Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet. 4. juli J.nr"

Transkript

1 Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige midler Finanstilsynets vejledende udtalelse af 4. juli 2012 vedrørende modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige midler. Sagen har været forelagt Det finansielle Virksomhedsråd. Den vejledende udtalelse er en revidering og opdatering af Finanstilsynets tidligere vejledende udtalelse af 30. oktober Indledning I forlængelse af Finanstilsynets afgørelse af 24. februar 2006 om, hvornår udstedelse af erhvervsobligationer er en væsentlig del af virksomhedens drift, opstod der en række spørgsmål til Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., samt 334 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet valgte på den baggrund at offentliggøre en vejledende udtalelse af 30. oktober 2007 med en samlet beskrivelse af Finanstilsynets fortolkning og praksis i henhold til 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed (bilag 1). Den vejledende udtalelse fokuserede på, hvornår Finanstilsynet vurderede, at en virksomheds udstedelse af erhvervsobligationer ville medføre krav om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Virksomheder er i de seneste par år i stigende omfang begyndt at finansiere sig ved hjælp af udstedelse af erhvervsobligationer, og Finanstilsynet har oplevet og forventer fortsat en øget interesse for virksomheders udstedelse af erhvervsobligationer. Finanstilsynet er blevet bekendt med, at flere lande i EU har en noget mere lempelig praksis vedrørende vurderingen af, hvornår en virksomheds udstedelse af erhvervsobligationer medfører krav om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Som følge af dette finder Finanstilsynet det hensigtsmæssigt at revidere og opdatere sin vejledende udtalelse af 30. oktober 2007 vedrørende Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., samt 334 i lov om finansiel virksomhed, bl.a. med henblik på at sikre, at Danmarks praksis ikke er mere restriktiv, end den der

2 2/10 gælder i de øvrige lande i EU. Det er særligt følgende, der er blevet ændret: (i) beskrivelsen af vurderingen af udstedelser der er omfattet af prospektreguleringen, (ii) beskrivelsen af vurderingen af, hvad der anses for indlån eller andre midler, der skal betales tilbage, (iii) beskrivelsen af vurderingen af, hvornår der er tale om en henvendelse til offentligheden samt (iv) beskrivelsen af, hvornår en udstedelse anses at udgøre en væsentlig del af driften. 2. Det retlige grundlag Det følger af 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at virksomheder, der udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning, dog ikke på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer, skal have tilladelse som pengeinstitut. Det fremgår endvidere af 7, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at pengeinstitutter, staten, Danmarks Nationalbank, udenlandske kreditinstitutter, der opfylder betingelserne i 1, stk. 3, og 30 eller 31, udstedere af elektroniske penge samt sparevirksomheder har eneret til fra offentligheden at modtage indlån og andre midler, der skal tilbagebetales. Virksomheder, der ikke modtager indlån fra offentligheden, kan modtage andre midler, der skal tilbagebetales, såfremt denne virksomhed eller udlånsvirksomhed ikke er en væsentlig del af virksomhedens drift, jf. 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Det følger af 334, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at virksomheder, der udøver virksomhed, som består i erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i deres drift at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden, og som anbringer de således modtagne midler på anden måde end ved indsættelse i et pengeinstitut, skal have tilladelse som sparevirksomhed, hvis virksomheden ikke er 1) omfattet af 7, stk. 1 (pengeinstitutter), 2) omfattet af 8, stk. 1 (realkreditinstitutter), 3) omfattet af 11, stk. 1 (forsikringsvirksomhed), eller 4) oprettet i henhold til særlig lov, eller hvis oprettelse er godkendt i henhold til særlig lov. 7 i lov om finansiel virksomhed gennemfører (sammen med 8 i lov om finansiel virksomhed) artikel 4, nr. 1, litra a, og artikel 6, i direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (kreditinstitutdirektivet). Definitionen af den virksomhed, der udløser kravet om en pengeinstituttilladelse, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, svarer til definitionen af et kreditinstitut i kreditinstitutdirektivet.

3 3/10 Af artikel 4, nr. 1, litra a, i kreditinstitutdirektivet fremgår det således, at et kreditinstitut i direktivets forstand forstås som: et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning, eller [ ]. Af artikel 5, stk. 1, i kreditinstitutdirektivet fremgår det endvidere, at medlemsstaterne skal forbyde personer eller foretagender, som ikke er kreditinstitutter, erhvervsmæssigt at tage imod indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden. Følgende fremgår dog af artikel 5, stk. 2, i kreditinstitutdirektivet: Stk. 1 gælder ikke, når en medlemsstat eller en regional eller lokal myndighed i en medlemsstat eller offentlige internationale organisationer, som én eller flere medlemsstater er medlem af, modtager indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler; det gælder heller ikke i tilfælde, der udtrykkelig er omfattet af national lovgivning eller fællesskabslovgivning, forudsat at disse aktiviteter er undergivet regler og tilsyn med henblik på beskyttelse af indlånere eller investorer og finder anvendelse på disse tilfælde.. 3. Finanstilsynets vurdering og fortolkning Med forbehold for undtagelsen angivet i afsnit 3.1 nedenfor er det Finanstilsynets opfattelse, at vurderingen af, om en virksomhed falder ind under 7, stk. 1, jf. stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed er 4-leddet. Finanstilsynet vurderer således følgende: 1) Om virksomheden modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (se afsnit 3.2 nedenfor). 2) Om indlånene eller de andre midler, der skal tilbagebetales, modtages fra offentligheden, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (se afsnit 3.3 nedenfor). 3) Om virksomheden yder lån for egen regning, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (se afsnit 3.4 nedenfor). 4) Hvis der er tale om andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden, om de andre midler eller udlånsvirksomheden da udgør en væsentlig del af virksomhedens drift, jf. 7, stk. 3, 3 pkt., i lov om finansiel virksomhed (se afsnit 3.5 nedenfor). Det er alene i tilfælde af, at samtlige led er opfyldt, at virksomheden er omfattet af 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og dermed skal have tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, jf. bl.a. Finanstilsynets afgørelse

4 4/10 af 23. februar Afgørelsen blev efter en samlet vurdering stadfæstet af Erhvervsankenævnet ved kendelse af 17. september 2008, j.nr (bilag 2) (de 4-led fremgår af referatet af Finanstilsynet afgørelse, men fremgår ikke af Erhvervsankenævnets præmisser). Finanstilsynet foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af hvert af de 4-led ovenfor. Regler vedrørende sparevirksomhed i 334 i lov om finansiel virksomhed, kan komme i betragtning i de tilfælde, hvor virksomheden ikke yder lån for egen regning, jf. nr. 3 ovenfor, men opfylder de øvrige led i vurderingen (se nærmere om 334 i afsnit 4 nedenfor) Udstedelser omfattet af prospektreguleringen Som det ses af den 5. indledende bemærkning i præamblen er formålet med samordningen at beskytte sparerne og skabe ensartede konkurrencevilkår for kreditinstitutter. Som anført i afsnit 2 ovenfor (Det retlige grundlag) følger det endvidere af artikel 5 i kreditinstitutdirektivet, at medlemsstater ikke skal forbyde virksomheder, som ikke er kreditinstitutter, erhvervsmæssigt at tage imod indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden, når tilfældet, udtrykkelig er omfattet af national lovgivning eller fællesskabslovgivning, forudsat at disse aktiviteter er undergivet regler og tilsyn, med henblik på beskyttelse af indlånere eller investorer, som finder anvendelse på disse tilfælde. Med henvisning til dette er det Finanstilsynets opfattelse, at udstedelse af erhvervsobligationer, der er omfattet af pligten til at offentliggøre og udstede prospekt i henhold til reguleringen herom i lov om værdipapirhandel, jf. 23 og 44 i lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011 om værdipapirhandel m.v., som udgangspunkt ikke anses for omfattet af reguleringen i 7 og 334 i lov om finansiel virksomhed, som indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales. Udstedelsen af erhvervsobligationer er i sådanne tilfælde undergivet reglerne i lov om værdipapirhandel (herunder vedrørende oplysning af investorerne), samt Finanstilsynets tilsyn hermed, sml. artikel 5, stk. 2, i kreditinstitutdirektivet. Herudover vil udstedelser, der er omfattet af pligten til at udarbejde og offentliggøre prospekt, være reguleret af MiFIDdirektivets regler om investorbeskyttelse, herunder kravet om, at en værdipapirhandler i forbindelse med handel med obligationerne for detailkunder, som minimum skal sikre sig, at kunden har kendskab og erfaring med produktet.

5 5/ Ad 1. led i vurderingen (om virksomheden modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed) Forarbejderne ( bemærkningerne ) til 7 og 334 i lov om finansiel virksomhed findes (bl.a.) i lovforslag nr. 176 af 12. marts 2003, som blev vedtaget af folketinget som lov nr. 453 af 10. juni 2003 om lov om finansiel virksomhed. Bemærkningerne til 7 i lov om finansiel virksomhed definerer indlån og andre midler, der skal tilbagebetales, således: [ ] indskud, hvor indskyderen har krav på at få indskuddet tilbagebetalt i sin helhed. Dette gælder uanset modtagerens økonomiske stilling.. Det følger af bemærkningerne til 7 i lov om finansiel virksomhed, at der ikke findes en klar juridisk definition af, hvornår der er tale om indlån, og hvornår der er tale om andre midler, der skal tilbagebetales. Følgende fremgår dog også af bemærkningerne: Typeeksemplet på andre midler, der skal tilbagebetales, er massegældsbreve, jf. gældsbrevslovens 4, stk. 2. Optagelse af obligationslån, realkreditobligationer, erhvervsobligationer m.v. er således andre midler, der skal tilbagebetales.. I overensstemmelse med dette anser Finanstilsynet bl.a. erhvervsobligationer o.l., som andre midler der skal tilbagebetales. Som anført i afsnit 2 ovenfor (Det retlige grundlag) gennemfører 7 i lov om finansiel virksomhed, artikel 4 og 6 i kreditinstitutdirektivet. Af præamblen til kreditinstitutdirektivet fremgår følgende af 5. og 6. bemærkning: (5) Samordningen med hensyn til kreditinstitutter bør både for at beskytte sparerne og for at skabe ensartede konkurrencevilkår for kreditinstitutterne gælde for disse som helhed. Der bør dog tages hensyn til de objektive forskelle i deres juridiske status og egentlige virksomhedsområde, som er fastsat i de nationale lovgivninger. (6) Samordningen bør derfor være så bred som mulig og omfatte samtlige institutter, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage midler, der skal tilbagebetales, enten i form af indlån eller på anden måde, f.eks. kontinuerlig udstedelse af obligationer og andre lignende værdipapirer, samt i at yde lån for egen regning..

6 6/10 Med henvisning til den 6. indledende bemærkning er det blevet fremført, at artikel 4, nr. 1, litra a, i kreditinstitutdirektivet og dermed også 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skulle fortolkes således, at der skulle være tale om en kontinuerlig udstedelse af obligationer, før udstedelsen kunne anses som andre tilbagebetalingspligtige midler. Da der alene er tale om et eksempel i præamblen, finder Finanstilsynet ikke, at der kan sluttes modsætningsvist, jf. også Erhvervsankenævnets kendelse af 17. september 2008, j.nr Hertil kommer, at denne begrænsning ikke er indeholdt i direktivets artikel 4, nr. 1, litra a, i ordlyden af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, eller i bemærkninger til lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet lægger endvidere vægt på, at det i præamblen anføres, at samordningen bør derfor være så bred som mulig og derfor må omfatte samtlige, der henvender sig til offentligheden, som modtager af tilbagebetalingspligtige midler. Som anført ovenfor i dette afsnit 3.2 definerer bemærkningerne (til 7 i lov om finansiel virksomhed) indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, som indskud, hvor indskyderen har krav på at få indskuddet tilbagebetalt i sin helhed uanset modtagerens økonomiske stilling. Som følge af dette er det Finanstilsynets opfattelse, at indskud af egenkapital o.l., ikke skal betragtes som indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales Ad 2. led i vurderingen (om indlånene eller de andre midler, der skal tilbagebetales, modtages fra offentligheden, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed) En virksomhed må, uden at der stilles krav om pengeinstituttilladelse, modtage indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler, som er en væsentlig del af virksomhedens drift, så længe modtagelsen ikke sker fra offentligheden. I vurderingen af om et indskud modtages fra offentligheden vurderer Finanstilsynets for det første, om der sker henvendelse til en forud afgrænset kreds af fysiske eller juridiske personer, eller om der sker henvendelse til en større og bredere kreds. Såfremt Finanstilsynet vurderer, at der sker henvendelse til en ikke forud afgrænset kreds af fysiske eller juridiske personer, vil Finanstilsynet som altovervejende udgangspunkt betragte en efterfølgende modtagelse af indlån eller andre midler, som modtagelse af indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden. Finanstilsynet foretager en konkret vurdering af, hvorvidt der sker henvendelse til en forud afgrænset kreds. En virksomhed, der kun modtager indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra virksomhedens ansatte, vil normalt ikke blive anset for at henven-

7 7/10 de sig til offentligheden. Dette gælder, uanset at den pågældende virksomhed har mange ansatte. Annoncering på internettet eller i aviser, adresseløse forsendelser og skiltning fra eller ved forretningslokaler vil derimod som udgangspunkt blive betragtet som henvendelser til offentligheden. Det bemærkes, at hvis en virksomhed er omfattet af 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed (se afsnit 3.5 nedenfor), herunder at indskuddet kvalificeres som indskud af andre midler, der skal tilbagebetales, kan danske og udenlandske virksomheder, inklusive virksomheder, der ikke er pengeinstitutter, annoncere efter indskydere uden at krænke pengeinstitutters eneret til at annoncere efter indlån, jf. 7, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Hvis udsteders hensigt (umiddelbart eller efterfølgende) er notering af erhvervsobligationerne på et reguleret eller ikke-reguleret marked (selvstændigt eller i forståelse med den umiddelbare erhverver), anser Finanstilsynet dette som et stærkt indicium på, at der sker henvendelse til offentligheden. Dette gælder bl.a. notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S eller en OTF eller en multilateral handelsfacilitet som Luxembourg Euro MTF eller London Professional Securities Market. Der foretages dog en konkret vurdering. At notering på et reguleret eller ikke-reguleret marked ikke nødvendigvis anses at medføre, at midlerne er modtaget fra offentligheden ses bl.a. af Erhvervsankenævnets kendelse af 17. september 2008, j.nr (bilag 3) (omstødelse af Finanstilsynets afgørelse af 13. marts 2007), hvoraf følgende fremgår: K B.V. s udstedelse af obligationer for i alt EUR 32 mio. gennem tegningsaftaler med de to finansielle institutioner, E S.A. og D, kan efter ankenævnets opfattelse ikke ud fra de foreliggende oplysninger anses som virksomhed, der består i fra offentligheden at modtage andre midler, der skal tilbagebetales. At obligationerne noteres på [Fondsbørsen] ændrer ikke herved. Virksomheden er derfor ikke omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitut, jf. 7, stk. 1, 1. pkt.. Såfremt de personer (fysiske eller juridiske), der i første omgang erhverver obligationerne, efter erhvervelsen selvstændigt foranlediger, at erhvervsobligationerne bliver noteret på et reguleret eller ikke-reguleret marked, vil dette ikke medføre, at udsteder af obligationerne vil blive anset for omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitut- eller sparevirksomhed. Som nævnt i afsnit 3.1 vurderer Finanstilsynet, at udstedelse af erhvervsobligationer, der er omfattet af pligten til at offentliggøre og udstede prospekt,

8 8/10 som udgangspunkt ikke anses for omfattet af reguleringen i 7 og 334 i lov om finansiel virksomhed, som indlån og andre midler, der skal tilbagebetales. Hvis udbud af erhvervsobligationer o.l. er undtaget fra prospektpligten på grund af, at udbuddet er omfattet af undtagelserne i 13, stk. 1, nr. 1-4, i bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 eller 2, nr. 1-4, i bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 (som følge af, at udbuddet kun sker til kvalificerede investorer, at pålydende pr. obligation beløber sig til mindst euro, etc.), vil investorerne som udgangspunkt blive anset for at være professionelle investorer og således bekendte med vilkårene for deres indskud, jf. begrundelsen i direktiverne for at undtage sådanne udbud fra prospektpligten. Hvis det er tilfældet, mener Finanstilsynet ikke, at der er tale om modtagelse af midler fra offentligheden. Dette gælder dog ikke, hvis udsteder må anses for at være bekendt med, at erhvervelsen sker med henblik på videresalg til ikke-professionelle. Finanstilsynet vil normalt ikke kræve, at der indsættes passende salgs- og udbudsbegrænsninger i udbudsmaterialet, hvorefter fx erhververe gøres opmærksom på, at udbud ikke må ske til andre end kvalificerede investorer Ad 3.led i vurderingen (om virksomheden yder lån for egen regning, jf. 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed) Følgende fremgår af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed 7, stk. 1: "Udlån skal forstås bredt og omfatter enhver form for kreditgivning, herunder finansiel leasing og factoring. En virksomhed, der f.eks. modtager indlån og driver finansiel leasing, skal derfor have tilladelse som pengeinstitut efter forslagets stk. 1.". At lånet skal ydes for egen regning indebærer, at virksomheden skal stå som kreditor på lånet. Alene formidling af et lån vil således ikke medføre, at virksomheden yder lån for egen regning. Indskud af egenkapital i et andet selskab (fx et datterselskab) anses ikke for udlån for egen regning. Derimod anses koncerninterne lån, herunder udlån til datterselskaber, som udlån for egen regning, jf. også Erhvervsankenævnets kendelse af 17. september 2007, j.nr Ad 4.led i vurderingen (hvis der er tale om andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden, om de andre midler eller udlånsvirksomheden da udgør en væsentlig del af virksomhedens drift, jf. 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed) For at en virksomhed kan være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed, må virksomheden ikke modtage indlån fra offentligheden dvs. der skal være tale om andre midler, der skal tilbagebetales.

9 9/10 Som nævnt i afsnit 3.2 ovenfor, anses erhvervsobligationer o.l. for at være andre midler, der skal tilbagebetales. Hvis obligationsudstedelsen eller udlånsvirksomheden udgør en væsentlig del af virksomhedens drift, er virksomheden ikke omfattet af undtagelsen i 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed. I bemærkningerne til 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed er der ikke indsat en præcisering af, hvad der anses som værende en væsentlig del af virksomhedens drift. Når Finanstilsynet vurderer, hvorvidt virksomhedens modtagelse af andre midler, der skal tilbagebetales, må anses for at være en væsentlig del af driften, foretager Finanstilsynet en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed. Herunder inddrages det i vurderingen, at bemærkninger til 7, stk. 3, 3. pkt., angiver, at formålet med 7, stk. 3, 3. pkt., er at bevare retten for private virksomheder til at udstede erhvervsobligationer o.l. Finanstilsynet lægger bl.a. vægt på, om obligationsudstedelsen udgør en væsentlig del af virksomhedens passiver. I afgørelse af 9. marts 2007 hvor erhvervsobligationerne udgjorde 30 pct. af passiverne fandt Finanstilsynet, at de 30 pct. i dette tilfælde udgjorde en væsentlig del. Det beror dog på en konkret vurdering, hvor virksomhedens resultatopgørelse og cash-flow indgår. Aktivernes sammensætning inddrages tillige, herunder for at vurdere virksomhedens eventuelle udlånsvirksomhed. Finanstilsynet lægger vægt på, om virksomheden i forbindelse med obligationsudstedelsen er ved at overgå fra en almindelig erhvervsvirksomhed til at lægge hovedvægten på finansielle aktiviteter. Det er således væsentligt, om virksomheden ud over obligationsudstedelsen har en egentlig ikkefinansiel aktivitet (drift). I den forbindelse vurderer Finanstilsynet derfor, om de modtagne midler bliver investeret i virksomhedens hovedaktivitet, således at selskabet ikke ved denne udstedelse overgår fra en almindelig erhvervsvirksomhed til at lægge hovedvægten på finansielle aktiviteter. Bestemmelserne i 7 og 334 i lov om finansiel virksomhed gælder for den enkelte virksomhed. Væsentlighedsvurderingen foretages derfor for den enkelte virksomhed og ikke på koncernniveau, jf. således også Erhvervsankenævnet kendelse af 17. september 2008, j.nr Således gives tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed henholdsvis sparevirksomhed til det enkelte aktieselskab. I kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed reguleres forhold vedrørende koncerner.

10 10/10 4. Vedrørende 334 i lov om finansiel virksomhed Regler vedrørende sparevirksomhed i 334 i lov om finansiel virksomhed, kan bl.a. komme i betragtning i de tilfælde, hvor en virksomhed ikke er omfattet af 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, men hvor virksomheden erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i sin drift modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden. Dette vil være tilfældet, hvis virksomheden erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i sin drift fra offentligheden modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, men ikke yder lån for egen regning. Følgende fremgår af bemærkningerne til 334 i lov om finansiel virksomhed: Virksomheder omfattet af forslagets 7, stk. 3, 3. pkt., adskiller sig fra sparevirksomheder ved, at disse virksomheder ikke kan modtage indlån. Endvidere er det et krav, at den virksomhed, der består i at modtage andre midler, der skal tilbagebetales, ikke er en væsentlig del af virksomhedens drift.. I Finanstilsynets vurdering af, hvorvidt virksomhederne som et væsentligt led i deres drift modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden indgår de samme kriterier som i vurderingen i henhold til 7, stk. 3, 3. pkt., af, hvornår modtagelsen af andre midler, der skal tilbagetales, anses for at udgøre en væsentlig del af virksomhedens drift, jf. afsnit 3.5 ovenfor. I modsætning til 7, stk. 3, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed, er virksomheder i henhold til ordlyden også omfattet af 334 i lov om finansiel virksomhed, hvis virksomheden vedrørende modtagelsen af indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, blot sker erhvervsmæssigt. Finanstilsynet fortolker dog erhvervsmæssigt i sammenhæng med som et væsentligt led i deres drift. Finanstilsynet anser således kun virksomheder for omfattet af 334 i lov om finansiel virksomhed, når modtagelsen fra offentligheden af indlån og andre midler, der skal tilbagebetales er et væsentlig led i virksomhedens drift, jf. således også forarbejderne til 7, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. ---ooooo--- Bilag 1: Finanstilsynets vejledende udtalelse vedrørende modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige midler af 30. oktober Bilag 2: Erhvervsankenævnets kendelse af 17. september 2008, j.nr Bilag 3: Erhvervsankenævnets kendelse af 17. september 2008, j.nr

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse Kromann Reumert Att.: Jacob Høeg Madsen Sundkrogsgade 5 2100 København Ø 6. juni 2017 Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån 1. Afgørelse Iben Have Thomsen, repræsenteret ved advokat

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ...

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ... Kendelse af 8. juni 2009 (J.nr. 2008-0017408) Omtvistet aktivitet vedrørende rådgivning og vejledning om konkrete prospekter opfylder ikke kravet i lov om finansiel virksomhed 9, stk. 2, 2. pkt. Lov om

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

"Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer:

Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer: Kendelse af 21. juni 1993. 92-67.899. Udbud af anparter i et anpartsselskab er ikke omfattet af loven. Prospektlovens 1, stk. 2. (Kirsten Levinsen, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Advokat C har

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 23. september 2010. Nr. 1125. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 1) Hermed bekendtgøres lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 245. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed ANG nr 830 af 30/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere