Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. september 2010 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger KOM(2010) 368 Resumé Som opfølgning på den finansielle krise og den efterfølgende justering af dækningsniveau og udbetalingsfrist i 2009 i indskudsgarantiordningen, foreslår Kommissionen nu yderligere justeringer og harmoniseringer i forhold til dækning, finansiering m.v. Ændringer skal øge effektiviteten og sikre ensartede konkurrencevilkår i Europa. 1. Baggrund og indhold Forslaget blev fremsat den 12. juli Forslaget vil omarbejde direktiv 94/19/EF som ændret ved direktiv 2009/14/EF om indskudsgarantiordninger. Forslaget forelå på dansk den 22. juli Forslaget indgår i en større pakke om garantiordninger, som også omfatter et forslag om ændring af direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger, samt en hvidbog om forsikringsgarantiordninger. Forslaget skal endvidere ses i relation til Kommissionens kommende initiativer i forhold til etablering af afviklingsfonde og beskatning af bankerne mere generelt. Der foreligger endnu ikke konkrete forslag på disse områder. Forslaget er baseret på art. 53, stk. 1 i Traktat om den europæiske unions funktionsmåde (TEUF), og det er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. Forslagets hovedelementer beskrives nedenfor. Dækning Direktivet omfatter alle kreditinstitutter og alle ordninger uden forskel. Alle kreditinstitutter skal tilsluttes en indskudsgarantiordning. Ordningerne skal fremadrettet fortsat dække indlån indtil EUR Medlemslandene kan

2 2/12 og vil fortsat have mulighed for at tilbyde højere dækning for højere beløb fsva. transaktioner i forbindelse med bolighandler og indlån, der er tilknyttet pensioner m.v. For boligtransaktioner dækkes kun indsættelser af mindre end 12 måneders varighed. Definitionen af indlån med dækning strammes op, således at kun fordringer, hvor indskyderen har krav på at få det fulde beløb tilbagebetalt, kan anses for at være indlån med dækning. Strukturerede indlån, certifikater, og obligationer falder uden for men vil være omfattet af direktivet om investorgarantiordninger, der dog alene beskytter investoren mod tab som følge af svig, administrative forsømmelser eller driftsfejl. Det præciseres, at indlån i al fremmed valuta er omfattet af dækning. Indskud, der udelukkes fra dækning, harmoniseres yderligere, og listen over indskud, der efter nationale regler kan udelukkes fra dækning, bortfalder. Der sker udelukkelse af finansielle virksomheder m.v. fra dækningen. Det præciseres, at indlån fra ikke-finansielle virksomheder er omfattet af dækning, at ikke tilskrevne renter indgår i dækningen, samt at dækningen udbetales i samme valuta, som indlånet opgøres efter. Dækning af regionale myndigheder fx kommuner bortfalder. Herudover bortfalder medlemslandenes mulighed for at fastsætte nationale regler vedrørende dækning af advokaters klientkonti og af indskud fra det pågældende instituts direktører, bestyrelsesmedlemmer. og disses pårørende Modregning og fradrag i dækning af indskyderes eventuelle forpligtigelser over for det pågældende pengeinstitut tillades ikke længere. Dermed hviler dækningen på et bruttoprincip og ikke efter et nettoprincip, som er tilfælde i Danmark i dag. Finansiering Det foreslås, at ordningernes formuer efter 10 år skal svare til 1,5 procent af berettigede indskud. Ordningerne skal samtidig have passende nationalt fastlagte lånemuligheder på plads, der giver dem adgang til tilstrækkelig kortsigtet finansiering. Fordelingen mellem kontante indbetalinger og andre indeståelser er hhv. 75 procent og 25 procent. Pengeinstitutternes samlede bidrag kan inden for et regnskabsår højest udgøre 0,5 procent af instituttets berettigede indskud. Det relevante finanstilsyn kan fra sag til sag undtage pengeinstitutter, der ikke vil kunne klare betalingen, fra at betale ekstraordinære bidrag. Det foreslås at etablere en gensidig lånefacilitet mellem ordningerne i de forskellige medlemslande. En ordning i pengenød kan låne indtil 0,5 procent af de dækkede indlån i den låntagende ordning. Landenes ordninger bidrager proportionalt til lånet efter andele af dækkede indlån. Lånet tilbagebetales over en 5-årig periode. Ordningerne, der udlåner penge, indtræder i første række i indskydernes krav under en konkursbehandling.

3 3/12 Det foreslås, at bidraget fra de enkelte pengeinstitutter gøres risikobaseret. Først bestemmes det totale bidragsbeløb, som skal indsamles i henhold til målet for ordningernes størrelse. Dernæst fordeles bidragene ud fra de individuelle pengeinstitutters risikoprofil, således at pengeinstitutter med høj risikoprofil 1 kan bidrage op til 2 gange af det almindelige instituts bidrag, mens pengeinstitutter med lav risikoprofil bidrager med mindst 75 procent af normen. Hele indlånsmassen også kaldet berettigede indskud - er i første omgang udgangspunkt for bidragsberegninger, indtil dækkede indlån over tid kan indgå. Udbetalingsfrist Udbetalingsfristen afkortes væsentligt med forslaget. Ordningerne skal godtgøre indskydere inden for en uge i stedet for 20 hverdage. Der er ikke længere behov for, at indskydere indgiver en anmeldelse. Ordningerne og pengeinstitutterne skal have adgang til at udveksle nødvendige fortrolige oplysninger. Bidrag til krisehåndtering Ifølge forslaget kan ordningen medvirke til helt eller delvist at udligne en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et institut til et andet, såfremt en sådan løsning er mindre omkostningsfyldt end at lade instituttet gå konkurs og udbetale indskyderdækning. En sådan funktion kan kun udøves, så længe ordningens midler efter krisehåndteringen overstiger 1 procent af de dækningsberettigede indlån eller, hvis tilsynsmyndigheden godkender dette, 0,75 procent af de dækningsberettigede indlån. Grænseoverskridende samarbejde Ordningernes rolle udvides med henblik på at lette udbetalinger. Værtslandets ordning bliver dermed kontaktpunkt for indskydere i en filial fra et udenlandsk pengeinstitut. Det omfatter både kommunikation og udbetaling af dækning. Ordningerne skal kunne udveksle information. Pengeinstitutters udtræden af en ordning for at indtræde i anden ordning Der foreslås indført bestemmelser, der sikrer, at pengeinstitutter, der udtræder og ophører med at være medlem af en ordning for at indtræde i dækning i anden ordning, kan modtage godtgørelse for seneste bidragsbetaling (seneste 6 måneder) for at indbetale disse bidrag i den nye ordning. Forbrugerinformation Forbrugere skal modtage bedre information om dækning og garantiordninger. Nye kunder skal bl.a. underskrive et informationsblad. Reklamer 1 Risikoprofilen bestemmes af nogle kerneindikatorer for kapitalgrundlaget, aktivernes kvalitet, rentabilitet og likviditet

4 4/12 om beskyttelse foreslås reduceret til faktuel information om hvilken konkret ordning, der tilbyder dækning. Gennemsigtighed og ansvarlighed Det foreslås, at ordningerne regelmæssigt offentliggør information om bl.a. opsparede midler, samlet kapacitet, resultat af stress test. Endeligt foreslås, at de nye europæiske tilsynsmyndigheder indsamler relevant information, udfører peer review og afgør, om betingelserne for lån mellem ordningerne er til stede samt træffer afgørelse i stridigheder. Implementering og ikrafttræden Direktivet foreslås implementeret 31. december Regler om forenkling og harmonisering af dækninger træder i kraft på implementeringstidspunktet. Det foreslås, at udbetalingsfristen på en uge træder i kraft den 31. december Det foreslås, at Kommissionen skal udarbejde rapport om muligheden for at etablere en ordning, der dækker hele det europæiske område, senest den 31. december Det foreslås, at ordningen skal være fuldt finansieret senest den 31. december Den gensidige lånefacilitet mellem ordningerne indføres samtidig. 2. Europa-Parlamentets holdning Forslaget er fremsendt til Europa-Parlamentet. Der foreligger endnu ikke oplysninger om, hvornår Europa-Parlamentet forventes at udtale sig. 3. Nærhedsprincippet Kommissionen finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Målene med de foreslåede foranstaltninger kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-plan. Dets bestemmelser går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de fastsatte mål. Kun med et EU-initiativ vil det være muligt at sikre, at kreditinstitutter, der opererer i mere end én medlemsstat, er underlagt de samme krav vedrørende indskudsgarantiordninger, og derved har lige vilkår og undgår unødvendige tilpasningsomkostninger i forbindelse med aktiviteter på tværs af grænser. Dette vil fremme yderligere integration på EU-markedet. Harmonisering af dækning og udbetalingsfrister kan ikke i tilstrækkelig grad opnås af medlemsstaterne, da det kræver harmonisering af en lang række forskellige retsforskrifter i medlemsstaterne, og harmoniseringen kan derfor bedre opnås på EU-plan. Der er endvidere tale om et direktiv, der ændrer i det gældende direktiv på området. Regeringens foreløbige vurdering er, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

5 5/12 4. Gældende dansk ret Direktivforslagets område er reguleret i lov om en garantifond for indskydere og investorer med tilhørende bekendtgørelse. 5. Høring Forslaget har været sendt i høring i EU specialudvalget for den finansielle sektor og med anmodning om eventuelle bemærkninger. På baggrund heraf er modtaget følgende bemærkninger til indholdet af notatet. Danmarks Nationalbank (DN) påpeger, at der i fastlæggelse af den danske holdning bør tagets højde for Kommissionens forslag om overgang fra nettodækning til bruttodækning af indskud. Overgang til bruttodækning kan forøge indskydernes likviditet, idet indskydernes lån ikke fradrages i de midler, indskyderen har på sin konto. Dermed mindskes risikoen for, at midler fjernes fra banken. DN ser endvidere et potentielt problem i, at der kun opnås godtgørelse for de seneste seks måneders bidrag, hvis et institut skifter fra en ordning til en anden. Det er DN's vurdering, at forslaget vil kunne udgøre en hindring i forhold til grænseoverskridende fusioner af europæiske institutter, og forslaget vil endvidere kunne få indflydelse på valget af juridisk struktur, så udenlandske aktiviteter, der drives i datterselskabsform, ikke omdannes til filialer. Det er også DN's holdning, at Danmark bør arbejde for at kravene til fondens formue alene fastsættes på baggrund af de dækkede indskud og ikke på baggrund af berettigede indskud, da størrelsen af de berettigede indskud ikke synes at være relevant i forhold til direktivets formål. Desuden støtter DN princippet om risikobaserede bidrag til finansiering af indskudsgarantiordninger. Finansrådet (FR) finder, at den seneste forhøjelse af dækning til EUR bidrager til finansiel stabilitet og rimelig beskyttelse af indskydere. FR finder dog imidlertid generelt, at forslaget er meget ambitiøst i sit sigte både med hensyn til finansieringen af garantiordningerne og den tidsmæssige horisont herfor samt i relation til det nuværende harmoniseringsomfang på området. FR efterlyser behov for, at direktivet tillader fleksibilitet og råderum til at indrette sig efter de nye regler uden unødig økonomisk belastning af pengeinstitutterne i en internationalt stærkt konkurrencepræget sektor. FR finder endvidere, at det er væsentligt, at direktivforslaget ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i EU med hensyn til at sikre den finansiel-

6 6/12 le stabilitet, herunder sammenhæng med Kommissionens planer om bankafviklingsfonde. FR peger på betydningen af indstillingen om fortsat fuld dækning af pensionsmidler, inklusive puljemidler. FR ser gerne, at dækningen af disse særlige typer af indskud finder sted på harmoniseret basis for at skabe ensartede konkurrencevilkår medlemslandene imellem. FR finder, at finansiering af garantiordningen og dermed af formuen bør finde sted over mindst 15 år og gerne længere afhængigt af, hvor stort et beløb der skal indbetales ex ante. Finansieringen skal ske på harmoniseret grundlag i EU. FR peger endvidere på, at overalt i direktivforslaget er bidragspligten sat til procentsatser i forhold til de berettigede indskud (eligible funds) og ikke de dækkede indskud (covered deposits). FR nævner, at det fremgår af forslaget, at Kommissionen efterfølgende når målniveauet er nået vil ændre dette til de dækkede indskud. FR finder, at direktivforslaget allerede nu bør ændres, således at ex ante bidragene sættes i forhold til pengeinstitutternes dækkede indskud, da det er de dækkede indskud, som vil udgøre garantiordningens forpligtelser. FR lægger vægt på, at udregningen af de risikobaserede bidrag, som de enkelte pengeinstitutter skal bidrag med til garantiordningerne, finder sted på et fuldt harmoniseret grundlag. Dette indebærer ifølge FR, at medlemslandene ikke bør kunne vælge de supplerende indikatorer. For så vidt angår dækning af pensionsmidler, lægger FR stor vægt på, at pensionsopsparing i pengeinstitutterne fortsat kan dækkes fuldt ud af Garantifonden. Det fremgår af direktivforslagets betragtning 15, at medlemslandene bør ikke forhindres i at oprette systemer til beskyttelse af pensioner i almindelighed, som bør fungere adskilt fra indskydergarantiordninger. FR finder, at det bør afklares, hvad der nærmere ligger i, at ordningerne bør fungere adskilt fra indskydergarantiordninger. FR kan støtte forslaget, hvis der alene i sætningen ligger den konsekvens, at garantiordningen for så vidt angår tilbagebetaling af disse konti ikke nyder godt af den gensidige låneordning, der er etableret mellem EU's indskudsgarantiordninger. For så vidt angår garantiordningernes gensidige lånemulighed er det FR s opfattelse, at en sådan gensidig lånemulighed helst skal udgå. Det er FR's holdning, at funktionen som lenders of last ressort bør udøves af centralbankerne og finansministrene. For så vidt angår garantiordningernes placering af midler, finder FR, at begrænsningen på at placere maksimalt 5 procent af de disponible midler i ét selskab/koncern er sat alt for lavt set i henhold til det danske finansielle marked, og procentsatsen bør sættes væsentligt op ikke mindst

7 7/12 over for koncerner. FR fremhæver, at det bør være muligt for ordningerne generelt at investere deres midler i danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Realkreditrådet (RR) finder, for så vidt angår hvilke lån, der er omfattet af dækning, at det er vigtigt, at der fortsat er adgang til fuld dækning for indskud af provenu af realkreditlån i forbindelse med belåning af fastejendom og ved nybyggeri. Hvis det ikke er muligt at opretholde den fulde dækning på de anført områder, lægger RR vægt på, at der fra dansk side arbejdes for en adgang hertil i direktivet. Dette gælder også den nuværende tidsramme på to år for dækningen for lån ved nybyggeri. RR finder det væsentligt, at man fra dansk side arbejder for, at man fortsat kan have separate garantiordninger for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Forsikring & Pension (F&P) har betænkelighed ved at opgive systemet med, at der ved udbetaling fra garantifonden kan ske modregning i skyldige beløb til den finansielle virksomhed. F&P nævner, at det ikke kan udelukkes, at der kan være situationer, hvor modregningsadgangen fører til helt uacceptable situationer for de berørte, men gennemgående er princippet om modregning sundt. F&P har også betænkeligheder over planerne om at indføre lånefaciliteter på tværs af landegrænserne og må tage stærkt afstand fra et system, hvor der også kan lånes på tværs af finansielle sektorer. F&P nævner, at baggrunden for deres modstand er især, at forsikringsprodukter og forsikringsgarantier ikke mindst på livsforsikringsområdet er meget forskellige i medlemslandene, og at en låneordning derfor kan få meget forskellig virkning i medlemslandene. F&P har endeligt betænkeligheder ved forslaget om, at garantiordningerne skal kunne gå ind med "førfinansiering" og dermed bidrage til krisehåndtering. F&P finder, at man bedre tjent med, at tilsynsmyndighederne håndterer disse spørgsmål, som i sidste ende er et nationalt anliggende. Dansk Aktionærforening (DA) påpeger, at ophævelsen af adgang til modregning er en væsentlig forbedring af indskydergarantiordningen. DA finder, at den nuværende adgang til at foretage modregning er uheldig, fordi den medfører, at forbrugerens likviditetsberedskab pludselig kan blive reduceret. DA anbefaler herudover, at der til indstillingerne tilføjes, at Danmark arbejder for, at forbrugernes adgang til indskydergarantiordningerne bliver så ukompliceret som mulig, herunder at princippet om at værtslandets garantiordning bliver forbrugernes kontaktpunkt i forbindelse med indskud i en filial af et udenlandsk pengeinstitut anvendes i videst mulig omfang.

8 8/12 Dansk Erhverv (DE) støtter en højere indskudsgaranti end de aktuelle EUR. Det kunne eksempelvis være EUR. DE anfører, at dækning af regionale myndigheder bortfalder efter forslaget og at dette kan medvirke til en ydereligere konsolidering af de store banker, hvis kommuner ikke tør benytte de lokale banker som hovedbankforbindelse. Organisationen påpeger, at dette vil få negativ indflydelse på konkurrencen og på ønsket om at stimulere udkantsområder. For så vidt angår modregningsadgang, finder DE det meget kritisk, at indlån ikke skal modregnes udlån inden udbetaling, og organisationen nævner at det, hvis en bank går konkurs, eksempelvis vil ramme en væsentlig del af detailhandlen og oplevelsesøkonomien. Sådanne virksomheder kan have flere dages omsætning stående i en bank, der går konkurs. Det er vigtigt for DE, at der lægges vægt på at nettodækningen videreføres. DE nævner, at forbedret forbrugerinformation ikke kun skal omfatte forbrugere, men bør omfatte alle kundeforhold, herunder små og mellemstore virksomheder. Håndværksrådet (HR) forholder sig til rådets medlemmer, der er små og mellemstore kunder, og nævner i relation hertil, at den nye grænse på EUR ikke er tilstrækkelig høj. HR ser gerne, at man fra dansk side er mere ambitiøse mht. grænseværdien uden at omkostninger forbundet med en højere grænseværdi i sidste ende skal væltes over på kunderne. 6. Andre landes holdninger Formandskabet forventes at indlede forhandlinger i september Der er ikke kendskab til andre landes holdninger til forslaget. 7. Foreløbig dansk holdning I forhold til dækningsberettigede indlån er det vigtigt for Danmark, at man kan fortsætte med at yde fuld dækning for særlige pensionsordninger og transaktioner i forbindelse med bolighandler. Begge forhold er dækket i Kommissionens forslag. Det vil i den forbindelse også være ønskeligt, at Danmark kan fortsætte med at yde fuld dækning for advokaters klientkonti. Dette er ikke tilfældet med Kommissionens forslag. Fra dansk side er det centralt, at den danske ordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter kan rummes inden for direktivet, herunder at der opretholdes en nettodækning af indskuddene. Der arbejdes endvidere for, at kommuners indskud fortsat vil være dækket. Dette er ikke tilfældet i Kommissionens forslag.

9 9/12 Det er desuden vigtigt for Danmark, at indfasningen af ordningen bliver så lang, at institutternes soliditet ikke påvirkes unødigt negativt, samt at der i reglerne tages hensyn til den samlede påvirkning af sektoren i lyset af øvrige kommende reguleringsmæssige initiativer. Fra dansk side ønskes fordele og ulemper ved en gensidige låneforpligtelse mellem forskellige landes ordninger uddybet. Reglerne for beskyttelse af indskydere ønskes endvidere integreret mest muligt med reglerne for beskyttelse af investorer, således at der sikres et effektivt samspil mellem de forskellige ordninger. 8. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Lov om en garantifond for indskydere og investorer samt tilhørende bekendtgørelse skal ændres. Der vil være behov for at tilpasse Garantifondens regler for betaling af bidrag, herunder ved ændring af forretningsomfang. Der kan i den forbindelse være behov for at overveje, om Garantifonden har tilbagebetalingsforpligtigelser i forbindelse med implementeringen. Hvis eksempelvis et institut omdannes til filial af et udenlandsk pengeinstitut, eller hvis et institut reducerer sine forretningsaktiviteter, så tilbagebetales disse institutter med de gældende regler efterfølgende for den andel af bidrag i garantifondens formue, som ikke er anvendt, fordi fordelingen af de individuelle bidrag fastsættes således, at det enkelte instituts samlede bidrag svarer til instituttets andel af bidragsopgørelsen. I forslaget lægges op til, at hvis et institut omstrukturerer sin selskabskonstruktion og filialiserer et lokalt selvstændigt datterpengeinstitut ind i modervirksomheden, og dermed udtræder af en lokal garantiordning for at indtræde i hjemlandets ordning, så godtgør den ene garantiordning den anden garantiordning hvad der svarer til 6 måneders betalte bidrag. Forslaget rummer ikke mulighed for at tilbagebetale ikke anvendte midler til et institut, der eksempelvis frasælger betydelige forretningssegmenter. Bestemmelser om dækningsberettigede indlån skal tilpasses. Indestående på advokaters klientkonti falder uden for definitionen, og den nuværende praksis med fuld dækning kan således ikke fortsætte. Praksis med ikke at dække indskud og midler tilhørende det pågældende instituts direktører og bestyrelsesmedlemmer eller selskaber, som indgår i koncernen med det pågældende institut, kan heller ikke fortsætte. Praksis med ikke at dække store aktionærer m.v. kan heller ikke fortsætte. Endvidere skal indlån fra regionale myndigheder udelukkes fra dækning. Hertil kommer, at strukturerede indlån udelukkes fra dækning. Det er uklart, om puljemidler betragtes som strukturerede indlån og dermed om

10 10/12 de som udgangspunkt ikke indgå i opgørelsen af dækningsberettigede beløb. Det er dog opfattelsen, at puljemidler i et vist omfang omfattes af undtagelsesreglerne, således at Danmark fortsat vil kunne yde fuld dækning i disse tilfælde. Praksis med ikke at yde dækning for indskud og midler tilhørende andre institutter, der er tilsluttet garantiordningen, udvides til også at omfatte realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, firmapensionskasser. Bestemmelser om ordningens adgang til modregning af forpligtelser i kunders indlån skal ændres. Dermed vil garantiordningerne afvige fra principperne i konkursloven. Bestemmelser om ordningens formue og fastsættelse af bidrag skal tilpasses forslaget. Ifølge forslaget skal ordningens formue svare til et målniveau på 1,5 procent af de dækningsberettigede indlån. Der skal også indføres mulighed for, at Finanstilsynet for enkelte institutter kortvarigt kan nedsætte bidragene til ordningen, hvis betaling af bidrag medfører, at et institut kommer i nød. Fastsættelse af de individuelle bidrag gøres risikobaseret. I tillæg til spørgsmålet om ordningernes formue og fastsættelse af bidrag skal findes en national løsning på, hvordan finansieringen af særlige indlån m.m., som dækkes fuldt ud, skal foregå, da omkostninger herved ikke er omfattet af EU bestemmelser om ordningens finansiering og fastsættelse af bidrag. Bestemmelser om ordningens funktion skal tilpasses. Ifølge forslaget kan ordningen medvirke til helt eller delvist at udligne en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et institut til et andet, såfremt en sådan løsning er mindre omkostningsfyldt end at lade instituttet krakke og udbetale indskyderdækning. Der skal indføres nye bestemmelser, således at ordningen kan fungere som kontakt- og udbetalingsagent for andre landes ordninger i tilfælde af, at indskydere her i landet kommer i klemme som følge af, at et udenlandsk pengeinstitut, der har en filial her i landet, bliver nødlidende. Der skal indføjes nye bestemmelser, således at medlemslandene månedligt rapporterer til den europæiske banktilsynsmyndighed om udviklingen i beløb for dækningsberettigede indlån og dækkede indlån og ordningens formue. Oplysningerne skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Der skal indføjes nye bestemmelser om lån mellem medlemslandenes ordninger. Såfremt midlerne i en ordning er utilstrækkelige til at foretage udbetaling, har en underfinansieret ordning ret til at låne op til 0,5 procent af de dækningsberettigede indlån i egen ordning fra andre landes ordninger, såfremt en række betingelser er opfyldt.

11 11/12 Der vil skulle ske justeringer af reglerne om supplerende dækning for udenlandske filialer, såfremt der ydes dækningen ud over den generelle EUR grænse. Bestemmelser om udbetalingsfrister skal tilpasses i lyset af, at antallet af dage reduceres fra 20 hverdage til 7 dage. Der indføres nye regler om ordningernes placering af midler. Bestemmelserne om forbrugerinformation skal præciseres. Institutterne får bl.a. pligt til at oplyse forbrugerne om ikke-garanterede indlån. Hertil kommer indførelse af et informationsskema, som forbrugere får udleveret, og skal underskrive ved oprettelse af nye indlånskonti. Udgifter til indskydergaranti dækkes af institutterne. Forslaget vil medføre merudgifter for de omfattede institutter til opbygning af en større formue og til den øgede tilsynsindsats fra Finanstilsynet overfor indskydergarantiordningen. Der vil være ikke uvæsentlige skatteprovenumæssige konsekvenser som følge af forslaget, da indbetalinger til finansiering af indskudsgarantiordninger må anses som værende en driftsmæssig omkostning for de finansielle virksomheder. Forslaget kan betyde, at ligningsloven muligvis skal justeres, hvis indskydergarantiordningen udvides til at kunne medvirke til hel eller delvis udligning af en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et institut til et andet. Dette beror på, at de nuværende bestemmelser alene medtager beløb, som udbetales fra en frivillig ordning, jf. 21 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Kommissionen har i forbindelse med direktivforslaget fremlagt en konsekvensanalyse. Kommissionen vurderer overordnet set, at tilliden til banksystem vil blive væsentligt forøget med højere dækning, hurtigere udbetalinger og sundere finansiering af ordningerne. Indskydere vil føle større tryghed for, at deres indlån er sikret. Dette involverer uundgåeligt højere bidrag fra sektoren, som kan føre til lavere overskud. Kommissionen skønner, at henholdsvis 95 procent af indskyderne og 72 procent af de dækningsberettigede indlån vil være fuldt dækket, såfremt dækningsbeløbet fastsættes til EUR I Danmark skønnes, at henholdsvis 81 procent af indskyderne og 63 procent af de dækningsberettigede indlån vil være fuldt dækket, såfremt dækningsbeløbet fastsættes til EUR Hvis pengeinstitutterne overvælter de øgede bidrag fuldt ud på indskyderne, skønner Kommissionen, at indskyderne vil få reduceret deres ren-

12 12/12 teindtægter med mindre end 0,1 procent eller hvad der svarer til ca. 50 DKK årligt i gebyrer (eller DKK årligt i krisetider). I Danmark må sektorens bidrag i opbygningsperioden forventes at blive højere end EU gennemsnittet, da den danske ordning kommer fra et udgangspunkt med et mere spinkelt (ex ante) beredskabsgrundlag. I 2007 udgjorde midlerne i den danske ordning ca. 0,25 procent af de dækkede beløb. Kommissionen anslår, at udelukkelse af finansielle virksomheder fra de dækningsberettigede, vil have ubetydelige konsekvenser for beskyttelseseffekten af ordningen. Kommissionen anslår ligeledes, at udelukkelse af de regionale myndigheder fra de dækningsberettigede vil have ubetydelige konsekvenser for beskyttelseseffekten. 10. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Kommissionen har i forbindelse med direktivforslaget fremlagt en konsekvensanalyse. Forslaget om, at ordningernes finansiering skal bestå af 75 procent kontantindskud og 25 procent tilsagn, medfører, at der på EU niveau skal indbetales i alt ca. EUR 150 mia. og afgives garantier for EUR 50 mia. Ordningerne kunne i 2008 trække på ca. EUR 23 mia. Kommissionen skønner dermed, at sektorens bidrag til ordningerne må vokse 6 til 8 gange i forhold til dagens niveau. I henhold til Kommissionens analyse er det vurderingen, at de øgede bidrag kan reducere pengeinstitutternes overskud med 4 procent årligt i de første fem år, og herefter 2,5 procent årligt i de efterfølgende fem år. Kommissionen skønner, at effekterne af forslaget for Danmark vil overstige EU-gennemsnittet, og at pengeinstitutternes bidrag kan reducere de årlige overskud med over 7 procent (10 procent i krisetider). De præcise konsekvenser for danske pengeinstitutter analyseres nærmere. Forslaget vil ikke medføre væsentlige administrative byrder. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 SEK(2010) 835 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)368 endelig 2010/0207 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV / /EU om indskudsgarantiordninger

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 11.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917.

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917. Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. juli 2015 8. juli 2015. Nr. 917. Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) Herved bekendtgøres lov om en indskyder- og investorgarantiordning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1)

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) LBK nr 917 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3030-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2013 Kommissionens forslag til direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer"

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar lov om en garantifond for indskydere og investorer 43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer" Skjal 2. Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer BEK nr 216 af 09/04/1999.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara.

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Skjal 1 Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Udkast til Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer. I medfør

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ERHVERVSEJENDOMME Skattereformen - ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom... 1 Indskudsgarantiordningerne efter bankpakke I og II... 2 Skattereformen -

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere