Vilkår for. Daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Daginstitutioner"

Transkript

1 Byrådet d.31. maj 2007 Forhandlingsresultat 24. januar 2011 Opdateret fakta 1. juli 2011 Vilkår for Daginstitutioner Haderslev Kommune

2 Indholdsfortegnelse side 3 Henvisninger til de enkelte institutioner 1. side 4 Indledning side 4 Lidt om begreberne lønsumsstyring, børnepasningsgarantien, deltidspladser, lukkedage og ferielukning 2 side 4 Lønsumsstyring 2.1 side 5 Personalefordeling 2.2 side 5 Sygedagpengerefusion 3 side 5 Aldersfordeling i 0-6 års institutioner 3.1 side 5 Aldersfordeling i børnehaver 4 side 5 Børn med særlige behov uden støtte 5 side 5 Deltidspladser 6 side 6 Åbningstid, lukkedage og ferielukning 6.1 side 6 Åbningstid 6.2 side 6 Lukkedage og ferielukning side 8 Værdien af en lukkedag side 9 Beregning af personalets arbejdstid ved lukkedage 6.3 side 10 Procedure ved pasning i en anden institution 6.4 side 10 Afregning for pasning på lukkedage og tvungen ferielukning 7 side 10 Børnepasningsgarantien 7.01 side 10 Prognoserne svarer ikke til de faktiske 7.02 side 11 Mulige løsninger 7.1 side 11 Det kommende års børnenormering 7.2 side 11 Børnenormeringsprincippet 7.3 side 12 Regulering af tillæg til små institutioner 8. side 12 Jobbank 9. side 13 Lønnet pædagogstuderende 9.1 side 13 PAU-elever 9.2 side 13 Merrit-pædagoger 9.3 side 13 Pædagogisk assistent grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 10. side 14 Budgetmæssige vilkår for året 11. side 14 Lønsumsstyringskonceptet 11.1 side 14 Formål 12 side 14 Forudsætninger for tildeling af ressourcer 12.1 side 14 Fastsættelse af løn til fast personale 12.2 side 15 Fastsættelse af timer - sammenlægninger geografisk adskilt 12.3 side 16 Normtal 12.4 side 17 Budget og børnetal 12.5 side 18 Fælles vikarpulje m.v side 18 Øvrigt personale 12.7 side 18 Barselspulje 12.8 side 18 Studerende 12.9 side 18 Seniordage side 19 Kompensation til FTR og TR-institutioner i BUPLregi 13 side 19 Budget 13.1 side 19 Budgetforhandlinger 13.2 side 19 Fremskrivning af budget løn 13.3 side 19 Fremskrivning af budget øvrig drift 13.4 side 20 Lovgivning mv. på institutionsområdet som udløser midler 13.5 side 20 Belastningsgrad 14 side 20 Spilleregler 14.1 side 20 Indtægter 14.2 side 20 Overførsel af over- / underskud 14.3 side 20 Overførsel mellem løn og drift 14.4 side 20 Konvertering fra løn til drift 14.5 side 21 Driftspuljer 14.6 side 21 Lokal løndannelse - forhandlingsregler 14.7 side 21 Centralt placerede midler fra forhåndsaftaler 15 side 21 Forhandlingsregler 15.1 side 21 Personalenormeringer m.v side 22 Lønaftaler 16 side 22 Uoverensstemmelse - tvist 17 side 22 Ansvar for lønsumsstyringen 18 side 22 Ikrafttræden / opsigelse side 43 Underskrifter 2

3 side Arnum Børnecenter 23 Møllesøen 33 Bøgely 23 Povlsbjerg 33 Deutscher Kindergarten 24 Rosengården 34 Egely 24 Ryeshave 34 Ejsbølhus 25 Sct. Georgs Gården 35 Favrdal 25 Sdr. Otting 35 Fjelstrup Børnehus 26 Skovreden 36 Frk. Michaels 26 Skrydstrup 36 Gram 27 Stevelt Skovbørnehave 37 Grønnebakken 27 Sukkertoppen 37 Hammelev 28 Sydbyens Børnehus 38 Havanna 28 Søndergade 38 Kastaniegården 29 Sønderjyske Idrætsinstitution 39 Kridthuset 29 Troldehaven 39 Lærkereden 30 Troldemarken 40 Marie Nielsens 30 Udsigten 40 Marstrup 31 Vilstrup Sogns Musik og Naturbørnehave 41 Myretuen 31 Vænget 41 Møllebakken 32 Æblestuen Specialbørnehave 42 Møllehaven 32 side 3

4 1. Indledning. Disse vilkår for arbejdet i daginstitutionerne er udarbejdet i en proces mellem de faglige organisationer og Haderslev Kommune. Vilkår for daginstitutioner skal betragtes som et nyttigt værktøj i hverdagen for såvel institutionerne, bestyrelserne, de faglige organisationer og administrationen i Haderslev Kommune. Lidt om begreberne: Lønsumsstyring Styringsfaktoren er et kronebeløb pr. barn pr. institutionstype. Den enkelte institution kan således sammensætte sit personale ud fra den lønsum, der er til rådighed. Afsnittet om lønsumsstyringen beskriver i enkeltheder, hvordan lønsummen er fordelt og hvilke, der specielt gør sig gældende for institutioner med særlige. Afsnittet vedrørende børnepasningsgaranti beskriver de muligheder, der er for at etablere ordninger, der sikrer at Haderslev Kommune kan leve op til børnepasnings-garantien. Afsnittet markerer samtidigt, at såvel kommunale som selvejende institutioner er en del af Haderslev Kommune og således medspillere i løsning af børnepasnings-garantien. Institutionerne kan ved hjælp af Prokap (IT kapacitetsstyringssystem) simulere antallet af børn set over året, og kan således beregne, om der kan forventes ekstra eller færre midler ved årets afslutning. Deltidspladser Afsnittet beskriver de spilleregler, der gælder for deltidspladserne. Afsnittene vedrørende lukkedage og ferielukning beskriver forældrebestyrelsernes mulighed for at tilpasse den ugentlige åbningstid ved brug af lukkedage samt muligheden for ferielukning. Indstillingerne skal administrativt godkendes af Dagtilbud hvert år. Vilkårene indeholder således en række redskaber, der bidrager til at understøtte den bedst mulige udnyttelse af pladskapaciteten. Redskaberne er tilrettelagt således, at de i videst mulig omfang understøtter de mange former for kvalitet, der er forbundet med driften af daginstitutioner. Samlet set skal Vilkår for daginstitutioner således udgøre rammerne for den vide decentrale kompetence, der er tillagt daginstitutionerne sikre fleksibilitet og driftsrationalitet 2. Lønsumsstyring for daginstitutioner Haderslev Kommune praktiserer en lønsumsstyringsordning, hvor styringsfaktoren er et kronebeløb pr. barn pr. institutionstype. Kronebeløbet pr. barn fremkommer med udgangspunkt i aftalt timetal pr. barn / institutionstype samt de aftalte gennemsnitsløntrin. (se afsnit 12.3). Der kan forekomme reguleringer i løbet af året på grund af centrale aftaler. Der budgetteres med pension. Lederlønningerne er trukket ud af kronebeløbet pr. barn, idet styringen af daginstitutionsledernes løn hører under Dagtilbuds ansvarsområde. 4

5 2.1. Personalefordeling. Inden for den samlede lønsum kan der ansættes personale efter lokal disponering. Det budgetmæssige udgangspunkt er 61 % pædagoger og 39 % medhjælpere (eksklusiv daginstitutionslederen). 2.2 Sygedagpengerefusion. Ved langtidssygdom modtager institutionerne sygedagpenge for den langtidssyge efter gældende regler for kommunen. 3. Aldersfordeling i 0-6 års institutioner. Der tilstræbes en jævn fordeling af alle årgange i institutionen. Den budgetmæssige tildeling er dog stadig 40 % 0-2 årige og 60 % 3-6 årige Aldersfordeling i børnehaver. Som udgangspunkt er dagtilbuddet for børn i alderen 2 år og 11 mdr. 6 år. Et barn regnes for 2 år og 11 mdr. fra den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11mdr. Behovet for fleksibilitet i forbindelse med børnepasningsgarantien betyder imidlertid, at en børnehave skal kunne modtage børn under 2 år og 11 mdr. I det omfang en institution modtager børn på 2 år og 10 mdr. og derunder indgår disse med en omregningsfaktor i institutionens børnenormeringsregnskab. Omregningsfaktoren er 1,62. Ved væsentlige justeringer i børnesammensætningen drøftes dette, mellem leder og TR forud for lederens beslutning. 4. Børn med særlige behov uden støtte I det omfang institutionerne modtager børn med behov, der er vurderet til særlig specialpædagogisk bistand, kan disse, såfremt der ikke ydes særlig støtte, indgå ved at tælle for mere end ét barn. Dette vurderes af lederen af Pladsanvisningen i samarbejde med institutionslederen og evt. den pædagogiske konsulent. 5. Deltidspladser. I alle institutioner tilbydes deltidspladser 20 t ugentligt. En deltidsplads tæller ½ i børnenormeringen. 2 deltidsbørn kan således dele en fuldtidsplads og være i institutionen på samme tid. Såfremt institutionens deltidspladser ikke benyttes, kan pladsen tilbydes et heltidsbarn. Den enkelte forældrebestyrelse fastsætter selv de nærmere regler for fremmødetidspunkter for deltidsbørn. For deltidspladser sker der en reduktion i forældrebetalingen. Denne reduktion fastsættes i forbindelse med takstgodkendelsen. Lederen kan i særlige tilfælde dispensere fra de regler, forældebestyrelsen har fastlagt herunder fordeling af 40 timer over 2 uger. Forældrene har ansvaret for at overholde aftalen. Såfremt forældrene misligholder aftalen, skal barnet overgå til en heldagsplads fra den 5

6 førstkommende 1. / 16.. Institutionslederen gør forældrene opmærksom på et og kontakter Pladsanvisningen for ændring af modulet / betalingen for den kommende måned. Forældrene kan igen overgå til en ½-tidsplads efter en karenstid på 3 mdr., såfremt der er plads. Antallet af ½-tidspladser står beskrevet under den enkelte institutions faktaboks i. Der er udarbejdet et fælles skema som institutionen kan benytte til aftalen med forældrene. Skemaet er placeret på F-drevet. 6. Åbningstid, lukkedage og ferielukning Åbningstid Den ugentlige åbningstid for dagtilbuddet fastsættes af Byrådet. Bestyrelsen har kompetencen til at placere den daglige åbningstid indenfor den af Byrådet godkendte ugentlige åbningstid. Fastsættelsen af den daglige åbningstid sker således i henhold til styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner og driftsoverenskomsten med de selvejende daginstitutioner. 6.2 Lukkedage og ferielukning Kommuneaftalen: Lukkedage defineres som dage, hvor et dagtilbud holder hel eller delvis lukket på almindelige hverdage. Som følge af kommuneaftalen for 2009 mellem regeringen og KL, må der kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn i daginstitutionen er lavt dvs. på dage hvor mange forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan f.eks. være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Forsyningsforpligtigelsen: Holder daginstitutionen eller den enkelte dagpleje under kommunens forsyning lukket, skal kommunen stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for barnet. Forpligtelsen til at stille et alternativt dagtilbud til rådighed gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket i weekender, på helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). For Haderslev Kommune gælder følgende muligheder: (max dog10 dage) 3 dage før Påske Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Omkring Jul og Nytår 2 uger i skolernes sommerferie For Haderslev Kommune gælder følgende: a) For institutioner til og med 30 børn udgør dette 30 % (eks.: 22 børn x 30% = 6,6 børn. Ved tilmelding af max 6 børn kan der holdes lukket). b) For institutioner fra 31 børn til og med 40 børn udgør dette 25 % (eks.: 37 børn x 30% = 11,1 børn. Ved tilmelding af max 11 børn kan der holdes lukket). c) For institutioner fra 41 børn og opefter udgør dette 20 % (eks.: 95 børn x 30% = 28,5. Ved tilmelding af max 28 børn kan der holdes lukket) Etablering af lukkedage i løbet af året I aftaleteksten beskrives endvidere, at der kan indføres lukkedage i løbet af året. Dette vil dog medføre ændringer løbende af personalets ansættelsesgrad i løbet af året og har i øvrigt ingen effekt, da lukkedagene primært vil være placeret på allerede godkendte dage i foråret. Haderslev Kommune vil derfor ikke benytte denne mulighed. 6

7 Antal lukkede dage For Haderslev Kommune gælder følgende: Lukkedage og feriedage kan maksimalt tilsammen udgøre 10 hverdage. Ferielukning Ferielukning er noget andet end lukkedage set fra en personalemæssig vinkel. Ved ferielukning holder personalet ferie. Ved lukkedage afspadserer personalet, det de har arbejdet for meget i løbet af året på grund af lukkedagene og den dermed udvidede åbningstid i institutionen. Lukkedage og feriedage kan maksimalt tilsammen udgøre 10 hverdage. For Haderslev Kommune gælder følgende: Ferielukning kan etableres i de enkelte institutioner. Forsyningsforpligtigelsen skal overholdes og overskrides % -satserne kan den enkelte institution foreslå løsning ved i sommerferieperioden at samarbejde med en nærliggende institution om pasning af børnene. Dette skal fremgå af ansøgningen om lukkedage / ferielukning til Dagtilbud. Ansøgnings- og svarfrist på lukkedage / ferielukning Ansøgning om antal lukkedage og ferielukning samt deres placering indsendes senest 1. oktober til Dagtilbud. Dagtilbud behandler de indsendte forslag herunder muligheden i forsyningsforpligtigelsen. Institutionerne modtager godkendelsen eller afslag inden 1. november. Generelle regler i øvrigt. Antallet af lukkedage er en kan-bestemmelse. En bestyrelse kan vælge, at udvide den ugentlige åbningstid, mod at personalet afspadserer på de lukkedage, der efterfølgende godkendes af Dagtilbudschefen. En åbningstid skal indenfor rammerne af den godkendte åbningstid i videst mulig grad tilpasses det aktuelle forældrebehov. Børn og Familie, Dagtilbud sikrer ved godkendelsen, at de forældre, der skal arbejde, og hvis institution har lukkedage, har mulighed for at få passet deres børn, andre steder i Haderslev Kommune. Institutionerne er forpligtiget til at modtage børn fra institutioner, der har lukkedage, og hvor forældrene har pasningsbehov begrundet i arbejdsmæssige. Det er op til den enkelte forældrebestyrelse at indstille ferielukning for institutionen. Det er en forudsætning, at spørgsmålet har været behandlet som MED-punkt på et personalemøde i institutionen, at arbejdstidsreglerne overholdes og at bestyrelserne i de institutioner, der ønsker fælles pasning af børnene i ferieperioder, har været hørt og godkendt princippet for feriesamarbejdet mellem institutionerne. Institutionerne indgiver senest 1. oktober ønsker om ferielukning til Dagtilbud for det kommende år. Dagtilbud sikrer ved godkendelsen, at der er mulighed for at få passet de børn, hvis institution har ferielukning, andre steder i Haderslev Kommune. Institutionerne er forpligtiget til at modtage børn fra institutioner, der har ferielukning, og hvor forældrene har pasningsbehov begrundet i arbejdsmæssige. Særligt skema, som skal benyttes i forbindelse med dækning er placeret på et fælles drev F- drevet/ dagtilbud/ skemaer/ personale/ vikar fælles vikarpulje. 7

8 Værdien af en lukkedag Faktaboks Arbejdsdage i et år 252 Arbejdsuger i et år (252:5) = 50,4 Beregning af ekstra åbningstid ugentligt 1 time ugentligt i et år (50,4 x 1) = 50 timer og 24 min årligt I minutter svarer dette til (50,4 x 60) = 3024 minutter Værdien af 1 dag (3024:252 arbejdsdage) = 12 minutter Herudover skal årets helligdage indregnes. Nedenstående viser +tiden i til institutionens godkendte ugentlige åbningstid fra 1 til 10 lukkedage ugentl. +tid 12 min 24 min 36 min 48 min 1 t 1 t. 12 min 1 t. 24 min 1 t. 36 min 1 t. 48 min 2 timer Lukkedage

9 6.2.2 Beregning af personalets arbejdstid ved lukkedage Faktaboks Antal arbejdsuger (52 6 ferieuger) = 46 uger Antal arbejdsdage (46 x 5 dage) = 230 arbejdsdage Antal timer for fuldtidsansat (37 x 46 uger) = 1702 timer Antal minutter for fuldtidsansat (1702 x 60) = minutter Årets helligdage skal indregnes herudover Brug denne regnemetode 1. Udregn medarbejderens arbejdstid på 46 uger i minutter 2. Del dette minuttal med 45 uger (1 times yderligere åbningstid pr uge = 5 lukkedage) = antal ekstra minutter 3. Del dette tal med 5 lukkedage = værdien af medarbejderens ekstra arbejde ved 1 lukkedag. 4. Gang dette tal med antallet af godkendte lukkedage = medarbejderens ugentlige arbejdstid Eksempel 1 Beregning af ekstra arbejdstid pr. uge for fuldtidsansat ved 5 lukkedage 46 uger = min 1 uges lukning (5 lukkedage) ( min : 45) = 2269 min Fuldtids ugentlig arbejdstid (2269:60) = 37 t og 49 minutter 1 lukkedag svarer således for en fuldtidsansat til ca. 10 minutters merarbejde pr. dag Eksempel 2 Beregning af ekstra arbejdstid pr. uge for 30 timers ansat ved 8 lukkedage 46 uger = min (46 uger x 30 t ansættelse x 60 minutter) : 45 = 1840 min Deltids 30 timer ved 5 lukkedage (1840:60) = 30 t og 40 min 1 lukkedag svarer således for en 30 t deltidsansat til 8 minutters merarbejde pr. dag (40 min : 5) Ved 8 lukkedage: (8 min x 8 dage) = 64 min. Arbejdstid således 31 t og 4 min. Ved lukkedage afspadserer personalet det, de har arbejdet mere. Der kan derfor ikke afvikles ferie på lukkedage. Institutionslederen sikrer evt. gennem årsnormsprogrammer at den enkeltes ansættelsesgrad overholdes. 9

10 6.3 Procedure ved pasning i en anden institution Senest 5 uger før forventet pasning skal forældrene meddele dette til institutionslederen. Institutionslederen udleverer ansøgningsskemaet til forældrene. (ligger på F-drevet /dagtilbud/skemaer/børn/). Forældrene afleverer det udfyldte skema til institutionslederen, der videresender det til Pladsanvisningen. Pladsanvisningen koordinerer pasningen og sender besked til forældre, samt de berørte institutioner med kopi til barnets institution 6.4. Afregning for pasning for lukkedage og tvungen ferielukning Forældrene skal ikke betale ekstra for pasning af barnet i forbindelse med lukkedage og ferielukning. Ud fra en konkret vurdering fra Dagtilbud og lederen af den institution, der skal modtage barnet/børnene, kan der ansættes vikar, som dækkes af den fælles vikarpulje. Særligt skema, som skal benyttes i forbindelse med dækning er placeret på F- drevet / dagtilbud/ skemaer/ personale / vikarpulje fælles vikarpulje. 7. Børnepasningsgarantien Et afbalanceret mellem det forventede behov og antallet af pladser er hjørnestenen i en ressourcebevidst kommune. Derfor tilstræber Udvalget for Børn og Familier, at et mellem kapacitet og efterspørgsel afpasses i til prognoser, og at vilkårene for Haderslev Kommunes daginstitutioner herudover giver muligheder for at håndtere pludseligt opståede, hvor det faktiske antal børn er færre eller flere end det normerede antal børn. Børnepasningsgarantien omfatter tilbud om en plads i hele Haderslev Kommune. Pladsanvisningen tilstræber at kunne tilbyde forældrene 1. prioritetsønsker. Der kan ikke oprettes flere pladser i en daginstitution end der fysisk er plads til. (Se faktaboks for den enkelte daginstitution) Prognoserne svarer ikke til de faktiske. Flere gør sig gældende i til håndteringen af udbud og efterspørgsel på dagtilbudsområdet: F.eks.: Det forventede antal børn (prognoserne) svarer ikke til det faktiske antal børn. Tilflytninger er større eller mindre end fraflytninger. Fravalg af orlov. Udsættelse af behovsdato. Udsættelse af skolestart. For at kunne opretholde pasningsgarantien er det derfor vigtigt at kunne tilpasse de aktuelle - ofte indenfor snævre tidsmæssige rammer. Dette stiller krav til omstillingsparathed og evnen til at handle hos alle parter. 10

11 7.02 Mulige løsninger - Haderslev Kommune kan derfor benytte 1. Lade børn på 2 år og 11 mdr. forblive i dagplejen 2. Lade børn under 2 år og 10 mdr. indgå i børnehaver tællende i institutionens børnenormering med en faktor svarende til 1,62 børnehavebarn. 3. Etablere ekstra grupper i de institutioner, hvor der er fysisk plads 4. Etablere udegrupper 5. Pavillonløsninger 6. Busløsninger 7. løsninger Ovennævnte løsninger forudsætter at arbejdsmiljøloven overholdes. For punkterne 5 til 7 gælder det, at de faglige organisationer orienteres og kan indkaldes til en forhandling før ordningen etableres. Institutionens leder orienterer bestyrelsen om de ændrede. Udvalget for Børn og Familier betragter såvel de faglige organisationer, de selvejende som kommunale institutioner (herunder Dagplejen), som medspillere i til løsningen af børnepasningsgarantien. 7.1 Det kommende års børnenormering I maj / juni måned fremsender Haderslev Kommune det første varsel om det forventede antal børn til den enkelte daginstitution om det kommende kalenderårs børnenormering. Tallet er baseret på en vurdering af den daglige leder af Pladsanvisningen. Børnenormeringen er sammensat af det varierende børnetal hen over året fra 1. januar til 31. december. Dette tal er det gennemsnitlig forventede børnetal. Den lønsum, der tildeles udgør således samlet beregningen af lønsum pr. barn i perioden 1. januar i det kommende budgetår. Mellem 1. og 2. behandling af budgettet kan der forekomme en regulering af den børnenormering, som tidligere er udmeldt til institutionen, som vil få dette tal udmeldt ved budgetvedtagelsen. Den enkelte leder skal være aktiv i til overholdelse af tidsfrister for afskedigelse af personalet i institutionen. Efter 2. behandling af budgettet i oktober måned kan lederen således disponere med afskedigelse af personale / tilbud om nyt timetal med overenskomstmæssigt varsel. Forhandlingsteamet i Personaleafdelingen skal altid kontaktes i forbindelse med afskedigelser. 7.2 Børnenormeringsprincippet Børnenormeringen beregnes som et års gennemsnit af forventet antal indskrevne børn i institutionen. Institutionen kan derfor i et kalenderår have såvel flere som færre børn indskrevet end den gennemsnitlige beregning. Børnenormeringen opgøres umiddelbart efter den for det forgangne år. Er resultatet positivt udbetales beløbet - udover 1 % - ud fra den lønsum pr. barn, der er fastsat til institutionen. inkl. børnerelaterede udgifter, vikar, uddannelse m.v. Er resultatet negativt fratrækkes beløbet udover 2 % - ud fra den lønsum pr. barn, der er fastsat til institutionen. - inkl. børnerelaterede udgifter, vikar, uddannelse m.v. 11

12 Hvis reglerne for overførselsadgang ændres centralt, skal principperne om afregning for antal børn genforhandles. Institutionslederen kan i foråret, hvor indtaget af de flere børn typisk vil finde sted, simulere antallet af børn i børnenormeringsregnskabet og vurdere, om der er belæg for ansættelse af medarbejder til de ekstra børn. Pladsanvisningen er naturlige medspillere i lederens vurderinger af den samlede børnenormering for året i institutionen. Den enkelte institutionsleder kontrollerer selv de indskrevne børn gennem Prokap. Børnenormeringen udmeldes til institutionerne ved vedtagelse af budgettet i oktober måned for det kommende år. Institutionslederen skal tilpasse personalenormeringen i til lønbudgettet og den udmeldte børnenormering. Dette afsnit evalueres årligt. 7.3 Regulering af tillæg til små institutioner Der vil ved årets afslutning ske en regulering af institutionens budget jvf. aftale om lønsumsstyring. Der vil ligeledes ske en regulering af budgettet såfremt institutionen ved årets udgang viser sig at have fået tilskud for institution u. 40 børn men gennemsnittet viser sig at være 40 eller derover. Det modsatte gør sig også gældende. 8. Jobbank For de ansatte i de kommunale institutioner gælder flg. : Pædagoger og medhjælpere, der bliver ledige på grund af budgetreduktioner, skal tilbydes arbejde i anden kommunal institution, såfremt der er en relevant stilling ledig og opgaven og timetallet matcher den pågældendes ønsker. Ordningen gælder i opsigelsesperioden. De påtænkt afskedigede skal henvende sig i den kommunale jobbank. (Se Intranettet for de aktuelle regler). Man skal huske i sin ansøgning at skrive, at man er optaget i den kommunale jobbank. Man kan stå i jobbanken ½ år fra fratrædelsesdatoen. For de ansatte i de selvejende institutioner gælder flg. : Garanti for jobsamtale. Pædagoger og medhjælpere, der bliver ledige på grund af budgetreduktioner kan henvende sig til den kommunale jobbank. (Se Intranettet for de aktuelle regler). Formålet er alene at sikre, at den ledige kommer til jobsamtale. Man skal huske i sin ansøgning at skrive, at man er optaget i den kommunale jobbank. De ledige kan stå i jobbanken ½ år fra fratrædelsesdatoen. Tilbuddet er frivilligt. Hvis medarbejderen ikke tilmelder sig jobbanken senest fra den dag, man skal fratræde i henhold til afskedigelsesaftalen, bortfalder jobsamtalegarantien. Institutionslederen skal: ved gennemlæsning af ansøgninger kontrollere, om det i ansøgningen er oplyst at ansøgeren er tilmeldt jobbanken. kun indkalde til samtale såfremt personerne i jobbankens ønskede timetal er højere eller svarer til det antal timer, som de har anført som minimumsansættelse. orientere afskedigede medarbejdere, der afskediges i forbindelse med nedgang i institutionens børnetal, om muligheden og ovenstående regler for at indgå i jobbanken. 12

13 9. Lønnet pædagogstuderende Haderslev Kommune er forpligtiget til at modtage det antal studerende i lønnet praktik, der er behov for. Der udvælges i samarbejde med institutionslederne faste uddannelsesinstitutioner. Såfremt en institution med lønnet studerende ønsker at ophøre med at være uddannelsesinstitution, søges en løsning blandt de institutioner, der ikke har lønnet studerende. Haderslev Kommune kan ved manglende praktikinstitutioner pålægge en institution at være uddannelsesinstitution. 9.1 Pædagogisk Assistent elever (PAU) PAU eleverne ansættes centralt af Haderslev kommune (HR) i uddannelsesperioden og gennemfører praktikperioderne i dagtilbud, SFO/skole og Voksenservice. Dagtilbud samarbejder med HR om praktikdelen. Administrationen og aflønning af PAU elever varetages af HR. Der laves en pulje til aflønning af PAU-elever. Denne pulje skabes ved at Børn og Familie bidrager med 75 % og Voksenservice bidrager med 25 %. Skoledelen finansieres via EVU godtgørelse. Optagelse af elever. Dagtilbud deltager i optagelsessamtalerne. Praktikvejlederuddannelsen Praktikstedet forpligtes til at uddanne praktikvejledere via praktikvejlederkurser, yde hjælp, støtte og vejledning til eleverne, udarbejde uddannelsesplaner samt deltage i samarbejde og mødevirksomhed med skolen. Praktikvejlederuddannelsen finansieres centralt i 2011 og af institutionerne fra Institutionens vejledning af PAU eleven foregår indenfor institutionens budgetmæssige ramme. Vejledning Såvel pædagoger, PA er som PGU er kan vejlede PAU. Det er en forudsætning, at vejlederen har en praktikvejlederuddannelse. Det er lederens opgave at udpege vejlederen. 9.2 Merrit-pædagoger Haderslev Kommune og de faglige organisationer har generelt ønsket om at opkvalificere uudannede medarbejdere. I forbindelse med uddannelse til allerede ansatte til merit-pædagog forudsættes, at der foreligger en uddannelsesaftale mellem institutionen og medarbejderen. 9.3 Pædagogisk assistent som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Pædagogmedhjælpere der er over 25 år med 2 års erfaring, kan gennemgå uddannelsen til pædagogisk assistent som grundlæggende voksenuddannelse (GVU), Der henvises til overenskomsten for pædagogmedhjælpere 16 stk. 2, samt protokollat nr. 2. I forbindelse med uddannelse til allerede ansatte forudsættes, at der foreligger en uddannelsesaftale mellem institutionen og medarbejderen. 13

14 10. Budgetmæssige vilkår for året Hvert år, når budgettet er vedtaget, fremsender Haderslev Kommune et bilag, som beskriver institutionernes budgetmæssige vilkår, herunder de specielle bilag vedrørende lønsumsstyringen. Dette bilag indsættes af institutionslederen årligt, ligesom andre faktuelle ændringer skal indsættes i Vilkår for daginstitutioner af institutionslederen. En opdateret version af Vilkår for daginstitutioner vil altid ligge på hjemmesiden og F-drevet / dagtilbud/ Vilkår og lønsumsstyring. 11. Lønsumsstyringskonceptet Denne lønsumsstyringsmodel er målrettet de specielle, der er på daginstitutionsområdet i Haderslev Kommune. Forholdene i denne model er underlagt de regler, der til enhver tid er gældende om økonomisk decentralisering. Følgende er eksempelvis gældende: At udgangspunktet for lønsummen er det politisk godkendte budget. At der er overførselsadgang mellem årene. At der kan konverteres fra løn til anden drift og omvendt Formålet med lønsumsstyring At sikre en sammenhæng mellem ansvar og kompetence. At fastholde grundlaget for på den enkelte institution at gennemføre forhandlinger om lokal løndannelse. At sikre den enkelte institution bedre mulighed for at udnytte institutionens ressourcer fleksibelt, og derigennem sikre et fortsat råderum til at udvikle sin egenart i overensstemmelse med Dagtilbudsloven og de politiske mål for området. At der som udgangspunkt ydes samme ressourcer til samme opgave (eksempelvis timer og kr./barn ) men med frihed til forskelle i ressourceanvendelsen ved løsningen af opgaven. 12. Forudsætninger for tildeling af ressourcer 12.1 Fastsættelse af løn til fast personale Institutionens lønsum er fastsat i henhold til aftale med BUPL og FOA beskrevet i den årlige budgetmæssige oversigt. Lønsummen er tilvejebragt ud fra en model, der giver alle institutioner samme økonomiske udgangspunkt, og gør det muligt for medarbejdere og forældrebestyrelser at gennemskue og forstå udgangspunktet. Sammensætningen af uddannet og ikke uddannet personale sker efter den enkelte institutions beslutning, jf. afsnit 2.1. Det er en forudsætning, at institutionens budget anvendes under hensyntagen til de formål, hvorunder det er bevilget. Der henvises i øvrigt til forhandlingsreglerne beskrevet i afsnit Løn til fast personale i den enkelte institution inkl. pension, inkl. beløb til særydelser, ekskl. løn til ledere og ekskl. ekstra tillæg, er fastsat som et kronebeløb pr. barn afhængig af hvilken institutionstype institutionen tilhører. Kronebeløbet pr. barn gør det muligt for den enkelte leder hele 14

15 tiden følge ændringen i budgettet når børnetallet stiger og falder i løbet af året og derved danne sig et overblik over den endelige budgetregulering, der vil komme med opgørelsen af de faktiske børnetal i forbindelse med regnskabsafslutning. Selve kronebeløbet er fremkommet med udgangspunkt i timer pr. barn (børnehaver ca. 4 timer pr. barn og 0-6 års institutioner ca. 5,7 timer pr. barn i 2011) Det timetal der fremkommer fordeles herefter med 61 pct. til pædagoglønninger (inkl. souschef) og 39 pct. til medhjælperlønninger. Pædagognormeringen ganges med løntrin 34 og medhjælpernormeringen med løntrin 16. Denne lønsum divideres med det normerede antal børn hvorefter kronebeløbet pr. barn fremkommer Fastsættelse af timer - sammenlægning geografisk adskilte institutioner. Der fjernes lederløn fra den tidligere leder, og samtidig tilføres beløb til institutionen fra den pågældendes lederløn ud fra nedenstående tabel. Dette skal dække de timer, som lederen tidligere har indgået i normeringen. Institutioner 60 børn og derover Institutioner børn Ledertimer Timer/uge *(løntrin 37) Institutioner børn 20 Institutioner børn 20 Institutioner børn 25 15

16 12.3 Normtal Lønsumsstyring og normtal 1. januar 2011: (2011-prisniveau) Kr. pr. barn r Løn til fagpersonale Løn til fagpers. lang åbningstid Ej i 2012 Løn til fagpers. souschef med sfo Ej i 2012 Vikar Uddannelse 550 Øvrig.pers.rel. udg. 155 Kr. pr. 0-6 års inst. barn Løn til fagpersonale Vikar Uddannelse 770 Øvrig.pers.rel. udg. 217 Kr. pr. Øvrige normtal barn Øvrig personale 570 administration 332 Kerneydelser Kr. pr. Øvrige normtal kvm. vedligeholdelse 38,6 varme 74,0 el 47,4 Tillæg pr. institution Flere etager Ej i 2012 Flere bygninger Ej i 2012 Institutioner under 40 børn: Institutioner under 40 børn børn børn Ej i børn Ej i 2012 Kronebeløbet pr. barn kan ændre sig i løbet af året f.eks. i forbindelse med fordeling af puljer til Ny Løn / forhåndsaftaler eller ved frem/ eller nedskrivninger af budgettet. Enhver regulering af lønsummen vil ske smæssigt således at institutionerne fortsat vil have et ens kronebeløb pr. barn. Udregningen sker på baggrund af gennemsnitsløn trin 37 for pædagoger inkl. souschefer og trin 19 for medhjælpere. 16

17 12.4 Budget og børnetal Institutionerne får hvert år efter budgetvedtagelsen tilsendt en oversigt over deres eget budget. Institutionerne kan simulere, hvad et ændret børnetal vil bevirke. Et eksempel er indsat her: Budget 2011 EKSEMPEL Institutionsnavn Antal børn i alt 33 Kvadratmeter 380 Kr. pr. barn Kr. pr. kvm. I alt Løn til leder Løn til fagpersonale Tillæg pr. inst. for under 40 børn børn børn børn Tillæg for etager eller bygninger Øvrig personale Vikar Uddannelse Øvrige personalerelaterede udg Personaleforsikring Kerneydelser til børnene Administration Vedligeholdelse 38, Husleje Vand og renovation Varme 74, El 47, Rengøring Bygningsforsikring I alt fagpersonale Budget i alt

18 12.5 Fælles vikarpulje m.v. Der er afsat en fælles vikarpulje til langtidssygdom til sygefravær udover 3 uger, der kan dækker følgende: Udgifter til vikarer: Der kan udbetales svarende til forskellen mellem sygedagpengerefusionen og gennemsnitsløntrin 28 med udgangspunkt i den fraværendes ansættelsesgrad i den pågældende sygeperiode. Tag udgangspunkt i den sygedagpengerefusion institutionen modtager ved ansættelse. Tildeling fra vikarpuljen efter sygedagpengeperiodens ophør skal aftales med chefen for Dagtilbud. Ved regnskabsafslutningen opgøres behovet for den enkelte institution, som har søgt. Så vidt puljen dækker det, omfatter puljen også udgifter til konstituering og feriegodtgørelse i de situationer, hvor institutionen i forbindelse med nednormering af personale mister en medarbejder. Uforudsete hændelser: Begrebet m.v. i overskriften dækker uforudsete hændelser, der har relation til løn. Fritstilling af en medarbejder kunne være et eksempel herpå. Der kan søges efter aftale med chefen for Dagtilbud. Det er dog en forudsætning for at søge, at finansieringen fra institutionens eget budget er undersøgt. Ved lederens sygefravær udover 3 uger dækkes tillige udgifter til konstituering Øvrigt personale Til øvrigt personale f.eks. pedeller og sekretærer er der fastsat et kronebeløb pr. barn pr. institution jf. budgetvedtagelsen. (Se 12.3 regnearkseksempel) Barselspulje Der henvises til den kommunale barselsudligningsordning Studerende Ved ansættelse af studerende i lønnet praktikforløb afholdes den faktiske lønudgift af institutionen Seniordage Reglerne om seniordage findes på Haderslev Kommunes intranet. Afvikling af seniordage skal indberettes via lønsystemet. Midlerne ligger decentralt. 18

19 12.10 Kompensation til FTR og TR-institutioner i BUPLregi Institutionerne vil kunne se, hvad der er tildelt af timer for TR-virksomhed på deres budget. TR.: Reglerne om TR i den enkelte institution følges med udgangspunkt i grundsatsen 15 timer årligt og 0,05 timer pr. ansat man er TR for og sammen med ledelsen beslutte at have den fornødne tid til arbejdet. FTR: For BUPL gælder det, at der er en fuldtidsansat FTR. For FOA gælder det, at der er valgt 2 personer som deler opgaven imellem sig. FOA s repræsentant i MEDDagtilbud er altid den samme. Der henvises i øvrigt til aftale mellem Haderslev Kommune og de faglige organisationer om vilkår for FTR. 13 Budget 13.1 Budgetforhandlinger Budgetprocessen starter i maj måned med administrative indstillinger til det kommende års budget. I denne proces indgår Økonomiafdelingens vurderinger af Haderslev Kommunes generelle økonomi for det kommende år. I august revurderer økonomiafdelingen den generelle økonomi og på baggrund af denne udarbejder de forskellige områder forslag til budget. Disse forslag indgår i den drøftelse Byrådet hvert år i august måned afholder på et Byrådsseminar, hvor FTR for bl.a. daginstitutionerne deltager. Efter 1. behandling, hvor man mere konkret ved om der bliver tale om udvidelser eller indskrænkninger, inddrages såvel MEDDagtilbud, MED på den enkelte daginstitution som forældrebestyrelserne på den enkelte daginstitution, der kan udarbejde høringssvar inden 2. behandling i oktober måned. BUPL og FOA orienteres om de påtænkte ændringer, således at der vil være mulighed for en drøftelse. Orientering gives efter 1. behandling, men så betids, at en evt. drøftelse kan være afviklet inden 2. behandling og dermed indgå i beslutningsgrundlaget. Der afholdes desuden fællesrådsmøde i denne periode mellem ledere, forældrebestyrelsesformænd og det politiske udvalg Fremskrivning af budget - Løn Lønbudgettet beregnes på grundlag af: Lønrammen i overslagsårene i det senest vedtagne budget. Lønregulering til budgetårets pris- og lønniveau med udgangspunkt i fremskrivningsprocenten jvf. KTO forliget. Tilførsel af midler fra centrale puljer i Haderslev Kommune herunder forhåndsaftaler. Korrektioner/fremskrivning m.v. som følge af beslutninger i Byrådet og Økonomiudvalget. Budgetafvigelser i til KTO afholdes i det pågældende år jvf. Reglerne i Økonomisk decentralisering. Budgettet tilrettes i budgetårene fremover Fremskrivning af budget - Øvrig drift Budgetposter fremskrives med udgangspunkt i den af KL udmeldte procentsats godkendt af Økonomiudvalget. 19

20 13.4 Lovgivning mv. på institutionsområdet som udløser midler Midler der udmøntes til kommunerne gennem lovgivning, centrale aftaler mv. med konsekvens for institutionerne/ ansatte (eksempelvis 3-partsaftale og kvalitetsreform) tilføres området Belastningsgrad I en lønsumsstyringsmodel kan det være svært at overskue den faktiske normering. Specielt når det er den enkelte institution, der ansætter billigt / dyrt personale. En model der beskriver, hvor mange børn der er pr. fuldtidsansat, giver et sammenligningsgrundlag fra år til år og kan også benyttes af andre kommuner, der benytter samme metode. Antal børn pr. fuldtidsansat (fagpersonale ekskl. leder) Årstal pr.feb pr.feb.11 Alm. børnehave 8,8 8,8 9,3 9,3 Alm. 0-6 års inst. 5,8 5,9 6,4 6,6 Anvendt trin 34 vedr. pædagoger inkl. souschef og trin 16 vedr. medhjælper Indeholder ikke tillæg og andre særordninger eller øvrigt personale og lignende. 14 Spilleregler 14.1 Indtægter Lønsummen afsættes som en ramme. Det vil sige, at der frit kan anvendes indtægter, der ligger udover budgetterne Overførsel af over- / underskud Overførsel af over-/ underskud følger det til enhver tid gældende Regelsæt for økonomisk decentralisering Overførsel mellem løn og øvrig drift Der kan konverteres fra løn til øvrig drift og omvendt Konvertering fra løn til drift. Nedenfor er angivet nogle vejledende eksempler som kan skabe økonomisk råderum for institutionen indenfor den faste normering. Der forudsættes i alle tilfælde enighed jf. forhandlingsprincipperne. F.eks.: Ansættelse af medarbejder på lavere timetal i kortere perioder. F.eks.: Ansættelse af en medarbejder på et lavere løntrin. F.eks.: Kortere stillingsledighed. Udgangspunkt for fleksibiliteten er den tildelte lønsum. Normalt forudsættes de tildelte personaleressourcer (lønsummen) anvendt jvf. Vilkår for daginstitutioner, der beskriver udgangspunktet for beregningen af den tildelte lønsum. 20

21 14.5 Driftspuljer Diplomuddannelse. Der kan efter ansøgning til Dagtilbud bevilges hel- eller delvis dækning af udgifterne i forbindelse med Diplomuddannelse af en årlig varighed på mindst 180 timer. Der er afsat særligt budget til denne form for videreuddannelse. Puljen suppleres med tilførte midler fra trepartsforhandlinger Lokal løndannelse - forhandlingsregler Forhandlinger vedr. forhåndsaftalen sker mellem repræsentanter fra BUPL, FOA og Haderslev Kommune. Som udgangspunkt fordeles de lokale lønmidler smæssigt i til institutionens lønsum. I forbindelse med forhandling af forhåndsaftale, tages der konkret stilling til en væsentlig skævdeling af puljen. Forhandlingskompetencen på medarbejdersiden meddeles af de faglige organisationer. For institutionsledere er forhandlingsretten mellem BUPL og Dagtilbud Centralt placerede midler fra forhåndsaftaler Midler til TR-virksomhed i BUPLregi i institutionen er centralt placeret og udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen i til TRansat over året. For FOA vil midler til FTR-virksomhed ligeledes være centralt placeret. Midlerne hertil er finansieret fra institutionernes budgetter Som bilag til den enkelte forhåndsaftale beskrives den praktiske administration af ordningen. Endvidere er følgende centralt placeret: Praktikvejledervederlag Barnsbestemt (handicaptillæg). 15 Forhandlingsregler Personale Der er aftalt følgende spilleregler af forhandlingerne mellem Haderslev Kommune, BUPL og FOA ud fra nedenstående principper Personalenormering m.v. Kompetencen til at ændre på personalesammensætningen for den enkelte institution, samt til at træffe afgørelser om anvendelse af budgettet, er tillagt lederen i samarbejde med forældrebestyrelsen. Lederen drøfter sagen med TR under iagttagelse af reglerne i aftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Udlæggelse af kompetence er en aftale mellem TR og organisationen. Processen tilrettelægges under hensyntagen til forældrebestyrelsens kompetence i henhold til dagtilbudsloven. Såfremt der på en institution ikke er valgt TR for en medarbejdergruppe, inddrages FTR i drøftelserne. Forinden beslutning om ændringer er lederen forpligtet til at drøfte sagen med personalet (personalemøde med MEDstatus) og i selvejende institutioner med bestyrelsen. Såfremt der er uenighed, kan FTR/BUPL/FOA og Haderslev Kommune inddrages i forhandlingerne. 21

22 15.2 Lønaftaler Der tilvejebringes mulighed for at udmønte lokal løndannelse inden for den enkelte institutions tildelte rammer og retningslinjer. Udmøntning kan ske efter aftale mellem lederen og TR. Kompetencen aftales mellem TR og organisationen. I institutioner, hvor der ikke er valgt TR for en personalegruppe - eller hvor forhandlingerne vedrører løn for den pågældende TR - varetages forhandlingerne vedr. løn af FTR for pågældende gruppe. Udmøntningen sker jævnfør principper/retningslinjer, som er aftalt mellem Haderslev Kommune, BUPL og FOA. Alle aftaler vedr. lederlønninger indgås mellem BUPL og Haderslev Kommune. For institutionsledere er forhandlingsretten mellem BUPL og Dagtilbud. Alle aftaler vedrørende, TR, AMR (arbejdsmiljørepræsentant) og FTR-løn indgås mellem henholdsvis BUPL, FOA og Haderslev Kommune. De faktiske aftaler om udmøntning på institutionerne sendes til de lokale faglige organisationer. Hvis der er enighed om de foreslåede ændringer, kan disse umiddelbart gennemføres. I modsat fald optages der forhandling mellem BUPL og FOA (evt. FTR`en) og Haderslev Kommune. Disse bestemmelser blokerer ikke for begge parters mulighed for i konkrete spørgsmål at ændre ved forhandlingskompetencen. 16 Uoverensstemmelser tvist Ved uenighed om fortolkning og andre, der ikke er afklaret med denne aftale, mødes Haderslev Kommune og de faglige organisationer for at få afdækket uenigheden. 17 Ansvar for lønsumsstyringen Det er fortsat institutionslederens ansvar, at styre og overholde institutionens lønsum. Lederen kan til enhver tid benytte Haderslev Kommunes økonomiske konsulenter i Stab & Administration samt tilknyttede medarbejdere i Personale & Løn. 18 Ikrafttræden / opsigelse Denne aftale træder i kraft 1. januar Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til bortfald. Aftalen kan genforhandles i opsigelsesperioden. Underskrifter forefindes på bagsiden. 22

23 Faktabokse i alfabetisk rækkefølge Institution Arnum Børnecenter Mette Andersen Tlf.: Adresse Skolevej 4, Arnum 6510 Gram Plads til maksimum antal børn garderobepladser 30 bh 30 SFO Fra er skolen nedlagt og der er ikke SFO børn tilknyttet Institution BØGELY Birgitte Schmidt tlf.: Adresse P.N. Langonisvej Vojens Plads til maksimum antal børn 48 23

24 Institution DEUTSCHER KINDERGARTEN René Schneider tlf Selvejende Adresse Rabensvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 55 Institutionen har egen venteliste og visitering. Institution EGELY Kathrin Cordsen Tlf.: års institution Adresse Bygade 18, Jegerup 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 47 24

25 Institution EJSBØLHUS Gitte Schack Jepsen tlf.: Adresse Ejsbølvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 69 Institution FAVRDAL Find Elgaard tlf.: års institution Adresse Christen Kolds vej Haderslev Plads til maksimum antal børn

26 Institution FJELSTRUP BØRNEHUS Birgitte Griepentrog (Vakant) tlf Adresse Skolebakken 14 Fjelstrup 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 53 Institution FRK. MICHAELS BØRNEHAVE Jane B. Grue tlf Selvejende Adresse Christiansfeldvej 6 A 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 66 26

27 Institution GRAM BØRNEHAVE Tommy Jespersen tlf Selvejende Adresse Skolekobbel Gram Plads til maksimum antal børn 77 Myretuen i Fole er en afdeling til Gram børnehave. Der kan der være max 77 børn inkl. Myretuen Institution GRØNNEBAKKEN Anne Nøhr sen tlf.: års institution Adresse Olufskærvej Haderslev Plads til maksimum antal børn

28 Institution HAMMELEV BØRNEHAVE Jens Jørgen Hansen (Vakant) / 0-6 år Selvejende Adresse Hammelev Bygade 18 B, Hammelev Plads til maksimum antal børn 87 Tlf.: Vojens I 2011 er Hammelev børnehave udvidet med ca. 12 pladser. Der er hermed gjort klar til at børnehaven kan etableres som aldersintegreret 0-6 års daginstitution. De børn der indskrives under 2,11 år følger gældende retningslinjer i Vilkår for daginstitutioner. Dagtilbud vurderer ved budgetlægningen i maj måned for det kommende år, hvornår det vil være realistisk at etablere en 0-6 års institution idet børnetallet for 2012 antyder at institutionen kan fyldes med 3-6 årige. Etablering af en aldersintegreret institution allerede fra august 2012 vil indebære at en del forældre med 3-6 års børn, som ønsker optagelse i Hammelev, vil skulle tilbydes børnehaveplads i andre børnehaver i kommunen. 0 6 års institution etableres efter gældende regler i Vilkår for daginstitutioner. Institution HAVANNA Jette Høier Møller tlf / års institution Adresse Thrigesvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 14 vug 39 bh 28

29 Institution KASTANIEGÅRDEN Michal Thamdrup Tlf.: Adresse Kongevej Gram Plads til maksimum antal børn 69 Institution KRIDTHUSET Marianne Michelsen tlf.: Selvejende Adresse Skolevej 52, Nustrup 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 73 29

30 Institution LÆRKEREDEN Gitte Vad tlf Selvejende Adresse Øsby Stadionvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 45 Institution MARIE NIELSENS BØRNEHAVE Kirsten Kongsted Hansen tlf.: selvejende Adresse Ny Allégade Haderslev Plads til maksimum antal børn 66 30

31 Institution MARSTRUP BØRNEHAVE Adresse Kærsmindevej 5 Marstrup Plads til maksimum antal børn 46 Lisa B. Thomsen (vakant) tlf Haderslev Institution MYRETUEN, Bevtoft Inger Juhl (Vakant) Tlf.: Selvejende Adresse Galstedvej 4 Bevtoft 6541 Bevtoft Plads til maksimum antal børn 66 31

32 Institution MØLLEBAKKEN Rikke Bo Wille (Vacant) Tlf.: Adresse Højgade Vojens Plads til maksimum antal børn 42 Institution MØLLEHAVEN Luise Vodder tlf Adresse Ryes Møllevej Haderslev Plads til maksimum antal børn 44 Møllehaven har tilknyttet en specialgruppe Møllereden. Møllereden er til max. 15 børn i alderen 1 6 år. Børn til specialgruppen visiteres af visitationsudvalget for dagtilbud. Specialgruppen er ledelsesmæssigt og budgetmæssigt en del af Møllehavens børnehave. Den specialpædagogiske opgave løses af medarbejder fra specialkorpset, hvor den personalemæssige ledelse ligger ved lederen af specialkorpset. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Møllehaven og lederen af specialkorpset, der beskriver de samarbejdsmæssige snitflader der er. 32

33 Institution MØLLESØEN Adresse Skovbyvej 2, Vedsted Plads til maksimum antal børn 43 Tina Skovrup Lange Tlf.: Institution POVLSBJERG Britta Bonnichsen Tlf.: Selvejende Adresse Østergade Vojens Plads til maksimum antal børn 60 33

34 Institution ROSENGÅRDEN Helle Krauthammer tlf års institution Selvejende Adresse Thrigesvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 106 Institution RYESHAVE Horst Jürgensen tlf Selvejende Adresse Rabensvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 69 34

35 Institution SCT. GEORGS GÅRDEN Annie Cordes (vacant) tlf års institution Selvejende Adresse Solsikkevej Haderslev Plads til maksimum antal børn 67 Institution SDR. OTTING Dorthe Asaa tlf Selvejende Adresse Aarøsundvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 44 35

36 Institution SKOVREDEN Margit Vilstrup Decker Tlf.: Adresse Overgårdsvej Vojens Plads til maksimum antal børn 60 Institution SKRYDSTRUP BØRNEHAVE Kirsten Fogtmann Tlf.: Adresse Naffet 21, Skrydstrup 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 62 Skrydstrup børnehave har tilknyttet en specialgruppe Lærkereden. Lærkereden er til max. 10 børn i alderen 1 6 år. Børn til specialgruppen visiteres af visitationsudvalget for dagtilbud. Specialgruppen er ledelsesmæssigt og budgetmæssigt en del af Skrydstrup børnehave. Den specialpædagogiske opgave løses af medarbejder fra specialkorpset, hvor den personalemæssige ledelse ligger ved lederen af specialkorpset. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Skrydstrup børnehave og lederen af specialkorpset, der beskriver de samarbejdsmæssige snitflader. 36

37 Institution STEVELT SKOVBØRNEHAVE Bodil Haller tlf Selvejende Adresse Steveltvej 70, Stevelt 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 40 Institution SUKKKERTOPPEN 0-6 års institution Adresse Godthåbsvej 2 Plads til maksimum antal børn 63 Asbjørn Dyngby Jensen tlf

38 Institution SYDBYENS BØRNEHUS 0-6 års institution Adresse Solsikkevej 4 c / Kløvervej 316 Plads til maksimum antal børn 38 / 42 = 82 børn Susanne Duus tlf Haderslev Fra 1. januar 2010 består institutionen af vuggestuen, Kastaniehaven og afdelingen Kløverblomst (tidligere Kløverlykke ). Udover normeringen er der 1 barn til projekt Ung Mor. Institution SØNDERGADE Anne S. Bech Tlf.: Selvejende Adresse Søndergade Vojens Plads til maksimum antal børn 42 38

39 Institution SØNDERJYSKE IDRÆTSINSTITUTION Annie Thyrri Jørgensen tlf år Adresse Hoptrup Hovedgade Haderslev Plads til maksimum antal børn 53 Der kan etableres yderligere garderobepladser Institution TROLDEHAVEN Adresse Taasingevej 125 Starup Plads til maksimum antal børn 140 Elsebeth Juelshøj tlf

40 Institution TROLDEMARKEN Adresse Kirkevej 6, Sommersted Plads til maksimum antal børn 84 Annette Friis Andersen Tlf.: Vojens Pr. 1. september 2009 blev Toldemarken sammenlagt med Brumbassen i Oksenvad og Solstrålen i Simmersted er der ikke grupper på disse matrikler. Der arbejdes på en ombygning på Sommersted Skole således at også matriklen på Storegade kan samles her. Tidligere Brumbassen 19 børn Tidligere Solstrålen 23 børn Institution UDSIGTEN 0-6 års institution Adresse Christen Koldsvej 14 Plads til maksimum antal børn 72 Henrik E. Jensen tlf

41 Institution VILSTRUP SOGNS MUSIK- OG NATURBØRNEHAVE Selvejende Adresse Sdr. Vilstrup Bygade 3 Plads til maksimum antal børn 44 Ute Wagner Knudsen tlf Institution VÆNGET Solveig Villerslev Tlf.: Selvejende Adresse Vænget 7, Over Jerstal 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 62 Der er etableret en skovgruppe 41

42 Institution Æblestuen tlf.: Specialbørnehave Adresse Christiansfeldvej 6 a 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 10 : Æblestuen er en specialbørnehave fortrinsvis til børn indenfor autismespektrummet. Pladserne er oprette efter servicelovens bestemmelser jf. 32 i SEL Det er visitationsudvalget der visitere børn til specialbørnehaven. De børn der visiteres er fortrinsvis børn hvis særlige behov ikke kan tilgodeses i en almindelig børnehavegruppe. Den daglige pædagogiske ledelse varetages af en gruppekoordinator. Den overordnede ledelse varetages af lederen af specialkorpset. Der tilbydes et struktureret specialpædagogisk miljø, hvor det enkelte barns behov og handicap tilgodeses, og hvor der tilrettelægges individuelle træningsforløb. Der lægges vægt på tydelig kommunikation og en forudsigelig hverdag. 42

43 Underskrifter Haderslev Kommune og organisationerne (BUPL og FOA) afsluttede drøftelserne om Vilkår herunder lønsumsstyring for daginstitutionerne d. 24. januar 2011 og kan i enighed anbefale Vilkår for Haderslev Kommunes daginstitutioner. Haderslev d. 12. juli 2011 Haderslev Kommune Kåre Michelsen FOA Christel Blenner / Helen. B. Rudebeck BUPL Ulla Koustrup / Lone Skov Drejer Børn & Familie, Dagtilbud Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev 43

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-10-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-10-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 20-10-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

EAN fordelt efter EAN nr.

EAN fordelt efter EAN nr. Søg med ctrl+f eller tryk på feltet Find EAN fordelt efter EAN nr. EAN Navn Adresse Postnr. & By Telefon.nr. 579 800 522 2354 Digagergaard Bramdrup Vestergade 9 6100 Haderslev 74 34 29 62 579 800 522 2361

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/11 2012, efter et par nætter med skrivekrampe.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere