LR2D Avanceret opsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LR2D Avanceret opsætning"

Transkript

1 Udgivelsesprocessen, generelt Medievalg Geografisk afgrænsning Målforhold Forholdet mellem målforhold og papirstørrelse Informationsfiltrering Præsentation Pendefinitioner Udgivelse Procedurer LER-besvarelse (PDF, DXF) Kortbog Typer & Design Tegningshoved, til plan og følgeinformation Signaturforklaring, til plan og følgeinformation tekst

2 WEB-server PRINTER PROJEKTOR SKÆRM Udgivelse, Medievalg Enheder Print-format Sideopsætningsformat Rastergrafik Semi-vektor Vektorformat Tabelformat PRN MDI XPS Osv. EMF SVG NR1 DSFL DXF KML CSV Osv.

3 Uafhængig af målforhold (data-eksport) Afhængig af målforhold Udgivelse, Geografisk afgrænsning Betydning: Vilkårligt målforhold Afhænger af valg Fast målforhold Forudsætning

4 Udgivelse, Bestemt / vilkårlig målforhold Figuren illustrerer sammenhængene mellem de forskellige opslags-/navigations-/udprintfunktioner og fastholdelsen af et bestemt målforhold. Udtegn plan Udtegn bestemt gade Udtegn hele byen Bestemt gade Bestemt husnr. Fra-til husnr. Bestemt målforhold Vilkårlig målforhold Målforhold og billedformat Panorering og rotering må gerne udføres, da dette ikke ændrer målforholdet. Udpeg område til udprintning Tilpas billedformat og udskriv på printer i målforhold Udskriv på printer i målforhold Udskriv skærmbillede på printer Bestemt målforhold Vilkårlig målforhold

5 Udgivelse, Sammenhængen papirstørrelse - overlap - plandefinition Driverafhængig dialogboks! Definer plan Overlap bund Tegningshovedets højde

6 Udgivelse, Informationsfiltrering

7 Udgivelse, Præsentation = Geometrisk objekt = Typografi = Type Grundkortspunkt Ledningskomponent Forbrugermarkering Punkt Genfindingsmål Knudepunktsbetegnelse Komponentbetegnelser Forbrugeroplysninger Symbol Additiv farvedannelse (sort baggrund eks. skærm) Påskrift Nordpil Målestok Grundfarverne: Rød Grøn Blå Tegningshoved Signaturforklaring Tekst Farve & Stregtykkelse Skrifttype Egenskabsdata Værdiinterval Skravering Udfyldning Subtraktiv farvedannelse (hvid baggrund eks. papir) Grundkortobjekt Ledningsstrækning Linie Stregtype Flade Grundfarverne: Cyan Magenta Yellow (gul) Keyline (sort) Tegningsramme Termografidata Energidistrikt

8 Udgivelse, Udgivelse NR1 CSV PRN DSFL MDI SVG DXF XPS EMF KML

9 Udgivelsernes indhold Tegningshoved Kontaktoplysninger Tegningstype og -indhold samt målforhold Geografisk placering samt tegningsnummer (planbetegnelse) Udgivelses- og udleveringsdato samt gyldighedsperiode Advarsler Respektafstande Manglende eller begrænsede ledningsdokumentation Bemærkninger Anvendte referencesystemer Ledningskoter og generelle lægningsdybder Begrænsninger vedr. genfindingsmål Etablerings- og dokumentationsperioder Ledninger, ledningspar, kabler m.v. Nøjagtighedsangivelser Identifikationsvejledning Signaturforklaring Alle anvendte signaturer forklares evt. tilhørende stregtyper, farvekoder mv. relaterende til særlige lægningstyper og -forhold, nøjagtigheder m.v. Bemærkninger til grundkort Grundkorttype herunder nøjagtighed og særlige forhold Udeladte, væsentlige grundkortelementer Ophavsret

10 Følgeskrivelsens informationsindhold A K P F U R Fase: Generelt: Eksempel: Anvendelsesafgrænsning Kontaktoplysninger Planlægningsfasen Forundersøgelsesfasen Udførelsesfasen Retableringsfasen Beskrivelse af gældende gyldigheds- og anvendelsesområder for ledningsdokumentation og udførelses-/retableringskrav. Oplysninger til fortolkning af ledningsdokumentationen - nøjagtigheder, type/art. Oplysninger om kontaktmuligheder samt beskrivelse af forhold hvor værket kontaktes og hvor arbejdet straks skal standses. Beskrivelse af gyldigheds- og anvendelsesbetingelser ifm. ledningsdokumentations anvendelse til planlægning. Beskrivelse af krav til praktiske forundersøgelser. Beskrivelse af betingelser ved den fysiske udførelse samt krav til ledningsdokumentationens tilgængelighed og anvendelse. Beskrivelse af retableringskrav samt ansvarsfraskrivelser såfremt øvrige krav ikke er fulgt. Nærværende anvendelsesbetingelser finder anvendelse ifm. enhver form for planlægning og jordarbejde (ved frigravning, 'no-dig'-metoder, pilotering, pæleboring, terrænregulering mv.) samt oplagring på og i nærheden af værkets ledningsanlæg. Ledningsdokumentationen er gyldig indtil 3 måneder fra udgivelsesdatoen. Nye og omlagte anlæg udført efter 'dato for seneste ajourføring' er ikke registreret i ledningsdokumentationen. Referencekortet er senest ajourført <dato> og nøjagtighed er ifgl. TK99- standarden. Værket skal straks kontaktes: * Såfremt det konstateres eller der er mistanke om ledningshavari. * Såfremt der konstateres væsentlige uoverensstemmelser mellem ledningsdokumentationen og de faktiske forhold * For påvisning såfremt der er fysiske forhold (eks. opfræsning, gravetracé), der indikerer nyanlæg eller omlægning af ledningsanlæg. * Ved tvivl om ledningsdokumentationens tolkning. Respektafstande imellem ledningsanlæg iht. DS475, afsnit T.VI. Ledningsdokumentationen indeholder som udgangspunkt ikke information om højde (koter) eller lægningsdybde - kontakt Værket for nærmere information. Ledningsdokumentationen er kun vejledende - ledningernes fysiske placering i plan og højde skal konstateres ved prøvegravning med håndskovl eller gennem elektronisk søgning. Den komplette ledningsdokumentation skal være tilstede på gravestedet. Frigravning må kun ske i samråd med Værket: * langs transmissions- og hovedledninger i drift, * ved fastholdelses- og kompensationskomponenter. Ved reparationsarbejde anvende skære- og svejseværktøj; Værket fralægger sig derfor ansvaret for påføring af skader ifm. reparations- og vedligeholdelsesarbejder m.v. på fremmede ledningsanlæg, der ikke overholder afstandskravene i DS475.

11 Følgeinformation, Betingelser for ledningsdokumentationens anvendelse Sidestørrelse (A4): - Længde: 210mm - Højde:297mm Logo (fjv.pile): - Størrelse: 20/10 - Placering: Snap grid Kontaktinformation: - Symbolnr.: 29 - Pennr./symbol: 29 - Længde/højde: 180/15 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 98 - Teksthøjde: 3 - Linieafstand: 1 - Indsætning: Venstre hj. Overskrifter: - Symbolnr.: 29 - Pennr./symbol: 29 - Længde/højde: 200/5 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 95 - Teksthøjde: 3 - Indsætning: Centrum Brødtekst: - Symbolnr.: 1 - Pennr./symbol: 29 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 95 - Teksthøjde: 3 - Indsætning: Venstre hj. Autotekster: - Dato-ledn - Dato-grund Vis grid: Vis kvadratnettet hvortil der kan snappes. Snap grid: (De-)Aktiverer snap-funktionen. Udpeg led.: Udpeger en eksisterende linie til Redigering (forlængelse, slet punkt). Slet punkt: Sletter det aktuelle punkt i den udpegede ledning. Afslut ledn.: Afslutter igangværende indtegning af linier. Tekster: Indsæt, rediger og slet tekster.

12 Værktøjer til klarlægning af kode- og lagstruktur, pendefinitioner m.v. Dette er et simpelt, men praktisk værktøj til at klarlægge: 1. hvilke typer ledninger og komponenter, der overhovedet ønskes registreret, 2. hvilke typer oversigter og planer, der efterfølgende ønskes udgivet, 3. hvorledes disse data ønskes præsenteret i signatur/stregtype, farve osv. Detailplaner E O A 0 A Oversigtsplaner Tematiske planer (fx. ventilplan) Ventil, 2 service Ventil, 1 service Ventil, 0 service Kompensator, konst. Kompensator, præfab. Kompensator, engangs Skab, omløb Skab, alarm Brønd, omløb Brønd, alarm Resultat - Lednings- og komponentkoder - Stregtyper & symboler - Farver og stregtykkelser - Lagopdeling... Transitledning Hovedledning, beton Hovedledning, præ, usikker plac. Hovedledning, præ, sikker plac. Stikledning, usikker plac. Stikledning, sikker plac. Foringsrør Datakabel Resultat Detajleret komponentregistrering

13 Opsætningsspecifikation, Bilag A.2 Signaturforklaring Vejledning til Opsætning Skitsen skal i størrelse og elementernes placering angive det ønskede udseende. Der skal i skitsen af signaturforklaringen være taget stilling til de her viste elementer: Kontaktinformationer Logo Overskrifter Ledninger Komponenter Advarsler og bemærkninger Flader (ikke vist) Skraveringsangivelse for flader f.eks. områder hvori der endnu ikke er udført ledningsregistrering m.v.

14 Manglende registrering Vedhæftet DXF-fil Vedhæftet PDF-fil Besvarelsestekster i s Baggrund Nedenstående tekster anvendes ved besvarelse af elektroniske forespørgsler på ledningsoplysninger ifm. DFF EDBs LER-Service. Hermed fremsendes - som vedhæftet PDF-fil - besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Bemærk at anvendelsen af de fremsendte ledningsoplysninger er nærmere beskrevet i 'Betingelser for anvendelse af ledningsoplysninger', der findes som følgeinformation i forlængelse af vedhæftede PDF-fil. Disse oplysninger er ligeledes tilgængelig gennem Værkets hjemmeside under menupunktet 'Vejledninger'. Henvendelser i denne forbindelse bedes rettet direkte til vedkommende ledningsejer, der er angivet i det vedhæftede. Mvh. DFF EDB På vegne af forespurgte ledningsejer (...) fremsendes hermed - som vedhæftet DXF-fil - besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Bemærk: - at plan-koordinaterne er i referencesystemet SYSTEM34JF(ED50) med negative x-koordinater; andre planreferencesystemer kan anvendes efter henvendelse. - at eventuelle højdeinformationer (lægningsdybder, z-koordinater m.v.) ikke må betragtes som retvisende; kontakt Værket for nærmere information - at ledningsinformationer kun er gyldige op til 3 måneder efter udgivelsesdatoen; herefter skal disse slettes og nye rekvireres. Mvh. DFF EDB På vegne af forespurgte ledningsejer fremsendes hermed besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Det forespurgte område er endnu ikke digitalt ledningsregistreret, hvorfor der pt. ikke kan fremsendes elektroniske oplysninger herom. Kontakt venligst vedkommende ledningsejer direkte for analoge oplysninger eller påvisning, da der kan forekomme ledninger i området:. Mvh. DFF EDB

15 Design: Brugerdef. tegningshoved/signatur På planen Følgeinfo Kortbogsforside I III V II IV

16 Type 8: Tegningshoveder 841x Type 8, Papirstørrelse A4 1 sidelængde 842x Type 8, Papirstørrelse A4 ½ sidelængde 843x Type 8, Papirstørrelse A4 ⅓ sidelængde 844x Type 8, Papirstørrelse A4 ¼ sidelængde 832x Type 8, Papirstørrelse A3 ½ sidelængde 832x Type 8, Papirstørrelse A3 ½ sidelængde 833x Type 8, Papirstørrelse A3 ⅓ sidelængde 834x Type 8, Papirstørrelse A3 ¼ sidelængde Nummerering af tegningshoveder 741x Forside - kortbog Type 7 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 84yx Type 8, Papirstørrelse A0 y sidelængde Type 9: Følgeinformation 941x Følgeskrivelse Type 9 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 931x Type 9 Papirstørrelse A3 DFF-EDB standard 1

17 : Gadenavn 8422: Plannr. Størrelse: Længde: 110 Højde: 35 Ramme: Objektkode: RM Pen: 30 Nordpil: Skala: 1 Pen: 30 Logo: Størrelse (højde): Størrelse (bredde): Logo #: Målestok: Pen# (målestok): 30 Højde (målestok): 2 Pen (tekst): 30 Teksthøjde: 2 Tekster: Værksnavn Autotekst <adresse1> Adresse Autotekst <adresse2> Dato Autotekst <dato> Gadenavn Autotekst <gadenavn> Pen # Teksthøjde 30 2,0 30 1,8 30 1,8 30 1,8 Ledningsplanen ,2

18 Sidebredde Sidebredde Nummerering af signaturforklaringer Type 8: Signaturforklaringer på planen 84yzx Type 8, Papirstørrelse A4 y sidelængde z sidehøjde x undergruppe Type: 8 Papir: A4 Type: 8 Papir: A3 Sidehøjde ½ ⅓ ¼ ½ 8422x 8423x 8424x ⅓ 8432x 8433x 8434x ¼ 8442x 8443x 8444x Sidehøjde ½ ⅓ ¼ ½ 8322x 8323x 8324x ⅓ 8332x 8333x 8334x ¼ 8342x 8343x 8344x 83yzx Type 8, Papirstørrelse A3 y sidelængde z sidehøjde x undergruppe Type 9: Signaturforklaring som følgeinformation 941x Type 9 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 931x Type 9 Papirstørrelse A3 DFF-EDB standard 1

19 Indledende afklaring Brugerdefineret Tegningshoved, Opsætning I Størrelse Ønskede printer-driver Valg af printer-driver samt konfiguration (orientering, papirstørrelse) Papirstørrelse, orientering (stående/liggende) Målforhold eller geografisk areal Udarbejd skitse med angivelse af proportioner, logo, faste og variable tekster, symboler m.v. Kontrol af allerede anvendte penne og lag. Kodetabel, Opsætning, Påskrifter, Genfindingsmål Pendefinition... Kodetabellen tilføjes objektkoden RM med følgende parametre: Streg 2, Pen 29, Lag 99 Opsætning/Tegningsramme Menupunktet Diverse» Opsætning: Fanebladet Opsætning 1» Rammen Tegningshoved og ramme» Feltet Pen nr (1-30) = 29 Nordpil Nummer Tegningshoved Rammelinjer Logo Vejledning til opsætningsspecifikation af tegningshoved Skitsen skal i størrelse og elementernes placering angive det ønskede udseende. Der skal i skitsen af tegningshovedet tillige være taget stilling til følgende: Størrelse Rammelinier Logo Nordpil Målestok Tekster - Linie 1: Indhold (f.eks. værkets navn), farve, størrelse (teksthøjde) - Linie 2 (f.eks. diverse kontaktoplysninger), farve, størrelse (teksthøjde) - Linie 3 (Planens titel), farve, størrelse (teksthøjde) - Automatiske tekster: - Dato: farve, størrelse (teksthøjde) - Plan: farve, størrelse (teksthøjde) - Tekster om kortbilagenes begrænsning m.v. (faste tekster) Målestok Navn1 Navn2 Nordpil Målestok Målforhold Gadenavn Begrænsning Plannavn Ledningsoplysninger (LER) X X X X X Detailplaner X X X X Oversigt X X X Kortbog X X Adressetekster - Adresse1 - Adresse2 - Udgivelsesdato - Gadenavn - Planbetegnelse - Automatiske tekster - Faste tekster

20 Tildel til planer Anbefalet rækkefølge Tekster Grafik Opstartsprocedure Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Overordnet procedure I II III Nordpil Målestok Logo Linier Faste tekster Autotekster Ny-definer tegningshoved/signaturforklaring 1. Vælg menupunktet Tekster» Brugerdefineret tegningshoved. 2. Vælg i rullefeltet om der er tale om tegningshoved eller signaturforklaring. 3. Angiv tegningshoved-/signaturforklaringsnummer i feltet Nr. 4. Angiv størrelse i felterne Længde og Højde. 5. Vælg knappen Opret/ret hoved. 1. Vælg ønskede planbetegnelse i kolonnen Plan nr 2. Vælg ønskede tegningshoved i feltet Hoved nr 3. Vælg ønskede signaturforklaring i feltet Signatur nr Husk at tegningshoved og signaturforklaring skal være medtaget under Medtages» Diverse.

21 Linier Målestok Nordpil Grid Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Grid, Linjer Nordpil, Målestok I II III IV Vis Grid 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Vælg menuknappen Vis grid 3. Indstil gridafstand i feltet Grid afst. 4. Vælg menuknappen Snap til Grid Placering af Nordpil 1. Menupunktet Nordpil» Placer logo 2. Klik i tegningshovedet for nordpilens placering Indstil Grid 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Angiv gridafstand i mm Opsætning af Nordpil Menupunktet Diverse» Opsætning: Fanebladet Opsætning 1» Rammen Nordpil» Feltet Pen nr (1-30) Feltet Skaleringsfaktor Indstil og placer Målestok 1. Menupunktet Målestok» Pen og størrelse af målestok Angiv: - Pennr til målestok, - Højde af målestok (mm), - Pennr til tekst, - Teksthøjde (mm) 2. Menupunktet Målestok» Placer 3. Klik i tegningshovedet for målestokkens venstre, nederste start-placering 4. Klik i tegningshovedet for målestokkens højre, nederste slut-placering Indtegn linier Når menuknappen Tekster ikke er aktiv, kan der indtegnes linier. Menuknappernes anvendelse er som beskrevet til højre. 1. Udpeg objekt- og punktkode i kodelisten 2. Klik i tegningsfeltet for start-, mellem- og slutpunkter. 3. Afslut med menuknappen Afslut ledn.

22 Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Logo I II III A B Menupunktet Logo» Valg af logo Standardlogo 1. Udpeg logo nr. 0. Valgt logo 1. Angiv et tal i feltet Nyt logo nr. 2. Angiv evt en tekst i feltet Beskrivelse. 3. Vælg knappen Gennemse. - Åbn den aktuelle mappe - Marker grafikfilen. - Vælg knappen OK. 4. Vælg knappen Tilføj. 5. Udpeg i kolonnen Nr. 6. Tilret evt. størrelse. 7. Vælg knappen Gem. 8. Udpeg det netop oprettede logo. Tilpas størrelse 1. Hvis logo-højden kendes: - Angiv i feltet Højde (mm) - Klik på knappen Tilpas længde 2. Hvis logo-længden kendes: - Angiv i feltet Længde (mm) - Klik på knappen Tilpas højde Menupunktet Logo» Placer logo 1. Vælg knappen Gem 2. Klik for logoets placering.

23 Brugerdefinerede autotekster Prædefinerede autotekster Faste tekster Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Tekster & Autotekster I II III Faste påskrifter 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 3. Angiv teksten i feltet Tekst: 4. Klik i tegningshovedet for placering Indsæt prædefinerede Autotekster Som prædefinerede autotekster kan vælges mellem Dato, Mål, Plan, Adresse 1, Adresse 2 og Gadenavn. 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Vælg den ønskede autotekst i menuen Autotekst 3. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 4. Klik i tegningshovedet for placering Opret brugerdefinerede Autotekster Forlad tegningsdialogboksen og gem tegningshovedet. 1. Vælg i rullefeltet om der er tale om tegningshoved eller signaturforklaring. 2. Marker det ønskede tegningshovednummer 3. Angiv autotekst-navnet i feltet Tekst id 4. Angiv den aktuelle tekst i feltet Tekst Indsæt brugerdefinerede Autotekster 1. Menuknappen Tekster skal være aktiv. 2. Vælg den ønskede autotekst i menuen Autotekst. 3. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 4. Klik i tegningshovedet for placering

24 Definer plan I - Indstillinger Forudsætninger: Medtages-menuerne indstilles først, så dét der ønskes defineret i planen også er vist på skærmen. Opslag» Udtegn hele byen. Zoom ud én gang eller to med PgUp-tasten. Den valgte printer-drivers aktuelle opsætning definer papirstørrelsen givet ved Længde/Højde angivet i. Printervalgsmenuen kan kaldes gennem højreklik. Tegningshovedets størrelse bør være fastlagt hvis der skal anvendes overlap i. Vælg menupunktet Opslag» Definer plan. I feltet Plan nr angives planernes betegnelse inklusiv tegnet #, der vil pladsholder for det fortløbende plannummer. I feltet Målforhold 1: angives målforholdet og den gule definitionsramme skaleres tilsvarende som værdien indtastes. Felterne Længde (mm) og Højde (mm) er forudfyldt i forhold til den valgte printer givet ved det tilgængelige udskriftsareal, der er papirstørrelsen excl. printermargen. Her kan angives andre værdier hvis ønsket. Bemærk at visse plottere/printere anvender papirruller, så papirstørrelsen i princippet er ubegrænset i længderetningen (endeløse baner). Angiv det ønskede overlap, der f.eks. kan give plads til tegningshoved/signaturforklaring. Ved definition af multi-planer angives ønskede antal rækker/antal kolonner. Rotation (se eksempler på næste side) Opret planer ved at placere musen så planrammerne dækker som ønsket og venstreklik med musen. Bekræft dialogboksen og det her angivne antal planer oprettes. Punkterne 2-7 er ofte en iterativ proces til det ønskede resultat opnås.

25 Definer plan II - planens retning Ved plandefinition kan definitionsområdet drejes: I. Hold SHIFT-tasten nede mens markøren bevæges; definitionsområdet drejes tilsvarende. II. Slip SHIFT-tasten når den ønskede rotation er fundet. III. Klik i kortet og plandefinitionen oprettes. Samme ledningsnet defineret som: Tradionel kortbog Forskudt Drejet

26 Udtegn plan I - opret planinddeling Forudsætninger: Statusafgrænsning er anvendt således der kan udføres afgrænsning på netop dé planer det vedrører. Pen-definitionen er indstillet som ønsket. Vælg menuen Opslag» Udtegn plan. Vælg den anvendte status i rammen Status afgrænsning. Marker den eller de ønskede planer. Klik på øverste navn på listen; hold SHIFT-tasten nede mens der klikkes på sidste navn i listen; alle navne er nu markeret. Hold CTRL-tasten nede mens der klikkes på et navn og det valgte vil blive til- eller fravalgt. I feltet Pen nr tegning angives hvilken pen, der skal tildeles rammerne. I feltet Pen nr tekst angives hvilken pen, der skal anvendes til planbetegnelsesteksten. I feltet Tekst højde (mm) angives teksthøjden for planbetegnelsesteksten. Marker feltet Brug store bogstaver. Vælg knappen Opret planinddeling.

27 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i PDF-format Graveaktøren forespørger i LER fremsendes Ledningsejeren gennem LER.DK Åbn program Åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv pen-definition Angiv målforhold til tegningen dækker Naviger evt. med piltasterne til området er korrekt dækket. Vælg knappen PDF Vælg knappen Opret PDF-fil Slutproduktet: En PDF-fil. Angiv ISO-A-papirstørrelse eller vilkårlig papirstørrelse med knappen Tilpas skærmbillede. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Angiv evt. tegningshovednummer som følgeskrivelse. Angiv evt. signaturforklaringsnummer som følgeskrivelse Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

28 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i PDF-format (plandef.) Graveaktøren forespørger i LER og fremsendes til Ledningsejeren Åbn program og åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv pen-definition Drej med: + Definer planen med: KLIK Vælg knappen PDF Vælg knappen Opret PDF-fil Slutproduktet: En PDF-fil. Angiv ISO-A-papirstørrelse eller vilkårlig papirstørrelse med knappen Tilpas skærmbillede. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Angiv evt. tegningshovednummer som følgeskrivelse. Angiv evt. signaturforklaringsnummer som følgeskrivelse Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

29 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i DXF-format Graveaktøren forespørger i LER fremsendes Ledningsejeren gennem LER.DK Åbn program Åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv målforhold til tegningen dækker Naviger evt. med piltasterne til området er korrekt dækket. Vælg knappen Opret DXF-fil Slutproduktet: En DXF-fil. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Angiv agrænsning = Aktuelt skærmbillede Angiv evt. transformation Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DFF EDB Ledningsregistrering Kurset LR2.C

DFF EDB Ledningsregistrering Kurset LR2.C 29.11.2011 DFF EDB Ledningsregistrering Kurset LR2.C Referencesystemer Dataindhold Datastruktur Datatransport Datatransport Geodata som raster og vektor Data-filer (Asynkron datatransport) Datatransport

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK : Oversigt MAP.LNK Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.EXE MAP_#.EXE Fejl og løsning i viderestillingsprogrammet MAP.EXE Automatisk programopdatering Fejl og løsning

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere