Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse"

Transkript

1 Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse 13

2 Coaching var ikke nyt for mig, da jeg startede på Executive Coach uddannelsen, men The Coaching Company s stærke fokus på koblingen mellem coaching og forretningsmæssige resultater har åbnet mine øjne for, at coaching ikke blot er en ledelsesfilosofi, men en effektiv måde at skabe resultater i virksomheden på. Som person har jeg haft udbytte af Executive Coach uddannelsen på to fronter. Dels har jeg udviklet min egen lederrolle, så jeg i dag aktivt bruger Coaching Baseret Ledelse til at accelerere mine medarbejderes udvikling. Dels er jeg blevet styrket i min funktion som HR partner, så jeg bruger coaching til at frigøre det uudnyttede potentiale hos lederne og ledergrupperne i det koncernområde, jeg er partner for. HR Partner, certificeret Executive Coach Ann-Charlotte Hasselager, Novo Nordisk Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse Uddannelsen er Danmarks mest anerkendte og efterspurgte længerevarende uddannelse inden for coaching og Coaching Baseret Ledelse. Der er tale om en state of the art uddannelse udviklet til den i forvejen succesrige top- og mellemleder eller interne HR-specialist og omfattende nye og spændende læringsformer, der tilsammen skaber det optimale læringsmiljø. Der er pr. januar 2007 gennemført 16 åbne Executive Coach uddannelseshold med tilsammen knap 300 deltagere. Uddannelsen tilbydes også som internt forløb. Executive Coach uddannelsen er direkte adgangsgivende til vores Master-uddannelse Master of Coaching Based Leadership MCBL læs mere på side 20. Målet med uddannelsen Målet med Executive Coach uddannelsen er tosidig: dels at accelerere deltagerens bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Og dels at accelerere deltagerens personlige lederskab og rolle som coachende leder. Målgruppen Filosofien og metodikkerne i Coaching Baseret Ledelse kan med fordel benyttes af alle, der har til opgave at lede, motivere, undervise eller udvikle medarbejdere, mellem- eller topledere samt grupper og teams. For at sikre forskellige udgangspunkter på hvert hold sigtes mod en blandet sammensætning af topledere, linje- og stabsledere, mellemledere, interne HR-specialister og andre funktioner. Tidligere hold har omfattet adm. direktører, salgsdirektører, IT-direktører, personaleog HR-direktører, personalechefer og interne udviklingskonsulenter, salgschefer, kundeservicechefer, kontorchefer, afdelingschefer og mange flere. Værdiskabelsen for virksomheden og deltageren efter forløbet og bestået certificering Deltageren har tilegnet sig morgendagens mest efterspurgte ledelsesmæssige kompetence Virksomheden har fået en leder med øget bidrag til de for virksomheden resultatbærende processer Effekten af det personlige lederskab er accelereret med minimum 25 % Deltageren er fortrolig med filosofien bag Coaching Baseret Ledelse Deltageren er fortrolig med sin rolle som coachende leder og bevæger sig naturligt rundt i den coachende leders værktøjskasse Deltageren kan coache én-til-én, f.eks. medarbejdere, ledere, direktører, direktionsmedlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og sågar kunder Deltageren kan coache teams. Det kan f.eks. være en afdeling, en division, en projektgruppe, ledergruppe eller en direktion Deltageren har fået erhvervspsykologisk indsigt, der gør det muligt at navigere rundt i virksomhedens mange relationelle fora og forstå den enkeltes motivation Deltagerens markedsværdi som leder er øget markant Deltageren kan på sit CV skrive Executive Coach fra The Coaching Company, der er den mest anerkendte og efterspurgte standard i Danmark Deltageren er forhåndsgodkendt til vores Master-uddannelse MCBL Deltageren har forstærket sin personlige udvikling som leder 14»

3 Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Acceleration af det personlige lederskab Det forskningsmæssige udgangspunkt Den erhvervspsykologiske indsigt Den teoretiske og metodiske forståelsesramme The Coaching Company s koncept, altså den teoretiske og metodiske forståelsesramme, er udviklet helt fra grunden over de seneste mange år og tager udgangspunkt i en kombination af følgende tre indfaldsvinkler. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Det forskningsmæssige udgangspunkt Den erhvervspsykologiske indsigt Udvikling af det erhvervspsykologiske fundament er bl.a. inspireret af: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, Kenneth Gergen, John Shotter, David Campbell, Søren Kierkegaard, Schultz og Hatch, David Cooperrider, Carl Rogers, Tom Peters, Paul Cilliers, Daniel Goleman, Frank Barrett, Vernon Cronen, David Bohm, Arnold Mindell, Barnett Pearce, Michel Foucault, Albert Bandura, Michael White, Edgar H. Schein, Heidegger, Catherine Firtzgerald, Gareth Morgan, John Whitmore, Ken Blanchard, Ralph D.Stacey, Carl Rogers, Katzenback & D.K.Smith, Adizes, Martin Buber, Vivian Burr, D.Cambell, V.Cronen, C.E.Grennes, R.M.Kanter, D.A.Kolb, Wilfred Bion, Mihaly Csikszentmihalyi, Knud Illeris, William Isaacs, Bruce Peltier, Timothy Gallwey, Karl Weick, Cecchin, Luigi Boscolo, Laura Whitworth, Suzanne Skiffington, Robert Hargrove, Sheila McMamee, Donald A. Schön, Jerome Bruner m.fl. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Udgangspunktet er, at uddannelsen skal afspejle deltagernes reelle forretningsmæssige og organisatoriske miljøer. Det vil sige, at deltagerens acceleration som coachende leder dels skal give mening for deltageren personligt, men også for den virksomhed eller organisation, som har foretaget investeringen, og som repræsenterer den virkelighed, hvori deltageren skal udfolde sin nye kompetence. Vi tager derfor et forretningsmæssigt afsæt og benytter termer som acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Vi taler om nøgletal som Return on Leadership. Og for at skærpe deltagerens evne til at argumentere og påvirke den ledelsesmæssige debat f.eks. i virksomhedens top tager vores argumentation for Coaching Baseret Ledelse også udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi. Det forskningsmæssige udgangspunkt Som omtalt på side 6 og 7 har The Coaching Company et løbende forskningsmæssigt samarbejde med Copenhagen Business School. Ud over den forskning, vi selv tager initiativ til, holder vi os løbende opdateret om relevant international forskning, ligesom vi benytter et stort antal dage om året til studierejser i ind- og udland. Den erhvervspsykologiske indsigt Det giver ingen mening at tale om virksomheder og organisationer uden at tale om helt grundlæggende begreber som menneskers motivation, trivsel, jobtilfredshed, udviklingsbehov, anerkendelse, relationelle og systemiske konstellationer og meget mere. I centrum af det hele er det enkelte individ. I forbindelse med udviklingen bl.a. af Executive Coach uddannelsen har vi med respekt for den forretningsmæssige virkelighed og det forskningsmæssige udgangspunkt afsøgt og udvalgt det mest relevante fra den erhvervspsykologiske sfære. I nedenstående model ses, hvilke psykologiske retninger vi bl.a. har hentet vores inspiration fra. Det erhvervspsykologiske afsæt i Coaching Baseret Ledelse Eklektisk forståelsesramme Humanistisk psykologi Potentiale/tillid/selvaktualisering Frihed/valg/meningstilskrivelse Subjektiv meningsdannelse Helhedsforståelse Appreciative Inquiry Den positive forståelsesramme- /psykologi Socialkonstruktionisme Sprog og sprogfilosofi Sociale konstruktioner Diskursanalyse De- og rekonstruktion Selvforståelse/identitetsdannelse Univers/Multivers Deontisk logik CMM Organisationspsykologi Ledelses- og organisationsudviklingsteori Strategi- og forandringsprocesser Gruppeprocesser og -psykologi Teamudviklingsteori Den Coachende Organisation Narrativt perspektiv Fortællinger Intentionalitet Dominante historier Meningstilskrivelse Ressonans Identitetskonklusioner Konfliktopløsning Kognitiv psykologi Perception/tænkning Sprog/tankemønstre Grundlæggende antagelser Perspektivering Adfærdspsykologi (Behaviorisme) Adfærdsvidenskab Læringsteori Forstærkningsmekanismer Imitation Systemisk perspektiv Relationer/roller/sammenhænge Kommunikationsteoretiske forståelses- og interventionsformer Domæneteori Kontekstbegrebet Cirkularitet Nysgerrighed, neutralitet, irrevens Autopoiesis Den reflekterende praktikker Konstruktiv forstyrrelse Dialog-teori Distimktioner Præmisser Oversættes til den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed. Coaching Baseret Ledelse» 15

4 Modul I: PENSUM Coaching Baseret Ledelse Perspektiv Etablering af teoretisk platform for Coaching Baseret Ledelse i et forretningsmæssigt perspektiv samt introduktion til og træning i centrale grundlæggende coachingmetoder. Område Indhold Filosofi og ideologi Introduktion til Coaching Baseret Ledelse i forretningsmæssigt perspektiv med et forskningsmæssigt afsæt Debat om CBL -filosofiens relevans og livsbetingelser i danske organisationer Udsigtspunkter Ledelsesmagt kontra ledelseskraft Den forudsættende potentialeorientering Fokuseret forretningsmæssig potentialeudvikling Sproget som afgørende ledelsesmæssig kompetence Co-creation of meaning individuel meningstilskrivelse som motivationsfaktor Sproglige metoder til at bygge bro mellem medarbejderog organisatoriske mål Kunsten at spørge bagom Kunsten at lytte bagom efter det implicitte og intentionelle Symmetrisk og asymmetrisk dialog Omskrivning af negative dominante historier Fra interessant til interesseret Model og metode The Coaching Company Coaching Map Coachingsamtalens 5 faser Presensing Motivationshuset De- og rekonstruktion Coachingens 6 Niveauer Coachingens 4 niveauer for lytning Konsolidering af udsigtspunkter, modeller og metode Modul III: PENSUM Team coaching Perspektiv Oversættelse af Coaching Baseret Ledelse i forbindelse med coaching af teams, samt introduktion til og træning i centrale team coachingmodeller. Område Indhold Filosofi og ideologi Coaching Baseret Ledelse i relation til grupper og teams Fokus på deltagerens egen-acceleration som Team Coach Deltagerens vision som Team Coach og afledt ønsket kompetenceudvikling Udsigtspunkter Team coaching forskellen på at coache enkeltpersoner og teams Team Coachens eksistensberettigelse Feltteoretisk tilgang til team coaching Team Coachens roller og mandat Gruppe og teamtyper Gruppeudviklingsteori The Disproportional Effect in teams Præsentation af cases Oversættelse af udsigtspunkter, metoder og modeller fra én-til-én coaching til team coaching Coachingmetoder til at skabe effektive møder Håndtering af konflikter i team coaching Team-spilleregler Model og metode Model til egenafklaring omkring vision/mål for deltagerne vedr. team coaching De- og rekonstruktion af teams ud fra team-typer og gruppeudviklings-teorien Team coaching i praksis Coaching baseret projektudvikling Konflikt-coaching The Coaching Company s model for etablering af team-spilleregler The Coaching Company 9F model til resultatfokusering af teams Modul II: PENSUM Én-til-én coaching Perspektiv Introduktion til og træning i kraftfulde én-til-én metoder, der accelererer effekten af din coaching. Område Indhold Filosofi og ideologi Yderligere fordybelse i filosofien bag Coaching Baseret Ledelse Italesættelse af accelerationsbegrebet hos deltagerne i relation til egen acceleration Udsigtspunkter Forståelse for Coachens ressourceforstærkende egen-dialog Relationelle identitetsdannelser hos medarbejderne Konstruktive Forstyrrelser Anerkendelsens betydning The Disproportional Effect in coaching Refleksionen som motoren i coachingen Domæneteori fra rutine til refleksion Selvledelse hos medarbejderne Fra problemfokus til outcome-orientering Spørgsmålsvalgets effekt på coachingen Feedback og feedforward Model og metode Modelkompleks for grundlæggende antagelser hos den coachende leder Coachingens 4 relationelle positioner Maturanas model for udvikling og forandring De tre tankemæssige domæner The Inner Game The Coaching Company s Spørgsmålsguide Modul IV: PENSUM Acceleration af dit coachende lederskab Perspektiv Etablering af modelfortrolighed via virkelighedsnær træning, klargøring til certificering samt oversættelse af Coaching Baseret Ledelse til organisationsudviklingsværktøj. Fokus på ROI på coaching. Område Indhold Filosofi og ideologi Supplerende coachingmetoder Yderligere fokus på deltagernes egen-acceleration Fokus på den kommende certificering Return on Investment af coaching Udsigtspunkter De støttende og hæmmende perceptionsfiltre hos Coach og coachée Repetition på deltagerudvalgte områder Casebesøg af succesfuld leder med Executive Coach certifikat Strategisk forankring af Coaching Baseret Ledelse i organisationen Model og metode Perceptionsfiltre i coaching Coach træning med reflekterende team Coach træning den varme stol Inspiration til implementering af Coaching Baseret Ledelse i deltagerens organisation The Coaching Company s effektformel The Coaching Company s model til evaluering af ROI af coaching Konsolidering af udsigter, metoder og modeller 16»

5 Coaching fra situationsbestemt redskab til strategisk værktøj. Målet med min uddannelse som Executive Coach var at udfordre og udvikle min erfaring som coachende leder, hovedsageligt inden for karriere og forretningsudvikling kort sagt skærpe værktøjet, samt at være rollemodel for mit motto, mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst. Nu står jeg med favnen fuld af mange skarpe værktøjer og oplevelsen af en betydningsfuld personlig vækst, som omsættes til en strategisk indsats i forhold til implementering af Coaching Baseret Ledelse i hele vores forretning med fokus på acceleration af vores store menneske- og markedspotentiale. HR Direktør, certificeret Executive Coach Lise Krogh Løvschal, SAS Institute A/S Læringsmiljøet Med det mål at etablere det optimale læringsmiljø er forløbet designet som en blanding af forskellige læringsformer, bl.a. personlig pre-session, plenumundervisning, live-coaching demonstrationer, coachtræning med Coachpartner, coachtræning med supervision af en professionel Coach fra The Coaching Company, hjemmeopgaver, personligt coachforløb med professionel Coach, besøg af succesfulde ledere med Executive Coach Certifikat; og for hvert hold etableres ofte en erfa- og studiegruppe. Forløbets struktur Uddannelsen varer 6 måneder og forløber som illustreret og beskrevet nedenfor. Personligt formøde Modul I. 2 dage Modul II. 2 dage Modul III. 2 dage Modul IV. 2 dage Coaching Baseret Ledelse Teori og aktiv coaching træning Pre-session, individuel coaching Én-til-én coaching Teori og aktiv coaching træning Midt-session, individuel coaching Løbende supervision Team coaching Teori og aktiv coaching træning Virtuelle hjemmeopgaver og træning i egen organisation Organisatorisk forankring Teori og aktiv coaching træning Løbende udlevering af The Coaching Company s Coaching Kompendium Post-session, individuel coaching Certificering til Executive Coach Personligt formøde Forløbet starter eventuelt med et personligt møde med en professionel Coach fra The Coaching Company. Mødet afklarer, om uddannelsen og deltageren matcher hinanden. Mødet varer typisk halvanden til to timer. Indledende spørgeskema Når man har besluttet sig for at deltage, modtager man et elektronisk spørgeskema omfattende tre kategorier af spørgsmål: 1) Stamdata, kontaktoplysninger, uddannelsesmæssig baggrund, CV mv. 2) Deltagerens personlige og organisatoriske mål med uddannelsen og 3) Hvordan lærer deltageren erfaringsmæssigt bedst. Pre-session Efter returnering af det indledende spørgeskema er det tid til den første personlige coaching-session med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målet med denne pre-session, der varer 90 minutter, er at udforske deltagerens indledende tanker om det ønskede udbytte af forløbet. Deltagerens mål med forløbet formuleres og udpakkes i otte delmål. Undervisningsmodulerne Alle undervisningsmoduler varer fra kl. 09:00 til 16:00. Der veksles i undervisningen mellem teorigennemgang, live-coaching demonstrationer, træning med CoachPartner og træning med supervision. Selve undervisningsformen er i sig selv coachende, og op imod halvdelen af tiden er afsat til konkret træning med supervision. Træning med CoachPartner Træning sker med din CoachPartner, der er en af de øvrige deltagere. På denne måde simuleres coachingsituationer hjemme i virksomheden, når du er på uddannelsen. På det første modul sættes man sammen to og to efter en særlig model. Ud over træning med CoachPartner trænes også hjemme i virksomheden på medarbejdere og kollegaer.» 17

6 Har du gjort en forskel i dag som leder og som menneske? Efter gennemførelsen af Executive Coach uddannelsen er man ikke i tvivl Coaching Baseret Ledelse giver synlige resultater. Uddannelsens opbygning sikrer en konstant vekselvirkning mellem teori, praksis og refleksion resulterende i dyb læring. Allerede efter første uddannelsesmodul er man i stand til at gennemføre enkle coachingsamtaler, efter andet modul oplever man personligt, at den latente kompetence er overraskende klar til udfoldelse, og tredje modul fuldender en erkendelsesproces, der resulterer i en varig adfærdsændring. Den personlige coaching, der ligeledes er en del af uddannelsen, sikrer en personlig læring omkring realisering af eget potentiale, fordi der både er fokus på egen rolle som Coach, coachée og leder. Personerne bag The Coaching Company har et forpligtende engagement og en faglig kompetence, der gør det til en lærerig fornøjelse at deltage. IT-koncerndirektør, certificeret Executive Coach Kenneth Egelund Schmidt, Danfoss A/S Personligt coachforløb Et væsentligt element i forløbet er det personlige coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målet er tre-sidigt: dels at støtte og udfordre deltageren i relation til hans eller hendes udvikling som coachende leder, dels at coache deltageren på reelle og aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og at give oplevelsen af selv at blive coachet. Det personlige coachforløb omfatter tre sessions: en pre-session, en midt-session og en post-session lige inden certificeringen. Træning med supervision For at sikre den optimale læringshøjde og udvikling er der altid flere undervisere, så en stor del af træningen sker med supervision. Dette sikrer, at deltageren får optimal sparring og supervision i forbindelse med sin tilegnelse af pensum og udvikler sin egen coachende lederstil. Herudover får hvert Coachpar en midtvejs-supervision og en supervision lige inden certificeringen. Hjemmeopgaver Efter hvert undervisningsmodul modtager hvert coachpar en hjemmeopgave med udgangspunkt i teorien fra det netop gennemførte undervisningsmodul. Som hovedregel er en del af opgaven, at der gennemføres en coaching-session hjemme i virksomheden. CoachPartneren kan inviteres med til den andens hjemmecoaching, og efterfølgende beskrives de to sessions og især læringspunkterne. Alle deltagernes refleksioner gøres elektronisk tilgængelige for de øvrige deltagere for at sikre størst mulig videndeling. The Coaching Company s Coaching Kompendium og coachingværktøjer Løbende igennem uddannelsen får deltageren udleveret The Coaching Company s Coaching Kompendium på op imod 1000 sider med ledelsesteorier bag Coaching Baseret Ledelse, modeller, metodikker m.v. Kompendiet er i PowerPoint-format og derfor let tilgængeligt. Endvidere uddeles abstracts, som uddyber det erhvervspsykologiske fundament, som Coaching Baseret Ledelse bygger på. Endelig får deltageren udleveret en række laminerede coachingværktøjer til brug for træning og efterfølgende brug hjemme i virksomheden. Erfa- og studiegruppe De fleste hold vælger at etablere en studiegruppe, som mødes 4-5 gange under forløbet. Når uddannelsen er afsluttet, ændrer gruppen karakter til en erfa-gruppe. Herefter gæster nogle af underviserne typisk disse erfa-grupper. Undervisningsteamet På uddannelsen møder deltagerne et team bestående af nogle af Danmarks absolut bedste undervisere og Coaches fra The Coaching Company samt gæsteindlæg fra tidligere certificerede Executive Coaches. 18»

7 Executive Coach Certifikat Hans Hansen har gennemført og bestået Executive Coach uddannelsen hos The Coaching Company på hold 11/2005 Certificering og beståelsesprocenter Forløbet afsluttes med en omfattende certificering, der indeholder følgende elementer: Skriftlig prøve på basis af ca. 32 spørgsmål, som afdækker, hvordan deltageren har taget filosofien og værktøjerne til sig, og i hvilke situationer han eller hun har taget de forskellige elementer i brug, og hvordan det har accelereret effekten af lederskabet Én-til-én coaching-demonstration. Sammen med sin CoachPartner skal deltageren på 30 minutter gennemføre en regulær coaching-session efterfulgt af en egen-refleksion Deltagelse i en 2-timers team-proces med efterfølgende opsamling og fremlæggelse Uddannelsesansvarlig, Ekstern censor, Direktør og Partner, Bettina Clement, Erhvervspsykolog og associeret Coach The Coaching Company Anne Jacobsen, The Coaching Company Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Jesper Elling, The Coaching Company Certificeringen foretages af to interne censorer og en ekstern censor (erhvervspsykolog), hvoraf sidstnævnte er uden relationer til deltagerne. For at gå op til certificeringen skal alle undervisningsmoduler været gennemført, og alle hjemmeopgaver skal være gennemført og afleveret til tiden. Beståelsesgraden på de seneste 16 hold er ca. 80 %. Skulle man ikke bestå første gang, får man yderligere supervisionssessions samt en re-certificering uden beregning. Stort set alle, der har valgt at gå op igen, har bestået. The Coaching Company s Executive Coach uddannelse blev mit valg, da jeg fra første kontakt med The Coaching Company oplevede en professionel sparring omkring mine arbejdsmæssige problemstillinger. Selve uddannelsen er nøje tilrettelagt således, at der er plads til megen variation og fleksibilitet i forhold til holdets sammensætning. På den måde sikres optimal læring for alle deltagere. Underviserne er dygtige formidlere, men også meget modtagelige over for ændringer og forslag. På en meget professionel måde skaber de mere dynamik og drejer undervisningen i den retning, som gavner både den enkelte og holdet som helhed. Indholdet i uddannelsen er fornuftigt nok baseret på meget praktiske øvelser, der udføres af deltagerne efter gennemgang af teoridelene Coaching er et værktøj, som man skal indøve igen og igen, og netop de praktiske øvelser gør, at teorien bliver bundet sammen, og overblikket fås således, når man bliver certificeret. Uddannelsen har givet mig fornyet motivation, og jeg praktiserer nu Coaching Baseret Ledelse i dagligdagen, hvilket har givet nye perspektiver, udfordringer, overblik og resultater. CRM-Manager, certificeret Executive Coach Christian Jeppesen, Oticon A/S Tidsforbrug Det estimerede tidsforbrug ser således ud: Undervisning: 8 dage Personlige supervisions- og coachingsessions: 4 sessioner à hver 90 minutter Certificering: 1 dag Hjemmeopgaver: 4 opgaver, i alt ca. 2 dage Yderligere træning i virksomheden: efter behov I alt ca. 15 dage over 6 måneder. Optagelseskrav og tilmelding For at blive optaget på uddannelsen skal du have deltaget i et indledende møde, hvor vi sammen ser, om uddannelsen matcher dine behov, og om dine kvalifikationer matcher forløbet. For at blive optaget på uddannelsen skal du være leder eller intern HRspecialist. Der kræves som hovedregel mindst 3 års erfaring som leder og en længerevarende kommerciel eller ledelsesmæssig uddannelse. Efter adskillige introforløb til coaching måtte jeg konstatere, at der skulle mere til, for at jeg kunne anvende coaching i hverdagen. Med Executive Coach uddannelsen (og den disciplinerede afsluttende eksamen) har jeg fået en dybde og en bredde i min forståelse og anvendelse af coaching, der gør mig i stand til at anvende coaching i hverdagen. Det spænder fra én-til-én coaching, korridor-coaching til team coaching. Leder af personalepolitisk kontor, certificeret Executive Coach Jette Frederiksen, Personalstyrelsen Investering, holdstart og lokaliteter Investering ,- ekskl. moms, inkl. alle undervisningsdage, én-til-én coaching af deltageren, supervision, gennemgang og feedback på hjemmeopgaverne, forplejning, The Coaching Company s Coaching Kompendium samt eksamen/certificering. For konkrete datoer besøg venligst under menupunktet Executive Coach uddannelsen eller kontakt os på telefon Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company, Kølles Gaard, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk. Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på vores hjemmeside under menupunktet Ydelser og Executive Coach uddannelsen.» 19

8 Adm. direktør, deltager på Executive Coach uddannelsen Karin Verland, Pfizer Danmark For mig er coaching en overordentlig vigtig bestanddel af moderne ledelse. I Pfizer er vi så heldige at have en bred sammensat leder- og medarbejderstab, der både efterspørger og benytter sig af feedback og coaching i vid udstrækning. For mig vil en lederstil uden coaching være utænkelig. En leders fornemste opgave er ikke at komme med svarene på alle spørgsmål, men derimod at fremelske et miljø og en samarbejdsform, der bygger på dialog. Jeg ser dagligt eksempler på, hvordan det at benytte coaching i mere eller mindre formaliseret form fremmer både den personlige glæde og det faglige niveau. Begge dele til gavn for såvel individet som forretningen. Men god coaching kræver de rette værktøjer, og dem har jeg fået gennem "Coaching Baseret Ledelse ". 12

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Forskning i Coaching Baseret Ledelse 6 De optimale rammer for accelerationen af dit lederskab - The Coaching Company i Hørsholm

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer SEB Gruppen A/S tilbyder ny kompetenceskabende uddannelse SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM Personlig ledelse Talentledelse Coaching Innovation Handlekraft & Indflydelse Stresshåndtering Kommunikation Motivation Målsætning Konflikthåndtering Forhandling Salg

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Studiecoaching Forfatter: Jakob Fog Vejleder: Åse Lading Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Antal tegn/normalsider: 179.826/74,9 Index Abstract... 2 Indledning... 3 Problemfelt...

Læs mere

Lederuddannelse i vidensamfundet

Lederuddannelse i vidensamfundet Lederuddannelse i vidensamfundet At have høj faglighed og stærke kompetencer vil ikke være tilstrækkeligt i fremtidens vidensamfund. Morgendagens ledere skal have eller tillære personlige egenskaber, der

Læs mere