PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+"

Transkript

1 PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr

2 PRESETS 1, 2, 3, 4, 5 S ON/OFF AL/ATS MENU -TUNING+ SELECT/İ SLEEP AC ~ + VOLUME - TONE BUZZER/ RADIO 0 2

3 DEUTSCH 5 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 6 AUF EINEN BLICK 7 STROMVERSORGUNG 8 EINSTELLUNGEN 11 BETRIEB 12 TIMER-BETRIEB 14 SONDERFUNKTIONEN 15 INFORMATIONEN ENGLISH 16 SET-UP AND SAFETY 17 OVERVIEW 18 POWER SUPPLY 19 SETTINGS 22 OPERATION 23 TIMER MODE 25 SPECIAL FUNCTIONS 26 INFORMATION FRANCAIS 27 INSTALLATION ET SÉCURITÉ 28 APERÇU 29 ALIMENTATION ELECTRIQUE 30 RÉGLAGES 33 FONCTIONNEMENT 34 MODE MINUTERIE 36 FONCTIONS SPECIALES 37 INFORMATIONS ITALIANO 38 INSTALLAZIONE E SICUREZZA 39 PANORAMICA 40 ALIMENTAZIONE 41 IMPOSTAZIONI 44 FUNZIONAMENTO 45 MODALITÀ TIMER 47 FUNZIONI SPECIALI 48 INFORMAZIONI PORTUGUÊS 49 INSTALAÇÃO E SEGURANÇA 50 VISÃO GERAL 51 ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA 52 DEFINIÇÕES 55 FUNCIONAMENTO 56 MODO TIMER (TEMPORIZADOR) 58 FUNÇÕES ESPECIAIS 59 INFORMAÇÕES ESPAÑOL 60 SEGURIDAD E INSTALACIÓN 61 VISIÓN GENERAL 62 ALIMENTACIÓN 63 CONFIGURACIÓN 66 FUNCIONAMIENTO 67 MODO TEMPORIZADOR 69 FUNCIONES ESPECIALES 70 INFORMACIÓN NEDERLANDS 71 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 72 OVERZICHT 73 STROOMTOEVOER 74 INSTELLINGEN 77 WERKING 78 TIMERMODUS 80 SPECIALE FUNCTIES 81 INFORMATIE POLSKI 82 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 83 OPIS OGÓLNY 84 ZASILANIE ELEKTRYCZNE 85 USTAWIENIA 88 OBSŁUGA 89 TRYB TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY) 91 FUNKCJE SPECJALNE 92 INFORMACJA 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 94 OVERSIGT 95 STRØMFORSYNING 96 INDSTILLINGER 99 FUNKTION 100 TIMER MODE 102 SPECIELLE FUNKTIONER 103 INFORMATION SVENSKA 104 SÄKERHET OCH INSTALLATION 105 ÖVERSIKT 106 STRÖMFÖRSÖRJNING 107 INSTÄLLNINGAR 110 ANVÄNDNING 111 TIMERLÄGE 113 SPECIALFUNKTIONER 114 INFORMATION SUOMI 115 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 116 YLEISKATSAUS 117 VIRTALÄHDE 118 ASETUKSET 121 TOIMINTA 122 AJASTINTILA 124 ERIKOISTOIMINNOT 125 TIETOJA TÜRKÇE 126 KURULUM VE GÜVENLİK 127 GENEL BAKIŞ 128 GÜÇ KAYNAĞI 129 AYARLAR 132 ÇALIŞTIRMA 133 ZAMANLAYICI MODU 135 ÖZEL İŞLEVLER 136 BİLGİLER 4

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Dette apparat er beregnet til afspilning af audiosignaler. 7 Enhver anden brug er klart forbudt. 7 Sørg for at apparatet er beskyttet mod vanddråber eller -stænk. 7 Undlad at placere nogen beholdere, som f.eks. vaser, på apparatet. De kan vælte og spilde væske på de elektroniske komponenter, hvilket vil udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, på apparatet. 7 Sørg for at apparatet er passende ventileret ved at placere det mindst 10 cm fra andre genstande. Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Ved placering af apparatet skal man bemærke, at møbeloverfladerne er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf det meste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse additiver kan korrodere stativer og holdere, hvilket efterlader rester på møblets overflader, der kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud. 7 Åbn aldrig apparatets beklædning. Producenten tager ikke noget ansvar for skade, der er opstået af forkert håndtering. 93

6 OVERSIGT Se tegningen på side 2. Betjeninger øverst ON/OFF tænder og slukker for apparatet. Teleskop antenne. PRESETS 1, 2, 3, 4, 5 Forudindstil knapperne til at lagreog vælge radiostationer. + 5 Aktiverer 2. niveau af de forudindstillede knapper 1 til 5. S SLEEP Betjeninger forrest Afbryder alarm funktionen (Snooze). Sætter vækkeuret TUNING + I DAB funktion: vælg DAB radiostationer fra programlisten. I FM funktion: indstiller FM radiostationer. Vælg menuoptionerne. I System menuen: for indstilling af tid og alarmtid. SELECT/i MENU AL/ATS Bekræft indstillingerne. Åbner menuen. I standby: aktiverer alarmfunktionen; sluttert alarm stand-by. I DAB funktion: tryk og hold nede, starter auto indstillingen for DAB radiostationer. Betjeninger på siderne + VOLUME Justerer lydstyrken. BUZZER/RADIO Skifter mellem signallyd og radioprogram for alarmtilstand. TONE Justerer tonen 0 Øretelefon stik (3,5 mm stereostik). Monoafspilning via øretelefoner. Forsigtig: 7 Overdrevet lydtryk fra øretelefonerne kan forårsage høretab. Betjeninger på bagsiden og i bunden AC ~ USB P Px Tilslutningsstik til strømkabel følger med. Håndtag. Batteridæksel. USB stik til at opdatere apparatets software. Deaktiverer og aktiverer knapperne. 94

7 STRØMFORSYNING Lysnettets drift Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (nederst på apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din specialforhandler. 1 Sæt det medfølgende netkabel ind i»ac ~ «stikket på apparatet. Batteridrift Du kan også køre apparatet ved brug af standardbatterier (ikke medleveret). I det tilfælde skal du afbryde netledningen. 1 Åben batterirummet ved at trykke på området, der er markeret med pile på tegningen, og skub dækslet ned. 2 Sæt netkablet ind i stikket (230V ~, 50/60 Hz). 7 Hvis der er batterier i apparatet, slukkes de automatisk, når der køres med lysnet. Forsigtig: 7 Apparatet tilsluttes lysnettet med netkablet. Træk netkablet ud, hvis du ønsker, at apparatet helt skal afbrydes fra lysnettet. 7 Tag netstikket ud for at afbryde apparatet fra lysnettet. Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 2 Indsæt 4 batterier (4 x 1.5V, Type IEC, AM 2, LR 14, C str.) i henhold polaritet, der er markeret på batterirummet. 3 Luk batterirummet. Bemærkninger: 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Tag batterierne ud, når de er flade, eller hvis du ved, at apparatet ikke skal bruges i længere tid. Når batterierne er ved at være brugt, fremkommer der et batterisymbol, der blinker på displayet. Denne funktion virker ikke, når netledningen er sat ind i apparatet. 7 Der tages ikke ansvar for skade, der er et resultat af utætte batterier. Miljømæssig bemærkning: 7 Batteriet, inklusive dem, der ikke indeholder tungmetal, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf batterierne på en miljøvenlig måde. Overhold de lovmæssige regulativer, der gælder i dit område. 95

8 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af radiostationer (DAB og FM) første installation Når apparatet tændes for første gang eller efter fabriksreset, vilauto Tuning System begynde at scanne hele DAB båndbredden og gemme det i programlisten. Apparatet vil så scanne FM frekvensbåndet og lagre de første 10 radiostationer som forudindstillet 1 til 10. Tiden opdateres automatisk. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser:»WELCOME«og derefter»scan«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Indstilling og lagring af DAB radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: navnet på radiostationen, f.eks»b5 AKT«. 2 Starter den automatiske stationssøgning ved at trykke og holde nede»al/ats«. Viser:»SCAN«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. 7 Du kan også aktivere den automatiske scanning fra menuen. Åbn menuen med»menu«og tryk på»select/i«for at bekræfte. Vælg optionen»system«ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på Vælg optionen»ats«ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på»select/i«(display:»n«). Vælg»Y«ved at trykke på» TUNING +«og start den automatiske scanning ved at trykke på SELECT/i«. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i programlisten. Du kan gemme din favoritradiostationer på forudindstillingerne Vælg DAB radiostationer ved at trykke på» TUNING +«. Viser: navnet på radiostationen, og radiostationen vil blive aktiveret på 1 sekund. 2 For lagring af DAB radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillede knap nede»1«til»5«, indtil»stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5«og den ønskede forudindstillede knap»1«til»5«for forudindstillinger 6 til 10. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Åbn menuen med»menu«. Viser:»MANUAL«. 2 Tryk på Viser: e.g.»i74.9 SA«(frekvens og kanal for en DAB radiostation). 3 Vælg den ønskede frekvens/kanal ved at trykke på» TUNING«eller»TUNING +«. 4 Tryk på»select/i«for at bekræfte frekvens/ kanal. Viser: signalstyrken, DAB radiostationerne vil blive gemt i programlisten. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 96

9 INDSTILLINGER Programmering af FM radiostationer manuelt 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Bekræfte valget»to FM«ved at trykke på Viser:»FM«, derefter navn eller frekvens på FM radiostationen. 3 Tryk på og hold nede» TUNING«eller»TUNING +«for at søge den ønskede radiostation. Den automatiske stationssøgning starter, og stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller tryk kortvarigt på» TUNING«eller»TUNING +«indtil du har fundet den ønskede frekvens. Frekvensen skifter i trin à 50 khz. 4 For lagringaf DAB radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillede knap nede»1«til»5«, indtil»stored«kommer frem. Tryk på»+5«og den ønskede forudindstillede knap»1«til»5«for forudindstillinger 6 til Apparatet scanner normal efter FM radiostationer, der er stærke nok til at få en god modtagelse. For at scanne radiostations med et svagt signal: Åbn menuen med»menu«og bekræft med Vælg optionen»dx«by pressing» TUNING +«og bekræft ved at trykkke på Indstilling af urformat (12 eller 24 timer) 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»TIME«ved at trykke på Viser:»12/24 HR«. 5 Tryk på»select/i«igen og vælg det ønskede urformat (12 eller 24 timer) ved at trykke på» TUNING +«. 6 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 7 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 97

10 INDSTILLINGER Opdatering af tiden - automatisk Apparatet vil normalt opdatere tiden automatisk, når der modtages et tidssignal. Du kan vælge, fra hvilken kilde (DAB eller FM) opdateringen starter, eller du kan deaktivere denne funktion. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»TIME«ved at trykke på Viser:»12/24 HR«. 5 Vælg optionen»update«ved at trykke på Viser:»ANY«. 6 Vælg den ønskede valg (Any, DAB eller FM) ved at trykke på» TUNING +«;eller vælg optionen»none«, hvis du vil deaktivere opdateringen. 7 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Opdatering af tiden - manuelt 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»TIME«ved at trykke på Viser:»12/24 HR«. 5 Vælg optionen»set TIME«ved at trykke på Viser: f.eks.»i : I6 PM«. 6 Sæt timetallet ved at trykke på 7 Sæt minutterne ved at trykke på 8 Sæt urformatet (12 eller 24 timer) ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 9 Sæt dagen ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 10 Sæt måeden ved at trykke på 11 Sæt året ved at trykke på» TUNING +«. 12 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»SAVED«. 13 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 98

11 FUNKTION Generelle funktioner Tænde og slukke 1 Tryk på»on/off«for at tænde og slukke apparatet. Indstilling af lydstyrke 1 Indstil lydstyrken ved hjælp af»+ VOLUME «. Indstilling af tone 1 Indstil tonen ved hjælp af»tone«. DAB funktion For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde DAB 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Bekræfte valget»to DAB«ved at trykke på Viser:»DAB«, derefter navnet på en DAB radio station. Valg af gemte stationer 1 Vælg den station du vil ved de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(forudindstillinger 1 til 5) eller ved at bruge»+ 5«og de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(presets 6 to 10); eller vælg den ønskede station ved at trykke på» TUNING +«. Vise information om DAB station 1 For at vise information om den aktuelle DAB station, tryk på»select/i«repeatedly. Det følgende display fremkommer i rækkefølge Information fra udbyderen (f.eks. om den aktuelle udsendelse, titlen på sangen, adresse), signalstyrke, genre, den aktuelle frekvens, reference til signal interferens (ved optimalt signaldisplay»err: 0«) bithastighed, udsendelsens format, aktuel tid og dato. Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg»DRC«ved at trykke på Viser:»DRC OFF«. 3 Vælg DRC LOW eller DRC HIGH ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 4 Tryk på»menu«for at afslutte visningen. 7 DAB station skal understøtte DRC. FM funktion For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde FM 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg»TO FM«ved at trykke på Viser:»FM«, derefter navnet på en FM radio station. Valg af gemte stationer 1 Vælg den station du vil ved de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(forudindstillinger 1 til 5) eller ved at bruge»+ 5«og de forudindstillede knapper»1,2,3,4,5«(presets 6 to 10). Visning af RDS station informationer RDS (Radio Data System) er et informationssystem, der transmitters som supplement af de fleste FM stationer. Bemærkninger: 7 Det kan tage noget tid, inden alle RDS informationer er tilgængelige. 7 GRUNDIG har ingen indflydelse på korrektheden af such informationerne. 1 Tryk på»select/i«gentagne gange. Det følgende display fremkommer i rækkefølge: radiotekst (hvis det tilbydes) stationstype (PTY), navn på radiostationen, den aktuelle tid og dato. 99

12 TIMER MODE Alarmfunktionen er kun tilgængelig under lysnet funktion, den er deaktiveret under batteribrug. Indstilling af alarmtider 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg optionen»alarm«ved at trykke på Viser:»ALARM«blinker. 5 Tryk på»select/i«, vælger Timer tændt (»ON«) ved at trykke på» TUNING +«og bekræft indstillingen ved at trykke på Viser: f.eks.»6 : 00 AM«. 6 Sæt timetallet ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 7 Sæt minutterne ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 8 Sæt urformatet (12 eller 24 timer) ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 9 Vælg den ønskede alarmdag (dagligt, en gang, i wekenderne eller ugedagene) ved at trykke på» TUNING +«. Bemærkninger: 7 Hvis alarmen er sat til En gang fortsættes med trin Ellers skal indstillingerne sluttes med trin Sæt dagen ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 11 Sæt måeden ved at trykke på» TUNING +«og bekræft ved at trykke på 12 Sæt året ved at trykke på» TUNING +«. 13 Tryk på»select/i«for at afslutte indstillingen. Viser:»SAVED«. Alarm med signaltone 1 Sæt alarmsignaltonen (»e«) vha.»buzzer/radio«for at positionere»buzzer«. Viser:»e«. Alarmen starter med en signaltone på den indstillede tid. Alarm med radiostation 1 Vælg radioalarmen (» «) vha.»buzzer/radio«for at positionere»radio«. Viser:» «. Radioen tænder på den sidst hørte radiostation på den indstillede alarmtid Afbryde alarmen 1 Tryk på»s«mens alarmen lyder. Viser:»e«eller» «blink. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. Alarmen starter igen med 5 minutters intervaller (total alarmtid er 90 minutter). Annullering af alarm stand-by. 1 Tryk på»on/off«mens alarmen lyder. Viser: den aktuelle tid og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper, men alarmfunktionen forbliver aktiveret til næste dag på samme tid. Aktivering og deaktivering af alarmen 1 Tryk på»on/off«for at slukke apparatet. 2 Press»AL/ATS«for at deaktivere alarm standby. Viser:»OFF«og»e«eller» «disappears. Den indstillede alarmtid er gemt 3 Press»AL/ATS«for at genaktivere alarm stand-by. Viser:»ON«og»e«eller» «. 100

13 TIMER MODE Sleep timer Apparatet har en sleep timer, der slukker i radio funktion på en forudsat tid. Det er muligt at indstille sleep timeren mellem 10 og 90 minutter i 10 minutters intervaller. Vælg sluk tiden for sleep timeren 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 AKT«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg optionen»system«ved at trykke på 4 Vælg»SLEEP«ved at trykke på Viser:»OFF«. 5 Indstil sluk tiden ved at trykke på Viser:» «og sluk tiden. Bemærkninger: 7 For at kontrollere den resterende sluk tid kortvaring»sleep«. 7 Du kan også indstille sluk tiden ved at trykke på»sleep«(i 10 minutters intervaller). Sluk for sleep timer 1 For at slukke for sleep timeren tidligere, vælges»sleep«optionen»off«ved at trykke på» TUNING +«. Viser:» «forsvinder. 101

14 SPECIELLE FUNKTIONER Deaktivering af knapperne 1 Brug»P/Px «i bunden af apparatet for at deaktivere knapperne. Viser:»P«. 2 Brug»P/Px «i bunden af apparatet for at aktivere knapperne. Viser:»P«forsvinder. Vælg software version 1 Open the menu with»menu«. 2 Vælg optionen»system«ved at trykke på 3 Vælg optionen»sw VER«ved at trykke på Viser: aktuel software version. 4 Tryk på»menu«for at afslutte visningen. Slette alle indstillinger (Nulstil) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstilllinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg optionen»system«ved at trykke på 3 Vælg»RESET«ved at trykke på Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 4 Vælg»Y«(Yes) ved at trykke på»tuning +«. 7 For at annullere funktion vælges»n«(no) ved at trykke på» TUNING«. 5 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»RESTART«. Slet programlisten for DAB radiostationer Hvis du flytter til en anden del af landet, kan det forekomme, at nogle af de radiostationer, du lyttede til, måske ikke længere er tilgængelige. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg optionen»prune«ved at trykke på Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 3 Vælg»Y«(Yes) ved at trykke på»tuning +«. 7 For at annullere funktion vælges»n«(no) ved at trykke på» TUNING«. 4 Trÿk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»RESTART«. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. I programlisten vil du kun finde tilgængelige radiostationer. 102

15 INFORMATION Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette product opfylder de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/ EC. Typepladen er placeret på apparatets bund. Strømforsyning: 230 V~, 50/60 Hz Maks. strømforbrug: I funktion < 6 W, Stand-by < 0,5 W Effekt: DIN 45324, 10% THD 1 W Frekvensområde: DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM MHz Mål og vægt: B x H x D 247 x 127 x 68 mm Vægt ca. 0,9 kg Tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. 103

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 **

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR

PORTABLE RADIO. Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR PORTABLE RADIO Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 ** * gebührenpflichtig

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

WORLD RECEIVER. Yacht Boy 50 WR 5405

WORLD RECEIVER. Yacht Boy 50 WR 5405 WORLD RECEIVER Yacht Boy 50 WR 5405 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL 4 Sicherheitund Pflege 14 Betrieb 5 Auf einen Blick 19 Informationen 10 Stromversorgung 203 Service 11 Einstellungen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3540 Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Brugervejledning 1 3 5 67 1 2 4 8 2 9! AJ3540 MW 160 0 @ 3 # MW

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF DANSK

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF DANSK CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF DANSK SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- 3 DANSK 27-37 4 SIKKERHED OG OPSÆTNING 7 Denne enhehed er beregnet til afspilning af lydsignaler.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJB4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din FM/DAB+-clockradio

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Tekstkonventioner. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger som f.eks. særlige anvisninger for erhvervsmæssig brug af enheden.

Tekstkonventioner. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger som f.eks. særlige anvisninger for erhvervsmæssig brug af enheden. Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af MEDION projektionsurradioen MD 82472, der i det følgende blot omtales som "enheden". Denne betjeningsvejledning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

PORTABLE RADIO. Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR PORTABLE RADIO Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 3 DEUTSCH

Læs mere