ADHD. rammer vi plet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHD. rammer vi plet?"

Transkript

1 ADHD rammer vi plet? Et kvalitativt interviewstudie om skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv En bacheloropgave af: Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen Fysioterapeutuddannelsen,

2 Fys211 fysioterapeutuddannelsen, Odense Internvejleder: Lene Lønnerup Eksternvejleder: Annegrete Gohr Månsson Samlet antal anslag: Heraf antal anslag i figurer/tekstbokse: 2119 Antal bilag: 4 (27 sider i alt) Transskriptioner er vedlagt i særskilt hæfte. Vi vil gerne takke følgende personer for god hjælp i forbindelse med vores opgave: Lene Lønnerup Annegrethe Gohr Månsson Alle deltagende informanter Kirsten Nørgaard Susanne Vivi Poulsen Sandie Amalie Liltorp Susanne V.R. Meredith Mette Elmose Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeutstuderende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for de studerendes egne synspunkter. 1

3 Resumé Kort titel: ADHD rammer vi plet? Lang titel: Skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv Udarbejdet af: Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen, Kontakt: Intern vejleder: Lene Lønnerup Ekstern vejleder: Annegrete Gohr Månsson Baggrund: Der mangler viden og forskning inden for fysioterapeutisk intervention til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder i alderen 7-18 år. Da børn i stigende grad bliver diagnosticeret med diagnosen ADHD, er det væsentligt at undersøge, hvilke redskaber vi som fysioterapeuter kan anvende til denne målgruppe af børn. DGI har udarbejdet et pilotprojekt; FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt der undersøger, hvilken betydning skydeidrætten kan have på kernesymptomerne netop hos børn med ADHD. Formål: At undersøge hvilken betydning skydeidrætten kan have for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et kropsligt perspektiv og med afsæt i teori fra den ressourceorienterede fysioterapeutiske tilgang. Metode: Der anvendes en kvalitativ metode herunder den hermeneutiske fænomenologiske tilgang. Empirien er indsamlet via 12 individuelle semistrukturerede forskningsinterview fra fire informantgrupper bestående af; børn, forælder, lærer/pædagoger og skytteinstruktører. Der anvendes teorier om pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt, ADHD og Bunkans og Thornquists teorier om respiration til at belyse vores empiri. Konklusion: Igennem empirien har vi fået indsigt i informanternes subjektive oplevelser og perspektiver på deres livsverden. Nogle af elementerne såsom respirationsteknikken og kropslig stabilitet fra skydeidrætten viser sig at have positiv betydning på opmærksomhed hos denne målgruppe. Der er tvivl blandt informanterne, om det er teknikkerne, eller om det er summen af de andre tiltag på skolerne og i hjemmet, der kan have indflydelse på længere sigt. 2

4 Perspektivering: Mindfulness rummer nogle af de elementer, der ses i skydeidræt. Mindfulness kan indgå som et led i en fysioterapeutisk intervention. Idéen med mindfulness er, at koncentrationen kan øges via opmærksomhedstræning. Det kunne være spændende med yderligere forskning omkring den ressourceorienterede fysioterapi til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. Nøglebegreber: ADHD, ADHD lignende vanskeligheder, skydeidræt, respiration, opmærksomhed, mindfulness. 3

5 Abstract Short title: ADHD are we on target? Long title: The significance of shooting sport for children with ADHD and ADHD-like difficulties - viewed from the perspective of physiotherapy Created by: Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen, Contact: Internal supervisor: Lene Lønnerup External supervisor: Annegrete Gohr Månsson Background: There is a lack of knowledge and research on physiotherapeutic intervention on children between 7-18 years old with ADHD and ADHD-like symptoms. As there is a rise in the amount of children who are diagnosed with ADHD it is important to explore which tools within physiotherapy, can successfully be applied to this target group. DGI has developed a pilot scheme FOKUS calm and concentration through shooting sport, which explores how shooting sport influences the core ADHD-symptoms in this target group. Objective: To explore the influence of shooting sport on children with ADHD and ADHD-like symptoms - evaluated from a bodily perspective based on the resource-oriented physiotherapy approach. Method: A qualitative method is adopted with a hermeneutic phenomenological approach. Data was collected from 12 individual semi-structured research interviews on four groups of participants. In order to shed light on our empirical observations, this study draws on theories from the pilotproject, ADHD, Bunkan and Thornquists theories of respiration. Conclusion: Through this empirical investigation we gained insight into the target group, their subjective experiences and their perspective on everyday life. The data indicate that some elements from shooting sport have a positive influence on attention in this target group. With respect to these participants there is doubt about whether the long term effect is due to the physiotherapeutic techniques or due to the net influence of initiatives implemented in the schools and in the homes of the participants. 4

6 Perspective: Mindfulness includes some of the elements, which are seen in shooting sport. Mindfulness can be included as part of a physiotherapeutic intervention. The theory of Mindfulness is that concentration can be increased through attention training. It would be interesting to do further research within resource-oriented physiotherapy of this target group. Keywords: ADHD, ADHD-like symptoms, shooting sport, respiration, attention, mindfulness. 5

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Problembaggrund... 9 Formål Hypotese Problemformulering Forforståelse Begrebsdefinition Metode Litteratursøgning Videnskabsteoretisk tilgang Interview Interviewguides Inklusionskriterier Udførsel og kontekst af interviewene Informanter Etiske overvejelser Dataindsamling Transskribering Databearbejdning Teoriafsnit Pilotprojektet: FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt ADHD Neurobiologiske forandringer i hjernen Behandling Respiration anatomiske og fysiologiske forudsætninger Analyse Kropslig stabilitet Teknikker i skydeidræt Grounding Opsamling

8 ADHD impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhed Respiration Opsamling Diskussion Litteratursøgning Interviewmetode Informanter Kontekst Transskriberingerne Videnskabsteoretisk tilgang og forforståelse Analyse Konklusion Perspektivering Referencer Kilder fra internettet Bilag Bilag Bilag Bilag

9 Indledning Igennem vores uddannelse er vi blevet introduceret for den ressourceorienterede tilgang, og at vi som fysioterapeuter skal tænke helhedsorienteret og ikke kun behandle på det fysiologiske plan, men også på det humanistiske plan. Vi er inspireret af denne tankegang og har interesse inden for områder, hvor der er behov for en bred indsats både mono- og tværfagligt. I forbindelse med denne opgave, blev vores tanker indsnævret til området Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Da sundhedsfremme og forebyggelse er essentielle begreber i vores uddannelse har vi valgt, at fokusområdet i denne opgave er på børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder i aldersgruppen 7-18 år. Efter et møde i ADHD foreningen, har vi fået kendskab til fysioterapeut Annegrete Gohr Månsson (A. Månsson). Hun er ansat i DGI som projektleder på pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt. Pilotprojektet omhandler skydeidræt til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. De Danske Skytteforeninger, nu kaldet DGI skydning, har modtaget positivt feedback fra forældre og lærer/pædagoger om, hvilken indflydelse skydeidræt har på kernesymptomerne hos børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder [Månsson, 2013, s. 2]. DGI har på baggrund af skytteforeningernes tilbagemeldinger udarbejdet pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt, hvilket denne opgave vil tage afsæt i. Pilotprojektet vil blive uddybet i teoriafsnittet. Skydeidrætten er præget af forskellige faktorer som struktur og forudsigelighed hvilket børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder tilsyneladende profitere godt af [Månsson, 2013, s. 2]. Vi bliver nysgerrige på, hvilke teknikker skydeidrætten anvender, og hvordan nogle af disse kan belyses ud fra fysioterapeutiske teorier inden for respiration og stabilitet. Derudover bliver vi nysgerrige på, hvilken påvirkning det eventuelt kan have på bl.a. opmærksomheden for urolige og ukoncentrerede børn. Endvidere er vi interesserede i, om der er elementer fra skydeidrætten, som vi kan lade os inspirere af i forhold til den fysioterapeutiske ressourceorienterede tilgang for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. I problembaggrunden vil vi introducere diagnosen ADHD og belyse forskellige faktorer, der kan være tilstede i forbindelse hermed. Efterfølgende vil vi gennemgå formålet med opgaven og vores hypotese i denne sammenhæng, hvilket leder hen til vores problemformulering som er omdrejningspunkt for opgaven. Efter introduktion til problemformuleringen vil vi redegøre for vores fælles forforståelse. 8

10 Problembaggrund Flere og flere børn bliver i dag diagnosticeret med ADHD [Thomsen, 2010, s. 459]. Vi mener, at det er væsentligt at have fokus på, at det på sigt kan blive et samfundsmæssigt problem, i og med at flere i befolkningen generelt får diagnosen ADHD. De kan have svært ved at bibeholde et job og begå sig i samfundet. I Danmark er ADHD en hyppigt stillet diagnose i børnepsykiatrien. Ved ADHD ses der neurobiologiske forandringer i hjernen. Dette uddybes i teoriafsnittet om ADHD. Nye danske undersøgelser viser, at der cirka (ca.) er ét barn i hver klasse med ADHD. På nuværende tidspunkt er der flere drenge end piger, der har diagnosen, men i Danmark ses det, at flere og flere piger viser symptomer på ADHD [Damm & Thomsen, 2012, s. 13]. Diagnosen opstiller nogle kriterier, som ligger inden for tre kernesymptomer. De tre kernesymptomer er; opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet [Thomsen, 2010, s. 459]. Kriterierne vil blive uddybet i teoriafsnittet om ADHD. Det væsentlige ved diagnosticeringen er, at symptomerne kommer til udtryk i forskellige situationer, for eksempel (f.eks.) i skolen og i barnets hjem. Dette er vigtigt at have klarlagt, for at være sikker på at barnets uro og opmærksomhedsvanskeligheder ikke skyldes utryghed i skolen, indlæringsvanskeligheder eller problemer i hjemmet. Børn med ADHD fremstår forskelligt, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsvanskeligheder og/eller styringsvanskeligheder. Styringsvanskeligheder beskrives som impulsiv adfærd, hvor manglende fordybelse i aktivitet og leg forekommer. Det kan også give problemer med at huske verbale instruktioner, koordinering og planlægning af aftaler og opgaver [Greenspan, 2010, s. 11]. Opmærksomhedsvanskelighederne kan inddeles i fem områder; Svært ved at fokusere på en ting eller aktivitet. Svært ved at holde fokus på flere ting ad gangen. Besvær med fokusskift. Bliver hurtig udtrættet. Manglende vedholdende motivation [Kutscher, 2009, s. 26]. Vi mener, at en eller flere af disse faktorer kan være medvirkende til at skabe problemer for børnene i hverdagens forskellige situationer. 9

11 Børnene kan, af deres omgivelser ofte opleves som utålmodige, uopdragne og forstyrrende. Det kan resultere i komorbiditet som f.eks. depression og problemer i form af adfærdsforstyrrelser og manglende sociale kompetencer [Bilenberg, 2007, s ]. Jo tidligere diagnosen stilles og behandling kan igangsættes, jo bedre forudsætninger har barnet for at møde forståelse og anerkendelse i dets sociale relationer. Behandlingen kan indeholde rådgivning, vejledning og information [Damm & Thomsen, 2006, s ]. Endvidere anbefales medicin og fysisk aktivitet, som et led i behandlingen [Damm & Thomsen, 2012, s. 18]. Der foreligger evidens for at aerob træning har en generel gavnlig betydning på kroppen [Michalsik & Bangsbo, 2011, s. 154]. På nuværende tidspunkt forskes der i, hvilken effekt det har på kernesymptomerne. Formål I denne opgave vil vi undersøge hvilken betydning skydeidrætten kan have for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et kropsligt perspektiv, med afsæt i teori fra den ressourceorienterede fysioterapeutiske tilgang. Hypotese I skydeidrætten indgår elementer som; Åndedrætsteknikker Kropslig stabilitet Vores hypotese går på, at de ovenstående elementer giver børnene kropslig ro og grounding samt øger deres opmærksomhed. Elementer som også indgår i fysioterapeutiske interventioner ud fra den ressourceorienterede fysioterapi. Problemformulering Hvordan kan vi med et fysioterapeutisk orienteret perspektiv undersøge hvilken betydning skydeidræt har for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder i forhold til respiration, kropslig stabilitet og opmærksomhed samt hvordan disse elementer kan anvendes i en fysioterapeutisk intervention? 10

12 Forforståelse Inden udarbejdelsen af denne opgave havde vi alle fire forskellige oplevelser, erfaringer og forståelser i forbindelse med diagnosen ADHD. Vi har hver især stiftet bekendtskab med ADHD i form af privatliv, arbejdsliv og i praktik under uddannelsen. Derudover har vi en fælles forforståelse for, at det at have ADHD, kan have indflydelse på livskvaliteten for det enkelte menneskes relationer og omgivelser. På baggrund af vores erfaringer har vi den opfattelse, at personer med ADHD på sigt kan have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge og opnå samfundets normer. Herunder besvær med at fastholde venskab, uddannelse og erhvervsliv. For at skabe de bedste vilkår for en person med ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder, mener vi, at det er essentielt at gribe ind så tidligt som muligt. Vi har en generel opfattelse af, at den primære intervention inden for fysioterapien, til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder bl.a. omhandler fysisk træning. Vi mener, at der er generel mangel på viden og forskning inden for den fysioterapeutiske ressourceorienterede tilgang, når det kommer børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder og behandlingen heraf. I det følgende afsnit vil vi definere nogle udvalgte begreber, der anvendes igennem opgaven. Begrebsdefinitionerne er frit fortolket og er opstillet i alfabetisk rækkefølge. 11

13 Begrebsdefinition o ADHD lignende vanskeligheder : Problemer der ligger inden for de tre kernesymptomer ved ADHD som f.eks. forsinket kognitiv udvikling, indlæringsvanskeligheder og hypersensitivitet. o Aerob træning : Dynamisk muskelarbejde med en intensitet og varighed, der opnår væsentlig belastning af respirations og kredsløbsfunktionen. o Erfaring : At have viden inden for et givent område, der er tilegnet over tid. o Forebyggelse : Aktivitet der søger at undgå dannelse og udvikling af sygdomme eller psykosociale problemer og dermed fremme folkesundheden. o Fysisk aktivitet : Muskelarbejde, der øger energiomsætningen i skeletmuskulaturen. o Grounding : Personernes relation til underlaget ud fra en hvilken som helst udgangsstilling og bevægelse. o Hyperaktivitet : Fysisk uro og verbale udbrud. o Impulsivitet : Besvær med at holde reaktioner tilbage. Handlinger styres af øjebliksimpuls. o Komorbiditet : Sekundære diagnoser såsom depression og angst. o Koncentration : Graden af en persons evne til at fokusere på en bestemt aktivitet eller opgave. o Kropslig ro : Rolig respiration og evne til at bevare opmærksomhed og grounding. 12

14 o Kropslig stabilitet : Kroppen er i balance og bruger en tilpas mængde muskelkraft til en given opgave. o Opmærksomhed : Evnen til at fokusere på en given aktivitet og fastholde dette. Den kropslige dimension af opmærksomhed er forholdet mellem en persons krop og omgivelserne. o Opmærksomhedsvanskeligheder : En psykisk forstyrrelse hos børn der giver sig til udtryk ved nedsat koncentrationsevne kombineret med at blive afledt let. o Respirationsteknik : At mestre sin vejrtrækning ved hjælp af en respirations teknik inden for fysioterapien. o Skydeidræt : Idrætsgren der foregår i en skytteforening med skydevåben og lovbestemte regler. o Sundhedsfremme : Aktivitet der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden, ud fra de ressourcer og handlekompetencer der er til rådighed. o Åndedrætsteknik : At mestre sin vejrtrækning ved hjælp af en respirations teknik inden for skydeidrætten. 13

15 Metode I dette afsnit vil vi beskrive processen igennem opgaven fra start til slut. Vi benytter den kvalitative metode bl.a. ved brug af interview for at belyse vores problemformulering på bedste vis. Overordnet indeholder afsnittet en beskrivelse over vores valg af metoder. Idet vores problemformulering i starten var bred, skulle den gøres mere konkret. Vi opsøgte derfor en bekendt, der er socialrådgiver i ADHD-foreningen til en uformel samtale. Her fik vi materiale og kendskab til pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt. Vi kontaktede projektleder og fysioterapeut A. Månsson telefonisk og via mail. Efter et uformelt møde med hende startede vi et samarbejde i form af praktisk og faglig sparring. Ud fra det pågældende møde, blev der etableret kontakt til to skoler på Fyn, der er med i skydeprojektet. Formålet med at skabe kontakt til de pågældende skoler var med henblik på at indsamle empiri i form af interviews. I det følgende afsnit beskrives litteratursøgningen, herunder hvilke søgeord vi har anvendt. Litteratursøgning For at få indsigt i hvad der er af viden og forskning indenfor ADHD og fysioterapeutisk intervention, benyttede vi os af internettet og biblioteket. Vi startede vores litteratursøgning sporadisk og gjorde den mere systematisk efter søgning på internettet og mødet med A. Månsson. I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvor søgningerne er foretaget: Bibliotek Internetsider Databaser UCL Google.dk PubMed Sundhedsstyrelsen.dk PEDro Fysio.dk Adhd.dk Levemedadhd.dk 14

16 Vi har anvendt følgende søgeord: Søgeord: Dansk/Engelsk UCL PubMed PEDro Filter: indenfor 5 år, børn: 0-18 år ADHD børn / ADHD AND 129 tidsskrifter children 77 bøger ADHD børn behandling / ADHD 57 tidskrifter 22 0 AND children AND treatment AND physiotherapy 20 bøger ADHD AND physiotherapy treatment ADHD aerob træning / ADHD AND aerobe training ADHD træning / ADHD AND excercise Mindfulness ADHD AND mindfulness 2 tidsskrifter 16 0 Der var en del materiale. Vi valgte derfor at se på det nyeste materiale, der fremkom. Vi gennemgik de fundne studier fra PubMed og PEDro ved at læse abstracts igennem, hvorefter det blev vurderet, om studiet havde relevans for vores opgave. Alle studierne havde enten en anden målgruppe eller omhandlede andre interventioner, såsom farmakologisk behandling, Tai chi med mere. Vi havde tidligere hørt A. Månsson tale om et hollandsk studie omhandlende børn med ADHD og mindfulness. Hun henviste os til en psykolog, der er tilknyttet skydeprojektet. Psykologen har endvidere et stort kendskab til mindfulness som en behandlingsmetode til personer med ADHD. Psykologen foreslog forskellige studier herunder studiet: Mindfulness Training for Adolescents with Externalizing Disorders and their Parents. Vi søgte studiet i PubMed og fandt det i databasen lokaliseret den Studiet blev gennemlæst og fundet relevant i forhold til perspektiveringen i vores opgaven. Da vi ville finde studiet igen den fandtes det ikke længere i PubMed s database. Studiet kan findes ved at indsætte titlen i google.dk. Ved at trykke på det første link kommer man videre ind på Cambridge University, hvor man kan læse abstractet. For at læse det fulde studie skal det købes. Studiet er vedlagt i bilag 1. 15

17 Ud fra vores litteratursøgning blev vi bekræftet i, at der ikke var meget forskning i den fysioterapeutiske ressourceorienterede tilgang inden for ADHD området. I det følgende afsnit, vil vi beskrive vores videnskabsteoretiske tilgang. Videnskabsteoretisk tilgang Vi har valgt at anvende den hermeneutisk fænomenologiske tilgang. Vi har interesse i at søge viden om målgruppens og omgivelsernes subjektive oplevelser samt perspektiver på deres livsverden. I kvalitativ forskning er fænomenologi et begreb, hvor interessen er at forstå sociale fænomener ud fra informanternes egne perspektiver og beskrivelser. Det væsentlige er, at få den virkelighed som informanterne oplever [Kvale & Brinkmann, 2009, s. 44]. I hermeneutik er det læring om tekstfortolkning, der er essentielt. Denne filosofi har fokus på fortolkningen af mening. Tekst og samtale er centrale begreber, og er fortolkerens forforståelse om emnet [Kvale & Brinkmann, 2009, s ]. Ved at benytte os af den hermeneutisk fænomenologiske tilgang, forener vi fortolkning og beskrivelse. Vi er bevidste om vigtigheden af, at det skal fremstå så naturligt som muligt. Endvidere vil informanternes stemmer blive hørt og præsenteret ufortolket [Hall, 2001, s. 191]. I det følgende afsnit beskrives valget af vores interviewmetode. Afsnittet indeholder derudover en beskrivelse af interviewguide, inklusionskriterier, udførsel og kontekst, informanter og etiske overvejelser. Interview For at få et bredere perspektiv til at belyse vores problemformulering, opsøgte vi som tidligere nævnt to forskellige skoler, der indgår i skydeprojektet. Vi har bevaret skolernes anonymitet, og disse vil igennem denne opgave blive benævnt med opdigtede bogstaver, henholdsvis N og H. Vi valgte at dele os op i gruppen for at skabe bedst mulig relation til de involverede parter og os. Der var to tilknyttet N skolen og to tilknyttet H skolen. Efter et møde med A. Månsson, kontaktede hun de pågældende skoler. De var interesseret i et samarbejde, og vi tog kontakt telefonisk og per mail til skolerne. Derefter planlagde vi sammen det videre forløb med specifikke datoer for interviews samt overværelse af en skydeseance, for at få et større indblik og skabe bedst mulige forudsætninger for at interviewe. Informanterne fra begge skoler var åbne og imødekommende. 16

18 Vi har gennem sparring med A. Månsson valgt at interviewe børn, forældre, lærer/pædagoger og skytteinstruktører. Vi har valgt disse informantgrupper for at få forskellige oplevelser og perspektiver på, hvilken betydning skydeidræt i projektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt har på de deltagene børn. På N skolen har vi interviewet to børn tilknyttet skydeprojektet, en forælder og to pædagoger med relation til børnene og en skytteinstruktør i den pågældende skytteforening. På H skolen har vi interviewet to børn tilknyttet skydeprojektet, en forælder til hvert af børnene, en skoleleder/speciallærer tilknyttet skydeprojektet og en skytteinstruktør. Ledelsen på de pågældende skoler, valgte de børn de mente, der havde ressourcer til at deltage i et interview. Interviewguides Efter at have klarlagt hvilke informanter, der skulle interviewes, udarbejdede vi en interviewguide til hver målgruppe ud fra designet; fokuseret semistruktureret forskningsinterview. De forskellige interviewguides er ud fra et fænomenologisk perspektiv. Denne form for interview vil skabe indblik i informanternes egne oplevelser og synsvinkler. Interviewguiden fokuserer på bestemte selvvalgte temaer som gør, at det hverken er en hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema [Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45]. Det skaber mulighed for fri dialog ved hjælp af åbne spørgsmål [Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49]. Vores interviewguides tager afsæt i teorier om ADHD og resultater fra pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt. Vi har endvidere taget udgangspunkt i egne erfaringer samt sparring med A. Månsson. Guiden indeholder briefing, forskningsspørgsmål, interviewspørgsmål og debriefing. Temaerne i vores interviewguides omhandler bl.a. skydeidræt og den kropslige dimension. Interviewguides ses i bilag 2. Inklusionskriterier Vi har valgt følgende inklusionskriterier ud fra en kriteriebestemt udvælgelse; børnene skal være en del af skydeprojektet, inden for aldersgruppen 7-18 år og have ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder. Forældre, lærer og pædagoger skal have en relation til de deltagende børn. Valg af skytteinstruktører samt lærer/pædagog blev valgt, da de er en del af skydeprojektet og har relation til de udvalgte børn. Forældrene blev valgt ud fra hvilke børn, der skulle interviewes. Vi vil i det følgende afsnit redegøre for valget af to skoler samt informanter. 17

19 Skolerne Skolerne er udvalgt i samarbejde med A. Månsson som vurderede, at de var relevante i forhold til feltarbejdet, som vi skulle lave for at belyse vores problemformulering. Vi har valgt to skoler for at få et bredere perspektiv af oplevede synspunkter fra informanterne i relation skydeprojektet. Målet var at få et bredt og nuanceret perspektiv fra informanterne omkring de oplevede resultater fra skydeprojektet. Børn Vi har valgt at interviewe fire børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder, der er tilknyttet skydeprojektet. Dette for at få deres subjektive oplevelser omkring hvilken betydning skydeidrætten har for dem og hvilke elementer de eventuelt kan anvende i hverdagen, jævnfør (jf.) problemformuleringen. Dette særligt med fokus på den kropslige dimension, f.eks. kropslig ro/uro, hyperaktivitet og impulsivitet. Forældre Vi har valgt at interviewe tre forælder for at opnå viden om, hvordan forældrene oplever deres barn, der er med i skydeprojektet særligt med fokus på den kropslige dimension, f.eks. kropslig ro/uro, hyperaktivitet og impulsivitet. Målet med dette var at få indsigt i, hvilken oplevelse forældrene har af deres barns eventuelle udbytte af elementer fra skydeidrætten. Lærer/pædagoger Vi har valgt at interviewe tre lærer/pædagoger for at opnå viden om, hvordan de oplever børnene, der er med i skydeprojektet særligt med fokus på den kropslige dimension, f.eks. kropslig ro/uro, hyperaktivitet og impulsivitet. Målet var at få indsigt i deres subjektive synspunkter af børnenes eventuelle udbytte af skydeidræt i skolesammenhænge. Skytteinstruktør Vi har valgt at interviewe to skytteinstruktører for at få yderligere kendskab inden for skydeidrættens teknikker, også i forbindelse med eventuelle specielle teknikker til børn med ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder. Målet var at opnå viden omkring skydeidrættens teknikker, og derved kunne drage paralleller til fysioterapeutisk teori samt få indsigt i skytteinstruktørernes oplevelse af, hvad børnene får ud af at dyrke skydeidræt. 18

20 Vi vil i analysen koble informanternes oplevelser sammen med fysioterapeutisk teori. Udførsel og kontekst af interviewene Forud for interviewene trænede vi interviewteknikkerne internt. Valget af lokaler til interview, var på begge skoler tilfældigt udvalgt. Interviewene på H skolen blev udført i et klasseværelse med vinduer. Børnene var kendt med lokalet, da det er her, at de modtager specialundervisning. Interviewene foregik over to gange. Den første gang blev skoleleder, skytteinstruktør, begge børn og en forælder interviewet. Placering af informanterne var for enden af bordet, mens interviewer og co.-interviewer sad på hver deres side af bordet, så der blev dannet en trekant. Anden gang blev den sidste forælder interviewet. Det foregik i samme lokale med hendes barn tilstede. Placeringen var anderledes, da informant sad overfor interviewer og co.-interviewer var placeret ved siden af interviewer. Barnet sad ved siden af sin mor. På N skolen foregik interviewene over tre gange. De første interview blev afholdt i et mødelokale. Her blev en forælder, en pædagog samt et barn interviewet. Anden gang var interview med skytteinstruktøren, hvilket foregik i skytteforeningen. Den tredje gang foregik på et lærerværelse med et barn og en pædagog. Valget af dette lokale medførte en del forstyrrelser, da bl.a. andre ansatte afbrød interviewene undervejs. Placeringen var den samme under alle interviews, hvor informanterne sad overfor intervieweren og co.-interviewer sad for bordenden. Ved alle 12 interviews startede co.-interviewer med briefing, og samtykkeerklæringen blev underskrevet. Derefter tog interviewer over. Co.-interviewer havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål løbende og afsluttede med en debriefing. Rollerne var de samme under alle interviews. Informanter I det følgende, vil vi kort fortælle om de forskellige informanter og deres tilknytning til skydeprojektet. Igennem hele analysen vil informanterne være navngivet med tilfældigt valgte pseudonymer, for at bevare anonymiteten. v Barn 1: Chris er en dreng på 9 år, som har ADHD lignende vanskeligheder, såsom hypersensitivitet. Han har været med i skydeprojektet i ca. 1 år. v Barn 2: Nik er en dreng på 10 år, som er diagnosticeret med ADHD og er i farmakologisk behandling. Har været med i skydeprojektet i ca. 1 år. 19

21 v Barn 3: Kim er en dreng på 14 år. Han har ingen diagnose, men har ADHD lignende vanskeligheder, såsom aggressions- og koncentrationsbesvær, og har været med i skydeprojektet i et halvt år. v Barn 4: Tom er en dreng på 13 år og har diagnosen ADHD. Han er ikke i farmakologisk behandling, men får omega 3 tilskud. Han har været med i skydeprojektet i et år. v Forælder 1: Jane er mor til Chris. v Forælder 2: Ann er mor til Nik. v Forælder 3: Lis er mor til Tom. v Pædagog 1: Mia arbejder på N skolen og har været tilknyttet skydeprojektet fra starten. Hun er ikke længere tilknyttet projektet. Hun har gennem længere tid arbejdet med børn med særlige behov. v Pædagog 2: Maja arbejder på N skolen og har været tilknyttet skydeprojektet i ca. et halvt år. Hun har gennem sit arbejdsliv kun arbejdet med børn med særlige behov. v Skoleleder: Finn er skoleleder og specialunderviser på H skolen. Han har været med i skydeprojektet i ca. 1 år. v Skytteinstruktør 1: Oscar har 26 års erfaring med børn og skydning. Han er tilknyttet H skolen. Han har været tilknyttet skydeprojektet i ca. 1 år. v Skytteinstruktør 2: Mik er tilknyttet N skolen og har lang erfaring inden for skydeidræt. Han har været tilknyttet skydeprojektet i ca. 1 år. 20

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

BILAG 1: FORÆLDRETILLADELSE TIL DELTAGELSE I INTERVIEW

BILAG 1: FORÆLDRETILLADELSE TIL DELTAGELSE I INTERVIEW BILAG 1: FORÆLDRETILLADELSE TIL DELTAGELSE I INTERVIEW Hej! Jeg hedder Vanessa Jensen, og jeg er ved at skrive mit speciale på kandidatuddannelsen i socialt arbejde på Aalborg Universitet i København.

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Af Katrine Røhder, Kirstine Agnete Davidsen, Christopher Høier Trier, Maja Nyström- Hansen, og Susanne Harder. Abstract Denne artikel

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt

Evaluering af pilotprojekt Evaluering af pilotprojekt FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt 1.4.2012 1.8.2013 v. projektleder Annegrete Gohr Månsson Indhold Introduktion... 2 Projektets organisering... 3 Sikkerhed, lov og

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår?

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? ikon 1: Forberedelse 1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? Vedr.: Det er svært at når Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede adfærd.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

børn med ADHD f o r e n i n g e n

børn med ADHD f o r e n i n g e n børn med ADHD f o r e n i n g e n Udgiver ADHD-foreningen Rugårdsvej 101 5000 Odense C. Tlf.: 70 21 50 55 Fax: 63 13 42 60 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside: www.adhd.dk Wilbur en dreng med ADHD Wilbur går

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET

TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET VIA University College Læreruddannelsen i Århus TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET (2007-UDDANNELSEN) JF. BEKENDTGØRELSE OM UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM LÆRER I FOLKESKOLEN, 10 Navn: Nicoline Agesen

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

Bilag 1 Informationsfolder

Bilag 1 Informationsfolder Bilag 1 Informationsfolder 1 2 Bilag 2 Interviewguide 3 Interviewguide Før interview Interview nr.: Inden interviewet startes får informanten følgende informationer: Vi er ergoterapeutstuderende og er

Læs mere

Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved inklusion i den alm. folkeskole

Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved inklusion i den alm. folkeskole Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved inklusion i den alm. folkeskole - Et kvalitativt studie Udarbejdet af: Maria Lyngsø- Petersen og Christine Helene Jebach 1 Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere