I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008."

Transkript

1 TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup Mailhotel Webhotel Domænenavn Disse 4 produkter er beskrevet på Brug af produktet Domænenavn er en forudsætning for at kunne bruge Mailhotel og Webhotel. Domænenavnet skal hostes hos TDC Webmore. Abonnementspris XG Business Pro sælges som en samlet pakke, og der betales én samlet abonnementspris for alle 4 produkter. Derudover dækker abonnementsprisen for XG Business Pro pakken betaling for til og med 40 mailkonti på Mailhotellet. Abonnementsperiode XG Business Pro abonnementet tegnes for en periode på 12 hele kalendermåneder. Abonnementet fornys automatisk med en ny 12 måneders periode, når en periode er slut. Abonnementet løber indtil det opsiges af enten kunden eller af TDC Webmore. Opsigelse XG Business Pro pakken kan af kunden opsiges med et varsel på løbende måned plus 30 dage til ophør ved udløbet af en 12 måneders periode. XG Business Pro pakken kan af TDC Webmore opsiges med et varsel på løbende måned plus 90 dage til ophør ved udløbet af en 12 måneders periode. Fakturering af abonnement XG Business Pro faktureres forud for en 12 måneders abonnementsperiode ved starten af hver 12 måneders periode. Fakturering af ekstraforbrug Forbrug vedr. Remote Backup plads ud over 10Gb og forbrug af mere end 40 mailkonti faktureres i henhold til prislisterne for Remote Backup & Mailhotel. Fakturering af ekstraforbrug sker kvartalsvis bagud. Ikrafttrædelse Disse tillægsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

2

3 Side 2 af 9 1 Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler for alle TDC Webmores leverancer til kunden. TDC Webmores ydelser er specificeret i en skriftlig ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes via til kunden. Produktark og gældende vilkår fra TDC Webmore kan fås på De til enhver tid gældende priser kan findes på For tillægsydelser gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår i tilknytning til nærværende vilkår. 2 Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af TDC Webmore ydelser er Kunden og TDC Webmore. Parterne er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til ordrebekræftelsen, også i de tilfælde jf, pkt. 4.b, hvor der er registreret en betaler som er forskellig fra kunden. 3 Registrering og ændring af adresseoplysninger m.v. Kunden skal ved aftaleindgåelsen give TDC Webmore oplysning om firmanavn, adresse (hjemstedsadresse), CVRnummer, kontaktperson, kontakt e- mailadresse og telefonnummer. En kunde, som er en offentlig virksomhed, skal herudover give TDC Webmore oplysning om EAN-nummer og ordrenummer. Kunden skal endvidere oplyse eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende Aftalen skal sendes. Kunden skal efter TDC Webmores anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og TDC Webmores registreringer heraf lægges til grund for Aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give TDC Webmore meddelelse herom ved eller anden skriftlig henvendelse til TDC Webmore. 4 Software TDC Webmore har ophavsret og ejendomsret til software, som er helt eller delvis udviklet af TDC Webmore. Software, som leveres sammen med en ydelse, må kun anvendes sammen med denne ydelse fra TDC Webmore, og må ikke kopieres eller på anden måde distribueres. Retten til at anvende TDC Webmore software ophører samtidig med, at denne aftale ophører mellem parterne. Fejl, mangler eller indsigelser vedr. software håndteres gennem de supportfunktioner der er tilknyttet ydelsen. Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af 3. part og som distribueres af TDC Webmore. TDC Webmore påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved software leveret af 3. part. Indsigelser vedr. software leveret af 3. part kan ikke gøres gældende overfor TDC Webmore. 5 Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau (leveringstider, fejlretningstider m.v.) for tjenesteydelsen kan fås ved henvendelse til TDC Webmore.

4 Side 3 af 9. 6 Levering Ved levering af ydelsen i henhold til aftalen fastlægger TDC Webmore på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i en skriftlig ordrebekræftelse eller fremgår af den aftalte tidsplan for leveringen. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Hvis TDC Webmore ikke kan udføre bestillingen til det angivne tidspunkt, giver TDC Webmore kunden besked herom samt angiver et nyt tidspunkt for levering. Kunden har ikke krav på erstatning i anledning af forsinkelsen. 7 Underleverandører TDC Webmore kan benytte underleverandører ved levering af tjenesteydelser omfattet af disse vilkår. 8 Behandling af kundeoplysninger. TDC Webmore registrerer data vedr. sendt og modtaget . Dette omfatter bl.a. IP-adresse, størrelsen af datamængde (MB), dato og tidspunkt for . Såfremt TDC Webmore hoster kundens hjemmeside, betragtes TDC Webmore som databehandler og kunden som dataansvarlig i forbindelse med kundens behandling af personoplysninger vedrørende besøg på kundens hjemmeside. TDC Webmore registrerer antallet af besøgende på kundens hjemmeside, disse besøgendes IPadresse, tirdspunktet, samt hvilke sider de besøgende har set på kundens hjemmside. TDC Webmores behandling af personoplysninger foretages således på vegne af kunden, og TDC Webmore kan ikke selv disponere over oplysningerne til eget formål eller i øvrigt uden kundens accept. TDC Webmore forpligter sig til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. TDC Webmore skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Efter endt behandling af de pågældende personoplysninger er TDC Webmore forpligtet til at udlevere oplysningerne til kunden eller destruere dem efter kundens ønske. Kunden forpligter sig til at iagttage persondatalovens regler, herunder vedr, den dataansvarliges oplysningspligt overfor den registrerede og at oplysningerne alene kan anvendes til statiske formål. 9 Fortrolighed TDC Webmores personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i

5 Side 4 af 9 forbindelse med opfyldelse af denne aftale. Betaling sker i danske kroner. For kundens personale, konsulenter, og andre, der bistår kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om TDC Webmore og dennes andre kunder., 10 Priser TDC Webmore fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen, jf. punkt 1. TDC Webmore opkræver oprettelsesafgift, kvartalsafgift (abonnementsafgift), og eventuelle forbrugsafgifter. Derudover kan TDC Webmore opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og rabatordninger kan fås ved henvendelse til TDC Webmore. 11 Betalingsforhold Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en faktura med angivelse af en betalingsfrist. Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Månedsabonnement opkræves fra leveringstidspunktet og opkrævningen sker normalt kvartalsvis forud. Eventuelle forbrugsafregnede produkter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt kvartalsvis. TDC Webmore kan ved aftaleindgåelse eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af oprettelse og abonnement for den aftalte uopsigelighedsperiode. Jf. punkt 17 På den enkelte faktura opkræves som udgangspunkt kvartalsfaktura og eventuelle forbrugsafgifter og gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste faktura. I visse tilfælde kan opkrævning dog af driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. Ved forsinket betaling er TDC Webmore berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TDC Webmore er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. 12 Ændring af opkrævningsinterval og betaling TDC Webmore kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kunden betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til ovenstående, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til TDC Webmore, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.

6 Side 5 af 9 13 Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering TDC Webmore kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis TDC Webmore ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TDC Webmore berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af TDC Webmore. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke overfor kunden. Kunden er ansvarlig for at e- mailadresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med et tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har TDC Webmore intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 14 Kundens forhold 14.A. Kundens ansvar Hvis aftalen med kunden omfatter hosting af elektroniske postkasser ( ) eller hosting af kundens domænenavn og/eller hjemmesider (web) gælder følgende: Kunden kan ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TDC Webmore har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre, Ydelser, som er omfattet af den indgåede aftale med TDC Webmore må kun benyttes til lovlige formål. Bliver TDC Webmore gjort opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i den indgåede aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Foretages der undersøgelser efter dansk ret, vil TDC Webmore ligeledes være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af kundens ulovlige aktiviteter er kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde TDC Webmore for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. TDC Webmore udøver ikke nogen form for kontrol med kundens brug af TDC Webmores produkter og tjenesteydelser. Det er derfor kundens ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke strider mod gældende lovgivning

7 Side 6 af 9 og den mellem kunden og TDC Webmore indgåede aftale. downloading, distribution eller lignende. 14.B Kundens misligholdelse (TDC Webmores lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er TDC Webmore berettiget til at afbryde kundens adgang til tjenesteydelsen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: a. Kunden undlader rettidigt at opfylde TDC Webmores krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. i. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information. j. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. k. Kundens lovstridige handlinger eller undtagelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenesteydelser. b. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. c. Opkrævning af kvartalsafgifter og forbrugsafgifter m.v. betales ikke efter TDC Webmores fremsendelse af et rykkerbrev. d. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. pkt. 3 e. Kunden søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). Afbrydelse af kundens adgang til tjenesteydelsen medfører ikke afslag månedsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager TDC Webmore snarest genåbning af adgangen til tjenesteydelsen. TDC Webmore er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan TDC Webmore opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. f. Kunden medvirker til spredning af virus. g. Kunden spreder s, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). TDC Webmore er i øvrigt berettiget til ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt (anteciperet misligholdelse). h. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved

8 Side 7 af 9 En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om levering og drift af TDC Webmores tjenesteydelser og teletjenester, før gælden er betalt 15 TDC Webmores misligholdelse. 15.A. Fejlafhjælpning. TDC Webmore afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider jf. pkt. 6. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag fredag fra kl til kl ) med mindre andet fremgår af tillægsvilkår eller faktablad for produktet. handlinger eller undladelser forårsaget af TDC Webmore eller nogen, som TDC Webmore har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: a. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC's offentlige telenet og tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nød-vendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsa-ger eller er pålagt af myndighederne, medmindre TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved. Hvis kunden anmelder en fejl i forbindelse med aftalen og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC Webmores tjenesteydelser er TDC Webmore berettiget til at fakturere kunden for TDC Webmores omkostninger i forbindelse med fejlsøgningen. 15.B. Afslag i kvartalsregningen Hvis der opstår fejl i TDC Webmores ydelser, der medfører afbrydelse af kundens adgang til tjenesteydelsen, foretager TDC Webmore efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i kvartalsrfaktura for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har været i mere end 3 arbejdsdage. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af kvartalsregning. 15.C Erstatningsansvar TDC Webmore er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af b. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesteydelsen ikke kan be-nyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget af eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. TDC Webmore er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge

9 Side 8 af 9 af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. TDC Webmores erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra TDC Webmores ansattes side eller underleverandører, aldrig overstige kr D. Force majeure TDC Webmore er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for TDC Webmores kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt TDC Webmores egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. TDC Webmores ansvar bortfalder dog ikke for så vidt angår hindringer i form af edb-vira og hacking, såfremt kunden godtgør, at TDC Webmore på tidspunktet for hindringens indtræden ved sædvanlig agtpågivenhed og efter almindelige branchestandarder, herunder for anvendelse af anti-virus-software, firewalls mv., burde have undgået eller omgået hindringen. 16 Overdragelse af aftalen Kunden kan med TDC Webmores samtykke overdrage aftalen til en ny kunde. TDC Webmore kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. TDC Webmore kan endvidere forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld. Den nye og den gamle kunde og TDC Webmore aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres TDC Webmores mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. TDC Webmore er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. TDC Webmorekan til enhver tid overdrage aftalen til et andet selskab i TDC-koncernen, hvor TDC A/S har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. 17 Opsigelse og uopsigelighedsperiode Kunden kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 30 dage. TDC Webmore opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr. TDC Webmore kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens adgang til tjenesteydelsen er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14.

10 Side 9 af 9 TDC Webmore kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på 3 måneder, herunder hvis TDC Webmore ophører med at udbyde tjenesteydelsen. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel ved indførelse i TDC Webmores prisliste. 18 Ændringer af TDC Webmores tjenesteydelser TDC Webmore er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC Webmores tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. TDC Webmore tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis TDC Webmore skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen. 19 Ændring af vilkår og priser TDC Webmore kan ændre disse vilkår, særskilte tillægsvilkår samt kvartalsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles over for kunden ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. e- mail. Væsentlige ændringer varsles dog over for kunden ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr Tvister og lovvalg Aftaler om levering og drift af tjenesteydelser er undergivet dansk ret. I tilfælde af tvist mellem kunden og TDC Webmore om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til TDC Webmore. Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 21 Ikrafttrædelse a. Disse vilkår træder i kraft den 1. marts For kunder, som har indgået aftale om ydelser omfattet af Vilkår for levering og drift af TDC s hostingydelser m.v. eller UNI2s almindelige abonnementsvilkår før den 1. marts 2008, er vilkårene dog først gældende fra den 1. maj Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Erhverv. Almindelige betingelser

Erhverv. Almindelige betingelser Erhverv Almindelige betingelser tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Almindelige Betingelser gælder for ALTIBOX levering af bredbåndstjenester og ydelser

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere