Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester"

Transkript

1 Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Kvalitets- og serviceniveau Leveringstidspunkt Mojo Mobiles udstyr Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv Nummertildeling Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og trafikdata Tillægsydelser og abonnementsformer A. Elektronisk selvbetjening (kundelogin) Flytning Priser Betaling A. Automatisk Optankning Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse A. Forbrugsmaksimum Kundens misligholdelse (Mojo Mobiles lukkeret) Mojo Mobiles misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af aftalen Opsigelse Ændringer af Mojo Mobiles teletjenester Ændring af betingelser og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse S i d e

2 Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester 1. Aftalen Disse generelle betingelser gælder for aftaler om levering og drift af Mojo Mobiles teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af Mojo Mobile ApS - CVR: (herefter Mojo Mobile). Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler. For hver af Mojo Mobiles tjenester gælder tjenestespecifikke betingelser i supplement til nærværende generelle betingelser (herefter tjenestespecifikke betingelser). For visse abonnementsformer/produkter, rabataftaler og tillægsydelser, jf. pkt. 9, gælder endvidere særskilte tillægsbetingelser i tillæg til de tjenestespecifikke betingelser og/eller nærværende generelle betingelser (herefter tillægsbetingelser). Ved modstrid mellem betingelserne gælder, at tillægsbetingelser går forud for tjenestespecifikke betingelser, som igen går forud for nærværende generelle betingelser. En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter følgende: Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten. Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som kunden har valgt. Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), jf. pkt. 9. Det fremgår af Mojo Mobiles ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes pr. , jf. pkt. 1.A. Ordrebekræftelsen er sammen med betingelser og priser grundlaget for aftalen mellem kunden og Mojo Mobile. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske under kundelogin eller ved henvendelse til Mojo Mobile. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har en adresse. Meddelelser fra Mojo Mobile til kunden vedrørende kundens aftaler med Mojo Mobile, sendes via til den adresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 2.A. Meddelelser fra Mojo Mobile omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger, og meddelelser vedrørende kundens aftaler med Mojo Mobile, herunder varsling om væsentlige ændringer af priser, rykkere og betingelser, jf. pkt. 19. Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. Mojo Mobile kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. Meddelelser mv., som kunden modtager pr. til den aftalte adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Mojo Mobile frem til den aftalte adresse. Ved ændring af kundens adresse skal kunden straks give Mojo Mobile meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte adresse, er Mojo Mobile berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til kunden. 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er privatkunde (forbruger), kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på Mojo Mobiles' forretningssted eller hos forhandlere af Mojo Mobile's tjenester. Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at Mojo Mobile påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede, når Mojo Mobile påbegynder leveringen, jf. pkt Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er kunden (abonnenten) og Mojo Mobile - CVR: Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af betingelserne. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Er kunden en privatkunde eller en enkeltmandsvirksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Mojo Mobile oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse. Enkeltmandsvirksomheder skal desuden oplyse CVR nummer. Mojo Mobile kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. 2 S i d e

3 Kun myndige personer kan indgå aftale med Mojo Mobile. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Mojo Mobile oplysning om virksomhedens navn, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVR nummer samt adresse. Kunden skal efter Mojo Mobiles anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Mojo Mobile kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og Mojo Mobiles registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Mojo Mobile meddelelse herom. 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til Mojo Mobile. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger Mojo Mobile på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i Mojo Mobiles ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat. 5. Mojo Mobiles udstyr Der udleveres som udgangspunkt ikke udstyr fra Mojo Mobile til brug af Mojo Mobiles' tjenester. 6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv. Kunden skal sikre, at forbindelsen til det offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til det offentlige telenet, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod Mojo Mobile eller Mojo Mobiles medarbejdere. Kunden skal sikre, at udstyr (computere, teleterminaludstyr eller andre former for kommunikationsudstyr), der tilsluttes det offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminal-udstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet og tjenester, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne net (teleinstallation til eget brug fx ekstra telefon-stik), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med det offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 7. Nummertildeling Mojo Mobile tildeler kunden et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. Mojo Mobile er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Mojo Mobile kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre, også kaldt Guldnumre. Ved abonnement på telefonitjenester kan kunden mod betaling indgå aftale om tildeling af en nummerserie. Tildelte nummerserier til brug for telefonitjenester skal opsiges samlet og kan ikke deles i enkeltnumre. 3 S i d e

4 8. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og trafikdata Mojo Mobile registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og trafikdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. kundens navn og adresse, kundens eget nummer eller IP-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere simkortets nummer (IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. Endvidere registreres telefonnummer (MSISDN) til brug for korrekt taksering og opkrævning ved Mojo Mobiles services og tjenester. For internettjenester registrerer Mojo Mobile endvidere serienummer på kundens udstyr (MAC-adresse) samt IP-adresser på kunder, der opfanges i Mojo Mobiles virus- og spamfiltre. 9. Tillægsydelser og abonnementsformer For tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) gælder i visse tilfælde særskilte tillægsbetingelser til de tjenestespecifikke betingelser og/eller nærværende generelle betingelser, jf. pkt. 1. Betingelser for tillægsydelser kan endvidere indgå i de tjenestespecifikke betingelser. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsbetingelser, jf. pkt A. Elektronisk selvbetjening (kundelogin) Kunden får adgang til en personlig side på Mojo Mobiles hjemmeside ved at benytte kundens personlige brugernavn og adgangskode. Kundens udveksling af data med Mojo Mobile via elektronisk selvbetjening sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kunden kan bl.a. benytte følgende tillægsydelser via elektronisk selvbetjening: Oversigt over kundens eksisterende aftaler med Mojo Mobile Saldooplysning Takstopdelt forbrug (forbrugsoversigt) Specificeret forbrug (opkaldslister) Tyverispærring Kunden har endvidere adgang til at foretage følgende bestillinger via elektronisk selvbetjening: Ændring af abonnement Tilmelding/Framelding af standard services og ekstra services Ændring af kundedata, herunder den aftalte adresse, jf. pkt. 2.A. Hvis kunden har glemt den oprindelige adgangskode til elektronisk selvbetjening, kan ny adgangskode oplyses til kunden via til den aftalte e- mail adresse, jf. pkt. 1.A. 10. Flytning Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) anvendelse. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse. 11. Priser Mojo Mobile fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1. Mojo Mobile kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Mojo Mobile opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås på Mojo Mobiles hjemmeside eller ved henvendelse til Mojo Mobile. 12. Betaling Beløb, som kunden skal betale i henhold til abonnementsaftalen trækkes løbende fra kundens personlige konto hos Mojo Mobile (herefter kundens Mojo Mobile konto) også selvom saldoen derved bliver negativ. Kunden er ved løbende indbetaling til kontoen forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv. Kunden kan have en eller flere konti hos Mojo Mobile. Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort, som kan benyttes til indbetaling til Mojo Mobile via internettet. 4 S i d e

5 Ved forud betaling udsender Mojo Mobile ikke regninger til kunden. Fakturaer og specifikation af kundens forbrug af forbrugstakserede tjenester er tilgængelig via elektronisk selvbetjening, jf. pkt. 9.A. Oprettelsesafgift trækkes fra kundens Mojo Mobile konto i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgifter trækkes fra kundens Mojo Mobile konto fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker månedsvis forud. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende fra kundens Mojo Mobile konto. For forbrugstakserede tjenester opdateres kundens Mojo Mobile konto som regel indenfor 24 timer. I visse tilfælde f.eks. ved roamede opkald eller opkald til særtjenester, kan opdateringen dog ske med yderligere forsinkelser. Når kundens Mojo Mobile konto nærmer sig 0 kr., vil Mojo Mobile sende meddelelser herom pr. sms til kundens mobilnummer og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, at opdatering af kundens Mojo Mobile konto sker med en vis forsinkelse, jf. ovenfor om opdateringshyppighed. Kunden hæfter for forbrug ud over det forudbetalte beløb, uanset om Mojo Mobile har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og Mojo Mobile kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger heraf. Hvis kunden misligholder sin forpligtelse til at sikre, at saldoen på kundens Mojo Mobile konto altid er positiv, sender Mojo Mobile en besked pr. e- mail til kunden om at saldoen er negativ. Hvis saldoen på kundens Mojo Mobile konto har været negativ i 5 dage eller bliver negativ med 200 kr., er Mojo Mobile umiddelbart herefter berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, herunder så der spærres for udgående opkald, sms, mms, data mv. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens Mojo Mobile konto sikres, at kontoens saldo igen er positiv. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Mojo Mobile kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve morarenter fra det tidspunkt, hvor saldoen på kundens Mojo Mobile konto bliver negativ, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Mojo Mobile er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sagen til inkasso. 12.A. Automatisk Optankning Kunden kan tilmelde sig Automatisk Optankning via Mojo Mobiles hjemmeside. Ved Automatisk Optankning sker der automatisk overførsel fra kundens betalingskort til kundens Mojo Mobile konto af et af kunden valgt fast beløb (optankningsbeløbet), med tillæg af eventuel negativ saldo og tillæg af kortgebyr for det valgte betalingskort. Den automatiske overførsel sker når Mojo Mobile konstaterer, at saldoen på kundens Mojo Mobile konto er 0 kr. eller negativ. Hvis kunden abonnerer på tjenester uden forbrugstaksering skal optankningsbeløbet dække abonnementsbetalingen for tjenesten. Såfremt summen af det faste optankningsbeløb og en evt. negativ saldo overstiger kr ,00 overfører Mojo Mobile dog maksimalt kr ,00 pr. dag fra kundens betalingskort til kundens Mojo Mobile konto. Efter hver Automatisk Optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Optankning, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra Mojo Mobile, når kundens Mojo Mobile konto nærmer sig 0 kr., jf. pkt. 12, ligesom tilmelding til Automatisk Optankning og tilmelding til saldokontrol ikke kan kombineres. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Optankning, og den automatiske optankning ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Mojo Mobile anser herefter aftalen om Automatisk Optankning for at være bortfaldet. Pkt. 12 finder i øvrigt anvendelse, når kundens Mojo Mobile konto bliver negativ. Ved tilmelding til Automatisk Optankning registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskort-oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort, på vegne af Mojo Mobile. Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskort-oplysningerne ved gentilmelding af Automatisk Optankning. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig Automatisk Optankning. 13. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse Mojo Mobile kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. 5 S i d e

6 Hvis Mojo Mobile ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Mojo Mobile berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Mojo Mobile. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 13.A. Forbrugsmaksimum For forbrugstakserede tjenester, kan Mojo Mobile som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele kunden et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at Mojo Mobile kontakter kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr. Mojo Mobile kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. 14. Kundens misligholdelse (Mojo Mobiles lukkeret) For forbrugstakserede tjenester, er Mojo Mobile berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Mojo Mobile endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde Mojo Mobiles krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. B. Oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Saldoen på kundens Mojo Mobile konto er negativ og abonnementsafgifter, forbrugsafgifter mv. betales ikke efter Mojo Mobiles fremsendelse af meddelelse herom til kunden. D. Kunden undlader efter krav fra Mojo Mobile herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i det offentlige telenet, jf. pkt. 6. E. Kunden udøver chikane mod Mojo Mobile eller Mojo Mobiles medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i Mojo Mobiles offentlige telenet, jf. pkt. 6. F. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til Mojo Mobiles offentlige telenet, jf. pkt. 6, og undlader efter krav fra Mojo Mobile herom at frakoble eller afbryde udstyret. G. Kunden undlader efter krav fra Mojo Mobile herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i Mojo Mobiles offentlige telenet, jf. pkt. 6. H. Mojo Mobile afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A. I. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller -adresse, jf. pkt. 2.A. J. Kunden er taget under konkursbehandling. K. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra Mojo Mobile. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Mojo Mobile snarest genåbning af forbindelsen. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Mojo Mobile opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. Mojo Mobile er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på Mojo Mobiles teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt. 6 S i d e

7 15. Mojo Mobiles misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning Kunden kan anmelde fejl til Mojo Mobiles kundeservice (telefonnummer ). Ved opkald til Mojo Mobiles kundeservice betales almindelige forbrugstakst. Mojo Mobile afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i det offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, jf. pkt. 5 og pkt. 6, er Mojo Mobile berettiget til at fakturere kunden for Mojo Mobiles udgifter til fejlsøgning. 15.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis Mojo Mobile ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i det offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager Mojo Mobile efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet. For mobiltjenester gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 15.C. Erstatningsansvar Mojo Mobile er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Mojo Mobile eller nogen, som Mojo Mobile har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af det offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Mojo Mobile har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl. D. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. E. Mojo Mobile er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten. 15.D. Force majeure Mojo Mobile er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Mojo Mobiles kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Mojo Mobiles egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. 16. Overdragelse af aftalen Kunden kan med Mojo Mobiles samtykke overdrage (abonnements)aftalen til en ny kunde, jf. pkt. 2. Mojo Mobile kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. Den nye og den gamle kunde og Mojo Mobile aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den gamle kunde har betalt forfalden gæld, og når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres Mojo Mobiles mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. Mojo Mobile er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. Mojo Mobile kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen eller dele heraf til et med Mojo Mobile koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af Mojo Mobiles aktiviteter til tredjemand. 17. Opsigelse Kunden kan opsige aftalen uden varsel, med mindre kunden har indgået aftale om en bindingsperiode. 7 S i d e

8 Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er aftalen uopsigelig fra kundens side i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse. Det fremgår af ordrebekræftelsen, om der er aftalt en bindingsperiode. Kunden kan med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Kunden kan endvidere - mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug i bindingsperioden - opsige aftalen med omgående virkning. Opsigelse kan ske skriftligt ved at sende et brev eller en til kundeservice. Mojo Mobile bekræfter kundens opsigelse pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Ved Mojo Mobiles varsling af ændring af betingelser og priser, jf. pkt. 19, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Mojo Mobile opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb. Kunden kan ved opsigelse få tilbagebetalt ubrugte forudbetalte beløb, som kunden har indbetalt til kundens Mojo Mobile konto, jf. pkt. 12. Kunden kan ikke få tilbagebetalt beløb, som Mojo Mobile eventuelt har tilført kundens Mojo Mobile konto. Mojo Mobiles tilbagebetaling gennemføres ca. 30 dage efter Mojo Mobiles modtagelse af opsigelsen til et bankkontonummer, som kunden oplyser overfor Mojo Mobile. Mojo Mobile kan opkræve et gebyr for opgørelse af kundens aftale. Kunden kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned. Mojo Mobile bekræfter pr. mail kundens opsigelse. Mojo Mobile kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14. Mojo Mobile kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder, herunder hvis Mojo Mobile ophører med at udbyde tjenesten. Hvis Mojo Mobile helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, som Mojo Mobile ikke er forpligtet til at udbyde, kan Mojo Mobile opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel. Hvis kunden i 6 måneder i træk ikke har brugt mobiltjenesten på en måde, som medfører taksering over for kunden, kan Mojo Mobile opsige abonnementsaftalen med mindst 1 måneds varsel. 18. Ændringer af Mojo Mobiles teletjenester Mojo Mobile er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Mojo Mobiles teletjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Mojo Mobile tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Mojo Mobile skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten. 19. Ændring af betingelser og priser Mojo Mobile kan ændre disse betingelser, supplerende tjenestespecifikke betingelser, særskilte tillægsbetingelser samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A, og på Mojo Mobiles hjemmeside Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Mojo Mobiles hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Mojo Mobiles prislister. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og Mojo Mobile om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Mojo Mobile. Mojo Mobile træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Mojo Mobiles afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. 8 S i d e

9 Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 21. Ikrafttrædelse Disse betingelser træder i kraft den 1. februar S i d e

10 Tillægsvilkår for Mojo Mobile Februar Tillægsaftalen For aftaler om kundens brug af Mojo Mobile's mobiltjenester via forudbetalte kort (Mojo Mobile) online gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for Mojo Mobile's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene, går disse særskilte tillægsvilkår for forudbetalte kort forud. Indholdet af abonnementsformen forudbetalte kort (Mojo Mobile) online er beskrevet på mojomobile.dk. Abonnementsformen forudbetalte kort (Mojo Mobile) online indebærer bl.a. følgende: Særlige vilkår om taksering, jf. pkt. 3. Særlige vilkår om forbrugskontrol, jf. pkt. 4. Mulighed for automatisk optankning, jf. pkt. 5. Særlige vilkår for forbrug i udlandet (roaming), jf. pkt. 6. Adgang til at bruge indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 7. Adgang til at bruge Mojo Mobile's mobildatatjenester, jf. pkt. 8. Ved brug af Mojo Mobile's mobiltjenester via forudbetalte kort forudbetaler kunden et fast engangsbeløb, som dækker den samlede mobiltjeneste inklusive et vist antal minutters eller sekunders samtaleforbrug. Beløbet indsættes på kundens saldo. Ved brug af det forudbetalte kort opkræves forbrugsafgifter, og betalingen sker ved nedskrivning af kundens saldo på det forudbetalte kort. Det forudbetalte kort kan genoplades, jf. pkt. 12. Aftalen om det forudbetalte kort indgås mellem kunden og Mojo Mobile. Kundens aftale og brug af tjenesten må ikke uden forudgående og særskilt aftale med Mojo Mobile anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller en eventuel bruger. Oplysning om de til enhver tid værende priser for forudbetalte kort fås ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile. Det er ikke muligt at kombinere forudbetalte kort med andre af Mojo Mobile's services. Oplysning om de betalingskort og indbetalingsmuligheder der kan benyttes til det forudbetalte kort kan fås ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile eller på mojomobile.dk. 2. Anvendelsesmuligheder for forudbetalte kort Forudbetalte kort kan benyttes til opkald og sms/mms fra Danmark og visse steder i udlandet via udenlandske mobiloperatørers net, jf. pkt. 6 om roaming. Forudbetalte kort kan endvidere anvendes til brug af Mojo Mobile s mobile datatjenester, jf. pkt. 8. Forudbetalte kort kan ikke anvendes til opkald ved brug af frit operatørvalg, opkald til Mojo Mobile Kortet samt lignende tjenester. Forudbetalte kort kan kun viderestilles til Mobilsvar. Under kundens ophold i udlandet vil viderestilling til Mobilsvar dog alene kunne finde sted, hvis kunden har indstillet terminalen til ubetinget viderestilling eller viderestilling ved slukket. Forudbetalte kort kan benyttes af enhver, der er i besiddelse af det forudbetalte kort (SIM-kortet), og som kender PIN-koden. Saldooplysninger kan oplyses via telefonnummer eller på mojomobile.dk. 3. Taksering af samtaler For aftaler om forudbetalte kort (Mojo Mobile) online beregnes og takseres kundens forbrug af samtaler enten pr. påbegyndt minut (minuttaksering) eller pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering). Takseringsformen oplyses i forbindelse med kundens seneste køb af taletid og vil gælde for hele kundens saldo på det forudbetalte kort. Kundens forbrug af samtaler i udlandet (roaming) beregnes og takseres som beskrevet i pkt. 6. Uanset ovenstående beregnes og takseres opkald til 118 og til numre, der begynder med 90 pr. påbegyndt sekund.

11 4. Forbrugskontrol Kunden er ved løbende indbetalinger forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen er positiv. Det forudbetalte kort bliver spærret når beløbet på kortet er på -200 kr. Der kan dog være forsinkelser på opdatering af kundens forudbetalte saldo, hvilket kan bevirke, at kundens saldo kan blive negativ. Kunden hæfter for forbrug udover det forudbetalte beløb. Spærringen ophæves automatisk når saldoen på det forudbetalte kort igen er positiv. Hvis kunden ikke indbetaler det skyldige beløb inden 25 dage vil kunden få tilsendt en regning. Kunden modtager en sms og når saldoen nærmer sig 0 kr. 5. Automatisk optankning Kunden kan tilmelde sig løbende automatisk optankning ved henvendelse til Mojo Mobile kundeservice eller på mojomobile.dk. Mojo Mobile er berettiget til at kræve et gebyr, hver gang Mojo Mobile foretager en automatisk optankning. Ved automatisk optankning sker automatisk overførsel af et af kunden valgt fast beløb med tillæg af eventuel negativ saldo på kundens forudbetalte kort. Den automatiske overførsel sker, når Mojo Mobile konstaterer, at saldoen på kundens forudbetalte kort er 0 kr. eller negativ, eller at saldoen når et af kunden valgt positivt beløb. Efter hver optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms og pr. . Ved kundens tilmelding til automatisk optankning registrerer og opbevarer Mojo Mobile de nødvendige betalingskort oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort. Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskortoplysningerne. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig automatisk optankning. Hvis kunden har tilmeldt sig automatisk optankning, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra Mojo Mobile, når kundens saldo nærmer sig 0 kr. Hvis den automatiske optankning ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse pr Forbrug i udlandet (Roaming) Forudbetalte kort kan benyttes visse steder i udlandet via udenlandske mobiludbyderes net (roaming), hvis Mojo Mobile har indgået aftale om roaming via forudbetalte kort med udbyderne af disse udenlandske net. Oplysning om, hvilke udenlandske mobilnet kunden kan benytte, kan fås på mojomobile.dk. Det er alene muligt at foretage opkald internt i det land, kunden opholder sig i, samt til Danmark. Betaling for brug af udenlandske mobiludbyders net (roaming-afgifter) sker ved nedskrivning af kundens saldo på det forudbetalte kort. Der opkræves roamingafgifter både for kald, som kunden modtager, og kald som kunden selv foretager. Kundens forbrug af samtaler i EU og Norden beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering), dog således at der for kald som kunden selv foretager takseres for minimum 30 sekunder pr. påbegyndt kald. Kundens forbrug af øvrige samtaler i udlandet beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Mojo Mobile spærrer for udgående kald, hvis saldoen på det forudbetalte kort er lavere end minutprisen for det kald, som kunden foretager. Det samme gør sig gældende ved modtagelse af indgående kald. For afsendelse af sms/mms under ophold i udlandet kræves, at saldoen på det forudbetalte kort udgør minimum 35 kr. Det kan dog forekomme, at saldoen er mindre end 35 kr. før spærring for afsendelse af sms/mms finder sted. Der kan ikke foretages opkald til det forudbetalte kort efter udløbet af den forudbetalte samtaletid, jf. dog pkt. 4 om forbrugskontrol, samt pkt. 12.

12 Mojo Mobile er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. Mojo Mobile er herunder heller ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata, jf. pkt. 8 i Mojo Mobile s Generelle Vilkår. Mojo Mobile kan lukke for adgangen til roaming ved kundens manglende betaling af tilsendte regninger, samt hvis kundens saldo ofte er 0 kr. Pkt. 14 i Mojo Mobile's Generelle Vilkår finder endvidere anvendelse. Kunden kan ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile fravælge muligheden for roaming. 7. Indholdstakserede tjenester Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms og mms. Kunden kan eksempelvis købe en indholdstakseret tjeneste ved angivelse af en bestemt bestillingskode i en sms til et bestemt firecifret nummer (applikationskode) eller via internettet. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder, vejrudsigter, mobil TV, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Tjenesterne koster et beløb udover det, som kunden normalt betaler i forbrugstakst for at sende sms/mms. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Beløbsgrænserne for de forskellige kategorier af indholdstakserede tjenester (f.eks. abonnementstjenester, konkurrencer osv.) kan findes på Mojo Mobile's hjemmeside eller fås ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile. Det er kundens ansvar at sikre, at dennes mobiltelefon understøtter den bestilte tjeneste. Indholdstakserede tjenester udbydes både af Mojo Mobile selv og af andre indholdsudbydere. I begge tilfælde opkræves betalingen for tjenesterne af Mojo Mobile. Beløbet fratrækkes saldoen på det forudbetalte kort. Dette gælder både i de tilfælde, hvor indholdstakserede tjenester leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., og i de tilfælde, hvor indholdstakserede tjenester ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Kunden modtager kvittering pr. sms for alle enkeltstående køb med en værdi over 75 kr., for alle abonnementsbaserede tjenester uanset beløb, samt for alle tjenester og varer der ikke leveres direkte på mobiltelefonen. Mojo Mobile tilbyder kunden en række muligheder for at sikre kunden kontrol med udgifterne til køb af indholdstakserede tjenester, herunder spærring for indholdstakserede tjenester. Mojo Mobile kan lukke for adgangen til indholdstakserede tjenester ved kundens manglende betaling af tilsendte regninger, samt hvis kundens saldo ofte er 0 kr. Pkt. 14 i Mojo Mobile's generelle vilkår finder endvidere anvendelse. Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile. Kundeservice for Mojo Mobile kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile, jf. pkt. 20 i Mojo Mobile's Generelle vilkår. 8. Mojo Mobile s mobildatatjenester Forudbetalte kort kan anvendes til brug af Mojo Mobile's mobildatatjenester, jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for Mojo Mobile s mobiltjenester, dog kun hvis kundens forudbetalte kort er aktiveret første gang efter 1. februar For benyttelse af mobildatatjenester opkræves forbrugsafgifter, som beregnes efter størrelsen af den datamængde, som kunden sender eller modtager, jf. pkt. 6.A i abonnementsvilkår for Mojo Mobile s mobiltjenester. Betalingen sker ved nedskrivning af kundens saldo på det forudbetalte kort. Mojo Mobile afbryder uden forudgående varsel igangværende brug af mobildatatjenester, når den forudbetalte samtaletid er opbrugt. Kunden kan ved henvendelse til Mojo Mobile via kundeservice for Mojo Mobile eller på mojomobile.dk fravælge muligheden for brug af mobildatatjenester via kundens forudbetalte kort.

13 9. Særlige forhold vedrørende SIM-kortet Kunden modtager ved indgåelse af aftalen et SIM-kort, hvortil der er knyttet 2 hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Personal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUK-kode benyttes for at forhindre misbrug af SIM-kortet. SIM-kortet, PIN-koden og PUKkoden bør opbevares hver for sig på en sikker måde. Kunden modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelsen af SIM-kortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at SIM-kortet kan benyttes. Kunden kan selv ved en procedure, der fremgår af terminaludstyrets brugsanvisning, ændre sin PIN-kode. Mojo Mobile anbefaler, at PIN-koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. SIM-kortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, blokeres SIM-kortet. I tilfælde af, at SIM-kortet bortkommer hæfter kunden selv for eventuel uberettiget brug af SIM-kortet. Det er muligt at spærre SIM-kortet ved tyveri eller lignende ved opkald til spær telefon service på telefonnummer Behandling af kundeoplysninger, hemmeligt nummer og nummeroplysningsdata Ved indgåelse af aftaler om forudbetalte kort (Mojo Mobile) online skal kunden indtast navn, adresse, cpr. nummer og -adresse. Kundens telefonnummer overføres med henblik på nummervisning hos den kaldte kunde, herunder i forbindelse med afsendelse af sms eller mms. Hvis kunden oplyser sine nummeroplysningsdata til Mojo Mobile har kunden mulighed for at anmode om hemmeligt eller udeladt nummer med de konsekvenser, som følger heraf, jf. abonnementsvilkår for Mojo Mobile's mobiltjeneste, pkt. 4 (videregivelse af nummeroplysningsdata), pkt. 5.C (Nummervisning) og pkt. 5.D (sms og mms). Ved ændring af kundens nummeroplysningsdata skal kunden give Mojo Mobile meddelelse herom. 11. Nummertildeling Kunden har ved indgåelse af aftale om forudbetalte kort (Mojo Mobile) online mulighed for at vælge nyt telefonnummer eller beholde sit nuværende telefonnummer. 12. Gyldighed, genopladning og refusion Det forudbetalte kort aktiveres første gang kunden foretager et opkald. Det forudbetalte kort lukkes efter 180 dages inaktivitet på kortet. Kunden vil modtage en herom inden kortet lukkes. Herefter lukkes kortet helt og telefonnummeret samt Mobilsvar-nummeret inddrages, medmindre kortet benyttes igen. Kunden kan - ved indbetaling til Mojo Mobile via Heymobile - genoplade det forudbetalte kort med ny forudbetalt samtaletid, medmindre kortet er lukket. Ved genopladning indsættes den nye forudbetalte samtaletid. Når det forudbetalte kort er helt lukket efter 180 dage, kan ubrugte restbeløb refunderes i indtil 360 dage. Udgør restbeløbet mere end hvad kunden har forudbetalt udbetales maksimalt et beløb svarende til kundens forudbetaling. Mojo Mobile er berettiget til at opkræve et gebyr for udbetaling af restbeløbet.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online)

Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online) Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online) August 2014 2 Indhold Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online).... 4 1. Tillægsaftalen.... 4 1.A. Registrering

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vilkår for TDC Click. Maj 2009

Vilkår for TDC Click. Maj 2009 Vilkår for TDC Click Maj 2009 Tillægsvilkår for TDC Click Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester TDC s Generelle Vilkår for levering og drift af tjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale November 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014 ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER Maj 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil 1. Abonnementsaftalen 4 1.A. Dækningsområde og mobildatahastigheder

Læs mere