Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0

2 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg Indledning Generelle ordensregler Ekskursioner og rejser Brug af it-udstyr på skolen Deltagelse i undervisningen Fravær fra undervisningen Sanktioner Oprykning og indstilling til eksamen Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) Terminsprøver Eksamen / årsprøver år år år Generelle regler for skriftlige prøver og eksamener Generelle regler for mundtlige prøver og eksamener Overtrædelse af eksamensreglementet Beståelseskriterier Vægtning af karaktererne Klage over eksamenskarakterer Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens beslutninger Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis

3 Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), LBK nr af Reglerne for uddannelsen finder du i bekendtgørelse nr. 777 af : Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen Reglerne for eksamen finder du i bekendtgørelse nr. 930 af : Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Reglerne for karakterer finder du i bekendtgørelse nr. 262 af : Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Reglerne for deltagelse i undervisningen og oprykning til det næste klassetrin finder du i bekendtgørelse nr af : Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 1. Indledning Resultatet af den uddannelse og den afsluttende eksamen, som venter forude kan betyde meget for de muligheder, du har fremover. På de følgende sider beskriver vi derfor, hvilke regler der gælder for adfærd og opførsel her på skolen, regler som vi forventer, du efterlever gennem de tre år, du følger uddannelsen. Ligeledes kan du læse om de regler, der gælder til eksamen. Du bedes derfor læse materialet grundigt i god tid inden eksamen. Materialet er lavet på baggrund af ovenstående love og bekendtgørelser. Derfor kan der være afsnit, der er vanskelige at forstå. Er du i tvivl om indholdet, er du velkommen til at kontakte studievejlederen eller spørge din kontaktlærer. Som elev på Handelsgymnasiet i Silkeborg har du pligt til at sætte dig ind i og følge skolens ordensreglement. Det omfatter regler for deltagelse i undervisningen, regler for oprykning (Se afsnit 3.3), adfærd i skolens regi f.eks. studieture, ekskursioner og andre aktiviteter, som skolen har planlagt. 2. Generelle ordensregler Det forudsættes, at alle brugere af skolen udviser respekt for hinanden og hinandens funktioner, og at denne respekt afspejler sig i den enkeltes adfærd såvel i som uden for undervisningen. Respekten gælder både den fysiske adfærd som den omgangstone, man anvender overfor hinanden. Det forventes ligeledes, at brugerne behandler skolens inventar og udstyr med omtanke og omhu. Ved gentagne brud på ovenstående og efter forudgående varsel kan skolen bortvise dig fra undervisningen i kortere eller længere tid. I særlige tilfælde kan skolen bortvise dig uden forudgående varsel. Fravær i forbindelse med bortvisning tæller med i den almindelige fraværsregistrering. Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens arealer, ej heller møde på skolen i påvirket tilstand. 1

4 Som elev på skolen er du ansvarlig for egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. 1. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for penge, overtøj, cykler, knallerter eller andre værdigenstande, som medbringes til skolen. Man bør altid medbringe sine værdier, når man forlader et lokale. 2. Rygning er IKKE tilladt på skolens arealer. Dette gælder også E cigaretter. 3. Cykler og knallerter skal anbringes i stativerne. Biler henvises til de offentlige parkeringspladser uden for skolens område. 4. Som udgangspunkt skal mobiltelefoner være slukket i undervisningstiden og anvendes kun når der er truffet aftale med den pågældende lærer. Dette gælder også anvendelse af mobiltelefonens eventuelle kamera eller anden supplerende elektronik. 5. Brug af PC i undervisningstiden sker også kun efter aftale med dine lærere. 6. Bøger lånes af skolen. Du er ansvarlig for de bøger, som skolen stiller til rådighed og har pligt til at erstatte manglende bøger ved den endelige bogaflevering. Husk derfor at skrive navn i bøgerne. Bøger udleveres først, når du kan dokumentere, at du har betalt materialeafgiften på kr. 900 kr., der dækker alle tre år på uddannelsen. Herudover forventer vi, at du selvfølgelig følger de almindelige regler for god opførsel og samvær. Det vil sige, at du møder til tiden og rydder op efter dig Ekskursioner og rejser Udover skolens ordensreglement gælder følgende specielle regler ved ekskursioner. Overtrædelse af disse regler kan betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og hjælp. For ekskursioner med overnatning gælder følgende: Elever, der endnu ikke er fyldt 18 år skal have forældrenes underskrift på og accept af, at de må deltage i det planlagte program. Du har pligt til at deltage aktivt i fællesarrangementer og i øvrigt indordne dig under de retningslinjer, der bliver udstukket af de deltagende lærere. Er der privat indkvartering på turen, skal du naturligvis indordne dig under de rammer og normer, der gælder i den pågældende familie, hvor du er gæst. På turen optræder du som ambassadør for skolen, og hvis turen går til udlandet også som ambassadør for Danmark. Vi forventer derfor, at din opførsel er sådan, at man på besøgsstederne får en positiv opfattelse af Handelsgymnasiet Silkeborg Business College og dermed forbinder Danmark med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. Du skal medbringe dit gule og dit blå sygesikringsbevis. Går turen til udlandet, fungerer det som rejsesygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at der gælder nye regler vedr. sygesikringsbeviserne pr. 1. august Det er et krav fra skolen, at du har en syge og hjemtransportforsikring, og at du kender indholdet af din egen familieforsikring (tyveri m.v.), så du er klar over, om du er sikret i ønsket omfang. Du skal oplyse de rejseansvarlige, om du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.), eller på anden måde tager medicin. Går rejsen til udlandet, er det VIGTIGT, at du sætter dig grundigt ind i de regler, der gælder for den pågældende studietur. Reglerne kan være forskellige afhængigt af rejsemålet. 2

5 2.2. Brug af IT udstyr på skolen Du skal medbringe egen bærbare computer med dertilhørende udstyr, så som strømforsyning, adaptere m.m. Det er dit ansvar, at udstyret er funktionsdygtigt og kompatibelt med de systemer, som anvendes på skolen. Skolens trådløse netværk og udstyr stilles til rådighed for studierelevant anvendelse. Pc erne i studiecentret er til rådighed i det omfang, de er ledige. Ikke studierelevant brug tillades kun i det omfang, det ikke er til gene for undervisningsaktiviteter. Aktiviteter, der kan forårsage forstyrrelse på skolens netværk, er ikke tilladt, for eksempel opsætning af privat router, deling af net via mobilenheder og lignende. Al færden på skolens netværk overvåges, og overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - advarsel - udelukkelse af skolens netværk - bortvisning fra skolen - overtrædelser, der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt Du er forpligtet til at holde dig orienteret om gældende regler og aktuelle systemer. Du er velkommen til at henvende dig personligt til IT-service for hjælp og vejledning. Oversigt over skolens it-services findes på skolens intranet: https://elevintra.handelsskolen.com 3. Deltagelse i undervisningen Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder: - Du har som elev pligt til at deltage aktivt i den del af undervisningen, hvor der er en lærer til stede, eller hvor tilstedeværelse på skolen er påkrævet. - Du har derudover mødepligt til terminsprøver, årsprøver og andre obligatoriske prøver og eksamener. - Du har mødepligt til ekskursioner, hvor skolen står for transport og entréudgifter. - Du har mødepligt til anden undervisning, tilrettelagt af skolen/en lærer f.eks. selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. 3.1 Fravær fra undervisningen Ved sygdom skal du meddele det via Elevplan inden kl. 10. Er du alvorligt syg, så det er umuligt for dig i en længere periode ikke at møde til undervisningen, skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring eller anden dokumentation. Evt. udgifter i den forbindelse skal betales af dig. Skolen vil være behjælpelig med evt. ekstra undervisning, så du kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og således at du vil kunne indstilles til eksamen på normale vilkår. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, skal du altid informere din kontaktlærer. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Er du på skolen og deltager i en aktivitet indkaldt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde) vil du ikke blive registreret som fraværende. Det samme gælder, hvis du repræsenterer skolen ved forskellige uddannelsesarrangementer, brobygningsforløb. 3

6 Har du et udokumenteret fravær, vil du blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer, der vil forklare dig konsekvenser af et fortsat fravær fra undervisningen (se sanktionerne herunder) Sanktioner Fortsætter dit fravær, vil du få en skriftlig advarsel og en indskærpelse af de sanktioner, der vil blive iværksat ved en fortsættelse af fraværet. Er du under 18 år, vil dine forældre få tilsendt en kopi af advarslen. Disse sanktioner kan være: 1. Hvis du er over 18 år, vil din manglende studieaktivitet blive meddelt til SUstyrelsen, der derefter stopper udbetalingen af SU til dig. 2. Du vil ikke blive indstillet til oprykning til næste klassetrin. 3. På 3. år vil du ikke blive indstillet til eksamen på normale vilkår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag, og dine årskarakterer bortfalder. 4. I særligt graverende tilfælde vil du blive bortvist fra skolen Oprykning og indstilling til eksamen Skolen indstiller eleverne til oprykning og til eksamen ved afslutningen af hvert skoleår, hvor skolen vurderer elevernes standpunkt og udbytte af undervisningen. En elev kan normalt kun indstilles til eksamen (og til oprykning), hvis eleven har deltaget aktivt i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder rettidigt og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere, alt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og/eller hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 4. Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Som det fremgik ovenfor indgår aflevering af skriftlige arbejder i grundlaget for eksamensindstillingen. Det betyder, at der er afleveringspligt, for så vidt angår skriftlige arbejder, der stilles af faglæreren. I tilfælde hvor eleven ikke lever op til dette krav, kan eleven henvises til obligatorisk lektiecafé. Ud over disse opgaver er der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt, og hvor den enkelte klasses faglærer meddeler afleveringsfrister. Det drejer sig om følgende: - Emneopgaverne i matematik - Opgave i dansk og/eller samtidshistorie i 2. g - Mini studieretningsprojekt (mini SRP) i 2.g - Studieretningsprojektet (SRP) i 3. g - Synopsen i det internationale område (DIO) i 3. g - Evt. valgfag med skriftligt produkt, f.eks. synopse, forretningsplan o.l. Ifølge bekendtgørelsen skal hver elev i gennemsnit bruge mellem 610 og 635 timer til det skriftlige hjemmearbejde. Derudover kan der i mindre omfang blive stillet opgaver i andre fag. Afleverer du ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samme procedure og sanktioner som beskrevet i afsnit

7 For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at du selvfølgelig selv skal lave dine skriftlige opgaver, og at skolen ikke accepterer snyd. Snyd er f.eks., hvis skolen opdager, at du ikke selv har udarbejdet en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af. I tilfælde af snyd vil du blive indkaldt til samtale hos uddannelseschefen, hvor din fortsatte skolegang vurderes. Er der tale om snyd i forbindelse med terminsprøver eller skriftlig eksamen (herunder SRP) vil du blive bortvist fra den pågældende prøve og ved gentagelsestilfælde vil du blive nægtet oprykning til 2. eller 3. g eller helt udmeldt af uddannelsen. 5. Årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) Lærerne giver dig årskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag, der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en årskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Derudover får du i matematik C og tysk B både en mundtlig og en skriftlig årskarakter, selvom der ikke er skriftlig eksamen. De enkelte karakterer tæller med forskellig vægt, se punkt 12. Årskaraktererne (afsluttende standpunktskarakterer) er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget. Derudover vil du i december få standpunktskarakterer, så du kan se lærernes opfattelse af dit faglige standpunkt. 6. Terminsprøver Der afholdes skriftlige terminsprøver på alle 3 årgange. 1g: i de fag, du fortsætter med på 2. år 2.g i de fag, hvor du skal have en skriftlig karakter 3.g i alle dine skriftlige fag på A-niveau 7. Eksamen / årsprøver Samlet skal du i løbet af de tre år, uddannelsen varer, op til 8 eksamener (9 eller 10 eksamener, hvis du har et eller to ekstra A-niveau fag) samt skrive et studieretningsprojekt (i 3. g). Prøven efter grundforløbet, interne årsprøver og terminsprøver er ikke medregnet heri. Alle eksamener (både skriftlige og mundtlige) udtrækkes af Undervisningsministeriet. I det følgende kan du se en oversigt over fagene og prøveformerne. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre andet er nævnt. Dog må du ikke anvende automatiske oversættelsesprogrammer, og du må heller ikke gå på internettet. Se nedenfor regler vedr. brug af IT til skriftlige prøver. Vær opmærksom på, at du må medbringe dine hjælpemidler til både forberedelsen og til selve eksaminationen. Det vil dog være en god ide at følge din faglærers vejledning i brugen af hjælpemidler til selve eksaminationen år I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag.: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Samfundsfag C M Ca. 24 min. Ca. 48 min. Alle skriftlige Kendt tema + ukendt bilagsmateriale Matematik C M 24 min. 24 min. Alle skriftlige Emne + spørgsmål Grundforløbet M tværfagligt projekt 20 min. 24 timer Alle Du skal endvidere til en række skriftlige årsprøver. 5

8 år I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler, der gælder for de forskellige fag. Fagene, du skal op i, udtrækkes af Undervisningsministeriet. Bemærk dog, at du vil komme til prøve i ENTEN erhvervscasen i 2. g ELLER det internationale område = DIO i 3. g, ELLER eventuelt i begge fag i henholdsvis 2. og 3. g. I nogle fag kan der vælges mellem to forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag VØ B S 4 timer Alle skriftlige + lommeregner VØ B M (traditionel) ca. 30 min. 30 min. Alle skriftlige VØ B M (kombi) ca. 30 min. 30 min. Alle skriftlige Prøven er todelt Afsætning B M (traditionel) ca. 30 min. 60 min. Alle skriftlige Afsætning B M (kombi) ca. 30 min. 30 min. Alle skriftlige IØ B M 24 min. 48 min. Alle skriftlige IØ B M (synopsis) 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Erhvervscase Valgfag Tysk B Matematik B M (case) Ca. 24 min. Ingen (ca. 48 timer til synopsis) M Ca. 30 min. 24 timer / Prøven er todelt Ca. 30 min. S 1 time Prøven er todelt 3 timer Matematik B M Emne + spørgsmål Ca. 30 min. Ca. 30 min. 3.stud.fag M Se nærmere under punkt 7.3 Samfundsfag B M (synopsis) 30 min. 24 timer (evt. i grupper) Udarbejdet synopsis Der gives en samlet karakter Alle/ Alle skriftlige Ingen hjælpemidler Alle hjælpemidler + lommeregner Alle skriftlige Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. (Traditionel): ukendt tekstmateriale + spørgsmål. Du skal endvidere til skriftlig årsprøve i dansk. Alle 6

9 år Alle prøver, både skriftlige og mundtlige, indgår i udtrækningen. I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag sammen med en kort beskrivelse af de regler, der gælder for de forskellige fag. I nogle fag kan der vælges mellem to forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Dansk A M 30 min. 60 min. Alle skriftlige Dansk A S 6 timer Alle skriftlige + adgang til Internettet Engelsk A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige Engelsk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer 30 min Alle Alle skriftlige Engelsk A S 5 timer Alle skriftlige + adgang til Internettet Erhvervsret C M (traditionel) Ca. 20 min. Ca. 30 min. Alle skriftlige Erhvervsret C M (kombi) Ca. 30 min. Ca. 30 min. Alle skriftlige DIO Det internationale område M (synopsis) 30 min. Ingen Udarbejdet synopsis. Der gives en samlet karakter. Samtidshist. B M (traditionel) Ca. 24 min. Ca. 48 min. Alle skriftlige Samtidshist. B M (synopsis) 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Studieretningsfag / valgfag IØ A S (case) 5 timer Alle skriftlige IØ A S (case) 1½ time Gruppe Alle skriftlige Prøven er todelt 4 timer Individuelt IØ A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige IØ A M (synopsis) 30 min. 24 timer Alle Tysk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer 30 min. Alle Alle skriftlige Tysk A S 5 timer Alle skriftlige Fransk A M 30 min. 24 timer 30 min. Alle Alle skriftlige Fransk A S 5 timer Alle skriftlige Spansk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer 30 min. Alle Alle skriftlige Spansk A S 4 timer Alle skriftlige VØ A M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle skriftlige VØ A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige VØ A S 4 timer Alle skriftlige Afsætning A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige Afsætning A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Afsætning A S 5 timer Alle skriftlige Matematik A M Emne + spørgsmål 30 min. 30 min. Alle skriftlige 7

10 Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Matematik A Prøven er todelt S 1 time 4 timer Ingen hjælpemidler Alle skriftlige Finansiering C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Finansiering C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Finansiering B M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Finansiering B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Idræt C Ingen eksamen Idræt B Praktisk prøve 45 min 48 min Alle Innovation C M 24 min. Ingen (forretningsplan) Innovation B M Prøveform 30 min. 24 timer Alle (synopsis) Innovation B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Kulturf. C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Kulturf. C M (kombi) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Markedskom. C M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige Markedskom. C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Organisation C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Organisation C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Psykologi C M 24 min. 48 min. Alle skriftlige Psykologi B M 30 min. 24 timer Alle Design C M 30 min. 48 timer Alle Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. (Traditionel): ukendt tekstmateriale + spørgsmål 8. Generelle regler for skriftlige prøver og eksamener Du bedes inden prøver/eksamener læse nedenstående regler grundigt igennem, da det kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, i yderste tilfælde kan skolen se sig nødsaget til at bortvise dig fra prøven/eksamenen. Sådan går du til skriftlige prøver/eksamener på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College. Der gælder følgende regler: Som tidligere nævnt finder du prøve-/eksamensplan med prøve-/eksamensdatoer, lokaler og tidspunkter på Elevplan. Da der kan ske ændringer, bør du holde dig ajour på Elevplan. Du skal medbringe følgende til de skriftlige prøver/eksamen: 1. Egen computer (Vi anbefaler, at du medbringer en computer med CD/DVD drev, eller medbringer et eksternt CD/DVD drev, da nogle af prøverne udleveres på CD/DVD). 2. Strømforsyning og forlængerledning 3. Hovedtelefoner, da nogle af opgaverne indeholder video med lyd 4. Ordbøger (det vil være muligt at downloade ordbøger i prøve- /eksamensperioderne gennem skolen se vejledning på elevintranettet) Det er IKKE muligt at låne ovennævnte udstyr af skolen. 8

11 Før prøve-/eksamensdagen Det er 100 % dit eget ansvar, at computeren med tilbehør virker, derfor skal du tjekke følgende inden prøvedagen: 1. Har du Office Word, Excel eller andre lignende programmer installeret på din computer og fungerer de (Bemærk - du skal være fortrolig med de anvendte programmer på computeren, du kan IKKE få hjælp til at betjene programmerne). 2. Tjek med et USB-stik, om det kan ses som et drev på computeren, og om du kan kopiere en tekst til USB-stikket. 3. Hvis du har elektroniske ordbøger på computeren, skal du tjekke, om disse virker uden adgang til internettet. 4. Trådløst netværk og Bluetooth skal være slukket under de fleste prøver/eksamener, vær sikker på, at du kan slukke begge disse. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig i IT-afdelingen et par dage inden prøven/eksamen (Er alle trådløse enheder ikke slået fra, betragtes dette som snyd og vil medføre bortvisning fra prøven/eksamen) 5. Det er også vigtigt, at du tester, at InternetExplorer eller Safari virker, som det skal og en af disse er indstillet som standard browser. Tjek desuden om der er installeret flash player fra Adobe og Java på computeren, da de fleste elektroniske opgaver kræver dette. 6. På elevintranettet ligger der en vejledning til oprettelse af en skabelon i Word til brug ved skriftlig eksamen. Du kan oprette skabelonen på din computer, så kan du hurtigere komme i gang med opgaven på prøve-/eksamensdagen. 7. Din faglærer vil i god tid inden prøven/eksamen oplyse dig om prøveformen samt hvilke hjælpemidler, du må benytte til den pågældende prøve/eksamen. Det er dit eget ansvar, at du rent faktisk medbringer disse hjælpemidler (skriveredskaber, lommeregner, m.v.). Skolen stiller ikke sådanne ekstra hjælpemidler til rådighed ved prøver/eksamener. På prøve-/eksamensdagen 1. Du skal være i prøve-/eksamenslokalet senest 10 minutter før prøvens/eksamens begyndelse. Dørerne bliver lukket kl Der vil blive givet diverse informationer vedr. prøven/eksamen 10 minutter før prøvens/eksamens start. 2. I lokalerne er der ophængt navneskilte, så du kan se, hvor du skal sidde. 3. Mobiltelefoner skal være slukket, forsynes med navn og afleveres til eksamensvagten. 4. De elektroniske eksamensopgaver udleveres på cd/dvd eller på USB-stik. 5. Sygdom. Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Udeblivelsen skal være dokumenteret med en lægeerklæring eller anden dokumentation. Evt. udgifter i den forbindelse skal betales af dig. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen og interne prøver. 6. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til studieadministrationen for hhx. 9

12 Under prøven/eksamen 1. Det er ikke tilladt at have tændt for computerens trådløse netværk under de fleste prøver/eksamener (wlan, mobil internet, Bluetooth, m.fl.) eller at kommunikere med andre eksaminander (Dette vil medføre bortvisning fra prøven/eksamen). Itafdelingens personale vil under hele prøven/eksamen kontrollere, om der er koblet på trådløst netværk. Dog er der netadgang ved eksamen i dansk og engelsk niv. A, men det er stadig ikke tilladt at kommunikere med andre hverken via mail eller chat. 2. Husk at gemme jævnligt ca. hvert 15. minut på din computer. Skolen stiller et USBstik til rådighed til udskrift, hvis du også ønsker at gemme på dette af og til, kan du kontakte en eksamensvagt og låne dit USB-stik. Når du har gemt opgaven, skal USB-stikket afleveres til eksamensvagten igen (det må ikke sidde i under prøven/eksamen og du må IKKE medbringe dit eget USB-stik). 3. Opstår der under prøven/eksamen problemer med din computer, som du ikke umiddelbart selv kan løse, skal du kontakte en eksamensvagt. Er det ikke muligt at løse dette/disse problemer, skal du fortsætte eksamen med at skrive besvarelsen i hånden. 4. Har du brug for at forlade lokalet under prøven/eksamen, kan dette kun ske i følgeskab med en eksamensvagt. Anmodning om at forlade lokalet sker ved håndsoprækning. 5. Det er tilladt at høre musik, men det må ikke forstyrre andre i lokalet. 6. Det er IKKE tilladt at ryge under prøverne/eksamen. Dette gælder også E-cigaretter. 7. Bliver du syg under en prøve/eksamen, skal du kontakte en eksamensvagt. I skal så anføre på eksamensomslaget, at prøven er afbrudt pga. sygdom. Endvidere skal du henvende dig på HHX-studiekontoret. Aflevering af opgaven 1. Opgavebesvarelsen skal efter prøvens/eksamens udløb foreligge på papir. Alle sider skal forsynes med navn, elevnummer (elevnumret oplyses før prøvens begyndelse af en eksamensvagt) og sidetal. Hvis du f.eks. har 20 sider, skal du på den første side skrive side 1 af 20 sider. Du skal endvidere skrive under på, at det er dig, der har udarbejdet opgaven, dette gøres på side 2 i eksamensomslaget. Det er dit eget ansvar, at det der afleveres i eksamensomslaget til eksamensvagten er det, der skal bedømmes. 2. Der udskrives fra nogle af skolens opsatte printerstationer (pc med tilkoblet printer) i prøve-/eksamenslokalerne. Du skal selv udskrive opgaven. Når du er klar til at udskrive, skal du kontakte en eksamensvagt, du må IKKE selv gå op til printeren. Printerstationerne er KUN til udskrift. Du må ikke sidde og tilrette opsætningen af opgaven ved disse stationer. Det anbefales at gemme alle dokumenter, der skal udskrives, som PDF fil, da du på den måde kan se, hvordan opsætningen osv. ser ud, inden du går op for at udskrive. 3. Som tidligere meddelt, skal du bruge skolens USB-stik til udskrift, og opgaven skal også gemmes på dette USB-stik og afleveres til eksamensvagten. Det er som tidligere nævnt IKKE tilladt at medbringe eget USB-stik eller låne en anden elevs USB-stik. 4. Hvis du er færdig før prøven/eksamen er slut, må du forlade lokalet, når du har fået tilladelse af en eksamensvagt. Pas meget på ikke at tage andres stik ud, når du pakker din computer sammen. På følgende link på Ministeriets hjemmeside kan du se, hvilke tekniske specifikationer de forskellige opgaver kræver: 10

13 9. Generelle regler for mundtlige prøver og eksamener 1. Din faglærer vil i god tid inden prøven/eksamen orientere dig om prøveform og brug af hjælpemidler. Det er tilladt at medbringe egen PC. Der må være netadgang, så du komme på elevplan for at benytte egne materialer samt få adgang til I-/E-bøger. Du må ikke kommunikere via mail, sociale medier eller lignende eller tilgå andre hjemmesider. 2. Studieadministrationen udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. 3. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. Mobiltelefoner må ikke medtages i eksamens- og forberedelseslokalet. 4. Ved prøvens begyndelse udleveres evt. tekster og spørgsmål. Er der forberedelsestid, anvendes denne til at udarbejde en disposition eller løsningsforslag for den mundtlige fremlæggelse. Mobiltelefoner må ikke medtages i eksamens- og forberedelseslokalet. 5. Faglæreren (der er eksaminator) stiller spørgsmålene under eksaminationen. I forståelse med eksaminator kan censor stille supplerende spørgsmål. 6. Umiddelbart efter eksaminationen vil faglærer og censor votere, og du vil herefter modtage din karakter. 7. Tag hensyn til de elever, der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 8. Eksamen er offentlig. Tilhørere ved eksamen må på ingen måde genere ved deres tilstedeværelse, og de skal forlade lokalet under voteringen. 9. Ved sygdom eller anden fravær gælder samme regler som beskrevet under skriftlige eksamener/prøver. 10. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. 11. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af eksamens og årskarakterer er mindst 2,0. På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives. På eksamensbeviset beregnes to gennemsnit: 1. Et foreløbigt eksamensresultat, der beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksamensresultat, der er det endelige eksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du har hhv. 5 eller 6 fag på A-niveau. Eksamensresultaterne afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. Der kan dog ikke rundes op til 2,0. 11

14 12. Vægtning af karaktererne Reglerne for, hvorledes de enkelte karakterer vægtes, ser således ud: Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1½ Vægten 2 For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, f. eks. tysk og matematik, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 13. Klageprocedure 13.1 Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter, gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål - bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: - at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) - at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller - at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven afgivne karakter, der bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for ministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse, som du får lov til at kommentere. Læs yderligere om klageprocedure på følgende link: Klage over skolens beslutninger Hvis du vil klage over skolens afgørelser vedr. retlige spørgsmål i henhold til hhx bekendtgørelsen, skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering. 12

15 Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*K Vægt Karakter V*K Dansk A M Dansk A S Engelsk A M Engelsk A S Erhvervsret C M Afsætning A M Afsætning A S International økonomi A M International økonomi A S Tysk fortsætter B M 0, ,5 7 10,5 Tysk fortsætter B S 0,75 10 Matematik B M 0,75 7 5,25 Matematik B S 0,75 7 5,25 Samfundsfag C M Erhvervscase C Synopsis Internationale område C Synopsis Samtidshistorie B M 1,5 7 10, Kulturforståelse C M Psykologi C M Organisation C M Studieretningsprojekt , ,5 108,5 Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: Foreløbigt Afsætning A Int. økonomi A Kulturforståelse C Afsætning International økonomi eksamensresultat: 7,6 [ Beregning: ( ,5)/(19,5+12,5) ] Eksamensresultat 7,6 Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne Summen af vægtene Havde NN f.eks. haft et ekstra A fag, ville eksamensresultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå: 7,8 (7,6*1,03) Summen af vægtene * karaktererne 13

16 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk A M 1 7 C Dansk A S 1 7 C 1 4 D Engelsk A M 1 4 D 1 7 C Engelsk A S 1 4 D 1 7 C Erhvervsret C M 1 10 B Afsætning A M 1 10 B 1 12 A Afsætning A S 1 10 B 1 10 B International økonomi A M 1 7 C 1 10 B International økonomi A S 1 7 C Tysk fortsætter B M 0,75 10 B 1,5 7 C Tysk fortsætter B S 0,75 10 Matematik B M 0,75 7 C Matematik B S 0,75 7 C Samfundsfag C M 1 7 C 1 7 C Erhvervscase C Synopsis 1 4 D 1 10 B Internationale område C Synopsis 1 2 E Samtidshistorie B M 1,5 7 C Kulturforståelse C M 1 7 C Psykologi C M 1 10 B Organisation C M 1 4 D 1 7 C Studieretningsprojekt A Studieretningsfag: Afsætning A, international økonomi A, kulturforståelse C Studieretningsprojekt: Afsætning, international økonomi Foreløbigt eksamensresultat: 7,6 Eksamensresultat 7,6 Ankeinstans For alle afgørelser, som skolen træffer i henhold til ovenstående er Undervisningsministeriet, Frederiksholmskanal 21, 1220 København K øverste ankeinstans. 14

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2015/2016

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2015/2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2015/2016 0 Indhold 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1. Ekskursioner og rejser... 2 2.2. Brug af IT udstyr på skolen...

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Studie-og ordensregler uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2016/17

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2016/17 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2016/17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Eksamensreglement 2015 2.g

Eksamensreglement 2015 2.g Eksamensreglement 2015 2.g Teknisk Gymnasium Nærværende eksamensreglement refererer bl.a. til bestemmelserne i: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152550

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2017... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH/HHX

Studie- og ordensregler UCH/HHX 1 Studie- og ordensregler UCH/HHX Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere