Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus"

Transkript

1 Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde 5. Bindingsperiode, flytning, opsigelse og generelle ændringer 6. Driftsikkerhed og kapacitetshensyn 7. Faste IP-adresser 8. Priser 9. Betaling 10. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering 11. Kundens ansvar og misligholdelse 12. Fortrydelsesret 13. TelePlus ansvarsområde 14. Erstatningsansvar 15. Force Majeure 16. Ændringer af ADSL tjenesten 17. Ikrafttrædelse Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen af TelePlus, Companymobile A/S (CVR nummer ), herefter i aftalen benævnt TelePlus.

2 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle TelePlus abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne TelePlus og kunden. 1.2 Det er en forudsætning for aftalen at det er teknisk muligt at levere ADSL på installationsadressen. Det er en forudsætning at adressen er beliggende indenfor det geografisk afdækkede område. Det meddeles kunden hvis levering på adressen ikke er muligt inden installationen udføres Kun personer der er gyldigt medlem af LO Plus og samtidig er myndige, kan indgå aftale med TelePlus. 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 2.1 Forud for aftalen forpligter kunden sig til at give oplysninger til identifikation og evt. kreditvurdering. TelePlus kan på baggrund af disse indhente oplysninger om kunden. TelePlus er berettiget til løbende at kontrollerer om kunden fortsat har et gyldigt LO Plus medlemskab. I tilfælde af at kunden ikke længere har et gyldigt LO Plus medlemskab, er TelePlus berettiget til at tage et gebyr herfor. Se mere under pkt Er kunden en juridisk person eller en virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give TelePlus oplysninger om virksomhedens navn, adresse, selskabsform og CVR nr. Kunden skal endvidere oplyse alle særskilte adresser, både særskilte installationsadresser samt særskilte adresser hvor betalingsopkrævninger skal sendes til. 2.3 Alle TelePlus oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. 2.4 Ved adresseændring skal kunden straks give TelePlus meddelelse herom. Opsiger TelePlus kunden sit LO Plus medlemskab, kan vedkommende godt fortsætte med at være TelePlus kunde. TelePlus er dog berettiget til at tage et gebyr herfor pr. abonnement, i henhold til gældende prisliste på TelePlus er berettiget til løbende at kontrollerer om kunden fortsat har et gyldigt LO Plus medlemskab. I tilfælde af at kunden ikke længere har et gyldigt LO Plus medlemskab, er TelePlus berettiget til at tage et gebyr herfor, jf. punkt Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 3.1 Kunden udpeger en installationsadresse hvor TelePlus installerer et net-termineringspunkt som er kundens tilslutning til telenettet. TelePlus tekniker bestemmer videre placeringen af net-termineringspunktet, dog således at det i videst muligt omfang kommer til at ligge efter kundens ønsker. Eksisterer der allerede et termineringspunkt benyttes dette. 3.2 Særlig placering af net-termineringspunkt opsættes mod betaling. (Dette, hvis der kræves særlig udførligt arbejde af den udsendte tekniker, f.eks. skjult fremføring af kabler). 3.3 Samtidig med TelePlus etablering af net-termineringspunktet, opsætter TelePlus ADSL modem, skillefilter. Grænsefladen mellem kundens eget udstyr og TelePlus udstyr udgør kundens tilslutning til Internettet via ADSL og TelePlus har tjenesteansvaret indtil denne grænseflade. Opsætning og installation af evt. router omfatter som standard ikke tilslutning til kundens udstyr og interne telenet. 3.4 Kunden lejer det udsendte udstyr. Ved opsigelse af abonnementet returneres udstyret til en af TelePlus udpeget returadresse. Kunden kan ikke disponere over det lejede udstyr, dvs. sælge, udleje, pantsætte mm. Og der må ikke foretages tekniske indgreb i udstyret. 3.5 Ved en Gør-det-selv installation udleverer TelePlus det nødvendige udstyr eller det som kunden har anmodet om at få sendt til installationsadressen. Kunden sørger selv for at udstyret bliver opsat korrekt således at tilslutningen & de interne telefonstik virker. Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor ADSL tjenesten er afbrudt på grund af kundens mangelfulde installation af ADSL udstyret. Hvis kunden anmelder en fejl og det viser sig at fejlen skyldes kundens mangelfulde installation, er kunden forpligtet til at dække alle TelePlus udgifter ved fejlsøgning, ligeledes den udgift udførende tekniker vil opkræve for udbedringen. 3.6 Kunden skal sikre at forbindelsen til telenettet benyttes på en måde som ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lign. for trafikken på telenettet. Opstår sådanne forstyrrelser skal kunden øjeblikkeligt træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til telenettet. 3.7 Der vælges i forbindelse med ADSL oprettelse en af TelePlus to installationsformer: Gør-det-selv installation eller Installation med hjælp fra teknikker. 3.8 Det er kun TelePlus udstyr samt alt CPE godkendt ustyr som må benyttes i forbindelse med TelePlus ADSL Internet. 4. Teknikerfremmøde 4.1 Der arrangeres i forbindelse med etablering af ADSL Internet et tidspunkt for fremmøde af en tekniker hvis dette ønskes. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at trække nye kabler langs husmur o.l. Installationen vil ske på arbejdsdage i tidsrummet til og kunden skal være på installationsadressen i disse tilfælde. Forgæves tekniker vil medføre en udgift, som kunden udelukkende hæfter for. Ligeledes er det kunden ansvar i forbindelse med teknikerfremmøde, at sikre at tekniker ikke går forgæves grundet forkert afmærkning af kundens adresse.

3 4.2 Er det ikke muligt for kunden at være på bopælen skal dette oplyses min. 48 timer før installationen finder sted eller rettidigt så installationen kan afbrydes uden forbehold for TelePlus. Er det ikke muligt for teknikeren at udføre installationen på baggrund af kundens manglende tilstedeværelse betaler kunden for forgæves teknikerfremmøde. 5. Bindingsperiode, flytning, opsigelse og generelle ændringer 5.1 Opsigelser sendes skriftligt eller mailes til TelePlus. Kunden kan opsige aftalen med TelePlus med 30 dages varsel - med mindre kunden har et produkt med binding. Ved opsigelse tager TelePlus et administrationsgebyr på 25 kr. for at opgøre ADSL konto. 5.2 Ved flytning til anden adresse opkræves gebyr for adresseændring. TelePlus garanterer ikke at der kan installeres ADSL Internet på den nye adresse. 5.3 TelePlus forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår med 30 dages varsel. Såfremt ændringer er byrdefulde for kunden kan aftalen opsiges med 14 dages varsel. 5.4 Kunden må foretage en hastighedsændring med 30 dages mellemrum. 6. Driftsikkerhed og kapacitetshensyn 6.1 TelePlus gør opmærksom på at der grundet Internettets tekniske og særlige opbygning kan komme udsving i hastighederne på ADSL Internet. 6.2 TelePlus forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at begrænse brugerens muligheder for anvendelse telefoni og Internettjenester som følge af drifts- og sikkerhedsmæssige begrænsninger TelePlus forbeholder sig retten til under specielle forhold at begrænse ADSL hastigheder grundet særlige tekniske forhold. Dette gælder især udbud af større ADSL hastigheder. 7. Faste IP-adresser Faste IP-adresser tilhører TelePlus og stilles til rådighed indtil aftalen ophører. TelePlus har ret til at ændre kundens faste IP-adresser når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet. TelePlus informerer kunden om ændringer med passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med de nødvendige tilpasninger i kundens udstyr m.v. 8. Priser TelePlus fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. Derudover kan TelePlus opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser m.v. Oplysninger vedr. priser kan ses på den til enhver tid gældende prisliste. 9. Betaling 9.1 Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Hvis kunden har en ADSL i forbindelse med en familiepakke sker afregningen via optankning på kundens familiekonto. 9.2 Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet sammen med oprettelsesafgiften og opkrævningen sker 3 måneder forud sammen med alle eventuelle øvrige afgifter og gebyrer. Ved familiepakken sker opkrævning en måned ad gangen. 9.3 På den enkelte regning opkræves som udgangspunkt den samlede betaling for kundens ydelser og eventuelle gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste regning. I visse tilfælde kan opkrævning af tillægsydelser af tekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. På denne regning pålægges et administrationsgebyr på 10 kr. Denne regning kan ligeledes tilmeldes PBS. PBS gebyr udgør 5 kr. 9.4 TelePlus er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedr. abonnement på andre teletjenester, der er udbudt af TelePlus. 9.5 TelePlus kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve straksbetaling, såfremt der er begrundet anledning til at antage at kundens betalingsforpligtigelser ikke vil blive opfyldt. 9.6 Såfremt en faktura ikke betales rettidigt fremsendes en rykker. Efter tredje rykker overdrages sagen til inkasso og ADSL forbindelsen lukkes. Kunder der er registreret ved RKI, kan ikke blive oprettet som kunde hos TelePlus. Hvis kunden har oprettet sig og har betalt for oprettelsen skal kunden oplyse sit registreringsnummer og kontonummer, så vil TelePlus tilbageføre pengene for oprettelsen. 10. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering 10.1 TelePlus kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.

4 10.2 Hvis TelePlus ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TelePlus berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller sikringsselskab, der er godkendt af TelePlus. TelePlus kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse om følgende situationer: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til abonnementsaftalen. B. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. C. Abonnementsaftalen overdrages til tredjemand. D. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. E. Kunden ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde hvor en anden kundes forbindelse til ADSL-tjenesten er blevet afbrudt på grund af misligholdelse, og hvor kunden har tilhørt denne anden husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og fortsat tilhører denne husstand Ved sikkerhedsstillelse fastsættes et beløb som TelePlus forventer at fakturere kunden i de følgende 6 måneder Kundens forpligtelser til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt når det forhold der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når kundens forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af TelePlus efter kundens ønske. 11. Kundens ansvar og misligholdelse 11.1 Ved oprettelse af TelePlus ADSL får kunden udleveret et relevant udstyr. Dette vedrører modem, skillefilter, stik, kabel samt evt. ekstraudstyr TelePlus påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer der stilles til rådighed overfor kunden på Internettet. Dette omfatter bl.a. Informationer fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper Kunden kan ved downloading af materiale fra Internettet eller ved åbning af programmer i modtaget løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TelePlus har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har ligeledes ansvaret for oplysninger som stilles til rådighed for andre via Internet-tjenesten Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere I forbindelse med kundens handel på Internettet eller ved kundens erhvervelse af net-ydelser fra tredjemand har TelePlus intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes forhold I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TelePlus berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ADSL tjenesten. Følgende forhold anses blandt andre for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde TelePlus krav om sikkerhedsstillelse. B. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Opkrævning af abonnementsafgifter betales ikke rettidigt efter fremsendelse af rykkerbreve. D. Kunden undlader efter krav fra TelePlus herom at træffe beslutninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser af trafikken i telenettet. E. Kunden har tilsluttet ikke-godkendt CPE-udstyr og undlader efter krav fra TelePlus herom at frakoble udstyret. F. Kunden undlader efter krav fra TelePlus at afbryde tilslutning af udstyr der på grund af fejl i udstyret eller lign. giver anledning til forstyrrelser i telenettet. G. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at meddele adresseændring. H. Hacking. - Kunden portscanner andre computere på Internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. I. Kunden medvirker til spredning af virus. J. SPAM. Spredning af uønskede s. K. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lign. L. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information Afbrydelse af kundens ADSL forbindelse betyder ikke at der kommer afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode 11.8 Ved genåbning af kundens forbindelse er TelePlus berettiget til at opkræve gebyr herfor.

5 12. Fortrydelsesret Hvis kunden er forbruger kan kunden fortryde sine bestillinger i indtil 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis kunden ved afgivelsen af sin bestilling har accepteret at TelePlus påbegynder levering af tjenesten/ydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede ved levering af ydelsen. 13. TelePlus ansvarsområde 13.1 TelePlus afhjælper fejl som skyldes problemer i telenettet og andet internt udstyr. Fejlretning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (Mandag-fredag ) Kunden skal sikre at TelePlus med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til installationerne på kundens bopæl hvis dette viser sig at have relevans for fejlretningen. 14. Erstatningsansvar 14.1 TelePlus er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TelePlus eller nogen som TelePlus har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. TelePlus er ikke erstatningsansvarlig for tab der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af ADSL tjenesten. B. TelePlus er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at ADSL tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. TelePlus er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. D. TelePlus er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer 15. Force Majeure 15.1 TelePlus er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for TelePlus kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke blandt TelePlus og TDCs arbejdere Der kan forekomme ændringer i TelePlus interne aftale med TDC Branchesalg og TelePlus har ingen indflydelse på forholdene TDC opsætter for deres gensælgere. 16. Ændringer af ADSL tjenesten 16.1 Jf. punkt 15.2 er TelePlus berettiget til at foretage nødvendige ændringer i ADSL tjenesten. TelePlus stræber efter at informere kunden om ændringer med passende varsel. 17. Ikrafttrædelse Disse betingelser træder i kraft den 1. november 2010.

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere