manan.dk - Side 1 af 59 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "manan.dk - Side 1 af 59 -"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: ORGANISKE PSYKISKE LIDELSER... 3 Vaskulær demens... 4 Organisk paranoid eller skizofreniform sindslidelse... 7 Organisk angsttilstand... 7 Organisk dissociativ tilstand... 7 Organisk personlighedsforstyrrelse... 7 Postencefalitisk syndrom... 7 Posttraumatisk hjernesyndrom... 7 PSYKOAKTIVE STOFFER... 8 Intoksikation... 8 Afhængighedssyndrom... 8 Abstinenstilstande... 9 SKIZOFRENI Ekspressive grundsymptomer Autisme Perpleksitet Ambivalens Jeg-forstyrrelser Emotionelle forstyrrelser Opmærksomheds- og perceptionsforstyrrelser Hallucinationer Katatone symptomer AFFEKTIVE SINDSLIDELSER NERVØSE OG STRESSRELATEREDE TILSTANDE Socialfobi Enkelfobi Generaliseret angst Tilpasningsreaktion ADFÆRDSÆNDRINGER VED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Impulsiv type RETSPSYKIATRI PSYKOPATOLOGI Illusioner Hallucinationer Formelle tankeforstyrrelser Vrangforestillinger Tvangstanker Sindsstemning FORSVARSMEKANISMER Modne forsvarsmekanismer Umodne (neurotiske) forsvarsmekanismer Immature og psykotiske forsvarsmekanismer NEUROSETEORI BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRI IQ tidligere ICD10 dansk Social angsttilstand (socialfobi) manan.dk - Side 1 af 59 -

2 Kilder: P. Vestergaard, m.fl.: Psykiatri 1. udg R. Hemmingsen, m.fl.: Klinisk psykiatri 2. udg L. Lier, m.fl.: Børne- og ungdomspsykiatri 1. udg WHO: ICD-10 Psykiske lidelser. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bøgerne. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed manan.dk - Side 2 af 59 -

3 ORGANISKE PSYKISKE LIDELSER Demens Peter Kofoeds Psykiatri kompendium ICD10: I. 1. svækkelse af hukommelsen, især nyere data 2. svækkelse af andre kognitive funktioner Mild: interferer med normale dagligdags aktiviteter Moderat: ikke klare sig uden hjælp fra andre Svær: kontinuerlig pleje og overvågning nødvendig II. III. IV. Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkeligt til at bedømme I Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller adfærd med > 1 af følgende: 1. emotionel labilitet 2. irritabilitet 3. apati 4. forgrovet social adfærd Varighed > 6 måneder Andet: - syndrom sygdom - svækkelse af højere kortikale funktioner: hukommelse, orientering, evne til at opfatte og tænke, indlæring, sprog: bliver mere og mere fattigt, regnefærdighed, dømmeevne. forringelse af emotionel kontrol, social adfærd, motivation. genkendelse af familie og ægtefælle aftager seksuelle forstyrrelser hallucinationer og vrangforestillinger sent i forløb - bevidsthedsklarhed ikke påvirket, modsætning til den dilerøse patient undersøgelse: - MMSE - interkranielle tilstande - urin, blod, CT - differentialdiagnoser: depression, delir, afasi, svække syn/ hørelse, medikamentelle bivirkninger Årsager: - Degenerative sygdomme i CNS - Vaskelære sygdomme alzheimers sygdom > cerebrale infarkter picks sygdom > subcortikal arteriosclerotisk encefalopati huntingtons sygdom > arteritis parkinsons sygdom lewy body sygdom - Ekstrakranielle sygdomme - Intrakranielle sygdomme: - myxødem tumorer, - hjerte-, lungesygdomme m. hypoxi subduralt hæmatom - lever-, nyresvigt encefalitis - vitamin B mangel creutzfeldt-jacobs sygdom AIDS - Forgiftninger hjernetraumer - alkohol, psykoaktive stoffer, kulilte manan.dk - Side 3 af 59 -

4 Alzheimers sygdom - degenerativ hjernelidelse med global hjerneatrofi - histologiske forandringer: senile plaques, amyloidaflejringer neurofibrillære degenerationer - genetiske defekter: kromosom 1, 14, 19, 21 optræder altid hos Down s syndrom patienter (trisomy21) Behandling: - acetylkolinesterasehæmmere kan udskyde funktionstabene: rivastigmin, donepezil Vaskulær demens - multiple små infarkter (TCI) - skyldes arteriosklerotisk lidelse alzheimers sygdom vaskulær demens Debutalder: tidlig < 65 år efter 40 år sen > 65 år køn: hyppigst kvinder hyppigst mænd forløb: progredierende trinvis svækkelse af intelligens: tidligt sent somatiske symptomer: få mange mobilitet: normal gangfunktion faldtendens og gangforstyrrelser Picks sygdom - starter års alder - frontallapsdemens manan.dk - Side 4 af 59 -

5 Organisk amnestisk syndrom - ss. Korsakow s syndrom Peter Kofoeds Psykiatri kompendium ICD10 Diagnose: A. 1. defekt kortidshukommelse, i grad der interferer m. dagligdagsaktiviteter 2. reduceret langtidshukommeslse B. Fravær af: 1. defekt umiddelbar genkaldelse 2. bevidsthedsforstyrrelse 3. demens C. Evidens for hjerneorganisk lidelse, undtagen alkoholisk encephalopati. Andre karakteristika: - Både retrograd og anterograd amnesi optræder reduceret indlæringsevne for nyt materiale - desorientering i tid - konfabulationer for at udfylde erindringslakuner kan være et udtalt træk - opfattelse, andre kognitive funktioner, herunder intellektuelle er sædvanligvis bevaret. Årsager: - mangel på B1 vitamin (tiamin), fx pga. malabsorbtion og hungersnød - forgiftning m. tungmetaller, fx bly - intrakranielle tumorer, der medinddrager hippocampus-området. - følger efter herpes simplex encephalit - hypoxi Delir - akut opståen, kortvarende generaliseret forstyrrelse af hjernens funktion - udvikles hyppigt ifb. med delir ICD10 diagnose: A. Bevidsthedsuklarhed i form af nedsat opfattelse af omgivelserne (apperception) og svækket opmærksomhed (vigilitet og tenancitet) B. Kognitive forstyrrelser: 1. svækkelse af umiddelbar genkaldelse og korttidshukommelse, med relativ velbevaret langtidshukommelse 2. desorientering i tid, sted, egne data C. Psykomotorisk forstyrrelse med > 1 af følgende: 1. hurtige skift fra hypo- til hyperaktivitet 2. øget reaktionstid 3. øget eller nedsat talestrøm 4. tendens til sammenfaren D. Forstyrret nattesøvn med > 1 af følgende: 1. søvnløshed eller inverteret søvnrytme 2. natlig forværring af symptomerne 3. urolige drømme og mareridt, evt. med hypnopompe hallucinationer eller illusioner. E. Akut indsætten og flukturerende forløb F. Evidens for hjerneorganisk ætiologi manan.dk - Side 5 af 59 -

6 Andet: - Overfølsomhed for lys og lyd - angst, forvirring og anspændthed - Opmærksomhed og perception svækket - Kan udvikles til livstruende akut delir: psykomotorisk hyperaktivitet løber løbsk og vitale funktioner som kredsløb og åndedræt trues. Årsager: - Farmaka og giftstoffer: antikolinerge anxiolytika og hypnotika insulin organiske opløsningsmidler kulilte alkohol - Intrakranielle sygdomme Encefalitis hjernetraume tumorer medicin- og alkoholabstinens - Ekstrakranielle sygdomme infektioner (lunge, urinveje) hypoxi lever-, nyre-, hjerte-, lungesvigt endokrinopatier (thyroidea) hypoglykæmi vitaminmangelsygdomme (vitamin B) - Postoperative forløb Behandling - Delir svinder efter den tilgrundliggende organiske sygdom er behandlet - I mellemtiden symptomatisk behandling: genetablering af forstyrret søvn og søvnrytme rolig enestue med lidt lys der ikke forstyrrer påkrævet søvn observation med fast vagt sanering af ikke livsnødvendig medicin lavdosis psykofarmaka: hvis pt. lider under delirsymptomerne hvis deliret udvikler sig faretruende BZD manan.dk - Side 6 af 59 -

7 Andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade, hjernedysfunktion eller legemlig sygdom ICD10 diagnose: I. evidens for hjerneorganisk lidelse II. tidsmæssig sammenhæng (+ 2 måneder) III. remission ved bedring af hjernelidelsen IV. ingen evidens for anden ætiologi Organisk hallucinose: - syns- og hørelseshallucinationer som optræder ved klar bevidsthed - med/uden sygdomserkendelse Organisk kataton lidelse: - mindsket psykomotorisk aktivitet (stupor) eller øget aktivitet (ekscitation) - katatone symptomer Organisk paranoid eller skizofreniform sindslidelse - vrangforestillinger (evt. bizarre) - evt. hallucinationer - evt. tankeforstyrrelser Organiske affektive sindslidelser: - organisk manisk sindslidelse - organisk bipolar affektiv sindslidelse - organisk depressiv sindslidelse - organisk affektiv blandingstilstand Organisk angsttilstand - træk svt. angsttilstand eller panikangst Organisk dissociativ tilstand - svt. dissociative tilstande Personligheds- og adfærdsforstyrrelser forårsaget af sygdom, beskadigelse af hjernen - hjernens limbiske system eller frontallapper beskadiges - ændring i personlighed eller adfærd Organisk personlighedsforstyrrelse - tydelig ændring i præmorbide habituelle adfærdsmønster, især følelser, behov, impulser. - evt. svækkelse af kognitive funktioner, tænkeevne, seksuel adfærd. - mindst 6 måneder Postencefalitisk syndrom - mindst en af flg.: parese, hørenedsættelse, afasi, apraxi, akalkuli - reversibelt: remission inden 24 måneder - efter overstået virus- eller bakteriel encefalit Posttraumatisk hjernesyndrom - generelle tegn på personlighedsændring - klager over hovedpine, træthed, støjfølsomhed, koncentrationsbesvær, søvnløshed manan.dk - Side 7 af 59 -

8 PSYKOAKTIVE STOFFER - akut intoksikation afhænger af mængde og stoftype rygning og i.v. hurtigt virkende brugerens forventninger spiller en vis rolle - skadeligt brug påviselig fysisk/ psykisk skade - afhængighedssyndrom craving kontroltab: indtages større mængder gennem længere tid end planlagt interessefelt indskrænkes: meget tid går med at tænke på stof tolerans udvikling: større mængder for samme rus abstinens symptomer: neuroadaptation ml. stof og neurale funktioner i hjernen, bevidsthedsforstyrrelser og delir kan udvikles trods erkendelse af skadelig virkning fortsætter misbrug - abstinenstilstand - delirøs abstinenstilstand - akut psykotisk tilstand centralstimulantia+hallucinogener: uro, hallucinationer, vrangforestillinger, desorientering - amnestisk syndrom udtalt hukommelsessvækkelse, især langtidshukommelsen konfabulationstendens - sent-indsættende psykose ofte kroniske forløb af skizofrene tilstande Urin detektion: Misbrug og afhængighed af alkohol - ca. 95 % danskere - 16% mænd/ 3% kvinder: > 10 genstand/dag mennesker i DK afhængige Intoksikation - symptomer: stemningsleje løftet, veltilpas, afslappet, lattermild, associerende impulsiv, ukritisk, hæmningsløs, amnestisk, desorienteret psykomotorik nedsættes faldrisiko, trafikfarlighed bevidsthedssvækkelse, coma, død Afhængighedssyndrom - adfærd ændres: orientering mod alkoholindtagelse - stereotypt drikkemønster og unuanceret - kontroltab - craving, tolerans, abstinenssymtomer uden alkohol - psykiske, somatiske, sociale følger social deroute - Behandling: disulfiram kognitiv psykoterapi: motivation, støtte, omsorg, få pt. til at erkende misbrug! alternative hjælp: AA socialrådgiver/socialt: revalidering, etc. angst: anxiolytika manan.dk - Side 8 af 59 -

9 underliggende depression: antidepressiva Abstinenstilstande - pludselig nedsættelse/ ophør af dagligt indtag - symptomer: indre uro, rastløshed, søvnløshed autonom hyperaktivitet (sved, tremor, hjertebanken, BT ) subjektivt ubehagelig tilstand tilskyndelse til fortsat misbrug - Delirium tremens: psykotisk abstinenstilstand bevidsthedsplumring (desorientering, hallucinationer, vrangforestillinger) kraftig tremor coma, død optræder typisk efter årelangt stort alkoholmisbrug (10-15 år) - behandling: fenemal (eller BZD, Barbital) evt. antipsykotika Misbrug og afhængighed af Sedativa-hypnotika - Ligheder med rustilstande after alkohol indtagelse - mindre organtoksisk end alkohol - low-dose dependence: afhængighed efter længere tids (2-4 mdr) behandling ved pludselig seponering - high-dose dependence: afhængighedsbillede når stoffer indtages i høje doser for at opnå eufori. Behandling: - langsom aftrapning over flere uger - samtidig behandling af eventuel depression Illegale stoffer Misbrug og afhængighed af Opioider - morfin, heroin, metadon Akut intoksikation: - eufori, nedsat bevidsthedsintensitet, svækket psykomotorik - miosis Abstinenstilstande: - voldsom uro, kvalme, muskelsmerter, sved, søvnbesvær - sjælden psykotiske symptomer Behandling: - metadon Afhængighedssyndrom: - udtalt craving, udvikles hurtigt - udtalt tolerans - alvorlige somatiske følger: leverbetændelse, hudinfektioner, hiv, dårlig almentilstand - social deroute: kriminalitet, prostitution - høj overdødelighed Behandling: manan.dk - Side 9 af 59 -

10 - harmreduction - Prognose: Misbrug og afhængighed af centralstimulerende stoffer - kokain, amfetamin, ectasy, andre sympatomimetiske stoffer Akut intoksikation: - udtalt eufori,, øget psykomotorik og foretagsomhed, takykardi - mydrasis - akutte psykoser: uro, vrangforestillinger - forgiftningstilstande (temperatur, væske-elektrolytforstyrrelser, kaogulationsændringer), død Abstinenstilstande: - udtalt træthed, irritabilitet og forstemning, eventuelt depression Behandling: - antidepressiva - Afhængighedssyndrom: - udtalt afhængighed, især ved i.v. misbrug Misbrug og afhængighed af hallucinogener - LSD, psilocybin Akut intoksikation: - psykiske symptomer, udtalt skærpelse af sanseindtryk, livlige illusioner, ejendommelige sansefænomener: mikropsi, makropsi, synæstesi, - indre oplevelser, ofte euforisk grundstemning - hyppige angstreaktioner ( badtrips ) - mydrasis - akutte psykoser: uro, vrangforestillinger - forgiftningstilstande (temperatur, væske-elektrolytforstyrrelser, kaogulationsændringer), død - Akutte psykoser: accentuering af symptomer ved akut intoksikation desorientering i tid, sted, egne data Kroniske psykoser: - skizofreniforme syndromer Abstinenstilstande: - sjældent abstinenstilstande Afhængighedssyndrom: - ikke udtalt afhængighed - toleransudvikling dog udtalt, manan.dk - Side 10 af 59 -

11 SKIZOFRENI Ekspressive grundsymptomer - kan iagttages i patientens adfærd Autisme - påvirker handlingsmæssige, affektive og kognitive område. - defekt i præ-konceptuel (før-begrebsdannelse) samklang (=common sense) mellem patient og hans omverden. - common sense: fungerer automatisk, uden bevidste refleksioner evne til at opleve omverdenen på en plastisk og naturlig før-refleksiv måde implicit fælles meningsopfattelse og gensidig forståelse - autisme indebærer: inadækvat (parathymi)/aparte affekt og kropssprog, ex.: pt. griner fjoget mens han omtaler seriøse begivenheder mærkeligt tankeindhold pt. finder samværet med andre belastende social isolation Affektforstyrrelser - følelsesmæssige ændringer - selvforsømmelse (selfneglect) - autistisk skred i intersubjektiv værdihirarki. - måde at vise affekt hænger ikke sammen med følelsesmæssigt indhold i pt. s kommunikation. - svigtende blikkontakt - stemmemodulation: utydeligt tale, stemmeleje: uden naturlige svingninger/ påfaldende højt/ skingert Tankeforstyrrelser Disorganisation vaghed: manglende begrebsfokusering afsporing: spring mellem talesekvenser tangentialitet: svaren forbi Autistisk logik privat, idiosynkratisk logik som ikke kan følges af andre. Semantiske forstyrrelser metonymier: betydningsglidninger, privat brug af eksisterende ord neologismer symbolisme: privat sprogbrug Andre tankeforstyrrelser synkretisme: overinclusion : meget bred begrebsramme Pars-pro-toto: sammenknytter ting via en lille fælles enkelt-detalje. Tanker og sprog: deixis (sprogets forankrings- og henvisningssystem) er forstyrret. pt. veksler mellem overordnede perspektiver på et emne kilde til bevidsthedsfokus ændres. manan.dk - Side 11 af 59 -

12 tilgrundliggende autisme /jeg-forstyrrelser udtrykkes. Subjektive grundsymptomer - patientens egne indre oplevelser - første-persons oplevelser: kun direkte tilgængelige for den skizofrene Perpleksitet - det subjektive modstykke til autisme. - omverdenens betydning/ meningsfylde/ fortrolighed er nedsat/ustabil fornemmelse af usikkerhed og forvirring. Ambivalens - sameksistens af modsatrettede impulser/ følelser/ tanker Jeg-forstyrrelser - Ipseitet: den primære selvbevidsthed Usikker Ipseitet: Ændret jeg-identitet: - Pinagtig fornemmelse af ikke at være til stede/ eksisterende. - Distance til sig selv og omverdenen. - Bortfald af affektiv medværen. - Jeg-opsplitning (fx: iagttegende / iagttagne). - Indre opløsning. - Udtalte identitetsforstyrrelser (alder, udseende, seksuel orientering) Kontinuitetsforstyrrelser: - Mangel på tidsmæssig kontinuitet Korporeal (kropslig) opløsning: - distance til egen krop. - oplevelse af kropslig opløsning. Transitivisme: Spatialisering: - Permeable jeg-grænser: manglende forskel på mig/ikke-mig. - Echolali - Echopraxi - Rumliggørelse af bevidsthedselementer. Hyperrefleksivitet: Solipsisme: Selvhenføren: - filosofisk standpunkt: verden er produkt af egen skaberevne - pt. opfatter direkte forbindelse mellem sit jeg og omverdenen. Emotionelle forstyrrelser Apati: Anhedoni/hypodoni: Depression Angst tab af følelser. -oplever alting uden glæde og lyst. selvmutilerende handlinger for at føle noget. manan.dk - Side 12 af 59 -

13 Opmærksomheds- og perceptionsforstyrrelser forstærkede: - ofte lysindtryk photofobi - prismesyn: alt synes rykket langt væk afsvækkede - lyde fra lang afstand - lyset afbleges, - nærsyn mikro- og makropsi: - genstande synes hhv. mindre/større end i virkeligheden. metamorfopsi: - genstande virker ændrede. Oplevelse af forandring af andres ansigt/ skikkelse. Spejlfænomen: - oplevelse af forandring af eget ansigt. Dobbelt-, skæv-, grå- fejlsyn Kognitive forstyrrelser: Tanke-interferens: andre tanker blander sig i tankerække. Tankemylder: overvældes af flere usammenhængende tanker. tab af mening: indholdet har intet fælles tema. Tankeblok: pt. oplever tankestrøm pludselig stopper og starter igen. iagttages som spærring: uforklarlig pause i tale. pt. ikke skelne ml. fantasi/ virkelighed. Tankehørlighed Spatialisering: Tanker opleves fysiske: indkapslede, tunge, til højre, etc. Coenæstesier: - taktile (somatiske) hallucinationer v. skizofreni. - ex.: elektriske stød, brændende-, kravlende sensationer Psykotiske symptomer læderet virkelighedsopfattelse, der strider mod den intersubjektive konsensus. ego-synton tilstand: opleves ikke som personlighedsfremmed. manglende realitetstestning: evne til at distancere sig til det abnorme er gået tabt. realitetstestning: ud fra vores meta-kognetive evner kan vi afgøre (teste) virkelighedspræget af egne oplevelser. - hentyder til tilstandens udformning (intensitet og kvalitet) - berører ikke årsagsindhold Vrangforestillinger/ andre forstyrrelser i tankeindholdet: - idiosynkratiske: privat indhold. - sociodystone: private: deles ikke med andre medmennesker. - egosyntone: ikke personlighedsfremmed: opleves ikke som et fremme element for pt. - har sandhedsværdi for pt. - pt. er pr. definition urokkelig/ ukorrigerbar i overbevisning, lader sig ikke påvirke af rationelle argumenter. - ikke forventelig i gældende kultursammenhæng - evt. bizarre empirisk set komplet umuligt. - hyper-empiri: pt. afsøger omverden for at finde pseudobeviser for deres vrangforestilling. temaer: Persekutoriske manan.dk - Side 13 af 59 -

14 Selvhenførende Megalomane/ grandiose \ grundlæggende solipsistisk holdning. Omnipotens: magiske evner / Nihilisme: tab og forfald, fx: pt. mener han er død, skyld i fattigdom/ sygdom. Hypokondriske/ somatiske Jalousi/utroskab forestillinger Kataklysmiske: katastrofoforestillinger: fx: verden vil gå under. Influensfænomener: - styringsoplevelser (FRS)evt. danne grundlag for vrangforestilling. vilje, impulser, tanker, kropsoplevelser, motorik. tankefradrag (tyveri), tankepåførsel, tankespredning (FRS) - transitivisme: tilgrundliggende for influensfænomen: oplevelse af at flyde sammen med omgivelserne. Pseudo-tvangsfænomener: pseudo-tvangstanker pseudo-tvangshandlinger - tvangsfænomener hos den skizofrene pt. - pseudo : da de i mindre omfang opleves som et fremme element (ego-dyston) - ofte indlejret i aggressive/ seksuelle følelser. Impulsion: - impulsive lystbetonede handlinger. - ex.: kleptomani, pyromani Overflødige ideer: - kulturelt acceptable - overoptagenhed af bestemt ide i urimeligt omfang Hallucinationer - perception uden tilgrundliggende sanseindtryk - evt. bizarre hørelseshallucinationer andenpersons, tredjepersons (FRS), tankehørlighed (FRS) tankeekko - udtryk for opløsningen af tænkningens struktur med dissociation af jeg et. - spatialisering: fysisk lokalisere tanker, ex.: til bestemte steder i hovedet. synshallucinationer lugt-, smagshallucinationer giftfrygt taktile (somatiske) hallucinationer ex.: elektriske stød, brændende-, kravlende sensationer coenæstesier: taktile hallucinationer v. skizofreni kokaindyr Pt. vil ofte søge fysisk forklaring - ex.: indplanteret mikrochip, etc. - tab af realitetstestning manan.dk - Side 14 af 59 -

15 Katatone symptomer - kan defineres som disintegration af handlingens struktur. Fænomener forstyrrelser i kropsholdning og gang kataton uro: rastløs overaktivitet stupor negativisme: reagerer modsat af hvad man bliver bedt om parakinesier: svt. tics stereotypier: repetitive ikke målrettede bevægelser, mere komplicerede end tics. mannerismer målrettede handlinger, overdrevne/ aparte i deres ekspressivitet ritualer: gentagne handlinger, ego-syntone, ofte psykotisk/magisk betinget. katalepsi: fastholdelse af abnorm kropsstilling. fleksibilitas cerae: voksagtig fleksibilitet. Andre psykiatriske symptomer Neuroselignende symptomer Antisociale træk Misbrug: autoterapeutisk, angstdæmpende sucidal, selvmutilerende, kriminel adfærd Diagnostiske kriterier manan.dk - Side 15 af 59 -

16 AFFEKTIVE SINDSLIDELSER Manisk enkeltepisode Peter Kofoeds Psykiatri kompendium Kendetegn: - løftet stemningsleje, optimisme, smittende medrivende humør. - øget energi og motorisk hyperaktivitet, formålsløs rastløshed. - taletrang lader sig nødigt afbryde. - nedsat søvnbehov - opmærksomhed kan ikke fastholdes, distraheres meget let. - øget selvfølelse, opblæste storagtige ideer - tab af sociale hæmninger hensynsløs, dumdristig adfærd ifht. pt. s sædvanlige opførsel, økonomiske og seksuelle udskejelser. uacceptabel dirigeren med omgivelserne. - elementer af anden grundstemning: vrede, irritabilitet. - tilstand kan kompliceres af depressionssymptomer (manisk blandingstilstand) psykotiske symptomer (psykotisk mani) Diagnostiske kriterier: A. Opstemthed, eksaltation eller eretisme (vrede) > 1 uge eller indlæggelse nødvendig B. > 3 af flg., med udtalt påvirkning af dagligdagsfunktioner: 1. hyperaktivitet, rastløshed, uro 2. talepres 3. tankeflugt 4. hæmningsløs adfærd 5. nedsat søvnbehov 6. øget selvfølelse, grandiositet 7. distraktibilitet, usamlethed 8. hensynsløs, uansvarlig adfærd 9. øget sexdrift C. Ingen hallucinationer eller vrangforestillinger D. Organisk ætiologi udelukkes Psykotisk mani - symptomer: - vrangforestillinger, oftest grandiøse - hallucinationer: oftest andenperson stemmer direkte til pt. ikke FRS og bizarre skizofreni / skizoaffektiv psykose. - Eksaltation, motorisk hyperaktivitet, tankeflugt i grad at pt. vanskeligt forstås eller komme i almindelig kontakt med. Hypoman enkeltperiode: - lettere manisymptomer forbigående til stede: lettere opstemthed, øget energi og aktivitet, øget taletrang. øget udadvendthed, øget snakkesalighed, overdreven familiaritet. øget seksualdrift. nedsat søvnbehov. købetrang, overmodig adfærd. irritabilitet, øget selvfølelse, brovtende - adfærd kan være til stede. manan.dk - Side 16 af 59 -

17 - ikke i grad at arbejdsevne forstyrres eller socialt kompromitterende. - ingen hallucinationer og vrangforestillinger. Cyklotymi: - Lette manisymptomer vedvarende til stede. - evt. vekslende med lette symptomer. Differentialdiagnoser: - hjernelidelser - misbrug: amfetamin, ectasy, kokain - svært hovedtraume - akutte forbigående psykoser Epidemiologi: - Prævalens: 0,5-1 % - Incidens: - debut: ofte i pubertet, hyppigst: år Årsag: - Arvelige faktorer - Psykiske traumer, udløst af svær følelsesmæssig belastning - Fysiologiske belastninger, umiddelbart efter fødsel: øget mani/ depression risiko. Behandling: - Lithium langsomt indtrædende virkning kombineres m. antipsykotisk medicin/ benzodiazepin hvis pt. meget motorisk urolig/ aggressiv. serum-litium, kreatinin, TSH - carbamazepin, oxcarbazepin, valproat især blandingstilstande/ rapid cycling - antipsykotisk medicin, også førstegangspræparat når pt. særlig urolig kombineres m. benzodiazepin for at undgå høje doser. - ECT bryde tilstand ved alvorlig behandlingsresistens manan.dk - Side 17 af 59 -

18 Bipolær affektiv sindslidelse: - To eller flere episoder hvor stemningsleje/ aktivitetsniveau har været tydeligt ændret, hhv.: hypomani eller mani depression - patienter med gentagne hypomani/mani episoder, men uden depressive episoder klassificeres også som bipolare. - Andet forebyggende behandligsforløb Behandling: - Litium: Forebyggende Behandling begyndes når pt. har haft to/flere sygdomsepisoder, mindst en mani/hypomani. Behandling sluttes efter 5-10 år vellykket behandling. complianceproblemer: bivirkninger, savn af manisk opstemthed. - Stemningsstabiliserende epileptika: carbamazepin, oxcarbazepin, valproat Forebyggende, Litiums ikke virksom/ bivirkninger ikke tolereres. Især blandingstilstande/ rapid cycling. - Antipsykotisk medicin: Forebyggende hos særligt behandlingsresistente pt. er Tillæg til den anden stemningsregulerende medicin ved psykotiske symptomer - Antidepressiva: ved depressioner Kan udløse manier (især TCA) SSRI foretrækkes før TCA - Psykoterapi: øge sygdomserkendelse øge sygdomsindsigt, forståelse for behandling/ bivirkninger Depressiv enkeltepisode - Kan være svære at afgrænse fra normalpsykologiske oplevelser. - sorg, pessimisme, skuffelse er grænseområder. - Selvmordrisiko Kendetegn: - Sænket stemningsleje, nedsat energi og aktivitetsniveau. - evne til glæde nedsat, koncentration svækket - Selvfølelse og selvtillid nedsat, tanker om skyld og utilstrækkelighed. Selvbebrejdelser - Appetitløshed, vægttab ofte 5-10 kg - Melankoli: legemlige symptomer som søvnforstyrrelse, appetitløshed, hæmmet motorik særligt fremtrædende. - Agiteret depression: kropslig aktivitet: hændervridende rastløshed, omkringfaren. - Aftenlysning: stemning værst om morgenen, pt. mere veltilpas om aftenen. - Nedsat libido - Psykotiske symptomer: Stemningskongruente symptomer: nihilistiske: Tarmene rådner pga. Stemningsinkongruente symptomer: vrangforestillinger og hallucinationer som v. skizofreni. Ikke FRS eller bizarre Nihilistiske/ Selvbebrejdende karakter Anden persons hørehallucinationer med anklagende indhold kan forekomme. Depressiv stupor manan.dk - Side 18 af 59 -

19 Tilstand kan være livstruende pga. selvmordstilbøjelighed, dehydrering, vægttab. Diagnostiske kriterier: A. Generelle kriterier opfyldte: varet mindst 2 uger, ingen tidligere episoder m. mani, hypomani, blandingstilstand. B. Mindst 2 (3) af flg. depressive kernesymptomer: 1. nedtrykthed 2. nedsat lyst eller interesse 3. nedsat energi eller øget trægbarhed C. Mindst 2 (4 eller 5) af følgende depressive ledsagesymptomer: 1. nedsat selvtillid eller selvfølelse 2. selvbebrejdelser eller skyldfølelse 3. tanker om død eller selvmord 4. tænke- og koncentrationsbesvær 5. agitation eller hæmning 6. søvnforstyrrelser 7. appetit- eller vægtændring D. Ingen hallucinationer, vrangforestillinger eller depressiv stupor. Let grad: A + 2B + 2C Moderat grad: A + 2B + 4C Svær grad: A + 3B + 5C. Differantialdiagnoser: - Endokrinologiske: myksødem - hjernesygdomme demens - misbrug - Anden medicin: steroidpræparater betablokkere andre - angsttilstande, personlighedsforstyrrelser Epidemiologi: - Prævalens: Mænd: 1-2%, Kvinder: 2-4 % - Incidens: - Debut: barnealder til senium, oftest omkring 40 års alder. Behandling: Depression af let grad: - samtaler Depression af middelsvær/ svær grad: - SSRI: førstegangspræparat bivirkninger: kvalme, hovedpine. søvnforstyrrelse, forsinket ejakulation. - TCA: manglende behandlingsresutat ved SSRI uacceptable bivirkninger ved SSRI formodentligt mere potente ved sværere depressioner flere bivirkninger: hjertearytmier, autonome: BT-fald, mundtørhed, synsbesvær, obstipation, urinretention, forsinket ejakulation, vægtøgning. manan.dk - Side 19 af 59 -

20 - ECT: svær depression selvmordstanker behandlingsresistens depressiv stupor: pt. ikke indtager føde og væske. - antipsykotika: skizofreniforme psykotiske symptomer - samtalebehandling - lysbehandling: vinterdepressioner - vågeterapi: pt. holdes oppe hele nat depression svinder næste dag. Tilbagevendende (periodisk) depression - Tilbagevendende episoder m. depression uden episoder m. opløftet stemningsleje (mani/ hypomani). Forebyggende behandling: - Lithium: som ved bipolar sygdom. evt. kombination m. antidepressiva - TCA: langtidsbehandling: mundtørhed dårlig tandstatus - SSRI: stadig uvist om de er lige gode som TCA ved forebyggende behandling manan.dk - Side 20 af 59 -

21 NERVØSE OG STRESSRELATEREDE TILSTANDE Fobiske angsttilstande - Angst forbundet til objekter eller situationer. - Indebærer ikke nogen reel fare. - Søger at undgå omstændigheder der udløser angsten Præger patientens sociale liv - Pt. s bekymring kan samles om enkeltsymptomer som hjertebanken eller besvimelsesfølelse, frygt for at dø, for at blive sindssyg, etc. - Anticipatorisk angst = forventningsangst: angst indtræffer fordi fobikeren forudser konfrontation med de angstvoldende faktorer. - Ses ofte sammen med depression Agorafobi - Angst for at færdes alene udenfor hjemmet fx frygt for åbne pladser, sociale situationer, komme i forretninger, rejse alene med tog, fly, bus, opstå i biograf, fyldt bus, kø ved kasseapparat. - Panikangst optræder ofte. - Angstsymptomer: Autonome: hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed Andre: vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, svimmelhed, dødsfrygt, etc. Socialfobi - Angst i sociale situationer angst for at blive iagttaget af andre lav selvagtelse, frygt for kritik - Angstsymptomer rødmen, frygt for at kaste op, vandladnings- og afføringstrang, hænderrysten Enkelfobi - Angst for særlige situationer eller objekter ex.: - dyr: slanger, edderkopper - naturomgivelser: højder, storm, vand - blod, injektions og kropsbeskadigelse - situationsbetinget: flyvning, elevatorer, lukkede rum, off. toiletter, tandlægebesøg - Angstsymptomer: uforholdsmæssig stor angst anticipatorisk angst betydelig gene af angst og undgåelsesadfærd erkendelse af angst og overdreven undgåelse symptomer begrænset til den frygtede situation og tanken herom. Behandling: - Psykologisk: adfærdsterapi. - Angstdeæmpende medicin: Supplement i starten - Betablokkere: Håndtremor (socialfobi) - SSRI: For udtalt ledsagende panikangst (agorafobi) manan.dk - Side 21 af 59 -

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Nervøse og angstrelaterede tilstande

Nervøse og angstrelaterede tilstande Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010 Baggrund

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser.

MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser. OVERSIGT Hvad er en personlighed? PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Eksempler på personlighedsforstyrrelser. Forelæsning v. Magnus Petersen, dr. med. speciallæge i psykiatri Hvad er problemet. 2 10/04/15 HVAD

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Introduktion til psykiatri

Introduktion til psykiatri Introduktion til psykiatri Jesper Karle Speciallæge, dr. med. PPclinic Temaer Introduktion til det psykiatriske område Psykiatriske diagnoser Psykotiske versus ikke-psykotiske tilstande Gennemgang af de

Læs mere

Patienter med Personlighedsforstyrrelser i Sundhedsvæsenet

Patienter med Personlighedsforstyrrelser i Sundhedsvæsenet Medlemsmøde Lægeforeningen Syddanmark, 31. maj 2011 Patienter med Personlighedsforstyrrelser i Sundhedsvæsenet Hvad er personlighed? Oversigt Personlighed repræsenterer de egenskaber af en person eller

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Personlighed, stress og depression

Personlighed, stress og depression Personlighed, stress og depression Erik Simonsen Forskningschef, overlæge Professor, Ph.d. Dr. h. c. Psykiatrisk Forskningsenhed Roskilde Region Sjælland Roskilde Universitet & Københavns Universitet Aftenens

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge

14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge 14/11/12 Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge Hvad bruger man disse piller til? Angst Apoplexi. Patologisk gråd. Smerter Så hvorfor får 25% af gamle sådanne præparater? Kilde: Lægemiddelstyrelsen:

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Projektive test 22.1.14

Projektive test 22.1.14 Projektive test 22.1.14 KURSUS (dec.,jan.,febr.,marts) Birgitte Bechgaard led.psykolog 1 Disposition Repetition af december oplægget Kort gennemgang af udleverede artikel af Lise Østergaard Test og diagnostik

Læs mere

BPSD. Definitionen lægger op til, at BPSD kun omfatter symptomer, der skyldes demens

BPSD. Definitionen lægger op til, at BPSD kun omfatter symptomer, der skyldes demens BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens) Deskriptiv samlebetegnelse vedtaget ved konsensuskonference i 1999 (IPA) Definition: Symptomer på

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Selvkompetence-Guide

Selvkompetence-Guide Selvkompetence-Guide 1. Formålet med værktøjet Værktøjet er en hjælp til at afklare elevens selvkompetence i forhold til: Opmærksomhed på egne følelser Balanceret følelseshåndtering Bruge egne følelser

Læs mere

Indhold. Forfattere 12 Forord 13. Psykiatriens grundbegreber 15. Den psykiatriske samtale og undersøgelse 33. Kapitel 2

Indhold. Forfattere 12 Forord 13. Psykiatriens grundbegreber 15. Den psykiatriske samtale og undersøgelse 33. Kapitel 2 Indhold Forfattere 12 Forord 13 Kapitel 1 Psykiatriens grundbegreber 15 Symptomer på psykisk sygdom deskriptiv psykopatologi 15 Perceptionsforstyrrelser 16 Tankeforstyrrelser 17 Ændret sindsstemning 21

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse Noter i PSYKIATRI (Noter gjort på baggrund af Psykiatri af Per Vestergaard et al og Akut psykiatri af Sigurd Benjaminsen et al.) Indholdsfortegnelse 1. Psykiatriske grundbegreber s. 2 2. Den psykiatriske

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6.

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. marts 2013 I rusens konsekvens-skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar for at

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Alkohol og depression

Alkohol og depression Alkohol og depression Dansk Selskab for Affektive Sindslidelser 21.11 2013 Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen 1 Alkohol & depression 1998 Artikel Ralf Hemmingsen Ophør med alkoholmisbrug 80 % ville

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

HoNOS Health of the Nation Outcome Scales (Resultatskalaer for folkesundheden)

HoNOS Health of the Nation Outcome Scales (Resultatskalaer for folkesundheden) HoNOS Health of the Nation Outcome Scales (Resultatskalaer for folkesundheden) Dansk oversættelse Juni 1997 Psykiatrisk Forskningsenhed Psykiatrisk Sygehus Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Danmark Tel: (+45)

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere