. Det skal forblive let tilgængeligt og må ikke blokeres under tilsigtet brug. Batteridrift 1 Åbn batterirummet ved at trykke på låsen og fjern låget. 2 Isæt seks batterier (6 x 1,5 V/type IEC R14/ UM2/C-størrelse), og læg mærke til polariteten angivet i batterirummet. 3 Luk dækslet til batterirummet. 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Tag batterierne ud, når de er flade, eller hvis du ved, at apparatet ikke skal bruges i længere tid. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvar for skade forårsaget af utætte batterier. 7 Batterierne er slukket under netdrift. Miljømæssig bemærkning: 7 Batteriet, inklusive dem, der ikke indeholder tungmetal, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf batterierne på en miljøvenlig måde. Overhold de lovmæssige regulativer, der gælder i dit område. GENERELLE FUNKTIONER At tænde og slukke 1 Tænd eller sluk apparatet med»on/off«. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden (USB, SD, CD eller RADIO) med»usb SD CD RADIO«. Tænd og sluk for Ultra Bassystemet Denne funktion øge basfrekvenser. 1 Tænd og sluk for Ultra Bas-systemet med»ubs«. Justering af lydstyrke 1 Justér lydstyrken med»volume«. Brug af høretelefoner 1 Slut høretelefoner til»0«høretelefonstikket (Ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. Forsigtig: 7 Overdrevent lydtryk fra høretelefoner eller headset kan medføre tab af hørelse. 108 DANSK

8 RADIOTILSTAND Sådan vælges radioinputkilde 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. I DAB radio-tilstand: 1 For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. Indstilling af DAB-radiostationer Indstilling og lagring af DAB radiostationer første installation Når apparatet sluttes til strømmen for første gang eller efter nulstilling af fabriksindstillinger, vil det begynde at scanne hele DAB-båndbredden og gemme den i programlisten. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser:»Welcome«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne i en stationsliste. Indstilling og lagring af DAB radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: navnet på radiostationen, f.eks.»b5 AKT«. 2 Start den automatiske stationssøgning ved at trykke og holde nede»mode MENU/INFO«. Viser:»SELECT Manual«. 3 Vælg»SELECT Scan«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Display:»Scan«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne i stationslisten. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i stationslisten. Du kan gemme dine favoritstationer på 20 forudindstillinger. 1 Vælg DAB-radiostationen med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. 2 Vælg den første forudindstilling med»v DOWN«eller»Λ UP«. Viser:»Empty 01«. 3 Tryk og hold nede» /MEM.«. Viser:»P1 saved«. DAB-radiostationen er gemt på Preset 1. 7 For at lagre flere stationer, gentag trinene. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 2 Bekræft indstillingstilstanden ved at trykke på»eii SEL.«. Viser: f.eks.»174,92«(frekvens og kanal for en DAB-radiostation). 3 Vælg den ønskede frekvens/kanal med» PREV«eller» NEXT«. Viser: signalstyrken. DAB-radiostationerne vil blive gemt i stationslisten. Valg af den ønskede station fra stationslisten De tilgængelige DAB-stationer er gemt i en stationsliste. 1 Vælg DAB-stationen med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Valg af den gemte station fra stationslisten 1 Vælg DAB-stationen med»v DOWN«eller»Λ UP«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. DANSK 109

9 RADIOTILSTAND Vise information om DAB station 1 For at få vist information om den aktuelle DAB -station, tryk gentagne gange på»mode MENU/INFO«. Det følgende display fremkommer i rækkefølge Information fra udbyderen (f.eks. om den aktuelle udsendelse, titlen på sangen, e- mail-adressen), genre, udsendelsens format, den aktuelle frekvens, bithastighed, reference til signal interferens (ved optimalt signaldisplay»sig Er 0«). Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 2 Vælg»SELECT DRC«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii«for at bekræfte. 3 Vælg en af de følgende funktioner med» PREV«eller» NEXT«,og tryk på»eii«for at bekræfte.»drc 0«(fra),»DRC 1/2«(lav) eller»drc 1«(høj). 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. FM radio-tilstand: 1 For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»FM«-positionen. Indstilling af FM-radiostationer Automatisk stationssøgning 1 Aktivér stationssøgningen ved at holde» PREV«eller» NEXT«nede, indtil frekvensvisningen skifter til hurtig gennemgang. Søgningen stopper, når en station er fundet. Manuel stationssøgning 1 For at flytte frekvensen fremad i trin, tryk kort på» PREV«eller» NEXT«gentagne gange. Frekvensen skifter i trin på 50 khz. Lagring af stationer til forudindstillinger Du kan gemme FM-radiostationer på 20 forudindstillinger. 1 Vælg FM-radiostationen med» PREV«eller» NEXT«. 2 Tryk kort på» /MEM.«for at aktivere hukommelsesfunktionen. 3 Vælg den ønskede stations position med»v DOWN«eller»Λ UP«. 4 Tryk kort på» /MEM.«for at gemme stationen. 5 For at lagre flere stationer, skal du gentage trin 1 to 4 som beskrevet ovenfor. Valg af gemte stationer 1 Vælg stationens forudindstillede position med»v DOWN«eller»Λ UP«. Stereo/mono modtagelse. Hvis signalet fra stereokanalen er svagt, kan du forbedre lydkvaliteten ved at skifte til monomodtagelse. 1 Tryk og hold nede»eii«for at skifte til mono Display:»Mono«. 2 Tryk og hold nede»eii«for at skifte til stereo. Display:»Auto«. 110 DANSK

10 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND Betjening med disk 7 Enheden er velegnet til musik-cd'er, som bærer logoerne vist her (CD- DA), og CD-Rs og CD- RWs med musikdata. 7 Når du brænder CD-R og CD-RW'er med lydfiler, kan der opstå forskellige problemer, som kan medføre intereferns under afspilning. Det kan skyldes forkert software- eller hardware-indstilling eller den cd, der bruges. Opstår sådanne problemer, bør du kontakte kundeservice hos din cd-brændereller softwareleverandør for at få relevante oplysninger, f.eks. på internettet. 7 Når du fremstiller lyd-cd'er, skal du være opmærksom på de lovmæssige retningslinjer og sikre, at tredjeparters copyright ikke krænkes. 7 Hold altid cd-rummet lukket for at hindre støv i at samle sig på laseroptikken. 7 Sæt ikke selvklæbende labels på cd'er. Hold cd'ernes overflade ren. 7 Du kan afspille standard 12 cm cd'er samt 8 cm cd'er på apparatet. En adapter er ikke nødvendig. Advarsel: 7 Cd-afspillerens linse bør aldrig berøres. Betjening med MP3-afspiller, et USB-stik eller hukommelseskort 7 Apparatet understøtter de fleste MP3-afspillere eller USB-stik. 7 USB-stikket på apparatet understøtter ikke en forbindelse til en USB-forlængerledning og er ikke designet til direkte at kunne forbindes med en computer. 7 USB-stikket i dette apparat er et standardstik. På grund af den hastige udvikling i teknologien og fremkomsten af nye fabrikanter hver dag, kan USB-stikkets kompabilitet kun delvis garanteres. Hvis USB-operation er svækket eller umulig, betyder det ikke, at der er fejl i apparatet. 7 Tovejs dataoverførsel som defineret for ITEapparater i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overførsel er ikke en operationstilstand i sig selv. Det er kun en ekstra funktion. 7 Flyt aldrig USB-enheder, hukommelsesstik eller hukommelseskort under betjening. Det kan beskadige hukommelseskortet, USBenheden og apparatet. Den type skade vil gør din garanti ugyldig. Bemærkninger til datamedie: 7 I MP3/WMA-tilstand er betegnelserne "album" og "file" meget vigtige. Album svarer til en mappe i en pc, file til en fil i en pc eller CD-DA-lydspor. Apparatet understøtter maks. 99 mapper/999 spor. Automatisk slukning: 7 Hvis apparatet er i "Stop"-positionen i mere end 5 minutter, vil det automatisk skifte til standby-tilstand. DANSK 111

11 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND Isætning/tilslutning af et musik/lagringsmedie Isætning af en disk 1 Åbn cd-kammeret ved at trykke på»open/close«. 2 Indsæt en disk i kammeret med labelen opad. 3 Luk cd-kammeret ved at trykke på»open/close«. Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB-stik 1 Sluk for apparatet ved at trykke på»on/off«. 2 Sæt USB-kablet fra MP3-afspilleren ind i USBinterface»USB«; eller sæt USB-stikket ind i USB interface»usb«. Isættelse af et SD/SDHC/MMC hukommelseskort 1 Sluk for apparatet ved at trykke på»on/off«. 2 Indsæt forsigtigt kortet i»sd«kortåbningen med guldkontakterne forrest mod bagsiden, indtil det glider på plads. 7 For at fjerne hukommelseskortet skal du slukke for apparatet, trykke på kortet, og taget det ud. At tænde og slukke 1 Tænd eller sluk apparatet med»on/off«. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden ( USB, SD eller CD ) med»usb SD CD RADIO«. Apparatet scanner indholdet på musik-/ data-mediet. Display: Det samlede antal af spor (musikcd) eller det samlede antal af albummer og filer (MP3/WMA medie). Hvis musik/lagringsmediet ikke bliver genkendt, vises en fejlmeddelelse. Afspilning Når du afspiller musik-cd'er, kan du vælge spor, mens du afspiller MP3/WMA-medie, kan du også vælge mapper. 1 Tryk på»eii SEL.«for at starte afspilning. Afspilning starter med det første lydspor. Afspilning stopper ved slutningen af det sidste lydspor fra musik-/datamedie. 2 Tryk på»eii SEL.«for at pausere afspilning. 3 Tryk på»eii SEL.«for at genoptage afspilning. 4 Tryk på» /MEM.«for at afslutte afspilning. Yderligere funktioner Gentage det aktuelle nummer 1 Tryk kort på» PREV«under afspilningen. Lydsporet gentages fra begyndelsen. Vælg et andet nummer 1 Under afspilningen, hold» PREV«eller» NEXT«nede, indtil det nummer af lydspor, som du ønsker at høre, vises på displayet. 2 Når du bruger et MP3/WMA-medie, vælg den ønskede mappe med»v DOWN«eller»Λ UP«. Afspilning af det valgte nummer starter automatisk. 7 Du kan også vælge lydspor i stop-tilstand. I så fald skal du starte afspilning af lydsporet med»eii SEL.«. Søgning efter en passage i et lydspor 1 Under afspilningen, tryk på» PREV«eller» NEXT«og hold det nede, indtil du finer den passage, du ønsker at lytte til. Afspilningen starter, når du slipper» PREV«eller» NEXT«. 7 Under søgningen er lyden slukket. 112 DANSK

12 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND Gentagelsesfunktioner Gentage et nummer (Repeat One) 1 Under afspilningen, tryk en gang på»mode MENU/INFO«. Viser:»Q1«. Det aktuelle lydspor gentages. 2 For at standse funktionen, tryk gentagne gange på»mode MENU/INFO«. Gentagelse af alle spor i et album (Repeat Album, kun MP3) 1 Under afspilningen, tryk to gange på»mode MENU/INFO«. Viser:»Q «. Alle lydspor i det nuværende album gentages igen og igen. 2 For at afslutte funktionen, tryk på»mode MENU/INFO«indtil gentagelsesindikatoren forsvinder. Gentagelse af alle lydspor (Repeat All) 1 Under afspilningen, tryk to gange (musik-cd) eller tre gange (MP3 cd) på»mode MENU/INFO«. Viser:»QW«. Alle lydsporene gentages gang på gang. 2 For at standse funktionen, tryk gentagne gange på»mode MENU/INFO«. Afspilning af lydspor i tilfældig rækkefølge (Random) 1 I stop-tilstanden, hold»mode MENU/ INFO«nede, indtil»ran«vises i displayet. Allle lydsporene på musikdisken eller på MP3/WMA-mediet afspilles en gang i tilfældig rækkefølge. 3 For at standse funktionen, tryk på»mode MENU/INFO«. Oprettelse af spilleliste Du kan oprette en afspilningsliste med op til 20 lydspor for den aktuelle musik/datamedie i den rækkefølge, du ønsker, og derefter afspille dem i den rækkefølge. Et lydspor kan gemmes mere end én gang. Programmering er kun muligt i stop-tilstanden. Vælg og gem lydspor 1 Tryk på»mode MENU/INFO«for at åbne funktionen. 2 Vælg lydsporet ved at trykke på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryk på»mode MENU/INFO«for at gemme lydsporet. 4 For at lagre flere lydspor, gentag trin 2 til 3. Afspilning af en spilleliste 1 Start spillelisten ved at trykke på»eii SEL.«. Viser:»MEM«. Aspilningen starter med det første programmerede lydspor. 2 Tryk på» /MEM.«for at afslutte afspilning. 3 For at afspille listen igen, tryk på»eii SEL.«. Tilføjelse af lydspor 1 I stop-tilstand, tryk på»mode MENU/INFO«indtil det forudindstillede nummer, der vises i displayet er nul. 2 Vælg nummeret på det nye lydspor ved at trykke på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryk på»mode MENU/INFO«for at gemme det nye lydspor. Sletning af lydsporhukommelse Apparatet skal være i stop-tilstand. 1 Tryk på»open/close«for at åbne cd-kammeret; eller tryk på» /MEM.«under programmering. DANSK 113

13 SPECIAL FUNCTIONS Vælg software version 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 3 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 4 Vælg softwareversionen med» PREV«eller» NEXT«. Display: f.eks.»v221b-7 Version«. Fjerne DAB radiostationer fra stationslisten Hvis du flytter til en anden landsdel, bør du fjerne DAB radiostationer, som ikke længere er tilgængelige,fra stationslisten. Disse DAB radiostationer er markeret med "?". 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 3 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 4 Vælg»Prune«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5 Vælg»Yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge»no«med» PREV«eller» NEXT«. 6 Tryk på»eii SEL.«for at bekræfte indstilling. I stationslisten vil du kunne finde tilgængelige radiostationer. 7 Tryk og hold»mode MENU/INFO«inde for at afslutte indstillingen. Slette alle indstillinger (nulstilling) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 3 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 4 Vælg»SELECT Factory«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Display:»Confirm Reset«. 5 Tryk på»eii SEL.«for at bekræfte nulstilling. Softwareopdatering Du kan installere den nyeste tilgængelige version af softwaren. 1 Slut apparatet til en pc ved hjælp af stikket placeret i batterirummet. 2 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 3 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 4 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 5 Vælg»Upgrade«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 6 Vælg»Yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge»no«med» PREV«eller» NEXT«. 7 Start opdatering af programmet på pc'en. 8 Når softwaren er opdateret, fjern apparatet fra pc'en. 114 DANSK

14 INFORMATION Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 2004/108/ EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC. Typepladen er placeret på apparatets bund. Strømforsyning Lysnettets drift: Batteridrift: 230 V ~, 50/60 Hz 6 x 1,5 V IEC (R14/UM2/C-størrelse) Maks. strømforbrug Drift: 14 W Standby: < 0,5 W Udgang DIN 45324, 10 % THD Musiksignaleffekt: Sinus bølgekraft: Stik til stereo høretelefoner: 2 x 1,5 W 2 x 1 W 3,5 mm Ø Radioenhedens Frekvensbånd DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz CD-enheden Frekvensrespons: Støjspændingsforhold: 20 Hz khz 65 db MP3-funktioner Afspilningsformat: MP3 og WMA Filsystem/filhåndtering: ISO 9660 Level 1 kompatibel USB FAT32/16-fil er kompatibel med USB 2.0 Hukommelseskort FAT32/16-fil er kompatibel med SD + SDHC Dimensioner og vægt B x H x L: 245 x 139 x 245 mm Vægt: 1,8 kg Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted. Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter. Rengøring af cd og cd-enheden Hvis apparatet ikke scanner cd'er ordentligt, skal du bruge en standard rengørings-cd, som kan købes i detailhandelen, til at rense laseroptikken. Andre rengøringsmetoder kan beskadige laseroptikken. Brug en fnugfri klud til at rense cd'en med, og tør altid indefra og ud i en lige linje. Brug ikke et rensemiddel til almindelige vinyldiske eller nogen form for opløsning eller slibemidler. Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. DANSK 115

15 INFORMATION Fejlfinding Hvis der opstår en fejl, skal du først gennemgå disse oplysninger, før du afleverer apparatet til reparation. Hvis du ikke er i stand til at afhjælpe fejlen ved hjælp af oplysninger, der gives her, skal du kontakte din lokale forhandler eller serviceagent. Under ingen omstændigheder må du ikke forsøge at reparere radioen selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Problem Mulig årsag Løsning Generelle oplysninger Ingen lyd Apparatet reagerer ikke på betjening med knappen. Apparatet fejler under afspilning. Radio Dårlig radiomodtagelse. Disk Afspilning vil ikke starte. Apparatet springer lydspor over. CD-R'er eller CD-RW'er afspilles ikke eller afspilles forkert. Lyden er for lav. Høretelefoner er tilsluttet. Batterierne er flade. Batterierne er isæt forkert. Strømkablet er forkert tilsluttet. Statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge). Svag radioantennesignal. Interferens fra elektriske apparater, såsom tv, videoptager, computer, lampe, osv. Disken er beskadiget eller snavset. Der afspilles en lagret lydsporhukommelse. RANDOM-funktionen er aktiveret. Disken er beskadiget eller software eller hardware-indstillinger var forkerte under afbrænding. Justér lydstyrken. Fjern høretelefoner. Udskift batterier. Isæt batterier korrekt. Slut strømkablet korrekt. Sluk for apparatet, afbryd strømforsyningen, og sæt ledningen i i gen efter nogle sekunder. Fjern batterier. DAB/VHF (FM): vip og drej den teleskopiske antenne. Hold radioen væk fra andre elektriske apparater. Udskift eller rengør disken. Skift til normal afspilning eller slet lydsporhukommelsen Sluk for RANDOM-funktionen. Kontroller komponenterne i din cd-brænder/software eller udskift den cd, der bruges. 116 DANSK

16 /35

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB DA PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 SIKKERHED

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 **

Læs mere

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR

PORTABLE RADIO. Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR PORTABLE RADIO Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 ** * gebührenpflichtig

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3540 Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Brugervejledning 1 3 5 67 1 2 4 8 2 9! AJ3540 MW 160 0 @ 3 # MW

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Portable radio. Register your product and get support at. Brugervejledning AE2730

Portable radio.  Register your product and get support at. Brugervejledning AE2730 Portable radio AE2730 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning 1 3 2 1 5 4 6 7 0 8 9 2 Dansk Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere