Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0

2 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg Indledning Generelle ordensregler Ekskursioner og rejser Brug af it-udstyr på skolen Deltagelse i undervisningen Fravær fra undervisningen Sanktioner Oprykning og indstilling til eksamen Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) Terminsprøver Eksamen / årsprøver år år år Generelle regler for skriftlige prøver og eksamener Generelle regler for mundtlige prøver og eksamener Overtrædelse af eksamensreglementet Beståelseskriterier Vægtning af karaktererne Klage over eksamenskarakterer Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens beslutninger Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis

3 Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), LBK nr af Reglerne for uddannelsen finder du i bekendtgørelse nr. 777 af : Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen Reglerne for eksamen finder du i bekendtgørelse nr. 930 af : Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Reglerne for karakterer finder du i bekendtgørelse nr. 262 af : Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Reglerne for deltagelse i undervisningen og oprykning til det næste klassetrin finder du i bekendtgørelse nr af : Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 1. Indledning Resultatet af den uddannelse og den afsluttende eksamen, som venter forude kan betyde meget for de muligheder, du har fremover. På de følgende sider beskriver vi derfor, hvilke regler der gælder for adfærd og opførsel her på skolen, regler som vi forventer, du efterlever gennem de tre år, du følger uddannelsen. Ligeledes kan du læse om de regler, der gælder til eksamen. Du bedes derfor læse materialet grundigt i god tid inden eksamen. Materialet er lavet på baggrund af ovenstående love og bekendtgørelser. Derfor kan der være afsnit, der er vanskelige at forstå. Er du i tvivl om indholdet, er du velkommen til at kontakte studievejlederen eller spørge din kontaktlærer. Som elev på Handelsgymnasiet i Silkeborg har du pligt til at sætte dig ind i og følge skolens ordensreglement. Det omfatter regler for deltagelse i undervisningen, regler for oprykning (Se afsnit 3.3), adfærd i skolens regi f.eks. studieture, ekskursioner og andre aktiviteter, som skolen har planlagt. 2. Generelle ordensregler Det forudsættes, at alle brugere af skolen udviser respekt for hinanden og hinandens funktioner, og at denne respekt afspejler sig i den enkeltes adfærd såvel i som uden for undervisningen. Respekten gælder både den fysiske adfærd som den omgangstone, man anvender overfor hinanden. Det forventes ligeledes, at brugerne behandler skolens inventar og udstyr med omtanke og omhu. Ved gentagne brud på ovenstående og efter forudgående varsel kan skolen bortvise dig fra undervisningen i kortere eller længere tid. I særlige tilfælde kan skolen bortvise dig uden forudgående varsel. Fravær i forbindelse med bortvisning tæller med i den almindelige fraværsregistrering. Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens arealer, ej heller møde på skolen i påvirket tilstand. 1

4 Som elev på skolen er du ansvarlig for egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. 1. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for penge, overtøj, cykler, knallerter eller andre værdigenstande, som medbringes til skolen. Man bør altid medbringe sine værdier, når man forlader et lokale. 2. Rygning er IKKE tilladt på skolens arealer. Dette gælder også E cigaretter. 3. Cykler og knallerter skal anbringes i stativerne. Biler henvises til de offentlige parkeringspladser uden for skolens område. 4. Som udgangspunkt skal mobiltelefoner være slukket i undervisningstiden og anvendes kun når der er truffet aftale med den pågældende lærer. Dette gælder også anvendelse af mobiltelefonens eventuelle kamera eller anden supplerende elektronik. 5. Brug af PC i undervisningstiden sker også kun efter aftale med dine lærere. 6. Bøger lånes af skolen. Du er ansvarlig for de bøger, som skolen stiller til rådighed og har pligt til at erstatte manglende bøger ved den endelige bogaflevering. Husk derfor at skrive navn i bøgerne. Bøger udleveres først, når du kan dokumentere, at du har betalt materialeafgiften på kr. 900 kr., der dækker alle tre år på uddannelsen. Herudover forventer vi, at du selvfølgelig følger de almindelige regler for god opførsel og samvær. Det vil sige, at du møder til tiden og rydder op efter dig Ekskursioner og rejser Udover skolens ordensreglement gælder følgende specielle regler ved ekskursioner. Overtrædelse af disse regler kan betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og hjælp. For ekskursioner med overnatning gælder følgende: Elever, der endnu ikke er fyldt 18 år skal have forældrenes underskrift på og accept af, at de må deltage i det planlagte program. Du har pligt til at deltage aktivt i fællesarrangementer og i øvrigt indordne dig under de retningslinjer, der bliver udstukket af de deltagende lærere. Er der privat indkvartering på turen, skal du naturligvis indordne dig under de rammer og normer, der gælder i den pågældende familie, hvor du er gæst. På turen optræder du som ambassadør for skolen, og hvis turen går til udlandet også som ambassadør for Danmark. Vi forventer derfor, at din opførsel er sådan, at man på besøgsstederne får en positiv opfattelse af Handelsgymnasiet Silkeborg Business College og dermed forbinder Danmark med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. Du skal medbringe dit gule og dit blå sygesikringsbevis. Går turen til udlandet, fungerer det som rejsesygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at der gælder nye regler vedr. sygesikringsbeviserne pr. 1. august Det er et krav fra skolen, at du har en syge og hjemtransportforsikring, og at du kender indholdet af din egen familieforsikring (tyveri m.v.), så du er klar over, om du er sikret i ønsket omfang. Du skal oplyse de rejseansvarlige, om du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.), eller på anden måde tager medicin. Går rejsen til udlandet, er det VIGTIGT, at du sætter dig grundigt ind i de regler, der gælder for den pågældende studietur. Reglerne kan være forskellige afhængigt af rejsemålet. 2

5 2.2. Brug af IT udstyr på skolen Du skal medbringe egen bærbare computer med dertilhørende udstyr, så som strømforsyning, adaptere m.m. Det er dit ansvar, at udstyret er funktionsdygtigt og kompatibelt med de systemer, som anvendes på skolen. Skolens trådløse netværk og udstyr stilles til rådighed for studierelevant anvendelse. Pc erne i studiecentret er til rådighed i det omfang, de er ledige. Ikke studierelevant brug tillades kun i det omfang, det ikke er til gene for undervisningsaktiviteter. Aktiviteter, der kan forårsage forstyrrelse på skolens netværk, er ikke tilladt, for eksempel opsætning af privat router, deling af net via mobilenheder og lignende. Al færden på skolens netværk overvåges, og overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - advarsel - udelukkelse af skolens netværk - bortvisning fra skolen - overtrædelser, der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt Du er forpligtet til at holde dig orienteret om gældende regler og aktuelle systemer. Du er velkommen til at henvende dig personligt til IT-service for hjælp og vejledning. Oversigt over skolens it-services findes på skolens intranet: https://elevintra.handelsskolen.com 3. Deltagelse i undervisningen Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder: - Du har som elev pligt til at deltage aktivt i den del af undervisningen, hvor der er en lærer til stede, eller hvor tilstedeværelse på skolen er påkrævet. - Du har derudover mødepligt til terminsprøver, årsprøver og andre obligatoriske prøver og eksamener. - Du har mødepligt til ekskursioner, hvor skolen står for transport og entréudgifter. - Du har mødepligt til anden undervisning, tilrettelagt af skolen/en lærer f.eks. selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. 3.1 Fravær fra undervisningen Ved sygdom skal du meddele det via Elevplan inden kl. 10. Er du alvorligt syg, så det er umuligt for dig i en længere periode ikke at møde til undervisningen, skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring eller anden dokumentation. Evt. udgifter i den forbindelse skal betales af dig. Skolen vil være behjælpelig med evt. ekstra undervisning, så du kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og således at du vil kunne indstilles til eksamen på normale vilkår. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, skal du altid informere din kontaktlærer. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Er du på skolen og deltager i en aktivitet indkaldt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde) vil du ikke blive registreret som fraværende. Det samme gælder, hvis du repræsenterer skolen ved forskellige uddannelsesarrangementer, brobygningsforløb. 3

6 Har du et udokumenteret fravær, vil du blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer, der vil forklare dig konsekvenser af et fortsat fravær fra undervisningen (se sanktionerne herunder) Sanktioner Fortsætter dit fravær, vil du få en skriftlig advarsel og en indskærpelse af de sanktioner, der vil blive iværksat ved en fortsættelse af fraværet. Er du under 18 år, vil dine forældre få tilsendt en kopi af advarslen. Disse sanktioner kan være: 1. Hvis du er over 18 år, vil din manglende studieaktivitet blive meddelt til SUstyrelsen, der derefter stopper udbetalingen af SU til dig. 2. Du vil ikke blive indstillet til oprykning til næste klassetrin. 3. På 3. år vil du ikke blive indstillet til eksamen på normale vilkår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag, og dine årskarakterer bortfalder. 4. I særligt graverende tilfælde vil du blive bortvist fra skolen Oprykning og indstilling til eksamen Skolen indstiller eleverne til oprykning og til eksamen ved afslutningen af hvert skoleår, hvor skolen vurderer elevernes standpunkt og udbytte af undervisningen. En elev kan normalt kun indstilles til eksamen (og til oprykning), hvis eleven har deltaget aktivt i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder rettidigt og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere, alt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og/eller hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 4. Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Som det fremgik ovenfor indgår aflevering af skriftlige arbejder i grundlaget for eksamensindstillingen. Det betyder, at der er afleveringspligt, for så vidt angår skriftlige arbejder, der stilles af faglæreren. I tilfælde hvor eleven ikke lever op til dette krav, kan eleven henvises til obligatorisk lektiecafé. Ud over disse opgaver er der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt, og hvor den enkelte klasses faglærer meddeler afleveringsfrister. Det drejer sig om følgende: - Emneopgaverne i matematik - Opgave i dansk og/eller samtidshistorie i 2. g - Mini studieretningsprojekt (mini SRP) i 2.g - Studieretningsprojektet (SRP) i 3. g - Synopsen i det internationale område (DIO) i 3. g - Evt. valgfag med skriftligt produkt, f.eks. synopse, forretningsplan o.l. Ifølge bekendtgørelsen skal hver elev i gennemsnit bruge mellem 610 og 635 timer til det skriftlige hjemmearbejde. Derudover kan der i mindre omfang blive stillet opgaver i andre fag. Afleverer du ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samme procedure og sanktioner som beskrevet i afsnit

7 For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at du selvfølgelig selv skal lave dine skriftlige opgaver, og at skolen ikke accepterer snyd. Snyd er f.eks., hvis skolen opdager, at du ikke selv har udarbejdet en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af. I tilfælde af snyd vil du blive indkaldt til samtale hos uddannelseschefen, hvor din fortsatte skolegang vurderes. Er der tale om snyd i forbindelse med terminsprøver eller skriftlig eksamen (herunder SRP) vil du blive bortvist fra den pågældende prøve og ved gentagelsestilfælde vil du blive nægtet oprykning til 2. eller 3. g eller helt udmeldt af uddannelsen. 5. Årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) Lærerne giver dig årskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag, der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en årskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Derudover får du i matematik C og tysk B både en mundtlig og en skriftlig årskarakter, selvom der ikke er skriftlig eksamen. De enkelte karakterer tæller med forskellig vægt, se punkt 12. Årskaraktererne (afsluttende standpunktskarakterer) er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget. Derudover vil du i december få standpunktskarakterer, så du kan se lærernes opfattelse af dit faglige standpunkt. 6. Terminsprøver Der afholdes skriftlige terminsprøver på alle 3 årgange. 1g: i de fag, du fortsætter med på 2. år 2.g i de fag, hvor du skal have en skriftlig karakter 3.g i alle dine skriftlige fag på A-niveau 7. Eksamen / årsprøver Samlet skal du i løbet af de tre år, uddannelsen varer, op til 8 eksamener (9 eller 10 eksamener, hvis du har et eller to ekstra A-niveau fag) samt skrive et studieretningsprojekt (i 3. g). Prøven efter grundforløbet, interne årsprøver og terminsprøver er ikke medregnet heri. Alle eksamener (både skriftlige og mundtlige) udtrækkes af Undervisningsministeriet. I det følgende kan du se en oversigt over fagene og prøveformerne. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre andet er nævnt. Dog må du ikke anvende automatiske oversættelsesprogrammer, og du må heller ikke gå på internettet. Se nedenfor regler vedr. brug af IT til skriftlige prøver. Vær opmærksom på, at du må medbringe dine hjælpemidler til både forberedelsen og til selve eksaminationen. Det vil dog være en god ide at følge din faglærers vejledning i brugen af hjælpemidler til selve eksaminationen år I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag.: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Samfundsfag C M Ca. 24 min. Ca. 48 min. Alle skriftlige Kendt tema + ukendt bilagsmateriale Matematik C M 24 min. 24 min. Alle skriftlige Emne + spørgsmål Grundforløbet M tværfagligt projekt 20 min. 24 timer Alle Du skal endvidere til en række skriftlige årsprøver. 5

8 år I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler, der gælder for de forskellige fag. Fagene, du skal op i, udtrækkes af Undervisningsministeriet. Bemærk dog, at du vil komme til prøve i ENTEN erhvervscasen i 2. g ELLER det internationale område = DIO i 3. g, ELLER eventuelt i begge fag i henholdsvis 2. og 3. g. I nogle fag kan der vælges mellem to forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag VØ B S 4 timer Alle skriftlige + lommeregner VØ B M (traditionel) ca. 30 min. 30 min. Alle skriftlige VØ B M (kombi) ca. 30 min. 30 min. Alle skriftlige Prøven er todelt Afsætning B M (traditionel) ca. 30 min. 60 min. Alle skriftlige Afsætning B M (kombi) ca. 30 min. 30 min. Alle skriftlige IØ B M 24 min. 48 min. Alle skriftlige IØ B M (synopsis) 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Erhvervscase Valgfag Tysk B Matematik B M (case) Ca. 24 min. Ingen (ca. 48 timer til synopsis) M Ca. 30 min. 24 timer / Prøven er todelt Ca. 30 min. S 1 time Prøven er todelt 3 timer Matematik B M Emne + spørgsmål Ca. 30 min. Ca. 30 min. 3.stud.fag M Se nærmere under punkt 7.3 Samfundsfag B M (synopsis) 30 min. 24 timer (evt. i grupper) Udarbejdet synopsis Der gives en samlet karakter Alle/ Alle skriftlige Ingen hjælpemidler Alle hjælpemidler + lommeregner Alle skriftlige Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. (Traditionel): ukendt tekstmateriale + spørgsmål. Du skal endvidere til skriftlig årsprøve i dansk. Alle 6

9 år Alle prøver, både skriftlige og mundtlige, indgår i udtrækningen. I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag sammen med en kort beskrivelse af de regler, der gælder for de forskellige fag. I nogle fag kan der vælges mellem to forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Dansk A M 30 min. 60 min. Alle skriftlige Dansk A S 6 timer Alle skriftlige + adgang til Internettet Engelsk A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige Engelsk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer 30 min Alle Alle skriftlige Engelsk A S 5 timer Alle skriftlige + adgang til Internettet Erhvervsret C M (traditionel) Ca. 20 min. Ca. 30 min. Alle skriftlige Erhvervsret C M (kombi) Ca. 30 min. Ca. 30 min. Alle skriftlige DIO Det internationale område M (synopsis) 30 min. Ingen Udarbejdet synopsis. Der gives en samlet karakter. Samtidshist. B M (traditionel) Ca. 24 min. Ca. 48 min. Alle skriftlige Samtidshist. B M (synopsis) 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Studieretningsfag / valgfag IØ A S (case) 5 timer Alle skriftlige IØ A S (case) 1½ time Gruppe Alle skriftlige Prøven er todelt 4 timer Individuelt IØ A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige IØ A M (synopsis) 30 min. 24 timer Alle Tysk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer 30 min. Alle Alle skriftlige Tysk A S 5 timer Alle skriftlige Fransk A M 30 min. 24 timer 30 min. Alle Alle skriftlige Fransk A S 5 timer Alle skriftlige Spansk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer 30 min. Alle Alle skriftlige Spansk A S 4 timer Alle skriftlige VØ A M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle skriftlige VØ A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige VØ A S 4 timer Alle skriftlige Afsætning A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige Afsætning A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Afsætning A S 5 timer Alle skriftlige Matematik A M Emne + spørgsmål 30 min. 30 min. Alle skriftlige 7

10 Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Matematik A Prøven er todelt S 1 time 4 timer Ingen hjælpemidler Alle skriftlige Finansiering C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Finansiering C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Finansiering B M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Finansiering B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Idræt C Ingen eksamen Idræt B Praktisk prøve 45 min 48 min Alle Innovation C M 24 min. Ingen (forretningsplan) Innovation B M Prøveform 30 min. 24 timer Alle (synopsis) Innovation B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Kulturf. C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Kulturf. C M (kombi) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Markedskom. C M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle skriftlige Markedskom. C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Organisation C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle skriftlige Organisation C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle skriftlige Psykologi C M 24 min. 48 min. Alle skriftlige Psykologi B M 30 min. 24 timer Alle Design C M 30 min. 48 timer Alle Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. (Traditionel): ukendt tekstmateriale + spørgsmål 8. Generelle regler for skriftlige prøver og eksamener Du bedes inden prøver/eksamener læse nedenstående regler grundigt igennem, da det kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, i yderste tilfælde kan skolen se sig nødsaget til at bortvise dig fra prøven/eksamenen. Sådan går du til skriftlige prøver/eksamener på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College. Der gælder følgende regler: Som tidligere nævnt finder du prøve-/eksamensplan med prøve-/eksamensdatoer, lokaler og tidspunkter på Elevplan. Da der kan ske ændringer, bør du holde dig ajour på Elevplan. Du skal medbringe følgende til de skriftlige prøver/eksamen: 1. Egen computer (Vi anbefaler, at du medbringer en computer med CD/DVD drev, eller medbringer et eksternt CD/DVD drev, da nogle af prøverne udleveres på CD/DVD). 2. Strømforsyning og forlængerledning 3. Hovedtelefoner, da nogle af opgaverne indeholder video med lyd 4. Ordbøger (det vil være muligt at downloade ordbøger i prøve- /eksamensperioderne gennem skolen se vejledning på elevintranettet) Det er IKKE muligt at låne ovennævnte udstyr af skolen. 8

11 Før prøve-/eksamensdagen Det er 100 % dit eget ansvar, at computeren med tilbehør virker, derfor skal du tjekke følgende inden prøvedagen: 1. Har du Office Word, Excel eller andre lignende programmer installeret på din computer og fungerer de (Bemærk - du skal være fortrolig med de anvendte programmer på computeren, du kan IKKE få hjælp til at betjene programmerne). 2. Tjek med et USB-stik, om det kan ses som et drev på computeren, og om du kan kopiere en tekst til USB-stikket. 3. Hvis du har elektroniske ordbøger på computeren, skal du tjekke, om disse virker uden adgang til internettet. 4. Trådløst netværk og Bluetooth skal være slukket under de fleste prøver/eksamener, vær sikker på, at du kan slukke begge disse. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig i IT-afdelingen et par dage inden prøven/eksamen (Er alle trådløse enheder ikke slået fra, betragtes dette som snyd og vil medføre bortvisning fra prøven/eksamen) 5. Det er også vigtigt, at du tester, at InternetExplorer eller Safari virker, som det skal og en af disse er indstillet som standard browser. Tjek desuden om der er installeret flash player fra Adobe og Java på computeren, da de fleste elektroniske opgaver kræver dette. 6. På elevintranettet ligger der en vejledning til oprettelse af en skabelon i Word til brug ved skriftlig eksamen. Du kan oprette skabelonen på din computer, så kan du hurtigere komme i gang med opgaven på prøve-/eksamensdagen. 7. Din faglærer vil i god tid inden prøven/eksamen oplyse dig om prøveformen samt hvilke hjælpemidler, du må benytte til den pågældende prøve/eksamen. Det er dit eget ansvar, at du rent faktisk medbringer disse hjælpemidler (skriveredskaber, lommeregner, m.v.). Skolen stiller ikke sådanne ekstra hjælpemidler til rådighed ved prøver/eksamener. På prøve-/eksamensdagen 1. Du skal være i prøve-/eksamenslokalet senest 10 minutter før prøvens/eksamens begyndelse. Dørerne bliver lukket kl Der vil blive givet diverse informationer vedr. prøven/eksamen 10 minutter før prøvens/eksamens start. 2. I lokalerne er der ophængt navneskilte, så du kan se, hvor du skal sidde. 3. Mobiltelefoner skal være slukket, forsynes med navn og afleveres til eksamensvagten. 4. De elektroniske eksamensopgaver udleveres på cd/dvd eller på USB-stik. 5. Sygdom. Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Udeblivelsen skal være dokumenteret med en lægeerklæring eller anden dokumentation. Evt. udgifter i den forbindelse skal betales af dig. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen og interne prøver. 6. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til studieadministrationen for hhx. 9

12 Under prøven/eksamen 1. Det er ikke tilladt at have tændt for computerens trådløse netværk under de fleste prøver/eksamener (wlan, mobil internet, Bluetooth, m.fl.) eller at kommunikere med andre eksaminander (Dette vil medføre bortvisning fra prøven/eksamen). Itafdelingens personale vil under hele prøven/eksamen kontrollere, om der er koblet på trådløst netværk. Dog er der netadgang ved eksamen i dansk og engelsk niv. A, men det er stadig ikke tilladt at kommunikere med andre hverken via mail eller chat. 2. Husk at gemme jævnligt ca. hvert 15. minut på din computer. Skolen stiller et USBstik til rådighed til udskrift, hvis du også ønsker at gemme på dette af og til, kan du kontakte en eksamensvagt og låne dit USB-stik. Når du har gemt opgaven, skal USB-stikket afleveres til eksamensvagten igen (det må ikke sidde i under prøven/eksamen og du må IKKE medbringe dit eget USB-stik). 3. Opstår der under prøven/eksamen problemer med din computer, som du ikke umiddelbart selv kan løse, skal du kontakte en eksamensvagt. Er det ikke muligt at løse dette/disse problemer, skal du fortsætte eksamen med at skrive besvarelsen i hånden. 4. Har du brug for at forlade lokalet under prøven/eksamen, kan dette kun ske i følgeskab med en eksamensvagt. Anmodning om at forlade lokalet sker ved håndsoprækning. 5. Det er tilladt at høre musik, men det må ikke forstyrre andre i lokalet. 6. Det er IKKE tilladt at ryge under prøverne/eksamen. Dette gælder også E-cigaretter. 7. Bliver du syg under en prøve/eksamen, skal du kontakte en eksamensvagt. I skal så anføre på eksamensomslaget, at prøven er afbrudt pga. sygdom. Endvidere skal du henvende dig på HHX-studiekontoret. Aflevering af opgaven 1. Opgavebesvarelsen skal efter prøvens/eksamens udløb foreligge på papir. Alle sider skal forsynes med navn, elevnummer (elevnumret oplyses før prøvens begyndelse af en eksamensvagt) og sidetal. Hvis du f.eks. har 20 sider, skal du på den første side skrive side 1 af 20 sider. Du skal endvidere skrive under på, at det er dig, der har udarbejdet opgaven, dette gøres på side 2 i eksamensomslaget. Det er dit eget ansvar, at det der afleveres i eksamensomslaget til eksamensvagten er det, der skal bedømmes. 2. Der udskrives fra nogle af skolens opsatte printerstationer (pc med tilkoblet printer) i prøve-/eksamenslokalerne. Du skal selv udskrive opgaven. Når du er klar til at udskrive, skal du kontakte en eksamensvagt, du må IKKE selv gå op til printeren. Printerstationerne er KUN til udskrift. Du må ikke sidde og tilrette opsætningen af opgaven ved disse stationer. Det anbefales at gemme alle dokumenter, der skal udskrives, som PDF fil, da du på den måde kan se, hvordan opsætningen osv. ser ud, inden du går op for at udskrive. 3. Som tidligere meddelt, skal du bruge skolens USB-stik til udskrift, og opgaven skal også gemmes på dette USB-stik og afleveres til eksamensvagten. Det er som tidligere nævnt IKKE tilladt at medbringe eget USB-stik eller låne en anden elevs USB-stik. 4. Hvis du er færdig før prøven/eksamen er slut, må du forlade lokalet, når du har fået tilladelse af en eksamensvagt. Pas meget på ikke at tage andres stik ud, når du pakker din computer sammen. På følgende link på Ministeriets hjemmeside kan du se, hvilke tekniske specifikationer de forskellige opgaver kræver: 10

13 9. Generelle regler for mundtlige prøver og eksamener 1. Din faglærer vil i god tid inden prøven/eksamen orientere dig om prøveform og brug af hjælpemidler. Det er tilladt at medbringe egen PC. Der må være netadgang, så du komme på elevplan for at benytte egne materialer samt få adgang til I-/E-bøger. Du må ikke kommunikere via mail, sociale medier eller lignende eller tilgå andre hjemmesider. 2. Studieadministrationen udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. 3. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. Mobiltelefoner må ikke medtages i eksamens- og forberedelseslokalet. 4. Ved prøvens begyndelse udleveres evt. tekster og spørgsmål. Er der forberedelsestid, anvendes denne til at udarbejde en disposition eller løsningsforslag for den mundtlige fremlæggelse. Mobiltelefoner må ikke medtages i eksamens- og forberedelseslokalet. 5. Faglæreren (der er eksaminator) stiller spørgsmålene under eksaminationen. I forståelse med eksaminator kan censor stille supplerende spørgsmål. 6. Umiddelbart efter eksaminationen vil faglærer og censor votere, og du vil herefter modtage din karakter. 7. Tag hensyn til de elever, der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 8. Eksamen er offentlig. Tilhørere ved eksamen må på ingen måde genere ved deres tilstedeværelse, og de skal forlade lokalet under voteringen. 9. Ved sygdom eller anden fravær gælder samme regler som beskrevet under skriftlige eksamener/prøver. 10. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. 11. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af eksamens og årskarakterer er mindst 2,0. På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives. På eksamensbeviset beregnes to gennemsnit: 1. Et foreløbigt eksamensresultat, der beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksamensresultat, der er det endelige eksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du har hhv. 5 eller 6 fag på A-niveau. Eksamensresultaterne afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. Der kan dog ikke rundes op til 2,0. 11

14 12. Vægtning af karaktererne Reglerne for, hvorledes de enkelte karakterer vægtes, ser således ud: Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1½ Vægten 2 For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, f. eks. tysk og matematik, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 13. Klageprocedure 13.1 Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter, gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål - bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: - at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) - at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller - at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven afgivne karakter, der bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for ministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse, som du får lov til at kommentere. Læs yderligere om klageprocedure på følgende link: Klage over skolens beslutninger Hvis du vil klage over skolens afgørelser vedr. retlige spørgsmål i henhold til hhx bekendtgørelsen, skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering. 12

15 Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*K Vægt Karakter V*K Dansk A M Dansk A S Engelsk A M Engelsk A S Erhvervsret C M Afsætning A M Afsætning A S International økonomi A M International økonomi A S Tysk fortsætter B M 0, ,5 7 10,5 Tysk fortsætter B S 0,75 10 Matematik B M 0,75 7 5,25 Matematik B S 0,75 7 5,25 Samfundsfag C M Erhvervscase C Synopsis Internationale område C Synopsis Samtidshistorie B M 1,5 7 10, Kulturforståelse C M Psykologi C M Organisation C M Studieretningsprojekt , ,5 108,5 Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: Foreløbigt Afsætning A Int. økonomi A Kulturforståelse C Afsætning International økonomi eksamensresultat: 7,6 [ Beregning: ( ,5)/(19,5+12,5) ] Eksamensresultat 7,6 Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne Summen af vægtene Havde NN f.eks. haft et ekstra A fag, ville eksamensresultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå: 7,8 (7,6*1,03) Summen af vægtene * karaktererne 13

16 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk A M 1 7 C Dansk A S 1 7 C 1 4 D Engelsk A M 1 4 D 1 7 C Engelsk A S 1 4 D 1 7 C Erhvervsret C M 1 10 B Afsætning A M 1 10 B 1 12 A Afsætning A S 1 10 B 1 10 B International økonomi A M 1 7 C 1 10 B International økonomi A S 1 7 C Tysk fortsætter B M 0,75 10 B 1,5 7 C Tysk fortsætter B S 0,75 10 Matematik B M 0,75 7 C Matematik B S 0,75 7 C Samfundsfag C M 1 7 C 1 7 C Erhvervscase C Synopsis 1 4 D 1 10 B Internationale område C Synopsis 1 2 E Samtidshistorie B M 1,5 7 C Kulturforståelse C M 1 7 C Psykologi C M 1 10 B Organisation C M 1 4 D 1 7 C Studieretningsprojekt A Studieretningsfag: Afsætning A, international økonomi A, kulturforståelse C Studieretningsprojekt: Afsætning, international økonomi Foreløbigt eksamensresultat: 7,6 Eksamensresultat 7,6 Ankeinstans For alle afgørelser, som skolen træffer i henhold til ovenstående er Undervisningsministeriet, Frederiksholmskanal 21, 1220 København K øverste ankeinstans. 14

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere