Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune"

Transkript

1 Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør Poul E. Graversen, Haderslev Kommune Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune Borgmester Gylling Haahr, Varde Kommune Borgmester Aase Nygaard, Sønderborg Kommune - næstformand Kommunaldirektør Alfred Holm Petersen, Sønderborg Kommune Viceborgmester Jørgen Witte, Aabenraa Kommune Kommunaldirektør Lars Olsen, Fanø Kommune Borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Kommunaldirektør Svend Erik Møller, Tønder Kommune Politidirektør Jørgen Meyer, Syd- og Sønderjyllands Politi (SJYL) - formand Vicepolitidirektør Lene V. Roesen, SJYL Chefpolitiinspektør Thomas Prip, SJYL Politiinspektør Lars Bræmhøj, SJYL Politikommissær Christian Østergaard, SJYL Sekretariatschef Mikkel Cramer, SJYL (Sekretær) Afbud: Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen Kommune Borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune Borgmester Tove Larsen, Aabenraa Kommune Kommunaldirektør Niels Johannesen, Aabenraa Kommune Direktør Bent Peter Larsen, Varde Kommune Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat 3. Oplæg fra Haderslev Kommune - byfester 4. Bordrunde 5. Gratis lægeordineret heroin i Esbjerg Kommune 6. Kriminalforsorgen ved Ib Olander Andersen om KSP, SSP og ungesamråd 7. Orientering om igangværende projekter 8. Kriminalstatistik 9. De næste møder 10. Eventuelt

2 1. Velkomst Borgmester Jens Chr. Gjesing og Politidirektør Jørgen Meyer bød velkommen til kredsrådsmødet. Der blev rettet en tak til afgående kommunaldirektør fra Haderslev Poul E. Graversen for deltagelse i arbejdet i kredsrådet. 2. Godkendelse af referat Referat af kredsrådsmøde nr. 2/2011 er udsendt. Referatet blev godkendt. 3. Oplæg fra Haderslev kommune - byfester Borgmester Jens Chr. Gjesing ønskede, at kredsrådet drøftede, om man kunne lave et initiativ med henblik på at lette den administrative byrde ved privates arrangement af byfester. Det har været fremme i pressen, at nogle ansøgere har skullet udfærdige op mod ansøgninger. Man kunne overveje at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af kommuner og politi for at se på området. Haderslev kommune foreslog, at man f.eks. kunne lave en internetløsning for byfestarrangører. Man kunne eventuelt forsøge at søge penge til projektet udefra. Sekretariatschef Mikkel Cramer oplyste, at byfestarrangører typisk ikke indgiver ret mange ansøgninger til politiet ofte kun en eller to ansøgninger. Ansøgninger til andre myndigheder, herunder kommunerne, kan eventuelt være i større antal. I Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder man for tiden med at lave et årshjul, hvor alle større tilbagevendende begivenheder, såsom byfester bliver registreret. Det er hensigten, at politiet mere proaktivt vil kontakte arrangørerne og vejlede om de relevante ansøgninger og sikre at disse indgives i ordentlig tid. Syd- og Sønderjyllands Politi vil desuden fremover arbejde med at give flerårige tilladelser til arrangører for at lette den administrative byrde for alle parter. Sagen blev drøftet, og der var opbakning fra deltagerne til at tage et initiativ på området. Jørgen Meyer opsummerede og konstaterede, at der var et ønske om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe på tværs af myndigheder. Arbejdsgruppen er under formandskab og ledelse af Haderslev kommune. Det vil være hensigtsmæssigt, om arbejdsgruppen kan fremkomme med et forslag til praktisk forenkling af området i løbet af et halvt års tid. Der kunne f.eks. være en hjemmeside eller internetindgang for arrangører af byfester. Det blev aftalt, at Haderslev Kommune som formand for arbejdsgruppen også repræsenterer de østlige kommuner, og at de vestlige kommuner melder en repræsentant til arbejdsgruppen. Politiet deltager i arbejdsgruppen, ligesom der kan inviteres andre relevante myndigheder eller brugere til arbejdet. Haderslev Kommune oplyste, at man vil afvente arbejdet indtil Sammenslutningen af By og Markedsfester i Danmark har afholdt en workshop i oktober om samme emne. En lang række myndigheder og politikere er deltagere i workshoppen. 4. Siden sidst bordrunde Syd- og Sønderjyllands Politi Jørgen Meyer oplyste, at man for tiden arbejder med politiets nivelleringsplan, der efter reformen betyder, at der er afsat 19 kvadratmeter pr. ansat. Fremover skal kredsen selv dække merudgiften i forhold til den beregnede huslejeudgift, hvilket har medført, at kredsen har truffet afgørelse om at afstå kvadratmeter for at nedbringe den for store huslejeudgift.

3 Kredsen har besluttet p.t. at fastholde alle gamle politistationer. På den ene side er det dyrt med mange politistationer. På den anden side er der også lokale hensyn at varetage særligt henset til kredsens geografiske udstrækning. Det betyder for nuværende, at Færdselspolitiets afdeling i Haderslev rykker til Aabenraa politistation inden for det kommende halve år. Politimæssigt betyder flytningen intet for borgerne. Færdselspolitiets afdeling i Esbjerg og Haderslev betjener hele kredsen og bruger i sagens natur en stor del af arbejdstiden på vejene. For så vidt angår den bygningsmæssige stand på Esbjerg politigård, så skønnes en indvendig renovering at koste ca. 50 millioner kr. Der er for tiden ingen muligheder for ekstern finansiering. Hvis ikke Syd- og Sønderjyllands Politi får afsat penge til renovering i næste politiforlig, så vil en intern finansiering af renoveringen kunne komme til at kræve nedlæggelse/omrokeringer af politigårde eller afskedigelser af personale. Som led i dansk politis effektiviseringsprojekt har Rigspolitiet meldt ud, at der skal afskediges medarbejdere i løbet af den kommende tid. Dansk politi skal i alt spare over 500 millioner kr. Som følge heraf har Syd- og Sønderjyllands Politi netop udsendt varsel om en masseafskedigelsesrunde. Kredsen skal som udgangspunkt afskedige ca. 58 medarbejdere. Dette vil ske via frivillig fratræden, færre indtag af nye politiansatte, naturlig afgang og i sidste række egentlige fyringer. Fyringerne rettes mod det administrative personale, da effektiviseringsprojekter primært retter sig mod administrative funktioner. Som udgangspunkt vil afskedigelserne ikke betyde noget for borgerne, da der vil ske centralisering af en lang række administrative opgaver inden for politiets område såsom HR, IT-support, motorkøretøjer mv. Der vil desuden ske udlicitering af en række opgaver såsom rengøring og andre serviceydelser. Effektiviseringsprojektet omfatter også sammenlægningen af alarmcentraler til Slagelse og Århus samt centralisering af særtransportkontorer. Jørgen Meyer oplyste i øvrigt, at grænsepolitiets (UKAs) nye koncept kører særdeles tilfredsstillende. Kredsen har fået mange anholdelser og fængslinger. Som en foreløbig orientering oplyste Jørgen Meyer, at Det Kriminalpræventive Råd og TRYG-fonden har afsat midler til en række projekter på visse særlige kriminalitetsområder. Der er 80 millioner kroner til 9 projekter. Kredsrådet vil til sin tid skulle tage stilling til, i hvilket omfang man vil være med på disse fælles projekter, der i givet fald skal udrulles i lokalrådene. Thomas Prip orienterede om rockersituationen, hvor der primært er aktivitet i Esbjerg. Der har været sammenstød mellem forskellige rockerklubber, og Hells Angels har som bekendt oprettet et nyt chapter i Esbjerg. Politikredsen bruger særdeles mange politiressourcer på indsatsen og har stor succesrate med mange fængslede rockere fra begge sider. Syd- og Sønderjyllands Politi er i allerhøjeste grad tilstede omkring rockertilholdsstederne for at sikre ro, orden og tryghed for borgerne. Indsatsen er meget ressourcekrævende, men har allerhøjeste prioritet. Der er etableret midlertidig visitationszone visse steder i Esbjerg by med det præventive formål at undersøge personer for våben. Adskillige fængslinger af rockere skyldes ikke mindst Esbjerg-borgere, der ikke lader til at finde sig i noget og derfor anmelder forhold eller bidrager til efterforskningerne. Thomas Prip rettede en tak til borgerne for deres indstilling og konkrete hjælp.

4 Der er p.t. nedsat exit-banderåd med deltagelse af politi og kommuner, hvis der skulle være nogle af rocker/bandemedlemmer, som gerne vil have en hjælp til at komme ud af miljøet. Viceborgmester Jørgen Witte bemærkede, at man havde udfordringer med hensyn til et rockertilholdssted i Padborg. Kommunen så på alle muligheder for at gribe ind i forhold til planloven mv. Sekretariatschef Mikkel Cramer oplyste, at Syd- og Sønderjyllands Politi agter at justere og lempe praksis omkring lejlighedstilladelser særligt vedrørende fester på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Syd- og Sønderjyllands Politi modtager i praksis ansøgninger om afholdelse af fester, som efter nærmere undersøgelse nogle gange viser sig at være lukkede fester. Er der tale om en egentlig lukket fest gælder restaurationsloven ikke, og tilladelse er således ikke påkrævet. For at spare alle for unødvendig administration, vil kredsen orientere lederne på institutionerne om, hvad der egentlig gælder efter restaurationsloven, og opstille nogle pejlemærker for, hvornår ansøgning bør indgives. Vi vil desuden gøre særlig opmærksom på disse regler på hjemmesiden politi.dk. Det er desuden den politimæssige erfaring, at der sjældent er uro ved fester på uddannelsesinstitutioner, og derfor vil kredsen inden for rammerne af restaurationsloven lempe en smule på, hvornår kredsen anser en fest for en lukket fest Fester med egne og gamle elever, slægtninge, eller hvor elever kan medbringe en enkelt gæst efter gæsteliste, vil fremover som udgangspunkt blive betragtet som lukkede fester. Sønderborg Kommune Borgmester Aase Nygaard oplyste, at der fortsat var et rigtig godt samarbejde med politiet i kommunen. Sønderborg har i sommer oplevet en meget alvorlig drabssag på en 13-årig dreng. Da gerningsmanden er under den kriminelle lavalder, håndteres sagen i kommunen. Aabenraa Kommune Der var ingen bemærkninger. Tønder Kommune Borgmester Laurids Rudebeck oplyste, at man havde oplevet en meget kedelig sag vedrørende drengen Tobias. Kolding kommune har afgivet en redegørelse til socialministeren om sagen. Der kører for tiden en straffesag om mishandling af barnet. Tønderfestivalen gik rigtig godt. Der var desværre en del regn, men afviklingen af arrangementerne gik fint. Haderslev Kommune Borgmester Jens Chr. Gjesing oplyste, at det havde været en rolig sommer. Kløften festivalen var afviklet fint. Det var desuden Haderslev Kommunes vurdering, at det gik rigtig godt i det område i kommunen, der tidligere var et ghettoområde. Vejen Kommune

5 Borgmester Egon Fræhr oplyste, at kommunens projekter på det kriminalpræventive området mv. gik fint. Fanø Kommune Kommunaldirektør Lars Olsen oplyste, at man for tiden var ved at omlægge beredskabet for at højne effektiviteten og kvaliteten. Esbjerg Kommune Kommunaldirektør Otto Jespersen oplyste, at der foregik et rigtig godt samarbejde med politiet vedrørende rockersituationen. Der var desuden et godt samarbejde i forbindelse med et nyt udstykningsområde, hvor den kriminalpræventive vinkel var med i projektet, herunder spørgsmål om belysning, tryghed på stiområder mv. Der havde, som man har kunnet erfare, været noget presseomtale af streetracerne på Esbjerg havn. Politidirektør Jørgen Meyer oplyste, at streetracerne desværre ses at lave temmelig alvorlige overtrædelser af færdselsloven, og at det derfor er nødvendigt at gribe ind for at undgå ulykker. Varde Kommune Borgmester Gylling Haahr oplyste, at flere områder fortsat er plaget af sommerhustyverier. Der har imidlertid været en god indsats på området fra politiet i Varde. 5. Gratis lægeordineret heroin i Esbjerg Kommune Afdelingssygeplejerske Jytte Friis orienterede om ordningen og status på forsøget med lægeordineret heroin i Esbjerg Kommune. Jytte Friis oplyste, at hun har arbejdet med misbrugsbehandling i ca. 20 år. Der findes i dag ca stofmisbrugere i Danmark. I Esbjerg har man sundhedsfaglig kontakt til ca misbrugere. I behandlingen bruger man metadon og andre syntetiske stoffer og nu har man så med forsøget også mulighed for at behandle med heroin. Der findes i alt 5 heroin-klinikker herhjemme. I Esbjerg åbnede klinikken i december På klinikken er der sundhedsfagligt personale og der udleveres heroin til brugerne. Der er naturligvis stærk sikkerhed omkring opbevaringen af heroin. Øverste chef for klinikken, er læge med særlig erfaring inden for misbrugsbehandling. Vil en bruger deltage i forsøget, er der særlige krav til alder, misbrugsindikation, samt sundhedsfaglig indikation før den pågældende kan indgå i forsøget. Der er i den forbindelse opstillet et krav om 0-tolerance med hensyn til alkohol, idet alkohol og heroin forstærker hinandens virkning. Der er også krav til brugernes adfærd på klinikken. I de første 14 dage følges brugerne tæt for at sikre, at heroin-dosen er rigtig i forhold til den enkelte. Der afholdes samtaler med den pågældende om adfærd, hygiejne og sundhed. Der er mødepligt 2 gange om dagen - hver dag - hele året. I det daglige er der tæt kontakt mellem brugerne og sygeplejerskerne. Der er for tiden 10 brugere i behandling. Status er, at brugerne, når de er indgået i forsøget, får det meget bedre både fysisk og psykisk. De pågældende får mere styr på deres hverdag og herunder økonomi.

6 Brugerne begynder at tænke over deres liv, når de ikke skal jagte rundt efter penge til næste fix. Ordningen ses at forebygge hospitalsindlæggelser. Ordningen giver tryghed for brugerne og bedre kontakt til familierne. På sigt vil flere af brugerne gerne ud af deres misbrug. Forsøget skal evalueres sidst på året. Klinikkerne er desværre ikke så besatte, som man kunne ønske. Det er fornemmelsen, at der i misbrugsmiljøet bliver set lidt ned på brugerne af klinikken. 6. Kriminalforsorgen ved Ib Olander Andersen om KSP, SSP og ungesamråd mv. Politidirektør Jørgen Meyer oplyste, at det er tanken, at Kriminalforsorgen deltager i kredsrådets møde én gang om året men at der naturligvis efter behov kan være løbende kontakt. Ib Olander Andersen, leder af Kriminalforsorgen i Sønderjylland gav en kort status på den forebyggelsesdel, som Kriminalforsorgen er blevet en del af, herunder SSP-arbejdet og SSP+. For så vidt angår projektet om god løsladelse er der i Sønderjylland, som den eneste region i landet, indgået aftaler med kommunerne. Aftalerne om god løsladelse kan forebygge mange problemer og virker godt i praksis. Også PSP fungerer rigtig godt i alle kommuner. Som et nyt område, er der kommet det såkaldte KSP-samarbejde, der vedrører samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, Sociale myndigheder og Politi i forbindelse med løsladelser, herunder muligheden for udveksling af oplysninger mellem myndighederne. Ib Olander Andersen foreslog, at man i et større omfang samlede og smidiggjorde alle de forskellige præventive fora, da det ganske ofte er de samme aktører, der sidder i disse fora. På denne måde kunne man hindre unødig ressourceforbrug på afholdelse af forskellige møder med de samme deltagere. Borgmester Jens Chr. Gjesing bemærkede, at det var oplagt at sætte dette punkt på lokalrådets dagsorden, og at forslaget lød som en god idé. Der var enighed blandt kredsrådets deltagere om at forfølge tanken om at afholde effektive møder. 7. Orientering om igangværende projekter Intet til punktet 8. Kriminalstatistik Politiinspektør Lars Bræmhøj orienterede om udviklingen i kriminalstatistikken. Der sås herunder stadigvæk en udfordring på indbrudsområdet. Syd- og Sønderjyllands Politi var meget opmærksomme på udviklingen, og der bliver lagt en stor politimæssig indsats på området. 9. Eventuelt Borgmester Egon Fræhr foreslog, at man ved lejlighed kunne drøfte spørgsmålet om, at der i stigende omfang opleves højtråbende og urolige personer på servicekontorerne i kommunerne. Det blev besluttet, at tage emnet med på næste møde. 10. Det næste møde Den 9. december i Varde.

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere