Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab"

Transkript

1 Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr afgift kr = Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed: Overbyvej 16, Skærup, 7080 Børkop STEMPEIMÆRKE FREDERI CIVILRI Anmelder: Advokat Ole Vedel Jensen "Sønderport" Sønderbrogade Vejle Tlf / U Srt 01 ENDELIGT SKØDE Erklæring om ejendommens anvendelse. En del af ejendommen, nemlig stuehusets værdi kr ,00 svarende til 28,24% er te helårsbeboelse, og denne del af ejendommen var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brugfor ejeren. Underskrevne specialarbejder Leif Andersen, Overbyvej 16, Skærup, 7080 Børkop, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede: specialarbejder Henning Peter Madsen Bindeleddet 2, Grejs, 7100 Vejle den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom beliggende Overbyvej 16, Skærup, 7080 Børkop og skyldsat under: Matr. nr. 13 a Skærup by, Skærup, af areal iflg. tingbogen 6 ha m2 Matr.nr. 13 q smst., af areal iflg. tingbogen 1 ha 7280 m2, heraf vej 260 m2 noteret som landbrug samt Matr.nr. 3 b Skærup by, af areal iflg. tingbogen 6 ha 3551 m2 Matr.nr. 13 b smst., af areal iflg. tingbogen 6 ha 7294 m2 hvilke matrikelnumre i det hele udgør fredskov og således, at nærværende overdragelsen f.sv.a. disse arealer vil være at anmelde skovtilsynet. J. nr ovj/ib

2 Det bemærkes, at ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1996 inkluderer et areal på 42 ha 1184 m2 og ovenanførte areal udgør samlet alene 21 ha 3737 m2. Sælger retter henvendelse til vurderingsmyndigheden med henblik på at fremskaffe nu ejendomsvurdering. Det bemærkes, at en del af ejendommen - jfr. herved også det fra Børkop Kommune fremsendte ejendomsoplysningsskema - er beliggende i byzone, medens resten er beliggende i landzone. Eventuel udgift tilfrigørelsesafgifter køber uvedkommende. Handelen er i øvrigt indgået på følgende vilkår, idet det bemærkes, at der mellem parterne er indgået købsaftale af 13. december "1? Ejendommen: l.j; Ejendommen sælges, som den er og forefindes og som beset af køberen med grund og :; Lø: ; de_på.denne værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, samt alle slags /ir ^ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger, faste lampesteder og fast badevæ- 1.'; ^relsesudstyr (lamper, spejle og hylder) og alt ejendommens øvrige tilliggende og tilhø- ;;;.^:;;: ; rende,...'. 1^& 1.2 ;Med i overdragelsen følger elkomfur af mrk. Voss, emhætte af mrk. Husquarne, køleskab af mrk. Gram samt opvaskemaskine af mrk. Bosch. Yderligere medfølger nærmere mellem parterne aftalt driftsinventar således som nævnt er anført under købsaftalens punkt 8. Det præciseres, at det nævnte driftsinventar i det hele overtages, således som det er og forefindes og som af køber beset. Eventuelle udgifter i forbindelse med omregistrering samt i øvrigt klargøring og syn er sælger uvedkommende. Der medfølger ikke under overdragelsen avl, besætning eller beholdninger. Det er specielt mellem parterne aftalt, at sælger har ret til - indtilfraflytningaf boligen - at afhente ca. 30 m3 asketræ i skoven til brug for opvarmning af den anførte bolig. Den har anførte mængde af træ kommerfratoppen af de allerede skovlede gavntræer. - Køber betinger sig dog, at stammernefraallerede skovlede træer ikke fjernes men blot henligger til købers senere benyttelse. Der er ikke i relation til den overdragne ejendom eksisterende leje-, forpagtnings- eller jagtrettigheder. Ejendommen er tilsluttet fællesantenneanlæg (Skærup antenneforening) og der er pligt til medlemsskab. I relation til ejendommens miljøforhold oplyser sælger, at ejendommen er godkendt til nuværende produktion med dyr i dybstrøelse. I relation til miljøforholdene bemærkes, at køberen i forbindelse med nærværende handel har fået udleveret kopi af miljøtilsynsrapport af 29/

3 * Akt: skab nr. -> (Udfyldes af tinglysningskontoret) 1.3 Ejendommen opvarmes ved halmfyr/træfyr. - Den på ejendommen værende olietank opgraves på sælgers foranledning og regning, og det betinges af køber, at eventuel konstateret forurening fjernes uden udgift for køber. - Yderligere fjernes på samme vis brændeskur. 2. Mangelsindsigelser: 2.1 Under henvisning til Lov om Forbrugerbeskyttelse ved Erhvervelse af Fast Ejendom m.v., kap. 1, erklærer parterne, at nærværende overdragelse ikke er omfattet af reglerne. Køberen er udtrykkelig gjort bekendt med, at termorude i bagdøren er punkteret samt at loftet i køkkenet - af tidligere ejer - er sænket. I sidstanførte forbindelse er el-installationen måske ikke lovlige, men nævnte accepteres af køber uden regres til sælger. 2.2 Under henvisning til Lov om Forbrugerbeskyttelse ved Erhvervelse af Fast Ejendom m.v. kap. 2 bemærkes, at køberen i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen har underskrevet erklæring om fortrydelsesret og samtidig gjort bekendt med retsvirkningerne heraf 3, Byrden servitutter m.v.: 3:1 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, f hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, idet bemærkes, at der på ejendommen er lyst følgende servitutter: F.sv.a. matr.nr. 13 a og 13 q: Dok. om elektriske maser m.v.-vedr. 13 a Dok. om oversigtsservitut - vedr. 13 a Dok. om adgangsbegrænsning i henhold til lov 95/1957, 35 - vedr. 13 a Dok. om byggelinie i h.t. lov nr. 95/1957, 40 - vedr. 13 a Dok. om kabelanlæg m.v. - vedr. 13 a Dok. om medlemsskab af Skærup antenneforening - vedr. 13 a. F.sv.a. matr.nr. 3 b og 13 b: Dok. om benyttelse afvej - vedr. 13 b Dok. ang. Skærup Kirke - vedr. 3 b Dok. om elmaster m.v Dok. om elmaster m.v. 3.2 I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

4 ' Køberen indtræder endvidere i sælgerens rettigheder og forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber m.v., herunder el, vand og varme. Det bemærkes, at ejendommen er tilsluttet Skærup vandværk samt at der er opsat vandmåler. 4. Overtagelse: 4.1 Overtagelsen finder sted den 1. februar 1997, fra hvilken dato ejendommen henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende. 4.2 Risiko for ildsvåde er dog allerede fra købsaftalens dato overgået til køberen, således at denne i ildsvådestilfælde kan hæve brandassurancesummen, dog til anordningsmæssig anvendelse og mod opfyldelse af nærværende skødes bestemmelser. 4.3 Uagtet ovenanførte overtagelsesdag og dermed skæringsdag er der mellem parterne enighed om,- at køberen allerede fra 1. januar 1997 har disponeret over skovarealet. Køber har i denneforbindelsea'conto til medvirkende ejendomsmægler betalt kontant kr,);-jg , f -p ; - -" - - ' -' :,5Sfc' 4.4 Yderligere er det mellem parterne aftalt, at sælger - vederlagsfrit - kan blive boende på : ejendommen samt disponere over det nødvendige staldareal til opstaldning af de nu på < ejendommen værende kreaturer indtil 1. maj Det bemærkes dog, at sælgerenindtilfraflytning- betaler udgifterne til el, vand, varme samt kontingent til antenneforening. Såfremt sælger ønsker atfraflyttefør 1. maj 1997, skal dette meddeles køber senest 1 mdr.førfraflytning. 5. Refusionsopgørelse: 5.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens udgifter og indtægter. 5.2 Saldoen på refusionsopgørelsen berigtiges kontant. 5.3 Sælgeren drager omsorg for aflæsning af ejendommens el-, vand- og varmemålere pr. overtagelsesdagen, og for at meddelelse om ejerskiftet tilgår de respektive værker. Endvidere sørger sælger for at afmelde evt. betalingsservice i eget pengeinstitut. 5.4 Køber er ansvarlig for, at alle terminsydelser, som forfalder til betaling efter overtagelsesdagen på overtagne prioriteter, betales rettidigt. Opmærksomheden henledes på, at dette også er tilfældet, selv om køber ikke modtager terminsopkrævninger. Køber er

5 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) C specielt gjort opmærksom på, at de terminsopkrævninger, der udsendes omkring overtagelsesdagen, kan lyde på sælgers navn, hvilket kan give forsendelsesproblemer. 5.5 Ovennævnte gælder ligeledes vedr. ejendommens skatter m.v. 6. Sælgers oplysninger: 6.1 Sælger oplyser, at de på ejendommen værende bygninger sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, at ejendommen afleveres i ryddeliggjort stand med brugbart og gældfrit løsøre, at der sælgeren bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Der henvises dog til det ovenfor under punkt 2.1 anførte, at der sælger bekendt ikke er sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, at der ikke foreligger varmesynsrapport, der ikke er mere end tre år gammel, eller energiplan og energimærkning, der er overgivet til køber, at der sælgeren bekendt ikke - f.sv.a. boligen - har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget af svamp eller insekter, at der ikke er pålignet ejendommen gæld til vej, fortov, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og andre anlæg. Fremtidig pålignet gæld af denne art er sælgeren uvedkommende, hvorved sælgeren oplyser, at der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser, der vil berøre ejendommen fysisk eller økonomisk, at der ikke sælger bekendt påhviler ejendommen utinglyste rettigheder -eller forpligtelser, og at sælger i forbindelse med nærværende handel begærer ejendommen omvurderet/nyvurderet, jfr. herved det ovenfor anførte, at der ikke er etableret læplantning med statstilskud indefor de senest 10 år, at eventuelle termoruder i boligen - cfr. dog det ovenfor anførte - ikke er defekte eller punkterede pr. overtagelsesdagen. Eventuel reklamation skal af køber foretages senest 14 dage efter, at køber disponere over boligen, at der ikke overtages momsreguleringsforpligtelser. 7. Forsikring: 7.1 Ejendommen er behørigt forsikret imod brand i Topdanmark under police nr

6 7.2 Om ejendommens øvrige forsikringsforhold oplyser sælger, at bygningsforsikring i øvrigt er tegnet i samme selskab. Sælger oplyser, at forsikringen ikke dækker angreb af svamp/insekter eller udvidet rørskade. 7.3 Køber tegner selv forsikring fra overtagelsesdagen. 8. Købesummen: 8.1 Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver enmilliontrehundredeogtotientusinde kroner 00 øre, der betales således: 8.2 Et beløb på kr ,00 berigtiges ved, at køber overtager det i DLR tilbudte ejerskiftelån. Lånet hjemtages som et obligationslån 8% p.a.. Nettoprovenuet tilfalder sælger, der afholder samtlige udgifter i forbindelse med hjemtagelsen, herunder indskud, gebyr, stempel m.v. Ændringer i ejerskiftelånets størrelse eller anført ydelse m.v. reguleres jf købsaftalens bestemmelser. 8.3 Et beløb på,. kr ,00 er betalt kontant til Nybolig Ingo Mortensen. 8.4 Et beløb på kr ,00 betales kontant ved nærværende skødes underskrift, jfr. dog ovenfor. 8.5 Restkøbesummen kr ,00 berigtiges ved, at der udstedes et eller flere pantebreve fra køber til sælger eller ordre med pant i ejendommen. Pantebrevet har oprykkende pant næst efter lån nævnt ovenfor under punkt 8.2. Pantebrevet udstedes i øvrigt på de vilkår, der fremgår af købsaftalen. Parterne erklærer, at de oplysninger, sælger skal give i medfør af Kreditaftalelovens 8A, stk. 2, er behørigt meddelt, hvilket køberen ved sin underskrift bekræfter lait købesum kr (^00 at Realkreditlån er på solidarisk og statutmæssige vilkår.

7 Akt: skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) 9. Ejendomsværdi: 9.1 Ejendommen er pr ansat til ejendomsværdi med kr., heraf grundværdi kr. - begge efter kontant ejendomsværdi. 9.2 Af hensyn til stemplingen erklærer parterne på tro og love, at købesummen opdeles som følger: Værdien af den faste ejendom kr ,00 Værdien af driftsinventar kr Købesum ialt kr Idet ejendommen ikke er selvstændig vurderet til ejendomsværdi erklærer parterne på tro og love. at.den aftalte købesum er lig med ejendommens værdi 1 handel og vandel Omkostninger: f^0?l^ Omkostningerne 4il; stempling og tinglysning af nærværende skøde betales af køber og sælger med halvdelen hver, medens køber alene betaler salær til berigtigende advokats l'qjz -Sælgeren alene.: betaler omkostningerne til ejendomsmægler Nybolig IngOoMortensen, 7100 Vejle og til egen advokat samt de med ejendommens frigørelse for ikke overtagen pantegæld forbundne omkostninger. * Køber alene betaler, for oprettelse af.sælgerpantebrevet. Sælger betaler dog den merudgift, der opstår, hvis der ønskes mere end et pantebrev Evt. omkostninger i forbindelse med notering af ejerskifte hos kreditforeninger eller private panthavere betales alene af køber. Vejle, den?./ 1997 som køber: Henntc^ Peter Madsen

8 .. * Vejle, den 1 f som sælger: yi 1997 Leif Andersen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringensrigtighedsamt om underskriverens myndighed for så vidt angår sælger/sælgerne: mm. Navn: Stilling; Bopæl:- Navn: Stilling: Bopæl: l&fgx&l - mm II SkGdsrnodtaao om cp^ywc^so bstinge'teer, -fr. ; ngre!s8 GI 17. j, v '! ^ i - w. tekontoret.deh^,?? M /3'a.. /.3 5 > ' =,^..-f ry--'- Dohørlg erklæring r^cv^ns amvgrvelsas- :;,rviinist3r:ats bekendt- -..:...«^...-,^.,,-f *<v,.4:«/x..«.-. ; i"- -...;_ 0-iL».Jje^C.{ ',.;,-. fz 0~ SU f<rdj-w//j r I H:^. ^vjn't,fcjfcn0oms5ratttl<ontc;hc'j" J."/ 2 19-*7 ELIN JEPSEN Matr: 13 A. ^Q. m.fl Skærup By, Skærup s Retten i : Fredericia Indført den : Lyst under nr.: ^C^>c^ Vy4 //<5> / -

9 *** * *** Side: 10 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 B m.fl., Skærup By, Skærup Ejendomsejer: Henning Peter Madsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Vejle den Kirsten Nielsen

10 Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand (or individuel retsforfølgning Afgift: DKK Ejerlav: Skærup By, Skærup IJ^CQ Matr. nr.: 13 A Skærup By, Skærup m.fl. /? >-/ Akt: skab - nr S ^ (Udfyldes af ting- å^l lysningskontoret) ^^ Gade og husnr: Overbyvej 16 Kreditor hæfter for disse oplysninger Pålydende nyt lån - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån - Indfrielsessum, indfriede lån - Omkostninger, indfriede lån - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb Ved beregningen er anvendt kursværdi DKK DKK DKK 7 409DKK 5.836DKK DKK Sagsnummer: (02) Side 1 af 9 Anmelder" Navn: Adr.: Tlf.nr 32/3> -Vfft2.feU-*?é 3829 Realkredit Service Cruppe67B ginens Kanal København K Telefon PANTEBREV ORIGINAL «TA 4.800»u0 iiwu R Debitors Henning Peter Madsen navn og bopæl: Fruegaard Overbyvej 16 Skærup 7080 Børkop erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr København Lånets størrelse: 5,00% årlig rente. Rente og afdrag andrager kvartårlig 1,6134% af hovedstolen. Herudover betales reservefonds- bidrag 0/5852% p.a. beregnet af restgælden dog minimum 800 DKK p.a. pr. lån. Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. j an mar., 11. juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli sep., 11. dec. for perioden 1. okt dec. Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser 1 Rente- og betalingsvilkår: 30-årigt obligationslån Serie 23D Realkredit Danmark A/S DKK NB. Bopeelsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se side 8, punkt 9 a.

11 Sagsnummer: (02 Side 2 af 9 Opsxg^lse: Oprykl c ende pant ere t efter Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Matr.nr. 13 A Skærup By, Skærup 3 B Skærup By, Skærup. _ 13 B Skærup By, Skærup 13 Q Skærup By, Skærup Ingen Den ppntsatndom: te ej Respekterede De før den lyste servitutter m. v. ning Henvisil i()gen til strækk elig) Særlige bestemmelser: 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. Lånets afvikling. Lånet afvikles som annuitetslån. Eiebitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag/rentemarginal ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overenstemmelse med pantebrevet, ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den idste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eler helligdag. åfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. ydelserne indregnes endvidere bidrag/rentemarginal efter kreditors nærmere bestemmelse. Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget/rentemarginalen i overensstemmelse med førnævnte judlånsregulativ for grupper af lån, herunder også for salllerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete tilfælde

12 Sagsnummer: (02) Side 3 af 9 A fastsætte særlige individuelle bidrag/rentemarginaler for lån, hvor betalingsforpligtelsen overfor kreditor har været misligholdt. Størrelsen af ydelserne og af bidraget/rentemarginalen på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Ændringer heri, der foretages i lånetsløbetid, meddeles debitor skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en førstkommende termin. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i forbindelse med udbetalingen. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. '- Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen.' Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog J henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet

13 Sagsnummer: (02) Side 4 af 9 tor ophøret af den hidtidige anvendelse. Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendomme, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50 arige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i ^:akt med salget af de enkelte lejligheder. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger skemaer, låneansøgninger mv., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for lereditors lånetilbud. Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre emd lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves eikstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i eet pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt c.er er taget forbehold herfor ved indfrielsen. ndfrieise. Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre beløb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene irjåtte være skyldig. den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på gfrundlag af den nye restgæld. Ejørtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor f en til realkreditobligationsrestgælden svarende post realkreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr for indfrielsen. Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligationsbeløbet til pari. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved ^udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31.

14 Sagsnummer: (02) Side 5 af 9 g oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb. Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer. Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på restgælden alene. For førtidig indfrielse af lån, der er udbetalt kontant med eller uden rentetilpasning, kan kreditor fastsætte vilkår herfor med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer. Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godt- é gjort af debitor. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ. Force Majeure. Kreditor er ikke ansvarlig for skader eller tab der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer. Ligeledes er kreditor ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes strejke, lock-out og blokade. Dette gælder uanset, at kreditor selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af kreditors funktioner. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kreditor til ved refinansiering at forsyne pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol, rentevilkår og lånetype samt til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så længe kreditor har pant i ejendommen.

15 Sagsnummer: Side 6 af 9 (02) B. lunderskriftsvilkår Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold til Kreditaftalelovens pgf. 8a og 8b. Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u- anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lå- ; net(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler - m eg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter. 4øvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 8 g side 9). Hvis pantebrevet alene underskrives af d ibi" tor, erklærer denne samtidig at vajre ugift/ikke at leve i regipartnerskab, eller at ejen- s treret dommein ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. u den ^ - ^ 200"^ Som øvrige debitorer: ^disr?"*^? Underskrift Henning Peter Madsen Underskrift W is debitor er gift/lever i regipartnerskab, erklærer med- streget unde skrevne ægtefælle/registrerede partije r samtykke i pantsætningen jfr. lov om ægteskabets retsvirkni.nge r 18. tlufg /kom juacutc^ Under skrift Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift

16 Sagsnummer: (02, Side 7 af 9 Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Stilling Bopæl Else sistent Navn Stilling T*.,., Bopæl ^'Zl^ f>;m--. "-.;^--«y2si*a Til vitterlighed om ægte mjider skrift (er), dateringens rigtighed og under skriverens(nes) myndighed: Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl

17 Sagsnummer: (02 Side 8 af 9 E, ; ITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B. lebitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældnde vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder ejventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar. 2. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe,eller ind- -fri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 4. Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. PS samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 5. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens takst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denn». Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. 6. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens paragraf 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 7. Dobitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. flp Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, ronter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringspræmier - samt moraronter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er a1 : holdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. 9. Uéinset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: aj hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 4, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

18 Sagsnummer: (02) Side 9 af 9 c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og '-- f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.

19 *** * *** Side: 10 * * * * * *** n * * * Retten i Fredericia Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen E 57 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 A m.fl., Skærup By, Skærup Ejendomsejer: Henning Peter Madsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Betinget af lysning i anden retskreds Anm: Pantebrev DLR Kredit, Dkk Retten i Fredericia den fm

20 Side: 11 * * * Retten i Vejle * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 B m.fl., Skærup By, Skærup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : 5260 Afvist fra tingbogen den på grund af manglende tinglysningsgenpart Retten i Vejle den Nielsen tlf

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere