PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER"

Transkript

1 PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR

2 RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO eii SEL. MEM. PREV NEXT ON/OFF 103

3 DEUTSCH 6 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 7 AUF EINEN BLICK 8 STROMVERSORGUNG 9 ALLGEMEINE FUNKTIONEN 9 RADIO-BETRIEB 12 CD-/MP3-/USB-/SD-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN 16 INFORMATIONEN ENGLISH 18 SET-UP AND SAFETY 19 OVERVIEW 20 POWER SUPPLY 20 GENERAL FUNCTIONS 21 RADIO MODE 23 CD/MP3/USB/SD MODE 26 SPECIAL FUNCTIONS 27 INFORMATION FRANÇAIS 29 INSTALLATION ET SÉCURITÉ 30 VUE D'ENSEMBLE 31 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 FONCTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 32 MODE RADIO 35 MODECD/MP3/ USB/SD 38 FONCTIONS SPÉCIALES 40 INFORMATIONS ITALIANO 42 INSTALLAZIONE E SICUREZZA 43 PANORAMICA 44 ALIMENTAZIONE 44 FUNZIONI GENERALI 45 MODALITÀ RADIO 47 MODALITÀ CD/MP3/USB/SD 51 FUNZIONI SPECIALI 52 INFORMAZIONI РУССКИЙ 54 УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 55 ОБЗОР 56 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 56 ОБЩИЕ ФУНКЦИИ 57 РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 60 РЕЖИМ CD/MP3/USB/SD 63 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 65 ИНФОРМАЦИЯ ESPAÑOL 67 SEGURIDAD E INSTALACIÓN 68 VISTA GENERAL 69 ALIMENTACIÓN 69 FUNCIONES GENERALES 70 MODO RADIO 73 CD/MP3/USB/SD MODO 76 FUNCIONES ESPECIALES 78 INFORMACIÓN NEDERLANDS 80 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 81 OVERZICHT 82 STROOMTOEVOER 82 ALGEMENE FUNCTIES 83 RADIOMODUS 84 RADIOMODUS 85 CD/MP3/USB/SD-MODUS 89 INFORMATIE POLSKI 91 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 92 OMÓWIENIE 93 ZASILANIE ELEKTRYCZNE 93 FUNKCJE PODSTAWOWE 94 TRYB RADIA 96 CD/MP3/USB/SD MODE 99 FUNKCJE SPECJALNE 100 INFORMACJE 104

4 DANSK 102 OPSÆTNING OG SIKKERHED 103 OVERSIGT 104 STRØMFORSYNING 104 GENERELLE FUNKTIONER 105 RADIOTILSTAND 107 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND 110 SPECIAL FUNCTIONS 111 INFORMATION SVENSKA 113 SÄKERHET OCH INSTALLATION 114 ÖVERSIKT 115 STRÖMFÖRSÖRJNING 115 ALLMÄNNA FUNKTIONER 116 LÄGET RADIO 118 CD/MP3/USB/SD MODE 121 SPECIALFUNKTIONER 122 INFORMATION SUOMI 124 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 125 KATSAUS 126 VIRTALÄHDE 126 YLEISET TOIMINNOT 127 RADIOTILA 129 CD/MP3/USB/SD TILA 132 ERIKOISTOIMINNOT 133 TIETOJA TÜRKÇE 135 KURULUM VE GÜVENLİK 136 GENEL BAKIŞ 137 GÜÇ KAYNAĞI 137 GENEL FONKSİYONLAR 138 RADYO MODU 140 CD/MP3/USB/SD MODU 143 ÖZEL FONKSİYONLAR 144 BİLGİLER 146 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 105

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Bemærk følgende instruktioner, når systemet sættes op: 7 Denne enhed er beregnet til afspilning af lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, der hvor enheden placeres. Der skal være et frit rum på mindst 10 cm bag enheden. Anbring ikke genstande på ventilationsåbningerne. 7 Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Når det besluttes, hvor apparatet skal placeres, skal det bemærkes, at møblementets overflader er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf de fleste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Dette kan forårsage korrosion på apparatets fødder og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Hvis apparatet udsættes for pludselig temperaturskift, f.eks. hvis det kommer fra et koldt til et varmt rum, skal du vente mindst to timer med at bruge det. 7 Apparatet er beregnet til anvendelse i tørre rum. Beskyt apparatet og cd'er mod regn, fugt (vanddråber eller -stænk) og varme (varmeapparater eller direkte sollys, mm.). 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Undlad at placere beholdere med væske, som f.eks. vaser, oven på apparatet. 7 Undlad at indføre fremmede objekter i cdkammeret. 7 Undlad at placere genstande, som f.eks. brændende stearinlys, oven på apparatet. 7 Du må aldrig åbne apparatets kabinet. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør enheden med et rent, fugtigt vaskeskind. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Cd-delen indeholder selvsmørende lejer, som ikke må smøres eller olieres. 7 Sørg for, at stikket er let at komme til. 7 Husk, at længerevarende lytning til høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. Generelle informationer om laserudstyret CLASS 1 LASER PRODUCT Du finder et symbol, der svarer til dette, i bunden af enheden. CLASS 1 LASER PRODUCT betyder, at laseren er designet og sikret på en sådan måde, at maksimum tilladt udledningsværdi ikke kan overskrides under nogen omstændigheder. Hvis der anvendes andre driftsmidler eller metoder, end de heri specificerede, kan det medføre farlig eksponering for udledninger. Usynlig laserstråling udsendes, hvis CD-rummet åbnes og sikkerhedslåsemekanismen kortsluttes. Udsæt ikke dig selv eller andre personer for denne stråling. 106 DANSK

6 OVERSIGT Se tegningen på side 3. AC ~ Stik til tilslutning af strømkabel (på bagsiden af apparatet). 0 Stik til høretelefoner til tilslutning af høretelefoner med et jackstik (ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. UBS VOLUME ON Display Tænder og slukker for ultra bassystemet. Justerer lydstyrken. Betjeningsindikator. Lyser rødt under betjening. Se næste side. OPEN/CLOSE Åbner og lukker cd-kammeret. FM DAB Skifter mellem FM og DABmodtagelse. Teleskopisk antenne til modtagelse af DAB og FM (VHF). ON/OFF eii SEL. /MEM. Tænder og slukker for apparatet. I FM radio-tilstand: Tryk og hold nede for at skifte mellem mono og stereo. I CD, USB eller SD-tilstand: Afspilning starter og sættes på pause. IIDAB-/FM-tilstand: Tryk og hold nede for at gemme radiostationer på forudindstillinger. I CD, USB eller SD-tilstand: Afslutter afspilning. Sletter afspilningsliste. PREV NEXT I FM-tilstand: Tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin; tryk og hold nede for at starte søgning frem eller tilbage. I DAB radio-tilstand: Vælger DABstationer fra listen "SLT Service". I CD, USB eller SD-tilstand: Tryk kort for at vælge det forrige eller næste spor; tryk og hold for at starte søgning frem eller tilbage. V DOWN Λ UP I radio-tilstand: Vælger MEMORY forudindstillinger. Vælger det forrige/næste forudindstillede nummer, når der gemmes radiostationer. V DOWN Λ UP I CD, USB og SD-tilstand: ALBUM Vælger det forrige/næste album. MODE I DAB radio-tilstand: Displays MENU/INFO Viser DAB-station information; tryk og hold nede for at åbne DAB-menuen. I FM-tilstand: Oversigt over RDSinformation I CD-DA- tilstand: Gentager et spor eller hele CD. I MP3/USB/SD-tilstand: gentager et spor, alle spor på et album, eller alle sporene. Vælger funktionen tilfældigt. Aktiverer funktionen "Opret en afspilningsliste" for at gemme et spor på en afspilningsliste. USB SD CD RADIO Vælger inputkilder USB, SD, CD og RADIO. DANSK 107

7 STRØMFORSYNING Lysnettets drift 7 Kontrollér, om forsyningsspændingen på typeskiltet svarer til den lokale forsyningsspænding Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 1 Sæt det medfølgende kabel ind i»ac ~ «stikket på radioen. 2 Sæt strømkablet ind i stikkontakten. Forsigtig: 7 Apparatet er tilsluttet strømmen med et strømstik. For helt at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket tages ud. 7 Strømstikket bruges til at afbryde apparatet. Det skal forblive let tilgængeligt og må ikke blokeres under tilsigtet brug. Batteridrift 1 Åbn batterirummet ved at trykke på låsen og fjern låget. 2 Isæt seks batterier (6 x 1,5 V/type IEC R14/ UM2/C-størrelse), og læg mærke til polariteten angivet i batterirummet. 3 Luk dækslet til batterirummet. 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Tag batterierne ud, når de er flade, eller hvis du ved, at apparatet ikke skal bruges i længere tid. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvar for skade forårsaget af utætte batterier. 7 Batterierne er slukket under netdrift. Miljømæssig bemærkning: 7 Batteriet, inklusive dem, der ikke indeholder tungmetal, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf batterierne på en miljøvenlig måde. Overhold de lovmæssige regulativer, der gælder i dit område. GENERELLE FUNKTIONER At tænde og slukke 1 Tænd eller sluk apparatet med»on/off«. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden (USB, SD, CD eller RADIO) med»usb SD CD RADIO«. Tænd og sluk for Ultra Bassystemet Denne funktion øge basfrekvenser. 1 Tænd og sluk for Ultra Bas-systemet med»ubs«. Justering af lydstyrke 1 Justér lydstyrken med»volume«. Brug af høretelefoner 1 Slut høretelefoner til»0«høretelefonstikket (Ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. Forsigtig: 7 Overdrevent lydtryk fra høretelefoner eller headset kan medføre tab af hørelse. 108 DANSK

8 RADIOTILSTAND Sådan vælges radioinputkilde 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. I DAB radio-tilstand: 1 For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. Indstilling af DAB-radiostationer Indstilling og lagring af DAB radiostationer første installation Når apparatet sluttes til strømmen for første gang eller efter nulstilling af fabriksindstillinger, vil det begynde at scanne hele DAB-båndbredden og gemme den i programlisten. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser:»Welcome«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne i en stationsliste. Indstilling og lagring af DAB radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: navnet på radiostationen, f.eks.»b5 AKT«. 2 Start den automatiske stationssøgning ved at trykke og holde nede»mode MENU/INFO«. Viser:»SELECT Manual«. 3 Vælg»SELECT Scan«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Display:»Scan«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne i stationslisten. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i stationslisten. Du kan gemme dine favoritstationer på 20 forudindstillinger. 1 Vælg DAB-radiostationen med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. 2 Vælg den første forudindstilling med»v DOWN«eller»Λ UP«. Viser:»Empty 01«. 3 Tryk og hold nede» /MEM.«. Viser:»P1 saved«. DAB-radiostationen er gemt på Preset 1. 7 For at lagre flere stationer, gentag trinene. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 2 Bekræft indstillingstilstanden ved at trykke på»eii SEL.«. Viser: f.eks.»174,92«(frekvens og kanal for en DAB-radiostation). 3 Vælg den ønskede frekvens/kanal med» PREV«eller» NEXT«. Viser: signalstyrken. DAB-radiostationerne vil blive gemt i stationslisten. Valg af den ønskede station fra stationslisten De tilgængelige DAB-stationer er gemt i en stationsliste. 1 Vælg DAB-stationen med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Valg af den gemte station fra stationslisten 1 Vælg DAB-stationen med»v DOWN«eller»Λ UP«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. DANSK 109

9 RADIOTILSTAND Vise information om DAB station 1 For at få vist information om den aktuelle DAB -station, tryk gentagne gange på»mode MENU/INFO«. Det følgende display fremkommer i rækkefølge Information fra udbyderen (f.eks. om den aktuelle udsendelse, titlen på sangen, e- mail-adressen), genre, udsendelsens format, den aktuelle frekvens, bithastighed, reference til signal interferens (ved optimalt signaldisplay»sig Er 0«). Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 2 Vælg»SELECT DRC«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii«for at bekræfte. 3 Vælg en af de følgende funktioner med» PREV«eller» NEXT«,og tryk på»eii«for at bekræfte.»drc 0«(fra),»DRC 1/2«(lav) eller»drc 1«(høj). 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. FM radio-tilstand: 1 For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»FM«-positionen. Indstilling af FM-radiostationer Automatisk stationssøgning 1 Aktivér stationssøgningen ved at holde» PREV«eller» NEXT«nede, indtil frekvensvisningen skifter til hurtig gennemgang. Søgningen stopper, når en station er fundet. Manuel stationssøgning 1 For at flytte frekvensen fremad i trin, tryk kort på» PREV«eller» NEXT«gentagne gange. Frekvensen skifter i trin på 50 khz. Lagring af stationer til forudindstillinger Du kan gemme FM-radiostationer på 20 forudindstillinger. 1 Vælg FM-radiostationen med» PREV«eller» NEXT«. 2 Tryk kort på» /MEM.«for at aktivere hukommelsesfunktionen. 3 Vælg den ønskede stations position med»v DOWN«eller»Λ UP«. 4 Tryk kort på» /MEM.«for at gemme stationen. 5 For at lagre flere stationer, skal du gentage trin 1 to 4 som beskrevet ovenfor. Valg af gemte stationer 1 Vælg stationens forudindstillede position med»v DOWN«eller»Λ UP«. Stereo/mono modtagelse. Hvis signalet fra stereokanalen er svagt, kan du forbedre lydkvaliteten ved at skifte til monomodtagelse. 1 Tryk og hold nede»eii«for at skifte til mono Display:»Mono«. 2 Tryk og hold nede»eii«for at skifte til stereo. Display:»Auto«. 110 DANSK

10 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND Betjening med disk 7 Enheden er velegnet til musik-cd'er, som bærer logoerne vist her (CD- DA), og CD-Rs og CD- RWs med musikdata. 7 Når du brænder CD-R og CD-RW'er med lydfiler, kan der opstå forskellige problemer, som kan medføre intereferns under afspilning. Det kan skyldes forkert software- eller hardware-indstilling eller den cd, der bruges. Opstår sådanne problemer, bør du kontakte kundeservice hos din cd-brændereller softwareleverandør for at få relevante oplysninger, f.eks. på internettet. 7 Når du fremstiller lyd-cd'er, skal du være opmærksom på de lovmæssige retningslinjer og sikre, at tredjeparters copyright ikke krænkes. 7 Hold altid cd-rummet lukket for at hindre støv i at samle sig på laseroptikken. 7 Sæt ikke selvklæbende labels på cd'er. Hold cd'ernes overflade ren. 7 Du kan afspille standard 12 cm cd'er samt 8 cm cd'er på apparatet. En adapter er ikke nødvendig. Advarsel: 7 Cd-afspillerens linse bør aldrig berøres. Betjening med MP3-afspiller, et USB-stik eller hukommelseskort 7 Apparatet understøtter de fleste MP3-afspillere eller USB-stik. 7 USB-stikket på apparatet understøtter ikke en forbindelse til en USB-forlængerledning og er ikke designet til direkte at kunne forbindes med en computer. 7 USB-stikket i dette apparat er et standardstik. På grund af den hastige udvikling i teknologien og fremkomsten af nye fabrikanter hver dag, kan USB-stikkets kompabilitet kun delvis garanteres. Hvis USB-operation er svækket eller umulig, betyder det ikke, at der er fejl i apparatet. 7 Tovejs dataoverførsel som defineret for ITEapparater i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overførsel er ikke en operationstilstand i sig selv. Det er kun en ekstra funktion. 7 Flyt aldrig USB-enheder, hukommelsesstik eller hukommelseskort under betjening. Det kan beskadige hukommelseskortet, USBenheden og apparatet. Den type skade vil gør din garanti ugyldig. Bemærkninger til datamedie: 7 I MP3/WMA-tilstand er betegnelserne "album" og "file" meget vigtige. Album svarer til en mappe i en pc, file til en fil i en pc eller CD-DA-lydspor. Apparatet understøtter maks. 99 mapper/999 spor. Automatisk slukning: 7 Hvis apparatet er i "Stop"-positionen i mere end 5 minutter, vil det automatisk skifte til standby-tilstand. DANSK 111

11 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND Isætning/tilslutning af et musik/lagringsmedie Isætning af en disk 1 Åbn cd-kammeret ved at trykke på»open/close«. 2 Indsæt en disk i kammeret med labelen opad. 3 Luk cd-kammeret ved at trykke på»open/close«. Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB-stik 1 Sluk for apparatet ved at trykke på»on/off«. 2 Sæt USB-kablet fra MP3-afspilleren ind i USBinterface»USB«; eller sæt USB-stikket ind i USB interface»usb«. Isættelse af et SD/SDHC/MMC hukommelseskort 1 Sluk for apparatet ved at trykke på»on/off«. 2 Indsæt forsigtigt kortet i»sd«kortåbningen med guldkontakterne forrest mod bagsiden, indtil det glider på plads. 7 For at fjerne hukommelseskortet skal du slukke for apparatet, trykke på kortet, og taget det ud. At tænde og slukke 1 Tænd eller sluk apparatet med»on/off«. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden ( USB, SD eller CD ) med»usb SD CD RADIO«. Apparatet scanner indholdet på musik-/ data-mediet. Display: Det samlede antal af spor (musikcd) eller det samlede antal af albummer og filer (MP3/WMA medie). Hvis musik/lagringsmediet ikke bliver genkendt, vises en fejlmeddelelse. Afspilning Når du afspiller musik-cd'er, kan du vælge spor, mens du afspiller MP3/WMA-medie, kan du også vælge mapper. 1 Tryk på»eii SEL.«for at starte afspilning. Afspilning starter med det første lydspor. Afspilning stopper ved slutningen af det sidste lydspor fra musik-/datamedie. 2 Tryk på»eii SEL.«for at pausere afspilning. 3 Tryk på»eii SEL.«for at genoptage afspilning. 4 Tryk på» /MEM.«for at afslutte afspilning. Yderligere funktioner Gentage det aktuelle nummer 1 Tryk kort på» PREV«under afspilningen. Lydsporet gentages fra begyndelsen. Vælg et andet nummer 1 Under afspilningen, hold» PREV«eller» NEXT«nede, indtil det nummer af lydspor, som du ønsker at høre, vises på displayet. 2 Når du bruger et MP3/WMA-medie, vælg den ønskede mappe med»v DOWN«eller»Λ UP«. Afspilning af det valgte nummer starter automatisk. 7 Du kan også vælge lydspor i stop-tilstand. I så fald skal du starte afspilning af lydsporet med»eii SEL.«. Søgning efter en passage i et lydspor 1 Under afspilningen, tryk på» PREV«eller» NEXT«og hold det nede, indtil du finer den passage, du ønsker at lytte til. Afspilningen starter, når du slipper» PREV«eller» NEXT«. 7 Under søgningen er lyden slukket. 112 DANSK

12 CD/MP3/USB/SD-TILSTAND Gentagelsesfunktioner Gentage et nummer (Repeat One) 1 Under afspilningen, tryk en gang på»mode MENU/INFO«. Viser:»Q1«. Det aktuelle lydspor gentages. 2 For at standse funktionen, tryk gentagne gange på»mode MENU/INFO«. Gentagelse af alle spor i et album (Repeat Album, kun MP3) 1 Under afspilningen, tryk to gange på»mode MENU/INFO«. Viser:»Q «. Alle lydspor i det nuværende album gentages igen og igen. 2 For at afslutte funktionen, tryk på»mode MENU/INFO«indtil gentagelsesindikatoren forsvinder. Gentagelse af alle lydspor (Repeat All) 1 Under afspilningen, tryk to gange (musik-cd) eller tre gange (MP3 cd) på»mode MENU/INFO«. Viser:»QW«. Alle lydsporene gentages gang på gang. 2 For at standse funktionen, tryk gentagne gange på»mode MENU/INFO«. Afspilning af lydspor i tilfældig rækkefølge (Random) 1 I stop-tilstanden, hold»mode MENU/ INFO«nede, indtil»ran«vises i displayet. Allle lydsporene på musikdisken eller på MP3/WMA-mediet afspilles en gang i tilfældig rækkefølge. 3 For at standse funktionen, tryk på»mode MENU/INFO«. Oprettelse af spilleliste Du kan oprette en afspilningsliste med op til 20 lydspor for den aktuelle musik/datamedie i den rækkefølge, du ønsker, og derefter afspille dem i den rækkefølge. Et lydspor kan gemmes mere end én gang. Programmering er kun muligt i stop-tilstanden. Vælg og gem lydspor 1 Tryk på»mode MENU/INFO«for at åbne funktionen. 2 Vælg lydsporet ved at trykke på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryk på»mode MENU/INFO«for at gemme lydsporet. 4 For at lagre flere lydspor, gentag trin 2 til 3. Afspilning af en spilleliste 1 Start spillelisten ved at trykke på»eii SEL.«. Viser:»MEM«. Aspilningen starter med det første programmerede lydspor. 2 Tryk på» /MEM.«for at afslutte afspilning. 3 For at afspille listen igen, tryk på»eii SEL.«. Tilføjelse af lydspor 1 I stop-tilstand, tryk på»mode MENU/INFO«indtil det forudindstillede nummer, der vises i displayet er nul. 2 Vælg nummeret på det nye lydspor ved at trykke på» PREV«eller» NEXT«. 3 Tryk på»mode MENU/INFO«for at gemme det nye lydspor. Sletning af lydsporhukommelse Apparatet skal være i stop-tilstand. 1 Tryk på»open/close«for at åbne cd-kammeret; eller tryk på» /MEM.«under programmering. DANSK 113

13 SPECIAL FUNCTIONS Vælg software version 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 3 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 4 Vælg softwareversionen med» PREV«eller» NEXT«. Display: f.eks.»v221b-7 Version«. Fjerne DAB radiostationer fra stationslisten Hvis du flytter til en anden landsdel, bør du fjerne DAB radiostationer, som ikke længere er tilgængelige,fra stationslisten. Disse DAB radiostationer er markeret med "?". 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 3 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 4 Vælg»Prune«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5 Vælg»Yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge»no«med» PREV«eller» NEXT«. 6 Tryk på»eii SEL.«for at bekræfte indstilling. I stationslisten vil du kunne finde tilgængelige radiostationer. 7 Tryk og hold»mode MENU/INFO«inde for at afslutte indstillingen. Slette alle indstillinger (nulstilling) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 2 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 3 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 4 Vælg»SELECT Factory«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Display:»Confirm Reset«. 5 Tryk på»eii SEL.«for at bekræfte nulstilling. Softwareopdatering Du kan installere den nyeste tilgængelige version af softwaren. 1 Slut apparatet til en pc ved hjælp af stikket placeret i batterirummet. 2 Flyt»USB SD CD RADIO«knap til»radio«-positionen. 3 Flyt knappen»fm DAB«til»DAB«-positionen. 4 Åbn indstillingstilstand ved at trykke og holde»mode MENU/INFO«nede. Display:»SELECT Manual«. 5 Vælg»Upgrade«med» PREV«eller» NEXT«, og tryk på»eii SEL.«for at bekræfte. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 6 Vælg»Yes«med» PREV«eller» NEXT«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge»no«med» PREV«eller» NEXT«. 7 Start opdatering af programmet på pc'en. 8 Når softwaren er opdateret, fjern apparatet fra pc'en. 114 DANSK

14 INFORMATION Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 2004/108/ EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC. Typepladen er placeret på apparatets bund. Strømforsyning Lysnettets drift: Batteridrift: 230 V ~, 50/60 Hz 6 x 1,5 V IEC (R14/UM2/C-størrelse) Maks. strømforbrug Drift: 14 W Standby: < 0,5 W Udgang DIN 45324, 10 % THD Musiksignaleffekt: Sinus bølgekraft: Stik til stereo høretelefoner: 2 x 1,5 W 2 x 1 W 3,5 mm Ø Radioenhedens Frekvensbånd DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz CD-enheden Frekvensrespons: Støjspændingsforhold: 20 Hz khz 65 db MP3-funktioner Afspilningsformat: MP3 og WMA Filsystem/filhåndtering: ISO 9660 Level 1 kompatibel USB FAT32/16-fil er kompatibel med USB 2.0 Hukommelseskort FAT32/16-fil er kompatibel med SD + SDHC Dimensioner og vægt B x H x L: 245 x 139 x 245 mm Vægt: 1,8 kg Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted. Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter. Rengøring af cd og cd-enheden Hvis apparatet ikke scanner cd'er ordentligt, skal du bruge en standard rengørings-cd, som kan købes i detailhandelen, til at rense laseroptikken. Andre rengøringsmetoder kan beskadige laseroptikken. Brug en fnugfri klud til at rense cd'en med, og tør altid indefra og ud i en lige linje. Brug ikke et rensemiddel til almindelige vinyldiske eller nogen form for opløsning eller slibemidler. Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. DANSK 115

15 INFORMATION Fejlfinding Hvis der opstår en fejl, skal du først gennemgå disse oplysninger, før du afleverer apparatet til reparation. Hvis du ikke er i stand til at afhjælpe fejlen ved hjælp af oplysninger, der gives her, skal du kontakte din lokale forhandler eller serviceagent. Under ingen omstændigheder må du ikke forsøge at reparere radioen selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Problem Mulig årsag Løsning Generelle oplysninger Ingen lyd Apparatet reagerer ikke på betjening med knappen. Apparatet fejler under afspilning. Radio Dårlig radiomodtagelse. Disk Afspilning vil ikke starte. Apparatet springer lydspor over. CD-R'er eller CD-RW'er afspilles ikke eller afspilles forkert. Lyden er for lav. Høretelefoner er tilsluttet. Batterierne er flade. Batterierne er isæt forkert. Strømkablet er forkert tilsluttet. Statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge). Svag radioantennesignal. Interferens fra elektriske apparater, såsom tv, videoptager, computer, lampe, osv. Disken er beskadiget eller snavset. Der afspilles en lagret lydsporhukommelse. RANDOM-funktionen er aktiveret. Disken er beskadiget eller software eller hardware-indstillinger var forkerte under afbrænding. Justér lydstyrken. Fjern høretelefoner. Udskift batterier. Isæt batterier korrekt. Slut strømkablet korrekt. Sluk for apparatet, afbryd strømforsyningen, og sæt ledningen i i gen efter nogle sekunder. Fjern batterier. DAB/VHF (FM): vip og drej den teleskopiske antenne. Hold radioen væk fra andre elektriske apparater. Udskift eller rengør disken. Skift til normal afspilning eller slet lydsporhukommelsen Sluk for RANDOM-funktionen. Kontroller komponenterne i din cd-brænder/software eller udskift den cd, der bruges. 116 DANSK

16 /35

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 **

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DCM230 http://da.yourpdfguides.com/dref/978765

Din brugermanual PHILIPS DCM230 http://da.yourpdfguides.com/dref/978765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MP3-CD Soundmachine. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning AZ1834

MP3-CD Soundmachine. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning AZ1834 MP3-CD Soundmachine AZ1834 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning 1 2 3 4 5 6 7 4 8 9 0! @ % AC MAINS~ AUX IN # $ 6 x R14 UM-2 C-CELLS DISC 3 USB 4 DISC X 5 DISC

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

Blu-ray Player GBP 7000 3D

Blu-ray Player GBP 7000 3D Blu-ray Player GBP 7000 3D DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED 4

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen Lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Om SongPal Afspilning af en CD Brug af radioen Se din Wi-Fi Startup Guide (separat dokument) for at få oplysninger om afspilning via Wi-Fi-netværk af musik,

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Your music + our passion

Your music + our passion Mikro stereo Brugermanual 134 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...135 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...136 Begrænset garanti...139 Tilslutninger på bagpanelet...140 Knapper på frontpanelet...142

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support DCM2260. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support DCM2260. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips DCM2260 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 Lær disse sikkerhedssymboler

Læs mere

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK CD30 CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...87 Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugsanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Brugsanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) 2 Dansk Brugsanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) 3 Bemærk Denne brugsanvisning er tilgængelig med en større skrifttype, som er nemmere at læse. Du kan downloade den fra internetsiden www.genevalab.com

Læs mere

PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning

PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIGTIGE MEDDELELSER FCC MEDDELELSE Overensstemmelseserklæring Modelnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part:

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere