Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde"

Transkript

1 BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse af samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, de Syd- og Sønderjyske kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen. Denne mere formaliserede beskrivelse suppleres i det daglige af en lang række uformelle kontakter, hvor medarbejdere fra forskellige myndigheder mv. samarbejder om deling af viden, med løsning af sager eller arbejde med fælles projekter og udfordringer. Syd- og Sønderjyllands Politi har til formål at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Dette formål fremmes gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. For at Syd- og Sønderjyllands Politi effektivt kan udføre sin mission, arbejder politiet til daglig sammen med en lang række statslige, regionale og kommunale myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder, foreninger, frivillige og andre aktører. Samarbejdet spænder meget vidt fra samarbejde med forsvaret og hjemmeværnet ved naturfænomener og ulykker, med veterinærmyndigheder om kontrol af dyrebesætninger, med kommunerne om ansøgninger om alkoholbevillinger og over til samarbejde med den lokale folkeskole om børn og trafik. Der vil i denne plan være særlig fokus på det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende samarbejde i Varde Kommune. Kriminalitet i lokalområdet skaber generel utryghed, og i det omfang den enkelte borger måtte blive udsat for f.eks. indbrud eller overfald, er det i sagens natur en krænkelse, der kan berøre den pågældende dybt. Den kriminalitetsbekæmpende indsats er meget væsentlig og er af stor betydning for borgernes tryghed og retsfølelse. Parallelt med dette har lokalpolitiet i Varde og Varde kommune en mulighed for i fællesskab at gøre en effektiv, offensiv og proaktiv indsats på det kriminalpræventive område. Det er alt andet lige bedre at forebygge end at skulle helbrede. Lokalpolitiet i Varde og Varde kommune lægger stor vægt på, at det løbende samarbejde på dette og andre samarbejdsområder gøres så enkelt, fleksibelt og effektivt som muligt. Det er et mål, at alle aktører har et godt kendskab til hinanden, at viden deles, og at der er en sådan indsigt i hinandens arbejdsområder, at den enkelte borger oplever et imødekommende, effektivt offentligt system, der spiller sammen og sigter mod samme mål. Denne plan er dynamisk og kan ændres i løbet af året, hvis der opstår behov herfor. 1

2 ORGANISERINGEN AF SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG POLITIET I SYD- OG SØNDERJYLLAND Kredsrådet Kredsrådet er det centrale og strategiske ledelsesforum, hvor der drøftes spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisation i kredsen. Kredsrådet drøfter desuden spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og det overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet, jf. retsplejelovens 111 og 112. Det er herunder kredsrådets opgave at fastlægge de overordnede og langsigtede mål for samarbejdet, og at prioritere og koordinere de aktiviteter, metoder og ressourcer, der er nødvendige for at opfylde målene. Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø samt politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi. I møderne deltager desuden kommunaldirektørerne, vicepolitidirektøren, chefpolitiinspektøren, sekretariatschefen, politiinspektøren for lokalpolitiet samt lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat. I løbet af året vil der desuden på ad-hoc basis deltage en repræsentant for Kriminalforsorgen vedrørende etableringen af det nye såkaldte KSP-samarbejde (kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet), jf. nærmere nedenfor. Politidirektøren er formand i kredsrådet. Borgmesteren i Sønderborg er af kredsrådet valgt som næstformand. Der henvises i øvrigt til forretningsordenen for kredsrådets arbejde. Kredsrådets overordnede og langsigtede mål udmøntes mere konkret i de enkelte kommuners lokalråd. et Varde kommune og Politi Varde et i Varde kommune sikrer, at de overordnede rammer og mål for den kriminalitetsbekæmpende og præventive indsats udmøntes lokalt i samarbejde med lokalpolitiet og andre lokale samarbejdspartnere. et sikrer en tæt kontakt til lokalsamfundet og fremmer på bedst mulig vis det lokale samarbejde og initiativ til kriminalpræventivt og kriminalitetsbekæmpende arbejde. et skal mødes minimum 4 gange årligt, og skal hvert år udforme en samordnet handlingsplan, der beskriver lokalrådets arbejde. Handlingsplanen gøres offentlig tilgængelig på politikredsens og den enkelte kommunes hjemmeside. ets evaluerer sit arbejde årligt. ene består som udgangspunkt af lokalpolitilederen som formand, sektionslederen for forebyggelse i lokalpolitiet (formand for lokalråd+), fagchefer/direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere i forhold til det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde, en sekretær samt efter behov linjechefen for lokalpolitiet i Syd- og Sønderjylland. 2

3 er den lokale kriminalpræventive enhed, der også på gadeplans-niveau har et direkte, involverende og tæt kendskab til aktuelle lokale problemstillinger. sikrer, at den kriminalpræventive indsats i det nære og individuelle område udmøntes inden for de overordnede og lokale rammer og mål som fastsat af kredsrådet og lokalrådet i Varde. vurderer løbende kriminaliteten i lokalområdet på baggrund af lokalkendskab, analyser mv., så problemområder spottes så tidligt, at der kan sættes målrettet, tværfagligt og effektivt ind overfor disse. oplyser om trends blandt børn og unge, så både lokal- og kredsråd kan blive klædt på til en faglig debat om udviklingen i lokalområdet aktuelt og på sigt for til stadighed at være i stand til at tilrettelægge den forebyggende indsats så hensigtsmæssigt, at fødekæden til det kriminelle miljø brydes, og antallet af unge, der havner i kriminalitet, begrænses mest muligt. kommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalområdet og vil i langt de fleste tilfælde også aktivt kunne bidrage til løsning af problemstillinger både med viden, personale- og økonomiske ressourcer. består af følgende: Lokalpolitilederen eller sektionslederen for forebyggelse som formand Kommunens SSP-koordinator som sekretær. Faglige ledere eller repræsentanter fra o byrådet i kommunen, o skolelederne, o UU-vejleder, o Sundhed og Omsorg, o PPR, o Ungdomsskolen Misbrugskonsulenten. Virksomhedsleder fra Børn, Unge og Familie. Direktøren for Børn og Unge. Kommunens SSP-konsulenter. Lokalpolitiet i Varde s SSP medarbejder. Derudover kan indgå overordnede repræsentanter fra foreningslivet samt relevant foreninger i øvrigt. afholder 4 møder om året. Ledelsessekretariat Syd- og Sønderjyllands Politis Ledelsessekretariat er blandt andet sekretariat for kredsrådet og har til opgave at udarbejde oplæg til samarbejdsplanen, ligesom sekretariatet har til opgave at udarbejde en redegørelse til kredsrådet om politiets virksomhed i det forløbne år. Ledelsessekretariatet vil samarbejde med de tilsvarende funktioner i lokalrådet i Varde. Det Kriminalpræventive Sekretariat Det Kriminalpræventive Sekretariat har til opgave at servicere det Syd- og Sønderjyske område på hele det kriminalpræventive område. Sekretariatet er dynamoen i arbejdet og skal gå foran med nye metoder, kampagner og målrettede indsatser og initiativer. Kommunerne i Syd- og Sønderjyllands 3

4 Politikreds har 1 medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariat, ligesom Varde Kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem at styrke hele den forebyggende indsats ved at skabe synergi, indsigt og effektiv kommunikation mellem de mange aktører på området. I figuren nedenfor er organiseringen af hele samarbejde vist: Kriminalforsorgen Kredsrådet Region Syddanmark Ledelses Sekretariatet Det Kriminalpræventi Sekretariat SSP Syd- og Sønderjylland PSP Sekretariatet Varde Esbjerg Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Vejen Fanø Varde Esbjerg Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Vejen Fanø Banderåd Esbjerg (Nord) Banderåd Vejen DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE OG KRIMINALITETSBEKÆMPENDE FOKUS I 2013 I det følgende er beskrevet de samarbejdsfora, råd, samt fokusområder, der har særlig betydning for det centrale kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde i Syd- og Sønderjylland i 2013, specielt for Varde Kommune. Beskrivelsen tager bl.a. afsæt i lokale tværgående initiativer og strategier, lovbestemte samarbejder, den centralt fastsatte aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi for 2013, kredskontrakten samt politiets og anklagemyndighedens overordnede strategiske plan for SAMARBEJDSFORA, RÅD OG OVERORDNEDE SAMARBEJDSFORMER. 4

5 SSP SYD- OG SØNDERJYLLAND SSP- Syd- og Sønderjylland er et samarbejdsforum i forlængelse af Det Kriminalpræventive Sekretariats virke og skal sikre samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventive arbejde i kommunerne, politiet og lokalrådene. Det består af en repræsentant med særlige faglige og personlige kompetencer indenfor SSP-samarbejdet eller det præventive arbejde fra hver kommune, lederen af Det kriminalpræventive Sekretariat, samt den fælles medarbejder, således at de sammen danner et netværk for det kriminalpræventive arbejde. SSP Syd- og Sønderjylland udøver sin virksomhed gennem mindst 4 årlige møder og i øvrigt i henhold til konkrete opgaver og problemstillinger, hvor det er relevant med en tværfaglig og helhedsorienteret præventiv tilgang i hele Syd- og Sønderjylland. SSP OG SSP+ Det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi udgør i dag krumtappen i det kriminalpræventive arbejde i Varde i forhold til børn og unge. Målgruppen for det kriminalitetsforebyggende arbejde spænder meget vidt og er som udgangspunkt: SSP-samarbejde for børn og unge typisk i skolealderen op til 18 år. SSP+-samarbejde for unge over 18 år og typisk til ca. 25 år. Samarbejde om tidlig indsats for børn under skolealder. SSP-samarbejdet giver mulighed for at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten samt i børns og unges levevilkår så tidligt, at der kan gøres en indsats for at hindre, at de unge havner i en kriminel løbebane. Samtidig er SSP-samarbejdet et velegnet forum til at afklare, hvilke muligheder for forebyggende arbejde, der lokalt er for de involverede myndigheder. SSPsamarbejdet kan desuden gennem projekter være med til at modvirke, at der opstår grupper eller bander af unge med kriminel adfærd. SSP+-samarbejdet omfatter unge over 18 år, og derfor indgår det som et væsentligt led i det forebyggende arbejde at samarbejde med erhvervsvirksomheder og disses organisationer i lokalområdet for at skaffe lære- eller arbejdspladser til unge, som har behov for en særlig støttende indsats. et lægger vægt på, at SSP/SSP+-samarbejdet fortsætter og udbygges ved at opbygge, anvende og vedligeholde et netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unge. Den kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i Varde kommune skal tage udgangspunkt i de unges forskellige situationer og vilkår med henblik på at få den størst mulige værdi og virkning af indsatsen på følgende måde: Et systematisk forløb med en generel indsats, der finder sted løbende under børnenes og de unges opvækst med inddragelse af skoler, klubber, ungdomsskoler og andre ungdomsuddannelsessteder m.v.. Det vil f.eks. kunne omfatte oplysningskampagner, særlige SSP-dage, faste møder mellem politiet og kommunernes SSP-medarbejdere samt forældrebestyrelser i børneinstitutioner og på skoler, fælles aktiviteter som led i skolernes projektarbejde m.v. 5

6 En specifik indsats rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Den specifikke indsats vil naturligt kunne gennemføres i samarbejde med f.eks. lokale fædregrupper, skoler, ungdomsklubber mv., og der kan iværksættes opsøgende gadearbejde m.v. En individorienteret indsats i forhold til unge, som allerede har begået kriminalitet, med henblik på at forebygge, at de pågældende begår ny kriminalitet. Den individorienterede indsats vil bl.a. kunne omfatte egentlig behandling m.v. Indsatsen vil også kunne sigte mod, at de pågældende personer får nye sociale relationer udenfor deres hidtidige miljø f.eks. ved samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser og lign. PSP-SEKRETARIAT PSP-samarbejdet har til formål at koordinere indsatsen overfor psykisk syge, så borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal samarbejdet forebygge kriminel adfærd hos de pågældende. I PSP-regi kan myndighederne drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager. PSP-samarbejdet er tænkt som en effektiv vej til at styrke samarbejdet og koordinationen på tværs. Der er oprettet et PSP-sekretariat under Det Kriminalpræventive Sekretariat. PSP-sekretariatet varetager tværgående funktioner og støtter de enkelte aktører i PSP-samarbejdet (Psykiatri, Socialforvaltning og Politi). Endvidere deltager kriminalforsorgen i samarbejdet. PSP-sekretariatet består af en repræsentant fra Region Syddanmark og en repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands politi. KSP-SAMARBEJDET Som led i regeringens indbrudspakke, er der med virkning fra 1. april 2011 blevet indført et samarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP) som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen eller unge, der løslades fra en ungdomssanktion. Samarbejdet har til formål yderligere at styrke den gode løsladelse, sådan at den rehabiliterende indsat under afsoning følges op af en tæt koordineret udslusning fra fængsel til frihed med reelle alternativer til ny kriminalitet gennem tilbud om f.eks. uddannelse, job eller relevant behandling. De overordnede rammer for KSP-samarbejdet er fastlagt af kriminalforsorgen, der har etableret et KSP-sekretariat. UNGESAMRÅD Ungesamrådet består af repræsentanter fra Varde kommune, kriminalforsorgen og politiet. Samrådets primære opgaver er at afgive indstilling til retten og anklagemyndigheden om sanktionsvalget m.v. i straffesager mod unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet over bødeniveau. Grundideen er, at sagsbehandlingen i mange tilfælde kan have gavn af, at det kriminalretlige system og det sociale system i fællesskab hurtigt og effektivt anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats der er behov for. Unge lovovertrædere til behandling i samrådet identificeres af lokalpolitiet i Varde. 6

7 KONFLIKTRÅD Konfliktrådet er et forum, hvori gerningsmand og offer mødes frivilligt og ved hjælp af en mægler sammen prøver at finde frem til en løsning på "konflikten" og en genoprettelse af den skete skade. Grundidéen er, at ansigt til ansigt-møder med fordele for begge parter skal supplere den sædvanlige straffeproces ved domstolene. Politikredsen har seks konfliktrådsmæglere, og Varde Kommune har stillet lokaler til rådighed for konfliktrådet. Konfliktrådsordningen styres af en medarbejder i politikredsens Kriminalpræventive Sekretariatet. INFOHUS FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING Med baggrund i regeringens handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge har Syd- og Sønderjyllands politi i samarbejde med kommunerne etableret et Infohus med medarbejdere fra kommune og politi. Infohuset tilbyder rådgivning til medarbejdere i kommunen, der er bekymrede for unge, der viser tegn på radikalisering eller færdes i ekstremistiske miljøer. Syd- og Sønderjyllands politi og kommunerne har medarbejdere, der har deltaget i kursus hos Social- og Integrationsministeriet - Demokratikontoret og PET's Forebyggelsesenhed. Radikalisering som bekymringsparameter indgår i den kriminalpræventive indsats over for børn og unge. Varde Kommunes medarbejder på området er Peter Guldberg. EXIT-PROGRAM Med baggrund i folketingets rammemodel for exit-programmer til rocker-bande medlemmer, der ønsker hjælp til at forlade miljøet, har Varde Kommune, Kriminalforsorgen og lokalpolitiet i Varde etableret en exit-enhed. Exit-enhedens arbejde er målrettet de personer, som til enhver tid er registreret som tilknyttet de forskellige bande og rockergrupperinger i Danmark eller personer, som i øvrigt er på vej ind i miljøet. Exit-enheden har en proaktiv tilgang til exit-programmet og kan selv identificere mulige egnede exit-deltagere. Exit-enheden kan opsøge rocker-bande medlemmer eller andre, hvor der er indikatorer på, at de pågældende ønsker at forlade miljøet. Når en person med fra målgruppen ønsker hjælp til at udtræde af miljøet, går kontakten som udgangspunkt gennem den lokale exit-enhed, der vil vurdere den pågældendes reelle ønske og mulighed for at forlade bandemiljøet. Herefter vil der mellem exit-enheden og den pågældende person blive udarbejdet en kontrakt for gennemførelse af exit-programmet. SAMRÅD VEDRØRENDE OVERGREB MOD BØRN Lokalpolitiet i Varde og Varde Kommune har etableret et samråd, der har til formål at fremme samarbejdet vedrørende overgreb mod børn, herunder seksuelle overgreb, vold og lignende, Det er hensigten, at samarbejdet skal fremme forståelsen for hinandens handlemuligheder og fremme læring og forståelse for håndteringen af sagerne myndighederne imellem. Samrådet skal sikre et godt og sikkert samarbejde omkring sagsbehandlingen, herunder at der sker opfølgning på sager, der har interesse for begge myndigheder, ligesom samarbejdet skal fremme en god og effektiv kommunikation myndighederne imellem. 7

8 KUNDSKABSBASERET TILGANG TIL DET FOREBYGGENDE ARBEJDE Det kriminalitetsforebyggende arbejde fra de foregående år videreføres generelt med de ændringer, som lokalrådet træffer på baggrund af kortlægningen af det kriminalpræventive arbejde i politikredsen. et vælger ud fra en kundskabsbaseret tilgang de projekter eller initiativer, der skal iværksættes eller fortsætte i 2013 og fremover. DET INDIVIDORIENTEREDE KRIMINALPRÆVENTIVE PROJEKT Det Individorienterede Kriminalpræventive Projekt (IKI) videreføres for at sætte fokus på børn og unge med en bekymrende adfærd og gribe ind med bekymringssamtaler, iværksætte konkret handling for at bringe barnet/den unge tilbage på rette kurs med inddragelse af relevante samarbejdsparter og brug af eksisterende tilbud i lokalområdet. GOD LØSLADELSE Varde Kommune har lavet en aftale med Kriminalforsorgen om god Løsladelse, så vi kan begrænse lrecidivet, når de indsatte skal løslades. God løsladelse er en central del af KSP-samarbejdet. EFTERVÆRN. Varde Kommune har lavet retningslinjer for efterværn. Kommunen skal forud for endt afsoning, ophør af misbrugsbehandling eller lignende i relevante og konkrete tilfælde lave aftaler om efterværn med den enkelte person det formål at forebygge tilbagefald samt at opbygge et nyt netværk. KRIMINALPRÆVENTIV BYPLANLÆGNING Den fysiske planlægning af Byrummet har indvirkning på borgernes adfærd og dermed kriminalitetstrykket (den objektive tryghed), og på om borgerne oplever, at omgivelserne er trygge at færdes i (den subjektive tryghed). et i Varde skal arbejde med kriminalpræventive og tryghedsskabende strategier i forbindelse med den fysiske planlægning og renovering af byrummet. Der samarbejdes med kriminalpræventive aktører herunder Det Kriminalpræventive Råd og politiet. De boligsociale indsatser inddrager viden blandt kriminalpræventive aktører og lokale beboere blandt andet i forbindelse med tryghedsvandringer i både dagslys og mørke. FOKUSOMRÅDER I BYEN HELT SIKKERT et i Varde skal være medvirkende til gennem, Projekt I Byen Helt Sikkert, at skabe et tryggere natteliv for unge ved at nedbringe voldepisoder og episoder med ulovlige stoffer i nattelivet herunder salg af narkotika til unge. Projektet fortsætter i 2013, hvor der kan afvikles yderligere kurser i konflikthåndtering for restauratører og andre relevante aktører i restaurationsmiljøet. Initiativforpligtigelsen for afholdelse af kurser for restaurationsmiljøet ligger hos SSP- og misbrugskonsulenten. 8

9 Initiativforpligtigelsen for nedbringelse af voldsepisoder m.m. ligger hos politiet og SSP. UNGES FESTMILJØ Indsatserne omkring de unges festmiljø, som påbegyndtes i 2010, fortsætter i I 2011 implementeres guiden Fester for og med unge. Regler og gode råd til arrangører om udskænkning af alkohol samt SSP Syd- og Sønderjyllands anbefalinger til afvikling af fester blandt unge i det offentlige rum, foreninger m.v. Guiden og anbefalingerne har til formål at forebygge, udskyde og hindre introduktionen til og indtagelsen af alkohol blandt unge under 18 år. En arbejdsgruppe har i regi af SSP Syd- og Sønderjylland udarbejdet en rapport om unges festmiljø. Rapporten har været til høring i et i Varde, og den blev herefter forelagt kredsrådet i december Målet i 2013 for et i Varde er: At arrangere alkoholfrie fester for unge under 18 år. Varde Kommune har de sidste 14 år arrangeret Beach Party, og kommunens foreninger har foranstaltet Fed Fredag for de unge. Derudover har der været diverse arrangementer i juniorklubber og ungdomsklubber. Disse arrangementer fastholdes. Der skal fremadrettet arbejdes på, at aldersgrænsen for deltagelse i halballer sættes til 16 år. Initiativforpligtigelsen ligger ved det samlede lokalråd. At samarbejde om en skriftlig alkohol- og stofpolitik på Campus i Varde, hvor alle ungdomsuddannelser er samlet. Varde Kommune har i 2011 i samarbejde med Campus i Varde arbejdet på at skabe en politik på området. Dette arbejde fortsættes i At der etableres et samarbejde med kommunens festmiljø. Der skal indledes et formaliseret samarbejde med kommunes festmiljø. Det gælder såvel det etablerede restaurationsmiljø samt arrangører af arrangementer, der kræver lejlighedsbevilling. På møderne lægges der op til, at de enkelte festarrangører, herunder fx ungdomsuddannelsessteder, idrætsforeninger mv. udarbejder tidssvarende alkohol- og festpolitikker, som definerer nogle klare rammer og regler for unge, fester og alkohol. Initiativforpligtigelsen ligger hos lokalpolitiet i Varde. At der udarbejdes en kommunal alkoholpolitisk handleplan. I 2011 blev der arbejdet på at få formuleret en kommunal alkoholpolitisk handleplan. Dette arbejde fortsættes i

10 OFFERRÅDGIVNING Målet for samarbejdet i 2013 er at fastholde og udbygge samarbejdet med politikredsens offerrådgivninger. Via lokalrådene udbygges kendskabet til Offerrådgivningen. Politiet formidler fortsat vejledning om ordningen til ofre, vidner og pårørende, som har været udsat for en traumatisk oplevelse. Anvendelse af samtykkeerklæring, der tillader offerrådgivningen at kontakte offeret, anvendes på nuværende tidspunkt i alle voldsrelaterede sager. På lokalpolitistationerne er der kontaktpersoner og Det Kriminalpræventive Sekretariat er politikredsens kontaktpunkt. Initiativforpligtigelsen ligger hos Lokalpolitiet i Varde. INDBRUD Indbrudsindsatsen er i 2013 fortsat et både nationalt og lokalt fokusområde. Antallet af indbrud ligger fortsat højt i politikredsen på trods af en stor indsats med henblik på at reducere antallet af indbrud i privat beboelse. Den personrelateret efterforskning mod gerningsmænd til indbrud skal styrkes, ligesom der skal iværksættes større hæleriindsatser i forhold til at afdække gerningsmænd til hæleri og begrænse efterspørgslen på tyvekoster. Der vil i 2013 endvidere blive lagt vægt på i højere grad at aktivere befolkningen i forhold til at reducere antallet af anmeldelser om indbrud, ligesom der i øget grad vil blive gjort anvendelse af muligheden for at begrænse særlige indbrudskriminelles udgang fra fængslerne i højtider, hvor der erfaringsmæssigt forøves mange indbrud. Politi og anklagemyndigheden vil fortsat iværksætte konsekvent strafforfølgning, herunder begære indbrudstyve varetægtsfængslet, hvor der er grundlag for det. Parallelt hermed er det vigtigt, at den operative indsats suppleres med en kriminalpræventiv indsats på flere områder: Gennemførelse af tryghedsvandringer i nærområdet med henblik på at afdække forhold, der forøger risikoen for at blive udsat for indbrud og anden utryghedsskabende kriminalitet, herunder forhold som: Stisystemer, adgangsveje, belysning og beplantning. I Varde Kommune er det målet at gennemføre mindst 1 tryghedsvandring i et relevant område. Gennemførelse af kampagner, møder mv. til begrænsning af indbrud, herunder teknisk/taktisk sikringsrådgivning, hjælp til etablering af nabohjælp samt oplysning om, hvordan man sikrer sin bopæl og værdier, kriminalpræventive møder med grundejerforeninger mv. Generelt samarbejde mellem kommune og politi i lokalrådene med henblik på at afdække mulige indsatsområder. Initiativforpligtigelsen ligger hos lokalpolitiet i Varde. VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne. Både de direkte ofre, der i første omgang bliver påvirkede, men også ofrenes familier og ofrenes 10

11 umiddelbare netværk. Den politimæssige indsats i 2013 vil have særlig fokus på vold i det offentlige rum. Der vil blive tale om en målrettet indsats i nattelivet ved at skride ind over for generende adfærd uanset om det er vold, andre overtrædelser af straffeloven, overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer, restaurationsloven m.v. Ud over den vold, der foregår i det offentlige rum, er der bl.a. gennem planer for jalousi og æresrelaterede forbrydelser også fokus på den vold, der foregår i hjemmene. Initiativforpligtigelsen ligger hos lokalpolitiet i Varde. JALOUSI OG ÆRESRELATEREDE FORBRYDELSER Samarbejdet mellem kommunerne og politiet fortsætter i 2012, så sagerne identificeres så tidligt som muligt, og der iværksættes de nødvendige tiltag herunder proaktive beskyttelsesforanstaltninger overfor truede personer. Der skal i den forbindelse være fokus på det tværmyndighedsmæssige samarbejde. ene har lavet aftaler om, hvordan kommunen og politiet evt. sammen med andre myndigheder handler i disse sager. Målet i 2013 er: At sikre en omgående politimæssig reaktion ved anmeldelse eller andre indikationer om strafbare forhold, der kan have forbindelse til jalousi og æresrelaterede forbrydelser At iværksætte relevante beskyttelsestiltag i forhold til truede personer, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt At de enkelte lokalråd reviderer og udbygger det etablerede beredskab til håndtering af disse sager, hvor især kvinder, børn og unge er i fare for at blive udsat for en alvorlig forbrydelse. Initiativforpligtigelsen ligger hos lokalpolitiet i Varde. PLOV - PÅBEGYNDTE LIVSTRUENDE OG VOLDELIGE HANDLER. Det er målet for 2013, at der på kommunens skoler færdiggøres et arbejde med beredskabsplaner i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledning Sikkerhed og kriseberedskab råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner. Politiets kontaktperson på området er Peter Andersen, Operativ planlægning og analyse. VEJTEKNISK- OG FÆRDSELSSAMARBEJDE - FOREBYGGELSE - TRAFIK OG FÆRDSEL Syd- og Sønderjyllands Politi vil i samarbejde med lokalpolitiet i Varde i 2013 fortsætte den analysebaserede tilgang til det færdselsmæssige kontroltryk, således der særligt vil blive lagt vægt på de mest farlige vejstrækninger. Samarbejdet med Varde kommune vil blive videreført med henblik på at nedbringe den generelle hastighed på en udvalgt landevejsstrækning. 11

12 Syd- og Sønderjyllands Politi vil i 2013 have 2 udvalgte landevejsstrækninger, hvor kredsen i samarbejde med de berørte kommuner vil etablere såkaldte på plads-målinger, hvor kredsen kan indlede politimæssige målinger med henblik på nedbringelse af den generelle hastighed på disse 2 nye strækninger. Politikredsen ønsker at fortsætte sin færdselsmæssige kontroldel med henblik på at yde den bedst mulige politimæssige indsats, således at nedgangen af antallet af færdselsdræbte videreføres. Politi og kommunerne vil tillige: videreføre og søge at udbygge samarbejdet i den tværfaglige færdselsfølgestab og herunder undersøge, om følgestaben kan inddrage nogle af de arbejdsopgaver, som tidligere var forankret i Vejdirektoratets færdselssikkerhedsudvalg, som nu er nedlagt. Videreføre drøftelserne med kommunerne omkring rammer og muligheder for en trafiksikkerhedspolitik i de kommuner, der ikke har en sådan politik med målet yderligere at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. SIKKER TRAFIK VED SKOLER OG DAGINSTITUTIONER Varde Kommune har i de sidste 2 år arbejdet på en trafiksikkerhedspolitik ved alle skoler. Dette arbejder er sket ved en tværfaglig inddragelse af både teknik, miljø, sundhed og børn og unge. Dette område skal nu udbygges med en politik for kommunes daginstitutioner. SIKRING AF SKOLERNE. Mange skoler er udsat for brande, indbrud og tyveri. Varde kommune vil i samarbejde med lokalpolitiet i Varde i 2013 udarbejde en handlingsplan, som kan være med til at forebygge dette. ØLGOD Der er i Ølgod konstateret et større antal misbrugere, både unge og gamle. Det er svært at komme i dialog med specielt de unge, selvom der er prøvet forskellige tiltag. Der er i 2012 oprettet et projekt, som tager fat om problemet. Dette projekt videreføres i UNGDOMSKRIMINELLE I ALDEREN ÅR OG KONTAKTHJÆLPSMODTAGERE. En analyse fra Arbejdsmarked & Integration ved Varde Kommune viser, at der i kommunen er forholdsvis mange ungdomskriminelle i alderen år og kontanthjælpsmodtagere i det hele taget i forhold til sammenlignelige kommuner. Målet for 2013 er at kortlægge problemets omfang samt at påbegynde arbejdet med forslag til løsningsmodeller. 12

13 IVÆRKSÆTTELSE OG GODKENDELSE Handlingsplanen er godkendt på lokalrådsmødet den 1. marts 2013 og iværksættes derefter. Torben Kloster Formand 13

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia.

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia. November 2012 Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne... 4 2.1 Det strategiske niveau... 4 2.2 Det operative niveau... 4 2.3 Det taktiske niveau

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2016 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Økonomisk motiveret databedrageri

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere