ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 44 ONSDAG DEN 17. JUNI 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Regnskab 2008 for Inga Marie Lassens Mindelegat Budgetopfølgning pr. 31. marts Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts Budget TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Kørselsordninger Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om nyt gulv - Langesøhallen Vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik Ansøgning om frigivelse af midler til trafiksikkerhed Selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand, godkendelse af samarbejdsaftale Bortforpagtning af kommunens arealer Gebyr for udrykning til blinde alarmer Resultatrevision Analyse af behovet for rehabilitering og permanente botilbud til senhjerneskadede Kvalitetsstandard - Social behandling af stofmisbrug efter 101 i Serviceloven Biler - Centralkøkkenet...21 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. maj Status på grundsalg Meddelelser Orientering fra Direktionen...24 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 24

3 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 791. Regnskab 2008 for Inga Marie Lassens Mindelegat Sagsnr J.nr Forelæggelse af regnskab for 2008 for Inga Marie Lassens Mindelegat. Regnskabet udviser et overskud på kr Der er kr til uddeling i 2009, hvilket svarer til årets renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger. Jævnfør fundatsens bestemmelser foretages uddeling hvert år den 17. august. Regnskab for 2008 Fundats Økonomiske oplysninger: Det skal besluttes hvilket beløb, der i alt skal uddeles i Alle midler bør uddeles, da regnskabsresultatet ellers medfører beskatningsproblemer. Det indstilles, at regnskabet godkendes, og at beløb til uddeling fastsættes til i alt kr Da Økonomiudvalgets næste møde falder efter uddelingsdatoen i fundatsen indstilles det, at Borgmesteren bemyndiges til at udvælge modtagere af legatet blandt de indkomne ansøgninger, der opfylder fundatsen. Indstilles godkendt Budgetopfølgning pr. 31. marts Økonomiudvalget Sagsnr J.nr Med henvisning til Styringsprincipper for kommunens økonomi har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2009.

4 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 4 Styringsprincipper for kommunens økonomi Sammenfatning af budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 Budgetopfølgning på udvalgets område Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2009: Udvalget forventer at holde budgettet. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning om, at udvalgene skal være fælles om at finde besparelser, gennemgås Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts Det indstilles, at merudgifterne finansieres ved et mindre forbrug på puljen for langvarig sygdom på 0,4 mio. kr. samt besparelsen i forbindelse med låneomlægning på 3,2 mio. kr. Den resterende manglende besparelse på 0,3 mio. kr. udmøntes senere Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 Sagsnr J.nr På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj 2009 blev der vedtaget besparelser indenfor undervisningsområdet. I den forbindelse blev der vedtaget følgende hensigtserklæringer: Hensigtserklæringer Anlæg Vakante stillinger Fælles kasse Yderligere besparelser Alle ikke på begyndte anlæg udsættes til 2010, hvis det er muligt Der vurderes løbende om besættelse af vakante stillinger kan udsættes Udvalgene skal være fælles om at finde besparelser Yderligere besparelser bør indgå ud fra en helhedsbetragtning på tværs af alle udvalg Herudover har fagudvalgene behandlet budgetopfølgningen 31. marts Udskrift fra de respektive protokoller er vedlagt dagsordenen. Sammenfatning af budgetopfølgning 31. marts 2009 ( )

5 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 5 Notat af vedr. besparelser på undervisningsområdet Notat vedr. korrigeret likviditet Indstilling: Administrationen ønsker drøftelse af hvordan hensigtserklæringerne skal indgå i det videre budgetarbejde. Der henvises til nedenstående notat af 17. juni 2009: Udvalgenes Udvalgenes Budget- Mio. kr. indstilling drift indstilling anlæg ændringer Kommentarer Erhverv og Fritidsudvalget 0,0-0,1-1,1 EFU 11. juni -1, Familieudvalget 14,5-7,0-1,9 FU 10. juni 2009 notat af 5,6 28. maj 2009 Social og Sundhedsudvalget 2,2-3,4 SS 11. juni -1, Teknik og Miljøudvalget 2,1-1,6-0,5 TM 12. maj 0, Økonomiudvalget 3,9-0,7 3,2 Økonomiudvalget, finansiering -3,2-3,2 Serviceudgifter i alt 19,5-12,8-3,5 3,2 Arbejdsmarkedsudvalget 8,2-5,2 0,0 3,0 Social og Sundhedsudvalget 0,0 0,0 Overførselsudgifter i alt 8,2-5,2 0,0 3,0 Sum 27,7-18,0-3,5 6,2 Yderligere midtvejsregulering -5,1-5,1 TM, anlæg 0,0-5,1 0,0-5,1 Nordfyns Kommune 27,7-23,1-3,5 1,1 Oversendes til Kommunalbestyrelsen. AU 13. maj 2009 forventet midtvejsregulering Aftale mellem KL og Regeringen Gadelys og brovedligeholdelse

6 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: Budget 2010 Sagsnr J.nr På budgetseminaret den 28. maj 2009 blev administrationens budgetoplæg 2010 fremlagt. Materialet udleveret på budgetseminaret Indstilling: Det videre arbejde med budget 2010 ønskes drøftet. Alle parametre undersøges inkl. evt. skattestigning. Punktet behandles igen på budgetseminar i august Administrationen skal beskrive mulige reduktioner på 3 % af nettodriftsrammerne til budgetseminaret den 17. august 2009, således at der er prioriteringsmuligheder. TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 795. Kørselsordninger Sagsnr J.nr Arbejdsgruppen vedr. kørselsordninger, der blev nedsat på baggrund af det politiske forlig om budgettet for 2009, har afsluttet sit arbejde med følgende konklusion/indstilling: 1. Udgifterne til kørselsordninger kan reduceres ved snarest at udbyde de kørselsordninger eller dele deraf, som ikke har været testet i et offentligt udbud. Afgrænsningen fastlægges efter drøftelse med Odense Kommune.

7 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 7 2. Det skal vurderes, om skolebusordningerne efterhånden som kontrakterne udløber i 2010 skal erstattes af lokalbusruter, eller om der skal ske nyt udbud. 3. Det skal vurderes, om de kørselsordninger, som FynBus bestrider indtil kontraktudløb den 30. september 2010, fortsat skal klares af FynBus, eller om de skal i eget, offentligt udbud. 4. Det drøftes med Middelfart Kommune, om transport af elever fra Nordfyns Kommune til og fra Skrillingeskolen fortsat skal ske via Middelfart Kommunes udbud eller eget nordfynsk udbud. 5. Der bør snarest tages initiativ til at harmonisere eller afskaffe kørselsordninger, der kun gælder lokalt (telebusordning i Otterup-området og indkøbsordning i Søndersø-området). 6. I takt med at fremtiden for kørselsordningerne kommer på plads, vurderes det fremtidige behov for egne personaleressourcer til drift af ordningerne. 7. Fremtidige beslutninger om kørselsordninger bør forelægges Økonomiudvalget med henblik på at optimere kørsel på kommunalt niveau frem for afdelingsvist. Rapport vedrørende Kørselsordninger Jan Karnøe deltager i behandlingen af dette punkt. Det indstilles, at arbejdsgruppens indstilling følges. Der skal søges opnået besparelser på den eksisterende kørsel indtil udbuddet har fundet sted. Harmonisering af lokale kørselsordninger (pkt. 5) drøftes i forbindelse med Budget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Teknikog Miljøudvalget Sagsnr J.nr I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overforde kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer.

8 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 8 Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns- Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation... 3,0 mio. kr. Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation... 6,3 mio. kr. I alt... 9,3 mio. kr. Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at oversigt over anlægsprojekter 2007/08 godkendes, dog overføres bevilling for Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2009: Det indstilles, at der frigives kr til diverse projekter jf. bilag til sagen. Endvidere indstilles Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2009 godkendt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2009: Godkendt. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj 2009 fremlægges oversigt over anlægsprojekter til drøftelse. Anlægsoversigt 2007/2008 Teknik og Miljø indstiller, at alle ikke påbegyndte anlæg udsættes til 2010, hvis det er muligt samt at udvalgene skal være fælles om at finde besparelser.

9 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 9 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlæggene gennemføres i henhold til listen, dog indstilles posten vedrørende gadebelysning udsat til 2010 og Udgiften i 2010 og 2011 bliver herefter 1,05 mio. kr. pr. år. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling følges Ansøgning om nyt gulv - Langesøhallen Sagsnr J.nr Bestyrelsen for Langesøhallen har fremsendt en ansøgning om en anlægsbevilling til udskiftning af gulvet i Langesøhallen. Ansøgningen omfatter tilskud til et nyt gulv og ikke et lån til nyt gulv. Gulvet er i så dårlig stand, at nedslibning og ny lakering frarådes af eksperter på området. Sømhoveder er synlige og farlige for udøverne og må jævnligt bankes ned, desuden er underlaget ustabilt og vipper flere steder. Virklund Sport har fremsendt et tilbud på kr. ekskl. moms. I tilbudsprisen er der blandt andet indregnet springgrav til brug for gymnastik samt levering og montering af boldspiludstyr. Udgifter til gulvet alene udgør kr. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. april 2009, at der ønskes en uvildig faglig vurdering af alle haller i kommunen, for at få et samlet overblik over behovet for vedligeholdelse og som kan understøtte prioriteringen af fremtidige bevillinger til renovering / vedligeholdelse. Der er den 23. marts 2009 sendt et brev desangående til Langesø Hallen (bilag). I henhold til Langesøhallens driftsaftale med Nordfyns Kommune, skal Kommunalbestyrelsen godkende optagelse af lån af enhver art. Ansøgning fra Langesøhallen. Svar - Langesø Hallen uvildig faglig gennemgang af alle haller. Generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån samt kommunegarantier for lån vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18. september Sammenstilling af hallernes regnskab Økonomiske oplysninger:

10 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 10 Priser for udskiftning af gulv udgør: Sportsgulv: Levering og montering af Sportsflex parket i Ask kr. Afmontering af repos samt fjernelse af eksisterende gulv kr. Opstregning af baner på trægulv kr. Lakering af gulv kr. Levering og montering af gulvbeslag til baner kr. I alt for gulv kr. I budget 2009 er der afsat en uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet og heraf er der et restbeløb på kr. Alternativt kan projektet lånefinansieres over 5 år til en årlig ydelse på kr. Kommunalbestyrelsen kan vurdere, om driftstilskuddet skal opskrives med den årlige ydelse. I nuværende driftstilskud til Langesøhallen indgår ingen ydelser på lån. Jævnfør tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen gives der ikke tillægsbevillinger, finansieringen skal findes inden for udvalgets nuværende budgetramme. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 14. maj 2009: Punktet genoptages på næste møde. Administrationen har gennemgået tidligere praksis for tilskud til institutioner, herunder de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinier for at yde lån til institutioner. Til selvejende institutioner ydes ikke tilskud. F.eks. har Søndersøhallerne fået lån til fliser og trappeopgang. Langesøhallen er tilsvarende ydet lån til nyt varmeanlæg. Såfremt selvejende institutioner skal kunne ansøge om tildeling fra de kommunale anlægspuljer, bør der, af hensyn til alles mulighed for at søge, beskrives en procedure herfor. På Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2008 vedtog udvalget generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån. Retningslinierne giver mulighed for f.eks. at yde lån på op til kr. forrentet med Nationalbankens diskonto +1 %. Flere af kommunens selvejende haller har fået øget driftstilskud til dækning af større anlæg. Protokollat fra Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2008, pkt. 471 Protokollat fra Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2008, pkt. 445 Administrationen indstiller, at der gives afslag til ansøgningen om tilskud, idet det vil stride mod den praksis, som hidtil har været gældende for selvejende institutioner i Nordfyns Kommune.

11 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 11 Administrationen indstiller endvidere, at Langesøhallen tilbydes et øget driftstilskud på kr. årligt i 5 år med start fra 2010 til dækning af anlægsomkostninger til nyt gulv. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget fremadrettet fastsætter retningslinier for anlægstilskud til selvejende institutioner i kommunen. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 11. juni 2009: Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at Langesøhallen tilbydes et øget driftstilskud på kr. årligt i 5 år med start fra 2010 til dækning af anlægsomkostninger til nyt gulv, således at det samlede driftstilskud til hallerne forøges med kr. årligt. Alternativt indstiller udvalget, at lånerammen jf. Økonomiudvalgets retningslinier for ydelse af kommunale lån hæves til 1 mio. kr. Udvalget indstiller videre, at Økonomiudvalget fremadrettet fastsætter retningslinier for anlægstilskud til selvejende institutioner i kommunen. Det indstilles, at retningslinierne for ydelse af kommunale lån fastholdes uændret. Det indstilles, at Langesøhallen får mulighed for at optage lån med kommunegaranti på 1 mio. kr. til nyt gulv. Lånet finansieres over 10 år med fast rente. Dette giver en samlet årlig ydelse på renter og afdrag på kr. Driftstilskudsrammen for hallerne for 2010 og fremover opskrives med årligt kr. De første 10 år tilfalder tilskuddet Langesøhallen Vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik Sagsnr J.nr Der er i budget 2008 afsat anlægsbevilling på kr. til opstart af kulturhus i Otterup Geværfabrik. Til borgerhøring og skitseprojekt blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 17. april 2008 frigivet kr.

12 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 12 Senere blev dette arbejde sat i bero, i det Erhvervs- og Fritidsudvalget ønskede at undersøge, om der var mulighed for at etablere en organisation baseret på frivilligt engagement og drift. Den 26. februar 2009 blev de resterende kr. frigivet således, at der samlet var kr. til etablering af kulturhuset, hvor det er tiltænkt, at de kr. skal indgå som en anlægspulje til forbedringer, som prioriteres af en bestyrelse for kulturhuset. Den 1. april 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling vedr. kulturhuset Otterup Geværfabrik. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig og formanden har sendt vedtægterne til godkendelse. Advokatfirmaet Energi & Miljø har gennemgået vedtægterne. Før sagen kan yderligere belyses, skal nedenstående politisk drøftes: 1) Skal den selvejende institution for kulturhuset eje ejendommen Otterup Geværfabrik? 2) Skal ejendommen i dette tilfælde sælges for et symbolsk beløb? Såfremt Otterup Geværfabrik skal være selvejende, og såfremt den selvejende institution skal eje Otterup Geværfabrik vil der blive udarbejdet de nødvendige overdragelsesdokumenter til politisk godkendelse, herunder afklaret retslige spørgsmål i forhold til Statsforvaltningen. Vedrørende optagelse af lån forudsættes det, at de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinier også vil gælde for Otterup Geværfabrik. Etablering af kulturhus på Otterup Geværfabrik vil kræve en ny lokalplan. Bilag - Anmodning om godkendelse af vedtægter Bilag Vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik Bilag Advokatens gennemgang af vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik Økonomiske oplysninger: Driftsbudget kr. i budget år I budget 2008 var afsat kr. som anlægsbevilling. De kr. blev frigivet i Kommunalbestyrelsens møde den 17. april De resterende kr. blev frigivet af Kommunalbestyrelsen i møde den 26. februar Administrationen indstiller, at den selvejende institution skal eje ejendommen, og at den sælges til institutionen for et symbolsk beløb. Vedrørende driftstilskud indstiller administrationen, at et driftstilskud foreløbigt fastsættes til kr. årligt svarende til det nuværende niveau.

13 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 13 Vedrørende lokalplan indstiller administrationen, at lokalplanarbejdet iværksættes snarest muligt. Udgiften hertil udgør kr. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 11. juni 2009: Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at den selvejende institution skal eje ejendommen, og at den sælges til institutionen for et symbolsk beløb. Vedrørende driftstilskud indstiller Erhvervs- og Fritidsudvalget, at et driftstilskud foreløbigt fastsættes til kr. årligt svarende til det nuværende niveau. Vedrørende lokalplan indstiller Erhvervs- og Fritidsudvalget, at lokalplanarbejdet iværksættes snarest muligt. Udgiften hertil udgør kr. Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt Ansøgning om frigivelse af midler til trafiksikkerhed Sagsnr J.nr For at fremme trafiksikkerheden i Nordfyns Kommune søger Teknik og Miljø om frigivelse af kr. til trafiksikkerhed. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhed. Der ønskes igangsætning af projekter med fartdæmpende foranstaltninger i mindre bysamfund samt deltagelse i kampagner mv. Trafiksikkerhedsplan investeringsplan, liste over ønskede projekter Forbrug 2009 til trafiksikkerhed Notat af 6. maj 2009 fra Økonomi og Løn Økonomiske oplysninger: Økonomi og Løn kan oplyse, at der i budget 2009 blev afsat 2,562 mio. kr. til Trafiksikkerhed, heraf er 1,5 mio. kr. frigivet til Rundkørslen i Lunde. Der resterer således 1,062 mio. kr.

14 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 14 Teknik og Miljø indstiller, at der frigives kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der frigives kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2009: Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget. Afventer budgetopfølgning i juni Teknik og Miljø fremlægger liste over prioritering af trafiksikkerhedsprojekter. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj 2009, bedes Teknikog Miljøudvalget drøfte hvilke anlæg der kan udsættes til Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at projekterne gennemføres. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at stille anlæg i bero, indstiller Teknik- og Miljøudvalget at genmarkering af striber i Særslev og registrering af kurver og faste genstande udgår. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling følges. Økonomiudvalget indstiller videre, at genmarkering af striber i Særslev og registrering af kurver og faste genstand udskydes til 2010, i alt kr Selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand, godkendelse af samarbejdsaftale Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2009 at indlede et samarbejde med Odense Vandselskab A/S med henblik på dannelse af et nyt fælles selskab på spildevandsområdet.

15 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 15 Der er nu udarbejdet et forslag til en aftale om sammenlægningen. Aftalen er udarbejdet i et fællesskab mellem Odense Vandselskab A/S og Nordfyns Kommune samt rådgivere fra begge sider. Forslaget har været forelagt den foreløbige bestyrelse med repræsentanter fra både Odense Vandselskab A/S og Odense Kommune, som ejer selskabet samt Nordfyns Kommune. Den foreløbige bestyrelse har godkendt oplægget. Forslag til samarbejdsaftale mellem Odense Vandselskab A/S og Nordfyns Kommune Teknik og Miljø indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt Bortforpagtning af kommunens arealer Sagsnr J.nr For at harmonisere kontrakterne for bortforpagtning af kommunens arealer ønsker Teknik og Miljø en stillingtagen til forlængelse af eksisterende kontrakter for så vidt angår gl. Søndersø og gl. Bogense Kommuner, således at alle kommunens forpagtningsarealer kommer i samlet udbud i De eksisterende forpagtningskontrakter i de 3 tidligere kommuner udløber: Søndersø Kommune august 2009 Bogense Kommune december 2010 Otterup Kommune september 2011 En eventuel forlængelse af kontrakterne skal ske på samme vilkår som hidtil, dog bedes der taget stilling til, om der må anvendes plantebeskyttelsesmidler/pesticider på kommunens arealer.

16 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 16 På nuværende tidspunkt er der en enkelt landmand i gl. Søndersø Kommune, som har ytret ønske om at få lov til at sprøjte det areal, som han har forpagtet af kommunen, idet jorden er ved at gro til i ukrudt, så det er umuligt at få et fornuftigt udbytte af jorden. Det skal oplyses, at administrationen har forhørt sig ved de landmænd, som har forpagtet arealer i gl. Søndersø Kommunen om, hvorvidt de er interesserede i at forlænge den eksisterende kontrakt på eksisterende vilkår. Alle, undtagen den enkelte med ønsket om at sprøjte arealet, ønsker umiddelbart at fortsætte aftalen. Endvidere ønskes stillingtagen til bortforpagtning af matr. nr. 1ca, Nislevgård Hgd., Otterup, for perioden 15. september 2009 og betingelser herfor. Generelle betingelser for bortforpagtning af arealer i gl. Søndersø Kommune. Standardlejekontrakt for bortforpagtning af arealer i gl. Bogense Kommune. Generelle betingelser for bortforpagtning af arealer i gl. Otterup Kommune. Betingelser for bortforpagtning af matr. nr. 1ca, Nislevgård Hgd., Otterup i perioden 15. september 2009 til 15. september Oversigt over kommunens forpagtningsarealer pr. marts Teknik og Miljø indstiller: at eksisterende kontrakter for gl. Søndersø og gl. Bogense Kommuner forlænges til 15. september 2011, at der evt. gives tilladelse til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler/pesticider på arealerne, og at matr. nr. 1ca, Nislevgård Hgd., Otterup udbydes i forpagtning i perioden 15. september 2009 til 15. september 2011 på vedlagte betingelser. Teknik og Miljø ønsker desuden en drøftelse af sektorens kompetence til fremtidige udbud af forpagtningsaftaler. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at eksisterende kontrakter for gl. Søndersø og gl. Bogense Kommuner forlænges til 15. september 2011 under gældende betingelser. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at matr. nr. 1ca, Nislevgård Hgd., Otterup udbydes i forpagtning i perioden 15. september 2009 til 15. september 2011 efter gældende praksis i gl. Otterup Kommune. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at udvalget fortsat fastlægger forpagtningsbetingelserne i hvert enkelt tilfælde, men at administrationen efterfølgende udbyder forpagtningen og vælger højeste bud, som opfylder forpagtningsbetingelserne. Vedrørende anvendelse af plantebeskyttelsesmidler/pesticider på arealerne, genoptages sagen, når udbudsvilkår skal fastsættes i 2011, således at bortforpagtning harmoniseres for hele Nordfyns Kommune.

17 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 17 Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling følges Gebyr for udrykning til blinde alarmer Sagsnr J.nr S29 På grund af de mange blinde alarmer vedtog Folketinget en ændring af Beredskabsloven (lov nr. 339 af 17. maj 2000), der giver kommunerne lov til at opkræve et gebyr for blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Indenrigsministeren har ved bekendtgørelse nr. 574 af 22. juni 2000, fastsat gebyret til maks kr. pr. udrykning. Det kan oplyses, at det er almindelig praksis i de fleste af landets kommuner at opkræve dette gebyr. Opkrævning af gebyret skal ses som et præventivt virkemiddel, der sammen med beredskabets opfølgning på de blinde alarmer, skal medvirke til at nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer. Beredskab Nordfyns definition på en blind alarm er følgende: Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Beredskab Nordfyn rykkede i 2008 ud til i alt 18 blinde alarmer. Beslutning i Beredskabskommissionen den 13. maj 2009: Godkendt med ikrafttrædelse pr. 1. august Beredskabet orienterer/vejleder institutionerne og virksomhederne. Det indstilles, at Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

18 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: Resultatrevision 2008 Sagsnr J.nr Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen består af 4 dele: a. Resultatoversigt, der viser indsats og resultater i jobcentret samt udviklingen i disse i den seneste måned og det senest år. b. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige ydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. c. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling d. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignet med de øvrige jobcentre i landet Processen: senest den 2. maj anmoder de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret LBR om bemærkninger til resultatrevisionen senest den 21. maj modtager jobcenteret LBR s bemærkninger til resultatrevisionen senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen og den statslige jobcenterchef resultatrevisionen inkl. LBR s bemærkninger senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR s bemærkninger og samtidig offentliggøres resultatrevisionen Der stilles ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales at forholde sig til de væsentligste problemer, hvor a) resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret b) resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets c) resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

19 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 19 Desuden kan jobcentret efter eget valg inddrage områder, hvor jobcentret gerne vil forbedre indsatsen og kan i overordnede vendinger komme med bud på, hvordan jobcentret kan følge op på indsatsen og forbedre resultaterne. Resultatrevisionen er den 21. april 2009 fremsendt til medlemmerne af LBR. Den 11. maj 2009 behandler LBR resultatrevisionen. Eventuelle bemærkninger fra det lokale beskæftigelsesråd fremkommer efter den 11. maj 2009, hvor det lokale beskæftigelsesråd behandler sagen. Resultatrevision 2008, Jobcenter Nordfyn Vejledning til udarbejdelse af resultatrevisionen 2008 af den 23. marts 2009 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Det indstilles, at resultatrevisionen tages til efterretning med eventuelle bemærkninger fra det lokale beskæftigelsesråd. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2009: Taget til efterretning. LBR har ingen bemærkninger. Indstilles godkendt Analyse af behovet for rehabilitering og permanente botilbud til senhjerneskadede Sagsnr J.nr Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med analyse for budget 2010 ønsket en behovsanalyse af rehabiliterings- og botilbud til senhjerneskadede i Nordfyns Kommune. Til dette formål har der været nedsat en administrativ arbejdsgruppe bestående af handicapsagsbehandler Ulla Mikkelsen, myndighedskonsulent Judith Poulsen samt Myndighedschef Bjarne H. Rasmussen. Myndighedschef Bjarne H. Rasmussen deltog i behandlingen af dette punkt.

20 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 20 Notat Analyse af behovet for rehabiliteringstilbud og permanente botilbud til senhjerneskadede i Nordfyns Kommune Til politisk drøftelse. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. april 2009: Administrationen udarbejder oplæg til driftsbudget for Hus 5 Vesterbo til majmødet. Der tages kontakt til Hjerneskaderådgivningen og VISO med henblik på normering af rehabiliteringstilbud og aktivitets-/samværstilbud og afgrænsning af målgruppen. Oplæg fra Hjerneskaderådgivningen angående personalesammensætningen og normeringen, samt økonomiske konsekvensberegninger (driftsbudget) forventes fremlagt på mødet Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2009: Punktet udsættes til næste møde med henblik på at få de økonomiske konsekvenser for drift af hus 5. Vedr. Rehabiliteringstilbud på Søbo udsættes drøftelserne. Nu foreligger der et driftsbudget udarbejdet på baggrund af Hjerneskaderådgivningens anbefalinger. Driftsbudget (lønbudget og budget uden akt. tilbud) Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2009: Det indstilles, at der indarbejdes driftsbudget til Hus 5 uden dagtilbud, jf. Hjerneskaderådgivningens anbefaling. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

21 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: Kvalitetsstandard - Social behandling af stofmisbrug efter 101 i Serviceloven Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrug i henhold til Servicelovens 101. Jf. bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kvalitetsstand for kommunens tilbud om social behandling af stofmisbrug i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling af stofmisbrug. Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug Uddrag af Lov om Social Service ( 101) Bekendtgørelse nr. 622 af 15/ om kvalitetsstand for social behandling af stofmisbrug Til politisk drøftelse. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2009: Indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges Biler - Centralkøkkenet Sagsnr J.nr

22 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 22 Centralkøkkenet har henvendt sig vedrørende udbringningsmetode af kost fra køkkenet. De 2 nuværende kølebiler er anskaffet i henholdsvis 1998 og 2000 og er nedslidte. Der er tale om en specialiseret kørsel, der på nuværende tidspunkt varetages af køkkenets eget personale i kommunens egne biler. Nordfyns Kommune har henvendt sig til Fællesindkøbet Fyn, som oplyser, at der i juni 2009 vil ske udbud af lignede kørselsopgaver for Odense og Assens kommuner. Nordfyns Kommune vil have mulighed for at indgå i samme udbud. Udviklingen går i andre kommuner i retning af at udbyde kørslen af køkkenets produkter til transportfirmaer med kølevogne. Der ønskes en stillingtagen til om kommunen skal indkøbe/lease nye kølebiler eller udbyde kørslen Notat Anmodning om stillingtagen til udbringningsmetode af kost fra køkkenet Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2009: Det indstilles, at Nordfyns Kommune deltager i udbud af udbringning af pensionistmad. Fællesindkøbet Fyn varetager opgaven for kommunen. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges. SAGER TIL EFTERRETNING 807. Budgetrapport pr. 31. maj 2009 Sagsnr J.nr

23 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 23 Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 31. maj Budgetrapport pr. 31. maj 2009 Likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2009 Resultatopgørelse pr. 31. maj 2009 Til efterretning Status på grundsalg Sagsnr J.nr Borgerservice fremsender statusrapport på grundsalg og pengestrømsanalyse pr. 1. juni 2009 til orientering. Status på grundsalg pr. 1. juni 2009 notat Status på grundsalg pr. 1. juni 2009 opgørelse Pengestrømsanalyse pr. 1. juni 2009 Til efterretning Meddelelser Sagsnr o Fjernvarme Fyn fremsender Årsrapport 2008 og grønt regnskab. Materialet foreligger kun i papir.

24 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 24 o Referat fra KMD-F mødet den 2. juni Til efterretning Orientering fra Direktionen Sagsnr J.nr Orientering givet. LUKKEDE SAGER 811. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

25 Økonomiudvalget 17. juni 2009 Side: 25

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. april 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth. Annelise

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Social- og Sundhedsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2007, KL. 14.30 PÅ BOGNÆS Social- og Sundhedsudvalget 22. november 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen. Børge

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2007, KL. 14.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Beredskabskommissionen 18. september 2007 Side: 9 Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere