vexa-ordbog over finansielle begreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vexa-ordbog over finansielle begreber"

Transkript

1 vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans formidler lån, hvor der kvartalsvis skal betales ydelse. Den kvartalsvise ydelse kaldes også termin. Et 30-årigt lån vil således bestå af 120 kvartalsvise terminer. Ydelse før skat Beløbet som hver termin betales til ejeren af pantebrevet. Ydelse efter skat Med de gældende skatteregler kan 32% af renteudgifterne fratrækkes i den beregnede skat. Med andre ord nedsættes Deres skat med 32% af renteudgiften. Deres reelle ydelse er således mindre end den ydelse som De hvert kvartal betaler til ejeren af pantebrevet. Afdrag Et afdrag er den del af ydelsen som gælden nedbringes med. Rente Rente er prisen på at låne penge udtrykt i procent pr. tidsenhed, ofte et år. Rente på lån formidlet af Vexa Finans bestemmes først og fremmest af, hvilken prioritetsstilling lånet har i ejendommen. Jo bedre placering, des lavere rente. Vexa Finans tilbyder lån med enten variabel rente eller fast rente. Den variable rente følger udviklingen i pengemarkedsrenten (den rente pengeinstitutterne indbyrdes låner hinanden penge til) og vil blive reguleret kvartalsvis såfremt der sker ændringer i denne. Den tekniske betegnelse for pengemarkedsrenten er CIBOR3, hvor CIBOR står for Copenhagen InterBank Offered Rate og 3 betyder 3-måneders renten. Den variable rente kan således både falde og stige i lånets løbetid; og ydelsen på lånet vil svinge i takt hermed. Den tilbudte faste rente er ligeledes bundet op på pengemarkedsrenten ved låneaftalens indgåelse, men den vil herefter ikke ændres i lånets løbetid uanset udviklingen i pengemarkedsrenten. Ydelsen på lånet vil derfor være konstant. På låneaftaletidspunktet vil den faste rente typisk være en del højere end den variable rente. Hvilken rente De skal vælge som låntager vil derfor afhænge af, hvilke forventninger De har til renteudviklingen i lånets løbetid. En faldende pengemarkedsrente vil gøre et variabelt forrentet lån mere fordelagtigt end et fast forrentet, mens en stigende rente kan betyde, at det fast forrentede lån over tid bliver billigere end det variabelt forrentede.

2 2 Rente Pct./år Ydelse før skat Kr./år År År Fast forrentet lån Variabelt forrentet lån Pålydende rente er den rente, som er påført pantebrevet som årlig rente. Den nominelle rente eller også kaldet den effektive rente er den rente, der tager hensyn til antallet af rentetilskrivninger i løbet af året. Har lånet eksempelvis en pålydende rente på 8,0% med kvartalsvise rentetilskrivninger, så kan den nominelle eller effektive årlige rente (i) beregnes efter formlen: i = (1 + r/t) t - 1, hvor r er den pålydende rente udtrykt som decimaltal og t er det årlige antal rentetilskrivninger. I eksemplet bliver i = (1 + 0,08/4) 4 1 = 0,0824 eller 8,24%. Vexa Finans kan i øjeblikket tilbyde lån med en pålydende rente fra 7,6033%. ÅOP ÅOP er en forkortelse af Årlig Omkostning i Procent og viser den gennemsnitlige årlige omkostning ved lånet når alle omkostninger indregnes: kurstab, tinglysningsafgift, stempelomkostninger, stiftelsesprovision, faste omkostninger og renter. Eksempelvis kan ÅOP beregnes til 8,67% for et lån på kr formidlet af Vexa Finans, med en pålydende rente på 7,6033% og en løbetid på 30 år. For et lån på kr med pålydende rente 7,6033% og en løbetid på 20 år bliver ÅOP 9,22% Afdragsfri periode For både variabelt og fast forrentede lån vil der være mulighed for at aftale en afdragsfri periode. I den afdragsfri periode skal der alene betales renter af lånet. Lånets prioritetsstilling Prioritetsstillingen angiver lånets placering i ejendommen og dermed også den rækkefølge, som lånene vil blive indfriet efter i tilfælde af en tvangsauktion. Er der optaget flere lån i ejendommen vil det første lån være bedre placeret end lån nr. 2, der igen er bedre placeret end lån nr. 3 etc. Da långiveren for lån nr. 1 har større sikkerhed for at få lånet tilbagebetalt

3 3 end långiver nr. 2 betyder det som regel, at renten på lån nr. 1 vil være lavere end renten på lån nr. 2 etc. Belåningsgrad Procentsats, som beskriver hvor stor en del af ejendommens handelsværdi, der er belånt. Er der f eks 1,0 mio. kr. gæld i en ejendom med en handelsværdi på 1,5 mio. kr. så er belåningsgraden 67%. Friværdi Forskellen mellem en ejerboligs handelsværdi og den restgæld, der er i ejendommen. Er ejendommens handelsværdi på 1,5 mio. kr. og er der en restgæld på 1,0 mio. kr., så er der en friværdi på 0,5 mio. kr. Annuitetslån Vexa Finans formidler annuitetslån, der er kendetegnet ved at ydelsen ved en given rente er konstant over hele lånets løbetid. Ydelsen består af renter og afdrag. I begyndelsen vil hovedparten af den betalte ydelse være rente og kun en lille del vil være afdrag. Det omvendte forhold vil gælde i den sidste del af lånets løbetid, her vil afdraget udgøre den største del af ydelsen. Kurstab Differencen mellem den gæld, man påtager sig, og det beløb, der udbetales efter salget af pantebrevet. Til privatpersoner med ejer- eller andelsbolig formidler Vexa Finans pantebreve til kurs 95 (er ejendommen beliggende i landzone er kursen 94). Er hovedstolen på pantebrevet f eks kr., vil De således få kr. for pantebrevet. For lån til erhverv er fastsættes kursen på pantebrevet individuelt. Retsafgift Staten opkræver et fast beløb på kr. for at indføre et pantebrev i ejendommens tingbogsattest. Stempelafgift Staten opkræver en afgift på 1,5% af pantebrevets hovedstol, oprundet til nærmeste 100 kr. for at godkende pantebrevet og sætte stempel på dette. Tinglysningsafgift Retsafgift og stempelafgift kaldes under ét for tinglysningsafgift. Stiftelsesprovision Vexa Finans tager en stiftelsesprovision på 2,5% af lånets hovedstol. Beløbet dækker omkostninger til lånesagsbehandling, tilbudsgivning og pantebrevsformidling til pantebrevskøber samt kontakt til tinglysningsmyndigheder.

4 4 Faste omkostninger Vexa Finans tager et fast beløb på kr. til dækning af omkostninger til produktion af lånedokumenter. Såfremt der i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries lån i eller uden for ejendommen opkræves et beløb på i alt kr., der dækker omkostninger til indhentning af restgældsoplysninger og indfrielse af lån. Nettoprovenu Nettoprovenuet er pantebrevets hovedstol fratrukket alle omkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. Nettoprovenuet er det beløb, der udbetales til Dem ved afregning af lånet. Såfremt De har indgået aftale om indfrielse af gæld vil Vexa Finans indfri denne førend restbeløbet udbetales til Dem. Kreditomkostninger Kreditomkostninger er alle renter lagt sammen i hele lånets løbetid samt alle omkostninger og gebyrer der er i forbindelse med låneoptagelsen. Tinglysning At tinglyse et pant betyder at man får offentliggjort og lovliggjort udlånerens krav på at få sine penge, og at udlåneren må kræve pantet solgt, såfremt dette ikke sker ifølge de aftalte vilkår. Pantebrevet vil fremgå af tingbogsattesten, og kan kun slettes såfremt gælden er betalt, eller hvis panthaver eftergiver denne. Tingbogsattest Af tingbogsattesten fremgår bl.a. ejendommens købspris, adkomsthaver og hvilke lån, der er tinglyst i ejendommen samt renten, hvis der er tale om fast forrentede lån. Restgæld på lån fremgår ikke, da lån ikke opdateres centralt. Debitor Debitor er låntager, ejendommens ejer, den der skylder penge til panthaver eller kreditor. Kreditor En kreditor er långiver, panthaver, den der låner penge til debitor. Indfrielse Et pantebrev formidlet af Vexa Finans kan altid indfries af Dem før udløb. Det kan opsiges med 3 måneders varsel til en termin til indfrielseskurs 103. Skyldes der f eks kr. på indfrielsestidspunktet, kan pantebrevet indfries til kr. Har De f eks optaget et fast forrentet lån og nu oplever at renteniveauet falder, vil De altså have mulighed for at optage et nyt lån til lavere rente og anvende lånet til at indfri det højere forrentede lån. Modsat lån i mange banker, kan de lån, som Vexa Finans formidler ikke opsiges af udlåner medmindre De misligholder lånet, dvs. ikke betaler terminsydelser til tiden. De risikerer således ikke at blive mødt med et krav om indfrielse selvom Deres økonomiske situation ændrer sig: f eks i tilfælde af arbejdsløshed, skilsmisse, langvarig sygdom eller hvis ejendommens værdi falder.

5 5 Respekterer efterfølgende optagelse af realkreditlån Et pantebrev formidlet af Vexa Finans respekterer efterfølgende optagelse af realkreditlån (kun lånetypen annuitetslån) mod at nettoprovenuet, i det omfang det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse af foranstående lån, anvendes til at afdrage ekstraordinært på pantebrevet. Vitterlighedsvidner Et pantebrev skal foruden debitors underskrift være underskrevet af to vitterlighedsvidner, der med deres underskrift bekræfter, at det er debitor, der har underskrevet pantebrevet. Vitterlighedsvidner skal være myndige og må ikke være beslægtet i lige linie med debitor, dvs. debitors forældre eller børn, men debitors søster eller bror kan godt være vitterlighedsvidne. Hvis det er debitors advokat, der underskiver som vitterlighedsvidne behøves kun dette vidne. Pantebreve formidlet af Vexa Finans indeholder følgende klausuler Omprioritering: Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid (max. 30 år), dog ikke indeksregulerede og stående lån, mod at nettoprovenuet i det omfang det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse af foranstående forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette pantebrev til kurs 103, dog med respekt af særlige indfrielsesvilkår. Såfremt pantebrevet opdeles i sideordnede pantebreve, skal afdrag fremkommet ved omprioritering fordeles forholdsmæssigt på pantebrevene. Ved omgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af foranstående lån (excl. renter) medtages omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre udgifter til det offentlige, gebyr til pengeinstitut samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, efterstående som nærværende pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog ikke differencerente. Endvidere respekteres omprioriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller advokat. Alle omkostninger i forbindelse med ekspeditionen af omprioriteringsklausulen herunder sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor betales af debitor. Ejerskifte: Ved ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overdragelse, et ejerskiftegebyr på 2,00% af restgælden på overtagelsesdagen, dog minimum kr. 500,00. Manglende eller ikke rettidig betaling af gebyret sidestilles med manglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag med deraf følgende konsekvenser. Ved ejerskifte til aktie-, anparts-, kommandit-, eller lignende selskab, kan kreditor ifølge pantebrevet kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder gældsovertagelsen som selvskyldnerkautionist. Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme frister som ved erlæggelse af ejerskiftegebyr. I tilfælde af ejerskifte- og overgang/overdragelse til medejer, ægtefælle, registreret partner, livsarvinger eller samlever af samme eller modsat køn skal ny debitor godkendes af kreditor, før den hidtidige debitor/kautionist er frigjort for forpligtigelserne ifølge pantebrevet. Hvis ny debitors økonomiske forhold ikke kan godkendes, er kreditor dels pligtig til at give forespørgeren skriftlig besked, dels berettiget til at opsige pantebrevet. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelse af relevante økonomiske oplysninger om ny debitor.

6 6 Estraordinære afdrag og ydelsesnedsættelser: Ved erlæggelse af ethvert ekstraordinært afdrag som skal ske til kurs 103 betales renter af afdraget til betalingsdagen. Den fremtidige ydelse nedsættes, således at den udgør samme procent af den nye restgæld, hvorved pantebrevets løbetid bibeholdes. Udlejningsklausul: Såfremt pantebrevet har pant i en ejerlejlighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser i lejeperioden. Betalingsserviceklausul: Betaling af terminsydelser skal ske via BetalingsService. Sker betaling ikke via BetalingsService er kreditor berettiget til, at opkræve et gebyr stort kr. 25,00 pr. terminsopkrævning. Debitorgodkendelsesklausul: Ved ethvert ejerskifte helt eller delvist skal kreditor godkende ny debitor på nærværende pantebrev. Såfremt kreditor ikke kan godkende den/de nye debitor/debitorer, forfalder pantebrevet til fuld indfrielse med respekt af pantebrevets indfrielsesvilkår. Om- og/eller tilbygning: Pantebrevet respekterer lån optaget i realkreditinstitut, dog ikke indekslån eller stående lån, til dækning af udgifter til momsregistrerede virksomheder til dokumenterede varige værdiforøgende om- og/eller tilbygning. Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen og pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhold til ejendommens handelsværdi som det havde før påbegyndelse af om- og/eller tilbygningen. Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering kan af kreditor forlanges dokumenteret ved vurdering af ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er godkendt af kreditor. Alle omkostninger i forbindelse med ekspeditionen af rykningsklausulen, herunder vurderingshonorar til ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor betales af debitor.

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere