INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt"

Transkript

1 FÆLLES BESTEMMELSER 2012

2 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere... 3 Artikel 4 Den koordinerende støttemodtagers rolle og forpligtelser... 4 Artikel 5 De associerede støttemodtageres rolle og forpligtelser... 5 Artikel 6 Fælles forpligtelser for den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere... 5 Artikel 7 De medfinansierende parter... 6 Artikel 8 Underleverandører... 6 Artikel 9 De eksterne tilsynsgruppers rolle... 7 Artikel 10 Civilretligt g Artikel 11 Interessekonflikt... 7 Artikel 12 Tekniske aktivitetsrapporter... 8 Artikel 13 Kommunikationsaktiviteter, offentlig omtale af EU støtte og audiovisuelt materiale... 9 Artikel 14 Geografisk information Artikel 15 Ændringer af støtteaftalen Artikel 16 Forsinkelse Artikel 17 Udsættelse af afslutningstidspunktet Artikel 18 Opsigelse af støtteaftalen Artikel 19 Tavshedspligt Artikel 20 Databeskyttelse Artikel 21 Ejendomsret og anvendelse af resultaterne Artikel 22 Lovvalg og værneting DEL II Finansielle bestemmelser Artikel 23 EU's finansielle bidrag til projektet Artikel 24 Støtteberettigede omkostninger Artikel 25 Køb af jord/rettigheder, leje af jord Artikel 26 Ikke støtteberettigede omkostninger Artikel 27 Økonomiske sanktioner Artikel 28 Betalingsmetoder Artikel 29 Udgiftsopgørelse Artikel 30 Moms Artikel 31 Uafhængig finansiel revision Artikel 32 Revision fortaget af EU institutionerne Artikel 33 Statsstøtte

3 FÆLLES BESTEMMELSER DEL I - Juridiske og administrative bestemmelser Artikel 1 - Referencer Alle Life+-projekter gennemføres på grundlag af følgende dokumenter i den nævnte rangorden: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 614/2007 af 23. maj 2007 (Life+) 1 De særlige bestemmelser for støtteaftalen Nærværende fælles bestemmelser, som udgør en integrerende del af støtteaftalen Beskrivelsen af projektet (i det følgende benævnt "projektet"), jf. bilag I og de øvrige bilag, som udgør en integrerende del af støtteaftalen. Artikel 2 - Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance 2.1 Ved gennemførelsen af nedenstående bestemmelser repræsenteres Kommissionen af Generaldirektoratet for Miljø via den anvisningsberettigede eller en ved subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget. 2.2 Al korrespondance forsynes med identifikationsnummer og projekttitel og stiles til: Life+-projekter om natur og biodiversitet samt Life+-projekter om information og kommunikation vedrørende natur og biodiversitet: Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Kontor ENV.E.3 BU 9 3/51 B 1049 Bruxelles Life+-projekter om miljøpolitik og -forvaltning samt Life+-projekter om information og kommunikation, der ikke vedrører natur og biodiversitet: Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Kontor ENV.E.4 BU 9 3/06 B 1049 Bruxelles Der skal sendes en kopi af al korrespondance til den eksterne tilsynsgruppe, som udpeges af Kommissionen. Post anses for modtaget af Kommissionen på den dato, hvor den er registreret som indgået i den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen, som er nævnt ovenfor. Artikel 3 - Deltagere Et Life+-projekt kan have fire typer "deltagere" alt afhængigt af deres roller og forpligtelser: koordinerende støttemodtager 1 EUT L 149 af , s. 1. 3

4 associerede støttemodtagere (en eller flere) medfinansierende part(er) og underleverandør(er). Artikel 4 - Den koordinerende støttemodtagers rolle og forpligtelser 4.1 Ved "koordinerede støttemodtager" forstås den person eller enhed, som over for Kommissionen er juridisk og finansielt eneansvarlig for den fulde gennemførelse af projektforanstaltningerne med henblik på at nå projektets målsætninger og for formidlingen af projektresultaterne. 4.2 Den koordinerende støttemodtager bemyndiges gennem det mandat, der er vedlagt som bilag til støtteaftalen, af de associerede støttemodtagere til at handle på deres vegne og for deres regning med hensyn til indgåelse af støtteaftalen og mulige efterfølgende ændringer med Kommissionen. 4.3 Den koordinerende støttemodtager accepterer alle bestemmelser i den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen. 4.4 I overensstemmelse med det underskrevne mandat har den koordinerende støttemodtager som den eneste ret til at modtage midler fra Kommissionen og fordele beløbene til de associerede støttemodtagere i henhold til deres deltagelse i projektet og som angivet i de aftaler, der er indgået mellem de associerede støttemodtagere som anført i artikel Når en associeret støttemodtager/medfinansierende part reducerer sit finansielle bidrag, påhviler det den koordinerende støttemodtager efter aftale med dennes associerede støttemodtagere at finde de nødvendige midler til at sikre en korrekt gennemførelse af projektet. Kommissionen øger under ingen omstændigheder sit bidrag eller medfinansieringssatsen. 4.6 Uanset bestemmelserne i artikel 23 skal den koordinerende støttemodtager bidrage økonomisk til projektet. 4.7 Den koordinerende støttemodtager er Kommissionens eneste kontakt og den eneste deltager, der indberetter projektets tekniske og finansielle fremskridt direkte til Kommissionen. Den koordinerende støttemodtager indsender således alle nødvendige rapporter til Kommissionen i overensstemmelse med artikel Den koordinerende støttemodtager indgår aftaler med alle associerede støttemodtagere, som beskriver deres tekniske og finansielle deltagelse i projektet. Sådanne aftaler skal være i fuld overensstemmelse med den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen, indeholde en nøjagtig henvisning til nærværende fælles bestemmelser og som minimum have det indhold, der er beskrevet i Kommissionens retningslinjer. Aftalerne underskrives af den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere og sendes til Kommissionen senest ni måneder efter projektets startdato. Bestemmelserne i støtteaftalen, herunder mandatet (artikel 5.2 og 5.3), har forrang frem for alle andre aftaler mellem den associerede støttemodtager og den koordinerende støttemodtager, som kan få indflydelse på gennemførelsen af ovennævnte aftale mellem den koordinerende støttemodtager og Kommissionen. 4

5 Artikel 5 - De associerede støttemodtageres rolle og forpligtelser 5.1 De associerede støttemodtagere er udelukkende de organisationer, der er nævnt i projektet, og som er tilknyttet projektgennemførelsen gennem relevante formularer. Den associerede støttemodtager underskriver den aftale, der er omhandlet i artikel 4.8, og deltager direkte i den tekniske gennemførelse af en eller flere opgaver i forbindelse med projektet. 5.2 Den associerede støttemodtager bemyndiger gennem det mandat, der er vedlagt som bilag til støtteaftalen, den koordinerende støttemodtager til at handle på hans vegne og for hans regning med hensyn til indgåelse af støtteaftalen og mulige efterfølgende ændringer med Kommissionen. Den associerede støttemodtager giver således den koordinerende støttemodtager mandat til at påtage sig det fulde retlige ansvar for støtteaftalens gennemførelse. 5.3 Den associerede støttemodtager accepterer alle bestemmelser i den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen, særlig de bestemmelser, der har indflydelse på den associerede støttemodtager og den koordinerende støttemodtager. Han anerkender navnlig, at den koordinerende støttemodtager i overensstemmelse med det underskrevne mandat som den eneste har ret til at modtage midler fra Kommissionen og fordele beløbene til den associerede støttemodtager i henhold til dennes deltagelse i projektet. 5.4 Den associerede støttemodtager skal gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe den koordinerende støttemodtager med at opfylde sine forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Den associerede støttemodtager sender alle nødvendige dokumenter eller oplysninger (tekniske og finansielle) til den koordinerende støttemodtager, så hurtigt som muligt efter at han har modtaget en anmodning herom fra den koordinerende støttemodtager. 5.5 Den enkelte associerede støttemodtager bidrager økonomisk til projektet og får del i det finansielle bidrag fra Kommissionen på de betingelser, som er anført i den aftale, der er omhandlet artikel De associerede støttemodtagere foretager ikke direkte indberetning til Kommissionen om de tekniske og finansielle fremskridt, medmindre Kommissionen udtrykkeligt anmoder dem om det. Artikel 6 - Fælles forpligtelser for den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere 6.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere fører løbende regnskab i overensstemmelse med den normale regnskabspraksis i henhold til gældende love og bestemmelser. For at gøre det muligt at spore udgifter og indtægter etableres der et analytisk bogføringssystem (bogføring efter omkostningssted). Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere opbevarer under hele projektet og mindst fem år efter den sidste betaling alle relevante bilag vedrørende alle de udgifter og indtægter i forbindelse med projektet, der er indberettet til Kommissionen, f.eks. udbudsdokumenter, fakturaer, ordresedler, bevis for betaling, lønsedler, arbejdssedler og andre dokumenter brugt til beregning og præsentation af omkostningerne. Dokumentationen skal være klar og præcis og skal indsendes til Kommissionen på anmodning. Den koordinerende støttemodtager opbevarer kopier af alle relevante bilag fra samtlige associerede støttemodtagere. 5

6 6.2 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere sikrer, at alle fakturaer indeholder en klar reference til projektet, som kæder dem sammen med det analytiske bogføringssystem. 6.3 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere sørger for, at der offentligt gøres opmærksom på, at Unionen yder støtte, jf. artikel Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere deler frit den knowhow, der er nødvendig for projektets gennemførelse. 6.5 Den koordinerende støttemodtager må ikke i forbindelse med projektet optræde som underleverandør eller leverandør for de associerede støttemodtagere. De associerede støttemodtagere må ikke i forbindelse med projektet optræde som underleverandør eller leverandør for den koordinerende støttemodtager. 6.6 For Life+ natur-projekter og Life+ biodiversitet-projekter har den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere pligt til at underrette Kommissionen om aktiviteter, som iværksættes af tredjemand, og som kan forventes at have en negativ indvirkning på de steder/arter, som projektet er rettet mod, og til om nødvendigt at træffe foranstaltninger til at overtale de pågældende til at afholde sig fra sådanne aktiviteter. Artikel 7 - De medfinansierende parter 7.1 De medfinansierende parter stiller udelukkende finansielle midler til rådighed for projektet. De er ikke direkte involveret i projektets tekniske gennemførelse og må ikke modtage støtte fra Unionen. 7.2 Den koordinerende støttemodtager og/eller dennes associerede støttemodtagere indgår alle de aftaler med de medfinansierende parter, som er nødvendige for at sikre medfinansieringen, forudsat at de ikke strider mod den koordinerende støttemodtagers og/eller de associerede støttemodtageres forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Artikel 8 - Underleverandører 8.1 Når gennemførelsen af foranstaltningen kræver, at der købes ydelser med henblik på udførelsen af specifikke opgaver af en bestemt varighed, eller at der købes driftsmidler, kan et projekt også omfatte underleverandører, der ikke betragtes som associerede støttemodtagere. Støttemodtagerne tildeler kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige bud eller i givet fald til det laveste bud. I den forbindelse skal de undgå interessekonflikter. 8.2 Underleverandørerne investerer ikke finansielt i projektet og kan derfor ikke påberåbe sig nogen intellektuelle ophavsrettigheder, der følger direkte af projektet. 8.3 Offentlige koordinerende støttemodtagere/associerede støttemodtagere skal tildele underentrepriser i henhold til de gældende regler om offentlige udbud og i overensstemmelse med EU-direktiverne om offentlige udbudsprocedurer. For kontrakter på over EUR skal private koordinerende støttemodtagere/associerede støttemodtagere afholde et udbud bland potentielle underleverandører; i den forbindelse skal de overholde principperne om gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle underleverandører. 8.4 Støttemodtagerne skal sikre, at 6

7 a) alle fakturaer, der udstedes af underleverandører, indeholder en klar reference til Life+-projektet (dvs. nummer og fuldstændig eller forkortet titel) og til den ordre/entreprise, der er udstedt af støttemodtagerne b) alle fakturaer, der udstedes af underleverandører, er tilstrækkeligt detaljerede til, at de enkelte dele af den leverede ydelse kan identificeres (dvs. en klar beskrivelse og angivelse af udgifter til de enkelte dele) c) de betingelser, som finder anvendelse på dem i henhold til artikel 10, 11, 19 og 32, også finder anvendelse på underleverandørerne. Artikel 9 - De eksterne tilsynsgruppers rolle 9.1 I forbindelse med opfølgningen af projektet får Kommissionen støtte af eksterne tilsynsgrupper. Tilsynsgruppernes bistand består i, at de følger projekterne, vurderer fremskridtene med projekterne og kontrollerer sammenhængen med de afholdte omkostninger. Grupperne fungerer udelukkende som rådgivende organer for Kommissionen. Tilsynsgrupperne er uafhængige af projekterne. De kontrollerer projektets gennemførelse og evaluerer de rapporter, der indsendes til Kommissionen. 9.2 Tilsynsgrupperne har ikke bemyndigelse til at træffe afgørelser på Kommissionens vegne. En anbefaling eller en udtalelse fra en tilsynsgruppe til den koordinerende støttemodtager eller de associerede støttemodtagere kan ikke tages som et udtryk for Kommissionens holdning. 9.3 De eksterne tilsynsgrupper er underlagt samme tavshedspligt som den, der gælder i forholdet mellem projektdeltagerne og Kommissionen (jf. artikel 19). Artikel 10 - Civilretligt ansvar 10.1 Kommissionen kan ikke under nogen omstændigheder og af nogen som helst grund holdes ansvarlig, hvis der som følge af skade opstået under projektets gennemførelse fremsættes krav i henhold til støtteaftalen. Kommissionen accepterer således ingen krav om erstatning eller tilbagebetaling som følge af en sådan klage Den koordinerende støttemodtager kan ikke drage Kommissionen til ansvar i forhold, der vedrører dennes associerede støttemodtagere eller de aftaler, der er indgået med disse Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere er eneansvarlige over for tredjemand, også for enhver form for skade, der forvoldes i forbindelse med projektets gennemførelse. Artikel 11 - Interessekonflikt 11.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge enhver risiko for interessekonflikter, der kunne hindre en upartisk og objektiv gennemførelse af støtteaftalen. En interessekonflikt kan opstå på grund af bl.a. økonomiske interesser, politiske eller nationale tilhørsforhold, familiemæssige eller følelsesmæssige tilknytninger eller ethvert andet interessefællesskab Hvis der under støtteaftalens gennemførelse opstår en situation, som udgør eller vil kunne medføre en interessekonflikt, skal Kommissionen straks have skriftlig meddelelse herom. Den koordinerende støttemodtager og samtlige associerede 7

8 støttemodtagere forpligter sig til straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe denne situation. Kommissionen forbeholder sig ret til at undersøge, om disse foranstaltninger er fyldestgørende, og kan om nødvendigt selv træffe yderligere foranstaltninger. Artikel 12 - Tekniske aktivitetsrapporter 12.1 Den koordinerende støttemodtager informerer jævnligt Kommissionen om Life+projektets forløb og resultater gennem indsendelse af følgende rapporter: en indledende rapport, der indsendes senest ni måneder efter projektets start en endelig rapport, der fremsendes senest tre måneder efter projektets afslutning for projekter med en varighed på over 24 måneder, hvortil der ydes et EUbidrag på over EUR, en midtvejsrapport, der skal indsendes sammen med anmodningen om midtvejsforfinansiering, efter at den tærskel, der er fastsat i artikel 28.3, er nået for projekter med en varighed på over 48 måneder, hvortil der ydes et EUbidrag på over EUR, og hvor den koordinerende støttemodtager har til hensigt at anmode om to midtvejsforfinansieringer i henhold til bestemmelserne i artikel 28.3, andet afsnit, to midtvejsrapporter, der skal indsendes sammen med anmodningen om midtvejsforfinansiering, efter at de tærskler, der er fastsat i artikel 28.3, er nået eventuelle statusrapporter, der er nødvendige for at sikre, at der ikke går mere end 18 måneder mellem indsendelsen af de forskellige rapporter. Hvis den tærskel, der er fastsat i artikel 28.3, nås inden for de første ni måneder efter projektets start, kan den indledende rapport og midtvejsrapporten undtagelsesvis slås sammen. Kommissionen kan til enhver tid anmode om oplysninger om den tekniske og/eller finansielle styring af projektet Rapporternes udformning og indhold skal være i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Alle rapporter skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvor langt man er nået med gennemførelsen af projektet, overholdelsen af arbejdsplanen, den finansielle situation for projektet samt hvorvidt målsætningerne for projektet er blevet nået eller stadig kan nås. Den indledende rapport, midtvejsrapporten og den endelige rapport skal endvidere indeholde de oplysninger, der er beskrevet i henholdsvis artikel 12.5, 12.6 og Alle rapporter sendes samtidig, både i papirform og elektronisk form (cdrom/dvd/usb-nøgle, ikke ), til Kommissionen og den eksterne tilsynsgruppe, der er udpeget af Kommissionen, idet begge modtager et fuldstændigt eksemplar af de tekniske rapporter med bilag og et eksemplar af udgiftsopgørelsen Den koordinerende støttemodtager indsender et eksemplar af den endelige slutrapport til medlemsstaternes myndigheder. Disse har endvidere ret til at bede om et eksemplar af midtvejsrapporten Indledende rapport 8

9 Ud over de oplysninger, der kræves i artikel 12.2, skal den indledende rapport indeholde en vurdering af, om målsætningerne og arbejdsplanen for projektet stadig er gyldige. På grundlag af den indledende rapport fra den koordinerende støttemodtager kan Kommissionen, hvis målsætningerne for projektet ikke kan nås, eller hvis arbejdsplanen ikke kan gennemføres, iværksætte en opsigelsesprocedure i overensstemmelse med artikel Midtvejsrapport Ud over de oplysninger, som kræves i artikel 12.2, skal midtvejsrapporten indeholde en udgiftsopgørelse og tilstrækkelige oplysninger til, at der kan foretages en foreløbig vurdering af støtteberettigelsen af de omkostninger, der er afholdt indtil da Endelig rapport Ud over de oplysninger, som kræves i artikel 12.2, skal den endelige rapport indeholde en udgiftsopgørelse og alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere støtteberettigelsen af de afholdte udgifter og projektresultaternes fremtidige bæredygtighed. Artikel 13 - Kommunikationsaktiviteter, offentlig omtale af EU-støtte og audiovisuelt materiale 13.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere skal offentligt gøre opmærksom på projektet og dets resultater og oplyse, at projektet støttes af EU. Oplysninger om denne aktivitet anføres i de enkelte aktivitetsrapporter Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere skal gøre opmærksom på, at projektet støttes af EU, i alle dokumenter og medier, der udarbejdes i forbindelse med projektet, idet Life-logoet, der stilles til rådighed af Kommissionen, anvendes. I audiovisuelt materiale skal der i teksterne ved begyndelsen og/eller afslutningen i en let læselig form udtrykkeligt gøres opmærksom på, at der er modtaget finansiel støtte fra Life (f.eks. ved anmærkningen "Produceret med støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrument Life") Der må ikke henvises til Life-logoet som et certificeret kvalitetsmærke eller et økomærke. Anvendelsen af Life-logoet er begrænset til formidlingsaktiviteter Den koordinerende støttemodtager skal oprette et websted for projektet eller anvende et allerede eksisterende websted til formidling af projektets aktiviteter, fremskridt og resultater. Adressen på det websted, hvor projektets hovedresultater offentliggøres, anføres i rapporterne. Dette websted skal være online senest seks måneder efter projektets start, skal opdateres regelmæssigt og være tilgængeligt i mindst fem år efter projektets afslutning Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere opstiller og vedligeholder skilte, der beskriver projektet, på de steder, hvor det gennemføres. Skiltene placeres således, at offentligheden har adgang og frit udsyn til dem. Lifelogoet skal altid optræde på skiltene Ved Life+-natur-projekter gælder forpligtelserne i artikel 13.2 og 13.5 også for Natura 2000-logoet. Projektets betydning for etableringen af Natura netværket skal være beskrevet på skiltene. 9

10 13.7 Et sammendrag af projektet, herunder den koordinerende støttemodtagers navn og kontaktoplysninger, offentliggøres på Lifes websted og skal være offentligt tilgængeligt Alle driftsmidler, der er indkøbt i forbindelse med projektet, skal være forsynet med Life-logoet, medmindre andet er angivet af Kommissionen Et projekt skal indeholde et sæt obligatoriske foranstaltninger vedrørende netværksaktiviteter. Medmindre den koordinerende støttemodtager har en behørig begrundelse for, at de ikke er relevante, skal disse foranstaltninger omfatte besøg, møder, informationsudveksling og/eller andre typer netværksaktiviteter med et passende antal andre relevante Life-projekter (igangværende eller afsluttede). De kan også omfatte lignende udvekslinger med ikke-life-projekter og/eller deltagelse i informationsplatforme i tilknytning til projektmålene (også på internationalt niveau, når det er berettiget). Netværksaktiviteterne bør sigte efter at sikre en effektiv overførsel af knowhow og erfaringer for at udbrede deres anvendelse i lignende sammenhænge Uanset bestemmelserne i artikel 19 er Kommissionen berettiget til at offentliggøre alle oplysninger om eller genereret af projektet, som den måtte finde relevante, i en hvilken som helst form og via et hvilket som helst medium, herunder internettet. Den koordinerende støttemodtager og alle associerede støttemodtagere giver Kommissionen ikke-eksklusiv ret til i en ubegrænset periode at fremvise, om nødvendigt eftersynkronisere, distribuere eller anvende den audiovisuelle produktion i sin helhed eller i uddrag til ikke-kommercielle formål, herunder ved offentlige arrangementer. Kommissionen vil imidlertid ikke blive betragtet som "medproducent". Kommissionen forbeholder sig ret til at benytte de fotos, der indsendes sammen med de forskellige rapporter, der er omhandlet i artikel 12, i eventuelt informationsmateriale, som den fremstiller. Den forpligter sig til at oplyse kilden med angivelse af projektreferencenummeret. Artikel 14 - Geografisk information Elektroniske værktøjer, der omfatter geografisk information og fremstilles inden for rammerne af et Life+-projekt, skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union (Inspire) 2. Artikel 15 - Ændringer af støtteaftalen 15.1 Den koordinerende støttemodtager har pligt til i de tekniske rapporter eller pr. brev at informere Kommissionen om eventuelle ændringer af projektet som anført i støtteaftalen. Ændringer, der grundlæggende ændrer projektets overordnede mål, skaber tvivl om afgørelsen om tildeling af støtten eller indebærer tilsidesættelse af princippet om ligebehandling af ansøgere, kan ikke godkendes Væsentlige ændringer kræver en skriftlig aftale med Kommissionen. Væsentlige ændringer er: væsentlige ændringer af arten eller indholdet af aktiviteter og/eller resultater undtagen for så vidt ændringer i indholdet forbedrer resultaterne kvalitativt 2 EUT L 108 af , s

11 eller kvantitativ i forhold til de planlagte aktiviteter og/eller resultater, uden at ændre deres art ændringer af den koordinerende støttemodtagers eller en associeret støttemodtagers retlige status ændringer af projektets partnerskabsstruktur ændringer af projektets varighed ændringer af det foreløbige budget for projektet, hvor de omkostninger, der er forudset til en eller flere udgiftskategorier, stiger med mere end 10 % og EUR. Disse grænser gælder for hver af de tre underkategorier af driftsmidler. De gælder ikke for kategorien "generalomkostninger", for hvilke den grænse, der er fastsat i artikel 24.14, ikke må overskrides I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 15.2, indsender den koordinerende støttemodtager en formel anmodning om ændringer i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Kommissionen forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise anmodningen og kan beslutte ikke at tage anmodninger i betragtning, hvis de modtages under tre måneder inden projektets afslutning. Artikel 16 - Forsinkelse 16.1 Projektets startdato er den dato, der fremgår af de særlige bestemmelser i støtteaftalen, uanset støtteaftalens underskrivelsesdato, og uanset om den første forfinansiering er blevet udbetalt Den koordinerende støttemodtager giver straks Kommissionen udførlig meddelelse om enhver begivenhed, der risikerer at hindre eller forsinke projektets gennemførelse. De berørte parter aftaler, hvilke forholdsregler der bør træffes. Artikel 17 - Udsættelse af afslutningstidspunktet 17.1 Udsættelse af et projekts afslutningstidspunkt kan kun gives under uforudsigelige og særlige omstændigheder, der gør gennemførelsen af en eller flere projektaktiviteter umulig i en vis periode En anmodning om udsættelse af et projekts afslutningstidspunkt skal indsendes i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer og indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at Kommissionen kan vurdere begrundelsen for forsinkelserne og gennemførligheden af en revideret arbejdsplan. Kommissionen forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise anmodningen og kan beslutte ikke at tage anmodninger i betragtning, hvis de modtages under tre måneder inden projektets afslutning. Artikel 18 - Opsigelse af støtteaftalen 18.1 Opsigelse af støtteaftalen fra den koordinerende støttemodtagers side I behørigt begrundede tilfælde kan den koordinerende støttemodtager opsige støtteaftalen på vegne af alle støttemodtagerne ved formelt at give Kommissionen meddelelse herom med klar angivelse af årsagerne og den dato, hvor opsigelsen får virkning. Meddelelsen skal sendes inden den dato, hvor opsigelsen skal have virkning. Hvis der ikke angives nogen årsager, eller hvis Kommissionen mener, at de angivne årsager ikke berettiger opsigelsen, giver den formelt den koordinerende støttemodtager 11

12 meddelelse herom med angivelse af grundene hertil, og støtteaftalen anses for at være uretmæssigt opsagt med de konsekvenser, der er anført i artikel 18.4, fjerde afsnit Opsigelse af en eller flere støttemodtageres deltagelse fra den koordinerende støttemodtagers side I behørigt begrundede tilfælde kan en eller flere støttemodtageres deltagelse i støtteaftalen opsiges af den koordinerende støttemodtager, der handler på anmodning af den eller de pågældende støttemodtagere eller på vegne af alle de andre støttemodtagere. Når den koordinerende støttemodtager giver Kommissionen meddelelse om opsigelsen, skal han angive årsagerne til opsigelsen af deltagelsen, holdningen hos den eller de støttemodtagere, hvis deltagelse opsiges, den dato, hvor opsigelsen får virkning, og de resterende støttemodtageres forslag vedrørende omfordelingen af den eller de pågældende støttemodtageres opgaver eller i givet fald vedrørende udpegelsen af en eller flere afløsere, som skal overtage alle den eller de pågældende støttemodtageres rettigheder og forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Meddelelsen skal sendes inden den dato, hvor opsigelsen skal have virkning. Hvis der ikke angives nogen årsager, eller hvis Kommissionen mener, at de angivne årsager ikke berettiger opsigelsen, giver den formelt den koordinerende støttemodtager meddelelse herom med angivelse af grundene hertil, og deltagelsen anses for at være uretmæssigt opsagt med de konsekvenser, der er anført i artikel 18.4, fjerde afsnit. Uanset artikel 15 foretages der en ændring af støtteaftalen for at indføre de nødvendige tilpasninger Opsigelse af støtteaftalen eller af en eller flere støttemodtageres deltagelse fra Kommissionens side Kommissionen kan beslutte at opsige støtteaftalen eller deltagelsen af en eller flere støttemodtagere, som deltager i foranstaltningen, under følgende omstændigheder: a) hvis en ændring af en støttemodtagers juridiske, finansielle, tekniske, organisatoriske eller ejermæssige situation vil kunne påvirke støtteaftalen i væsentlig grad eller ændre grundlaget for afgørelsen om tildeling af støtten b) hvis de ændringer af støtteaftalen, som er nødvendige efter opsigelsen af en eller flere støttemodtageres deltagelse, ville skabe tvivl om afgørelsen om tildeling af støtten eller ville resultere i forskelsbehandling af ansøgerne c) hvis støttemodtageren ikke gennemfører foranstaltningen som angivet i bilag I, eller hvis en støttemodtager ikke overholder en anden væsentlig forpligtelse, som påhviler den pågældende i henhold til støtteaftalen d) hvis det viser sig, at projektets målsætninger ikke vil blive opfyldt e) hvis støttemodtagerens bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, eller hvis støttemodtageren har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i nationale love eller regler 12

13 f) hvis en støttemodtager eller enhver anden tilknyttet person, jf. andet afsnit, i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en fejl, som bevisligt er konstateret g) hvis en støttemodtager ikke har efterlevet sine forpligtelser med hensyn til betaling til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller hvor foranstaltningen gennemføres h) hvis Kommissionen har bevis for, at en støttemodtager eller enhver anden tilknyttet person, jf. andet afsnit, har begået svig eller korruption eller deltager i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser i) hvis Kommissionen har bevis for, at en støttemodtager eller enhver anden tilknyttet person, jf. andet afsnit, har begået væsentlige fejl, uregelmæssigheder eller svig under tildelingsproceduren eller under gennemførelsen af støtteaftalen, herunder i tilfælde af fremlæggelse af urigtige oplysninger eller manglende fremlæggelse af de nødvendige oplysninger med henblik på at opnå den støtte, som er omhandlet i støtteaftalen, eller j) hvis Kommissionen har bevis for, at en støttemodtager har begået systemiske eller tilbagevendende fejl, uregelmæssigheder eller svig eller har misligholdt sine forpligtelser i forbindelse med anden støtte finansieret af Unionen eller Det Europæiske Atomenergiagentur, som blev tildelt til den pågældende støttemodtager på tilsvarende betingelser, forudsat at disse fejl eller uregelmæssigheder eller svigen eller misligholdelsen af forpligtelserne har en væsentlig indvirkning på denne støtte. Med henblik på litra f), h) og i) forstås ved "enhver anden tilknyttet person" enhver fysisk person, der har beføjelse til at repræsentere støttemodtageren eller træffe beslutninger på dennes vegne Inden Kommissionen opsiger støtteaftalen eller en eller flere støttemodtageres deltagelse, meddeler den formelt den koordinerende støttemodtager, at den har til hensigt at opsige støtteaftalen eller deltagelsen, med angivelse af årsagerne hertil, og opfordrer den koordinerende støttemodtager til senest 45 kalenderdage efter modtagelsen af meddelelsen at fremsætte bemærkninger på vegne af alle støttemodtagerne og, i det tilfælde, der er omhandlet i artikel , litra c), at informere Kommissionen om de foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at støttemodtagerne fortsætter med at opfylde deres forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Hvis Kommissionen efter at have gennemgået den koordinerende støttemodtagers bemærkninger beslutter at stoppe opsigelsesproceduren, giver den formelt den koordinerende støttemodtager meddelelse herom. Hvis der ikke er fremsat bemærkninger, eller hvis Kommissionen på trods af den koordinerende støttemodtagers bemærkninger beslutter at gå videre med 13

14 opsigelsesproceduren, kan den opsige støtteaftalen eller en eller flere støttemodtageres deltagelse ved formelt at give den koordinerende støttemodtager meddelelse herom med angivelse af årsagerne til opsigelsen. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel , litra a), b), c), d), e) og g), skal den formelle meddelelse angive den dato, hvor opsigelsen får virkning. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel , litra f), h), i) og j), får opsigelsen virkning dagen efter den dato, hvor den koordinerende støttemodtager modtog den formelle meddelelse Følger af opsigelsen Når støtteaftalen opsiges, begrænses Kommissionens betalinger til det beløb, der fastlægges i henhold til artikel 23 på grundlag af de støtteberettigede udgifter, som støttemodtagerne har afholdt, og det faktiske gennemførelsesniveau for foranstaltningen på den dato, hvor opsigelsen får virkning. Omkostninger vedrørende forpligtelser, der er indgået, men som efter planen først skal gennemføres efter opsigelsen, tages ikke i betragtning. Den koordinerende støttemodtager har tre måneder fra den dato, hvor opsigelsen af støtteaftalen får virkning, jf. artikel 18.1 og 18.2, til at indsende en anmodning om endelig betaling i overensstemmelse med artikel Hvis Kommissionen ikke modtager en anmodning om endelig betaling inden for denne frist, godtgør eller dækker den ikke omkostninger, som ikke indgår i en udgiftsopgørelse, som den har godkendt, og som ikke er begrundet i en teknisk rapport, som den har godkendt. Kommissionen inddriver i overensstemmelse med artikel alle beløb, som allerede er udbetalt, hvis udnyttelsen heraf ikke er dokumenteret af de tekniske rapporter og i givet fald af de udgiftsopgørelser, som Kommissionen har godkendt. Når en associeret støttemodtagers deltagelse opsiges, er det kun de omkostninger, som den pågældende støttemodtager har afholdt frem til den dato, hvor opsigelsen af støttemodtagerens deltagelse får virkning, der godtgøres af støtten. Omkostninger vedrørende forpligtelser, der er indgået, men som efter planen først skulle gennemføres efter opsigelsen, tages ikke i betragtning. Anmodningen om betaling for den pågældende associerede støttemodtager skal indgå i den næste betalingsanmodning, som den koordinerende støttemodtager indsender. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel , litra c), opsiger støtteaftalen, fordi den koordinerende støttemodtager ikke har indsendt anmodningen om betaling og efter en påmindelse stadig ikke har opfyldt denne forpligtelse inden for 60 dage, finder første afsnit anvendelse på følgende betingelser: a) den koordinerende støttemodtager har ingen yderligere frist fra den dato, hvor opsigelsen af støtteaftalen får virkning, til at indsende en anmodning om endelig betaling, og b) Kommissionen godtgør eller dækker ikke omkostninger, som støttemodtagerne har afholdt frem til datoen for opsigelsen eller frem til udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 2 i de særlige bestemmelser, alt efter hvilken dato der ligger først, som ikke indgår i en udgiftsopgørelse, som den har godkendt, og som ikke er begrundet i en teknisk rapport, som den har godkendt. 14

15 Ud over første, andet og tredje afsnit kan Kommissionen, når den koordinerende støttemodtager uretmæssigt opsiger støtteaftalen eller en støttemodtagers deltagelse, jf. artikel 18.1 og 18.2, eller når Kommissionen opsiger støtteaftalen eller en støttemodtagers deltagelse af de grunde, der er fastsat i artikel , litra c), f), h), i) og j), også nedsætte støtten eller inddrive uretmæssigt udbetalte beløb i overensstemmelse med artikel 23.5 og proportionalt med grovheden af de pågældende forseelser og efter at have givet den koordinerende støttemodtager og i givet fald de pågældende associerede støttemodtagere mulighed for at fremsætte deres bemærkninger. Ingen af parterne kan kræve erstatning på grund af opsigelsen fra den anden parts side. Artikel 19 - Tavshedspligt Kommissionen og den koordinerende støttemodtager/de associerede støttemodtagere forpligter sig til at fortroligholde alle dokumenter, oplysninger og andet materiale, som de har modtaget som fortrolige oplysninger, hvis det kan skade en anden part, hvis de videregives. Parterne er bundet af denne forpligtelse i fem år efter afslutningen af projektet. De personoplysninger, der indgår i projektet, vil blive indlæst i et elektronisk administrationsværktøj, der stilles til rådighed for Europa-Kommissionen, andre EUinstitutioner og en ekstern tilsynsgruppe, som er bundet af en fortrolighedsaftale. Dette administrationsværktøj anvendes udelukkende til styring af Life-projekter. Artikel 20 - Databeskyttelse 20.1 Den koordinerende støttemodtager har ret til at få adgang til data og oplysninger hos Kommissionen, som vedrører projektet, og til at anmode om eventuelle rettelser Kommissionen, den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere skal overholde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger Uanset bestemmelserne i artikel 19 skal den koordinerende støttemodtager være bekendt med de forpligtelser, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 4. Artikel 21 - Ejendomsret og anvendelse af resultaterne 21.1 Ejendomsretten til dokumenter, eventuelle patenterbare eller patenterede opfindelser og viden, der hidrører fra projektet, tilhører den koordinerende støttemodtager og/eller de associerede støttemodtagere Med henblik på at fremme miljøvenlige teknikker og modeller sikrer støttemodtagerne, at alle dokumenter og patenter og al knowhow, som direkte er et resultat af gennemførelsen af projektet, stilles til rådighed i EU, så snart de foreligger, på ikke-diskriminerende og rimelige kommercielle vilkår. 3 4 EFT L 8 af , s. 1. EFT L 145 af , s

16 21.3 Støttemodtagerne skal overholde artikel 21.2 i en periode på fem år efter den endelige betaling Hvis den koordinerende støttemodtager uden gyldig grund nægter at stille disse produkter til rådighed eller nægter at udstede licenser på disse betingelser, forbeholder Kommissionen sig ret til at anvende reglerne i artikel 18 eller, hvis projektet er afsluttet, til at kræve fuld eller delvis tilbagebetaling af EU's bidrag. Artikel 22 - Lovvalg og værneting EU's bidrag er underlagt betingelserne i støtteaftalen, de gældende EU-bestemmelser og subsidiært den belgiske lovgivning om støtte. Den koordinerende støttemodtager kan indgive klage over Kommissionens beslutninger om anvendelsen af støtteaftalens bestemmelser og over de nærmere omstændigheder ved dens gennemførelse til Den Europæiske Unions Ret og, i tilfælde af anke, Domstolen. 16

17 DEL II - Finansielle bestemmelser Artikel 23 - EU's finansielle bidrag til projektet 23.1 EU's finansielle bidrag beregnes ud fra den procentsats, der er fastsat i støtteaftalen for afholdte støtteberettigede omkostninger Det samlede beløb, som Kommissionen udbetaler til den koordinerende støttemodtager, må under ingen omstændigheder overstige det loft, der er fastsat for EU-bidraget i støtteaftalen, selv om de samlede faktiske støtteberettigede omkostninger til projektet overskrider det budget, der er opstillet i støtteaftalen. Den koordinerende støttemodtager garanterer, at der ikke i medfinansieringen af projektet indgår nogen anden form for direkte eller indirekte EU-støtte. Hvis en sådan situation skulle opstå under projektgennemførelsen, skal den koordinerende støttemodtager straks meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der vil blive truffet med henblik på overholdelse af disse forpligtelser. Den uafhængige revisor, der er omhandlet i artikel 31, kontrollerer projektets finansieringskilder Uanset forpligtelserne i artikel 4.6 og 5.5 accepterer den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere, at EU-bidraget ikke må have til formål eller virkning at generere en fortjeneste. Fortjeneste defineres som overskud af indtægter i forhold til projektomkostninger, når anmodningen om den endelige betaling fremsættes Indtægter defineres som midler modtaget fra Kommissionen, den koordinerende støttemodtager, de associerede støttemodtagere og de medfinansierende parter såvel som indtægter, der udelukkende og direkte er genereret af projektet (f.eks. deltagergebyrer i forbindelse med konferencer og salg af træ). Den koordinerende støttemodtager sikrer, at samtlige indtægter, der genereres af projektet og under dets gennemførelse, indregnes som direkte projektindtægter. Sådanne direkte indtægter skal altid opgives, og Kommissionen skal reducere sit finansielle bidrag for at udjævne forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter Med forbehold af retten til at opsige støtteaftalen i henhold til artikel 18 og med forbehold af Kommissionens ret til at anvende de sanktioner, der er omhandlet i artikel 27, hvis en aktivitet ikke gennemføres eller gennemføres dårligt, delvist eller for sent, kan Kommissionen reducere det oprindeligt fastsatte EU-bidrag forholdsmæssigt i overensstemmelse med den faktiske gennemførelse af den pågældende aktivitet på de betingelser, der er fastlagt i støtteaftalen Støttemodtagernes fordringer på betalinger fra Kommissionen kan ikke overdrages til tredjemand. Artikel 24 - Støtteberettigede omkostninger 24.1 Omkostningerne skal for at kunne betragtes som støtteberettigede: være opført i projektets budget eller være blevet godkendt gennem en ændring af støtteaftalen være direkte forbundet med og nødvendige for gennemførelsen af det projekt, der er omfattet af støtteaftalen 17

18 være rimelige og berettigede og opfylde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og produktivitet overholde gældende skatte- og sociallovgivning og reelt være opstået under projektets gennemførelse som anført i støtteaftalen og være opført i den koordinerende støttemodtagers og eventuelle associerede støttemodtageres regnskaber eller skatteopgørelser og kunne identificeres og verificeres. En omkostning anses for at være opstået under projektets gennemførelse, hvis: den retlige forpligtelse til at betale blev indgået efter projektets startdato eller efter, at Kommissionen havde underskrevet støtteaftalen, hvis underskrivelsen finder sted inden projektets startdato gennemførelsen af den pågældende aktivitet blev indledt efter starten på projektet og fuldført inden afslutningen af projektet (de eneste undtagelser er omkostningerne til den finansielle garanti, der løber i perioden mellem underskrivelsen af støtteaftalen og projektets startdato og i seks måneder efter projektets slutdato, samt omkostningerne til den uafhængige finansielle revision, jf. artikel 31), og omkostningerne er betalt fuldt ud, inden den endelige udgiftsopgørelse indsendes, med undtagelse af de afskrivningsomkostninger, der er omhandlet i artikel Personaleomkostninger opgøres på grundlag af de timelønsatser, som fremkommer ved at dividere den faktiske årlige bruttoløn plus obligatoriske socialbidrag og eventuelle andre lovpligtige udgifter, der er inkluderet i en ansats løn, med den ansattes faktiske antal produktive timer. Hvis den ansattes faktiske samlede antal produktive timer ikke registreres i et pålideligt tidsregistreringssystem, anvendes en standardværdi på timer. Det er kun omkostningerne til den arbejdstid, der faktisk er anvendt på projektet, der kan dækkes. Det faktiske antal timer, som hver enkelt ansat bruger på projektet, registreres på skemaer eller i et tilsvarende tidsregistreringssystem, der er udarbejdet og jævnligt godkendes af den ansatte og arbejdsgiveren. Undtagelsesvis kan der for personale, der arbejder på fuld tid med projektet, anvendes et individuelt dokument om udstationering/udlån i stedet for det tidsregistreringssystem, der er beskrevet ovenfor. Dette dokument har enten form af en kontrakt eller en udlånsaftale, som er underskrevet af den pågældende støttemodtagers ansvarlige tjenestegren eller myndighed. Det skal indeholde mindst følgende oplysninger: den ansattes navn, vedkommendes funktion i projektet og en beskrivelse af de opgaver, som pålægges den pågældende i forbindelse med projektet, udtrykkelig angivelse af, at den pågældende udlånes på fuld tid, samt start- og slutdato for udlånsperioden. Personale, der i gennemsnit arbejder mindre end to fulde dage pr. måned for Lifeprojektet, er fritaget for tidsregistreringsforpligtelsen. Omkostningerne til fysiske personer, der arbejder under en kontrakt med den koordinerende støttemodtager eller en associeret støttemodtager, som ikke er en ansættelseskontrakt, kan sidestilles med sådanne personaleomkostninger, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 18

19 i) den fysiske person arbejder under instruks fra støttemodtageren og, medmindre andet er aftalt med støttemodtageren, i støttemodtagerens lokaler ii) resultatet af arbejdet tilhører støttemodtageren, og iii) omkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra omkostningerne til personale, der udfører tilsvarende opgaver under en ansættelseskontrakt med støttemodtageren. Der ydes kun støtte til lønudgifter til tjenestemænd i det omfang, disse omkostninger vedrører projektgennemførelsesaktiviteter, som den pågældende offentlige organisation ikke ville have udført, hvis projektet ikke var blevet gennemført. De pågældende medarbejdere skal, uanset om de arbejder på fuld tid eller på deltid for projektet, specifikt være udstationeret/udlånt til et projekt og udgøre en yderligere omkostning i forhold til det eksisterende faste personale. Det individuelle udlån skal enten bekræftes i en kontrakt eller en udlånsaftale, som er underskrevet af den pågældende støttemodtagers ansvarlige tjenestegren eller myndighed. Summen af bidrag fra offentlige organisationer (som koordinerende og/eller associeret støttemodtager) til projektet skal overstige (med mindst 2 %) summen af de lønomkostninger til tjenestemænd 5, der opføres på udgiftskontoen for projektet Rejse- og opholdsudgifter beregnes i henhold til den koordinerende eller associerede støttemodtagers interne regler Omkostninger til ekstern bistand omfatter omkostninger til underentrepriser (arbejde, der udføres af eksterne virksomheder, leje af udstyr eller infrastruktur osv.) i overensstemmelse med artikel 8. Omkostninger i forbindelse med køb eller leasing (i modsætning til leje) af driftsmidler, infrastruktur eller hjælpematerialer leveret i underentreprise må ikke opføres på udgiftskontoen for ekstern bistand. Disse omkostninger opføres særskilt under de relevante budgetposter. Omkostninger til revision udført af en uafhængig revisor bogføres under denne kategori Afskrivning af udgifter til driftsmidler vil kun komme i betragtning, hvis driftsmidlerne: opføres på den koordinerende eller associerede støttemodtagers fortegnelse eller en anden form for register over driftsmidler behandles som kapitaludgifter i henhold til de skatte- og regnskabsbestemmelser, den koordinerende støttemodtager eller de associerede støttemodtagere er underlagt, og er indkøbt eller leaset til normale markedspriser Uanset de særlige bestemmelser i artikel 24.8 og skal den koordinerende/associerede støttemodtager følge sine egne interne revisionsstandarder/-regler ved beregning af det støtteberettigede afskrivningsbeløb under hensyntagen til infrastruktur-/udstyrstype, købs-/ 5 Definitionen på tjenestemænd omfatter alt fastansat personale i offentlige instanser. 19

20 produktions-/leasingdato, projektets varighed og den konkrete anvendelse i forbindelse med projektet. Den uafhængige revisor, jf. artikel 31, bekræfter, at de beløb, der opføres som projektudgifter, svarer til det faktiske afskrivningsbeløb, der registreres i den koordinerende/associerede støttemodtagers regnskabssystemer. For støtteberettigede afskrivningsbeløb gælder dog følgende lofter: omkostninger til infrastruktur: 25 % af den samlede anskaffelsespris omkostninger til udstyr: 50 % af den samlede anskaffelsespris Som en undtagelse fra artikel 24.6 gælder der i forbindelse med projekter, som finansieres i henhold til Life+-miljøpolitik og -miljøforvaltning og Life+biodiversitet, intet loft for prototyper, hvor 100 % af anskaffelsesprisen er medfinansieringsberettiget. En prototype er infrastruktur og/eller udstyr, som specielt er skabt med henblik på projektets gennemførelse, og som aldrig er blevet udnyttet erhvervsmæssigt, og/eller som ikke er seriefremstillet. Prototypen skal spille en afgørende rolle i projektets demonstrationsaktiviteter. Kun komponenter, der er anskaffet eller anvendt inden for projektperioden, kan angives. En prototype må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål i projektets løbetid og i fem år efter projektets afslutning. Hvis prototypen eller en eller flere af dens komponenter anvendes til erhvervsmæssige formål (dvs. salg, leasing, udlejning eller anvendelse til fremstilling af varer eller tjenesteydelser) i projektets løbetid eller inden for fem år efter projektets afslutning, skal dette angives. Omkostningerne ved at skabe prototypen nedskrives i så fald i henhold til artikel 24.5 og Udgifter til afskrivning af driftsmidler, som er erhvervet før projektets start, er ikke støtteberettigede. Sådanne omkostninger opføres under generalomkostninger For Life+-natur-projekter og Life+-biodiversitet-projekter er omkostninger til driftsmidler afholdt af offentlige myndigheder eller ngo'er/private nonprofitorganisationer fuldt støtteberettigede, hvis de hænger direkte sammen med projektets gennemførelse og i vidt omfang anvendes inden for projektets løbetid. Støtten betinges af, at den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere forpligter sig til definitivt at anvende disse varer i forbindelse med naturbevaring efter afslutningen af det projekt, der medfinansieres under Life+-natur og Life+-biodiversitet For Life+-natur-projekter er udgifter til køb og leje af jord/rettigheder støtteberettigede og må ikke bogføres sammen med driftsmidler. Bestemmelserne i artikel 25 finder anvendelse Udgifter til hjælpematerialer skal vedrøre køb, fremstilling, reparation eller brug af materialer, varer eller udstyr, som: ikke er opført på den koordinerende støttemodtagers eller de associerede støttemodtageres fortegnelse over driftsmidler ikke behandles som kapitaludgifter i henhold til de skatte- og regnskabsbestemmelser, den koordinerende støttemodtager eller de associerede støttemodtagere er underlagt, og 20

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

STØTTEAFTALE AFTALE NR. - [..]

STØTTEAFTALE AFTALE NR. - [..] EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ Direktorat D Vandbeskyttelse og Miljøprogrammer ENV.D.1 - LIFE Standardaftale gældende for projekter finansieret i 2005 STØTTEAFTALE AFTALE NR. - [..]

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere