Lovtidende A Udgivet den 14. september Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer"

Transkript

1 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september september Nr Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16, stk. 6, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 834 af 1. juli 2011, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på: 1) pengeinstitutter, 2) fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, og 3) filialer beliggende på Færøerne af kreditinstitutter og investeringsselskaber, med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med, og som Færøerne har indgået aftale med i medfør af 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelige anordning, og 4) filialer beliggende på Færøerne af kreditinstitutter, investeringsselskaber, og investeringsforvaltningsselskaber fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, og som har indgået aftale med Færøerne i medfør af 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, og som har tilsluttet sig Garantifonden for Indskydere og Investorer (Fonden), jf. 2, stk. 1. Stk og 17 finder anvendelse på filialer beliggende på Færøerne af institutter fra lande inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, og som har indgået aftale med Færøerne i medfør af 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, uanset om filialen har tilsluttet sig Fonden. Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1-45, nævnte virksomheder og filialer benævnes i det følgende institutter. Stk. 4. Filialer af kreditinstitutter og investeringsselskaber med hjemsted på Færøerne beliggende i lande uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med, og som Færøerne har indgået aftale med i medfør af 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelige anordning, kan vælge ikke at være omfattet af Fonden, hvis filialen er omfattet af en garantiordning i værtslandet. Stk. 5. Bestemmelser i denne bekendtgørelse, der vedrører afviklingsafdelingen, gælder alene for de i 1, stk. 1, nr. 1, angivne institutter. Tilsluttede filialer 2. De i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte institutter kan tilslutte sig Fonden som supplement til den garantiordning, som instituttet er omfattet af i instituttets hjemland, hvis den danske ordning som nævnt i kapitel 5 i lov om en garantifond ved kongelig anordning, har en højere dækning end ordningen i instituttets hjemland. Stk. 2. Den supplerende dækning efter stk. 1 omfatter det beløb, hvormed dækningen ydet af Fonden overstiger den dækning, som hjemlandets garantiordning yder. Stk. 3. Ved opgørelse af den supplerende dækning, skal Fonden følge de ledende principper i bilag 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, jf. bilag 1. Fondens formue 3. Fondens ordinære formue skal for pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fonds-mæglerselskabsafdelingen udgøre mindst 3,2 mia. kr. Afviklingsafdelingens separate formue skal ligeledes udgøre mindst 3,2 mia. kr. Fondens, henholdsvis den enkelte afdelings nettoformue opgøres ved fra de til enhver tid modtagne kontante indbetalinger og indeståelser samt det i stk. 6 nævnte regnskabsresultat at fratrække indeværende års afholdte udgifter til dækning af udbetalinger samt eventuelle hensættelser, jf. 5, stk. 4, og eventuelt optagne lån, jf. 6, stk. 2 og 5, i lov om en garantifond ved kongelig anordning. Stk. 2. Fondens henholdsvis den enkelte afdelings formue tilvejebringes ved kontante indbetalinger og indeståelser (samlede bidrag) fra de bidragspligtige institutter, samt ved det i stk. 6 nævnte regnskabsresultat. Afviklingsafdelingens formue består dog alene af indeståelser fra de bidragspligtige institutter. Likvide midler skal udgøre mindst 25 pct. af pengeinstitutafdelingens, realkreditafdelingens og fondsmæglerselskabsafdelingens samlede bidrag og regnskabsre- Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr AU004549

2 12. september Nr sultat. Falder de likvide midlers andel til under 25 pct., skal andelen reetableres ved førstkommende bidragsregulering. Stk. 3. Såfremt en afdelings nettoformue er mindre end minimumskravet fastsat i 4, skal der senest ved førstkommende regulering opkræves bidrag med henblik på at opfylde minimumskravet. Det samme gælder, hvis afviklingsafdelingens formue er mindre end minimumskravet fastsat i 7, stk. 1, 2. pkt., i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Bidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen, jf. dog 7, stk. 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelige anordning. Stk. 4. Såfremt en afdeling har optaget lån i henhold til 6, stk. 2 og 5, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, skal afdelingens formue samt det i stk. 6, nævnte regnskabsresultat mindst svare til minimumskravet i 4, før tilbagebetaling af lånet påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes. Stk. 5. Fordelingen af bidrag i et regnskabsår til Fonden på indbetalinger og indeståelser fastsættes af Fondens bestyrelse. Stk. 6. Fondens regnskabsresultat overføres til formuen. 4. Pengeinstitutafdelingens nettoformue skal udgøre mindst mio. kr. Stk. 2. Realkreditinstitutafdelingens nettoformue skal udgøre mindst 10 mio. kr. Stk. 3. Fondsmæglerselskabsafdelingens nettoformue skal udgøre mindst 10 mio. kr. 5. Når en afdelings formue med tillæg af det i 3, stk. 6, nævnte regnskabsresultat og efter fradrag af eventuel hensættelse, jf. stk. 4, er positiv, foretages for den enkelte afdeling pr. den 1. januar en regulering af institutternes samlede bidrag til Fonden, således at det enkelte instituts samlede bidrag svarer til instituttets andel af bidragsopgørelsen, jf. 7 og 8. Regulering i form af tilbagebetaling eller frigivelse kan først finde sted, efter at der er sket indbetaling eller afgivet indeståelse for indeværende års samlede bidrag. Årets tilbagebetalinger eller frigivelser må ikke overstige årets indbetalinger eller afgivne indeståelser. Stk. 2. Når et instituts bidragspligt er ophørt, jf. 6, stk. 4 og 5, sker der tilbagebetaling eller frigivelse til det pågældende institut i overensstemmelse med reglerne i stk. 1. Indtil tilbagebetaling eller frigivelse har fundet sted, kan Fonden anvende instituttets bidrag til dækning af Fondens forpligtelser, jf. 6, stk. 10. Hvis et instituts bidragspligt ophører 1. maj eller senere, skal Fondens tilbagebetaling eller frigivelse senest ske pr. 1. juli året efter. Et ophørt institut kan få frigivet sin indeståelse, mod at Fonden modtager en garanti af mindst samme størrelse fra et kreditinstitut eller forsikrings-selskab. Fondens bestyrelse kan forlange, at et ophørt instituts indeståelse skal erstattes af en garanti fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab. Stk. 3. Såfremt en afdelings nettoformue i forbindelse med udlodning fra et konkursbo, hvor Fonden er indtrådt i indskydernes eller investorens krav, overstiger minimumskravet i 4, kan midler, med Finanstilsynets godkendelse, tilbageføres til de institutter, som har tilvejebragt de midler, der er anvendt ved dækningen i konkursboet. Bestyrelsen kan beslutte, at midler, som skal tilbageføres til institutter, der på udlodningstidspunktet er ophørt med at være bidragspligtige til den pågældende afdeling, jf. 6, stk. 4 og 5, skal forblive i Fonden som en del af Fondens formue, når sådanne midler er af en beskeden størrelse. Stk. 4. Inden regulering efter stk. 1 finder sted, kan Fondens bestyrelse hensætte et beløb fra afdelingens formue, som skønnes nødvendigt til dækning af afdelingens forpligtelser i forbindelse med allerede indtrufne hændelser, som Fonden skal dække samt optagne lån, jf. 1 og 6, stk. 2 og 5, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Stk. 5. Afholdelse af udgifter til dækning af en afdelings forpligtelser sker først med afdelingens overførte regnskabsresultat, jf. 3, stk. 6, herefter med de erlagte kontante bidrag og dernæst ved indbetaling af de afgivne indeståelser og af optagne lån. Bidragspligt 6. De i 1, stk. 1, nr. 1-4, angivne institutter har pligt til at betale bidrag til Fonden. Stk. 2. Bidragspligten indtræder for de i 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor instituttet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed, jf. henholdsvis 7, stk. 1, 8, stk. 1, 9, stk. 1, og 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Stk. 3. Bidragspligten indtræder for de i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor Fonden modtager meddelelse om tilslutning til Fonden. Stk. 4. Bidragspligten for de i 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte institutter ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelige anordning. Efter ophøret af bidragspligt kan et institut ikke pålægges yderligere bidrag til Fonden, men instituttet kan pålægges at indfri instituttets indeståelse over for Fonden. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Fonden omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Fonden. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Fondens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Fondens afdelinger. Stk. 5. Bidragspligten for de i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte institutter ophører, når instituttet udtræder af Fonden, jf. 28. Stk. 6. Et institut betaler første gang bidrag til Fonden ved bidragsreguleringen året efter instituttets bidragspligt er indtrådt, jf. dog 11, stk. 4. Såfremt et nyindtrådt institut ikke er sat i bidrag på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling anmelder betalingsstandsning eller går konkurs, kan det nyindtrådte institut dog pålægges et supplerende bidrag. Det

3 12. september Nr supplerende bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende betalingsstandsning eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering. Fører opkrævningen af supplerende bidrag til, at de øvrige bidragspligtige institutter godskrives en andel af det supplerende bidrag, omfattes institutter, hvis bidragspligt er ophørt, jf. 6, stk. 4 og 5, ikke af denne godskrivning. Stk. 7. Hvis et instituts bidragspligt ophører, jf. 6, stk. 4 og 5, før instituttet er sat i bidrag, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller betalingsstandsning i den pågældende afdeling, kan Fonden opkræve et bidrag hos instituttet til dækning af instituttets andel af Fondens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller betalingsstandsningen. Instituttet er forpligtet til at meddele Fonden de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for Fondens beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Fonden. Stk. 8. Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Fonden har krav til gode over for instituttet som følge af, at Fonden har deltaget i afviklingen af instituttet, kan alene få frigivet indeståelser, mens kontante bidrag tilgår Fonden, når instituttet udtræder af Fonden. Stk. 9. Bidragspligt i en del af et regnskabsår efter stk. 2-5, opgøres på grundlag af gennemsnittet af det antal opgørelser instituttet foretager i regnskabsåret. Stk. 10. Institutternes samlede bidrag kan af Fonden anvendes til dækning af samtlige Fondens forpligtelser. Så længe Fonden ikke har udbetalt eller frigivet et ophørt instituts bidrag, jf. 6, stk. 4 og 5, kan bidraget anvendes til dækning af Fondens forpligtelser, uanset om instituttets bidragspligt var ophørt på tidspunktet for den hændelse, der har udløst Fondens forpligtelse. Det samme gælder uanset, om instituttets bidragspligt ikke var indtrådt på tidspunktet for den hændelse, der har udløst Fondens forpligtelse, jf. stk Bidragsopgørelse 7. Institutternes individuelle bidrag beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede netto-indskud, dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer (dækkede aktiver). Stk. 2. Pengeinstitutafdelingen fordeles 3000/3180 dele af afdelingens samlede bidrag på de enkelte pengeinstitutter på grundlag af dækkede nettoindskud og 180/3180 dele på grundlag af antallet af værdipapirdepoter. Bidrag for dækkede nettoindskud opgøres på grundlag af de i 9 nævnte indskud, jf i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Stk. 3. I realkreditinstitutafdelingen skal bidrag på grundlag af kontante midler udgøre én pct. af de dækkede kontante midler. Det resterende bidrag fordeles på grundlag af antallet af værdipapirdepoter. Bidrag for dækkede kontante midler opgøres, jf. dog 10, og i lov om en garantifond ved kongelig anordning, på grundlag af de regnskabsmæssige poster for gæld til kreditinstitutter samt andre periodeafgrænsningsposter og andre mellemværender i forbindelse med værdipapirhandel, jf. 1 i lov om værdipapirhandel m.v. som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, for den dækkede personkreds. Stk. 4. I fondsmæglerselskabsafdelingen skal bidrag på grundlag af kontante midler udgøre mindst én pct. af de dækkede kontante midler. Disse bidrag opgøres, jf. dog 10 og i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, for fondsmæglerselskaber på grundlag af de regnskabsmæssige poster for gæld til kreditinstitutter, kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer, gæld til kunder fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt andre periodeafgrænsningsposter og andre mellemværender i forbindelse med værdipapirhandel, jf. 1 i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, for den dækkede personkreds. For investeringsforvaltningsselskaber opgøres disse bidrag på grundlag af de tilsvarende poster, for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Bidrag vedrørende konstante midler skal sammen med bidrag vedrørende værdipapirer andrage mindst 55 pct. af afdelingens samlede bidrag. Den resterende del af bidragene kan fordeles efter et eller flere af følgende kriterier: balance, gearing (et mål, der bygger på forholdet mellem balance og egenkapital) og antal ansatte, idet det for investeringsforvaltningsselskaberne alene vedrører den del af deres aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Stk. 5. I afviklingsafdelingen fordeles 3010/3200 dele af afdelingens modtagne bidrag (indeståelser) på de enkelte pengeinstitutter på grundlag af dækkede nettoindskud og 190/3200 dele på grundlag af antallet af værdipapirdepoter. Bidrag for dækkede nettoindskud opgøres på grundlag af de i 9 nævnte indskud, jf i lov om en garantifond ved kongelig anordning. Stk. 6. I afviklingsafdelingen opgøres indeståelser pr. 1. oktober 2010 på baggrund af september 2010 indberetningen jf. 13, stk. 2, og antallet af værdipapirdepoter ultimo 2009 jf. 9, stk. 1. Indeståelser pr. 1. januar 2011 opgøres på baggrund af september 2010 indberetningen jf. 13, stk. 2, og antallet af værdipapirdepoter ultimo 2010 jf. 9, stk I pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og afviklingsafdelingen sker fordelingen mellem institutterne af bidrag for dækkede værdipapirer på grundlag af antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler) for hvilke det enkelte institut er kontoførende. Stk. 2. For fondsmæglerafdelingens vedkommende opdeles værdipapirer i to grupper: de, som er i depot i selskabet, og de, som er i depot andetsteds, men som selskabet har kundens samtykke til at disponere over, idet der for investeringsforvaltningsselskabernes vedkommende alene medtages de værdipapirer, der stammer fra selskabernes aktivitet,

4 12. september Nr der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Fondens bestyrelse kan fastsætte forskellige bidragssatser for de to grupper af dækkede værdipapirer. Værdipapirerne skal opgøres til markedsværdi. Opgørelsestidspunktet 9. Pengeinstitutternes dækkede nettoindskud henholdsvis dækkede kontante midler beregnes på grundlag af gennemsnittet af to opgørelser foretaget i henholdsvis marts og september. Opgørelsen vedrørende værdipapirer sker én gang årligt ultimo året. Stk. 2. Fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskabernes dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer beregnes som gennemsnittet af tolv opgørelser foretaget ultimo hver måned, medens opgørelsen af de øvrige bidragskomponenter foretages ultimo året, idet der i beregningen for investeringsforvaltningsselskabernes vedkommende alene medtages dækkede kontante midler og de dækkede værdipapirer, der stammer fra selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 10. Fondens bestyrelse kan tillade mindre afvigelser fra opgørelsesmetoderne i 7-9 og de af bestyrelsen fastsatte nærmere bestemmelser. Indbetaling m.v. 11. Det enkelte instituts samlede bidrag til Fonden beregnes hvert år pr. 1. januar på grundlag af de i 9 nævnte opgørelser samt eventuelle lån optaget af den afdeling, instituttet er bidragspligtigt til. Stk. 2. Fonden fastsætter en frist for erlæggelse af bidrag, dog senest 1. juli. Stk. 3. Efter påkrav fra Fonden skal et institut inden 8 dage fra påkravet indfri stillede indeståelser. Stk. 4. Bestyrelsen kan indenfor et regnskabsår træffe beslutning om yderligere erlæggelse af bidrag for bidragspligtige institutter, hvis den afdeling, de tilhører, ikke opfylder minimumskravet i 7, stk. 1, 2. pkt., i lov om en garantifond ved kongelig anordning, eller i 4. Lån ved betalingsstandsninger og konkurser m.v. 12. Lån efter 6, stk. 2, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, forrentes med en CIBOR-rente (3 måneders). Stk. 2. Når en afdeling kan påbegynde tilbagebetaling af et lån optaget i en anden afdeling, jf. 3, stk. 4, træffer bestyrelsen beslutning om størrelsen af den årlige ydelse, jf. dog 7, stk. 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Stk. 3. Såfremt en afdeling har flere lån afdrages det ældste lån først. Stk. 4. Ydelsen fordeles til de långivende afdelinger efter den forholdsmæssige andel, som afdelingerne har ydet lån i. Indberetninger 13. Institutterne skal efter udløbet af hvert år indberette de oplysninger til Fonden, som er nødvendige for Fondens fastsættelse af institutternes samlede bidrag til Fonden, jf Indberetningen skal ske senest ultimo april måned. Stk. 2. Inden 10. oktober 2010 skal pengeinstitutterne foretage en ekstraordinær indberetning til brug for etablering af afviklingsafdelingens formue. Indberetningen skal vedrøre dækkede nettoindskud mindre end euro opgjort pr. september De i 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte institutter er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver. 15. De i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte institutter er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som instituttets hjemlands garantiordning dækker, jf. 2, stk. 2. Stk. 2. Instituttets valgte revisorer skal påse, at stk. 1 overholdes og afgive erklæring til Fonden herom. Information 16. Institutterne og de i 1, stk. 2, nævnte filialer skal i ekspeditionslokaler, hvortil indskydere og investorer almindeligvis har adgang, på et iøjnefaldende sted ved skiltning tydeligt oplyse, hvor indskydere og investorer kan rekvirere skriftlig information om den eller de indskuds- og investorgarantiordninger, som instituttet, eller den i 1, stk. 2, nævnte filial er tilsluttet. Stk. 2. I tilfælde af, at de i stk. 1 nævnte institutter og filialer modtager indskud eller udfører investeringsforretninger for kunder via internettet, skal tilsvarende information gives på instituttets hjemmeside. 17. Den i 16 omhandlede information skal som minimum indeholde oplysninger om: 1) hvilken eller hvilke indskyder- og investorgarantiordninger de dækkede aktiver er dækket af, 2) dækningens omfang, 3) beregning af det dækkede beløb, 4) særlige indlånsformer, som er sikret fuld dækning, 5) indlån og kontante midler, som ikke er omfattet af ordningen, 6) værdipapirer, der ikke er omfattet af ordningen, samt 7) hvorledes en indskyder eller investor skal forholde sig, hvis der skal ske udbetaling fra Fonden. Stk. 2. Hvis et institut som nævnt i 2, stk. 1, har tilsluttet sig Fonden som supplement til den dækning, der ydes af instituttets hjemlands garantiordning, skal dette oplyses. Tilsvarende gælder, hvis dækningen af indskud i de i 1, stk. 2, nævnte filialer svarer til den dækning, der ydes af Fonden, men er lavere end den dækning, der ydes i hjemlandet. Stk. 3. Hvis et institut som nævnt i 1, stk. 1, nr. 4, der har tilsluttet sig Fonden, jf. 2, stk. 1, meddeler Fonden, at

5 12. september Nr filialen ønsker at fravælge den supplerende dækning, skal hver enkelt indskyder og investor have skriftlig oplysning herom, samt om hvilke konsekvenser instituttets fravalg har for indskyderen og investoren. Stk. 4. Den i stk. 1-3 omhandlede information skal som minimum affattes på dansk, i et let forståeligt sprog. Stk. 5. Den i stk. 1 og 2 omhandlede information må ikke anvendes i reklameøjemed. 18. Filialer af de i 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte institutter i et land inden for Den Europæiske Union eller lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Færøerne i medfør af 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne, skal give indskyderne og investorerne i værtslandet information efter de regler, der er fastsat i værtslandet. Meddelelse og anmeldelse 19. Meddelelse om et instituts betalingsstandsning eller konkurs skal af Fonden umiddelbart efter, at betalingsstandsningen eller konkursen er kommet til Fondens kendskab, indrykkes i et eller flere dagblade, som udkommer på instituttets hjemsted samt i et landsdækkende dagblad på Færøerne og Statstidende. Stk. 2. Tilsvarende meddelelse skal finde sted på de steder, hvor instituttet som nævnt i 1, stk. 1, nr. 1 og 2, har filialer. Meddelelsen skal affattes på det eller de officielle sprog i det land, hvor filialen er etableret. 20. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om: 1) instituttets navn og adresse på dets hjemsted, 2) at der foreligger konkurs eller betalingsstandsning, 3) datoen for betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse, såfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i betalingsstandsning, 4) at indskyderne og investorerne får meddelelse direkte fra instituttet eller Fonden senest 5 hverdage efter datoen som nævnt, 5) hvor indskyderne og investorerne kan henvende sig, hvis meddelelse ikke modtages som nævnt under nr. 4, 6) at anmeldelse af krav skal indleveres til et institut, og 7) tidsfrist for anmeldelse samt virkning af for sen anmeldelse. 21. Fonden skal være i stand til snarest muligt og senest 5 hverdage efter betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse at udsende en oversigt til den enkelte indskyder og investor over dennes samlede mellemværende med instituttet inkl. renter opgjort til og med den i 20, nr. 3, foreskrevne dato. Oversigten skal vedlægges en vejledning for anmeldelse. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i 1. pkt. anførte frist med op til 10 hverdage. Stk. 2. Oversigter over investorernes værdipapirer i depot udsendes til de relevante investorer, hvis det af betalingsstandsningstilsyn eller kurator er afgjort, at værdipapirer ikke kan udleveres. Oversigter over værdipapirer, som ikke kan udleveres, skal dog udsendes senest 6 måneder efter betalingsstandsningen eller konkursen. Stk. 3. Til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte oversigt skal instituttet inden 24 timer fra anmeldelsen af betalingsstandsning, henholdsvis afsigelse af konkursdekret indsende en opgørelse af indskydernes dækkede aktiver samt øvrige nødvendige oplysninger til Fonden i elektronisk form. 22. Oversigten nævnt i 21, stk. 1, skal i det mindste indeholde: 1) indskyderens og investorens navn og adresse, 2) personnummer eller registreringsnummer, eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har personnummer eller registreringsnummer, 3) en opgørelsesdato, 4) en oversigt over indskyderens eller investorens ind- og udlånskonti og andre kontante midler samt værdipapirer med angivelse af kontonummer og kontotype samt depotnummer, samt 5) en oversigt over de midler, som dækkes fuldt ud i medfør af 9, stk. 2 og 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, eller som Fonden har besluttet at dække fuldt ud. 23. Den i 21, stk. 1, nævnte oversigt danner grundlag for anmeldelse af krav over for Fonden. Stk. 2. Yderligere krav eller forpligtelser oplyses af indskyderen eller investoren på oversigten og dokumenteres i fornødent omfang. Stk. 3. Ved underskrift på oversigten bekræfter indskyderen eller investoren rigtigheden af de anførte oplysninger under strafansvar i henhold til 23 i lov om en garantifond ved kongelig anordning. 24. Anmeldelse af krav mod Fonden indleveres til et færøsk eller dansk institut, som efter kontrol af indskyderens og investorens identitet overgiver anmeldelsen til Fonden til endelig prøvelse. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra reglerne for anmeldelse af krav over for Fonden samt udbetaling fra Fonden. 25. Anmeldelse af krav over for Fonden skal indgives til et institut senest 4 måneder efter den i 20, nr. 3, foreskrevne dato. Stk. 2. Såfremt anmeldelse i henhold til stk. 1 ikke er foretaget inden 2 måneder, påhviler det Fonden på ny at udsende den i 21, stk. 1, nævnte oversigt til indskydere og investorer med dækkede aktiver over 100 kr. Stk. 3. Indgives anmeldelse senere end 4 måneder efter den i 20, nr. 3, foreskrevne dato, bortfalder kravet over for Fonden, medmindre indskyderen eller investoren kan godtgøre, at vedkommende ikke har haft mulighed for i tide at påberåbe sig sin ret til at få udbetalt garantibeløbet. Fonden kan, når særlige omstændigheder foreligger, undtage fra fristen, dog under forudsætning af, at Fonden kan foretage anmeldelse i boet.

6 12. september Nr Fonden gennemgår indskydernes og investorernes krav hurtigst muligt efter modtagelsen af anmeldelsen, og overfører garantibeløbet til det anmeldende institut. Stk. 2. Udbetaling af krav mod Fonden, der hidrører fra et institut, der har tilsluttet sig Fonden som supplement, jf. 2, forudsætter, at Fonden har modtaget en erklæring fra hjemlandets kompetente myndigheder, hvoraf fremgår, at de dækkede aktiver er indisponible. 27. Når et institut omfattet af 1, stk. 1, nr. 4, har tilsluttet sig Fonden, jf. 2, stk. 1, skal Fonden indgå aftaler med hjemlandets garantiordning om procedurer for udbetaling af erstatning. Der kan aftales mindre afvigelser fra reglerne om meddelelse og anmeldelse, jf , såfremt afvigelserne er nødvendige for at sikre, at indskyderne og investorerne får en hurtig og korrekt erstatning. Udtræden 28. De i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte institutter udtræder af Fonden en måned efter ophør af instituttets virksomhedsudøvelse på Færøerne, henholdsvis en måned efter instituttet har givet Fonden meddelelse om, at instituttets aftale om tilslutning til Fonden ønskes bragt til ophør. Stk. 2. Det udtrådte instituts erlagte bidrag tilbagebetales eller frigives efter bestemmelsen i 5, stk. 1 og 2. Opløsning 29. Såfremt Fonden opløses, træffer økonomi- og erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af Fondens formue. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte beslutning træffes efter høring af institutterne. Ikrafttræden 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 27. oktober 2010 for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer. Finanstilsynet, den 12. september 2011 ULRIK NØDGAARD / Karen Dortea Abelskov

7 12. september Nr Ledende principper Bilag 1 (omhandlet i artikel 7, stk. 1, femte afsnit, i bilag 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger): Ansøger en filial om at blive tilsluttet værtslandets ordning for supplerende dækning, udarbejder værtslandets ordning bilateralt med hjemlandets ordning hensigtsmæssige regler og procedurer for udbetaling af garantibeløb til investorer i den pågældende filial. Følgende principper gælder for såvel udarbejdelsen af disse procedurer som fastsættelsen af betingelserne for en sådan filials medlemskab (jf. artikel 7, stk. 1): a) Værtslandets ordning har fortsat ubegrænset ret til at pålægge deltagende investeringsselskaber sine objektive og generelle regler; den kan kræve at få meddelt relevante oplysninger og har ret til at kontrollere sådanne oplysninger hos hjemlandets kompetente myndigheder. b) Værtslandets ordning imødekommer krav om supplerende garantibeløb, når den af hjemlandets kompetente myndigheder er blevet underrettet om den i artikel 2, stk. 2, omhandlede konstatering eller afgørelse. Værtslandets ordning har fortsat ubegrænset ret til efter egne regler og procedurer at efterprøve, om investorens krav er berettiget, før der udbetales supplerende garantibeløb. c) Hjemlandets og værtslandets ordninger arbejder tæt sammen for at sikre, at investorerne hurtigt får udbetalt det korrekte garantibeløb. De skal især aftale, hvorledes et modkrav, der kan give anledning til modregning under en af de to ordninger, får indvirkning på det garantibeløb, som hver enkelt ordning udbetaler til investor. d) Værtslandets ordning har ret til at pålægge filialer bidrag til supplerende dækning på et passende grundlag, idet der tages hensyn til den garanti, som hjemlandets ordning yder. For at lette opkrævningen af sådanne bidrag kan værtslandets ordning lægge den antagelse til grund, at dens ansvar under alle omstændigheder er begrænset til differencen mellem den dækning, den selv yder, og den dækning, hjemlandet yder, uanset om hjemlandet faktisk udbetaler garantibeløb i forbindelse med krav fra investorer på værtslandets område.

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) Nr. 1218 27. oktober 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15, 16, stk. 4, i lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer"

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar lov om en garantifond for indskydere og investorer 43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer" Skjal 2. Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer BEK nr 216 af 09/04/1999.

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer I medfør af 9, stk. 7, 15, stk. 3, og 16, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1271

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer BEK nr 820 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 3031-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 22. februar 2011. Nr. 133. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917.

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917. Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. juli 2015 8. juli 2015. Nr. 917. Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) Herved bekendtgøres lov om en indskyder- og investorgarantiordning,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 1) i lov nr. 579 af 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1)

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) LBK nr 917 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3030-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara.

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Skjal 1 Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Udkast til Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer. I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 7. december Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 2. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 7. december Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 2. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. december 2016 2. december 2016. Nr. 1483. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20,

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. november 2013 4. november 2013. Nr. 1271. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 289 Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 ISSN 0907-905X 1. juli 2011. Nr. 834. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber LBK nr 1050 af 08/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

årsrapport beretning og regnskab Garantifonden for Indskydere og Investorer

årsrapport beretning og regnskab Garantifonden for Indskydere og Investorer årsrapport beretning og regnskab 2012 Garantifonden for Indskydere og Investorer Indhold Ledelsens beretning Garantifonden i 2012: Begivenheder og nøgletal...3 Garantifondens dækningsområde...3 Håndtering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag.

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag. 2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere