INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt"

Transkript

1 FÆLLES BESTEMMELSER 2012

2 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere... 3 Artikel 4 Den koordinerende støttemodtagers rolle og forpligtelser... 4 Artikel 5 De associerede støttemodtageres rolle og forpligtelser... 5 Artikel 6 Fælles forpligtelser for den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere... 5 Artikel 7 De medfinansierende parter... 6 Artikel 8 Underleverandører... 6 Artikel 9 De eksterne tilsynsgruppers rolle... 7 Artikel 10 Civilretligt g Artikel 11 Interessekonflikt... 7 Artikel 12 Tekniske aktivitetsrapporter... 8 Artikel 13 Kommunikationsaktiviteter, offentlig omtale af EU støtte og audiovisuelt materiale... 9 Artikel 14 Geografisk information Artikel 15 Ændringer af støtteaftalen Artikel 16 Forsinkelse Artikel 17 Udsættelse af afslutningstidspunktet Artikel 18 Opsigelse af støtteaftalen Artikel 19 Tavshedspligt Artikel 20 Databeskyttelse Artikel 21 Ejendomsret og anvendelse af resultaterne Artikel 22 Lovvalg og værneting DEL II Finansielle bestemmelser Artikel 23 EU's finansielle bidrag til projektet Artikel 24 Støtteberettigede omkostninger Artikel 25 Køb af jord/rettigheder, leje af jord Artikel 26 Ikke støtteberettigede omkostninger Artikel 27 Økonomiske sanktioner Artikel 28 Betalingsmetoder Artikel 29 Udgiftsopgørelse Artikel 30 Moms Artikel 31 Uafhængig finansiel revision Artikel 32 Revision fortaget af EU institutionerne Artikel 33 Statsstøtte

3 FÆLLES BESTEMMELSER DEL I - Juridiske og administrative bestemmelser Artikel 1 - Referencer Alle Life+-projekter gennemføres på grundlag af følgende dokumenter i den nævnte rangorden: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 614/2007 af 23. maj 2007 (Life+) 1 De særlige bestemmelser for støtteaftalen Nærværende fælles bestemmelser, som udgør en integrerende del af støtteaftalen Beskrivelsen af projektet (i det følgende benævnt "projektet"), jf. bilag I og de øvrige bilag, som udgør en integrerende del af støtteaftalen. Artikel 2 - Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance 2.1 Ved gennemførelsen af nedenstående bestemmelser repræsenteres Kommissionen af Generaldirektoratet for Miljø via den anvisningsberettigede eller en ved subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget. 2.2 Al korrespondance forsynes med identifikationsnummer og projekttitel og stiles til: Life+-projekter om natur og biodiversitet samt Life+-projekter om information og kommunikation vedrørende natur og biodiversitet: Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Kontor ENV.E.3 BU 9 3/51 B 1049 Bruxelles Life+-projekter om miljøpolitik og -forvaltning samt Life+-projekter om information og kommunikation, der ikke vedrører natur og biodiversitet: Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Kontor ENV.E.4 BU 9 3/06 B 1049 Bruxelles Der skal sendes en kopi af al korrespondance til den eksterne tilsynsgruppe, som udpeges af Kommissionen. Post anses for modtaget af Kommissionen på den dato, hvor den er registreret som indgået i den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen, som er nævnt ovenfor. Artikel 3 - Deltagere Et Life+-projekt kan have fire typer "deltagere" alt afhængigt af deres roller og forpligtelser: koordinerende støttemodtager 1 EUT L 149 af , s. 1. 3

4 associerede støttemodtagere (en eller flere) medfinansierende part(er) og underleverandør(er). Artikel 4 - Den koordinerende støttemodtagers rolle og forpligtelser 4.1 Ved "koordinerede støttemodtager" forstås den person eller enhed, som over for Kommissionen er juridisk og finansielt eneansvarlig for den fulde gennemførelse af projektforanstaltningerne med henblik på at nå projektets målsætninger og for formidlingen af projektresultaterne. 4.2 Den koordinerende støttemodtager bemyndiges gennem det mandat, der er vedlagt som bilag til støtteaftalen, af de associerede støttemodtagere til at handle på deres vegne og for deres regning med hensyn til indgåelse af støtteaftalen og mulige efterfølgende ændringer med Kommissionen. 4.3 Den koordinerende støttemodtager accepterer alle bestemmelser i den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen. 4.4 I overensstemmelse med det underskrevne mandat har den koordinerende støttemodtager som den eneste ret til at modtage midler fra Kommissionen og fordele beløbene til de associerede støttemodtagere i henhold til deres deltagelse i projektet og som angivet i de aftaler, der er indgået mellem de associerede støttemodtagere som anført i artikel Når en associeret støttemodtager/medfinansierende part reducerer sit finansielle bidrag, påhviler det den koordinerende støttemodtager efter aftale med dennes associerede støttemodtagere at finde de nødvendige midler til at sikre en korrekt gennemførelse af projektet. Kommissionen øger under ingen omstændigheder sit bidrag eller medfinansieringssatsen. 4.6 Uanset bestemmelserne i artikel 23 skal den koordinerende støttemodtager bidrage økonomisk til projektet. 4.7 Den koordinerende støttemodtager er Kommissionens eneste kontakt og den eneste deltager, der indberetter projektets tekniske og finansielle fremskridt direkte til Kommissionen. Den koordinerende støttemodtager indsender således alle nødvendige rapporter til Kommissionen i overensstemmelse med artikel Den koordinerende støttemodtager indgår aftaler med alle associerede støttemodtagere, som beskriver deres tekniske og finansielle deltagelse i projektet. Sådanne aftaler skal være i fuld overensstemmelse med den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen, indeholde en nøjagtig henvisning til nærværende fælles bestemmelser og som minimum have det indhold, der er beskrevet i Kommissionens retningslinjer. Aftalerne underskrives af den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere og sendes til Kommissionen senest ni måneder efter projektets startdato. Bestemmelserne i støtteaftalen, herunder mandatet (artikel 5.2 og 5.3), har forrang frem for alle andre aftaler mellem den associerede støttemodtager og den koordinerende støttemodtager, som kan få indflydelse på gennemførelsen af ovennævnte aftale mellem den koordinerende støttemodtager og Kommissionen. 4

5 Artikel 5 - De associerede støttemodtageres rolle og forpligtelser 5.1 De associerede støttemodtagere er udelukkende de organisationer, der er nævnt i projektet, og som er tilknyttet projektgennemførelsen gennem relevante formularer. Den associerede støttemodtager underskriver den aftale, der er omhandlet i artikel 4.8, og deltager direkte i den tekniske gennemførelse af en eller flere opgaver i forbindelse med projektet. 5.2 Den associerede støttemodtager bemyndiger gennem det mandat, der er vedlagt som bilag til støtteaftalen, den koordinerende støttemodtager til at handle på hans vegne og for hans regning med hensyn til indgåelse af støtteaftalen og mulige efterfølgende ændringer med Kommissionen. Den associerede støttemodtager giver således den koordinerende støttemodtager mandat til at påtage sig det fulde retlige ansvar for støtteaftalens gennemførelse. 5.3 Den associerede støttemodtager accepterer alle bestemmelser i den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen, særlig de bestemmelser, der har indflydelse på den associerede støttemodtager og den koordinerende støttemodtager. Han anerkender navnlig, at den koordinerende støttemodtager i overensstemmelse med det underskrevne mandat som den eneste har ret til at modtage midler fra Kommissionen og fordele beløbene til den associerede støttemodtager i henhold til dennes deltagelse i projektet. 5.4 Den associerede støttemodtager skal gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe den koordinerende støttemodtager med at opfylde sine forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Den associerede støttemodtager sender alle nødvendige dokumenter eller oplysninger (tekniske og finansielle) til den koordinerende støttemodtager, så hurtigt som muligt efter at han har modtaget en anmodning herom fra den koordinerende støttemodtager. 5.5 Den enkelte associerede støttemodtager bidrager økonomisk til projektet og får del i det finansielle bidrag fra Kommissionen på de betingelser, som er anført i den aftale, der er omhandlet artikel De associerede støttemodtagere foretager ikke direkte indberetning til Kommissionen om de tekniske og finansielle fremskridt, medmindre Kommissionen udtrykkeligt anmoder dem om det. Artikel 6 - Fælles forpligtelser for den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere 6.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere fører løbende regnskab i overensstemmelse med den normale regnskabspraksis i henhold til gældende love og bestemmelser. For at gøre det muligt at spore udgifter og indtægter etableres der et analytisk bogføringssystem (bogføring efter omkostningssted). Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere opbevarer under hele projektet og mindst fem år efter den sidste betaling alle relevante bilag vedrørende alle de udgifter og indtægter i forbindelse med projektet, der er indberettet til Kommissionen, f.eks. udbudsdokumenter, fakturaer, ordresedler, bevis for betaling, lønsedler, arbejdssedler og andre dokumenter brugt til beregning og præsentation af omkostningerne. Dokumentationen skal være klar og præcis og skal indsendes til Kommissionen på anmodning. Den koordinerende støttemodtager opbevarer kopier af alle relevante bilag fra samtlige associerede støttemodtagere. 5

6 6.2 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere sikrer, at alle fakturaer indeholder en klar reference til projektet, som kæder dem sammen med det analytiske bogføringssystem. 6.3 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere sørger for, at der offentligt gøres opmærksom på, at Unionen yder støtte, jf. artikel Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere deler frit den knowhow, der er nødvendig for projektets gennemførelse. 6.5 Den koordinerende støttemodtager må ikke i forbindelse med projektet optræde som underleverandør eller leverandør for de associerede støttemodtagere. De associerede støttemodtagere må ikke i forbindelse med projektet optræde som underleverandør eller leverandør for den koordinerende støttemodtager. 6.6 For Life+ natur-projekter og Life+ biodiversitet-projekter har den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere pligt til at underrette Kommissionen om aktiviteter, som iværksættes af tredjemand, og som kan forventes at have en negativ indvirkning på de steder/arter, som projektet er rettet mod, og til om nødvendigt at træffe foranstaltninger til at overtale de pågældende til at afholde sig fra sådanne aktiviteter. Artikel 7 - De medfinansierende parter 7.1 De medfinansierende parter stiller udelukkende finansielle midler til rådighed for projektet. De er ikke direkte involveret i projektets tekniske gennemførelse og må ikke modtage støtte fra Unionen. 7.2 Den koordinerende støttemodtager og/eller dennes associerede støttemodtagere indgår alle de aftaler med de medfinansierende parter, som er nødvendige for at sikre medfinansieringen, forudsat at de ikke strider mod den koordinerende støttemodtagers og/eller de associerede støttemodtageres forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Artikel 8 - Underleverandører 8.1 Når gennemførelsen af foranstaltningen kræver, at der købes ydelser med henblik på udførelsen af specifikke opgaver af en bestemt varighed, eller at der købes driftsmidler, kan et projekt også omfatte underleverandører, der ikke betragtes som associerede støttemodtagere. Støttemodtagerne tildeler kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige bud eller i givet fald til det laveste bud. I den forbindelse skal de undgå interessekonflikter. 8.2 Underleverandørerne investerer ikke finansielt i projektet og kan derfor ikke påberåbe sig nogen intellektuelle ophavsrettigheder, der følger direkte af projektet. 8.3 Offentlige koordinerende støttemodtagere/associerede støttemodtagere skal tildele underentrepriser i henhold til de gældende regler om offentlige udbud og i overensstemmelse med EU-direktiverne om offentlige udbudsprocedurer. For kontrakter på over EUR skal private koordinerende støttemodtagere/associerede støttemodtagere afholde et udbud bland potentielle underleverandører; i den forbindelse skal de overholde principperne om gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle underleverandører. 8.4 Støttemodtagerne skal sikre, at 6

7 a) alle fakturaer, der udstedes af underleverandører, indeholder en klar reference til Life+-projektet (dvs. nummer og fuldstændig eller forkortet titel) og til den ordre/entreprise, der er udstedt af støttemodtagerne b) alle fakturaer, der udstedes af underleverandører, er tilstrækkeligt detaljerede til, at de enkelte dele af den leverede ydelse kan identificeres (dvs. en klar beskrivelse og angivelse af udgifter til de enkelte dele) c) de betingelser, som finder anvendelse på dem i henhold til artikel 10, 11, 19 og 32, også finder anvendelse på underleverandørerne. Artikel 9 - De eksterne tilsynsgruppers rolle 9.1 I forbindelse med opfølgningen af projektet får Kommissionen støtte af eksterne tilsynsgrupper. Tilsynsgruppernes bistand består i, at de følger projekterne, vurderer fremskridtene med projekterne og kontrollerer sammenhængen med de afholdte omkostninger. Grupperne fungerer udelukkende som rådgivende organer for Kommissionen. Tilsynsgrupperne er uafhængige af projekterne. De kontrollerer projektets gennemførelse og evaluerer de rapporter, der indsendes til Kommissionen. 9.2 Tilsynsgrupperne har ikke bemyndigelse til at træffe afgørelser på Kommissionens vegne. En anbefaling eller en udtalelse fra en tilsynsgruppe til den koordinerende støttemodtager eller de associerede støttemodtagere kan ikke tages som et udtryk for Kommissionens holdning. 9.3 De eksterne tilsynsgrupper er underlagt samme tavshedspligt som den, der gælder i forholdet mellem projektdeltagerne og Kommissionen (jf. artikel 19). Artikel 10 - Civilretligt ansvar 10.1 Kommissionen kan ikke under nogen omstændigheder og af nogen som helst grund holdes ansvarlig, hvis der som følge af skade opstået under projektets gennemførelse fremsættes krav i henhold til støtteaftalen. Kommissionen accepterer således ingen krav om erstatning eller tilbagebetaling som følge af en sådan klage Den koordinerende støttemodtager kan ikke drage Kommissionen til ansvar i forhold, der vedrører dennes associerede støttemodtagere eller de aftaler, der er indgået med disse Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere er eneansvarlige over for tredjemand, også for enhver form for skade, der forvoldes i forbindelse med projektets gennemførelse. Artikel 11 - Interessekonflikt 11.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge enhver risiko for interessekonflikter, der kunne hindre en upartisk og objektiv gennemførelse af støtteaftalen. En interessekonflikt kan opstå på grund af bl.a. økonomiske interesser, politiske eller nationale tilhørsforhold, familiemæssige eller følelsesmæssige tilknytninger eller ethvert andet interessefællesskab Hvis der under støtteaftalens gennemførelse opstår en situation, som udgør eller vil kunne medføre en interessekonflikt, skal Kommissionen straks have skriftlig meddelelse herom. Den koordinerende støttemodtager og samtlige associerede 7

8 støttemodtagere forpligter sig til straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe denne situation. Kommissionen forbeholder sig ret til at undersøge, om disse foranstaltninger er fyldestgørende, og kan om nødvendigt selv træffe yderligere foranstaltninger. Artikel 12 - Tekniske aktivitetsrapporter 12.1 Den koordinerende støttemodtager informerer jævnligt Kommissionen om Life+projektets forløb og resultater gennem indsendelse af følgende rapporter: en indledende rapport, der indsendes senest ni måneder efter projektets start en endelig rapport, der fremsendes senest tre måneder efter projektets afslutning for projekter med en varighed på over 24 måneder, hvortil der ydes et EUbidrag på over EUR, en midtvejsrapport, der skal indsendes sammen med anmodningen om midtvejsforfinansiering, efter at den tærskel, der er fastsat i artikel 28.3, er nået for projekter med en varighed på over 48 måneder, hvortil der ydes et EUbidrag på over EUR, og hvor den koordinerende støttemodtager har til hensigt at anmode om to midtvejsforfinansieringer i henhold til bestemmelserne i artikel 28.3, andet afsnit, to midtvejsrapporter, der skal indsendes sammen med anmodningen om midtvejsforfinansiering, efter at de tærskler, der er fastsat i artikel 28.3, er nået eventuelle statusrapporter, der er nødvendige for at sikre, at der ikke går mere end 18 måneder mellem indsendelsen af de forskellige rapporter. Hvis den tærskel, der er fastsat i artikel 28.3, nås inden for de første ni måneder efter projektets start, kan den indledende rapport og midtvejsrapporten undtagelsesvis slås sammen. Kommissionen kan til enhver tid anmode om oplysninger om den tekniske og/eller finansielle styring af projektet Rapporternes udformning og indhold skal være i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Alle rapporter skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvor langt man er nået med gennemførelsen af projektet, overholdelsen af arbejdsplanen, den finansielle situation for projektet samt hvorvidt målsætningerne for projektet er blevet nået eller stadig kan nås. Den indledende rapport, midtvejsrapporten og den endelige rapport skal endvidere indeholde de oplysninger, der er beskrevet i henholdsvis artikel 12.5, 12.6 og Alle rapporter sendes samtidig, både i papirform og elektronisk form (cdrom/dvd/usb-nøgle, ikke ), til Kommissionen og den eksterne tilsynsgruppe, der er udpeget af Kommissionen, idet begge modtager et fuldstændigt eksemplar af de tekniske rapporter med bilag og et eksemplar af udgiftsopgørelsen Den koordinerende støttemodtager indsender et eksemplar af den endelige slutrapport til medlemsstaternes myndigheder. Disse har endvidere ret til at bede om et eksemplar af midtvejsrapporten Indledende rapport 8

9 Ud over de oplysninger, der kræves i artikel 12.2, skal den indledende rapport indeholde en vurdering af, om målsætningerne og arbejdsplanen for projektet stadig er gyldige. På grundlag af den indledende rapport fra den koordinerende støttemodtager kan Kommissionen, hvis målsætningerne for projektet ikke kan nås, eller hvis arbejdsplanen ikke kan gennemføres, iværksætte en opsigelsesprocedure i overensstemmelse med artikel Midtvejsrapport Ud over de oplysninger, som kræves i artikel 12.2, skal midtvejsrapporten indeholde en udgiftsopgørelse og tilstrækkelige oplysninger til, at der kan foretages en foreløbig vurdering af støtteberettigelsen af de omkostninger, der er afholdt indtil da Endelig rapport Ud over de oplysninger, som kræves i artikel 12.2, skal den endelige rapport indeholde en udgiftsopgørelse og alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere støtteberettigelsen af de afholdte udgifter og projektresultaternes fremtidige bæredygtighed. Artikel 13 - Kommunikationsaktiviteter, offentlig omtale af EU-støtte og audiovisuelt materiale 13.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere skal offentligt gøre opmærksom på projektet og dets resultater og oplyse, at projektet støttes af EU. Oplysninger om denne aktivitet anføres i de enkelte aktivitetsrapporter Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere skal gøre opmærksom på, at projektet støttes af EU, i alle dokumenter og medier, der udarbejdes i forbindelse med projektet, idet Life-logoet, der stilles til rådighed af Kommissionen, anvendes. I audiovisuelt materiale skal der i teksterne ved begyndelsen og/eller afslutningen i en let læselig form udtrykkeligt gøres opmærksom på, at der er modtaget finansiel støtte fra Life (f.eks. ved anmærkningen "Produceret med støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrument Life") Der må ikke henvises til Life-logoet som et certificeret kvalitetsmærke eller et økomærke. Anvendelsen af Life-logoet er begrænset til formidlingsaktiviteter Den koordinerende støttemodtager skal oprette et websted for projektet eller anvende et allerede eksisterende websted til formidling af projektets aktiviteter, fremskridt og resultater. Adressen på det websted, hvor projektets hovedresultater offentliggøres, anføres i rapporterne. Dette websted skal være online senest seks måneder efter projektets start, skal opdateres regelmæssigt og være tilgængeligt i mindst fem år efter projektets afslutning Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere opstiller og vedligeholder skilte, der beskriver projektet, på de steder, hvor det gennemføres. Skiltene placeres således, at offentligheden har adgang og frit udsyn til dem. Lifelogoet skal altid optræde på skiltene Ved Life+-natur-projekter gælder forpligtelserne i artikel 13.2 og 13.5 også for Natura 2000-logoet. Projektets betydning for etableringen af Natura netværket skal være beskrevet på skiltene. 9

10 13.7 Et sammendrag af projektet, herunder den koordinerende støttemodtagers navn og kontaktoplysninger, offentliggøres på Lifes websted og skal være offentligt tilgængeligt Alle driftsmidler, der er indkøbt i forbindelse med projektet, skal være forsynet med Life-logoet, medmindre andet er angivet af Kommissionen Et projekt skal indeholde et sæt obligatoriske foranstaltninger vedrørende netværksaktiviteter. Medmindre den koordinerende støttemodtager har en behørig begrundelse for, at de ikke er relevante, skal disse foranstaltninger omfatte besøg, møder, informationsudveksling og/eller andre typer netværksaktiviteter med et passende antal andre relevante Life-projekter (igangværende eller afsluttede). De kan også omfatte lignende udvekslinger med ikke-life-projekter og/eller deltagelse i informationsplatforme i tilknytning til projektmålene (også på internationalt niveau, når det er berettiget). Netværksaktiviteterne bør sigte efter at sikre en effektiv overførsel af knowhow og erfaringer for at udbrede deres anvendelse i lignende sammenhænge Uanset bestemmelserne i artikel 19 er Kommissionen berettiget til at offentliggøre alle oplysninger om eller genereret af projektet, som den måtte finde relevante, i en hvilken som helst form og via et hvilket som helst medium, herunder internettet. Den koordinerende støttemodtager og alle associerede støttemodtagere giver Kommissionen ikke-eksklusiv ret til i en ubegrænset periode at fremvise, om nødvendigt eftersynkronisere, distribuere eller anvende den audiovisuelle produktion i sin helhed eller i uddrag til ikke-kommercielle formål, herunder ved offentlige arrangementer. Kommissionen vil imidlertid ikke blive betragtet som "medproducent". Kommissionen forbeholder sig ret til at benytte de fotos, der indsendes sammen med de forskellige rapporter, der er omhandlet i artikel 12, i eventuelt informationsmateriale, som den fremstiller. Den forpligter sig til at oplyse kilden med angivelse af projektreferencenummeret. Artikel 14 - Geografisk information Elektroniske værktøjer, der omfatter geografisk information og fremstilles inden for rammerne af et Life+-projekt, skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union (Inspire) 2. Artikel 15 - Ændringer af støtteaftalen 15.1 Den koordinerende støttemodtager har pligt til i de tekniske rapporter eller pr. brev at informere Kommissionen om eventuelle ændringer af projektet som anført i støtteaftalen. Ændringer, der grundlæggende ændrer projektets overordnede mål, skaber tvivl om afgørelsen om tildeling af støtten eller indebærer tilsidesættelse af princippet om ligebehandling af ansøgere, kan ikke godkendes Væsentlige ændringer kræver en skriftlig aftale med Kommissionen. Væsentlige ændringer er: væsentlige ændringer af arten eller indholdet af aktiviteter og/eller resultater undtagen for så vidt ændringer i indholdet forbedrer resultaterne kvalitativt 2 EUT L 108 af , s

11 eller kvantitativ i forhold til de planlagte aktiviteter og/eller resultater, uden at ændre deres art ændringer af den koordinerende støttemodtagers eller en associeret støttemodtagers retlige status ændringer af projektets partnerskabsstruktur ændringer af projektets varighed ændringer af det foreløbige budget for projektet, hvor de omkostninger, der er forudset til en eller flere udgiftskategorier, stiger med mere end 10 % og EUR. Disse grænser gælder for hver af de tre underkategorier af driftsmidler. De gælder ikke for kategorien "generalomkostninger", for hvilke den grænse, der er fastsat i artikel 24.14, ikke må overskrides I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 15.2, indsender den koordinerende støttemodtager en formel anmodning om ændringer i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Kommissionen forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise anmodningen og kan beslutte ikke at tage anmodninger i betragtning, hvis de modtages under tre måneder inden projektets afslutning. Artikel 16 - Forsinkelse 16.1 Projektets startdato er den dato, der fremgår af de særlige bestemmelser i støtteaftalen, uanset støtteaftalens underskrivelsesdato, og uanset om den første forfinansiering er blevet udbetalt Den koordinerende støttemodtager giver straks Kommissionen udførlig meddelelse om enhver begivenhed, der risikerer at hindre eller forsinke projektets gennemførelse. De berørte parter aftaler, hvilke forholdsregler der bør træffes. Artikel 17 - Udsættelse af afslutningstidspunktet 17.1 Udsættelse af et projekts afslutningstidspunkt kan kun gives under uforudsigelige og særlige omstændigheder, der gør gennemførelsen af en eller flere projektaktiviteter umulig i en vis periode En anmodning om udsættelse af et projekts afslutningstidspunkt skal indsendes i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer og indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at Kommissionen kan vurdere begrundelsen for forsinkelserne og gennemførligheden af en revideret arbejdsplan. Kommissionen forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise anmodningen og kan beslutte ikke at tage anmodninger i betragtning, hvis de modtages under tre måneder inden projektets afslutning. Artikel 18 - Opsigelse af støtteaftalen 18.1 Opsigelse af støtteaftalen fra den koordinerende støttemodtagers side I behørigt begrundede tilfælde kan den koordinerende støttemodtager opsige støtteaftalen på vegne af alle støttemodtagerne ved formelt at give Kommissionen meddelelse herom med klar angivelse af årsagerne og den dato, hvor opsigelsen får virkning. Meddelelsen skal sendes inden den dato, hvor opsigelsen skal have virkning. Hvis der ikke angives nogen årsager, eller hvis Kommissionen mener, at de angivne årsager ikke berettiger opsigelsen, giver den formelt den koordinerende støttemodtager 11

12 meddelelse herom med angivelse af grundene hertil, og støtteaftalen anses for at være uretmæssigt opsagt med de konsekvenser, der er anført i artikel 18.4, fjerde afsnit Opsigelse af en eller flere støttemodtageres deltagelse fra den koordinerende støttemodtagers side I behørigt begrundede tilfælde kan en eller flere støttemodtageres deltagelse i støtteaftalen opsiges af den koordinerende støttemodtager, der handler på anmodning af den eller de pågældende støttemodtagere eller på vegne af alle de andre støttemodtagere. Når den koordinerende støttemodtager giver Kommissionen meddelelse om opsigelsen, skal han angive årsagerne til opsigelsen af deltagelsen, holdningen hos den eller de støttemodtagere, hvis deltagelse opsiges, den dato, hvor opsigelsen får virkning, og de resterende støttemodtageres forslag vedrørende omfordelingen af den eller de pågældende støttemodtageres opgaver eller i givet fald vedrørende udpegelsen af en eller flere afløsere, som skal overtage alle den eller de pågældende støttemodtageres rettigheder og forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Meddelelsen skal sendes inden den dato, hvor opsigelsen skal have virkning. Hvis der ikke angives nogen årsager, eller hvis Kommissionen mener, at de angivne årsager ikke berettiger opsigelsen, giver den formelt den koordinerende støttemodtager meddelelse herom med angivelse af grundene hertil, og deltagelsen anses for at være uretmæssigt opsagt med de konsekvenser, der er anført i artikel 18.4, fjerde afsnit. Uanset artikel 15 foretages der en ændring af støtteaftalen for at indføre de nødvendige tilpasninger Opsigelse af støtteaftalen eller af en eller flere støttemodtageres deltagelse fra Kommissionens side Kommissionen kan beslutte at opsige støtteaftalen eller deltagelsen af en eller flere støttemodtagere, som deltager i foranstaltningen, under følgende omstændigheder: a) hvis en ændring af en støttemodtagers juridiske, finansielle, tekniske, organisatoriske eller ejermæssige situation vil kunne påvirke støtteaftalen i væsentlig grad eller ændre grundlaget for afgørelsen om tildeling af støtten b) hvis de ændringer af støtteaftalen, som er nødvendige efter opsigelsen af en eller flere støttemodtageres deltagelse, ville skabe tvivl om afgørelsen om tildeling af støtten eller ville resultere i forskelsbehandling af ansøgerne c) hvis støttemodtageren ikke gennemfører foranstaltningen som angivet i bilag I, eller hvis en støttemodtager ikke overholder en anden væsentlig forpligtelse, som påhviler den pågældende i henhold til støtteaftalen d) hvis det viser sig, at projektets målsætninger ikke vil blive opfyldt e) hvis støttemodtagerens bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, eller hvis støttemodtageren har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i nationale love eller regler 12

13 f) hvis en støttemodtager eller enhver anden tilknyttet person, jf. andet afsnit, i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en fejl, som bevisligt er konstateret g) hvis en støttemodtager ikke har efterlevet sine forpligtelser med hensyn til betaling til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller hvor foranstaltningen gennemføres h) hvis Kommissionen har bevis for, at en støttemodtager eller enhver anden tilknyttet person, jf. andet afsnit, har begået svig eller korruption eller deltager i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser i) hvis Kommissionen har bevis for, at en støttemodtager eller enhver anden tilknyttet person, jf. andet afsnit, har begået væsentlige fejl, uregelmæssigheder eller svig under tildelingsproceduren eller under gennemførelsen af støtteaftalen, herunder i tilfælde af fremlæggelse af urigtige oplysninger eller manglende fremlæggelse af de nødvendige oplysninger med henblik på at opnå den støtte, som er omhandlet i støtteaftalen, eller j) hvis Kommissionen har bevis for, at en støttemodtager har begået systemiske eller tilbagevendende fejl, uregelmæssigheder eller svig eller har misligholdt sine forpligtelser i forbindelse med anden støtte finansieret af Unionen eller Det Europæiske Atomenergiagentur, som blev tildelt til den pågældende støttemodtager på tilsvarende betingelser, forudsat at disse fejl eller uregelmæssigheder eller svigen eller misligholdelsen af forpligtelserne har en væsentlig indvirkning på denne støtte. Med henblik på litra f), h) og i) forstås ved "enhver anden tilknyttet person" enhver fysisk person, der har beføjelse til at repræsentere støttemodtageren eller træffe beslutninger på dennes vegne Inden Kommissionen opsiger støtteaftalen eller en eller flere støttemodtageres deltagelse, meddeler den formelt den koordinerende støttemodtager, at den har til hensigt at opsige støtteaftalen eller deltagelsen, med angivelse af årsagerne hertil, og opfordrer den koordinerende støttemodtager til senest 45 kalenderdage efter modtagelsen af meddelelsen at fremsætte bemærkninger på vegne af alle støttemodtagerne og, i det tilfælde, der er omhandlet i artikel , litra c), at informere Kommissionen om de foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at støttemodtagerne fortsætter med at opfylde deres forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Hvis Kommissionen efter at have gennemgået den koordinerende støttemodtagers bemærkninger beslutter at stoppe opsigelsesproceduren, giver den formelt den koordinerende støttemodtager meddelelse herom. Hvis der ikke er fremsat bemærkninger, eller hvis Kommissionen på trods af den koordinerende støttemodtagers bemærkninger beslutter at gå videre med 13

14 opsigelsesproceduren, kan den opsige støtteaftalen eller en eller flere støttemodtageres deltagelse ved formelt at give den koordinerende støttemodtager meddelelse herom med angivelse af årsagerne til opsigelsen. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel , litra a), b), c), d), e) og g), skal den formelle meddelelse angive den dato, hvor opsigelsen får virkning. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel , litra f), h), i) og j), får opsigelsen virkning dagen efter den dato, hvor den koordinerende støttemodtager modtog den formelle meddelelse Følger af opsigelsen Når støtteaftalen opsiges, begrænses Kommissionens betalinger til det beløb, der fastlægges i henhold til artikel 23 på grundlag af de støtteberettigede udgifter, som støttemodtagerne har afholdt, og det faktiske gennemførelsesniveau for foranstaltningen på den dato, hvor opsigelsen får virkning. Omkostninger vedrørende forpligtelser, der er indgået, men som efter planen først skal gennemføres efter opsigelsen, tages ikke i betragtning. Den koordinerende støttemodtager har tre måneder fra den dato, hvor opsigelsen af støtteaftalen får virkning, jf. artikel 18.1 og 18.2, til at indsende en anmodning om endelig betaling i overensstemmelse med artikel Hvis Kommissionen ikke modtager en anmodning om endelig betaling inden for denne frist, godtgør eller dækker den ikke omkostninger, som ikke indgår i en udgiftsopgørelse, som den har godkendt, og som ikke er begrundet i en teknisk rapport, som den har godkendt. Kommissionen inddriver i overensstemmelse med artikel alle beløb, som allerede er udbetalt, hvis udnyttelsen heraf ikke er dokumenteret af de tekniske rapporter og i givet fald af de udgiftsopgørelser, som Kommissionen har godkendt. Når en associeret støttemodtagers deltagelse opsiges, er det kun de omkostninger, som den pågældende støttemodtager har afholdt frem til den dato, hvor opsigelsen af støttemodtagerens deltagelse får virkning, der godtgøres af støtten. Omkostninger vedrørende forpligtelser, der er indgået, men som efter planen først skulle gennemføres efter opsigelsen, tages ikke i betragtning. Anmodningen om betaling for den pågældende associerede støttemodtager skal indgå i den næste betalingsanmodning, som den koordinerende støttemodtager indsender. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel , litra c), opsiger støtteaftalen, fordi den koordinerende støttemodtager ikke har indsendt anmodningen om betaling og efter en påmindelse stadig ikke har opfyldt denne forpligtelse inden for 60 dage, finder første afsnit anvendelse på følgende betingelser: a) den koordinerende støttemodtager har ingen yderligere frist fra den dato, hvor opsigelsen af støtteaftalen får virkning, til at indsende en anmodning om endelig betaling, og b) Kommissionen godtgør eller dækker ikke omkostninger, som støttemodtagerne har afholdt frem til datoen for opsigelsen eller frem til udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 2 i de særlige bestemmelser, alt efter hvilken dato der ligger først, som ikke indgår i en udgiftsopgørelse, som den har godkendt, og som ikke er begrundet i en teknisk rapport, som den har godkendt. 14

15 Ud over første, andet og tredje afsnit kan Kommissionen, når den koordinerende støttemodtager uretmæssigt opsiger støtteaftalen eller en støttemodtagers deltagelse, jf. artikel 18.1 og 18.2, eller når Kommissionen opsiger støtteaftalen eller en støttemodtagers deltagelse af de grunde, der er fastsat i artikel , litra c), f), h), i) og j), også nedsætte støtten eller inddrive uretmæssigt udbetalte beløb i overensstemmelse med artikel 23.5 og proportionalt med grovheden af de pågældende forseelser og efter at have givet den koordinerende støttemodtager og i givet fald de pågældende associerede støttemodtagere mulighed for at fremsætte deres bemærkninger. Ingen af parterne kan kræve erstatning på grund af opsigelsen fra den anden parts side. Artikel 19 - Tavshedspligt Kommissionen og den koordinerende støttemodtager/de associerede støttemodtagere forpligter sig til at fortroligholde alle dokumenter, oplysninger og andet materiale, som de har modtaget som fortrolige oplysninger, hvis det kan skade en anden part, hvis de videregives. Parterne er bundet af denne forpligtelse i fem år efter afslutningen af projektet. De personoplysninger, der indgår i projektet, vil blive indlæst i et elektronisk administrationsværktøj, der stilles til rådighed for Europa-Kommissionen, andre EUinstitutioner og en ekstern tilsynsgruppe, som er bundet af en fortrolighedsaftale. Dette administrationsværktøj anvendes udelukkende til styring af Life-projekter. Artikel 20 - Databeskyttelse 20.1 Den koordinerende støttemodtager har ret til at få adgang til data og oplysninger hos Kommissionen, som vedrører projektet, og til at anmode om eventuelle rettelser Kommissionen, den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere skal overholde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger Uanset bestemmelserne i artikel 19 skal den koordinerende støttemodtager være bekendt med de forpligtelser, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 4. Artikel 21 - Ejendomsret og anvendelse af resultaterne 21.1 Ejendomsretten til dokumenter, eventuelle patenterbare eller patenterede opfindelser og viden, der hidrører fra projektet, tilhører den koordinerende støttemodtager og/eller de associerede støttemodtagere Med henblik på at fremme miljøvenlige teknikker og modeller sikrer støttemodtagerne, at alle dokumenter og patenter og al knowhow, som direkte er et resultat af gennemførelsen af projektet, stilles til rådighed i EU, så snart de foreligger, på ikke-diskriminerende og rimelige kommercielle vilkår. 3 4 EFT L 8 af , s. 1. EFT L 145 af , s

16 21.3 Støttemodtagerne skal overholde artikel 21.2 i en periode på fem år efter den endelige betaling Hvis den koordinerende støttemodtager uden gyldig grund nægter at stille disse produkter til rådighed eller nægter at udstede licenser på disse betingelser, forbeholder Kommissionen sig ret til at anvende reglerne i artikel 18 eller, hvis projektet er afsluttet, til at kræve fuld eller delvis tilbagebetaling af EU's bidrag. Artikel 22 - Lovvalg og værneting EU's bidrag er underlagt betingelserne i støtteaftalen, de gældende EU-bestemmelser og subsidiært den belgiske lovgivning om støtte. Den koordinerende støttemodtager kan indgive klage over Kommissionens beslutninger om anvendelsen af støtteaftalens bestemmelser og over de nærmere omstændigheder ved dens gennemførelse til Den Europæiske Unions Ret og, i tilfælde af anke, Domstolen. 16

17 DEL II - Finansielle bestemmelser Artikel 23 - EU's finansielle bidrag til projektet 23.1 EU's finansielle bidrag beregnes ud fra den procentsats, der er fastsat i støtteaftalen for afholdte støtteberettigede omkostninger Det samlede beløb, som Kommissionen udbetaler til den koordinerende støttemodtager, må under ingen omstændigheder overstige det loft, der er fastsat for EU-bidraget i støtteaftalen, selv om de samlede faktiske støtteberettigede omkostninger til projektet overskrider det budget, der er opstillet i støtteaftalen. Den koordinerende støttemodtager garanterer, at der ikke i medfinansieringen af projektet indgår nogen anden form for direkte eller indirekte EU-støtte. Hvis en sådan situation skulle opstå under projektgennemførelsen, skal den koordinerende støttemodtager straks meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der vil blive truffet med henblik på overholdelse af disse forpligtelser. Den uafhængige revisor, der er omhandlet i artikel 31, kontrollerer projektets finansieringskilder Uanset forpligtelserne i artikel 4.6 og 5.5 accepterer den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere, at EU-bidraget ikke må have til formål eller virkning at generere en fortjeneste. Fortjeneste defineres som overskud af indtægter i forhold til projektomkostninger, når anmodningen om den endelige betaling fremsættes Indtægter defineres som midler modtaget fra Kommissionen, den koordinerende støttemodtager, de associerede støttemodtagere og de medfinansierende parter såvel som indtægter, der udelukkende og direkte er genereret af projektet (f.eks. deltagergebyrer i forbindelse med konferencer og salg af træ). Den koordinerende støttemodtager sikrer, at samtlige indtægter, der genereres af projektet og under dets gennemførelse, indregnes som direkte projektindtægter. Sådanne direkte indtægter skal altid opgives, og Kommissionen skal reducere sit finansielle bidrag for at udjævne forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter Med forbehold af retten til at opsige støtteaftalen i henhold til artikel 18 og med forbehold af Kommissionens ret til at anvende de sanktioner, der er omhandlet i artikel 27, hvis en aktivitet ikke gennemføres eller gennemføres dårligt, delvist eller for sent, kan Kommissionen reducere det oprindeligt fastsatte EU-bidrag forholdsmæssigt i overensstemmelse med den faktiske gennemførelse af den pågældende aktivitet på de betingelser, der er fastlagt i støtteaftalen Støttemodtagernes fordringer på betalinger fra Kommissionen kan ikke overdrages til tredjemand. Artikel 24 - Støtteberettigede omkostninger 24.1 Omkostningerne skal for at kunne betragtes som støtteberettigede: være opført i projektets budget eller være blevet godkendt gennem en ændring af støtteaftalen være direkte forbundet med og nødvendige for gennemførelsen af det projekt, der er omfattet af støtteaftalen 17

18 være rimelige og berettigede og opfylde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og produktivitet overholde gældende skatte- og sociallovgivning og reelt være opstået under projektets gennemførelse som anført i støtteaftalen og være opført i den koordinerende støttemodtagers og eventuelle associerede støttemodtageres regnskaber eller skatteopgørelser og kunne identificeres og verificeres. En omkostning anses for at være opstået under projektets gennemførelse, hvis: den retlige forpligtelse til at betale blev indgået efter projektets startdato eller efter, at Kommissionen havde underskrevet støtteaftalen, hvis underskrivelsen finder sted inden projektets startdato gennemførelsen af den pågældende aktivitet blev indledt efter starten på projektet og fuldført inden afslutningen af projektet (de eneste undtagelser er omkostningerne til den finansielle garanti, der løber i perioden mellem underskrivelsen af støtteaftalen og projektets startdato og i seks måneder efter projektets slutdato, samt omkostningerne til den uafhængige finansielle revision, jf. artikel 31), og omkostningerne er betalt fuldt ud, inden den endelige udgiftsopgørelse indsendes, med undtagelse af de afskrivningsomkostninger, der er omhandlet i artikel Personaleomkostninger opgøres på grundlag af de timelønsatser, som fremkommer ved at dividere den faktiske årlige bruttoløn plus obligatoriske socialbidrag og eventuelle andre lovpligtige udgifter, der er inkluderet i en ansats løn, med den ansattes faktiske antal produktive timer. Hvis den ansattes faktiske samlede antal produktive timer ikke registreres i et pålideligt tidsregistreringssystem, anvendes en standardværdi på timer. Det er kun omkostningerne til den arbejdstid, der faktisk er anvendt på projektet, der kan dækkes. Det faktiske antal timer, som hver enkelt ansat bruger på projektet, registreres på skemaer eller i et tilsvarende tidsregistreringssystem, der er udarbejdet og jævnligt godkendes af den ansatte og arbejdsgiveren. Undtagelsesvis kan der for personale, der arbejder på fuld tid med projektet, anvendes et individuelt dokument om udstationering/udlån i stedet for det tidsregistreringssystem, der er beskrevet ovenfor. Dette dokument har enten form af en kontrakt eller en udlånsaftale, som er underskrevet af den pågældende støttemodtagers ansvarlige tjenestegren eller myndighed. Det skal indeholde mindst følgende oplysninger: den ansattes navn, vedkommendes funktion i projektet og en beskrivelse af de opgaver, som pålægges den pågældende i forbindelse med projektet, udtrykkelig angivelse af, at den pågældende udlånes på fuld tid, samt start- og slutdato for udlånsperioden. Personale, der i gennemsnit arbejder mindre end to fulde dage pr. måned for Lifeprojektet, er fritaget for tidsregistreringsforpligtelsen. Omkostningerne til fysiske personer, der arbejder under en kontrakt med den koordinerende støttemodtager eller en associeret støttemodtager, som ikke er en ansættelseskontrakt, kan sidestilles med sådanne personaleomkostninger, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 18

19 i) den fysiske person arbejder under instruks fra støttemodtageren og, medmindre andet er aftalt med støttemodtageren, i støttemodtagerens lokaler ii) resultatet af arbejdet tilhører støttemodtageren, og iii) omkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra omkostningerne til personale, der udfører tilsvarende opgaver under en ansættelseskontrakt med støttemodtageren. Der ydes kun støtte til lønudgifter til tjenestemænd i det omfang, disse omkostninger vedrører projektgennemførelsesaktiviteter, som den pågældende offentlige organisation ikke ville have udført, hvis projektet ikke var blevet gennemført. De pågældende medarbejdere skal, uanset om de arbejder på fuld tid eller på deltid for projektet, specifikt være udstationeret/udlånt til et projekt og udgøre en yderligere omkostning i forhold til det eksisterende faste personale. Det individuelle udlån skal enten bekræftes i en kontrakt eller en udlånsaftale, som er underskrevet af den pågældende støttemodtagers ansvarlige tjenestegren eller myndighed. Summen af bidrag fra offentlige organisationer (som koordinerende og/eller associeret støttemodtager) til projektet skal overstige (med mindst 2 %) summen af de lønomkostninger til tjenestemænd 5, der opføres på udgiftskontoen for projektet Rejse- og opholdsudgifter beregnes i henhold til den koordinerende eller associerede støttemodtagers interne regler Omkostninger til ekstern bistand omfatter omkostninger til underentrepriser (arbejde, der udføres af eksterne virksomheder, leje af udstyr eller infrastruktur osv.) i overensstemmelse med artikel 8. Omkostninger i forbindelse med køb eller leasing (i modsætning til leje) af driftsmidler, infrastruktur eller hjælpematerialer leveret i underentreprise må ikke opføres på udgiftskontoen for ekstern bistand. Disse omkostninger opføres særskilt under de relevante budgetposter. Omkostninger til revision udført af en uafhængig revisor bogføres under denne kategori Afskrivning af udgifter til driftsmidler vil kun komme i betragtning, hvis driftsmidlerne: opføres på den koordinerende eller associerede støttemodtagers fortegnelse eller en anden form for register over driftsmidler behandles som kapitaludgifter i henhold til de skatte- og regnskabsbestemmelser, den koordinerende støttemodtager eller de associerede støttemodtagere er underlagt, og er indkøbt eller leaset til normale markedspriser Uanset de særlige bestemmelser i artikel 24.8 og skal den koordinerende/associerede støttemodtager følge sine egne interne revisionsstandarder/-regler ved beregning af det støtteberettigede afskrivningsbeløb under hensyntagen til infrastruktur-/udstyrstype, købs-/ 5 Definitionen på tjenestemænd omfatter alt fastansat personale i offentlige instanser. 19

20 produktions-/leasingdato, projektets varighed og den konkrete anvendelse i forbindelse med projektet. Den uafhængige revisor, jf. artikel 31, bekræfter, at de beløb, der opføres som projektudgifter, svarer til det faktiske afskrivningsbeløb, der registreres i den koordinerende/associerede støttemodtagers regnskabssystemer. For støtteberettigede afskrivningsbeløb gælder dog følgende lofter: omkostninger til infrastruktur: 25 % af den samlede anskaffelsespris omkostninger til udstyr: 50 % af den samlede anskaffelsespris Som en undtagelse fra artikel 24.6 gælder der i forbindelse med projekter, som finansieres i henhold til Life+-miljøpolitik og -miljøforvaltning og Life+biodiversitet, intet loft for prototyper, hvor 100 % af anskaffelsesprisen er medfinansieringsberettiget. En prototype er infrastruktur og/eller udstyr, som specielt er skabt med henblik på projektets gennemførelse, og som aldrig er blevet udnyttet erhvervsmæssigt, og/eller som ikke er seriefremstillet. Prototypen skal spille en afgørende rolle i projektets demonstrationsaktiviteter. Kun komponenter, der er anskaffet eller anvendt inden for projektperioden, kan angives. En prototype må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål i projektets løbetid og i fem år efter projektets afslutning. Hvis prototypen eller en eller flere af dens komponenter anvendes til erhvervsmæssige formål (dvs. salg, leasing, udlejning eller anvendelse til fremstilling af varer eller tjenesteydelser) i projektets løbetid eller inden for fem år efter projektets afslutning, skal dette angives. Omkostningerne ved at skabe prototypen nedskrives i så fald i henhold til artikel 24.5 og Udgifter til afskrivning af driftsmidler, som er erhvervet før projektets start, er ikke støtteberettigede. Sådanne omkostninger opføres under generalomkostninger For Life+-natur-projekter og Life+-biodiversitet-projekter er omkostninger til driftsmidler afholdt af offentlige myndigheder eller ngo'er/private nonprofitorganisationer fuldt støtteberettigede, hvis de hænger direkte sammen med projektets gennemførelse og i vidt omfang anvendes inden for projektets løbetid. Støtten betinges af, at den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere forpligter sig til definitivt at anvende disse varer i forbindelse med naturbevaring efter afslutningen af det projekt, der medfinansieres under Life+-natur og Life+-biodiversitet For Life+-natur-projekter er udgifter til køb og leje af jord/rettigheder støtteberettigede og må ikke bogføres sammen med driftsmidler. Bestemmelserne i artikel 25 finder anvendelse Udgifter til hjælpematerialer skal vedrøre køb, fremstilling, reparation eller brug af materialer, varer eller udstyr, som: ikke er opført på den koordinerende støttemodtagers eller de associerede støttemodtageres fortegnelse over driftsmidler ikke behandles som kapitaludgifter i henhold til de skatte- og regnskabsbestemmelser, den koordinerende støttemodtager eller de associerede støttemodtagere er underlagt, og 20

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere