Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Lov om kystbeskyttelse"

Transkript

1 Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse til at udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger samt straffebestemmelser 9 4. Kystdirektoratets sagsbehandling Ansøgning til Kystdirektoratet Den indledende behandling Høring af myndigheder m.v Høringsparternes udtalelser Orientering af berørte parter Afsluttende behandling Vilkår for tilladelse Dispensationer og anden relevant lovgivning Kommunalbestyrelsens beføjelser efter kystbeskyttelseslovens 1 a Anmodning til kommunalbestyrelsen Indledende behandling Høring af Kystdirektoratet og mulige interessenter Sagens videre behandling Kommunalbestyrelsens beslutning Gennemførelse af kystbeskyttelsen Andre administrative bestemmelser Klagebestemmelser Klage over Kystdirektoratets afgørelse Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse 38 Bilag 1 39 Bilag

3

4 1. Indledning Vejledning til lov om kystbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, skal være et redskab til at sikre, at myndighederne samarbejder på en effektiv måde for at opnå et mere naturligt kystlandskab, hvor der kun tillades nyanlæg, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af mennesker og ejendom. Det effektive samarbejde mellem myndighederne skal samtidig give borgerne gennemsigtighed i sagsgangen og være med til at sikre den kortest mulige sagsbehandlingstid. Vejledningen retter sig mod såvel ansøgere og deres eventuelle rådgivere som kommuner og andre myndigheder, der inddrages i sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Vejledningen indledes med et overblik over indholdet i formålsparagraffen med særligt henblik på de forhold og hensyn, der skal afvejes og vurderes, inden der eventuelt kan gives tilladelse til den ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltning. Vejledningen omfatter ikke behandlingen af sager om visse faste anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, som ligeledes kun må udføres efter tilladelse fra transportministeren. Indledning 3

5

6 Spørgsmål og svar vedrørende kystbeskyttelse Hvem har ansvaret for at beskytte en ejendom mod erosion eller oversvømmelse fra havet? Det har grundejeren, se kap. 3. Skal grundejeren søge tilladelse til at etablere den ønskede kystbeskyttelse? Ja, kystbeskyttelse må først etableres, når ejeren har søgt og fået en tilladelse fra Kystdirektoratet, se kap. 4. Skal grundejeren søge andre myndigheder om lov i forbindelse med etablering af kystbeskyttelse? Det kan være tilfældet, se kap. 5. Hvad sker der, hvis en grundejer etablerer kystbeskyttelse uden at have fået tilladelse? Får Kystdirektoratet kendskab til anlægget, kan Kystdirektoratet kræve det fjernet på ejerens regning, se kap. 3. Må flere grundejere etablere et fælles kystbeskyttelsesanlæg? Ja, hvis grundejerne er enige om projektet og betalingen for det, kan de søge tilladelse hos Kystdirektoratet, se kap. 4. Hvis nogle grundejere ikke vil deltage i projektet, kan de andre grundejere anmode kommunen om at indlede en sag om fælles kystbeskyttelse, se kap. 6. Må en kommune etablere kystbeskyttelse på kommunens ejendom? Ja, men kommunen skal som private grundejere have tilladelse fra Kystdirektoratet, se kap. 6. Stilles der krav til udformning og placering af kystbeskyttelse? Ja, kystbeskyttelsen skal placeres og udformes, så den lever op til hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf, se kap. 2. Kan der klages over afgørelser i kystbeskyttelsessager? Ja, alle sagsparter samt andre, der under sagen har fremsat indsigelser, er klageberettigede, se kap. 8. Indledning 5

7

8 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf Kystbeskyttelsesloven indledes med følgende formålsparagraf 1: Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) behovet for kystbeskyttelse, 2) økonomiske hensyn, 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4) kystlandskabets bevarelse, 5) naturens frie udfoldelse, 6) rekreativ udnyttelse af kysten, 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8) andre særlige forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Loven skal således give mulighed for, at mennesker og ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, kan beskyttes mod havets ødelæggende påvirkninger som følge af oversvømmelse eller nedbrydning af kysten. En beskyttelse skal dog udføres under fornøden hensyntagen til de opregnede hensyn. Det betyder for det første, at der skal være et reelt behov for beskyttelse. Herved forstås, at der enten er en utilstrækkelig sikkerhed mod oversvømmelse af et kystområde eller, at der er risiko for ødelæggelse af ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, som følge af havets nedbrydning af klitter, kystskrænter og strandbredder i almindelighed. Afvejningen af økonomiske hensyn betyder bl.a. at det, der ønskes beskyttet, må forudsættes at have en ikke ubetydelig værdi, og at omkostningerne ved kystbeskyttelsen vurderes at være rimelige i forhold 1) Søterritoriet omfatter havet fra kystlinjen eller fra en basislinje (en ret linje mellem punkter på kysten eller øer) til en linje 12 sømil (ca. 22 km) fra kysten. Staten har højhedsret over søterritoriet. Højhedsretten har sin oprindelse i de enevældige kongers ejendomsret over søterritoriet. Søterritoriet er i dag ikke undergivet ejendomsret, og kongens tidligere rettigheder administreres nu af fl ere ministerier. Højhedsretten indebærer, at der ikke uden tilladelse fra staten må foretages inddæmning eller opfyldning på søterritoriet eller anbringes faste anlæg. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7

9 til værdien af det, der ønskes beskyttet. Ved denne vurdering kan værdi fortolkes bredt. Ved vægtning af kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet vil det bl.a. blive vurderet, om den tekniske løsning er afbalanceret i forhold til den ønskede beskyttelse. I vurderingen indgår både valg af kystbeskyttelsesmetode (f.eks. skræntbeskyttelse, bølgebrydere og/eller kystfodring) og en optimering af konstruktionen, så den ikke er større og mere omfattende end nødvendigt. Desuden vil konstruktionens påvirkning af nabostrækninger blive taget i betragtning. Anlægget bør således udformes, så eventuelle negative påvirkninger minimeres. Der stilles ligeledes krav om, at anlægget skal udføres med naturlige og uforurenede materialer, og om at anlægget ikke i sig selv må forringe miljøtilstanden på kysten. Ved valg af teknisk løsning og udformning af konstruktionen bør det overvejes i hvilket omfang, der skal tages hensyn til klimaændringer. Anlægget bør udformes så en eventuel påvirkning og mulig skade på omgivelserne minimeres. I den henseende skal det bemærkes, at anlæggets ejer er (økonomisk) ansvarlig for skade, som anlægget måtte påføre tredjemand. Spørgsmål om eventuel erstatning henhører under domstolene og afgøres efter reglerne herom. Hensyn til kystlandskabets bevarelse og naturens frie udfoldelse skal bl.a. vurderes ud fra bestemmelser i den fysiske planlægning og lovgivning om naturbeskyttelse. I vurderingen indgår så forskellige forhold som bevaring af værdifulde kystskrænter, herunder også fortsat nedbrydning af geologisk interessante skræntprofiler, visuelle forhold, det frie udsyn langs kysten, og det generelle forbud mod ændring i tilstanden af strandbredden (naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinje og 8 om klitfredning). Med naturens frie udfoldelse menes, at en naturlig udvikling af kysten med aflejring og erosion, som følge af påvirkning fra vind, vandstand, bølger og strøm, så vidt muligt skal foregå uhindret. En eventuel kystbeskyttelse skal altså ikke unødigt forstyrre eller hindre disse naturlige og dynamiske processer. Hensyn til den rekreative udnyttelse og sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten vedrører navnlig offentlighedens mulighed for at benytte kysten. Her tænkes især på muligheden for i forbindelse med en kystbeskyttelsesforanstaltning at fastholde eller udbygge en strand. Endvidere skal den frie færdselsret til fods langs stranden så vidt muligt sikres. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf Hensynene er ikke angivet i en prioriteret rækkefølge men vil blive vurderet og vægtet i den konkrete sag. Det betyder, at når Kystdirektoratet giver tilladelse til en kystbeskyttelse, må denne nødvendigvis tilpasses naturen på stedet, således at en uheldig påvirkning af kystmiljøet minimeres. For at opnå en accept fra naturbeskyttelsesmyndighederne kan det derfor, afhængig af den aktuelle beskyttelse, være nødvendigt at ændre og tilpasse projektet for at minimere påvirkningen af kystlandskabet. Det kan i særlige tilfælde blive nødvendigt at opgive gennemførelse af en kystbeskyttelsesforanstaltning af hensyn til bevarelse af kystlandskabet, selv om dette kan medføre tab af ejendom. 8

10 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse til at udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger samt straffebestemmelser Det er grundejers ansvar at beskytte egen ejendom mod erosion eller oversvømmelse fra havet. Det er derfor ejerne af de ejendomme, der opnår beskyttelse ved et anlæg, der skal udføre kystbeskyttelsesforanstaltningerne og afholde udgifterne ved etablering, drift og vedligeholdelse. Det fremgår af lovens 16, at alle kystbeskyttelsesforanstaltninger, dvs. faste anlæg og andre foranstaltninger, både på kysten og søterritoriet, kun må udføres med tilladelse fra transportministeren. Ministeren har bemyndiget Kystdirektoratet til at træffe afgørelse i disse sager. Kystdirektoratet skal derfor give tilladelse til alle kystbeskyttelsesforanstaltninger, inden disse kan udføres. Dette gælder også selv om en kommunalbestyrelse efter lovens kapitel 1 a har truffet beslutning om udførelse af en kystbeskyttelsesforanstaltning, der omfatter flere ejendomme. Det påhviler derfor den enkelte grundejer at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til kystbeskyttelse som nærmere beskrevet i vejledningens kap. 4 og 5. Hvis flere nabogrundejere i enighed ønsker at etablere en fælles kystbeskyttelsesforanstaltning på deres ejendomme, skal de ligeledes søge tilladelse hos Kystdirektoratet til kystbeskyttelse som nærmere beskrevet i vejdledningens kap. 4 og 5. Ønsker flere nabogrundejere at etablere en fælles kystbeskyttelsesforanstaltning både på egne ejendomme samt på ejendomme, hvis ejere ikke ønsker at deltage, kan de interesserede ejere anmode kommunalbestyrelsen om at søge kystbeskyttelsen gennemført efter bestemmelserne i kystbeskyttelseslovens kap. 1 a, som er nærmere beskrevet i vejledningens kap. 6. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at kystbeskyttelsen skal gennemføres, skal kommunalbestyrelsen eller grundejerne tillige søge tilladelse hos Kystdirektoratet til kystbeskyttelse som nærmere beskrevet i vejledningens kap. 4 og 5. Ansvar for kystbeskyttelse 9

11 Hvis Kystdirektoratet enten ved besigtigelse eller fra andre erfarer, at der er etableret kystbeskyttelse uden, at der foreligger en tilladelse dertil fra Kystdirektoratet, pålægger Kystdirektoratet den ansvarlige for anlæggets opførelse at søge anlægget lovliggjort, jf. vejledningens kap. 4 og 5. Hvis der ikke kan gives en tilladelse til bevarelse af anlægget, eller ejeren ikke ønsker at søge anlægget lovliggjort, vil Kystdirektoratet med en passende tidsfrist forlange anlægget fjernet og forholdene retableret. Er et anlæg etableret ulovligt efter 1. januar 2007, kan den til enhver tid værende ejer af ejendommen, hvorpå eller ud for hvilken anlægget er placeret, påbydes at fjerne anlægget, hvis det ikke er muligt at finde frem til vedkommende, som har opført anlægget, jf. 19 c. Forud for udstedelse af et sådant påbud skal transportministeren ved henvendelse til den nuværende ejer, naboer og lokale myndigheder have sikret sig, at det ikke er muligt at fastslå, hvem der har foretaget den ulovlige handling. Transportministeren kan lade påbuddet tinglyse på ejendommen for ejerens regning. Hvis et påbud ikke efterkommes, kan sagen, jf. 19 d, indbringes for retten. Der kan idømmes tvangsbøder, indtil påbuddet er efterkommet. Vurderes det, at ejeren af anlægget, uanset tvangsbøder, ikke vil lovliggøre forholdet, kan den tidligere tilstand forlanges genskabt for ejerens regning. Der er udpantningsret for de udgifter, myndigheden måtte have i forbindelse hermed. Kystbeskyttelse i Danmark En undersøgelse udført i viser, at der på Danmarks ca km indre kyster på daværende tidspunkt var anlagt mere end: 900 km diger 700 km stenkastninger høfder og bølgebrydere moler og andre konstruktioner Ansvar for kystbeskyttelse 10

12 4. Kystdirektoratets sagsbehandling 4.1 Ansøgning til Kystdirektoratet Ved ansøgning om kystbeskyttelse anvendes et ansøgningsskema. Skemaet og den medfølgende vejledning kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside eller den kan fås ved at kontakte Kystdirektoratet. En ansøgning til Kystdirektoratet skal som minimum indeholde: Adresse, matrikelnummer og landsejerlav for lokaliteten, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret, samt ansøgers adresse, hvis kystbeskyttelsen ikke etableres ud for ansøgers faste adresse. Repræsenteres ansøger af en kontaktperson (rådgiver, entreprenør el. lign.) skal dennes adresse ligeledes oplyses. Oplysninger om hvad der søges om: Hvilken type kystbeskyttelse er der tale om (høfde, skræntfodsbeskyttelse m.v.), er det et nyt anlæg eller forstærkning eller renovering af et eksisterende anlæg osv. Sandsynliggørelse af at det er påkrævet at lave kystbeskyttelse på lokaliteten. Redegørelse for hvordan offentlighedens adgang til og passage langs kysten påvirkes af anlæggets opførelse. Matrikelkort der viser anlæggets nøjagtige placering (dvs. anlæggets længde, afstand til kystlinjens middelvandstand, anlæggets afstand til ejendom). Matrikelkortet skal også angive naboejendomme til anlægget samt den eller de ejendomme, ud for hvilke anlægget skal placeres. Matrikelkort kan anskaffes ved kommunen eller på internettet, f.eks. fra miljøportalens hjemmeside. Målsatte snittegninger der gør rede for konstruktionen, dens opbygning og materialevalg. Snittegningerne skal forsynes med koter i DVR90, dvs. højde i meter over daglig vande. Eksempler på snittegninger kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside: Hvis ansøger repræsenteres af rådgiver/entreprenør, skal der foreligge samtykkeerklæring fra ejeren af ejendommen om, at ejer er indforstået med repræsentationen, samt at ejer er indforstået med, at der anlægges kystbeskyttelse på ejendommen. Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere ejendomme, skal der foreligge samtykkeerklæringer fra alle berørte ejere. Kystdirektoratets sagsbehandling 11

13 Andet relevant materiale (f.eks. fotos, der viser den aktuelle kyststrækning og nabostrækninger). Det er oftest en stor fordel, at der vedlægges fotos for at belyse sagen bedst muligt. Det er vigtigt, at de vedlagte fotos så godt som muligt illustrerer kystens beskaffenhed, og det bør også angives på matrikelkortet, hvor de enkelte fotos er taget. 4.2 Den indledende behandling Når ansøgningen er modtaget kontrolleres det, om det modtagne materiale er tilstrækkeligt for en fuldstændig bedømmelse af ansøgningen. Det undersøges, om der er eksisterende kystbeskyttelser på den aktuelle strækning eller på nabostrækningerne, og i givet fald om Kystdirektoratet i sit arkiv har oplysninger om sådanne anlæg. Inden Kystdirektoratet sender projektet i høring foretages en indledende afvejning af hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf. Kystdirektoratet foretager en vurdering af behovet for kystbeskyttelse. Der foretages en teknisk bedømmelse af projektet, og det vurderes, om nabostrækningerne vil blive påvirket af anlæggelsen af kystbeskyttelsesforanstaltningen (læsideproblematik). Det vurderes endvidere, om der er behov for supplerende oplysninger, og om der skal gives forslag til eventuelle tilretninger af projektet. Der kan være forhold, som af forskellige grunde ikke er tilstrækkeligt belyst, og som derfor kræver en besigtigelse af lokaliteten. Undersøgelse af behovet for kystbeskyttelse Der er to principielt forskellige situationer, der kan være behov for at kystbeskytte imod: Havets erosion af kysten og oversvømmelse fra havet. Erosion af kysten kan på sigt medføre, at der også opstår risiko for oversvømmelse. Ved bedømmelse af behovet for erosionsbeskyttelse vurderes det, om erosionen af kysten er så kraftig, at en sikring af kystnær bebyggelse eller infrastruktur mod beskadigelse ved havets nedbrydning af klitter, kystskrænter og strandbredder er nødvendig. Generelt anses en erosionsbeskyttelse for nødvendig, når bebyggelse eller infrastruktur er truet af beskadigelse eller ødelæggelse inden for en kortere tidshorisont, typisk ca. 25 år. Dette fremgår af bemærkningerne til lov om kystbeskyttelse nr. 311 af 19. april Kystdirektoratets sagsbehandling Ved bedømmelse af behovet for kystbeskyttelse mod oversvømmelse vurderes det, om der er risiko for oversvømmelse af det område, der ønskes beskyttet, og i givet fald hvilke værdier der vil blive berørt af en oversvømmelse. Behovet for en oversvømmelsesbeskyttelse vurderes ud fra sandsynligheden for den vejrsituation, som kan udløse en oversvømmelse, og ud fra omfanget af mulige skader på bebyggelse og infrastruktur samt eventuelt tab af menneskeliv. Områder, der jævnligt udsættes for oversvømmelse fra havet med deraf følgende skader på ejendom, skal kunne beskyttes. Det er dog ikke muligt at fastsætte et eksakt niveau for hvilken højvandssituation, beskyttelse anses for at være nødvendig til. Kystdirektoratet anbefaler normalt, at en højvandsbeskyttelse mindst skal kunne modstå en 50-års vandstand, dvs. en vandstandssituation, der optræder gennemsnitligt en gang hvert 50. år. 12

14 Kystbeskyttelsessagerne har en meget forskelligartet karakter. De fleste sager drejer sig om udbedring, evt. udvidelse, af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, eller de drejer sig om etablering af nye anlæg på strækninger, der i forvejen er præget af kystbeskyttelsesforanstaltninger. En anden hovedgruppe af sager omhandler etablering af anlæg på hidtil uberørte kyststrækninger. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at etablere kystbeskyttelsesanlæg langs kyststrækninger, der i forvejen er uberørte af sådanne anlæg. Jo mere værdifulde kyststrækningerne anses for at være ud fra kystdynamiske, geologiske, landskabelige eller biologiske hensyn, jo større krav stilles der til begrundelsen for etableringen af anlægget. At en grundejer ønsker at forhindre, at vedkommendes grundareal formindskes, eller at man ønsker at beskytte værdifulde landskabs- eller kulturhistoriske elementer er ikke i sig selv tilstrækkelig argumentation for at få tilladelse til at gennemføre kystbeskyttelsesforanstaltninger. Finder Kystdirektoratet på grundlag af de indledende vurderinger, at en ansøgning efter 16 ikke lever op til formålsparagraffen, vil der blive givet afslag på ansøgningen uden en høring af andre myndigheder. Inden den endelige afgørelse træffes, vil ansøgeren blive anmodet om en udtalelse. 4.3 Høring af myndigheder m.v. Efter den indledende behandling sendes ansøgningen i høring. Dette sker for at afgøre, om projektet er foreneligt med hensynet til naturen samt andre offentlige og private interesser. Kystdirektoratet hører altid kommune og miljøcenter. Derudover høres andre myndigheder i det omfang kystbeskyttelsesforanstaltningen har relevans for deres administrationsområde. Dette kan f.eks. være: By- og Landsskabsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen Farvandsvæsenet Fiskeriinspektoratet Kystdirektoratets sagsbehandling 13

15 Sagsoplysning og høringer ansøgning fra en eller flere enige grundejere til Kystdirektoratet Indhentning af supplerende materiale Kystdirektoratet Høringer: Kommune Farvandsvæsenet Fiskeriinspektoraterne Miljøcentrene Kulturarvsstyrelsen Hvornår: altid anlæg på søterritoriet og kystfodring altid ved gravning Orienteringer: Naboer De 4 (5) foreninger Hvornår: altid altid Teknisk behandling Tilladelse eller afslag Orienteringer ved kopi af tilladelse el. afslag: Alle høringsparter Naboer De 4 (5) foreninger Andre Hvornår: altid altid altid ved klager I kapitlet Dispensationer og anden relevant lovgivning findes en orientering om de forskellige love, bekendtgørelser og andre administrative forskrifter, som kan have betydning i forbindelse med administration af sager om kystbeskyttelse. Når Kystdirektoratet sender en ansøgning i høring, vil høringsmaterialet efter behov indeholde oplysninger om: Hvad der søges om (type og dimensioner) Hvor anlægget skal placeres Hvilket formål anlægget har Luftfoto Registrering af eksisterende konstruktioner Hvilke informationer Kystdirektoratets arkiver indeholder for den aktuelle lokalitet og det omkringliggende område 4.4 Høringsparternes udtalelser Kommunen Kommunen høres i alle sager om kystbeskyttelse. Kommunen påser lokale forhold, og hvorvidt etableringen af kystbeskyttelse er i konflikt med de områder, som varetages af kommunen. Det vil være naturligt, at kommunen i forbindelse med høringen forholder sig til: Kystdirektoratets sagsbehandling Hvorvidt foranstaltningen er i overensstemmelse med kommunens planer for områdets fremtidige udvikling Hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-undersøgelse for landdelen af anlægget, om der anbefales udarbejdet en VVM-undersøgelse 14

16 for den del af anlægget, der måtte ligge på søterritoriet, og om der eventuelt kan udarbejdes en fælles VVM-redegørelse Hvorvidt der findes andre kystbeskyttelsesanlæg i området, og om der i den forbindelse er behov for koordinering Hvorvidt der er en konflikt med nationale naturbeskyttelsesinteresser Hvorvidt der er konflikt med byggelinjerne i kommunen Hvorvidt området er fredet ved fredningskendelse Hvilke passagemuligheder der findes langs kysten Hvorvidt der i øvrigt er forhold, som strider imod interesser, som kommunen varetager Miljøcentrene Miljøcentrene høres altid. Høringssvarene kan f.eks. indeholde oplysninger om: Der kan gives den eventuelt nødvendige dispensation efter naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinjen og 8 om klitfredning Der er en konflikt med nationale og internationale naturbeskyttelsesinteresser, herunder om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering forud for endelig stillingtagen. Der i øvrigt er forhold, som strider imod interesser, som varetages af miljøcentrene Derudover høres By- og Landskabsstyrelsen i større sager samt sager med særlige interesser. Kulturarvsstyrelsen I sager, hvor et kystbeskyttelsesanlæg eller en kystfodring også berører søterritoriet foretages en høring af Kulturarvsstyrelsen, hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse skal graves i havbunden. Styrelsen vurderer, om der er mulighed for at påtræffe fortidsminder eller skibsvrag på den berørte del af søterritoriet, og om der skal forlanges gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse for ansøgerens regning. Hvis der gennemføres en forundersøgelse, afgør styrelsen efterfølgende, om der skal stilles vilkår om sikring eller udgravning af eventuelle påtrufne fortidsminder eller vrag. Desuden høres styrelsen i sager, hvor et ældre dige berøres, for at få afklaret om diget måtte være beskyttet som fortidsminde. Farvandsvæsenet Farvandsvæsenet høres alene, når der er tale om anlæg, der berører søterritoriet (bølgebrydere, kystfodringer og høfder). I udtalelsen skal der tages stilling til vilkår for eventuel midlertidig eller permanent afmærkning af hensyn til skibsfartens sikkerhed. Fiskeriinspektoratet Fiskeriinspektoratet høres kun i sager, der berører søterritoriet. Kystdirektoratets sagsbehandling 15

17 Inspektoratet udtaler sig primært om, hvorvidt en fortrinsret til at sætte bundgarn kan krænkes, og om der i den forbindelse skal stilles vilkår om erstatning for midlertidigt eller permanent tab af fiskeri. 4.5 Orientering af berørte parter Samtidig med at sagen sendes i høring, underrettes ejere af naboejendomme og andre, som kan blive berørt af projektet, skriftligt om ansøgningen. Hvis projektet skønnes at være af væsentlig betydning for området eller at have almindelig offentlig interesse, skal ansøgningen tillige offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside og eventuelt i stedlige blade. Endvidere orienteres interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Ligger kystbeskyttelsesforanstaltningen i et internationalt naturbeskyttelsesområde orienteres desuden Dansk Ornitologisk Forening. Ligeledes orienteres Kort- og Matrikelstyrelsen, hvis kystbeskyttelsesforanstaltningen anlægges på søterritoriet. Indeholder et høringssvar en indsigelse eller en anmodning om supplerende oplysninger eller materiale, forelægges det ansøgeren til udtalelse. Ligeledes skal eventuelle indsigelser fra de orienterede parter forelægges ansøgeren til udtalelse. De indkomne indsigelser og udtalelser indgår i den videre sagsbehandling. Inden den endelige afgørelse sendes et varsel om et eventuelt afslag, så ansøger har mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger. 4.6 Afsluttende behandling Efter høringen afgør Kystdirektoratet sagen på baggrund af: Høringssvarene med de respektive myndigheders vurdering og stillingtagen mht. dispensationer og tilladelser Eventuelle bemærkninger fra ejere af naboejendomme og fra offentligheden Egne undersøgelser En eventuel konsekvensvurdering i relation til internationale naturbeskyttelsesområder En eventuel VVM redegørelse. Kystdirektoratets sagsbehandling Ved ansøgning om anlæg i eller tæt ved internationale naturbeskyttelsesområder skal Kystdirektoratet sikre, at der er eller bliver foretaget en vurdering af, om den ansøgte foranstaltning indebærer forringelse af forholdene for de naturtyper og -arter, som er udpegningsgrundlag for området. Vurderingen foretages i henhold til bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (habitatbekendtgørelsen vedrørende søterritoriet). 16

18 De sager, der omhandler flere ejendomme, er efter bekendtgørelser til naturbeskyttelsesloven undtaget fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 3, stk. 1-3 om beskyttede naturtyper, 8, stk. 1 om klitfredning samt 15, stk. 1 om strandbeskyttelseslinjen. De hensyn, som skal tilgodeses efter naturbeskyttelsesloven, varetages i stedet af Kystdirektoratet, når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. 4.7 Vilkår for tilladelse En tilladelse til etablering af kystbeskyttelse vil normalt indeholde en række standardvilkår. Tilladelsen gives bl.a. kun på det vilkår, at kystbeskyttelsesanlægget skal tinglyses på ejendommen, og at anlægget ikke må udvides eller ændres uden tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er ligeledes et vilkår, at ejeren skal vedligeholde anlægget i forsvarlig stand, samt at ejeren skal ændre eller fjerne anlægget, hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets etablering. Endvidere stilles der betingelse om, at tilladelsen skal udnyttes inden for en nærmere fastsat periode. Kystdirektoratet kan supplere tilladelsen med yderligere vilkår. Kystdirektoratets sagsbehandling 17

19

20 5. Dispensationer og anden relevant lovgivning Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser, som er af betydning for behandling af sager om kystbeskyttelse: 3 om beskyttede naturtyper, 8 om klitfredning, 15 om strandbeskyttelseslinje og 22 om færdselsret på stranden. Endvidere kan et kystområde være fredet ved en fredningskendelse efter lovens 50. Fiskeriloven Museumsloven Råstofloven Kystbeskyttelsesloven Planloven Søterritoriet Naturbeskyttelsesloven Kystlinie Klitfrednings- og strandbeskyttelseslinie ( m) 24 NM 12 NM Beskyttede naturtyper Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper ( 3) administreres af kommunerne. Efter 3 er heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev beskyttet mod ændringer i tilstanden. Der er i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper fastsat regler om, at der ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 3 til kystbeskyttelsesanlæg omfattende flere ejendomme eller ejendomme, som ligger i byzone eller sommerhusområde. For enkeltejendomme, eller i tilfælde af lovliggørelse af et eksisterende anlæg, kan der blive tale om meddelelse af dispensation. Dispensationer og anden relevant lovgivning 19

21 I kystbeskyttelsessager, der involverer flere ejendomme, eller hvor ejendommen er beliggende i byzone eller sommerhusområde, varetager Kystdirektoratet de hensyn, der skal tilgodeses efter naturbeskyttelsesloven. Klitfredningslinjen Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredningslinjen administreres af By- og Landskabsstyrelsen. Det er kun langs Jyllands vestkyst, der findes klitfredede arealer. Dispensationsansøgninger behandles af det pågældende miljøcenter. Efter anmodning fra Kystdirektoratet vurderer miljøcentret det ansøgte kystbeskyttelsestiltag. I de tilfælde hvor miljøcentret kan anbefale, at den ansøgte foranstaltning udføres, oplyses det over for Kystdirektoratet, at der kan forventes en dispensation, evt. på nærmere fastsatte vilkår. Hvis vurderingen falder negativt ud, vil myndigheden meddele Kystdirektoratet, hvorfor der ikke kan forventes meddelt dispensation fra klitfredningslinjen. For meddelelse af dispensation til ansøgeren forholdes på samme måde, som ved meddelelse af dispensation efter naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinjen. I de tilfælde hvor det ikke er nødvendigt at dispensere, dvs. i de situationer, hvor der er tale om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme, vil miljøcentret efter anmodning fra Kystdirektoratet afgive en udtalelse om de klitfredningsmæssige forhold. Strandbeskyttelseslinjen Hvis der er tale om kystbeskyttelsesforanstaltninger, der kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, dvs. i de situationer, hvor der er tale om kystbeskyttelse ud for enkeltejendomme, jf. naturbeskyttelseslovens 15, træffes afgørelsen af det pågældende miljøcenter. Hvis miljøcentret på grundlag af en samlet vurdering af ansøgningen finder, at projektet kan gennemføres, eventuelt på nærmere fastsatte vilkår, meddeles dette til Kystdirektoratet med oplysning om, at der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. Hvis centret finder, at det ikke vil være muligt at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen, meddeles Kystdirektoratet dette med en begrundelse for, hvorfor dispensationen ikke kan gives. Det er en forudsætning for udnyttelsen af en tilladelse til kystbeskyttelse, at der foreligger en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Når der træffes en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven vedrørende kystbeskyttelse ud for flere ejendomme, varetager Kystdirektoratet de hensyn, der skal tilgodeses efter naturbeskyttelsesloven. Dispensationer og anden relevant lovgivning Passagemulighed Det skal altid vurderes, om etablering eller udbygning af et kystbeskyttelsesanlæg vil kunne komme i konflikt med naturbeskyttelseslovens 22 om offentlighedens passagemulighed langs kysten. I forbindelse med udformningen af anlægget bør det derfor nøje overvejes, hvordan passage fremover vil være mulig. Dette gælder især for ero- 20

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven under forandring

Kystbeskyttelsesloven under forandring Kystbeskyttelsesloven under forandring Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Kystbeskyttelseslovens grundlæggende principper Ÿ Det grundlæggende princip er, at det er ejeren af den ejendom, der opnår

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune

Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune INDLEDNING... 2 LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 E N ELLER FLERE ENIGE GRUNDEJERE... 3 F LERE ENIGE/UENIGE GRUNDEJERE... 4 K YSTSIKRING PÅ KOMMUNENS

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson Ole Berntson Kystdirektoratet J.nr. 16/01887-7 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 31-05-2016 Afslag på ansøgning om en årlig flytning af sten fra strand til etablering af ralpude ved Kystskrænten på matr. nr. 64m,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn Gilleleje Havn Havnekontoret, Havnen 5 3250 Gilleleje Sendt elektronisk til gillelejehavn@gmail.com og kbo@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Langøhuse Grundejerforening v/ole Simmelholt Mariavænget 41 5260 Odense S Kystdirektoratet J.nr. 14/00652-17 Ref. Anni Lassen 12-05-2015 Tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og spunsvæg gennem

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kommunemøde november 2016 Disposition - Baggrund for ændring af kystbeskyttelsesloven - Generelt om kapitel 1a - processen

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Sendt elektronisk til tek@koegehavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/christian Hartmann Parkboulevarden 9 8900 Randers C Kystdirektoratet J.nr. 13/00333-110 Ref. Line Henriette Broen 14-01-2015 Tilladelse til sandfodring under

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Kystdirektoratet J.nr. 14/00870-13 Ref. Bertram Tobias Hacke 09-12-2014 Tilladelse til opfyldning i bassin

Læs mere

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen)

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen) Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 113 København K Sendt elektronisk til LAU@moe.dk og info@byoghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014.

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014. Carsten Rasmussen Egebæksvej, 42A 7000 Fredericia 13-10-2014 Sags id.: 13/3189 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til fælles bade- og bådebro, Egebækvej 44, 7000 Fredericia Afgørelse Fredericia

Læs mere

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Dato: 08-01-2014 Dokumentnr. 13/00653-55 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. mindre forlængelse af

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Vinterbadeklub (VISKI) Strandvejen 38 A 7800 Skive Att. Svend Purup Knudsen Dato: 31-07-2013 Dokumentnr. 13/00295-15 Sagsbehandler: Maja Frydendahl Mikkelsen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 27 Direkte

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn Thyborøn Havn Sydhavnen 7680 Thyborøn Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk; kaps@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 lih@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Vordingborg Havn Vesthavnen Vordingborg. Sendt elektronisk til og

Vordingborg Havn Vesthavnen Vordingborg. Sendt elektronisk til og Vordingborg Havn Vesthavnen 5 4760 Vordingborg Sendt elektronisk til jjcr@vordingborg.dk og rosbaek@rosbaek.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Jens Poulsen Hellehuse 33 4174 Jystrup Midtsjælland Kystdirektoratet J.nr. 14/00168-46 Ref. Ilse Gräber 27-04-2015 Afslag på ansøgning og påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for matr. nr.

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia

Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia Tomas Balezantis Sønderskovvej 71 7000 Fredericia Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia Afgørelse 08-06-2015 Sags id.: 14/11915 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Fredericia

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord A1 Consult Att.: Joe J. Jensen Normansvej 1, 2. sal 8920 Randers NV Sendt elektronisk til jj@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 267 af 11/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 360-3 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1520 af

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att.: Niels Jørgen Larsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til moleforlængelse i Sletten Havn

Tilladelse til moleforlængelse i Sletten Havn Fonden Sletten Havn Sletten Havn 1 3050 Humlebæk Sendt til uan@niras.dk og Emidan.frederiksen@gmail.com Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780201 Fax 7262 6790 lih@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere