I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008."

Transkript

1 TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup Mailhotel Webhotel Domænenavn Disse 4 produkter er beskrevet på Brug af produktet Domænenavn er en forudsætning for at kunne bruge Mailhotel og Webhotel. Domænenavnet skal hostes hos TDC Webmore. Abonnementspris XG Business Pro sælges som en samlet pakke, og der betales én samlet abonnementspris for alle 4 produkter. Derudover dækker abonnementsprisen for XG Business Pro pakken betaling for til og med 40 mailkonti på Mailhotellet. Abonnementsperiode XG Business Pro abonnementet tegnes for en periode på 12 hele kalendermåneder. Abonnementet fornys automatisk med en ny 12 måneders periode, når en periode er slut. Abonnementet løber indtil det opsiges af enten kunden eller af TDC Webmore. Opsigelse XG Business Pro pakken kan af kunden opsiges med et varsel på løbende måned plus 30 dage til ophør ved udløbet af en 12 måneders periode. XG Business Pro pakken kan af TDC Webmore opsiges med et varsel på løbende måned plus 90 dage til ophør ved udløbet af en 12 måneders periode. Fakturering af abonnement XG Business Pro faktureres forud for en 12 måneders abonnementsperiode ved starten af hver 12 måneders periode. Fakturering af ekstraforbrug Forbrug vedr. Remote Backup plads ud over 10Gb og forbrug af mere end 40 mailkonti faktureres i henhold til prislisterne for Remote Backup & Mailhotel. Fakturering af ekstraforbrug sker kvartalsvis bagud. Ikrafttrædelse Disse tillægsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

2

3 Side 2 af 9 1 Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler for alle TDC Webmores leverancer til kunden. TDC Webmores ydelser er specificeret i en skriftlig ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes via til kunden. Produktark og gældende vilkår fra TDC Webmore kan fås på De til enhver tid gældende priser kan findes på For tillægsydelser gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår i tilknytning til nærværende vilkår. 2 Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af TDC Webmore ydelser er Kunden og TDC Webmore. Parterne er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til ordrebekræftelsen, også i de tilfælde jf, pkt. 4.b, hvor der er registreret en betaler som er forskellig fra kunden. 3 Registrering og ændring af adresseoplysninger m.v. Kunden skal ved aftaleindgåelsen give TDC Webmore oplysning om firmanavn, adresse (hjemstedsadresse), CVRnummer, kontaktperson, kontakt e- mailadresse og telefonnummer. En kunde, som er en offentlig virksomhed, skal herudover give TDC Webmore oplysning om EAN-nummer og ordrenummer. Kunden skal endvidere oplyse eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende Aftalen skal sendes. Kunden skal efter TDC Webmores anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og TDC Webmores registreringer heraf lægges til grund for Aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give TDC Webmore meddelelse herom ved eller anden skriftlig henvendelse til TDC Webmore. 4 Software TDC Webmore har ophavsret og ejendomsret til software, som er helt eller delvis udviklet af TDC Webmore. Software, som leveres sammen med en ydelse, må kun anvendes sammen med denne ydelse fra TDC Webmore, og må ikke kopieres eller på anden måde distribueres. Retten til at anvende TDC Webmore software ophører samtidig med, at denne aftale ophører mellem parterne. Fejl, mangler eller indsigelser vedr. software håndteres gennem de supportfunktioner der er tilknyttet ydelsen. Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af 3. part og som distribueres af TDC Webmore. TDC Webmore påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved software leveret af 3. part. Indsigelser vedr. software leveret af 3. part kan ikke gøres gældende overfor TDC Webmore. 5 Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau (leveringstider, fejlretningstider m.v.) for tjenesteydelsen kan fås ved henvendelse til TDC Webmore.

4 Side 3 af 9. 6 Levering Ved levering af ydelsen i henhold til aftalen fastlægger TDC Webmore på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i en skriftlig ordrebekræftelse eller fremgår af den aftalte tidsplan for leveringen. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Hvis TDC Webmore ikke kan udføre bestillingen til det angivne tidspunkt, giver TDC Webmore kunden besked herom samt angiver et nyt tidspunkt for levering. Kunden har ikke krav på erstatning i anledning af forsinkelsen. 7 Underleverandører TDC Webmore kan benytte underleverandører ved levering af tjenesteydelser omfattet af disse vilkår. 8 Behandling af kundeoplysninger. TDC Webmore registrerer data vedr. sendt og modtaget . Dette omfatter bl.a. IP-adresse, størrelsen af datamængde (MB), dato og tidspunkt for . Såfremt TDC Webmore hoster kundens hjemmeside, betragtes TDC Webmore som databehandler og kunden som dataansvarlig i forbindelse med kundens behandling af personoplysninger vedrørende besøg på kundens hjemmeside. TDC Webmore registrerer antallet af besøgende på kundens hjemmeside, disse besøgendes IPadresse, tirdspunktet, samt hvilke sider de besøgende har set på kundens hjemmside. TDC Webmores behandling af personoplysninger foretages således på vegne af kunden, og TDC Webmore kan ikke selv disponere over oplysningerne til eget formål eller i øvrigt uden kundens accept. TDC Webmore forpligter sig til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. TDC Webmore skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Efter endt behandling af de pågældende personoplysninger er TDC Webmore forpligtet til at udlevere oplysningerne til kunden eller destruere dem efter kundens ønske. Kunden forpligter sig til at iagttage persondatalovens regler, herunder vedr, den dataansvarliges oplysningspligt overfor den registrerede og at oplysningerne alene kan anvendes til statiske formål. 9 Fortrolighed TDC Webmores personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i

5 Side 4 af 9 forbindelse med opfyldelse af denne aftale. Betaling sker i danske kroner. For kundens personale, konsulenter, og andre, der bistår kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om TDC Webmore og dennes andre kunder., 10 Priser TDC Webmore fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen, jf. punkt 1. TDC Webmore opkræver oprettelsesafgift, kvartalsafgift (abonnementsafgift), og eventuelle forbrugsafgifter. Derudover kan TDC Webmore opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og rabatordninger kan fås ved henvendelse til TDC Webmore. 11 Betalingsforhold Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en faktura med angivelse af en betalingsfrist. Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Månedsabonnement opkræves fra leveringstidspunktet og opkrævningen sker normalt kvartalsvis forud. Eventuelle forbrugsafregnede produkter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt kvartalsvis. TDC Webmore kan ved aftaleindgåelse eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af oprettelse og abonnement for den aftalte uopsigelighedsperiode. Jf. punkt 17 På den enkelte faktura opkræves som udgangspunkt kvartalsfaktura og eventuelle forbrugsafgifter og gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste faktura. I visse tilfælde kan opkrævning dog af driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. Ved forsinket betaling er TDC Webmore berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TDC Webmore er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. 12 Ændring af opkrævningsinterval og betaling TDC Webmore kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kunden betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til ovenstående, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til TDC Webmore, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.

6 Side 5 af 9 13 Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering TDC Webmore kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis TDC Webmore ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TDC Webmore berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af TDC Webmore. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke overfor kunden. Kunden er ansvarlig for at e- mailadresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med et tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har TDC Webmore intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 14 Kundens forhold 14.A. Kundens ansvar Hvis aftalen med kunden omfatter hosting af elektroniske postkasser ( ) eller hosting af kundens domænenavn og/eller hjemmesider (web) gælder følgende: Kunden kan ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TDC Webmore har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre, Ydelser, som er omfattet af den indgåede aftale med TDC Webmore må kun benyttes til lovlige formål. Bliver TDC Webmore gjort opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i den indgåede aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Foretages der undersøgelser efter dansk ret, vil TDC Webmore ligeledes være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af kundens ulovlige aktiviteter er kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde TDC Webmore for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. TDC Webmore udøver ikke nogen form for kontrol med kundens brug af TDC Webmores produkter og tjenesteydelser. Det er derfor kundens ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke strider mod gældende lovgivning

7 Side 6 af 9 og den mellem kunden og TDC Webmore indgåede aftale. downloading, distribution eller lignende. 14.B Kundens misligholdelse (TDC Webmores lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er TDC Webmore berettiget til at afbryde kundens adgang til tjenesteydelsen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: a. Kunden undlader rettidigt at opfylde TDC Webmores krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. i. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information. j. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. k. Kundens lovstridige handlinger eller undtagelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenesteydelser. b. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. c. Opkrævning af kvartalsafgifter og forbrugsafgifter m.v. betales ikke efter TDC Webmores fremsendelse af et rykkerbrev. d. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. pkt. 3 e. Kunden søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). Afbrydelse af kundens adgang til tjenesteydelsen medfører ikke afslag månedsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager TDC Webmore snarest genåbning af adgangen til tjenesteydelsen. TDC Webmore er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan TDC Webmore opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. f. Kunden medvirker til spredning af virus. g. Kunden spreder s, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). TDC Webmore er i øvrigt berettiget til ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt (anteciperet misligholdelse). h. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved

8 Side 7 af 9 En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om levering og drift af TDC Webmores tjenesteydelser og teletjenester, før gælden er betalt 15 TDC Webmores misligholdelse. 15.A. Fejlafhjælpning. TDC Webmore afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider jf. pkt. 6. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag fredag fra kl til kl ) med mindre andet fremgår af tillægsvilkår eller faktablad for produktet. handlinger eller undladelser forårsaget af TDC Webmore eller nogen, som TDC Webmore har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: a. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC's offentlige telenet og tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nød-vendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsa-ger eller er pålagt af myndighederne, medmindre TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved. Hvis kunden anmelder en fejl i forbindelse med aftalen og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC Webmores tjenesteydelser er TDC Webmore berettiget til at fakturere kunden for TDC Webmores omkostninger i forbindelse med fejlsøgningen. 15.B. Afslag i kvartalsregningen Hvis der opstår fejl i TDC Webmores ydelser, der medfører afbrydelse af kundens adgang til tjenesteydelsen, foretager TDC Webmore efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i kvartalsrfaktura for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har været i mere end 3 arbejdsdage. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af kvartalsregning. 15.C Erstatningsansvar TDC Webmore er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af b. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesteydelsen ikke kan be-nyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget af eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge

9 Side 8 af 9 af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. TDC Webmores erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra TDC Webmores ansattes side eller underleverandører, aldrig overstige kr D. Force majeure TDC Webmore er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for TDC Webmores kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt TDC Webmores egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. TDC Webmores ansvar bortfalder dog ikke for så vidt angår hindringer i form af edb-vira og hacking, såfremt kunden godtgør, at TDC Webmore på tidspunktet for hindringens indtræden ved sædvanlig agtpågivenhed og efter almindelige branchestandarder, herunder for anvendelse af anti-virus-software, firewalls mv., burde have undgået eller omgået hindringen. 16 Overdragelse af aftalen Kunden kan med TDC Webmores samtykke overdrage aftalen til en ny kunde. TDC Webmore kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. TDC Webmore kan endvidere forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld. Den nye og den gamle kunde og TDC Webmore aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres TDC Webmores mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. TDC Webmore er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. TDC Webmorekan til enhver tid overdrage aftalen til et andet selskab i TDC-koncernen, hvor TDC A/S har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. 17 Opsigelse og uopsigelighedsperiode Kunden kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 30 dage. TDC Webmore opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr. TDC Webmore kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens adgang til tjenesteydelsen er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14.

10 Side 9 af 9 TDC Webmore kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på 3 måneder, herunder hvis TDC Webmore ophører med at udbyde tjenesteydelsen. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel ved indførelse i TDC Webmores prisliste. 18 Ændringer af TDC Webmores tjenesteydelser TDC Webmore er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC Webmores tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. TDC Webmore tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis TDC Webmore skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen. 19 Ændring af vilkår og priser TDC Webmore kan ændre disse vilkår, særskilte tillægsvilkår samt kvartalsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles over for kunden ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. e- mail. Væsentlige ændringer varsles dog over for kunden ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr Tvister og lovvalg Aftaler om levering og drift af tjenesteydelser er undergivet dansk ret. I tilfælde af tvist mellem kunden og TDC Webmore om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til TDC Webmore. Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 21 Ikrafttrædelse a. Disse vilkår træder i kraft den 1. marts For kunder, som har indgået aftale om ydelser omfattet af Vilkår for levering og drift af TDC s hostingydelser m.v. eller UNI2s almindelige abonnementsvilkår før den 1. marts 2008, er vilkårene dog først gældende fra den 1. maj Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere