Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste"

Transkript

1 Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til foreningens internettjeneste. Abonnementsvilkårene gælder for aftaler mellem FSB og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til internet samt eventuelle tillægstjenester, der måtte aftales. Et medlem kan tegne abonnement ved indbetaling af tilslutningsafgift og løbende abonnement. Tilslutningsafgiften er et engangsbeløb, som betales forud for tilslutningen. Prisen fremgår af foreningens hjemmeside net4samso.dk. Løbende abonnement betales kvartalsvis forud. Prisen fremgår af foreningens hjemmeside. Et abonnement dækker følgende: a) Døgnadgang til internettet. b) Mulighed for at bruge internettjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter. c) Vejledning og hjælp gennem FSB s support. Det er en forudsætning for tegning af abonnement, at tilslutningen til internettet kan ske i et allerede etableret dækningsområde. Tilslutningen til internettet skal ske via udstyr, som er og forbliver FSB s ejendom. Ved tilslutningen underskriver abonnenten og en repræsentant for foreningen en tilslutningsaftale. Er abonnenten en forening (f.eks. ejer- beboer- eller antenneforening), eller ønsker abonnenten i anden sammenhæng at videredistribuere internetforbindelsen, skal det særskilt aftales hvor meget, der skal betales i tilslutningsafgift, abonnement mv. 2. Aftalens parter Parterne i en aftale om tilslutning til og abonnement på FSB s internettjeneste er FSB og et medlem af foreningen. Abonnenten hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra abonnenten. Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med FSB. 3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v. Ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale skal abonnenten oplyse navn og adresse. FSB kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato eller CVR-nummer. Abonnenten kan desuden oplyse en eventuel særskilt adresse, som opkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes til. Abonnenten skal efter FSB s evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og FSB s registrering heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil andet oplyses.

2 4. Flytning, fraflytning og opsigelse Ved flytning skal abonnenten straks give FSB meddelelse herom og det skal aftales, hvad der skal ske med det udstyr, FSB har installeret hos abonnenten. 5. Prøveperiode på 3 måneder Hvis der ikke kan etableres en tilfredsstillende forbindelse senest 3 måneder efter tilslutningen, er abonnenten berettiget til at få refunderet den betalte tilslutningsafgift. 6. Krav til medlemmets udstyr Bestyrelsen for FSB kan anbefale minimumskrav til medlemmets it-udstyr. Hvis kravene ikke opfyldes, er foreningen berettiget til at afvise klager over manglende kvalitet på internettjenesten. 7. Leveringstider, kvalitets- og serviceniveau Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service kan fås ved henvendelse til FSB. 8. Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale Abonnementsaftalen med FSB gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling eller installationen af det nødvendige udstyr for tilslutning til internettet. 9. Registrering af abonnentens trafikbevægelser FSB har mulighed for og pligt til at registrere trafikinformation i henhold til gældende lovgivning for dataregistrering. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, omfanget af trafik, dato og begyndelsestidspunkt samt varighed af aktiviteten. FSB forpligtes til ikke at misbruge denne information, men forbeholder sig ret til at anvende den, hvis myndighederne skulle stille krav herom. 10. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, - evt. mod tillægsydelser FSB s bestyrelse kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter, og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter, der ønsker at bruge disse tillæg.

3 11. Priser FSB fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. FSB kan, udover at opkræve tilslutningsafgift og abonnementsafgift, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstraudstyr og for tjenester, der ligger ud over foreningens gældende definition på en standardtilslutning. 12. Betaling Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en opkrævning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutningsog abonnementsaftalen. Efterfølgende betales i henhold til den fremsendte opkrævning. Medlemmerne opfordres til at betale via Betalingsservice. Manglende tilmelding til Betalingsservice kan medføre et opkrævningsgebyr. Ved forsinket betaling er FSB berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. FSB er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. FSB kan efter orientering af abonnenten herom lade tredjemand varetage opkrævning af betalingen for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår. 13. Abonnentforhold a) Abonnentens ansvar Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen - eller senere - kan abonnenten evt. få tildelt et log-in og et password til brug for internetadgang og/eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug. FSB påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet. Abonnenten kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin computer med virus eller anden ondsindet kode. FSB har ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af internetydelser fra tredjemand har FSB intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

4 b) Abonnentens evt. misligholdelse af abonnementet (FSB s lukkeret) FSB er berettiget til at afbryde abonnentens adgang til internettjenesten i tilfælde af, at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse: 1) Skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter fremsendelse af rykkerbrev. 2) Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. afsnittet 4. Flytning, fraflytning og opsigelse. 3) Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking/cracking). 4) Abonnenten medvirker til spredning af virus eller anden ondsindet kode. 5) Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). 6) Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende. 7) Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. 8) Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på internettet på trods af henstillinger om at ændre adfærd. 9) Abonnenten videresælger, eller distribuerer internetadgangen til tredjemand uden aftale med FSB. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten i henhold til pkt. 1 ovenfor kan kun ske for den adgang til internettjenesten, der ikke er betalt for, med mindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis abonnenten inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager FSB snarest genåbning af medlemmets adgang til internettjenesten. FSB er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted. Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan FSB opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. afsnittet 16. Opsigelse af abonnementsaftalen. En abonnent, der i væsentlig grad har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med FSB om tilslutning og abonnement til internettjenesten, før gælden er betalt. 14. FSB s evt. misligholdelse a) Fejlafhjælpning FSB afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten, som foreningen har stillet til rådighed. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i FSB s udstyr og internettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække eventuelle udgifter til fejlsøgning. b) Afslag i abonnementsafgiften Hvis der opstår fejl i FSB s internettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten, foretager FSB - efter skriftlig

5 henvendelse fra abonnenten - et forholdsmæssigt nedslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette sker dog kun hvis abonnentens adgang til internettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet godtgøres i forbindelse med en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. c) Erstatningsansvar FSB er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler om tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af FSB eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: 1. FSB er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af foreningens internettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre FSB har forsømt at begrænse ulemperne herved. 2. FSB er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. 3. FSB er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software. 4. FSB er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer. 5. Force majeure: FSB er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for foreningens kontrol, herunder - men ikke begrænset til - lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, - herunder også strejke og lockout blandt foreningens egne medarbejdere. 15. Overdragelse af abonnementsaftalen Abonnenten kan med FSB s samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, jvf. afsnittet 2. Aftalens parter. FSB kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. FSB kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. afsnittet 16. Opsigelse af abonnementsaftalen. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet. FSB opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen over for FSB påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen til den fremtidige abonnent.

6 Abonnenten må ikke videresælge eller distribuere internetforbindelsen til tredjemand, med mindre der er indgået særlig aftale herom med FSB. FSB kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen for et medlem, til en anden forening der samarbejder med FSB. 16. Opsigelse af abonnementsaftalen Efter udløbet af de 3 måneders prøveperiode kan medlemmet opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned. Forudbetalt abonnementsbetaling refunderes dog ikke. FSB kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til afsnittet 13 b) Abonnentens evt. misligholdelse af abonnementet. FSB kan herudover opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, hvis vilkårene for udbredelse af internet på foreningsbasis ændres, så denne foreningsmodel ikke længere er juridisk mulig. Ved abonnementsaftalens ophør skal FSB s udstyr leveres tilbage til foreningen. 17. Driftssikkerhed og ændringer af internettjenesten FSB er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift, eller for at imødekomme myndighedskrav. FSB tilstræber at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Internettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. FSB forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. 18. Ændring af vilkår og priser FSB kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt tilslutnings- og abonnementsafgifter med et varsel på 1 måned. Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems- og abonnentinformation på foreningens hjemmeside. Som et supplement eller som et alternativ kan medlemmerne og abonnenterne underrettes ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel. 19. Tvister I tilfælde af tvist mellem abonnenten og FSB om forhold vedrørende tilslutnings- og

7 abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til bestyrelsen for FSB. FSB træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. FSB s afgørelse kan indbringes for Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: Hvis Erhvervsstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 20. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 11. juni Nærmere information Yderligere oplysninger om foreningen og dens aktiviteter findes på foreningens hjemmeside Foreningen kan kontaktes via e-post hjemmesiden eller telefon. Aktuelle telefonnumre kan du finde på foreningens hjemmeside.

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere