RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter"

Transkript

1 RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter

2 2 870

3 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE S. 18 ARKITEKTUR OG BOLIGTYPER S. 20 ETAGEBOLIGERNE S. 22 NYBYG S. 42 GÅRDHAVEHUSENE S. 48 BÆREDYGTIGHED S. 56 BYGGETEKNIK S. 62 ØKONOMI S

4

5 Vores kvarter i Kildeparken Introduktion Kildeparken er i færd med en af Danmarks største og mest visionære omdannelser af et udsat alment boligområde. Kildeparken er i en spændende forandringsproces, og på sin vej til at blive en både grøn og mangfoldig bydel. Kildeparken er med til at vise vejen frem for hvordan vi kan forny de almene boligområder i Danmark. Transformationen af Ravnkildevej er en vigtig del af Kildeparkens udvikling og skal både blive sit eget velfungerende kvarter i Kildeparken og bidrage positivt til området som helhed. Med dette projekt mener vi at kunne transformere afdeling 50 fra et ensartet og nedslidt boligområde til et attraktivt, mangfoldigt og sammenhængende boligkvarter i Aalborg. Det vil vi fortælle om i detaljer i denne bog. Vi vil gerne vise at et boligkvarter både kan være alment og unikt! RAVNKILDEVEJ Blåkildevej og Ravnkildevej to forskellige kvarterer i Kildeparken Med det igangværende renoveringsprojekt for Blåkildevej som nabokvarter til Ravnkildevej, er det relevant at tænke over kvarterenes indbyrdes identitet i forhold til intentionerne i visionsplanen for Kildeparken BLÅKILDEVEJ Vi mener det er vigtigt at Blåkildevej og Ravnkildevej kan opleves som to forskellige kvarterer i Kildeparken og supplere hinanden. Det er dog væsentligt for begge områders kvaliteter at arbejde med differentieringen på en konstruktiv måde således at gode tiltag kan fungere i begge kvarterer. FYRKILDEVEJ Vi mener således at den største differentiering skal ligge i facadebearbejdningen og ikke i planstrukturen, således at de gode tiltag med boligvejene ved etagehusene kan fungere i begge kvarterer, men med hver sin facademæssige bearbejdning og arkitektoniske identitet. Ligeledes er samspillet mellem design af landskab, fælles byrum og facaderenovering væsentlig for den helhedsorienterede oplevelse af Ravnkildevej. Bogen I denne bog gennemgår vi fra A til Z alle de tiltag vi har prioriteret for at skabe en helhedsorienteret renoveringsstrategi. Vi har struktureret gennemgangen så vi først ser på de store træk og den nye struktur for Ravnkildevej helt overordnet. Dernæst vil vi gennemgå vision og udformning for alle udearealer samt infrastruktur. Herefter ser vi på arkitekturen som både rummer renoveringsstrategi for etageboligerne, nybyggeri, samt renovering af gårdhavehusene. Slutteligt gennemgås byggeteknik, bæredygtighed og økonomi. God læsning! 870 5

6 VISION - Min bolig i vores kvarter ET NYT NETVÆRK SOM BINDER KVARTERET SAMMEN Infrastrukturen ved Ravnkildevej omdannes, så alle blinde veje og store p-arealer elimineres og erstattes af et nyt netværk, hvor man kan køre helt hen og parkere ved sin bolig. De nye boligveje bliver til nye trygge fællesrum for beboerne. NYE GRØNNE OG AKTIVE FÆLLES UDERUM De centrale rum i bebyggelsen, både mellem gårdhavehusene og etageboligerne, er i dag store kedelige asfalterede p-arealer. De omdannes nu til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Så man hver dag og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig. Vi mindsker rabatter, skaber nye aktive fællesuderum, større private haver og smukke rammer for bebyggelsen

7 ET MANGFOLDIGT KVARTER MED ET BLANDET BOLIGUDBUD FORBEDRET BOLIGKVALITET Bebyggelsen er utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere og nuværende beboere. Med de nye boligudbud skaber vi både et mangfoldigt kvarter og skaber en ny arkitektonisk identitet baseret på kvalitet i udformning af facader og materialer. Boligerne er i dag nedslidte, utidssvarende og driftsmæssigt uøkonomiske. Boligkvaliteten forbedres markant med nye isolerede facader som giver masser af lys, luft og forbedret indeklima. Private haver udvides og er altid syd eller vestvendte. Alle boligtyper får minimum ét privat uderum i form af altan, terrasse eller have

8 HELHEDSPLAN Min bolig i vores kvarter betyder at man hører til- og holder af at bo i sit kvarter. Det er her at hverdagen udspiller sig og størstedelen af livet leves for mange. Derfor er vores vision for Ravnkildevej at skabe rammerne for det gode hverdagsliv. Kvarteret indeholder i forvejen en lang række kvaliteter og potentialer såsom store grønne områder og smukke eksisterende træer. Gårdhavehusene har fine tiltag og ligger smukt i landskabet. Vi ønsker at bygge videre på de eksisterende kvaliteter og supplere med en renovering i menneskelig skala og med variation. Renovering af landskabet tilbyder både udvidelse af private haver, flere fællesaktiviteter koncentreret i bolignære fællesrum samt åbne englandskaber. Vi sikrer smukke udsigter fra boligerne og mulighed for smukke gåture i kvarteret og langs Astrupstien. Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet af boligveje, mens den landskabelige bearbejdning af de aktive fællesrum skaber trygge rammer for leg og ophold. Parkeringsmuligheder lige uden for døren sikres gennem en blanding af kantstensparkering på boligvejene, enkelte parkeringslommer nær nybyggeriets punkthuse og parkering i egne garager ved gårdhavehusene. Det vestlige LAR-landskab planlagt i udviklingen af Blåkildevej danner en naturlig overgang til Ravnkildevejs landskab, som udadtil tegnes af åbne og frodige engflader. Områdets store grønne arealer sikrer en stor nedsivning, forsinkelse og fordampning i dagligdagen, mens ekstreme regnmængder opsamles i mindre render og langs Ravnkildevej og Astrupstien og ledes mod den planlagte sø mellem Kildeparkens kvarterer

9 UDERUM Uderummene organiseres i tre kategorier; private haver, aktive fællesrum mellem husene og åbne engarealer. De tre kategorier har varierede brugs- og driftsniveauer. 1. Private haver tilknyttet hver bolig. 2. Aktive rum for de nære fællesskaber mellem boligerne, som knytter sig til hver boligenklave. 3. Åbne engarealer omkring og mellem enklaverne, som skaber rammen for bebyggelsen INFRASTRUKTUR Ravnkildevej forlænges og tilkobles Blåkildevej. Ved etageboligerne etableres et netværk af ensrettede boligveje med parkering ved boligen. Ved gårdhavehusene etableres shared space i fællesarealet. Ravnkildevej forlænges ned til Blåkildevej Ny ankomstvej til etageboligerne Nye boliggader mellem etageboligerne Shared space ved gårdhavehusene BOLIGTYPER Ravnkildevej kvarteret består af: Rækkehuse, tilgængelighedsboliger og lejligheder i etagebyggeri, tagboliger, punkthuse, samt gårdhavehuse i forskellige størrelser og med forskellige plandisponeringer. Gårdhavehuse Gårdhavehuse - dobbelthuse Gårdhavehuse - ny plandisponering Havehuse (tilgængelige) Terrassehuse (tilgængelige) Rækkehuse Tårnhuse (nybyg) Tagboliger (nybyg) 870 9

10 UDERUM OG LANDSKAB Det er i hverdagen at livet leves. Med uderummene skal der skabes gode rammer for alle de små oplevelser og berigende hverdagsrutiner, som udgør et godt og varieret liv omkring ens hjem. Det gode hverdagslandskab understøttes af en strategi for kvarterets groede identitet, som tager udgangspunkt i kvarterets eksisterende grønne karakter. Her indførres en større beplantningsmæssig diversitet og herlighedsværdi, en nuanceret drift samt flere fællesfunktioner og aktiviteter, som kan berige hverdagen for alle i kvarteret. Både uderummenes drift, brug og karakter tænkes ud fra en radius for det gode hverdagsliv, med hver enkelt beboer i centrum. Det er en simpel landskabsstrategi som indeholder tre overordnede rumtyper, med tre forskellige driftsniveauer. 1) Nærmest den enkelte beboer er de private haver, som er beboernes eget domæne og driftes privat. HVERDAGSLANDSKABET 1 PRIVATE HAVER Privatsfære, ro og intimitet 2 NÆRE FÆLLESAREALER Fællesskab, aktiviteter, leg, sikker regulering af trafik og ophold i det grønne 3 OMKRINGLIGGENDE ENG Gåture, motion, hundeluftning og forbindelse til lokalområdet. 2) Dernæst kommer de nære fællesrum hvor aktiviteter samles og beboere kan mødes på tværs. Fællesrummene driftes jævnligt. 3)Til sidst omlægges de største arealer til et åbent og frodigt englandskab med lav drift. Englandskabet er rammen for beboelsen på Ravnkildevej, tilbyder gode gåture i lokalområdet og iscenesætter bebyggelsen Mens de forskellige landskabstyper supplere hinanden og skaber varierede muligheder for udendørs ophold sammentænkes også landskab og infrastruktur så de grønne rum indgår aktivt i fartreguleringen af en simpel og let overskuelig infrastruktur, hvor alle kan køre lige til døren og parkere bolignært. DEN GROEDE IDENTITET BEVARRING AF TRÆER Uderummene bygger på eksisterende kvaliteter OMLAGT DRIFT Enggræsser skaber smukke rammer og biodiversitet ALDERS- OG ARTSDIVERSITET Eksisterende belplantning kan suppleres med yngre som skaber diversitet

11 Fra Astrupstien: Hundeluftning efter arbejde gennem det frodige englandskab, som skaber smukke rammer for bebyggelsen

12 ET VARIERET HVERDAGSLANDSKAB PRIVATE HAVER - individuel drift NÆRE FÆLLESAREALER - jævnlig drift ÅBENT ENGLANDSKAB - lav drift Rammen for det helt nære hverdagsliv er de private haver som tilknyttes hver enkel bolig. Haverne placeres syd og vest for de enkelte boliger, hvorved der sikres et lyst og solrigt miljø til afslapning i løbet af dagen og i aftentimerne. Haverne er den enkeltes eget råderum og drives individuelt. Mellem boligerne koncentreres aktiviteter og fællesfunktioner i nære fællesarealer. Det er her børn kan lege i trygge rammer og beboerne kan samles omkring nye fællesaktiviteter, som med fordel kan udvælges i samarbejde med beboerne. Beplantningen varierer i artssammensætningen fra den ene enklave til den næste, hvorved hvert fællesareal bliver unikt og orienteringen i lokalområdet styrkes. De største arealer omdannes via en omlagt driftsstrategi til et åbent englandskab, som iscenesætter bebyggelsen og sikrer smukke udsigter fra boligerne. Langs Astrupstien opleves englandskabet som en frodig variation i lokalområdet der markerer kvarterets grønne karakter mens gå- og cykelture i lokalområdet beriges. Mod vest skabes naturlige overgange mellem kvarterene i englandskabets møde med Blåkildevejs LAR-landskab

13 DEN GROEDE IDENTITET LAV DRIFT - HØJ DIVERSITET BEVARET OG SUPPLERET BEPLANTNING FRA LUKKET KRAT TIL ÅBEN ENG I dag bruges ressourcer på at slå græsset på de større udearealer, der ligger hen som tomme plæner. I fremtiden slås græsset kun ca. to gange årligt, hvorved driftsomkostningerne nedsættes drastisk. Området får derved lov til at antage karakter af en åben eng med enkelte eksisterende træer. I englandskabet vil biodiversiteten være høj: Forskellige markblomster samt et øget fugleliv vil rodfæste sig og skabe oplevelser når man går ture i området eller lufter hunde langs Astrupstien eller slåede stier. Mange af de eksisterende træer er både sunde og meget smukke, og det groede miljø giver i dag kvarteret en frodig karakter, som vi gerne vil forstærke. De eksisterende træer kan suppleres med forskelligartede unge træer. Herved skabes en beplantningssammensætning, som er robust overfor artspecifikke sygdomme og ideholder mange sanseoplevelser. Aldersdiversiteten medfører et naturlige udseende og starter en foryngelsesproces, der gør at beplantningen ikke skal totalrenoveres i fremtiden. Den tætte beplantning og hækkene langs Ravnkildevej udtyndes således at det åbne englandskab trækkes hele vejen ind til Ravnkildevej gennem kilerne mellem boligenklaverne. Den åbne beplantning gør det nemmere at orientere sig i området og skaber øget tryghed, mens de forskellige landskabstypologier står tydeligere frem i deres tre kategorier: De private haver, de aktive fællesarealer og det åbne englandskab omkring bebyggelsen

14 INFRASTRUKTUR, PARKERING OG BELYSNING D Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre lige til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet, mens den landskabelige bearbejdning sikrer aktive fællesrum med gode og sikre rammer for bløde trafikanter. Ravnkildevej forlænges til Blåkildevej og bliver en del af det større netværk i hele Kildeparken. Den sydlige del af vejen hæves ved dobbelthusene, hvorved der sikres en lavere hastighed, mens belægningen skiftes til asfalttilslag med skærver, som på stier og ved fællesarealerne. Langs Ravnkildevej indpasses ekstra vejsideparkering mellem de eksisterende træer og bump. A B C Boliggaderne og ankomstvejen til centerområdet er ensrettede, hvorved der sikres trygge og smalle vejprofiler uden vendepladser. Boliggadernes smalle profil gør at der er plads til vejsideparkering og vestvendte haver hvor eksisterende træer kan bevares. Enkelte vejtræer indføres mellem vejsideparkeringen og danner sammen med haverne et grønt gaderum. Fra blinde veje og store p-flader......til et nyt sammenhængende og oplevelsesrigt netværk med bolignær parkering. PLADS VED FÆLLESHUS MIN. AFSTAND TIL VEJ ENSRETTET VEJ FORHAVE/ INDGANG GADEPARKERING/ VEJTRÆER GADEPARKERING ENSRETTET VEJ HAVE/INDGANG VANDRENDE DOBBELTRETTET VEJ VEJSIDEPARKERING/ VEJSIDETRÆER GRØNT AREAL MED AKTIVITETER FRIHOLDT PASSAGE FRIHOLDT PASSAGE STI GRØNT AREAL ,3 3,5 2 1,3 2 3,5 2 1,3 4, ,5 2 6 A. ANKOMSTVEJ B. BOLIGGADEN C. RAVNKILDEVEJ

15 Ravnkildevej: 28 pladser Ankomstvejen gennem etagehusenes fællesareal indsnævres yderligere og hæves til samme tracé som fællesområdet. Herved sikres langsom kørsel gennem det grønne fællesareal og lette krydsninger af vejene. Parkeringen indpasses her som lommer i forbindelse med nybyggeriet. Etagehuse: 185 pladser Ved gårdhavehusene sikrer uderummenes udformning meget langsom kørsel gennem fællesarealerne, der forekommer som shared space, mens parkeringen sker i private garager. 10 Gårdhavehuse: I alt 65 pladser Antallet af parkeringspladser i de enkelte enklaver er tilpasset boligmængden. Dog vil det ikke være alle i etagehusene der har bil, mens nogle i gårdhavehusene vil have to. Derfor kan vejsideparkeringen langs Ravnkildevej fungere som en buffer mellem enklaverne samt optage gæsteparkering. Dobbelthuse: 12 pladser Alle veje er godt oplyst af gadelygter, mens der er pullertlamper langs stier og fællesarealerne markerer sig ved en mere varieret belysningsstruktur i sammenspil med beplantningen. PARKERING Parkering ved døren løses ved en blanding af: Vejsideparkering langs boligveje og Ravnkildevej Parkering i garager Parkering i grønne lommer ved nybyggeriet BELYSNING Belysningsstrategien består af tre simple lag: Gadelygter langs køreveje. Pullertlamper langs boligstier. Oplyste zoner ved bolignære fællesområder FORHAVE FÆLLES GRØNT AREAL SHARED SPACE SHARED SPACE FORHAVE 5 min 3,5 max 5 varierende her 8 min 3,5 max 5 5 D. SHARED SPACE GÅRDHAVEHUSENE

16 LUNDEN VED ETAGEHUSENE Uderummet ved etagehusene fremstår som én samlet og lys lund hvor eksisterende træer er suppleret med nye. Lunden indeholder de nye tårnhuse samt en række fællesaktiviteter, som skaber naturlige møder mellem beboere i alle aldre. På lange sommeraftener kan man forestille sig grillfester ved det nye fælleshus, hvor man sludrer med sine naboer mens børn og ungdommelige sjæle forlader bordene for at spille bold på den lille bane sole sig på bakken eller indtage legepladsen. Den landskabelige disponering af fællesarealet springer ud af bebyggelsens stinet. Når den vinkelrette struktur møder fællesområdet river stierne sig fri af vejene hvorved beboerne førres naturligt gennem det grønne område og forbi fællesaktiviteterne. De forskellige felter dannet af stinettet skaber åbne rammer for fremtidens aktiviteter og fællesfunktioner, som med fordel kan udvælges i samarbejde med beboerne. Ved at involvere beboerne sikres et stærkt tilhørsforhold til fællesrummet, som styrker fællesskabet og brugen af aktiviteterne samt medvirker til at alle passer på området, hvilket i sidste ende vil øge trygheden. 1 - ÉT GRØNT FÆLLESRUM 2 - STIER LØSRIVES Fællesrummet har en samlet grøn karakter på tværs af de smalle vejprofiler Stier løsrives fra vejene, og man føres gennem det grønne, mens terrænet optages som regnbede og siddeplinte. Kvarters-pladsen boldbane legeplads 3 - RAMMER FOR AKTIVITETER 4 - EFTERMIDDAGS- OG AFTENSOL Stistrukturen danner rammerne for indpasningen af varierede aktivitetsfelter, udvalgt i samarbejde med beboerne. Fællesrummet organiseres så aktiviteterne ligger solrigt, mens nybyggeriets skygger falder over vejene. Boligvej Lille boldbane Terrænspring som opholdskanter Kvarterpladsen med ophold i det grønne Fælleshus Boligvej Parkeringslomme Snit A-A, 1:500, gennem lunden ved etagehusene

17 Udsnitsplan 1:500, Fællesrummet i lunden ved etagehusene

18 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE Uderummene ved gårdhavehusene fremstår som shared space og rolige legegader. Biler kører ensrettet langs kanten af rummet og farten reduceres vha. det grønne rums udformning til ca. 5 km/t. Herved skabes et fællesrum hvor man trygt kan færdes mens børn kan lege på både de grønne og belagte flader hvor man f.eks. kan forestille sig kridttegning og hinkeruder. Fællesrummets centrale beplantningsfelt skaber i forbindelse med husenes nye forhaver et grønt og frodigt fællesrum til leg og ophold. Som ved etagehusene kan beboerne inddrages i valget af aktiviteter og fællesfunktioner. Gårdhavehusenes nære fællesrum har dog færre brugere og vil indeholde færre og mere simple fællesfunktioner, som mindre legepladser, regnbede til lokal opsamling af regnvand, og borde/bænke til fællesmiddage i det grønne. 1 - ÉT SAMLET RUM Hele fællesarealet spændes ud i en belægning i stedet for at anlægge deciderede veje. 2 - EN GRØN KARAKTER Beplantningsfelter giver rummet en grøn karakter i sammenspil med gårdhavehusenes forhaver 3 - TRYGGE TRAFIKALE RAMMER 4 - FLEKSIBEL PROGRAMMERING Udformningen af de grønne felter styrer trafikken til boligerne og sikrer en meget lav fart. De grønne flader kan optage beboernes ønsker om aktiviteter og fællesfunktioner samt håndtere overfladevand i regnbede. Astrupstien Udsigt over eng fra huse Privat have Legeplads m. bakke af overskudsjord Regnbed Fælles opholdsmøbler Ravnkildevej m. vejsideparkering Boligvej m. vejsideparkering Snit B-B, 1:500, gemmen det nære fællesrum ved Gårdhavehusene

19 Udsnitsplan 1:500, ved gårdhavehusene

20 Eksempel på rækkehus set indefra ARKITEKTUR OG BOLIGTYPER VARIERET BOLIGUDBUD I ET MANGFOLDIGT KVARTER Kildeparkens måske største udfordring er den ekstreme ensartethed. I dag er der groft sagt kun to varer på hylden i Kildeparken. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere; rækkehuse i to plan, tagboliger, tårnboliger med udsigt samt forskellige lejlighedstyper med forskellige uderum og fællesarealer. Med nærværende forslag til omdannelse får Himmerland Boligforening både en bred vifte af nye udbud, som kan tiltrække helt nye segmenter af ressourcestærke beboere til området, samt en markant forbedring af boligkvalitet til de nuværende beboere. Gårdhavehus set indefra I tråd med visionen for Kildeparken 2020 har vi efterstræbt en reel og dybdegående forbedring af boligkvaliteterne såvel i renoveringen af eksisterende boliger som i strategien for nybyg. De nye boligformer giver et samlet billede af et varieret, mangfoldigt og rummeligt kvarter med mange forskellige boligtilbud til forskellige mennesker. Et kvarter hvor man kan bo som ung, enlig, med eller uden børn, som par, som familie og som ældre. Vi har arbejdet holistisk med renoveringen af Ravnkildevej og så alle delelementer af projektet supplerer hinanden på bedst mulig vis. I de følgende afsnit gennemgås design for renovering af etagehusene, nybyg og renovering af gårdhavehusene

21 Terrasseboligerne set fra ankomssiden med tårnhusene i baggrunden Gårdhavehusene set fra fællesrummet Rækkehusene med tårnhus i baggrunden Havehusene med tagboliger

22 TRANSFORMATION AF ETAGEBOLIGERNE P I DAG Bebyggelsen er utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. De centrale rum i bebyggelsen er i dag store barriereskabende asfalterede p-arealer og ikke en værdig ankomst til et rart boligkvarter. Bebyggelsen trænger til at kvalitativt og identitetsmæssigt løft. Den er nedslidt og byggeteknisk utidssvarende. NYE BOLIGVEJE Første greb er at forbinde området og åbne det op med nye boligveje. Nu kan man kan køre helt hen og parkere ved sin bolig. De nye boligveje bliver til nye trygge fællesrum for beboerne. Vi etablerer vejene med maksimal synergi mellem eksisterende terrænforhold og de nye tilgængelighedsløsninger i omdannelsen af boligerne

23 VARIERET BOLIGUDBUD OG NYE FACADEUDTRYK Ravnkildevej vil i fremtiden rumme et større udbud af boligtyper: Rækkehuse, tilgængelighedsboliger og lejligheder i etagebyggeri, tagboliger, punkthuse, samt gårdhavehuse i forskellige størrelser og med forskellige plandisponeringer. Facaderne renoveres med en pallette af lyse kvalitetsmaterialer for at give Ravnkildevej en klar identiet og samtidig lokal mangfoldighed i materialitet. NYT KVARTERSHJERTE MED FÆLLES UDERUM Den store centrale p-plads omdannes til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Nu kommer man gennem kvarteret via en boliggade med nye punkthuse og solrige aktivitetspladser. Så man i hverdagene og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig gennem kvarteret. Fællesrummet har en samlet grøn karakter på tværs af de smalle vejprofiler og skaber oplevelsen af at køre gennem en lund

24 ETAGEBOLIGERNE - TILGÆNGELIGHED OG ANKOMST Terrænnet skaber forudsætningerne for løsning af tilgængelighed og placering af rækkehuse. Det eksisterende terræn mellem etageboligerne skaber de landskabelige forudsætninger for tilgængelighed såvel som for overgangen mellem boligen og de nære uderum. Landskabet mellem de mange ens blokke optager forskellige hældninger i terrænet og giver således grundlæggende forskellige forudsætninger for løsningen af boligens tilgængelighed og for overgangen til de nære uderum. Vi ser denne udfordring som en skjult kvalitet og en lokalt forankret anledning til at skabe naturlig variation i bebyggelsen og uderummet, hvilket blev overset da Kildeparken oprindeligt blev opført. I afdeling 5O findes der to forskellige terræntyper mellem blokkene; det naturligt flade terræn hvor haven er blevet unaturligt hævet og det naturligt skrående terræn, hvor der er fladt mellem blokkene Ved terræntype 1 hæves terrænnet mellem blokkene, så der dannes niveaufri adgang til blokken. Der anlægges en adgangsgivende rampe for enden af uderummet mellem boligerne. (Se situationsplan) Ved terræntype 2 flyttes indgangen til den eksisterende haveside ved hver anden blok, så rækkehusene og tilgængelighedsboligerne får en ny fælles ankomstvej. Det er mest hensigtmæssigt at føre veje gennem bebyggelsen der hvor terænnet er fladt mellem blokkene Ved disse simple tiltag løses tilgængeligheden på en enkel og rationel måde uden store indgreb i bygningerne, samtidigt med at kontakten til de bolignære arealer styrkes

25 TERRÆNTYPE 1 Fladt terræn = 2 forskellige niveauer mellem blokkene TERRÆNTYPE 1 Terræn hæves HAVE INDGANG HAVE INDGANG HAVE INDGANG HAVE INDGANG EKS. TERRÆN EKSISTERENDE SITUATION TILGÆNGELIGHEDSBOLIG TILGÆNGELIGHEDSBOLIG TERRÆNTYPE 2 Naturligt skrående terræn = fladt mellem blokkene TERRÆNTYPE 2 Indgang til tilgængelighedsboliger flyttes til haveside HAVE INDGANG HAVE INDGANG HAVE INDGANG INDGANG 22 EKSISTERENDE SITUATION TILGÆNGELIGHEDSBOLIG

26 ETAGEBOLIGERNE - RENOVERINGSGRADER Nøglen til at opnå en mere menneskelig skala i byggeriet ligger i at differentiere bygningskroppen. Læs mere detaljeret om byggeteknikken, når tag og altaner demonteres for at løse kuldebroer på side I renoveringen af blokkene arbejder vi med tre typer, som arkitektonisk og strukturelt er forskellige. De tre typer repræsenterer også tre grader af renovering og økonomi. På modsatte side ses de overordnede ydre forskelle. Vi mener at en af nøglerne til at omdanne blokkene til en attraktiv boligtypologi ligger i at indføre en langt større grad af menneskelig skala. Det er vigtigt at få nedbrudt de lange monotome blokke. Forskellene mellem blokkene skal også ligge i bygningskroppen - ikke kun i facadematerialet. Blokkene nedbrydes bla. ved at demontere taget over altanerne på nogle af blokkene, tilføre vindfang, karnapper og tagboliger på andre. TERRASSEHUSENE RÆKKEHUSENE Der arbejdes med tre forskellige facadematerialer, som følger typerne. Alle boliger får nye store vinduesåbninger. Her arbejdes der med de samme størrelser og formater på tværs af typerne, hvilket har økonomiske og produktionsmæssige fordele. HAVEHUSENE Alle typer arbejder med en forbedret ankomstsituation til boligen. Enten i form af egen privat indgang eller en større og lysere ankomst med plads til postkasser, ophold mm. Etageboligerne i Kildeparken kan radikalt ændre identitet fra det ghettoagtige udtryk af menneskefjendsk elementbyggeri uden kontakt mellem bolig og uderum, til et rart og levende miljø med god kontakt mellem boligen, haven og fællesarealerne. Nye materialer og kvalitet i facaden forandrer den umiddelbare opfattelse af huset. En forbedret sammenhæng mellem bolig og uderum kan ændre beboernes sociale adfærd og understøtte naboskabet og livet mellem husene

27 DEMONTERING AF ALTAN FOR AT LØSE KULDEBRO NY FACADE NYE VINDFANG FRA NORD/ØST DER LØSER TILGÆNGELIGHEDEN BLOKKEN I DAG HAVEHUSENE DEMONTERING AF ALTAN FOR AT LØSE KULDEBRO NY FACADE DEMONTERING AF TAG OVER ALTAN FOR AT SKABE VARIATION OG FÅ MERE LYS I LEJLIGHEDERNE NY FÆLLES INDGANG FRA VEST DER LØSER TILGÆNGELIGHEDEN BLOKKEN I DAG TERRASSEHUSENE NY FACADE DEMONTERING AF ALTAN FOR AT LØSE KULDEBRO NYE SEPERATE INDGANGE FRA ØST NYT TAG FOR AT SKABE VARIATION, ET EKSTRA VÆRELSE OG TERASSER BLOKKEN I DAG RÆKKEHUSENE

28 ETAGEBOLIGERNE - MATERIALITET OG IDENTITET De nye boligtyper og forskelle i selve bygningskroppene giver området en langt større grad af diversitet end i dag. Dette understøttes til dels af materialevalget, der følger typerne. Samtidigt synes vi også at det er vigtigt at området opfattes som ét samlet, lyst og venligt kvarter. Derfor arbejder vi med materialer som tone- og farvemæssigt komplementere hinanden. Generelt er facaderne udført i vedligeholdelsesfrie materialer. Gårdhavehusene i tegl og blokkene i tegl og puds. Disse materialer giver robusthed til bebyggelsen og har gode egenskaber for en fin patinering over tid. Vinduer og udvendige døre udføres generelt i kombinationen af træ indvendigt og aluprofiler udvendigt. Indvendigt giver det den gode oplevelse af træet og giver samtidig gode muligheder for vedligehold ved lejerskifte. Udvendigt giver det aluprofilernes robusthed i forhold til vind og vejr. Samlet set er det en optimal konstruktion, som sikrer gode egenskaber i driften og lang levetid. I en mindre del af bebyggelsen foreslås som alternativ at anvende trævinduer. Vores forslag er ikke traditionelle trævinduer, men vinduer udført af Kebony træ. Det særlige ved disse vinduer er, at de er udført i træ som har samme egenskaber som teaktræ, i forhold til formstabilitet og holdbarhed. Forslaget er at anvende disse vinduer, der hvor facaderne udføres i puds. Således opnås en fin materialekombination, uden det går ud over den enkle drift HVID/GRÅ TEGL PÅ KLINK HVID PUDS HVID PUDS HVID/GRÅ TEGL

29 RÆKKEHUS FACADEUDSNIT 1:100 TERRASSEHUS FACADEUDSNIT 1:100 HAVEHUS (MED TAGBOLIGER) FACADEUDSNIT 1:

30 RÆKKEHUSENE Med rækkehusene indtroduceres en helt ny boligform i Kildeparken, som kan tiltrække børnefamilier med behov for privat uderum, egen indgang og oplevelsen af at have sit eget hus. Rækkehusene rummer den mest radikale omdannelse med et stort potentiale for at skabe nye boligkvaliteter. De eksisterende lejligheder transformeres på følgende måde: Tværgående betonvægge danner fremtidig lejlighedsskel. Herved opstår et smalt rækkehus (bolig 1), et bredt rækkehus (bolig 2) og et bredt rækkehus med en tagetage (bolig 3). De tre boligtyper kan rumme forskellige størrelser familier med forskellige behov. Alle boligerne har både for- og baghave. Der skabes en let takket bygningskrop med forsætninger og intime nicher i og omkring de nære udearealer. Dette sikrer at hvert rækkehus har et privat uderum i umiddelbar kontakt med deres bolig. Når man så bevæger sig længere ud i haven, er der mulighed for kontakt over hækken til naboen. Facaden har nye store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen, og den beklædes med tegl, som giver et nutidigt og robust udtryk. SNIT A _ A 1:200 De nære udearealer giver mulighed for et aktivt udeliv og fællesskaber med naboer for både børn og voksne. Udover at bidrage med tryghed og nærhed skaber denne nye boform et godt grundlag for at tiltrække turnus-læger eller forskere fra AAU, der kommer til byen med familie og ønsker et godt sted at bo med legekamerater til børnene

31 870 31

32 FACADEMATERIALE: LYS TEGL GAVLFACADE 1:200 VESTFACADE 1:200 ØSTFACADE 1:

33 A OMDANNELSEN TIL RÆKKEHUSE ØGET KVALITET - BOLIG 1 Ny egen indgang i facade. Nyt køkken/alrum i stueetage med direkte udgang til have. Renovering af badeværelse. Intern trappe til 1.sal. Stor åben repos med nyt vindue i gavl og ovenlys i tag. ØGET KVALITET - BOLIG 2 Ny egen indgang i facade. Entre med trapperum. Nye intern trapper. Nye badeværelser. Køkken/alrum med direkte udgang til have. 1. salen indrettes med stue og 2 værelser, alternativt med stor stue og 1 værelse. Mulighed for direkte adgang til egen kælder Tagetage med stort værelse og taghave EKSISTERENDE PLAN STUEPLAN 1:200 Værelse Værelse Åben til A A Værelse Værelse stueplan ØGET KVALITET - BOLIG 3 Ny egen indgang i facade. Entre med dobbelthøjt trapperum. Ny intern trappe. Nye badeværelser. Køkken/alrum med direkte udgang til have. 1. salen indrettes med stue og 2 værelser, alternativt med stor stue og 1 værelse. Mulighed for direkte adgang til egen kælder Vestvendt altan ved stuen på 1. salen Repos Ovenlys Stue Stue Altan Bad Værelse Bad Værelse A Stue Repos Ovenlys Stue RENOVERING I ØVRIGT Nye større vinduespartier og karnapper der forbedrer dagslysforhold i boligen. Malerbehandling og renovering af gulve. Nye radiatorer. 1. SAL 1:200 A Værelse Ovenlys a terasse Ovenlys Altan A 2. SAL 1:

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015 Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 AF T Bygherrestrategi 20 14 0- -1 FI 03 NA L DR STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 Lejerbo vil bygge rum for liv Rum for liv Flere flytter til København i disse år,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere