ADHD. rammer vi plet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHD. rammer vi plet?"

Transkript

1 ADHD rammer vi plet? Et kvalitativt interviewstudie om skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv En bacheloropgave af: Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen Fysioterapeutuddannelsen,

2 Fys211 fysioterapeutuddannelsen, Odense Internvejleder: Lene Lønnerup Eksternvejleder: Annegrete Gohr Månsson Samlet antal anslag: Heraf antal anslag i figurer/tekstbokse: 2119 Antal bilag: 4 (27 sider i alt) Transskriptioner er vedlagt i særskilt hæfte. Vi vil gerne takke følgende personer for god hjælp i forbindelse med vores opgave: Lene Lønnerup Annegrethe Gohr Månsson Alle deltagende informanter Kirsten Nørgaard Susanne Vivi Poulsen Sandie Amalie Liltorp Susanne V.R. Meredith Mette Elmose Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeutstuderende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for de studerendes egne synspunkter. 1

3 Resumé Kort titel: ADHD rammer vi plet? Lang titel: Skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv Udarbejdet af: Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen, Kontakt: Intern vejleder: Lene Lønnerup Ekstern vejleder: Annegrete Gohr Månsson Baggrund: Der mangler viden og forskning inden for fysioterapeutisk intervention til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder i alderen 7-18 år. Da børn i stigende grad bliver diagnosticeret med diagnosen ADHD, er det væsentligt at undersøge, hvilke redskaber vi som fysioterapeuter kan anvende til denne målgruppe af børn. DGI har udarbejdet et pilotprojekt; FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt der undersøger, hvilken betydning skydeidrætten kan have på kernesymptomerne netop hos børn med ADHD. Formål: At undersøge hvilken betydning skydeidrætten kan have for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et kropsligt perspektiv og med afsæt i teori fra den ressourceorienterede fysioterapeutiske tilgang. Metode: Der anvendes en kvalitativ metode herunder den hermeneutiske fænomenologiske tilgang. Empirien er indsamlet via 12 individuelle semistrukturerede forskningsinterview fra fire informantgrupper bestående af; børn, forælder, lærer/pædagoger og skytteinstruktører. Der anvendes teorier om pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt, ADHD og Bunkans og Thornquists teorier om respiration til at belyse vores empiri. Konklusion: Igennem empirien har vi fået indsigt i informanternes subjektive oplevelser og perspektiver på deres livsverden. Nogle af elementerne såsom respirationsteknikken og kropslig stabilitet fra skydeidrætten viser sig at have positiv betydning på opmærksomhed hos denne målgruppe. Der er tvivl blandt informanterne, om det er teknikkerne, eller om det er summen af de andre tiltag på skolerne og i hjemmet, der kan have indflydelse på længere sigt. 2

4 Perspektivering: Mindfulness rummer nogle af de elementer, der ses i skydeidræt. Mindfulness kan indgå som et led i en fysioterapeutisk intervention. Idéen med mindfulness er, at koncentrationen kan øges via opmærksomhedstræning. Det kunne være spændende med yderligere forskning omkring den ressourceorienterede fysioterapi til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. Nøglebegreber: ADHD, ADHD lignende vanskeligheder, skydeidræt, respiration, opmærksomhed, mindfulness. 3

5 Abstract Short title: ADHD are we on target? Long title: The significance of shooting sport for children with ADHD and ADHD-like difficulties - viewed from the perspective of physiotherapy Created by: Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen, Contact: Internal supervisor: Lene Lønnerup External supervisor: Annegrete Gohr Månsson Background: There is a lack of knowledge and research on physiotherapeutic intervention on children between 7-18 years old with ADHD and ADHD-like symptoms. As there is a rise in the amount of children who are diagnosed with ADHD it is important to explore which tools within physiotherapy, can successfully be applied to this target group. DGI has developed a pilot scheme FOKUS calm and concentration through shooting sport, which explores how shooting sport influences the core ADHD-symptoms in this target group. Objective: To explore the influence of shooting sport on children with ADHD and ADHD-like symptoms - evaluated from a bodily perspective based on the resource-oriented physiotherapy approach. Method: A qualitative method is adopted with a hermeneutic phenomenological approach. Data was collected from 12 individual semi-structured research interviews on four groups of participants. In order to shed light on our empirical observations, this study draws on theories from the pilotproject, ADHD, Bunkan and Thornquists theories of respiration. Conclusion: Through this empirical investigation we gained insight into the target group, their subjective experiences and their perspective on everyday life. The data indicate that some elements from shooting sport have a positive influence on attention in this target group. With respect to these participants there is doubt about whether the long term effect is due to the physiotherapeutic techniques or due to the net influence of initiatives implemented in the schools and in the homes of the participants. 4

6 Perspective: Mindfulness includes some of the elements, which are seen in shooting sport. Mindfulness can be included as part of a physiotherapeutic intervention. The theory of Mindfulness is that concentration can be increased through attention training. It would be interesting to do further research within resource-oriented physiotherapy of this target group. Keywords: ADHD, ADHD-like symptoms, shooting sport, respiration, attention, mindfulness. 5

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Problembaggrund... 9 Formål Hypotese Problemformulering Forforståelse Begrebsdefinition Metode Litteratursøgning Videnskabsteoretisk tilgang Interview Interviewguides Inklusionskriterier Udførsel og kontekst af interviewene Informanter Etiske overvejelser Dataindsamling Transskribering Databearbejdning Teoriafsnit Pilotprojektet: FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt ADHD Neurobiologiske forandringer i hjernen Behandling Respiration anatomiske og fysiologiske forudsætninger Analyse Kropslig stabilitet Teknikker i skydeidræt Grounding Opsamling

8 ADHD impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhed Respiration Opsamling Diskussion Litteratursøgning Interviewmetode Informanter Kontekst Transskriberingerne Videnskabsteoretisk tilgang og forforståelse Analyse Konklusion Perspektivering Referencer Kilder fra internettet Bilag Bilag Bilag Bilag

9 Indledning Igennem vores uddannelse er vi blevet introduceret for den ressourceorienterede tilgang, og at vi som fysioterapeuter skal tænke helhedsorienteret og ikke kun behandle på det fysiologiske plan, men også på det humanistiske plan. Vi er inspireret af denne tankegang og har interesse inden for områder, hvor der er behov for en bred indsats både mono- og tværfagligt. I forbindelse med denne opgave, blev vores tanker indsnævret til området Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Da sundhedsfremme og forebyggelse er essentielle begreber i vores uddannelse har vi valgt, at fokusområdet i denne opgave er på børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder i aldersgruppen 7-18 år. Efter et møde i ADHD foreningen, har vi fået kendskab til fysioterapeut Annegrete Gohr Månsson (A. Månsson). Hun er ansat i DGI som projektleder på pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt. Pilotprojektet omhandler skydeidræt til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. De Danske Skytteforeninger, nu kaldet DGI skydning, har modtaget positivt feedback fra forældre og lærer/pædagoger om, hvilken indflydelse skydeidræt har på kernesymptomerne hos børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder [Månsson, 2013, s. 2]. DGI har på baggrund af skytteforeningernes tilbagemeldinger udarbejdet pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt, hvilket denne opgave vil tage afsæt i. Pilotprojektet vil blive uddybet i teoriafsnittet. Skydeidrætten er præget af forskellige faktorer som struktur og forudsigelighed hvilket børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder tilsyneladende profitere godt af [Månsson, 2013, s. 2]. Vi bliver nysgerrige på, hvilke teknikker skydeidrætten anvender, og hvordan nogle af disse kan belyses ud fra fysioterapeutiske teorier inden for respiration og stabilitet. Derudover bliver vi nysgerrige på, hvilken påvirkning det eventuelt kan have på bl.a. opmærksomheden for urolige og ukoncentrerede børn. Endvidere er vi interesserede i, om der er elementer fra skydeidrætten, som vi kan lade os inspirere af i forhold til den fysioterapeutiske ressourceorienterede tilgang for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder. I problembaggrunden vil vi introducere diagnosen ADHD og belyse forskellige faktorer, der kan være tilstede i forbindelse hermed. Efterfølgende vil vi gennemgå formålet med opgaven og vores hypotese i denne sammenhæng, hvilket leder hen til vores problemformulering som er omdrejningspunkt for opgaven. Efter introduktion til problemformuleringen vil vi redegøre for vores fælles forforståelse. 8

10 Problembaggrund Flere og flere børn bliver i dag diagnosticeret med ADHD [Thomsen, 2010, s. 459]. Vi mener, at det er væsentligt at have fokus på, at det på sigt kan blive et samfundsmæssigt problem, i og med at flere i befolkningen generelt får diagnosen ADHD. De kan have svært ved at bibeholde et job og begå sig i samfundet. I Danmark er ADHD en hyppigt stillet diagnose i børnepsykiatrien. Ved ADHD ses der neurobiologiske forandringer i hjernen. Dette uddybes i teoriafsnittet om ADHD. Nye danske undersøgelser viser, at der cirka (ca.) er ét barn i hver klasse med ADHD. På nuværende tidspunkt er der flere drenge end piger, der har diagnosen, men i Danmark ses det, at flere og flere piger viser symptomer på ADHD [Damm & Thomsen, 2012, s. 13]. Diagnosen opstiller nogle kriterier, som ligger inden for tre kernesymptomer. De tre kernesymptomer er; opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet [Thomsen, 2010, s. 459]. Kriterierne vil blive uddybet i teoriafsnittet om ADHD. Det væsentlige ved diagnosticeringen er, at symptomerne kommer til udtryk i forskellige situationer, for eksempel (f.eks.) i skolen og i barnets hjem. Dette er vigtigt at have klarlagt, for at være sikker på at barnets uro og opmærksomhedsvanskeligheder ikke skyldes utryghed i skolen, indlæringsvanskeligheder eller problemer i hjemmet. Børn med ADHD fremstår forskelligt, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsvanskeligheder og/eller styringsvanskeligheder. Styringsvanskeligheder beskrives som impulsiv adfærd, hvor manglende fordybelse i aktivitet og leg forekommer. Det kan også give problemer med at huske verbale instruktioner, koordinering og planlægning af aftaler og opgaver [Greenspan, 2010, s. 11]. Opmærksomhedsvanskelighederne kan inddeles i fem områder; Svært ved at fokusere på en ting eller aktivitet. Svært ved at holde fokus på flere ting ad gangen. Besvær med fokusskift. Bliver hurtig udtrættet. Manglende vedholdende motivation [Kutscher, 2009, s. 26]. Vi mener, at en eller flere af disse faktorer kan være medvirkende til at skabe problemer for børnene i hverdagens forskellige situationer. 9

11 Børnene kan, af deres omgivelser ofte opleves som utålmodige, uopdragne og forstyrrende. Det kan resultere i komorbiditet som f.eks. depression og problemer i form af adfærdsforstyrrelser og manglende sociale kompetencer [Bilenberg, 2007, s ]. Jo tidligere diagnosen stilles og behandling kan igangsættes, jo bedre forudsætninger har barnet for at møde forståelse og anerkendelse i dets sociale relationer. Behandlingen kan indeholde rådgivning, vejledning og information [Damm & Thomsen, 2006, s ]. Endvidere anbefales medicin og fysisk aktivitet, som et led i behandlingen [Damm & Thomsen, 2012, s. 18]. Der foreligger evidens for at aerob træning har en generel gavnlig betydning på kroppen [Michalsik & Bangsbo, 2011, s. 154]. På nuværende tidspunkt forskes der i, hvilken effekt det har på kernesymptomerne. Formål I denne opgave vil vi undersøge hvilken betydning skydeidrætten kan have for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et kropsligt perspektiv, med afsæt i teori fra den ressourceorienterede fysioterapeutiske tilgang. Hypotese I skydeidrætten indgår elementer som; Åndedrætsteknikker Kropslig stabilitet Vores hypotese går på, at de ovenstående elementer giver børnene kropslig ro og grounding samt øger deres opmærksomhed. Elementer som også indgår i fysioterapeutiske interventioner ud fra den ressourceorienterede fysioterapi. Problemformulering Hvordan kan vi med et fysioterapeutisk orienteret perspektiv undersøge hvilken betydning skydeidræt har for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder i forhold til respiration, kropslig stabilitet og opmærksomhed samt hvordan disse elementer kan anvendes i en fysioterapeutisk intervention? 10

12 Forforståelse Inden udarbejdelsen af denne opgave havde vi alle fire forskellige oplevelser, erfaringer og forståelser i forbindelse med diagnosen ADHD. Vi har hver især stiftet bekendtskab med ADHD i form af privatliv, arbejdsliv og i praktik under uddannelsen. Derudover har vi en fælles forforståelse for, at det at have ADHD, kan have indflydelse på livskvaliteten for det enkelte menneskes relationer og omgivelser. På baggrund af vores erfaringer har vi den opfattelse, at personer med ADHD på sigt kan have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge og opnå samfundets normer. Herunder besvær med at fastholde venskab, uddannelse og erhvervsliv. For at skabe de bedste vilkår for en person med ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder, mener vi, at det er essentielt at gribe ind så tidligt som muligt. Vi har en generel opfattelse af, at den primære intervention inden for fysioterapien, til børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder bl.a. omhandler fysisk træning. Vi mener, at der er generel mangel på viden og forskning inden for den fysioterapeutiske ressourceorienterede tilgang, når det kommer børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder og behandlingen heraf. I det følgende afsnit vil vi definere nogle udvalgte begreber, der anvendes igennem opgaven. Begrebsdefinitionerne er frit fortolket og er opstillet i alfabetisk rækkefølge. 11

13 Begrebsdefinition o ADHD lignende vanskeligheder : Problemer der ligger inden for de tre kernesymptomer ved ADHD som f.eks. forsinket kognitiv udvikling, indlæringsvanskeligheder og hypersensitivitet. o Aerob træning : Dynamisk muskelarbejde med en intensitet og varighed, der opnår væsentlig belastning af respirations og kredsløbsfunktionen. o Erfaring : At have viden inden for et givent område, der er tilegnet over tid. o Forebyggelse : Aktivitet der søger at undgå dannelse og udvikling af sygdomme eller psykosociale problemer og dermed fremme folkesundheden. o Fysisk aktivitet : Muskelarbejde, der øger energiomsætningen i skeletmuskulaturen. o Grounding : Personernes relation til underlaget ud fra en hvilken som helst udgangsstilling og bevægelse. o Hyperaktivitet : Fysisk uro og verbale udbrud. o Impulsivitet : Besvær med at holde reaktioner tilbage. Handlinger styres af øjebliksimpuls. o Komorbiditet : Sekundære diagnoser såsom depression og angst. o Koncentration : Graden af en persons evne til at fokusere på en bestemt aktivitet eller opgave. o Kropslig ro : Rolig respiration og evne til at bevare opmærksomhed og grounding. 12

14 o Kropslig stabilitet : Kroppen er i balance og bruger en tilpas mængde muskelkraft til en given opgave. o Opmærksomhed : Evnen til at fokusere på en given aktivitet og fastholde dette. Den kropslige dimension af opmærksomhed er forholdet mellem en persons krop og omgivelserne. o Opmærksomhedsvanskeligheder : En psykisk forstyrrelse hos børn der giver sig til udtryk ved nedsat koncentrationsevne kombineret med at blive afledt let. o Respirationsteknik : At mestre sin vejrtrækning ved hjælp af en respirations teknik inden for fysioterapien. o Skydeidræt : Idrætsgren der foregår i en skytteforening med skydevåben og lovbestemte regler. o Sundhedsfremme : Aktivitet der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden, ud fra de ressourcer og handlekompetencer der er til rådighed. o Åndedrætsteknik : At mestre sin vejrtrækning ved hjælp af en respirations teknik inden for skydeidrætten. 13

15 Metode I dette afsnit vil vi beskrive processen igennem opgaven fra start til slut. Vi benytter den kvalitative metode bl.a. ved brug af interview for at belyse vores problemformulering på bedste vis. Overordnet indeholder afsnittet en beskrivelse over vores valg af metoder. Idet vores problemformulering i starten var bred, skulle den gøres mere konkret. Vi opsøgte derfor en bekendt, der er socialrådgiver i ADHD-foreningen til en uformel samtale. Her fik vi materiale og kendskab til pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt. Vi kontaktede projektleder og fysioterapeut A. Månsson telefonisk og via mail. Efter et uformelt møde med hende startede vi et samarbejde i form af praktisk og faglig sparring. Ud fra det pågældende møde, blev der etableret kontakt til to skoler på Fyn, der er med i skydeprojektet. Formålet med at skabe kontakt til de pågældende skoler var med henblik på at indsamle empiri i form af interviews. I det følgende afsnit beskrives litteratursøgningen, herunder hvilke søgeord vi har anvendt. Litteratursøgning For at få indsigt i hvad der er af viden og forskning indenfor ADHD og fysioterapeutisk intervention, benyttede vi os af internettet og biblioteket. Vi startede vores litteratursøgning sporadisk og gjorde den mere systematisk efter søgning på internettet og mødet med A. Månsson. I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvor søgningerne er foretaget: Bibliotek Internetsider Databaser UCL Google.dk PubMed Sundhedsstyrelsen.dk PEDro Fysio.dk Adhd.dk Levemedadhd.dk 14

16 Vi har anvendt følgende søgeord: Søgeord: Dansk/Engelsk UCL PubMed PEDro Filter: indenfor 5 år, børn: 0-18 år ADHD børn / ADHD AND 129 tidsskrifter children 77 bøger ADHD børn behandling / ADHD 57 tidskrifter 22 0 AND children AND treatment AND physiotherapy 20 bøger ADHD AND physiotherapy treatment ADHD aerob træning / ADHD AND aerobe training ADHD træning / ADHD AND excercise Mindfulness ADHD AND mindfulness 2 tidsskrifter 16 0 Der var en del materiale. Vi valgte derfor at se på det nyeste materiale, der fremkom. Vi gennemgik de fundne studier fra PubMed og PEDro ved at læse abstracts igennem, hvorefter det blev vurderet, om studiet havde relevans for vores opgave. Alle studierne havde enten en anden målgruppe eller omhandlede andre interventioner, såsom farmakologisk behandling, Tai chi med mere. Vi havde tidligere hørt A. Månsson tale om et hollandsk studie omhandlende børn med ADHD og mindfulness. Hun henviste os til en psykolog, der er tilknyttet skydeprojektet. Psykologen har endvidere et stort kendskab til mindfulness som en behandlingsmetode til personer med ADHD. Psykologen foreslog forskellige studier herunder studiet: Mindfulness Training for Adolescents with Externalizing Disorders and their Parents. Vi søgte studiet i PubMed og fandt det i databasen lokaliseret den Studiet blev gennemlæst og fundet relevant i forhold til perspektiveringen i vores opgaven. Da vi ville finde studiet igen den fandtes det ikke længere i PubMed s database. Studiet kan findes ved at indsætte titlen i google.dk. Ved at trykke på det første link kommer man videre ind på Cambridge University, hvor man kan læse abstractet. For at læse det fulde studie skal det købes. Studiet er vedlagt i bilag 1. 15

17 Ud fra vores litteratursøgning blev vi bekræftet i, at der ikke var meget forskning i den fysioterapeutiske ressourceorienterede tilgang inden for ADHD området. I det følgende afsnit, vil vi beskrive vores videnskabsteoretiske tilgang. Videnskabsteoretisk tilgang Vi har valgt at anvende den hermeneutisk fænomenologiske tilgang. Vi har interesse i at søge viden om målgruppens og omgivelsernes subjektive oplevelser samt perspektiver på deres livsverden. I kvalitativ forskning er fænomenologi et begreb, hvor interessen er at forstå sociale fænomener ud fra informanternes egne perspektiver og beskrivelser. Det væsentlige er, at få den virkelighed som informanterne oplever [Kvale & Brinkmann, 2009, s. 44]. I hermeneutik er det læring om tekstfortolkning, der er essentielt. Denne filosofi har fokus på fortolkningen af mening. Tekst og samtale er centrale begreber, og er fortolkerens forforståelse om emnet [Kvale & Brinkmann, 2009, s ]. Ved at benytte os af den hermeneutisk fænomenologiske tilgang, forener vi fortolkning og beskrivelse. Vi er bevidste om vigtigheden af, at det skal fremstå så naturligt som muligt. Endvidere vil informanternes stemmer blive hørt og præsenteret ufortolket [Hall, 2001, s. 191]. I det følgende afsnit beskrives valget af vores interviewmetode. Afsnittet indeholder derudover en beskrivelse af interviewguide, inklusionskriterier, udførsel og kontekst, informanter og etiske overvejelser. Interview For at få et bredere perspektiv til at belyse vores problemformulering, opsøgte vi som tidligere nævnt to forskellige skoler, der indgår i skydeprojektet. Vi har bevaret skolernes anonymitet, og disse vil igennem denne opgave blive benævnt med opdigtede bogstaver, henholdsvis N og H. Vi valgte at dele os op i gruppen for at skabe bedst mulig relation til de involverede parter og os. Der var to tilknyttet N skolen og to tilknyttet H skolen. Efter et møde med A. Månsson, kontaktede hun de pågældende skoler. De var interesseret i et samarbejde, og vi tog kontakt telefonisk og per mail til skolerne. Derefter planlagde vi sammen det videre forløb med specifikke datoer for interviews samt overværelse af en skydeseance, for at få et større indblik og skabe bedst mulige forudsætninger for at interviewe. Informanterne fra begge skoler var åbne og imødekommende. 16

18 Vi har gennem sparring med A. Månsson valgt at interviewe børn, forældre, lærer/pædagoger og skytteinstruktører. Vi har valgt disse informantgrupper for at få forskellige oplevelser og perspektiver på, hvilken betydning skydeidræt i projektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt har på de deltagene børn. På N skolen har vi interviewet to børn tilknyttet skydeprojektet, en forælder og to pædagoger med relation til børnene og en skytteinstruktør i den pågældende skytteforening. På H skolen har vi interviewet to børn tilknyttet skydeprojektet, en forælder til hvert af børnene, en skoleleder/speciallærer tilknyttet skydeprojektet og en skytteinstruktør. Ledelsen på de pågældende skoler, valgte de børn de mente, der havde ressourcer til at deltage i et interview. Interviewguides Efter at have klarlagt hvilke informanter, der skulle interviewes, udarbejdede vi en interviewguide til hver målgruppe ud fra designet; fokuseret semistruktureret forskningsinterview. De forskellige interviewguides er ud fra et fænomenologisk perspektiv. Denne form for interview vil skabe indblik i informanternes egne oplevelser og synsvinkler. Interviewguiden fokuserer på bestemte selvvalgte temaer som gør, at det hverken er en hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema [Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45]. Det skaber mulighed for fri dialog ved hjælp af åbne spørgsmål [Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49]. Vores interviewguides tager afsæt i teorier om ADHD og resultater fra pilotprojektet FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt. Vi har endvidere taget udgangspunkt i egne erfaringer samt sparring med A. Månsson. Guiden indeholder briefing, forskningsspørgsmål, interviewspørgsmål og debriefing. Temaerne i vores interviewguides omhandler bl.a. skydeidræt og den kropslige dimension. Interviewguides ses i bilag 2. Inklusionskriterier Vi har valgt følgende inklusionskriterier ud fra en kriteriebestemt udvælgelse; børnene skal være en del af skydeprojektet, inden for aldersgruppen 7-18 år og have ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder. Forældre, lærer og pædagoger skal have en relation til de deltagende børn. Valg af skytteinstruktører samt lærer/pædagog blev valgt, da de er en del af skydeprojektet og har relation til de udvalgte børn. Forældrene blev valgt ud fra hvilke børn, der skulle interviewes. Vi vil i det følgende afsnit redegøre for valget af to skoler samt informanter. 17

19 Skolerne Skolerne er udvalgt i samarbejde med A. Månsson som vurderede, at de var relevante i forhold til feltarbejdet, som vi skulle lave for at belyse vores problemformulering. Vi har valgt to skoler for at få et bredere perspektiv af oplevede synspunkter fra informanterne i relation skydeprojektet. Målet var at få et bredt og nuanceret perspektiv fra informanterne omkring de oplevede resultater fra skydeprojektet. Børn Vi har valgt at interviewe fire børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder, der er tilknyttet skydeprojektet. Dette for at få deres subjektive oplevelser omkring hvilken betydning skydeidrætten har for dem og hvilke elementer de eventuelt kan anvende i hverdagen, jævnfør (jf.) problemformuleringen. Dette særligt med fokus på den kropslige dimension, f.eks. kropslig ro/uro, hyperaktivitet og impulsivitet. Forældre Vi har valgt at interviewe tre forælder for at opnå viden om, hvordan forældrene oplever deres barn, der er med i skydeprojektet særligt med fokus på den kropslige dimension, f.eks. kropslig ro/uro, hyperaktivitet og impulsivitet. Målet med dette var at få indsigt i, hvilken oplevelse forældrene har af deres barns eventuelle udbytte af elementer fra skydeidrætten. Lærer/pædagoger Vi har valgt at interviewe tre lærer/pædagoger for at opnå viden om, hvordan de oplever børnene, der er med i skydeprojektet særligt med fokus på den kropslige dimension, f.eks. kropslig ro/uro, hyperaktivitet og impulsivitet. Målet var at få indsigt i deres subjektive synspunkter af børnenes eventuelle udbytte af skydeidræt i skolesammenhænge. Skytteinstruktør Vi har valgt at interviewe to skytteinstruktører for at få yderligere kendskab inden for skydeidrættens teknikker, også i forbindelse med eventuelle specielle teknikker til børn med ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder. Målet var at opnå viden omkring skydeidrættens teknikker, og derved kunne drage paralleller til fysioterapeutisk teori samt få indsigt i skytteinstruktørernes oplevelse af, hvad børnene får ud af at dyrke skydeidræt. 18

20 Vi vil i analysen koble informanternes oplevelser sammen med fysioterapeutisk teori. Udførsel og kontekst af interviewene Forud for interviewene trænede vi interviewteknikkerne internt. Valget af lokaler til interview, var på begge skoler tilfældigt udvalgt. Interviewene på H skolen blev udført i et klasseværelse med vinduer. Børnene var kendt med lokalet, da det er her, at de modtager specialundervisning. Interviewene foregik over to gange. Den første gang blev skoleleder, skytteinstruktør, begge børn og en forælder interviewet. Placering af informanterne var for enden af bordet, mens interviewer og co.-interviewer sad på hver deres side af bordet, så der blev dannet en trekant. Anden gang blev den sidste forælder interviewet. Det foregik i samme lokale med hendes barn tilstede. Placeringen var anderledes, da informant sad overfor interviewer og co.-interviewer var placeret ved siden af interviewer. Barnet sad ved siden af sin mor. På N skolen foregik interviewene over tre gange. De første interview blev afholdt i et mødelokale. Her blev en forælder, en pædagog samt et barn interviewet. Anden gang var interview med skytteinstruktøren, hvilket foregik i skytteforeningen. Den tredje gang foregik på et lærerværelse med et barn og en pædagog. Valget af dette lokale medførte en del forstyrrelser, da bl.a. andre ansatte afbrød interviewene undervejs. Placeringen var den samme under alle interviews, hvor informanterne sad overfor intervieweren og co.-interviewer sad for bordenden. Ved alle 12 interviews startede co.-interviewer med briefing, og samtykkeerklæringen blev underskrevet. Derefter tog interviewer over. Co.-interviewer havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål løbende og afsluttede med en debriefing. Rollerne var de samme under alle interviews. Informanter I det følgende, vil vi kort fortælle om de forskellige informanter og deres tilknytning til skydeprojektet. Igennem hele analysen vil informanterne være navngivet med tilfældigt valgte pseudonymer, for at bevare anonymiteten. v Barn 1: Chris er en dreng på 9 år, som har ADHD lignende vanskeligheder, såsom hypersensitivitet. Han har været med i skydeprojektet i ca. 1 år. v Barn 2: Nik er en dreng på 10 år, som er diagnosticeret med ADHD og er i farmakologisk behandling. Har været med i skydeprojektet i ca. 1 år. 19

21 v Barn 3: Kim er en dreng på 14 år. Han har ingen diagnose, men har ADHD lignende vanskeligheder, såsom aggressions- og koncentrationsbesvær, og har været med i skydeprojektet i et halvt år. v Barn 4: Tom er en dreng på 13 år og har diagnosen ADHD. Han er ikke i farmakologisk behandling, men får omega 3 tilskud. Han har været med i skydeprojektet i et år. v Forælder 1: Jane er mor til Chris. v Forælder 2: Ann er mor til Nik. v Forælder 3: Lis er mor til Tom. v Pædagog 1: Mia arbejder på N skolen og har været tilknyttet skydeprojektet fra starten. Hun er ikke længere tilknyttet projektet. Hun har gennem længere tid arbejdet med børn med særlige behov. v Pædagog 2: Maja arbejder på N skolen og har været tilknyttet skydeprojektet i ca. et halvt år. Hun har gennem sit arbejdsliv kun arbejdet med børn med særlige behov. v Skoleleder: Finn er skoleleder og specialunderviser på H skolen. Han har været med i skydeprojektet i ca. 1 år. v Skytteinstruktør 1: Oscar har 26 års erfaring med børn og skydning. Han er tilknyttet H skolen. Han har været tilknyttet skydeprojektet i ca. 1 år. v Skytteinstruktør 2: Mik er tilknyttet N skolen og har lang erfaring inden for skydeidræt. Han har været tilknyttet skydeprojektet i ca. 1 år. 20

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt

Evaluering af pilotprojekt Evaluering af pilotprojekt FOKUS ro og koncentration gennem skydeidræt 1.4.2012 1.8.2013 v. projektleder Annegrete Gohr Månsson Indhold Introduktion... 2 Projektets organisering... 3 Sikkerhed, lov og

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi - Et kvalitativt studie Opgaven er udarbejdet af: Barbara Have Knudsen eksamensnummer 4349 Annita Worm Nørtoft Lauridsen

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie PhysioCam Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie af Randi Wraa Clausen, Jan Holthusen, Mette Jørgensen og Katrine Grønfeldt Kryh Intern

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hvor der glemmes der guides

Hvor der glemmes der guides Hvor der glemmes der guides Bachelorprojekt i fysioterapi Udarbejdet af: University College Lillebælt Intern vejleder: Charlotte Christie Fleischer Ekstern vejleder: Inge Hansen Bruun Antal anslag tekst:

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

- en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn. University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen

- en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn. University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen Motorik i børnehaven - en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen Udarbejdet af: Gitte B. Hansen, Jannie Vium og Gitte Nissen

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

-har du set eet barn med ADHD har du kun set eet!

-har du set eet barn med ADHD har du kun set eet! Foredrag: Børn og ADHD" -har du set eet barn med ADHD har du kun set eet! v. Vibeke Jo Frank, fmd. lokalafd. ADHD-foreningen i DK. Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Bostøtte for unge med psykosociale vanskeligheder. Vi omstiller os ud fra efterspørgsel. Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd.

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere