Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester"

Transkript

1 Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Kvalitets- og serviceniveau Leveringstidspunkt Mojo Mobiles udstyr Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv Nummertildeling Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og trafikdata Tillægsydelser og abonnementsformer A. Elektronisk selvbetjening (kundelogin) Flytning Priser Betaling A. Automatisk Optankning Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse A. Forbrugsmaksimum Kundens misligholdelse (Mojo Mobiles lukkeret) Mojo Mobiles misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af aftalen Opsigelse Ændringer af Mojo Mobiles teletjenester Ændring af betingelser og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse S i d e

2 Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester 1. Aftalen Disse generelle betingelser gælder for aftaler om levering og drift af Mojo Mobiles teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af Mojo Mobile ApS - CVR: (herefter Mojo Mobile). Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler. For hver af Mojo Mobiles tjenester gælder tjenestespecifikke betingelser i supplement til nærværende generelle betingelser (herefter tjenestespecifikke betingelser). For visse abonnementsformer/produkter, rabataftaler og tillægsydelser, jf. pkt. 9, gælder endvidere særskilte tillægsbetingelser i tillæg til de tjenestespecifikke betingelser og/eller nærværende generelle betingelser (herefter tillægsbetingelser). Ved modstrid mellem betingelserne gælder, at tillægsbetingelser går forud for tjenestespecifikke betingelser, som igen går forud for nærværende generelle betingelser. En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter følgende: Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten. Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som kunden har valgt. Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), jf. pkt. 9. Det fremgår af Mojo Mobiles ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes pr. , jf. pkt. 1.A. Ordrebekræftelsen er sammen med betingelser og priser grundlaget for aftalen mellem kunden og Mojo Mobile. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske under kundelogin eller ved henvendelse til Mojo Mobile. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har en adresse. Meddelelser fra Mojo Mobile til kunden vedrørende kundens aftaler med Mojo Mobile, sendes via til den adresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 2.A. Meddelelser fra Mojo Mobile omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger, og meddelelser vedrørende kundens aftaler med Mojo Mobile, herunder varsling om væsentlige ændringer af priser, rykkere og betingelser, jf. pkt. 19. Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. Mojo Mobile kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. Meddelelser mv., som kunden modtager pr. til den aftalte adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Mojo Mobile frem til den aftalte adresse. Ved ændring af kundens adresse skal kunden straks give Mojo Mobile meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte adresse, er Mojo Mobile berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til kunden. 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er privatkunde (forbruger), kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på Mojo Mobiles' forretningssted eller hos forhandlere af Mojo Mobile's tjenester. Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at Mojo Mobile påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede, når Mojo Mobile påbegynder leveringen, jf. pkt Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er kunden (abonnenten) og Mojo Mobile - CVR: Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af betingelserne. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Er kunden en privatkunde eller en enkeltmandsvirksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Mojo Mobile oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse. Enkeltmandsvirksomheder skal desuden oplyse CVR nummer. Mojo Mobile kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. 2 S i d e

3 Kun myndige personer kan indgå aftale med Mojo Mobile. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Mojo Mobile oplysning om virksomhedens navn, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVR nummer samt adresse. Kunden skal efter Mojo Mobiles anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Mojo Mobile kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og Mojo Mobiles registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Mojo Mobile meddelelse herom. 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til Mojo Mobile. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger Mojo Mobile på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i Mojo Mobiles ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat. 5. Mojo Mobiles udstyr Der udleveres som udgangspunkt ikke udstyr fra Mojo Mobile til brug af Mojo Mobiles' tjenester. 6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv. Kunden skal sikre, at forbindelsen til det offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til det offentlige telenet, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod Mojo Mobile eller Mojo Mobiles medarbejdere. Kunden skal sikre, at udstyr (computere, teleterminaludstyr eller andre former for kommunikationsudstyr), der tilsluttes det offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminal-udstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet og tjenester, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne net (teleinstallation til eget brug fx ekstra telefon-stik), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med det offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 7. Nummertildeling Mojo Mobile tildeler kunden et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. Mojo Mobile er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Mojo Mobile kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre, også kaldt Guldnumre. Ved abonnement på telefonitjenester kan kunden mod betaling indgå aftale om tildeling af en nummerserie. Tildelte nummerserier til brug for telefonitjenester skal opsiges samlet og kan ikke deles i enkeltnumre. 3 S i d e

4 8. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og trafikdata Mojo Mobile registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og trafikdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. kundens navn og adresse, kundens eget nummer eller IP-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere simkortets nummer (IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. Endvidere registreres telefonnummer (MSISDN) til brug for korrekt taksering og opkrævning ved Mojo Mobiles services og tjenester. For internettjenester registrerer Mojo Mobile endvidere serienummer på kundens udstyr (MAC-adresse) samt IP-adresser på kunder, der opfanges i Mojo Mobiles virus- og spamfiltre. 9. Tillægsydelser og abonnementsformer For tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) gælder i visse tilfælde særskilte tillægsbetingelser til de tjenestespecifikke betingelser og/eller nærværende generelle betingelser, jf. pkt. 1. Betingelser for tillægsydelser kan endvidere indgå i de tjenestespecifikke betingelser. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsbetingelser, jf. pkt A. Elektronisk selvbetjening (kundelogin) Kunden får adgang til en personlig side på Mojo Mobiles hjemmeside ved at benytte kundens personlige brugernavn og adgangskode. Kundens udveksling af data med Mojo Mobile via elektronisk selvbetjening sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kunden kan bl.a. benytte følgende tillægsydelser via elektronisk selvbetjening: Oversigt over kundens eksisterende aftaler med Mojo Mobile Saldooplysning Takstopdelt forbrug (forbrugsoversigt) Specificeret forbrug (opkaldslister) Tyverispærring Kunden har endvidere adgang til at foretage følgende bestillinger via elektronisk selvbetjening: Ændring af abonnement Tilmelding/Framelding af standard services og ekstra services Ændring af kundedata, herunder den aftalte adresse, jf. pkt. 2.A. Hvis kunden har glemt den oprindelige adgangskode til elektronisk selvbetjening, kan ny adgangskode oplyses til kunden via til den aftalte e- mail adresse, jf. pkt. 1.A. 10. Flytning Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) anvendelse. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse. 11. Priser Mojo Mobile fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1. Mojo Mobile kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Mojo Mobile opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås på Mojo Mobiles hjemmeside eller ved henvendelse til Mojo Mobile. 12. Betaling Beløb, som kunden skal betale i henhold til abonnementsaftalen trækkes løbende fra kundens personlige konto hos Mojo Mobile (herefter kundens Mojo Mobile konto) også selvom saldoen derved bliver negativ. Kunden er ved løbende indbetaling til kontoen forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv. Kunden kan have en eller flere konti hos Mojo Mobile. Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort, som kan benyttes til indbetaling til Mojo Mobile via internettet. 4 S i d e

5 Ved forud betaling udsender Mojo Mobile ikke regninger til kunden. Fakturaer og specifikation af kundens forbrug af forbrugstakserede tjenester er tilgængelig via elektronisk selvbetjening, jf. pkt. 9.A. Oprettelsesafgift trækkes fra kundens Mojo Mobile konto i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgifter trækkes fra kundens Mojo Mobile konto fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker månedsvis forud. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende fra kundens Mojo Mobile konto. For forbrugstakserede tjenester opdateres kundens Mojo Mobile konto som regel indenfor 24 timer. I visse tilfælde f.eks. ved roamede opkald eller opkald til særtjenester, kan opdateringen dog ske med yderligere forsinkelser. Når kundens Mojo Mobile konto nærmer sig 0 kr., vil Mojo Mobile sende meddelelser herom pr. sms til kundens mobilnummer og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, at opdatering af kundens Mojo Mobile konto sker med en vis forsinkelse, jf. ovenfor om opdateringshyppighed. Kunden hæfter for forbrug ud over det forudbetalte beløb, uanset om Mojo Mobile har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og Mojo Mobile kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger heraf. Hvis kunden misligholder sin forpligtelse til at sikre, at saldoen på kundens Mojo Mobile konto altid er positiv, sender Mojo Mobile en besked pr. e- mail til kunden om at saldoen er negativ. Hvis saldoen på kundens Mojo Mobile konto har været negativ i 5 dage eller bliver negativ med 200 kr., er Mojo Mobile umiddelbart herefter berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, herunder så der spærres for udgående opkald, sms, mms, data mv. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens Mojo Mobile konto sikres, at kontoens saldo igen er positiv. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Mojo Mobile kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve morarenter fra det tidspunkt, hvor saldoen på kundens Mojo Mobile konto bliver negativ, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Mojo Mobile er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sagen til inkasso. 12.A. Automatisk Optankning Kunden kan tilmelde sig Automatisk Optankning via Mojo Mobiles hjemmeside. Ved Automatisk Optankning sker der automatisk overførsel fra kundens betalingskort til kundens Mojo Mobile konto af et af kunden valgt fast beløb (optankningsbeløbet), med tillæg af eventuel negativ saldo og tillæg af kortgebyr for det valgte betalingskort. Den automatiske overførsel sker når Mojo Mobile konstaterer, at saldoen på kundens Mojo Mobile konto er 0 kr. eller negativ. Hvis kunden abonnerer på tjenester uden forbrugstaksering skal optankningsbeløbet dække abonnementsbetalingen for tjenesten. Såfremt summen af det faste optankningsbeløb og en evt. negativ saldo overstiger kr ,00 overfører Mojo Mobile dog maksimalt kr ,00 pr. dag fra kundens betalingskort til kundens Mojo Mobile konto. Efter hver Automatisk Optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Optankning, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra Mojo Mobile, når kundens Mojo Mobile konto nærmer sig 0 kr., jf. pkt. 12, ligesom tilmelding til Automatisk Optankning og tilmelding til saldokontrol ikke kan kombineres. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Optankning, og den automatiske optankning ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Mojo Mobile anser herefter aftalen om Automatisk Optankning for at være bortfaldet. Pkt. 12 finder i øvrigt anvendelse, når kundens Mojo Mobile konto bliver negativ. Ved tilmelding til Automatisk Optankning registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskort-oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort, på vegne af Mojo Mobile. Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskort-oplysningerne ved gentilmelding af Automatisk Optankning. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig Automatisk Optankning. 13. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse Mojo Mobile kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. 5 S i d e

6 Hvis Mojo Mobile ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Mojo Mobile berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Mojo Mobile. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 13.A. Forbrugsmaksimum For forbrugstakserede tjenester, kan Mojo Mobile som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele kunden et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at Mojo Mobile kontakter kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr. Mojo Mobile kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. 14. Kundens misligholdelse (Mojo Mobiles lukkeret) For forbrugstakserede tjenester, er Mojo Mobile berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Mojo Mobile endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde Mojo Mobiles krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. B. Oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Saldoen på kundens Mojo Mobile konto er negativ og abonnementsafgifter, forbrugsafgifter mv. betales ikke efter Mojo Mobiles fremsendelse af meddelelse herom til kunden. D. Kunden undlader efter krav fra Mojo Mobile herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i det offentlige telenet, jf. pkt. 6. E. Kunden udøver chikane mod Mojo Mobile eller Mojo Mobiles medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i Mojo Mobiles offentlige telenet, jf. pkt. 6. F. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til Mojo Mobiles offentlige telenet, jf. pkt. 6, og undlader efter krav fra Mojo Mobile herom at frakoble eller afbryde udstyret. G. Kunden undlader efter krav fra Mojo Mobile herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i Mojo Mobiles offentlige telenet, jf. pkt. 6. H. Mojo Mobile afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A. I. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller -adresse, jf. pkt. 2.A. J. Kunden er taget under konkursbehandling. K. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra Mojo Mobile. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Mojo Mobile snarest genåbning af forbindelsen. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Mojo Mobile opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. Mojo Mobile er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på Mojo Mobiles teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt. 6 S i d e

7 15. Mojo Mobiles misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning Kunden kan anmelde fejl til Mojo Mobiles kundeservice (telefonnummer ). Ved opkald til Mojo Mobiles kundeservice betales almindelige forbrugstakst. Mojo Mobile afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i det offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, jf. pkt. 5 og pkt. 6, er Mojo Mobile berettiget til at fakturere kunden for Mojo Mobiles udgifter til fejlsøgning. 15.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis Mojo Mobile ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i det offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager Mojo Mobile efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet. For mobiltjenester gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 15.C. Erstatningsansvar Mojo Mobile er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Mojo Mobile eller nogen, som Mojo Mobile har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af det offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Mojo Mobile har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl. D. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. E. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten. 15.D. Force majeure Mojo Mobile er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Mojo Mobiles kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Mojo Mobiles egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. 16. Overdragelse af aftalen Kunden kan med Mojo Mobiles samtykke overdrage (abonnements)aftalen til en ny kunde, jf. pkt. 2. Mojo Mobile kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. Den nye og den gamle kunde og Mojo Mobile aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den gamle kunde har betalt forfalden gæld, og når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres Mojo Mobiles mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. Mojo Mobile er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. Mojo Mobile kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen eller dele heraf til et med Mojo Mobile koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af Mojo Mobiles aktiviteter til tredjemand. 17. Opsigelse Kunden kan opsige aftalen uden varsel, med mindre kunden har indgået aftale om en bindingsperiode. 7 S i d e

8 Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er aftalen uopsigelig fra kundens side i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse. Det fremgår af ordrebekræftelsen, om der er aftalt en bindingsperiode. Kunden kan med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Kunden kan endvidere - mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug i bindingsperioden - opsige aftalen med omgående virkning. Opsigelse kan ske skriftligt ved at sende et brev eller en til kundeservice. Mojo Mobile bekræfter kundens opsigelse pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Ved Mojo Mobiles varsling af ændring af betingelser og priser, jf. pkt. 19, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Mojo Mobile opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb. Kunden kan ved opsigelse få tilbagebetalt ubrugte forudbetalte beløb, som kunden har indbetalt til kundens Mojo Mobile konto, jf. pkt. 12. Kunden kan ikke få tilbagebetalt beløb, som Mojo Mobile eventuelt har tilført kundens Mojo Mobile konto. Mojo Mobiles tilbagebetaling gennemføres ca. 30 dage efter Mojo Mobiles modtagelse af opsigelsen til et bankkontonummer, som kunden oplyser overfor Mojo Mobile. Mojo Mobile kan opkræve et gebyr for opgørelse af kundens aftale. Kunden kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned. Mojo Mobile bekræfter pr. mail kundens opsigelse. Mojo Mobile kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14. Mojo Mobile kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder, herunder hvis Mojo Mobile ophører med at udbyde tjenesten. Hvis Mojo Mobile helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, som Mojo Mobile ikke er forpligtet til at udbyde, kan Mojo Mobile opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel. Hvis kunden i 6 måneder i træk ikke har brugt mobiltjenesten på en måde, som medfører taksering over for kunden, kan Mojo Mobile opsige abonnementsaftalen med mindst 1 måneds varsel. 18. Ændringer af Mojo Mobiles teletjenester Mojo Mobile er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Mojo Mobiles teletjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Mojo Mobile tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Mojo Mobile skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten. 19. Ændring af betingelser og priser Mojo Mobile kan ændre disse betingelser, supplerende tjenestespecifikke betingelser, særskilte tillægsbetingelser samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A, og på Mojo Mobiles hjemmeside Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Mojo Mobiles hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Mojo Mobiles prislister. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og Mojo Mobile om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Mojo Mobile. Mojo Mobile træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Mojo Mobiles afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. 8 S i d e

9 Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 21. Ikrafttrædelse Disse betingelser træder i kraft den 1. februar S i d e

10 Tillægsvilkår for Mojo Mobile Februar Tillægsaftalen For aftaler om kundens brug af Mojo Mobile's mobiltjenester via forudbetalte kort (Mojo Mobile) online gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for Mojo Mobile's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene, går disse særskilte tillægsvilkår for forudbetalte kort forud. Indholdet af abonnementsformen forudbetalte kort (Mojo Mobile) online er beskrevet på mojomobile.dk. Abonnementsformen forudbetalte kort (Mojo Mobile) online indebærer bl.a. følgende: Særlige vilkår om taksering, jf. pkt. 3. Særlige vilkår om forbrugskontrol, jf. pkt. 4. Mulighed for automatisk optankning, jf. pkt. 5. Særlige vilkår for forbrug i udlandet (roaming), jf. pkt. 6. Adgang til at bruge indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 7. Adgang til at bruge Mojo Mobile's mobildatatjenester, jf. pkt. 8. Ved brug af Mojo Mobile's mobiltjenester via forudbetalte kort forudbetaler kunden et fast engangsbeløb, som dækker den samlede mobiltjeneste inklusive et vist antal minutters eller sekunders samtaleforbrug. Beløbet indsættes på kundens saldo. Ved brug af det forudbetalte kort opkræves forbrugsafgifter, og betalingen sker ved nedskrivning af kundens saldo på det forudbetalte kort. Det forudbetalte kort kan genoplades, jf. pkt. 12. Aftalen om det forudbetalte kort indgås mellem kunden og Mojo Mobile. Kundens aftale og brug af tjenesten må ikke uden forudgående og særskilt aftale med Mojo Mobile anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller en eventuel bruger. Oplysning om de til enhver tid værende priser for forudbetalte kort fås ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile. Det er ikke muligt at kombinere forudbetalte kort med andre af Mojo Mobile's services. Oplysning om de betalingskort og indbetalingsmuligheder der kan benyttes til det forudbetalte kort kan fås ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile eller på mojomobile.dk. 2. Anvendelsesmuligheder for forudbetalte kort Forudbetalte kort kan benyttes til opkald og sms/mms fra Danmark og visse steder i udlandet via udenlandske mobiloperatørers net, jf. pkt. 6 om roaming. Forudbetalte kort kan endvidere anvendes til brug af Mojo Mobile s mobile datatjenester, jf. pkt. 8. Forudbetalte kort kan ikke anvendes til opkald ved brug af frit operatørvalg, opkald til Mojo Mobile Kortet samt lignende tjenester. Forudbetalte kort kan kun viderestilles til Mobilsvar. Under kundens ophold i udlandet vil viderestilling til Mobilsvar dog alene kunne finde sted, hvis kunden har indstillet terminalen til ubetinget viderestilling eller viderestilling ved slukket. Forudbetalte kort kan benyttes af enhver, der er i besiddelse af det forudbetalte kort (SIM-kortet), og som kender PIN-koden. Saldooplysninger kan oplyses via telefonnummer eller på mojomobile.dk. 3. Taksering af samtaler For aftaler om forudbetalte kort (Mojo Mobile) online beregnes og takseres kundens forbrug af samtaler enten pr. påbegyndt minut (minuttaksering) eller pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering). Takseringsformen oplyses i forbindelse med kundens seneste køb af taletid og vil gælde for hele kundens saldo på det forudbetalte kort. Kundens forbrug af samtaler i udlandet (roaming) beregnes og takseres som beskrevet i pkt. 6. Uanset ovenstående beregnes og takseres opkald til 118 og til numre, der begynder med 90 pr. påbegyndt sekund.

11 4. Forbrugskontrol Kunden er ved løbende indbetalinger forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen er positiv. Det forudbetalte kort bliver spærret når beløbet på kortet er på -200 kr. Der kan dog være forsinkelser på opdatering af kundens forudbetalte saldo, hvilket kan bevirke, at kundens saldo kan blive negativ. Kunden hæfter for forbrug udover det forudbetalte beløb. Spærringen ophæves automatisk når saldoen på det forudbetalte kort igen er positiv. Hvis kunden ikke indbetaler det skyldige beløb inden 25 dage vil kunden få tilsendt en regning. Kunden modtager en sms og når saldoen nærmer sig 0 kr. 5. Automatisk optankning Kunden kan tilmelde sig løbende automatisk optankning ved henvendelse til Mojo Mobile kundeservice eller på mojomobile.dk. Mojo Mobile er berettiget til at kræve et gebyr, hver gang Mojo Mobile foretager en automatisk optankning. Ved automatisk optankning sker automatisk overførsel af et af kunden valgt fast beløb med tillæg af eventuel negativ saldo på kundens forudbetalte kort. Den automatiske overførsel sker, når Mojo Mobile konstaterer, at saldoen på kundens forudbetalte kort er 0 kr. eller negativ, eller at saldoen når et af kunden valgt positivt beløb. Efter hver optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms og pr. . Ved kundens tilmelding til automatisk optankning registrerer og opbevarer Mojo Mobile de nødvendige betalingskort oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort. Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskortoplysningerne. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig automatisk optankning. Hvis kunden har tilmeldt sig automatisk optankning, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra Mojo Mobile, når kundens saldo nærmer sig 0 kr. Hvis den automatiske optankning ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse pr Forbrug i udlandet (Roaming) Forudbetalte kort kan benyttes visse steder i udlandet via udenlandske mobiludbyderes net (roaming), hvis Mojo Mobile har indgået aftale om roaming via forudbetalte kort med udbyderne af disse udenlandske net. Oplysning om, hvilke udenlandske mobilnet kunden kan benytte, kan fås på mojomobile.dk. Det er alene muligt at foretage opkald internt i det land, kunden opholder sig i, samt til Danmark. Betaling for brug af udenlandske mobiludbyders net (roaming-afgifter) sker ved nedskrivning af kundens saldo på det forudbetalte kort. Der opkræves roamingafgifter både for kald, som kunden modtager, og kald som kunden selv foretager. Kundens forbrug af samtaler i EU og Norden beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering), dog således at der for kald som kunden selv foretager takseres for minimum 30 sekunder pr. påbegyndt kald. Kundens forbrug af øvrige samtaler i udlandet beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Mojo Mobile spærrer for udgående kald, hvis saldoen på det forudbetalte kort er lavere end minutprisen for det kald, som kunden foretager. Det samme gør sig gældende ved modtagelse af indgående kald. For afsendelse af sms/mms under ophold i udlandet kræves, at saldoen på det forudbetalte kort udgør minimum 35 kr. Det kan dog forekomme, at saldoen er mindre end 35 kr. før spærring for afsendelse af sms/mms finder sted. Der kan ikke foretages opkald til det forudbetalte kort efter udløbet af den forudbetalte samtaletid, jf. dog pkt. 4 om forbrugskontrol, samt pkt. 12.

12 Mojo Mobile er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. Mojo Mobile er herunder heller ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata, jf. pkt. 8 i Mojo Mobile s Generelle Vilkår. Mojo Mobile kan lukke for adgangen til roaming ved kundens manglende betaling af tilsendte regninger, samt hvis kundens saldo ofte er 0 kr. Pkt. 14 i Mojo Mobile's Generelle Vilkår finder endvidere anvendelse. Kunden kan ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile fravælge muligheden for roaming. 7. Indholdstakserede tjenester Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms og mms. Kunden kan eksempelvis købe en indholdstakseret tjeneste ved angivelse af en bestemt bestillingskode i en sms til et bestemt firecifret nummer (applikationskode) eller via internettet. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder, vejrudsigter, mobil TV, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Tjenesterne koster et beløb udover det, som kunden normalt betaler i forbrugstakst for at sende sms/mms. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Beløbsgrænserne for de forskellige kategorier af indholdstakserede tjenester (f.eks. abonnementstjenester, konkurrencer osv.) kan findes på Mojo Mobile's hjemmeside eller fås ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile. Det er kundens ansvar at sikre, at dennes mobiltelefon understøtter den bestilte tjeneste. Indholdstakserede tjenester udbydes både af Mojo Mobile selv og af andre indholdsudbydere. I begge tilfælde opkræves betalingen for tjenesterne af Mojo Mobile. Beløbet fratrækkes saldoen på det forudbetalte kort. Dette gælder både i de tilfælde, hvor indholdstakserede tjenester leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., og i de tilfælde, hvor indholdstakserede tjenester ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Kunden modtager kvittering pr. sms for alle enkeltstående køb med en værdi over 75 kr., for alle abonnementsbaserede tjenester uanset beløb, samt for alle tjenester og varer der ikke leveres direkte på mobiltelefonen. Mojo Mobile tilbyder kunden en række muligheder for at sikre kunden kontrol med udgifterne til køb af indholdstakserede tjenester, herunder spærring for indholdstakserede tjenester. Mojo Mobile kan lukke for adgangen til indholdstakserede tjenester ved kundens manglende betaling af tilsendte regninger, samt hvis kundens saldo ofte er 0 kr. Pkt. 14 i Mojo Mobile's generelle vilkår finder endvidere anvendelse. Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile. Kundeservice for Mojo Mobile kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile, jf. pkt. 20 i Mojo Mobile's Generelle vilkår. 8. Mojo Mobile s mobildatatjenester Forudbetalte kort kan anvendes til brug af Mojo Mobile's mobildatatjenester, jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for Mojo Mobile s mobiltjenester, dog kun hvis kundens forudbetalte kort er aktiveret første gang efter 1. februar For benyttelse af mobildatatjenester opkræves forbrugsafgifter, som beregnes efter størrelsen af den datamængde, som kunden sender eller modtager, jf. pkt. 6.A i abonnementsvilkår for Mojo Mobile s mobiltjenester. Betalingen sker ved nedskrivning af kundens saldo på det forudbetalte kort. Mojo Mobile afbryder uden forudgående varsel igangværende brug af mobildatatjenester, når den forudbetalte samtaletid er opbrugt. Kunden kan ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile eller på mojomobile.dk fravælge muligheden for brug af mobildatatjenester via kundens forudbetalte kort.

13 9. Særlige forhold vedrørende SIM-kortet Kunden modtager ved indgåelse af aftalen et SIM-kort, hvortil der er knyttet 2 hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Personal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUK-kode benyttes for at forhindre misbrug af SIM-kortet. SIM-kortet, PIN-koden og PUKkoden bør opbevares hver for sig på en sikker måde. Kunden modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelsen af SIM-kortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at SIM-kortet kan benyttes. Kunden kan selv ved en procedure, der fremgår af terminaludstyrets brugsanvisning, ændre sin PIN-kode. Mojo Mobile anbefaler, at PIN-koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. SIM-kortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, blokeres SIM-kortet. I tilfælde af, at SIM-kortet bortkommer hæfter kunden selv for eventuel uberettiget brug af SIM-kortet. Det er muligt at spærre SIM-kortet ved tyveri eller lignende ved opkald til spær telefon service på telefonnummer Behandling af kundeoplysninger, hemmeligt nummer og nummeroplysningsdata Ved indgåelse af aftaler om forudbetalte kort (Mojo Mobile) online skal kunden indtast navn, adresse, cpr. nummer og -adresse. Kundens telefonnummer overføres med henblik på nummervisning hos den kaldte kunde, herunder i forbindelse med afsendelse af sms eller mms. Hvis kunden oplyser sine nummeroplysningsdata til Mojo Mobile har kunden mulighed for at anmode om hemmeligt eller udeladt nummer med de konsekvenser, som følger heraf, jf. abonnementsvilkår for Mojo Mobile's mobiltjeneste, pkt. 4 (videregivelse af nummeroplysningsdata), pkt. 5.C (Nummervisning) og pkt. 5.D (sms og mms). Ved ændring af kundens nummeroplysningsdata skal kunden give Mojo Mobile meddelelse herom. 11. Nummertildeling Kunden har ved indgåelse af aftale om forudbetalte kort (Mojo Mobile) online mulighed for at vælge nyt telefonnummer eller beholde sit nuværende telefonnummer. 12. Gyldighed, genopladning og refusion Det forudbetalte kort aktiveres første gang kunden foretager et opkald. Det forudbetalte kort lukkes efter 180 dages inaktivitet på kortet. Kunden vil modtage en herom inden kortet lukkes. Herefter lukkes kortet helt og telefonnummeret samt Mobilsvar-nummeret inddrages, medmindre kortet benyttes igen. Kunden kan - ved indbetaling til Mojo Mobile via Heymobile - genoplade det forudbetalte kort med ny forudbetalt samtaletid, medmindre kortet er lukket. Ved genopladning indsættes den nye forudbetalte samtaletid. Når det forudbetalte kort er helt lukket efter 180 dage, kan ubrugte restbeløb refunderes i indtil 360 dage. Udgør restbeløbet mere end hvad kunden har forudbetalt udbetales maksimalt et beløb svarende til kundens forudbetaling. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr for udbetaling af restbeløbet.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.1. Aftalen generelt... 2 1.2. OiSTER og Dig ved køb af Startpakke.... 2 1.3. Gyldighed... 2

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.2 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Gældende fra 9. september 2014 Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår. Aftalens omfang

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd juni 2014 Version 1 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode og fornyelse... 2 2. Indhold

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Generelle betingelser for erhverv

Generelle betingelser for erhverv Generelle betingelser for erhverv I det følgende benyttes Telenor om ethvert selskab i Telenor Danmark Holding A/S koncernen. Betegnelsen Kunden benyttes om enhver kunde, der har indgået aftale om levering

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere