PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+"

Transkript

1 PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr

2 PRESETS 1, 2, 3, 4, 5 S ON/OFF AL/ATS MENU -TUNING+ SELECT/İ SLEEP AC ~ + VOLUME - TONE BUZZER/ RADIO 0 2

3 DEUTSCH 5 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 6 AUF EINEN BLICK 7 STROMVERSORGUNG 8 EINSTELLUNGEN 11 BETRIEB 12 TIMER-BETRIEB 14 SONDERFUNKTIONEN 15 INFORMATIONEN ENGLISH 16 SET-UP AND SAFETY 17 OVERVIEW 18 POWER SUPPLY 19 SETTINGS 22 OPERATION 23 TIMER MODE 25 SPECIAL FUNCTIONS 26 INFORMATION FRANCAIS 27 INSTALLATION ET SÉCURITÉ 28 APERÇU 29 ALIMENTATION ELECTRIQUE 30 RÉGLAGES 33 FONCTIONNEMENT 34 MODE MINUTERIE 36 FONCTIONS SPECIALES 37 INFORMATIONS ITALIANO 38 INSTALLAZIONE E SICUREZZA 39 PANORAMICA 40 ALIMENTAZIONE 41 IMPOSTAZIONI 44 FUNZIONAMENTO 45 MODALITÀ TIMER 47 FUNZIONI SPECIALI 48 INFORMAZIONI PORTUGUÊS 49 INSTALAÇÃO E SEGURANÇA 50 VISÃO GERAL 51 ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA 52 DEFINIÇÕES 55 FUNCIONAMENTO 56 MODO TIMER (TEMPORIZADOR) 58 FUNÇÕES ESPECIAIS 59 INFORMAÇÕES ESPAÑOL 60 SEGURIDAD E INSTALACIÓN 61 VISIÓN GENERAL 62 ALIMENTACIÓN 63 CONFIGURACIÓN 66 FUNCIONAMIENTO 67 MODO TEMPORIZADOR 69 FUNCIONES ESPECIALES 70 INFORMACIÓN NEDERLANDS 71 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 72 OVERZICHT 73 STROOMTOEVOER 74 INSTELLINGEN 77 WERKING 78 TIMERMODUS 80 SPECIALE FUNCTIES 81 INFORMATIE POLSKI 82 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 83 OPIS OGÓLNY 84 ZASILANIE ELEKTRYCZNE 85 USTAWIENIA 88 OBSŁUGA 89 TRYB TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY) 91 FUNKCJE SPECJALNE 92 INFORMACJA 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 94 OVERSIGT 95 STRØMFORSYNING 96 INDSTILLINGER 99 FUNKTION 100 TIMER MODE 102 SPECIELLE FUNKTIONER 103 INFORMATION SVENSKA 104 SÄKERHET OCH INSTALLATION 105 ÖVERSIKT 106 STRÖMFÖRSÖRJNING 107 INSTÄLLNINGAR 110 ANVÄNDNING 111 TIMERLÄGE 113 SPECIALFUNKTIONER 114 INFORMATION SUOMI 115 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 116 YLEISKATSAUS 117 VIRTALÄHDE 118 ASETUKSET 121 TOIMINTA 122 AJASTINTILA 124 ERIKOISTOIMINNOT 125 TIETOJA TÜRKÇE 126 KURULUM VE GÜVENLİK 127 GENEL BAKIŞ 128 GÜÇ KAYNAĞI 129 AYARLAR 132 ÇALIŞTIRMA 133 ZAMANLAYICI MODU 135 ÖZEL İŞLEVLER 136 BİLGİLER 4

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Dette apparat er beregnet til afspilning af audiosignaler. 7 Enhver anden brug er klart forbudt. 7 Sørg for at apparatet er beskyttet mod vanddråber eller -stænk. 7 Undlad at placere nogen beholdere, som f.eks. vaser, på apparatet. De kan vælte og spilde væske på de elektroniske komponenter, hvilket vil udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, på apparatet. 7 Sørg for at apparatet er passende ventileret ved at placere det mindst 10 cm fra andre genstande. Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Ved placering af apparatet skal man bemærke, at møbeloverfladerne er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf det meste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse additiver kan korrodere stativer og holdere, hvilket efterlader rester på møblets overflader, der kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud. 7 Åbn aldrig apparatets beklædning. Producenten tager ikke noget ansvar for skade, der er opstået af forkert håndtering. 93

6 OVERSIGT Se tegningen på side 2. Betjeninger øverst ON/OFF tænder og slukker for apparatet. Teleskop antenne. PRESETS 1, 2, 3, 4, 5 Forudindstil knapperne til at lagreog vælge radiostationer. + 5 Aktiverer 2. niveau af de forudindstillede knapper 1 til 5. S SLEEP Betjeninger forrest Afbryder alarm funktionen (Snooze). Sætter vækkeuret TUNING + I DAB funktion: vælg DAB radiostationer fra programlisten. I FM funktion: indstiller FM radiostationer. Vælg menuoptionerne. I System menuen: for indstilling af tid og alarmtid. SELECT/i MENU AL/ATS Bekræft indstillingerne. Åbner menuen. I standby: aktiverer alarmfunktionen; sluttert alarm stand-by. I DAB funktion: tryk og hold nede, starter auto indstillingen for DAB radiostationer. Betjeninger på siderne + VOLUME Justerer lydstyrken. BUZZER/RADIO Skifter mellem signallyd og radioprogram for alarmtilstand. TONE Justerer tonen 0 Øretelefon stik (3,5 mm stereostik). Monoafspilning via øretelefoner. Forsigtig: 7 Overdrevet lydtryk fra øretelefonerne kan forårsage høretab. Betjeninger på bagsiden og i bunden AC ~ USB P Px Tilslutningsstik til strømkabel følger med. Håndtag. Batteridæksel. USB stik til at opdatere apparatets software. Deaktiverer og aktiverer knapperne. 94

7 STRØMFORSYNING Lysnettets drift Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (nederst på apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din specialforhandler. 1 Sæt det medfølgende netkabel ind i»ac ~ «stikket på apparatet. Batteridrift Du kan også køre apparatet ved brug af standardbatterier (ikke medleveret). I det tilfælde skal du afbryde netledningen. 1 Åben batterirummet ved at trykke på området, der er markeret med pile på tegningen, og skub dækslet ned. 2 Sæt netkablet ind i stikket (230V ~, 50/60 Hz). 7 Hvis der er batterier i apparatet, slukkes de automatisk, når der køres med lysnet. Forsigtig: 7 Apparatet tilsluttes lysnettet med netkablet. Træk netkablet ud, hvis du ønsker, at apparatet helt skal afbrydes fra lysnettet. 7 Tag netstikket ud for at afbryde apparatet fra lysnettet. Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 2 Indsæt 4 batterier (4 x 1.5V, Type IEC, AM 2, LR 14, C str.) i henhold polaritet, der er markeret på batterirummet. 3 Luk batterirummet. Bemærkninger: 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Tag batterierne ud, når de er flade, eller hvis du ved, at apparatet ikke skal bruges i længere tid. Når batterierne er ved at være brugt, fremkommer der et batterisymbol, der blinker på displayet. Denne funktion virker ikke, når netledningen er sat ind i apparatet. 7 Der tages ikke ansvar for skade, der er et resultat af utætte batterier. Miljømæssig bemærkning: 7 Batteriet, inklusive dem, der ikke indeholder tungmetal, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf batterierne på en miljøvenlig måde. Overhold de lovmæssige regulativer, der gælder i dit område. 95

8 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af radiostationer (DAB og FM) første installation Når apparatet tændes for første gang eller efter fabriksreset, vilauto Tuning System begynde at scanne hele DAB båndbredden og gemme det i programlisten. Apparatet vil så scanne FM frekvensbåndet og lagre de første 10 radiostationer som forudindstillet 1 til 10. Tiden opdateres automatisk. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser:»WELCOME«og derefter»scan«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Indstilling og lagring af DAB radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: navnet på radiostationen, f.eks»b5 AKT«. 2 Starter den automatiske stationssøgning ved at trykke og holde nede»al/ats«. Viser:»SCAN«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. 7 Du kan også aktivere den automatiske scanning fra menuen. Åbn menuen med»menu«og tryk på»select/i«for at bekræfte. Vælg optionen»system«ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på Vælg optionen»ats«ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på»select/i«(display:»n«). Vælg»Y«ved at trykke på» TUNING +«og start den automatiske scanning ved at trykke på SELECT/i«. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i programlisten. Du kan gemme din favoritradiostationer på forudindstillingerne Vælg DAB radiostationer ved at trykke på» TUNING +«. Viser: navnet på radiostationen, og radiostationen vil blive aktiveret på 1 sekund. 2 For lagring af DAB radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillede knap nede»1«til»5«, indtil»stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5«og den ønskede forudindstillede knap»1«til»5«for forudindstillinger 6 til 10. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Åbn menuen med»menu«. Viser:»MANUAL«. 2 Tryk på Viser: e.g.»i74.9 SA«(frekvens og kanal for en DAB radiostation). 3 Vælg den ønskede frekvens/kanal ved at trykke på» TUNING«eller»TUNING +«. 4 Tryk på»select/i«for at bekræfte frekvens/ kanal. Viser: signalstyrken, DAB radiostationerne vil blive gemt i programlisten. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 96

9 INDSTILLINGER Programmering af FM radiostationer manuelt 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Bekræfte valget»to FM«ved at trykke på Viser:»FM«, derefter navn eller frekvens på FM radiostationen. 3 Tryk på og hold nede» TUNING«eller»TUNING +«for at søge den ønskede radiostation. Den automatiske stationssøgning starter, og stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller tryk kortvarigt på» TUNING«eller»TUNING +«indtil du har fundet den ønskede frekvens. Frekvensen skifter i trin à 50 khz. 4 For lagringaf DAB radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillede knap nede»1«til»5«, indtil»stored«kommer frem. Tryk på»+5«og den ønskede forudindstillede knap»1«til»5«for forudindstillinger 6 til Apparatet scanner normal efter FM radiostationer, der er stærke nok til at få en god modtagelse. For at scanne radiostations med et svagt signal: Åbn menuen med»menu«og bekræft med Vælg optionen»dx«by pressing» TUNING +«og bekræft ved at trykkke på Indstilling af urformat (12 eller 24 timer) 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»TIME«ved at trykke på Viser:»12/24 HR«. 5 Tryk på»select/i«igen og vælg det ønskede urformat (12 eller 24 timer) ved at trykke på» TUNING +«. 6 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 7 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 97

10 INDSTILLINGER Opdatering af tiden - automatisk Apparatet vil normalt opdatere tiden automatisk, når der modtages et tidssignal. Du kan vælge, fra hvilken kilde (DAB eller FM) opdateringen starter, eller du kan deaktivere denne funktion. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»TIME«ved at trykke på Viser:»12/24 HR«. 5 Vælg optionen»update«ved at trykke på Viser:»ANY«. 6 Vælg den ønskede valg (Any, DAB eller FM) ved at trykke på» TUNING +«;eller vælg optionen»none«, hvis du vil deaktivere opdateringen. 7 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Opdatering af tiden - manuelt 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»TIME«ved at trykke på Viser:»12/24 HR«. 5 Vælg optionen»set TIME«ved at trykke på Viser: f.eks.»i : I6 PM«. 6 Sæt timetallet ved at trykke på 7 Sæt minutterne ved at trykke på 8 Sæt urformatet (12 eller 24 timer) ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 9 Sæt dagen ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 10 Sæt måeden ved at trykke på 11 Sæt året ved at trykke på» TUNING +«. 12 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»SAVED«. 13 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 98

11 FUNKTION Generelle funktioner Tænde og slukke 1 Tryk på»on/off«for at tænde og slukke apparatet. Indstilling af lydstyrke 1 Indstil lydstyrken ved hjælp af»+ VOLUME «. Indstilling af tone 1 Indstil tonen ved hjælp af»tone«. DAB funktion For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde DAB 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Bekræfte valget»to DAB«ved at trykke på Viser:»DAB«, derefter navnet på en DAB radio station. Valg af gemte stationer 1 Vælg den station du vil ved de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(forudindstillinger 1 til 5) eller ved at bruge»+ 5«og de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(presets 6 to 10); eller vælg den ønskede station ved at trykke på» TUNING +«. Vise information om DAB station 1 For at vise information om den aktuelle DAB station, tryk på»select/i«repeatedly. Det følgende display fremkommer i rækkefølge Information fra udbyderen (f.eks. om den aktuelle udsendelse, titlen på sangen, adresse), signalstyrke, genre, den aktuelle frekvens, reference til signal interferens (ved optimalt signaldisplay»err: 0«) bithastighed, udsendelsens format, aktuel tid og dato. Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg»DRC«ved at trykke på Viser:»DRC OFF«. 3 Vælg DRC LOW eller DRC HIGH ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 4 Tryk på»menu«for at afslutte visningen. 7 DAB station skal understøtte DRC. FM funktion For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde FM 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg»TO FM«ved at trykke på Viser:»FM«, derefter navnet på en FM radio station. Valg af gemte stationer 1 Vælg den station du vil ved de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(forudindstillinger 1 til 5) eller ved at bruge»+ 5«og de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(presets 6 to 10). Visning af RDS station informationer RDS (Radio Data System) er et informationssystem, der transmitters som supplement af de fleste FM stationer. Bemærkninger: 7 Det kan tage noget tid, inden alle RDS informationer er tilgængelige. 7 GRUNDIG har ingen indflydelse på korrektheden af such informationerne. 1 Tryk på»select/i«gentagne gange. Det følgende display fremkommer i rækkefølge: radiotekst (hvis det tilbydes) stationstype (PTY), navn på radiostationen, den aktuelle tid og dato. 99

12 TIMER MODE Alarmfunktionen er kun tilgængelig under lysnet funktion, den er deaktiveret under batteribrug. Indstilling af alarmtider 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg optionen»alarm«ved at trykke på Viser:»ALARM«blinker. 5 Tryk på»select/i«, vælger Timer tændt (»ON«) ved at trykke på» TUNING +«og bekræft indstillingen ved at trykke på Viser: f.eks.»6 : 00 AM«. 6 Sæt timetallet ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 7 Sæt minutterne ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 8 Sæt urformatet (12 eller 24 timer) ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 9 Vælg den ønskede alarmdag (dagligt, en gang, i wekenderne eller ugedagene) ved at trykke på» TUNING +«. Bemærkninger: 7 Hvis alarmen er sat til En gang fortsættes med trin Ellers skal indstillingerne sluttes med trin Sæt dagen ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 11 Sæt måeden ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 12 Sæt året ved at trykke på» TUNING +«. 13 Tryk på»select/i«for at afslutte indstillingen. Viser:»SAVED«. Alarm med signaltone 1 Sæt alarmsignaltonen (»e«) vha.»buzzer/radio«for at positionere»buzzer«. Viser:»e«. Alarmen starter med en signaltone på den indstillede tid. Alarm med radiostation 1 Vælg radioalarmen (» «) vha.»buzzer/radio«for at positionere»radio«. Viser:» «. Radioen tænder på den sidst hørte radiostation på den indstillede alarmtid Afbryde alarmen 1 Tryk på»s«mens alarmen lyder. Viser:»e«eller» «blink. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. Alarmen starter igen med 5 minutters intervaller (total alarmtid er 90 minutter). Annullering af alarm stand-by. 1 Tryk på»on/off«mens alarmen lyder. Viser: den aktuelle tid og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper, men alarmfunktionen forbliver aktiveret til næste dag på samme tid. Aktivering og deaktivering af alarmen 1 Tryk på»on/off«for at slukke apparatet. 2 Press»AL/ATS«for at deaktivere alarm standby. Viser:»OFF«og»e«eller» «disappears. Den indstillede alarmtid er gemt 3 Press»AL/ATS«for at genaktivere alarm stand-by. Viser:»ON«og»e«eller» «. 100

13 TIMER MODE Sleep timer Apparatet har en sleep timer, der slukker i radio funktion på en forudsat tid. Det er muligt at indstille sleep timeren mellem 10 og 90 minutter i 10 minutters intervaller. Vælg sluk tiden for sleep timeren 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»SLEEP«ved at trykke på Viser:»OFF«. 5 Indstil sluk tiden ved at trykke på Viser:» «og sluk tiden. Bemærkninger: 7 For at kontrollere den resterende sluk tid kortvaring»sleep«. 7 Du kan også indstille sluk tiden ved at trykke på»sleep«(i 10 minutters intervaller). Sluk for sleep timer 1 For at slukke for sleep timeren tidligere, vælges»sleep«optionen»off«ved at trykke på» TUNING +«. Viser:» «forsvinder. 101

14 SPECIELLE FUNKTIONER Deaktivering af knapperne 1 Brug»P/Px «i bunden af apparatet for at deaktivere knapperne. Viser:»P«. 2 Brug»P/Px «i bunden af apparatet for at aktivere knapperne. Viser:»P«forsvinder. Vælg software version 1 Open the menu with»menu«. 2 Vælg optionen»system«ved at trykke på 3 Vælg optionen»sw VER«ved at trykke på Viser: aktuel software version. 4 Tryk på»menu«for at afslutte visningen. Slette alle indstillinger (Nulstil) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstilllinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg optionen»system«ved at trykke på 3 Vælg»RESET«ved at trykke på Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 4 Vælg»Y«(Yes) ved at trykke på»tuning +«. 7 For at annullere funktion vælges»n«(no) ved at trykke på» TUNING«. 5 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»RESTART«. Slet programlisten for DAB radiostationer Hvis du flytter til en anden del af landet, kan det forekomme, at nogle af de radiostationer, du lyttede til, måske ikke længere er tilgængelige. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg optionen»prune«ved at trykke på Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 3 Vælg»Y«(Yes) ved at trykke på»tuning +«. 7 For at annullere funktion vælges»n«(no) ved at trykke på» TUNING«. 4 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»RESTART«. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. I programlisten vil du kun finde tilgængelige radiostationer. 102

15 INFORMATION Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette product opfylder de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/ EC. Typepladen er placeret på apparatets bund. Strømforsyning: 230 V~, 50/60 Hz Maks. strømforbrug: I funktion < 6 W, Stand-by < 0,5 W Effekt: DIN 45324, 10% THD 1 W Frekvensområde: DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM MHz Mål og vægt: B x H x D 247 x 127 x 68 mm Vægt ca. 0,9 kg Tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. 103

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere