LR2D Avanceret opsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LR2D Avanceret opsætning"

Transkript

1 Udgivelsesprocessen, generelt Medievalg Geografisk afgrænsning Målforhold Forholdet mellem målforhold og papirstørrelse Informationsfiltrering Præsentation Pendefinitioner Udgivelse Procedurer LER-besvarelse (PDF, DXF) Kortbog Typer & Design Tegningshoved, til plan og følgeinformation Signaturforklaring, til plan og følgeinformation tekst

2 WEB-server PRINTER PROJEKTOR SKÆRM Udgivelse, Medievalg Enheder Print-format Sideopsætningsformat Rastergrafik Semi-vektor Vektorformat Tabelformat PRN MDI XPS Osv. EMF SVG NR1 DSFL DXF KML CSV Osv.

3 Uafhængig af målforhold (data-eksport) Afhængig af målforhold Udgivelse, Geografisk afgrænsning Betydning: Vilkårligt målforhold Afhænger af valg Fast målforhold Forudsætning

4 Udgivelse, Bestemt / vilkårlig målforhold Figuren illustrerer sammenhængene mellem de forskellige opslags-/navigations-/udprintfunktioner og fastholdelsen af et bestemt målforhold. Udtegn plan Udtegn bestemt gade Udtegn hele byen Bestemt gade Bestemt husnr. Fra-til husnr. Bestemt målforhold Vilkårlig målforhold Målforhold og billedformat Panorering og rotering må gerne udføres, da dette ikke ændrer målforholdet. Udpeg område til udprintning Tilpas billedformat og udskriv på printer i målforhold Udskriv på printer i målforhold Udskriv skærmbillede på printer Bestemt målforhold Vilkårlig målforhold

5 Udgivelse, Sammenhængen papirstørrelse - overlap - plandefinition Driverafhængig dialogboks! Definer plan Overlap bund Tegningshovedets højde

6 Udgivelse, Informationsfiltrering

7 Udgivelse, Præsentation = Geometrisk objekt = Typografi = Type Grundkortspunkt Ledningskomponent Forbrugermarkering Punkt Genfindingsmål Knudepunktsbetegnelse Komponentbetegnelser Forbrugeroplysninger Symbol Additiv farvedannelse (sort baggrund eks. skærm) Påskrift Nordpil Målestok Grundfarverne: Rød Grøn Blå Tegningshoved Signaturforklaring Tekst Farve & Stregtykkelse Skrifttype Egenskabsdata Værdiinterval Skravering Udfyldning Subtraktiv farvedannelse (hvid baggrund eks. papir) Grundkortobjekt Ledningsstrækning Linie Stregtype Flade Grundfarverne: Cyan Magenta Yellow (gul) Keyline (sort) Tegningsramme Termografidata Energidistrikt

8 Udgivelse, Udgivelse NR1 CSV PRN DSFL MDI SVG DXF XPS EMF KML

9 Udgivelsernes indhold Tegningshoved Kontaktoplysninger Tegningstype og -indhold samt målforhold Geografisk placering samt tegningsnummer (planbetegnelse) Udgivelses- og udleveringsdato samt gyldighedsperiode Advarsler Respektafstande Manglende eller begrænsede ledningsdokumentation Bemærkninger Anvendte referencesystemer Ledningskoter og generelle lægningsdybder Begrænsninger vedr. genfindingsmål Etablerings- og dokumentationsperioder Ledninger, ledningspar, kabler m.v. Nøjagtighedsangivelser Identifikationsvejledning Signaturforklaring Alle anvendte signaturer forklares evt. tilhørende stregtyper, farvekoder mv. relaterende til særlige lægningstyper og -forhold, nøjagtigheder m.v. Bemærkninger til grundkort Grundkorttype herunder nøjagtighed og særlige forhold Udeladte, væsentlige grundkortelementer Ophavsret

10 Følgeskrivelsens informationsindhold A K P F U R Fase: Generelt: Eksempel: Anvendelsesafgrænsning Kontaktoplysninger Planlægningsfasen Forundersøgelsesfasen Udførelsesfasen Retableringsfasen Beskrivelse af gældende gyldigheds- og anvendelsesområder for ledningsdokumentation og udførelses-/retableringskrav. Oplysninger til fortolkning af ledningsdokumentationen - nøjagtigheder, type/art. Oplysninger om kontaktmuligheder samt beskrivelse af forhold hvor værket kontaktes og hvor arbejdet straks skal standses. Beskrivelse af gyldigheds- og anvendelsesbetingelser ifm. ledningsdokumentations anvendelse til planlægning. Beskrivelse af krav til praktiske forundersøgelser. Beskrivelse af betingelser ved den fysiske udførelse samt krav til ledningsdokumentationens tilgængelighed og anvendelse. Beskrivelse af retableringskrav samt ansvarsfraskrivelser såfremt øvrige krav ikke er fulgt. Nærværende anvendelsesbetingelser finder anvendelse ifm. enhver form for planlægning og jordarbejde (ved frigravning, 'no-dig'-metoder, pilotering, pæleboring, terrænregulering mv.) samt oplagring på og i nærheden af værkets ledningsanlæg. Ledningsdokumentationen er gyldig indtil 3 måneder fra udgivelsesdatoen. Nye og omlagte anlæg udført efter 'dato for seneste ajourføring' er ikke registreret i ledningsdokumentationen. Referencekortet er senest ajourført <dato> og nøjagtighed er ifgl. TK99- standarden. Værket skal straks kontaktes: * Såfremt det konstateres eller der er mistanke om ledningshavari. * Såfremt der konstateres væsentlige uoverensstemmelser mellem ledningsdokumentationen og de faktiske forhold * For påvisning såfremt der er fysiske forhold (eks. opfræsning, gravetracé), der indikerer nyanlæg eller omlægning af ledningsanlæg. * Ved tvivl om ledningsdokumentationens tolkning. Respektafstande imellem ledningsanlæg iht. DS475, afsnit T.VI. Ledningsdokumentationen indeholder som udgangspunkt ikke information om højde (koter) eller lægningsdybde - kontakt Værket for nærmere information. Ledningsdokumentationen er kun vejledende - ledningernes fysiske placering i plan og højde skal konstateres ved prøvegravning med håndskovl eller gennem elektronisk søgning. Den komplette ledningsdokumentation skal være tilstede på gravestedet. Frigravning må kun ske i samråd med Værket: * langs transmissions- og hovedledninger i drift, * ved fastholdelses- og kompensationskomponenter. Ved reparationsarbejde anvende skære- og svejseværktøj; Værket fralægger sig derfor ansvaret for påføring af skader ifm. reparations- og vedligeholdelsesarbejder m.v. på fremmede ledningsanlæg, der ikke overholder afstandskravene i DS475.

11 Følgeinformation, Betingelser for ledningsdokumentationens anvendelse Sidestørrelse (A4): - Længde: 210mm - Højde:297mm Logo (fjv.pile): - Størrelse: 20/10 - Placering: Snap grid Kontaktinformation: - Symbolnr.: 29 - Pennr./symbol: 29 - Længde/højde: 180/15 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 98 - Teksthøjde: 3 - Linieafstand: 1 - Indsætning: Venstre hj. Overskrifter: - Symbolnr.: 29 - Pennr./symbol: 29 - Længde/højde: 200/5 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 95 - Teksthøjde: 3 - Indsætning: Centrum Brødtekst: - Symbolnr.: 1 - Pennr./symbol: 29 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 95 - Teksthøjde: 3 - Indsætning: Venstre hj. Autotekster: - Dato-ledn - Dato-grund Vis grid: Vis kvadratnettet hvortil der kan snappes. Snap grid: (De-)Aktiverer snap-funktionen. Udpeg led.: Udpeger en eksisterende linie til Redigering (forlængelse, slet punkt). Slet punkt: Sletter det aktuelle punkt i den udpegede ledning. Afslut ledn.: Afslutter igangværende indtegning af linier. Tekster: Indsæt, rediger og slet tekster.

12 Værktøjer til klarlægning af kode- og lagstruktur, pendefinitioner m.v. Dette er et simpelt, men praktisk værktøj til at klarlægge: 1. hvilke typer ledninger og komponenter, der overhovedet ønskes registreret, 2. hvilke typer oversigter og planer, der efterfølgende ønskes udgivet, 3. hvorledes disse data ønskes præsenteret i signatur/stregtype, farve osv. Detailplaner E O A 0 A Oversigtsplaner Tematiske planer (fx. ventilplan) Ventil, 2 service Ventil, 1 service Ventil, 0 service Kompensator, konst. Kompensator, præfab. Kompensator, engangs Skab, omløb Skab, alarm Brønd, omløb Brønd, alarm Resultat - Lednings- og komponentkoder - Stregtyper & symboler - Farver og stregtykkelser - Lagopdeling... Transitledning Hovedledning, beton Hovedledning, præ, usikker plac. Hovedledning, præ, sikker plac. Stikledning, usikker plac. Stikledning, sikker plac. Foringsrør Datakabel Resultat Detajleret komponentregistrering

13 Opsætningsspecifikation, Bilag A.2 Signaturforklaring Vejledning til Opsætning Skitsen skal i størrelse og elementernes placering angive det ønskede udseende. Der skal i skitsen af signaturforklaringen være taget stilling til de her viste elementer: Kontaktinformationer Logo Overskrifter Ledninger Komponenter Advarsler og bemærkninger Flader (ikke vist) Skraveringsangivelse for flader f.eks. områder hvori der endnu ikke er udført ledningsregistrering m.v.

14 Manglende registrering Vedhæftet DXF-fil Vedhæftet PDF-fil Besvarelsestekster i s Baggrund Nedenstående tekster anvendes ved besvarelse af elektroniske forespørgsler på ledningsoplysninger ifm. DFF EDBs LER-Service. Hermed fremsendes - som vedhæftet PDF-fil - besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Bemærk at anvendelsen af de fremsendte ledningsoplysninger er nærmere beskrevet i 'Betingelser for anvendelse af ledningsoplysninger', der findes som følgeinformation i forlængelse af vedhæftede PDF-fil. Disse oplysninger er ligeledes tilgængelig gennem Værkets hjemmeside under menupunktet 'Vejledninger'. Henvendelser i denne forbindelse bedes rettet direkte til vedkommende ledningsejer, der er angivet i det vedhæftede. Mvh. DFF EDB På vegne af forespurgte ledningsejer (...) fremsendes hermed - som vedhæftet DXF-fil - besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Bemærk: - at plan-koordinaterne er i referencesystemet SYSTEM34JF(ED50) med negative x-koordinater; andre planreferencesystemer kan anvendes efter henvendelse. - at eventuelle højdeinformationer (lægningsdybder, z-koordinater m.v.) ikke må betragtes som retvisende; kontakt Værket for nærmere information - at ledningsinformationer kun er gyldige op til 3 måneder efter udgivelsesdatoen; herefter skal disse slettes og nye rekvireres. Mvh. DFF EDB På vegne af forespurgte ledningsejer fremsendes hermed besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Det forespurgte område er endnu ikke digitalt ledningsregistreret, hvorfor der pt. ikke kan fremsendes elektroniske oplysninger herom. Kontakt venligst vedkommende ledningsejer direkte for analoge oplysninger eller påvisning, da der kan forekomme ledninger i området:. Mvh. DFF EDB

15 Design: Brugerdef. tegningshoved/signatur På planen Følgeinfo Kortbogsforside I III V II IV

16 Type 8: Tegningshoveder 841x Type 8, Papirstørrelse A4 1 sidelængde 842x Type 8, Papirstørrelse A4 ½ sidelængde 843x Type 8, Papirstørrelse A4 ⅓ sidelængde 844x Type 8, Papirstørrelse A4 ¼ sidelængde 832x Type 8, Papirstørrelse A3 ½ sidelængde 832x Type 8, Papirstørrelse A3 ½ sidelængde 833x Type 8, Papirstørrelse A3 ⅓ sidelængde 834x Type 8, Papirstørrelse A3 ¼ sidelængde Nummerering af tegningshoveder 741x Forside - kortbog Type 7 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 84yx Type 8, Papirstørrelse A0 y sidelængde Type 9: Følgeinformation 941x Følgeskrivelse Type 9 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 931x Type 9 Papirstørrelse A3 DFF-EDB standard 1

17 : Gadenavn 8422: Plannr. Størrelse: Længde: 110 Højde: 35 Ramme: Objektkode: RM Pen: 30 Nordpil: Skala: 1 Pen: 30 Logo: Størrelse (højde): Størrelse (bredde): Logo #: Målestok: Pen# (målestok): 30 Højde (målestok): 2 Pen (tekst): 30 Teksthøjde: 2 Tekster: Værksnavn Autotekst <adresse1> Adresse Autotekst <adresse2> Dato Autotekst <dato> Gadenavn Autotekst <gadenavn> Pen # Teksthøjde 30 2,0 30 1,8 30 1,8 30 1,8 Ledningsplanen ,2

18 Sidebredde Sidebredde Nummerering af signaturforklaringer Type 8: Signaturforklaringer på planen 84yzx Type 8, Papirstørrelse A4 y sidelængde z sidehøjde x undergruppe Type: 8 Papir: A4 Type: 8 Papir: A3 Sidehøjde ½ ⅓ ¼ ½ 8422x 8423x 8424x ⅓ 8432x 8433x 8434x ¼ 8442x 8443x 8444x Sidehøjde ½ ⅓ ¼ ½ 8322x 8323x 8324x ⅓ 8332x 8333x 8334x ¼ 8342x 8343x 8344x 83yzx Type 8, Papirstørrelse A3 y sidelængde z sidehøjde x undergruppe Type 9: Signaturforklaring som følgeinformation 941x Type 9 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 931x Type 9 Papirstørrelse A3 DFF-EDB standard 1

19 Indledende afklaring Brugerdefineret Tegningshoved, Opsætning I Størrelse Ønskede printer-driver Valg af printer-driver samt konfiguration (orientering, papirstørrelse) Papirstørrelse, orientering (stående/liggende) Målforhold eller geografisk areal Udarbejd skitse med angivelse af proportioner, logo, faste og variable tekster, symboler m.v. Kontrol af allerede anvendte penne og lag. Kodetabel, Opsætning, Påskrifter, Genfindingsmål Pendefinition... Kodetabellen tilføjes objektkoden RM med følgende parametre: Streg 2, Pen 29, Lag 99 Opsætning/Tegningsramme Menupunktet Diverse» Opsætning: Fanebladet Opsætning 1» Rammen Tegningshoved og ramme» Feltet Pen nr (1-30) = 29 Nordpil Nummer Tegningshoved Rammelinjer Logo Vejledning til opsætningsspecifikation af tegningshoved Skitsen skal i størrelse og elementernes placering angive det ønskede udseende. Der skal i skitsen af tegningshovedet tillige være taget stilling til følgende: Størrelse Rammelinier Logo Nordpil Målestok Tekster - Linie 1: Indhold (f.eks. værkets navn), farve, størrelse (teksthøjde) - Linie 2 (f.eks. diverse kontaktoplysninger), farve, størrelse (teksthøjde) - Linie 3 (Planens titel), farve, størrelse (teksthøjde) - Automatiske tekster: - Dato: farve, størrelse (teksthøjde) - Plan: farve, størrelse (teksthøjde) - Tekster om kortbilagenes begrænsning m.v. (faste tekster) Målestok Navn1 Navn2 Nordpil Målestok Målforhold Gadenavn Begrænsning Plannavn Ledningsoplysninger (LER) X X X X X Detailplaner X X X X Oversigt X X X Kortbog X X Adressetekster - Adresse1 - Adresse2 - Udgivelsesdato - Gadenavn - Planbetegnelse - Automatiske tekster - Faste tekster

20 Tildel til planer Anbefalet rækkefølge Tekster Grafik Opstartsprocedure Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Overordnet procedure I II III Nordpil Målestok Logo Linier Faste tekster Autotekster Ny-definer tegningshoved/signaturforklaring 1. Vælg menupunktet Tekster» Brugerdefineret tegningshoved. 2. Vælg i rullefeltet om der er tale om tegningshoved eller signaturforklaring. 3. Angiv tegningshoved-/signaturforklaringsnummer i feltet Nr. 4. Angiv størrelse i felterne Længde og Højde. 5. Vælg knappen Opret/ret hoved. 1. Vælg ønskede planbetegnelse i kolonnen Plan nr 2. Vælg ønskede tegningshoved i feltet Hoved nr 3. Vælg ønskede signaturforklaring i feltet Signatur nr Husk at tegningshoved og signaturforklaring skal være medtaget under Medtages» Diverse.

21 Linier Målestok Nordpil Grid Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Grid, Linjer Nordpil, Målestok I II III IV Vis Grid 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Vælg menuknappen Vis grid 3. Indstil gridafstand i feltet Grid afst. 4. Vælg menuknappen Snap til Grid Placering af Nordpil 1. Menupunktet Nordpil» Placer logo 2. Klik i tegningshovedet for nordpilens placering Indstil Grid 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Angiv gridafstand i mm Opsætning af Nordpil Menupunktet Diverse» Opsætning: Fanebladet Opsætning 1» Rammen Nordpil» Feltet Pen nr (1-30) Feltet Skaleringsfaktor Indstil og placer Målestok 1. Menupunktet Målestok» Pen og størrelse af målestok Angiv: - Pennr til målestok, - Højde af målestok (mm), - Pennr til tekst, - Teksthøjde (mm) 2. Menupunktet Målestok» Placer 3. Klik i tegningshovedet for målestokkens venstre, nederste start-placering 4. Klik i tegningshovedet for målestokkens højre, nederste slut-placering Indtegn linier Når menuknappen Tekster ikke er aktiv, kan der indtegnes linier. Menuknappernes anvendelse er som beskrevet til højre. 1. Udpeg objekt- og punktkode i kodelisten 2. Klik i tegningsfeltet for start-, mellem- og slutpunkter. 3. Afslut med menuknappen Afslut ledn.

22 Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Logo I II III A B Menupunktet Logo» Valg af logo Standardlogo 1. Udpeg logo nr. 0. Valgt logo 1. Angiv et tal i feltet Nyt logo nr. 2. Angiv evt en tekst i feltet Beskrivelse. 3. Vælg knappen Gennemse. - Åbn den aktuelle mappe - Marker grafikfilen. - Vælg knappen OK. 4. Vælg knappen Tilføj. 5. Udpeg i kolonnen Nr. 6. Tilret evt. størrelse. 7. Vælg knappen Gem. 8. Udpeg det netop oprettede logo. Tilpas størrelse 1. Hvis logo-højden kendes: - Angiv i feltet Højde (mm) - Klik på knappen Tilpas længde 2. Hvis logo-længden kendes: - Angiv i feltet Længde (mm) - Klik på knappen Tilpas højde Menupunktet Logo» Placer logo 1. Vælg knappen Gem 2. Klik for logoets placering.

23 Brugerdefinerede autotekster Prædefinerede autotekster Faste tekster Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Tekster & Autotekster I II III Faste påskrifter 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 3. Angiv teksten i feltet Tekst: 4. Klik i tegningshovedet for placering Indsæt prædefinerede Autotekster Som prædefinerede autotekster kan vælges mellem Dato, Mål, Plan, Adresse 1, Adresse 2 og Gadenavn. 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Vælg den ønskede autotekst i menuen Autotekst 3. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 4. Klik i tegningshovedet for placering Opret brugerdefinerede Autotekster Forlad tegningsdialogboksen og gem tegningshovedet. 1. Vælg i rullefeltet om der er tale om tegningshoved eller signaturforklaring. 2. Marker det ønskede tegningshovednummer 3. Angiv autotekst-navnet i feltet Tekst id 4. Angiv den aktuelle tekst i feltet Tekst Indsæt brugerdefinerede Autotekster 1. Menuknappen Tekster skal være aktiv. 2. Vælg den ønskede autotekst i menuen Autotekst. 3. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 4. Klik i tegningshovedet for placering

24 Definer plan I - Indstillinger Forudsætninger: Medtages-menuerne indstilles først, så dét der ønskes defineret i planen også er vist på skærmen. Opslag» Udtegn hele byen. Zoom ud én gang eller to med PgUp-tasten. Den valgte printer-drivers aktuelle opsætning definer papirstørrelsen givet ved Længde/Højde angivet i. Printervalgsmenuen kan kaldes gennem højreklik. Tegningshovedets størrelse bør være fastlagt hvis der skal anvendes overlap i. Vælg menupunktet Opslag» Definer plan. I feltet Plan nr angives planernes betegnelse inklusiv tegnet #, der vil pladsholder for det fortløbende plannummer. I feltet Målforhold 1: angives målforholdet og den gule definitionsramme skaleres tilsvarende som værdien indtastes. Felterne Længde (mm) og Højde (mm) er forudfyldt i forhold til den valgte printer givet ved det tilgængelige udskriftsareal, der er papirstørrelsen excl. printermargen. Her kan angives andre værdier hvis ønsket. Bemærk at visse plottere/printere anvender papirruller, så papirstørrelsen i princippet er ubegrænset i længderetningen (endeløse baner). Angiv det ønskede overlap, der f.eks. kan give plads til tegningshoved/signaturforklaring. Ved definition af multi-planer angives ønskede antal rækker/antal kolonner. Rotation (se eksempler på næste side) Opret planer ved at placere musen så planrammerne dækker som ønsket og venstreklik med musen. Bekræft dialogboksen og det her angivne antal planer oprettes. Punkterne 2-7 er ofte en iterativ proces til det ønskede resultat opnås.

25 Definer plan II - planens retning Ved plandefinition kan definitionsområdet drejes: I. Hold SHIFT-tasten nede mens markøren bevæges; definitionsområdet drejes tilsvarende. II. Slip SHIFT-tasten når den ønskede rotation er fundet. III. Klik i kortet og plandefinitionen oprettes. Samme ledningsnet defineret som: Tradionel kortbog Forskudt Drejet

26 Udtegn plan I - opret planinddeling Forudsætninger: Statusafgrænsning er anvendt således der kan udføres afgrænsning på netop dé planer det vedrører. Pen-definitionen er indstillet som ønsket. Vælg menuen Opslag» Udtegn plan. Vælg den anvendte status i rammen Status afgrænsning. Marker den eller de ønskede planer. Klik på øverste navn på listen; hold SHIFT-tasten nede mens der klikkes på sidste navn i listen; alle navne er nu markeret. Hold CTRL-tasten nede mens der klikkes på et navn og det valgte vil blive til- eller fravalgt. I feltet Pen nr tegning angives hvilken pen, der skal tildeles rammerne. I feltet Pen nr tekst angives hvilken pen, der skal anvendes til planbetegnelsesteksten. I feltet Tekst højde (mm) angives teksthøjden for planbetegnelsesteksten. Marker feltet Brug store bogstaver. Vælg knappen Opret planinddeling.

27 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i PDF-format Graveaktøren forespørger i LER fremsendes Ledningsejeren gennem LER.DK Åbn program Åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv pen-definition Angiv målforhold til tegningen dækker Naviger evt. med piltasterne til området er korrekt dækket. Vælg knappen PDF Vælg knappen Opret PDF-fil Slutproduktet: En PDF-fil. Angiv ISO-A-papirstørrelse eller vilkårlig papirstørrelse med knappen Tilpas skærmbillede. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Angiv evt. tegningshovednummer som følgeskrivelse. Angiv evt. signaturforklaringsnummer som følgeskrivelse Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

28 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i PDF-format (plandef.) Graveaktøren forespørger i LER og fremsendes til Ledningsejeren Åbn program og åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv pen-definition Drej med: + Definer planen med: KLIK Vælg knappen PDF Vælg knappen Opret PDF-fil Slutproduktet: En PDF-fil. Angiv ISO-A-papirstørrelse eller vilkårlig papirstørrelse med knappen Tilpas skærmbillede. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Angiv evt. tegningshovednummer som følgeskrivelse. Angiv evt. signaturforklaringsnummer som følgeskrivelse Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

29 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i DXF-format Graveaktøren forespørger i LER fremsendes Ledningsejeren gennem LER.DK Åbn program Åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv målforhold til tegningen dækker Naviger evt. med piltasterne til området er korrekt dækket. Vælg knappen Opret DXF-fil Slutproduktet: En DXF-fil. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Angiv agrænsning = Aktuelt skærmbillede Angiv evt. transformation Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

1. Introduktion og indhold

1. Introduktion og indhold 1. Introduktion og indhold Opgørelse til Det funktionsopdelte regnskab Med standardkontoplanen er også introduceret det funktionsopdelte regnskab, hvor det er nødvendigt at vide hvorledes lønomkostningerne

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service.

Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. DFF EDB GNSS-Service VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert kapitels forside

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere