Vilkår for. Daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Daginstitutioner"

Transkript

1 Byrådet d.31. maj 2007 Forhandlingsresultat 24. januar 2011 Opdateret fakta 1. juli 2011 Vilkår for Daginstitutioner Haderslev Kommune

2 Indholdsfortegnelse side 3 Henvisninger til de enkelte institutioner 1. side 4 Indledning side 4 Lidt om begreberne lønsumsstyring, børnepasningsgarantien, deltidspladser, lukkedage og ferielukning 2 side 4 Lønsumsstyring 2.1 side 5 Personalefordeling 2.2 side 5 Sygedagpengerefusion 3 side 5 Aldersfordeling i 0-6 års institutioner 3.1 side 5 Aldersfordeling i børnehaver 4 side 5 Børn med særlige behov uden støtte 5 side 5 Deltidspladser 6 side 6 Åbningstid, lukkedage og ferielukning 6.1 side 6 Åbningstid 6.2 side 6 Lukkedage og ferielukning side 8 Værdien af en lukkedag side 9 Beregning af personalets arbejdstid ved lukkedage 6.3 side 10 Procedure ved pasning i en anden institution 6.4 side 10 Afregning for pasning på lukkedage og tvungen ferielukning 7 side 10 Børnepasningsgarantien 7.01 side 10 Prognoserne svarer ikke til de faktiske 7.02 side 11 Mulige løsninger 7.1 side 11 Det kommende års børnenormering 7.2 side 11 Børnenormeringsprincippet 7.3 side 12 Regulering af tillæg til små institutioner 8. side 12 Jobbank 9. side 13 Lønnet pædagogstuderende 9.1 side 13 PAU-elever 9.2 side 13 Merrit-pædagoger 9.3 side 13 Pædagogisk assistent grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 10. side 14 Budgetmæssige vilkår for året 11. side 14 Lønsumsstyringskonceptet 11.1 side 14 Formål 12 side 14 Forudsætninger for tildeling af ressourcer 12.1 side 14 Fastsættelse af løn til fast personale 12.2 side 15 Fastsættelse af timer - sammenlægninger geografisk adskilt 12.3 side 16 Normtal 12.4 side 17 Budget og børnetal 12.5 side 18 Fælles vikarpulje m.v side 18 Øvrigt personale 12.7 side 18 Barselspulje 12.8 side 18 Studerende 12.9 side 18 Seniordage side 19 Kompensation til FTR og TR-institutioner i BUPLregi 13 side 19 Budget 13.1 side 19 Budgetforhandlinger 13.2 side 19 Fremskrivning af budget løn 13.3 side 19 Fremskrivning af budget øvrig drift 13.4 side 20 Lovgivning mv. på institutionsområdet som udløser midler 13.5 side 20 Belastningsgrad 14 side 20 Spilleregler 14.1 side 20 Indtægter 14.2 side 20 Overførsel af over- / underskud 14.3 side 20 Overførsel mellem løn og drift 14.4 side 20 Konvertering fra løn til drift 14.5 side 21 Driftspuljer 14.6 side 21 Lokal løndannelse - forhandlingsregler 14.7 side 21 Centralt placerede midler fra forhåndsaftaler 15 side 21 Forhandlingsregler 15.1 side 21 Personalenormeringer m.v side 22 Lønaftaler 16 side 22 Uoverensstemmelse - tvist 17 side 22 Ansvar for lønsumsstyringen 18 side 22 Ikrafttræden / opsigelse side 43 Underskrifter 2

3 side Arnum Børnecenter 23 Møllesøen 33 Bøgely 23 Povlsbjerg 33 Deutscher Kindergarten 24 Rosengården 34 Egely 24 Ryeshave 34 Ejsbølhus 25 Sct. Georgs Gården 35 Favrdal 25 Sdr. Otting 35 Fjelstrup Børnehus 26 Skovreden 36 Frk. Michaels 26 Skrydstrup 36 Gram 27 Stevelt Skovbørnehave 37 Grønnebakken 27 Sukkertoppen 37 Hammelev 28 Sydbyens Børnehus 38 Havanna 28 Søndergade 38 Kastaniegården 29 Sønderjyske Idrætsinstitution 39 Kridthuset 29 Troldehaven 39 Lærkereden 30 Troldemarken 40 Marie Nielsens 30 Udsigten 40 Marstrup 31 Vilstrup Sogns Musik og Naturbørnehave 41 Myretuen 31 Vænget 41 Møllebakken 32 Æblestuen Specialbørnehave 42 Møllehaven 32 side 3

4 1. Indledning. Disse vilkår for arbejdet i daginstitutionerne er udarbejdet i en proces mellem de faglige organisationer og Haderslev Kommune. Vilkår for daginstitutioner skal betragtes som et nyttigt værktøj i hverdagen for såvel institutionerne, bestyrelserne, de faglige organisationer og administrationen i Haderslev Kommune. Lidt om begreberne: Lønsumsstyring Styringsfaktoren er et kronebeløb pr. barn pr. institutionstype. Den enkelte institution kan således sammensætte sit personale ud fra den lønsum, der er til rådighed. Afsnittet om lønsumsstyringen beskriver i enkeltheder, hvordan lønsummen er fordelt og hvilke, der specielt gør sig gældende for institutioner med særlige. Afsnittet vedrørende børnepasningsgaranti beskriver de muligheder, der er for at etablere ordninger, der sikrer at Haderslev Kommune kan leve op til børnepasnings-garantien. Afsnittet markerer samtidigt, at såvel kommunale som selvejende institutioner er en del af Haderslev Kommune og således medspillere i løsning af børnepasnings-garantien. Institutionerne kan ved hjælp af Prokap (IT kapacitetsstyringssystem) simulere antallet af børn set over året, og kan således beregne, om der kan forventes ekstra eller færre midler ved årets afslutning. Deltidspladser Afsnittet beskriver de spilleregler, der gælder for deltidspladserne. Afsnittene vedrørende lukkedage og ferielukning beskriver forældrebestyrelsernes mulighed for at tilpasse den ugentlige åbningstid ved brug af lukkedage samt muligheden for ferielukning. Indstillingerne skal administrativt godkendes af Dagtilbud hvert år. Vilkårene indeholder således en række redskaber, der bidrager til at understøtte den bedst mulige udnyttelse af pladskapaciteten. Redskaberne er tilrettelagt således, at de i videst mulig omfang understøtter de mange former for kvalitet, der er forbundet med driften af daginstitutioner. Samlet set skal Vilkår for daginstitutioner således udgøre rammerne for den vide decentrale kompetence, der er tillagt daginstitutionerne sikre fleksibilitet og driftsrationalitet 2. Lønsumsstyring for daginstitutioner Haderslev Kommune praktiserer en lønsumsstyringsordning, hvor styringsfaktoren er et kronebeløb pr. barn pr. institutionstype. Kronebeløbet pr. barn fremkommer med udgangspunkt i aftalt timetal pr. barn / institutionstype samt de aftalte gennemsnitsløntrin. (se afsnit 12.3). Der kan forekomme reguleringer i løbet af året på grund af centrale aftaler. Der budgetteres med pension. Lederlønningerne er trukket ud af kronebeløbet pr. barn, idet styringen af daginstitutionsledernes løn hører under Dagtilbuds ansvarsområde. 4

5 2.1. Personalefordeling. Inden for den samlede lønsum kan der ansættes personale efter lokal disponering. Det budgetmæssige udgangspunkt er 61 % pædagoger og 39 % medhjælpere (eksklusiv daginstitutionslederen). 2.2 Sygedagpengerefusion. Ved langtidssygdom modtager institutionerne sygedagpenge for den langtidssyge efter gældende regler for kommunen. 3. Aldersfordeling i 0-6 års institutioner. Der tilstræbes en jævn fordeling af alle årgange i institutionen. Den budgetmæssige tildeling er dog stadig 40 % 0-2 årige og 60 % 3-6 årige Aldersfordeling i børnehaver. Som udgangspunkt er dagtilbuddet for børn i alderen 2 år og 11 mdr. 6 år. Et barn regnes for 2 år og 11 mdr. fra den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11mdr. Behovet for fleksibilitet i forbindelse med børnepasningsgarantien betyder imidlertid, at en børnehave skal kunne modtage børn under 2 år og 11 mdr. I det omfang en institution modtager børn på 2 år og 10 mdr. og derunder indgår disse med en omregningsfaktor i institutionens børnenormeringsregnskab. Omregningsfaktoren er 1,62. Ved væsentlige justeringer i børnesammensætningen drøftes dette, mellem leder og TR forud for lederens beslutning. 4. Børn med særlige behov uden støtte I det omfang institutionerne modtager børn med behov, der er vurderet til særlig specialpædagogisk bistand, kan disse, såfremt der ikke ydes særlig støtte, indgå ved at tælle for mere end ét barn. Dette vurderes af lederen af Pladsanvisningen i samarbejde med institutionslederen og evt. den pædagogiske konsulent. 5. Deltidspladser. I alle institutioner tilbydes deltidspladser 20 t ugentligt. En deltidsplads tæller ½ i børnenormeringen. 2 deltidsbørn kan således dele en fuldtidsplads og være i institutionen på samme tid. Såfremt institutionens deltidspladser ikke benyttes, kan pladsen tilbydes et heltidsbarn. Den enkelte forældrebestyrelse fastsætter selv de nærmere regler for fremmødetidspunkter for deltidsbørn. For deltidspladser sker der en reduktion i forældrebetalingen. Denne reduktion fastsættes i forbindelse med takstgodkendelsen. Lederen kan i særlige tilfælde dispensere fra de regler, forældebestyrelsen har fastlagt herunder fordeling af 40 timer over 2 uger. Forældrene har ansvaret for at overholde aftalen. Såfremt forældrene misligholder aftalen, skal barnet overgå til en heldagsplads fra den 5

6 førstkommende 1. / 16.. Institutionslederen gør forældrene opmærksom på et og kontakter Pladsanvisningen for ændring af modulet / betalingen for den kommende måned. Forældrene kan igen overgå til en ½-tidsplads efter en karenstid på 3 mdr., såfremt der er plads. Antallet af ½-tidspladser står beskrevet under den enkelte institutions faktaboks i. Der er udarbejdet et fælles skema som institutionen kan benytte til aftalen med forældrene. Skemaet er placeret på F-drevet. 6. Åbningstid, lukkedage og ferielukning Åbningstid Den ugentlige åbningstid for dagtilbuddet fastsættes af Byrådet. Bestyrelsen har kompetencen til at placere den daglige åbningstid indenfor den af Byrådet godkendte ugentlige åbningstid. Fastsættelsen af den daglige åbningstid sker således i henhold til styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner og driftsoverenskomsten med de selvejende daginstitutioner. 6.2 Lukkedage og ferielukning Kommuneaftalen: Lukkedage defineres som dage, hvor et dagtilbud holder hel eller delvis lukket på almindelige hverdage. Som følge af kommuneaftalen for 2009 mellem regeringen og KL, må der kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn i daginstitutionen er lavt dvs. på dage hvor mange forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan f.eks. være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Forsyningsforpligtigelsen: Holder daginstitutionen eller den enkelte dagpleje under kommunens forsyning lukket, skal kommunen stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for barnet. Forpligtelsen til at stille et alternativt dagtilbud til rådighed gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket i weekender, på helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). For Haderslev Kommune gælder følgende muligheder: (max dog10 dage) 3 dage før Påske Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Omkring Jul og Nytår 2 uger i skolernes sommerferie For Haderslev Kommune gælder følgende: a) For institutioner til og med 30 børn udgør dette 30 % (eks.: 22 børn x 30% = 6,6 børn. Ved tilmelding af max 6 børn kan der holdes lukket). b) For institutioner fra 31 børn til og med 40 børn udgør dette 25 % (eks.: 37 børn x 30% = 11,1 børn. Ved tilmelding af max 11 børn kan der holdes lukket). c) For institutioner fra 41 børn og opefter udgør dette 20 % (eks.: 95 børn x 30% = 28,5. Ved tilmelding af max 28 børn kan der holdes lukket) Etablering af lukkedage i løbet af året I aftaleteksten beskrives endvidere, at der kan indføres lukkedage i løbet af året. Dette vil dog medføre ændringer løbende af personalets ansættelsesgrad i løbet af året og har i øvrigt ingen effekt, da lukkedagene primært vil være placeret på allerede godkendte dage i foråret. Haderslev Kommune vil derfor ikke benytte denne mulighed. 6

7 Antal lukkede dage For Haderslev Kommune gælder følgende: Lukkedage og feriedage kan maksimalt tilsammen udgøre 10 hverdage. Ferielukning Ferielukning er noget andet end lukkedage set fra en personalemæssig vinkel. Ved ferielukning holder personalet ferie. Ved lukkedage afspadserer personalet, det de har arbejdet for meget i løbet af året på grund af lukkedagene og den dermed udvidede åbningstid i institutionen. Lukkedage og feriedage kan maksimalt tilsammen udgøre 10 hverdage. For Haderslev Kommune gælder følgende: Ferielukning kan etableres i de enkelte institutioner. Forsyningsforpligtigelsen skal overholdes og overskrides % -satserne kan den enkelte institution foreslå løsning ved i sommerferieperioden at samarbejde med en nærliggende institution om pasning af børnene. Dette skal fremgå af ansøgningen om lukkedage / ferielukning til Dagtilbud. Ansøgnings- og svarfrist på lukkedage / ferielukning Ansøgning om antal lukkedage og ferielukning samt deres placering indsendes senest 1. oktober til Dagtilbud. Dagtilbud behandler de indsendte forslag herunder muligheden i forsyningsforpligtigelsen. Institutionerne modtager godkendelsen eller afslag inden 1. november. Generelle regler i øvrigt. Antallet af lukkedage er en kan-bestemmelse. En bestyrelse kan vælge, at udvide den ugentlige åbningstid, mod at personalet afspadserer på de lukkedage, der efterfølgende godkendes af Dagtilbudschefen. En åbningstid skal indenfor rammerne af den godkendte åbningstid i videst mulig grad tilpasses det aktuelle forældrebehov. Børn og Familie, Dagtilbud sikrer ved godkendelsen, at de forældre, der skal arbejde, og hvis institution har lukkedage, har mulighed for at få passet deres børn, andre steder i Haderslev Kommune. Institutionerne er forpligtiget til at modtage børn fra institutioner, der har lukkedage, og hvor forældrene har pasningsbehov begrundet i arbejdsmæssige. Det er op til den enkelte forældrebestyrelse at indstille ferielukning for institutionen. Det er en forudsætning, at spørgsmålet har været behandlet som MED-punkt på et personalemøde i institutionen, at arbejdstidsreglerne overholdes og at bestyrelserne i de institutioner, der ønsker fælles pasning af børnene i ferieperioder, har været hørt og godkendt princippet for feriesamarbejdet mellem institutionerne. Institutionerne indgiver senest 1. oktober ønsker om ferielukning til Dagtilbud for det kommende år. Dagtilbud sikrer ved godkendelsen, at der er mulighed for at få passet de børn, hvis institution har ferielukning, andre steder i Haderslev Kommune. Institutionerne er forpligtiget til at modtage børn fra institutioner, der har ferielukning, og hvor forældrene har pasningsbehov begrundet i arbejdsmæssige. Særligt skema, som skal benyttes i forbindelse med dækning er placeret på et fælles drev F- drevet/ dagtilbud/ skemaer/ personale/ vikar fælles vikarpulje. 7

8 Værdien af en lukkedag Faktaboks Arbejdsdage i et år 252 Arbejdsuger i et år (252:5) = 50,4 Beregning af ekstra åbningstid ugentligt 1 time ugentligt i et år (50,4 x 1) = 50 timer og 24 min årligt I minutter svarer dette til (50,4 x 60) = 3024 minutter Værdien af 1 dag (3024:252 arbejdsdage) = 12 minutter Herudover skal årets helligdage indregnes. Nedenstående viser +tiden i til institutionens godkendte ugentlige åbningstid fra 1 til 10 lukkedage ugentl. +tid 12 min 24 min 36 min 48 min 1 t 1 t. 12 min 1 t. 24 min 1 t. 36 min 1 t. 48 min 2 timer Lukkedage

9 6.2.2 Beregning af personalets arbejdstid ved lukkedage Faktaboks Antal arbejdsuger (52 6 ferieuger) = 46 uger Antal arbejdsdage (46 x 5 dage) = 230 arbejdsdage Antal timer for fuldtidsansat (37 x 46 uger) = 1702 timer Antal minutter for fuldtidsansat (1702 x 60) = minutter Årets helligdage skal indregnes herudover Brug denne regnemetode 1. Udregn medarbejderens arbejdstid på 46 uger i minutter 2. Del dette minuttal med 45 uger (1 times yderligere åbningstid pr uge = 5 lukkedage) = antal ekstra minutter 3. Del dette tal med 5 lukkedage = værdien af medarbejderens ekstra arbejde ved 1 lukkedag. 4. Gang dette tal med antallet af godkendte lukkedage = medarbejderens ugentlige arbejdstid Eksempel 1 Beregning af ekstra arbejdstid pr. uge for fuldtidsansat ved 5 lukkedage 46 uger = min 1 uges lukning (5 lukkedage) ( min : 45) = 2269 min Fuldtids ugentlig arbejdstid (2269:60) = 37 t og 49 minutter 1 lukkedag svarer således for en fuldtidsansat til ca. 10 minutters merarbejde pr. dag Eksempel 2 Beregning af ekstra arbejdstid pr. uge for 30 timers ansat ved 8 lukkedage 46 uger = min (46 uger x 30 t ansættelse x 60 minutter) : 45 = 1840 min Deltids 30 timer ved 5 lukkedage (1840:60) = 30 t og 40 min 1 lukkedag svarer således for en 30 t deltidsansat til 8 minutters merarbejde pr. dag (40 min : 5) Ved 8 lukkedage: (8 min x 8 dage) = 64 min. Arbejdstid således 31 t og 4 min. Ved lukkedage afspadserer personalet det, de har arbejdet mere. Der kan derfor ikke afvikles ferie på lukkedage. Institutionslederen sikrer evt. gennem årsnormsprogrammer at den enkeltes ansættelsesgrad overholdes. 9

10 6.3 Procedure ved pasning i en anden institution Senest 5 uger før forventet pasning skal forældrene meddele dette til institutionslederen. Institutionslederen udleverer ansøgningsskemaet til forældrene. (ligger på F-drevet /dagtilbud/skemaer/børn/). Forældrene afleverer det udfyldte skema til institutionslederen, der videresender det til Pladsanvisningen. Pladsanvisningen koordinerer pasningen og sender besked til forældre, samt de berørte institutioner med kopi til barnets institution 6.4. Afregning for pasning for lukkedage og tvungen ferielukning Forældrene skal ikke betale ekstra for pasning af barnet i forbindelse med lukkedage og ferielukning. Ud fra en konkret vurdering fra Dagtilbud og lederen af den institution, der skal modtage barnet/børnene, kan der ansættes vikar, som dækkes af den fælles vikarpulje. Særligt skema, som skal benyttes i forbindelse med dækning er placeret på F- drevet / dagtilbud/ skemaer/ personale / vikarpulje fælles vikarpulje. 7. Børnepasningsgarantien Et afbalanceret mellem det forventede behov og antallet af pladser er hjørnestenen i en ressourcebevidst kommune. Derfor tilstræber Udvalget for Børn og Familier, at et mellem kapacitet og efterspørgsel afpasses i til prognoser, og at vilkårene for Haderslev Kommunes daginstitutioner herudover giver muligheder for at håndtere pludseligt opståede, hvor det faktiske antal børn er færre eller flere end det normerede antal børn. Børnepasningsgarantien omfatter tilbud om en plads i hele Haderslev Kommune. Pladsanvisningen tilstræber at kunne tilbyde forældrene 1. prioritetsønsker. Der kan ikke oprettes flere pladser i en daginstitution end der fysisk er plads til. (Se faktaboks for den enkelte daginstitution) Prognoserne svarer ikke til de faktiske. Flere gør sig gældende i til håndteringen af udbud og efterspørgsel på dagtilbudsområdet: F.eks.: Det forventede antal børn (prognoserne) svarer ikke til det faktiske antal børn. Tilflytninger er større eller mindre end fraflytninger. Fravalg af orlov. Udsættelse af behovsdato. Udsættelse af skolestart. For at kunne opretholde pasningsgarantien er det derfor vigtigt at kunne tilpasse de aktuelle - ofte indenfor snævre tidsmæssige rammer. Dette stiller krav til omstillingsparathed og evnen til at handle hos alle parter. 10

11 7.02 Mulige løsninger - Haderslev Kommune kan derfor benytte 1. Lade børn på 2 år og 11 mdr. forblive i dagplejen 2. Lade børn under 2 år og 10 mdr. indgå i børnehaver tællende i institutionens børnenormering med en faktor svarende til 1,62 børnehavebarn. 3. Etablere ekstra grupper i de institutioner, hvor der er fysisk plads 4. Etablere udegrupper 5. Pavillonløsninger 6. Busløsninger 7. løsninger Ovennævnte løsninger forudsætter at arbejdsmiljøloven overholdes. For punkterne 5 til 7 gælder det, at de faglige organisationer orienteres og kan indkaldes til en forhandling før ordningen etableres. Institutionens leder orienterer bestyrelsen om de ændrede. Udvalget for Børn og Familier betragter såvel de faglige organisationer, de selvejende som kommunale institutioner (herunder Dagplejen), som medspillere i til løsningen af børnepasningsgarantien. 7.1 Det kommende års børnenormering I maj / juni måned fremsender Haderslev Kommune det første varsel om det forventede antal børn til den enkelte daginstitution om det kommende kalenderårs børnenormering. Tallet er baseret på en vurdering af den daglige leder af Pladsanvisningen. Børnenormeringen er sammensat af det varierende børnetal hen over året fra 1. januar til 31. december. Dette tal er det gennemsnitlig forventede børnetal. Den lønsum, der tildeles udgør således samlet beregningen af lønsum pr. barn i perioden 1. januar i det kommende budgetår. Mellem 1. og 2. behandling af budgettet kan der forekomme en regulering af den børnenormering, som tidligere er udmeldt til institutionen, som vil få dette tal udmeldt ved budgetvedtagelsen. Den enkelte leder skal være aktiv i til overholdelse af tidsfrister for afskedigelse af personalet i institutionen. Efter 2. behandling af budgettet i oktober måned kan lederen således disponere med afskedigelse af personale / tilbud om nyt timetal med overenskomstmæssigt varsel. Forhandlingsteamet i Personaleafdelingen skal altid kontaktes i forbindelse med afskedigelser. 7.2 Børnenormeringsprincippet Børnenormeringen beregnes som et års gennemsnit af forventet antal indskrevne børn i institutionen. Institutionen kan derfor i et kalenderår have såvel flere som færre børn indskrevet end den gennemsnitlige beregning. Børnenormeringen opgøres umiddelbart efter den for det forgangne år. Er resultatet positivt udbetales beløbet - udover 1 % - ud fra den lønsum pr. barn, der er fastsat til institutionen. inkl. børnerelaterede udgifter, vikar, uddannelse m.v. Er resultatet negativt fratrækkes beløbet udover 2 % - ud fra den lønsum pr. barn, der er fastsat til institutionen. - inkl. børnerelaterede udgifter, vikar, uddannelse m.v. 11

12 Hvis reglerne for overførselsadgang ændres centralt, skal principperne om afregning for antal børn genforhandles. Institutionslederen kan i foråret, hvor indtaget af de flere børn typisk vil finde sted, simulere antallet af børn i børnenormeringsregnskabet og vurdere, om der er belæg for ansættelse af medarbejder til de ekstra børn. Pladsanvisningen er naturlige medspillere i lederens vurderinger af den samlede børnenormering for året i institutionen. Den enkelte institutionsleder kontrollerer selv de indskrevne børn gennem Prokap. Børnenormeringen udmeldes til institutionerne ved vedtagelse af budgettet i oktober måned for det kommende år. Institutionslederen skal tilpasse personalenormeringen i til lønbudgettet og den udmeldte børnenormering. Dette afsnit evalueres årligt. 7.3 Regulering af tillæg til små institutioner Der vil ved årets afslutning ske en regulering af institutionens budget jvf. aftale om lønsumsstyring. Der vil ligeledes ske en regulering af budgettet såfremt institutionen ved årets udgang viser sig at have fået tilskud for institution u. 40 børn men gennemsnittet viser sig at være 40 eller derover. Det modsatte gør sig også gældende. 8. Jobbank For de ansatte i de kommunale institutioner gælder flg. : Pædagoger og medhjælpere, der bliver ledige på grund af budgetreduktioner, skal tilbydes arbejde i anden kommunal institution, såfremt der er en relevant stilling ledig og opgaven og timetallet matcher den pågældendes ønsker. Ordningen gælder i opsigelsesperioden. De påtænkt afskedigede skal henvende sig i den kommunale jobbank. (Se Intranettet for de aktuelle regler). Man skal huske i sin ansøgning at skrive, at man er optaget i den kommunale jobbank. Man kan stå i jobbanken ½ år fra fratrædelsesdatoen. For de ansatte i de selvejende institutioner gælder flg. : Garanti for jobsamtale. Pædagoger og medhjælpere, der bliver ledige på grund af budgetreduktioner kan henvende sig til den kommunale jobbank. (Se Intranettet for de aktuelle regler). Formålet er alene at sikre, at den ledige kommer til jobsamtale. Man skal huske i sin ansøgning at skrive, at man er optaget i den kommunale jobbank. De ledige kan stå i jobbanken ½ år fra fratrædelsesdatoen. Tilbuddet er frivilligt. Hvis medarbejderen ikke tilmelder sig jobbanken senest fra den dag, man skal fratræde i henhold til afskedigelsesaftalen, bortfalder jobsamtalegarantien. Institutionslederen skal: ved gennemlæsning af ansøgninger kontrollere, om det i ansøgningen er oplyst at ansøgeren er tilmeldt jobbanken. kun indkalde til samtale såfremt personerne i jobbankens ønskede timetal er højere eller svarer til det antal timer, som de har anført som minimumsansættelse. orientere afskedigede medarbejdere, der afskediges i forbindelse med nedgang i institutionens børnetal, om muligheden og ovenstående regler for at indgå i jobbanken. 12

13 9. Lønnet pædagogstuderende Haderslev Kommune er forpligtiget til at modtage det antal studerende i lønnet praktik, der er behov for. Der udvælges i samarbejde med institutionslederne faste uddannelsesinstitutioner. Såfremt en institution med lønnet studerende ønsker at ophøre med at være uddannelsesinstitution, søges en løsning blandt de institutioner, der ikke har lønnet studerende. Haderslev Kommune kan ved manglende praktikinstitutioner pålægge en institution at være uddannelsesinstitution. 9.1 Pædagogisk Assistent elever (PAU) PAU eleverne ansættes centralt af Haderslev kommune (HR) i uddannelsesperioden og gennemfører praktikperioderne i dagtilbud, SFO/skole og Voksenservice. Dagtilbud samarbejder med HR om praktikdelen. Administrationen og aflønning af PAU elever varetages af HR. Der laves en pulje til aflønning af PAU-elever. Denne pulje skabes ved at Børn og Familie bidrager med 75 % og Voksenservice bidrager med 25 %. Skoledelen finansieres via EVU godtgørelse. Optagelse af elever. Dagtilbud deltager i optagelsessamtalerne. Praktikvejlederuddannelsen Praktikstedet forpligtes til at uddanne praktikvejledere via praktikvejlederkurser, yde hjælp, støtte og vejledning til eleverne, udarbejde uddannelsesplaner samt deltage i samarbejde og mødevirksomhed med skolen. Praktikvejlederuddannelsen finansieres centralt i 2011 og af institutionerne fra Institutionens vejledning af PAU eleven foregår indenfor institutionens budgetmæssige ramme. Vejledning Såvel pædagoger, PA er som PGU er kan vejlede PAU. Det er en forudsætning, at vejlederen har en praktikvejlederuddannelse. Det er lederens opgave at udpege vejlederen. 9.2 Merrit-pædagoger Haderslev Kommune og de faglige organisationer har generelt ønsket om at opkvalificere uudannede medarbejdere. I forbindelse med uddannelse til allerede ansatte til merit-pædagog forudsættes, at der foreligger en uddannelsesaftale mellem institutionen og medarbejderen. 9.3 Pædagogisk assistent som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Pædagogmedhjælpere der er over 25 år med 2 års erfaring, kan gennemgå uddannelsen til pædagogisk assistent som grundlæggende voksenuddannelse (GVU), Der henvises til overenskomsten for pædagogmedhjælpere 16 stk. 2, samt protokollat nr. 2. I forbindelse med uddannelse til allerede ansatte forudsættes, at der foreligger en uddannelsesaftale mellem institutionen og medarbejderen. 13

14 10. Budgetmæssige vilkår for året Hvert år, når budgettet er vedtaget, fremsender Haderslev Kommune et bilag, som beskriver institutionernes budgetmæssige vilkår, herunder de specielle bilag vedrørende lønsumsstyringen. Dette bilag indsættes af institutionslederen årligt, ligesom andre faktuelle ændringer skal indsættes i Vilkår for daginstitutioner af institutionslederen. En opdateret version af Vilkår for daginstitutioner vil altid ligge på hjemmesiden og F-drevet / dagtilbud/ Vilkår og lønsumsstyring. 11. Lønsumsstyringskonceptet Denne lønsumsstyringsmodel er målrettet de specielle, der er på daginstitutionsområdet i Haderslev Kommune. Forholdene i denne model er underlagt de regler, der til enhver tid er gældende om økonomisk decentralisering. Følgende er eksempelvis gældende: At udgangspunktet for lønsummen er det politisk godkendte budget. At der er overførselsadgang mellem årene. At der kan konverteres fra løn til anden drift og omvendt Formålet med lønsumsstyring At sikre en sammenhæng mellem ansvar og kompetence. At fastholde grundlaget for på den enkelte institution at gennemføre forhandlinger om lokal løndannelse. At sikre den enkelte institution bedre mulighed for at udnytte institutionens ressourcer fleksibelt, og derigennem sikre et fortsat råderum til at udvikle sin egenart i overensstemmelse med Dagtilbudsloven og de politiske mål for området. At der som udgangspunkt ydes samme ressourcer til samme opgave (eksempelvis timer og kr./barn ) men med frihed til forskelle i ressourceanvendelsen ved løsningen af opgaven. 12. Forudsætninger for tildeling af ressourcer 12.1 Fastsættelse af løn til fast personale Institutionens lønsum er fastsat i henhold til aftale med BUPL og FOA beskrevet i den årlige budgetmæssige oversigt. Lønsummen er tilvejebragt ud fra en model, der giver alle institutioner samme økonomiske udgangspunkt, og gør det muligt for medarbejdere og forældrebestyrelser at gennemskue og forstå udgangspunktet. Sammensætningen af uddannet og ikke uddannet personale sker efter den enkelte institutions beslutning, jf. afsnit 2.1. Det er en forudsætning, at institutionens budget anvendes under hensyntagen til de formål, hvorunder det er bevilget. Der henvises i øvrigt til forhandlingsreglerne beskrevet i afsnit Løn til fast personale i den enkelte institution inkl. pension, inkl. beløb til særydelser, ekskl. løn til ledere og ekskl. ekstra tillæg, er fastsat som et kronebeløb pr. barn afhængig af hvilken institutionstype institutionen tilhører. Kronebeløbet pr. barn gør det muligt for den enkelte leder hele 14

15 tiden følge ændringen i budgettet når børnetallet stiger og falder i løbet af året og derved danne sig et overblik over den endelige budgetregulering, der vil komme med opgørelsen af de faktiske børnetal i forbindelse med regnskabsafslutning. Selve kronebeløbet er fremkommet med udgangspunkt i timer pr. barn (børnehaver ca. 4 timer pr. barn og 0-6 års institutioner ca. 5,7 timer pr. barn i 2011) Det timetal der fremkommer fordeles herefter med 61 pct. til pædagoglønninger (inkl. souschef) og 39 pct. til medhjælperlønninger. Pædagognormeringen ganges med løntrin 34 og medhjælpernormeringen med løntrin 16. Denne lønsum divideres med det normerede antal børn hvorefter kronebeløbet pr. barn fremkommer Fastsættelse af timer - sammenlægning geografisk adskilte institutioner. Der fjernes lederløn fra den tidligere leder, og samtidig tilføres beløb til institutionen fra den pågældendes lederløn ud fra nedenstående tabel. Dette skal dække de timer, som lederen tidligere har indgået i normeringen. Institutioner 60 børn og derover Institutioner børn Ledertimer Timer/uge *(løntrin 37) Institutioner børn 20 Institutioner børn 20 Institutioner børn 25 15

16 12.3 Normtal Lønsumsstyring og normtal 1. januar 2011: (2011-prisniveau) Kr. pr. barn r Løn til fagpersonale Løn til fagpers. lang åbningstid Ej i 2012 Løn til fagpers. souschef med sfo Ej i 2012 Vikar Uddannelse 550 Øvrig.pers.rel. udg. 155 Kr. pr. 0-6 års inst. barn Løn til fagpersonale Vikar Uddannelse 770 Øvrig.pers.rel. udg. 217 Kr. pr. Øvrige normtal barn Øvrig personale 570 administration 332 Kerneydelser Kr. pr. Øvrige normtal kvm. vedligeholdelse 38,6 varme 74,0 el 47,4 Tillæg pr. institution Flere etager Ej i 2012 Flere bygninger Ej i 2012 Institutioner under 40 børn: Institutioner under 40 børn børn børn Ej i børn Ej i 2012 Kronebeløbet pr. barn kan ændre sig i løbet af året f.eks. i forbindelse med fordeling af puljer til Ny Løn / forhåndsaftaler eller ved frem/ eller nedskrivninger af budgettet. Enhver regulering af lønsummen vil ske smæssigt således at institutionerne fortsat vil have et ens kronebeløb pr. barn. Udregningen sker på baggrund af gennemsnitsløn trin 37 for pædagoger inkl. souschefer og trin 19 for medhjælpere. 16

17 12.4 Budget og børnetal Institutionerne får hvert år efter budgetvedtagelsen tilsendt en oversigt over deres eget budget. Institutionerne kan simulere, hvad et ændret børnetal vil bevirke. Et eksempel er indsat her: Budget 2011 EKSEMPEL Institutionsnavn Antal børn i alt 33 Kvadratmeter 380 Kr. pr. barn Kr. pr. kvm. I alt Løn til leder Løn til fagpersonale Tillæg pr. inst. for under 40 børn børn børn børn Tillæg for etager eller bygninger Øvrig personale Vikar Uddannelse Øvrige personalerelaterede udg Personaleforsikring Kerneydelser til børnene Administration Vedligeholdelse 38, Husleje Vand og renovation Varme 74, El 47, Rengøring Bygningsforsikring I alt fagpersonale Budget i alt

18 12.5 Fælles vikarpulje m.v. Der er afsat en fælles vikarpulje til langtidssygdom til sygefravær udover 3 uger, der kan dækker følgende: Udgifter til vikarer: Der kan udbetales svarende til forskellen mellem sygedagpengerefusionen og gennemsnitsløntrin 28 med udgangspunkt i den fraværendes ansættelsesgrad i den pågældende sygeperiode. Tag udgangspunkt i den sygedagpengerefusion institutionen modtager ved ansættelse. Tildeling fra vikarpuljen efter sygedagpengeperiodens ophør skal aftales med chefen for Dagtilbud. Ved regnskabsafslutningen opgøres behovet for den enkelte institution, som har søgt. Så vidt puljen dækker det, omfatter puljen også udgifter til konstituering og feriegodtgørelse i de situationer, hvor institutionen i forbindelse med nednormering af personale mister en medarbejder. Uforudsete hændelser: Begrebet m.v. i overskriften dækker uforudsete hændelser, der har relation til løn. Fritstilling af en medarbejder kunne være et eksempel herpå. Der kan søges efter aftale med chefen for Dagtilbud. Det er dog en forudsætning for at søge, at finansieringen fra institutionens eget budget er undersøgt. Ved lederens sygefravær udover 3 uger dækkes tillige udgifter til konstituering Øvrigt personale Til øvrigt personale f.eks. pedeller og sekretærer er der fastsat et kronebeløb pr. barn pr. institution jf. budgetvedtagelsen. (Se 12.3 regnearkseksempel) Barselspulje Der henvises til den kommunale barselsudligningsordning Studerende Ved ansættelse af studerende i lønnet praktikforløb afholdes den faktiske lønudgift af institutionen Seniordage Reglerne om seniordage findes på Haderslev Kommunes intranet. Afvikling af seniordage skal indberettes via lønsystemet. Midlerne ligger decentralt. 18

19 12.10 Kompensation til FTR og TR-institutioner i BUPLregi Institutionerne vil kunne se, hvad der er tildelt af timer for TR-virksomhed på deres budget. TR.: Reglerne om TR i den enkelte institution følges med udgangspunkt i grundsatsen 15 timer årligt og 0,05 timer pr. ansat man er TR for og sammen med ledelsen beslutte at have den fornødne tid til arbejdet. FTR: For BUPL gælder det, at der er en fuldtidsansat FTR. For FOA gælder det, at der er valgt 2 personer som deler opgaven imellem sig. FOA s repræsentant i MEDDagtilbud er altid den samme. Der henvises i øvrigt til aftale mellem Haderslev Kommune og de faglige organisationer om vilkår for FTR. 13 Budget 13.1 Budgetforhandlinger Budgetprocessen starter i maj måned med administrative indstillinger til det kommende års budget. I denne proces indgår Økonomiafdelingens vurderinger af Haderslev Kommunes generelle økonomi for det kommende år. I august revurderer økonomiafdelingen den generelle økonomi og på baggrund af denne udarbejder de forskellige områder forslag til budget. Disse forslag indgår i den drøftelse Byrådet hvert år i august måned afholder på et Byrådsseminar, hvor FTR for bl.a. daginstitutionerne deltager. Efter 1. behandling, hvor man mere konkret ved om der bliver tale om udvidelser eller indskrænkninger, inddrages såvel MEDDagtilbud, MED på den enkelte daginstitution som forældrebestyrelserne på den enkelte daginstitution, der kan udarbejde høringssvar inden 2. behandling i oktober måned. BUPL og FOA orienteres om de påtænkte ændringer, således at der vil være mulighed for en drøftelse. Orientering gives efter 1. behandling, men så betids, at en evt. drøftelse kan være afviklet inden 2. behandling og dermed indgå i beslutningsgrundlaget. Der afholdes desuden fællesrådsmøde i denne periode mellem ledere, forældrebestyrelsesformænd og det politiske udvalg Fremskrivning af budget - Løn Lønbudgettet beregnes på grundlag af: Lønrammen i overslagsårene i det senest vedtagne budget. Lønregulering til budgetårets pris- og lønniveau med udgangspunkt i fremskrivningsprocenten jvf. KTO forliget. Tilførsel af midler fra centrale puljer i Haderslev Kommune herunder forhåndsaftaler. Korrektioner/fremskrivning m.v. som følge af beslutninger i Byrådet og Økonomiudvalget. Budgetafvigelser i til KTO afholdes i det pågældende år jvf. Reglerne i Økonomisk decentralisering. Budgettet tilrettes i budgetårene fremover Fremskrivning af budget - Øvrig drift Budgetposter fremskrives med udgangspunkt i den af KL udmeldte procentsats godkendt af Økonomiudvalget. 19

20 13.4 Lovgivning mv. på institutionsområdet som udløser midler Midler der udmøntes til kommunerne gennem lovgivning, centrale aftaler mv. med konsekvens for institutionerne/ ansatte (eksempelvis 3-partsaftale og kvalitetsreform) tilføres området Belastningsgrad I en lønsumsstyringsmodel kan det være svært at overskue den faktiske normering. Specielt når det er den enkelte institution, der ansætter billigt / dyrt personale. En model der beskriver, hvor mange børn der er pr. fuldtidsansat, giver et sammenligningsgrundlag fra år til år og kan også benyttes af andre kommuner, der benytter samme metode. Antal børn pr. fuldtidsansat (fagpersonale ekskl. leder) Årstal pr.feb pr.feb.11 Alm. børnehave 8,8 8,8 9,3 9,3 Alm. 0-6 års inst. 5,8 5,9 6,4 6,6 Anvendt trin 34 vedr. pædagoger inkl. souschef og trin 16 vedr. medhjælper Indeholder ikke tillæg og andre særordninger eller øvrigt personale og lignende. 14 Spilleregler 14.1 Indtægter Lønsummen afsættes som en ramme. Det vil sige, at der frit kan anvendes indtægter, der ligger udover budgetterne Overførsel af over- / underskud Overførsel af over-/ underskud følger det til enhver tid gældende Regelsæt for økonomisk decentralisering Overførsel mellem løn og øvrig drift Der kan konverteres fra løn til øvrig drift og omvendt Konvertering fra løn til drift. Nedenfor er angivet nogle vejledende eksempler som kan skabe økonomisk råderum for institutionen indenfor den faste normering. Der forudsættes i alle tilfælde enighed jf. forhandlingsprincipperne. F.eks.: Ansættelse af medarbejder på lavere timetal i kortere perioder. F.eks.: Ansættelse af en medarbejder på et lavere løntrin. F.eks.: Kortere stillingsledighed. Udgangspunkt for fleksibiliteten er den tildelte lønsum. Normalt forudsættes de tildelte personaleressourcer (lønsummen) anvendt jvf. Vilkår for daginstitutioner, der beskriver udgangspunktet for beregningen af den tildelte lønsum. 20

21 14.5 Driftspuljer Diplomuddannelse. Der kan efter ansøgning til Dagtilbud bevilges hel- eller delvis dækning af udgifterne i forbindelse med Diplomuddannelse af en årlig varighed på mindst 180 timer. Der er afsat særligt budget til denne form for videreuddannelse. Puljen suppleres med tilførte midler fra trepartsforhandlinger Lokal løndannelse - forhandlingsregler Forhandlinger vedr. forhåndsaftalen sker mellem repræsentanter fra BUPL, FOA og Haderslev Kommune. Som udgangspunkt fordeles de lokale lønmidler smæssigt i til institutionens lønsum. I forbindelse med forhandling af forhåndsaftale, tages der konkret stilling til en væsentlig skævdeling af puljen. Forhandlingskompetencen på medarbejdersiden meddeles af de faglige organisationer. For institutionsledere er forhandlingsretten mellem BUPL og Dagtilbud Centralt placerede midler fra forhåndsaftaler Midler til TR-virksomhed i BUPLregi i institutionen er centralt placeret og udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen i til TRansat over året. For FOA vil midler til FTR-virksomhed ligeledes være centralt placeret. Midlerne hertil er finansieret fra institutionernes budgetter Som bilag til den enkelte forhåndsaftale beskrives den praktiske administration af ordningen. Endvidere er følgende centralt placeret: Praktikvejledervederlag Barnsbestemt (handicaptillæg). 15 Forhandlingsregler Personale Der er aftalt følgende spilleregler af forhandlingerne mellem Haderslev Kommune, BUPL og FOA ud fra nedenstående principper Personalenormering m.v. Kompetencen til at ændre på personalesammensætningen for den enkelte institution, samt til at træffe afgørelser om anvendelse af budgettet, er tillagt lederen i samarbejde med forældrebestyrelsen. Lederen drøfter sagen med TR under iagttagelse af reglerne i aftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Udlæggelse af kompetence er en aftale mellem TR og organisationen. Processen tilrettelægges under hensyntagen til forældrebestyrelsens kompetence i henhold til dagtilbudsloven. Såfremt der på en institution ikke er valgt TR for en medarbejdergruppe, inddrages FTR i drøftelserne. Forinden beslutning om ændringer er lederen forpligtet til at drøfte sagen med personalet (personalemøde med MEDstatus) og i selvejende institutioner med bestyrelsen. Såfremt der er uenighed, kan FTR/BUPL/FOA og Haderslev Kommune inddrages i forhandlingerne. 21

22 15.2 Lønaftaler Der tilvejebringes mulighed for at udmønte lokal løndannelse inden for den enkelte institutions tildelte rammer og retningslinjer. Udmøntning kan ske efter aftale mellem lederen og TR. Kompetencen aftales mellem TR og organisationen. I institutioner, hvor der ikke er valgt TR for en personalegruppe - eller hvor forhandlingerne vedrører løn for den pågældende TR - varetages forhandlingerne vedr. løn af FTR for pågældende gruppe. Udmøntningen sker jævnfør principper/retningslinjer, som er aftalt mellem Haderslev Kommune, BUPL og FOA. Alle aftaler vedr. lederlønninger indgås mellem BUPL og Haderslev Kommune. For institutionsledere er forhandlingsretten mellem BUPL og Dagtilbud. Alle aftaler vedrørende, TR, AMR (arbejdsmiljørepræsentant) og FTR-løn indgås mellem henholdsvis BUPL, FOA og Haderslev Kommune. De faktiske aftaler om udmøntning på institutionerne sendes til de lokale faglige organisationer. Hvis der er enighed om de foreslåede ændringer, kan disse umiddelbart gennemføres. I modsat fald optages der forhandling mellem BUPL og FOA (evt. FTR`en) og Haderslev Kommune. Disse bestemmelser blokerer ikke for begge parters mulighed for i konkrete spørgsmål at ændre ved forhandlingskompetencen. 16 Uoverensstemmelser tvist Ved uenighed om fortolkning og andre, der ikke er afklaret med denne aftale, mødes Haderslev Kommune og de faglige organisationer for at få afdækket uenigheden. 17 Ansvar for lønsumsstyringen Det er fortsat institutionslederens ansvar, at styre og overholde institutionens lønsum. Lederen kan til enhver tid benytte Haderslev Kommunes økonomiske konsulenter i Stab & Administration samt tilknyttede medarbejdere i Personale & Løn. 18 Ikrafttræden / opsigelse Denne aftale træder i kraft 1. januar Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til bortfald. Aftalen kan genforhandles i opsigelsesperioden. Underskrifter forefindes på bagsiden. 22

23 Faktabokse i alfabetisk rækkefølge Institution Arnum Børnecenter Mette Andersen Tlf.: Adresse Skolevej 4, Arnum 6510 Gram Plads til maksimum antal børn garderobepladser 30 bh 30 SFO Fra er skolen nedlagt og der er ikke SFO børn tilknyttet Institution BØGELY Birgitte Schmidt tlf.: Adresse P.N. Langonisvej Vojens Plads til maksimum antal børn 48 23

24 Institution DEUTSCHER KINDERGARTEN René Schneider tlf Selvejende Adresse Rabensvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 55 Institutionen har egen venteliste og visitering. Institution EGELY Kathrin Cordsen Tlf.: års institution Adresse Bygade 18, Jegerup 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 47 24

25 Institution EJSBØLHUS Gitte Schack Jepsen tlf.: Adresse Ejsbølvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 69 Institution FAVRDAL Find Elgaard tlf.: års institution Adresse Christen Kolds vej Haderslev Plads til maksimum antal børn

26 Institution FJELSTRUP BØRNEHUS Birgitte Griepentrog (Vakant) tlf Adresse Skolebakken 14 Fjelstrup 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 53 Institution FRK. MICHAELS BØRNEHAVE Jane B. Grue tlf Selvejende Adresse Christiansfeldvej 6 A 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 66 26

27 Institution GRAM BØRNEHAVE Tommy Jespersen tlf Selvejende Adresse Skolekobbel Gram Plads til maksimum antal børn 77 Myretuen i Fole er en afdeling til Gram børnehave. Der kan der være max 77 børn inkl. Myretuen Institution GRØNNEBAKKEN Anne Nøhr sen tlf.: års institution Adresse Olufskærvej Haderslev Plads til maksimum antal børn

28 Institution HAMMELEV BØRNEHAVE Jens Jørgen Hansen (Vakant) / 0-6 år Selvejende Adresse Hammelev Bygade 18 B, Hammelev Plads til maksimum antal børn 87 Tlf.: Vojens I 2011 er Hammelev børnehave udvidet med ca. 12 pladser. Der er hermed gjort klar til at børnehaven kan etableres som aldersintegreret 0-6 års daginstitution. De børn der indskrives under 2,11 år følger gældende retningslinjer i Vilkår for daginstitutioner. Dagtilbud vurderer ved budgetlægningen i maj måned for det kommende år, hvornår det vil være realistisk at etablere en 0-6 års institution idet børnetallet for 2012 antyder at institutionen kan fyldes med 3-6 årige. Etablering af en aldersintegreret institution allerede fra august 2012 vil indebære at en del forældre med 3-6 års børn, som ønsker optagelse i Hammelev, vil skulle tilbydes børnehaveplads i andre børnehaver i kommunen. 0 6 års institution etableres efter gældende regler i Vilkår for daginstitutioner. Institution HAVANNA Jette Høier Møller tlf / års institution Adresse Thrigesvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 14 vug 39 bh 28

29 Institution KASTANIEGÅRDEN Michal Thamdrup Tlf.: Adresse Kongevej Gram Plads til maksimum antal børn 69 Institution KRIDTHUSET Marianne Michelsen tlf.: Selvejende Adresse Skolevej 52, Nustrup 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 73 29

30 Institution LÆRKEREDEN Gitte Vad tlf Selvejende Adresse Øsby Stadionvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 45 Institution MARIE NIELSENS BØRNEHAVE Kirsten Kongsted Hansen tlf.: selvejende Adresse Ny Allégade Haderslev Plads til maksimum antal børn 66 30

31 Institution MARSTRUP BØRNEHAVE Adresse Kærsmindevej 5 Marstrup Plads til maksimum antal børn 46 Lisa B. Thomsen (vakant) tlf Haderslev Institution MYRETUEN, Bevtoft Inger Juhl (Vakant) Tlf.: Selvejende Adresse Galstedvej 4 Bevtoft 6541 Bevtoft Plads til maksimum antal børn 66 31

32 Institution MØLLEBAKKEN Rikke Bo Wille (Vacant) Tlf.: Adresse Højgade Vojens Plads til maksimum antal børn 42 Institution MØLLEHAVEN Luise Vodder tlf Adresse Ryes Møllevej Haderslev Plads til maksimum antal børn 44 Møllehaven har tilknyttet en specialgruppe Møllereden. Møllereden er til max. 15 børn i alderen 1 6 år. Børn til specialgruppen visiteres af visitationsudvalget for dagtilbud. Specialgruppen er ledelsesmæssigt og budgetmæssigt en del af Møllehavens børnehave. Den specialpædagogiske opgave løses af medarbejder fra specialkorpset, hvor den personalemæssige ledelse ligger ved lederen af specialkorpset. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Møllehaven og lederen af specialkorpset, der beskriver de samarbejdsmæssige snitflader der er. 32

33 Institution MØLLESØEN Adresse Skovbyvej 2, Vedsted Plads til maksimum antal børn 43 Tina Skovrup Lange Tlf.: Institution POVLSBJERG Britta Bonnichsen Tlf.: Selvejende Adresse Østergade Vojens Plads til maksimum antal børn 60 33

34 Institution ROSENGÅRDEN Helle Krauthammer tlf års institution Selvejende Adresse Thrigesvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 106 Institution RYESHAVE Horst Jürgensen tlf Selvejende Adresse Rabensvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 69 34

35 Institution SCT. GEORGS GÅRDEN Annie Cordes (vacant) tlf års institution Selvejende Adresse Solsikkevej Haderslev Plads til maksimum antal børn 67 Institution SDR. OTTING Dorthe Asaa tlf Selvejende Adresse Aarøsundvej Haderslev Plads til maksimum antal børn 44 35

36 Institution SKOVREDEN Margit Vilstrup Decker Tlf.: Adresse Overgårdsvej Vojens Plads til maksimum antal børn 60 Institution SKRYDSTRUP BØRNEHAVE Kirsten Fogtmann Tlf.: Adresse Naffet 21, Skrydstrup 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 62 Skrydstrup børnehave har tilknyttet en specialgruppe Lærkereden. Lærkereden er til max. 10 børn i alderen 1 6 år. Børn til specialgruppen visiteres af visitationsudvalget for dagtilbud. Specialgruppen er ledelsesmæssigt og budgetmæssigt en del af Skrydstrup børnehave. Den specialpædagogiske opgave løses af medarbejder fra specialkorpset, hvor den personalemæssige ledelse ligger ved lederen af specialkorpset. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Skrydstrup børnehave og lederen af specialkorpset, der beskriver de samarbejdsmæssige snitflader. 36

37 Institution STEVELT SKOVBØRNEHAVE Bodil Haller tlf Selvejende Adresse Steveltvej 70, Stevelt 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 40 Institution SUKKKERTOPPEN 0-6 års institution Adresse Godthåbsvej 2 Plads til maksimum antal børn 63 Asbjørn Dyngby Jensen tlf

38 Institution SYDBYENS BØRNEHUS 0-6 års institution Adresse Solsikkevej 4 c / Kløvervej 316 Plads til maksimum antal børn 38 / 42 = 82 børn Susanne Duus tlf Haderslev Fra 1. januar 2010 består institutionen af vuggestuen, Kastaniehaven og afdelingen Kløverblomst (tidligere Kløverlykke ). Udover normeringen er der 1 barn til projekt Ung Mor. Institution SØNDERGADE Anne S. Bech Tlf.: Selvejende Adresse Søndergade Vojens Plads til maksimum antal børn 42 38

39 Institution SØNDERJYSKE IDRÆTSINSTITUTION Annie Thyrri Jørgensen tlf år Adresse Hoptrup Hovedgade Haderslev Plads til maksimum antal børn 53 Der kan etableres yderligere garderobepladser Institution TROLDEHAVEN Adresse Taasingevej 125 Starup Plads til maksimum antal børn 140 Elsebeth Juelshøj tlf

40 Institution TROLDEMARKEN Adresse Kirkevej 6, Sommersted Plads til maksimum antal børn 84 Annette Friis Andersen Tlf.: Vojens Pr. 1. september 2009 blev Toldemarken sammenlagt med Brumbassen i Oksenvad og Solstrålen i Simmersted er der ikke grupper på disse matrikler. Der arbejdes på en ombygning på Sommersted Skole således at også matriklen på Storegade kan samles her. Tidligere Brumbassen 19 børn Tidligere Solstrålen 23 børn Institution UDSIGTEN 0-6 års institution Adresse Christen Koldsvej 14 Plads til maksimum antal børn 72 Henrik E. Jensen tlf

41 Institution VILSTRUP SOGNS MUSIK- OG NATURBØRNEHAVE Selvejende Adresse Sdr. Vilstrup Bygade 3 Plads til maksimum antal børn 44 Ute Wagner Knudsen tlf Institution VÆNGET Solveig Villerslev Tlf.: Selvejende Adresse Vænget 7, Over Jerstal 6500 Vojens Plads til maksimum antal børn 62 Der er etableret en skovgruppe 41

42 Institution Æblestuen tlf.: Specialbørnehave Adresse Christiansfeldvej 6 a 6100 Haderslev Plads til maksimum antal børn 10 : Æblestuen er en specialbørnehave fortrinsvis til børn indenfor autismespektrummet. Pladserne er oprette efter servicelovens bestemmelser jf. 32 i SEL Det er visitationsudvalget der visitere børn til specialbørnehaven. De børn der visiteres er fortrinsvis børn hvis særlige behov ikke kan tilgodeses i en almindelig børnehavegruppe. Den daglige pædagogiske ledelse varetages af en gruppekoordinator. Den overordnede ledelse varetages af lederen af specialkorpset. Der tilbydes et struktureret specialpædagogisk miljø, hvor det enkelte barns behov og handicap tilgodeses, og hvor der tilrettelægges individuelle træningsforløb. Der lægges vægt på tydelig kommunikation og en forudsigelig hverdag. 42

43 Underskrifter Haderslev Kommune og organisationerne (BUPL og FOA) afsluttede drøftelserne om Vilkår herunder lønsumsstyring for daginstitutionerne d. 24. januar 2011 og kan i enighed anbefale Vilkår for Haderslev Kommunes daginstitutioner. Haderslev d. 12. juli 2011 Haderslev Kommune Kåre Michelsen FOA Christel Blenner / Helen. B. Rudebeck BUPL Ulla Koustrup / Lone Skov Drejer Børn & Familie, Dagtilbud Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev 43

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler overenskomsthåndbog ok 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere