Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/ Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13."

Transkript

1 PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/ Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Repræsenteret ved Centerchef Christian Ibsen OG Den associerede støttemodtager Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm Repræsenteret ved Miljøchef Frank Steen OG Den associerede støttemodtager Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Repræsenteret ved Natur, Park og Miljøchef Lis Thodberg Har indgået nærværende aftale 2. Emne Denne partnerskabsaftale er indgået i forbindelse med LIFE-projektet: Navn Reference nr. Usserød Å Fælles klimatilpasning LIFE 11 ENV/DK/889 Varighed Total budget 2,530,689 EU tilskud: 931,728 (%) af tilskudsberettigede omkostninger Side 1 af 10

2 Støtteaftalen (og eventuelle ændringer af støtteaftalen) underskrevet af den koordinerende støttemodtager og Europa-Kommissionen, der indeholder særlige betingelser, de fælles bestemmelser, Ydelsesbeskrivelsen samt andre bilag i seneste gældende udgave udgør en integreret del af denne partnerskabsaftale. Bestemmelserne i støtteaftalen, herunder mandatet (fælles bestemmelser: artikel 5.2 og 5.3), har forrang frem for enhver anden aftale mellem den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere, som kan have indflydelse på gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med ovennævnte aftale mellem Kommissionen og den koordinerende støttemodtager. Undtaget for ovennævnte bestemmelse om støtteaftalens forrang er indbyrdes aftaler parterne imellem vedrørende tilvejebringelse af projektets ydelser og leverancer, jf. denne aftales pkt. 4.9, 5.7 og 5.8 samt vedrørende 16 om fordeling af EU tilskuddet. 3. Varighed Partnerskabsaftalen træder i kraft når den sidste af de tre parter (koordinerende støttemodtager og de to associerede støttemodtagere) underskriver aftalen. Partnerskabsaftalen ophører når projektet er endeligt afsluttet med slutrapportering og endelig økonomisk opgørelse godkendt af Kommissionen. 4. Den koordinerende støttemodtagers Rolle og forpligtelser 4.1 Ved "koordinerede støttemodtager" forstås den person eller enhed, som over for Kommissionen er juridisk og finansielt eneansvarlig for den fulde gennemførelse af projektforanstaltningerne med henblik på opnåelse af projektets målsætninger og for formidlingen af projektresultaterne. 4.2 Den koordinerende støttemodtager bemyndiges gennem det mandat, der er vedlagt som bilag til støtteaftalen, af de associerede støttemodtagere til at handle på deres vegne og for deres regning med hensyn til indgåelse af støtteaftalen og mulige efterfølgende ændringer med Kommissionen. 4.3 Den koordinerende støttemodtager accepterer alle bestemmelser i den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen. 4.4 I overensstemmelse med det underskrevne mandat har den koordinerende støttemodtager som den eneste ret til at modtage midler fra Kommissionen og fordele beløbene til de associerede støttemodtagere i henhold til deres deltagelse i projektet og som angivet i de aftaler, der er indgået mellem de associerede støttemodtagere som anført i artikel 4, stk Når en associeret støttemodtager/medfinansierende reducerer sit finansielle bidrag, påhviler det den koordinerende støttemodtager efter aftale med dennes associerede Side 2 af 10

3 støttemodtagere at finde de nødvendige ressourcer til at sikre korrekt gennemførelse af projektet. Kommissionen øger under ingen omstændigheder sit bidrag eller medfinansieringssatsen. 4.6 Uanset bestemmelserne i artikel 24 skal den koordinerende støttemodtager bidrage økonomisk til projektet. 4.7 Den koordinerende støttemodtager er Kommissionens eneste kontakt og den eneste deltager, der indberetter projektets tekniske og finansielle fremskridt direkte til Kommissionen. Den koordinerende støttemodtager fremlægger således alle nødvendige rapporter for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12. Den koordinerende støttemodtager videreformidler alle Kommissionens tilbagemeldinger vedr. projektets fremdriftsrapportering til de associerede støttemodtagere. 4.8 Den koordinerende støttemodtager indgår aftaler med alle associerede støttemodtagere, som beskriver deres tekniske og finansielle deltagelse i projektet. Sådanne aftaler skal være i fuld overensstemmelse med den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen, indeholde en nøjagtig henvisning til nærværende fælles bestemmelser og som minimum have det indhold, der er beskrevet i Kommissionens retningslinjer. Aftalerne underskrives af den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere og sendes til Kommissionen senest ni måneder efter projektets startdato. Bestemmelserne i støtteaftalen, herunder mandatet (artikel 5, stk. 2 og 3), har forrang frem for alle andre aftaler mellem den associerede støttemodtager og den koordinerende støttemodtager, som kan få indflydelse på gennemførelsen af ovennævnte aftale mellem den koordinerende støttemodtager og Kommissionen. 4.9 Den koordinerende støttemodtagers ydelser og leverancer til projektet er nærmere beskrevet i bilag 4, ydelsesbeskrivelse. Ydelsesbeskrivelsen kan under projektgennemførelsen løbende ajourføres og ændres i enighed imellem parterne samt i overensstemmelse med støtteaftalen. 5. De associerede støttemodtageres rolle og forpligtelser 5.1 De associerede støttemodtagere er udelukkende de organisationer, der er nævnt i projektet, og som er tilknyttet projektgennemførelsen gennem relevante formularer. Den associerede støttemodtager underskriver aftalen i artikel 4, stk. 8, og deltager direkte i den tekniske gennemførelse af en eller flere af opgaver i forbindelse med projektet. 5.2 Den associerede støttemodtager bemyndiger gennem det mandat, der er vedlagt som bilag til støtteaftalen, den koordinerende støttemodtager til at handle på hans vegne og for hans regning med hensyn til indgåelse af støtteaftalen og mulige efterfølgende ændringer med Kommissionen. Den associerede støttemodtager giver således den koordinerende støttemodtager mandat til at påtage sig det fulde ansvar for støtteaftalens gennemførelse. Side 3 af 10

4 5.3 Den associerede støttemodtager accepterer alle bestemmelser i den støtteaftale, der er indgået med Kommissionen, særligt de bestemmelser, der har indflydelse på den associerede støttemodtager og den koordinerende støttemodtager. Han anerkender navnlig, at den koordinerende støttemodtager i overensstemmelse med det underskrevne mandat som den eneste har ret til at modtage midler fra Kommissionen og fordele beløbene til de associerede støttemodtagere i henhold til deres deltagelse i projektet. 5.4 Den associerede støttemodtager skal gøre alt, hvad der står i dennes magt for at hjælpe den koordinerende støttemodtager med at opfylde sine forpligtelser i henhold til støtteaftalen. Den associerede støttemodtager sender alle nødvendige dokumenter eller oplysninger (tekniske og finansielle) til den koordinerende støttemodtager, så hurtigt som muligt efter at han har modtaget en anmodning herom fra den koordinerende støttemodtager. 5.5 Den enkelte associerede støttemodtager bidrager økonomisk til projektet og får del i det finansielle bidrag fra Kommissionen som angivet i aftalens artikel 4, stk De associerede støttemodtagere foretager ikke direkte indberetning til Kommissionen om de tekniske og finansielle forhold, medmindre Kommissionen udtrykkeligt anmoder dem om det. 5.7 Den associerede støttemodtager Hørsholm Kommunes ydelser og leverancer til projektet er nærmere beskrevet i bilag 4, ydelsesbeskrivelse. Ydelsesbeskrivelsen kan under projektgennemførelsen løbende ajourføres og ændres i enighed imellem parterne samt i overensstemmelse med støtteaftalen. 5.8 Den associerede støttemodtager Rudersdal Kommunes ydelser og leverancer til projektet er nærmere beskrevet i bilag 4, ydelsesbeskrivelse. Ydelsesbeskrivelsen kan under projektgennemførelsen løbende ajourføres og ændres i enighed imellem parterne samt i overensstemmelse med støtteaftalen. 6. Fælles forpligtelser for den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere 6.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere fører løbende regnskab i overensstemmelse med den normale regnskabspraksis, jf. gældende love og bestemmelser. For at gøre det muligt at spore udgifter og indtægter etableres der et analytisk bogføringssystem (bogføring efter omkostningssted). Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere opbevarer under hele projektet og mindst fem år efter den sidste betaling alle relevante bilag vedrørende udgifter og indtægter i forbindelse med projektet, jf. støttemodtagerens meddelelse til Kommissionen, f.eks. udbudsdokumenter, fakturaer, ordresedler, bevis for betaling, lønsedler, arbejdssedler og andre dokumenter brugt til beregning og præsentation af omkostningerne. Dokumentationen skal være klar, nøjagtig og relevant og skal indsendes til Kommissionen Side 4 af 10

5 på anmodning. Den koordinerende støttemodtager opbevarer kopier af alle relevante bilag fra samtlige associerede støttemodtagere. 6.2 Fælles Administrative procedurer for projektet er i øvrigt specificeret i bilag 3 som gælder for den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere. 6.3 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere sikrer, at alle fakturaer indeholder en klar reference til projektet, som kæder dem sammen med det analytiske bogføringssystem. 6.4 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere sørger for, at der offentligt gøres opmærksom på, at EU yder støtte, jf. artikel Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere deler frit den knowhow, der er nødvendig for projektets gennemførelse. 6.6 Den koordinerende støttemodtager må ikke i projektsammenhængen optræde som underleverandør eller leverandør for de associerede støttemodtagere. De associerede støttemodtagere må ikke i projektsammenhængen optræde som underleverandør eller leverandør for den koordinerende støttemodtager. 7. Medfinansierende parter Medfinansierende parter er: Hørsholm Vand ApS Fredensborg Forsyning A/S Forsyningen Allerød-Rudersdal A/S Associerede støttemodtager Hørsholm Kommune har indgået aftale med medfinansierende part Hørsholm Vand ApS vedrørende etablering af bassiner som vådenge som en del af projektets leverancer. 8. Underleverandører Parterne er forpligtede til at overholde følgende bestemmelser for indgåelse af kontrakter med underleverandører for leverancer af anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser til projektet: Fælles Bestemmelser, artikel 8.4: Hvis en offentlig koordinerende støttemodtager/associeret støttemodtager udliciterer en underleverance, skal det ske på grundlag af de gældende regler om offentlige udbud og i overensstemmelse med EU-direktiverne om offentlige udbudsprocedurer. For kontrakter på over EUR skal de private koordinerende støttemodtagere/associerede støttemodtagere indhente konkurrencedygtige bud fra potentielle under- Side 5 af 10

6 leverandører og tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige bud. Støttemodtageren skal i den forbindelse overholde princippet om gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle underleverandører og søge at undgå interessekonflikter. Fælles Bestemmelser, artikel 8.5: Alle fakturaer, der udstedes af underleverandører, skal indeholde en klar reference til Life+-projektet (dvs. nummer og fuldstændig eller forkortet betegnelse) og til den af den koordinerende støttemodtager/associerede støttemodtager udstedte ordre/entreprise. Alle fakturaer skal endvidere være tilstrækkeligt detaljerede til, at de enkelte dele af den leverede ydelse kan identificeres (dvs. klar beskrivelse og omkostninger for hver del). 9. Civilretligt ansvar Der henvises til: Fælles bestemmelser, artikel 10,3: Den koordinerende støttemodtagerne ry og de associerede støttemodtagere er eneansvarlige over for tredjemand, herunder for skader af nogen art påført dem, mens projektet gennemføres. 10. Interessekonflikter 10.1 Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge enhver risiko for interessekonflikter, der kunne hindre en upartisk og objektiv gennemførelse af støtteaftalen. En interessekonflikt kan opstå på grund af bl.a. økonomiske interesser, politiske eller nationale tilhørsforhold, familiemæssige eller følelsesmæssige tilknytninger eller ethvert andet interessefællesskab Hvis der under støtteaftalens gennemførelse opstår en situation, som udgør eller vil kunne medføre en interessekonflikt, skal Kommissionen straks have skriftlig meddelelse herom. Den koordinerende støttemodtager og samtlige associerede støttemodtagere forpligter sig til straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe denne situation. Kommissionen forbeholder sig ret til at undersøge, om disse foranstaltninger er fyldestgørende, og kan om nødvendigt træffe yderligere foranstaltninger. 11. Tekniske aktivitetsrapporter I henhold til Fælles Bestemmelser skal der indsendes tekniske aktivitetsrapporter til Kommissionen, med følgende indhold og terminer: Indledende Rapport, senest 1. maj 2013 Midtvejsrapport, senest 23. september 2014 Fremdriftsrapport, senest 20. maj 2015 Slutrapport, senest 16. maj 2016 Den koordinerende støttemodtager er ansvarlig for udarbejdelse og fremsendelse af tekniske aktivitetsrapporter. Side 6 af 10

7 De associerede støttemodtagere skal tilvejebringe den nødvendige understøttende dokumentation som specificeret i Administrative procedurer senest: For indledende rapport, senest 1. april 2013 For midtvejsrapport, senest 23. juni 2014 For fremdriftsrapport, senest 20. marts 2015 For slutrapport, senest 16. marts Kommunikation, offentlig omtale af Fællesskabets støtte og audiovisuelle produkter Alle parter skal overholde bestemmelserne i Fælles bestemmelser, artikel 13 vedrørende offentlig omtale af Fælleskabets finansielle støtte samt brug af Life logoet. 13. Fortrolighed Kommissionen og den koordinerende støttemodtager/de associerede støttemodtagere forpligter sig til at fortroligholde alle dokumenter, oplysninger og andet materiale, som de har modtaget som fortrolige oplysninger, idet det kan skade den anden part, hvis de videregives. Parterne er også bundet af denne forpligtelse efter afslutningen af projektet. De personoplysninger, der indgår i projektet, vil blive indlæst i et elektronisk administrationsværktøj, der stilles til rådighed for Europa-Kommissionen, andre EU-institutioner og en ekstern tilsynsgruppe, som er bundet af en fortrolighedserklæring. Dette administrationsværktøj anvendes udelukkende til styring af Life-projekter 14. Regnskabsaflæggelse Til brug for den endelige opgørelse over udgifter og indtægter, skal de associerede støttemodtagere. senest d. 1. maj 2016 til den koordinerende støttemodtager fremsende en dateret og underskrevet "deltagers sammenfattede udgiftsopgørelse " jf. Fælles Bestemmelser. De associerede støttemodtagere skal regelmæssigt fremsende regnskabsoplysninger og andre nødvendige data til den koordinerende støttemodtager, i henhold til aftalt procedure, se bilag 3 til Partnerskabsaftalen (Administrative procedurer). Den associerede støttemodtager er forpligtet til at indberette udgifter som angivet i Fælles bestemmelser og støtteaftalen. Side 7 af 10

8 15. Anslåede støtteberettigede omkostninger og associerede støttemodtageres finansielle bidrag til projektet 15.1 I overensstemmelse med "erklæring af den associerede støttemodtager" (bilag til Støtteaftalen) vil den associerede støttemodtager Hørsholm Kommune gennemføre foranstaltninger med en anslået samlet pris af Den associerede støttemodtager Hørsholm Kommune vil ligeledes i overensstemmelse med "erklæring af den associerede støttemodtager" (bilag til Støtteaftalen) bidrage til projektet af egne finansielle ressourcer I overensstemmelse med "erklæring af den associerede støttemodtager" (bilag til Støtteaftalen) vil den associerede støttemodtager Rudersdal Kommune gennemføre foranstaltninger med en anslået samlet pris af Den associerede støttemodtager Rudersdal Kommune vil ligeledes i overensstemmelse med "erklæring af den associerede støttemodtager" (bilag til Støtteaftalen) bidrage til projektet af egne finansielle ressourcer. 16. Fordeling af EU tilskuddet 16.1 Med udgangspunkt i de i 15.1 og 15.2 nævnte beløb samt Støtteaftalen vil den associerede støttemodtager Hørsholm Kommune fra den koordinerende støttemodtager modtage et beløb på maksimalt som andel af EU-tilskuddet. Den endelige afregning vil blive baseret på Kommissionens vurdering af den endelige opgørelse over udgifter og indtægter herunder de godkendte støtteberettigede omkostninger Med udgangspunkt i de i 15.3 og 15.4 nævnte beløb samt Støtteaftalen vil den associerede støttemodtager Rudersdal Kommune fra den koordinerende støttemodtager modtage et beløb på maksimalt som andel af EU-tilskuddet. Den endelige afregning vil blive baseret på Kommissionens vurdering af den endelige opgørelse over udgifter og indtægter herunder de godkendte støtteberettigede omkostninger Fordelingen af det endelige EU tilskud imellem parterne, herunder eventuel særlig fordelingsnøgle aftales i enighed imellem parterne De i 16.1 og 16.2 nævnte beløb er foreløbige. Såfremt der under projektgennemførelsen aftales ændringer i fordelingen af ydelser og leverancer kan dette resultere i ændringer i de endelige beløb til fordeling. 17. Betalingsbetingelser Den koordinerende støttemodtager og de associerede støttemodtagere er enige om, at alle betalinger fra EU betragtes som forfinansiering, indtil Kommissionen har godkendt de endelige tekniske og finansielle rapporter, og har overført den endelige betaling til den koordinerende støttemodtager. Side 8 af 10

9 Der foretages afregning af udgifter og forfinansiering parterne imellem en gang årligt iht. Administrative procedurer (bilag 3). 18. Uafhængig finansiel revision 18.1 En uafhængig revisor, som udnævnes af den koordinerende støttemodtager, foretager en revision af den endelige opgørelse over indtægter og udgifter, som forelægges Kommissionen. Alle parter i nærværende aftale er forpligtigede til at medvirke ved den uafhængige revisors kontrol Revisionen foretages i henhold til Fælles Bestemmelser Artikel Kontrol og inspektion fra Kommissionen 19.1 Kommissionen eller dennes bemyndigede repræsentant kan foranledige revision hos den koordinerende støttemodtager eller en associeret støttemodtager i hele projektgennemførelsesperioden i henhold til Fælles Bestemmelser, Artikel Aftalens parter er forpligtigede til at give Kommissionen eller en af Kommissionen bemyndiget repræsentant adgang til den dokumentation, der kræves for at fastslå, om projektdeltagernes udgifter er støtteberettigede, f.eks. fakturaer, udtog af lønningslister, ordresedler, bevis for betalinger, arbejdssedler og andre bilag, som anvendes ved beregning og opstilling af udgifter. 20. Opsigelse af partnerskabsaftale 20.1 Partnerskabsaftalen er uopsigelig fra den enkelte parts side inden for aftaleperioden Partnerskabsaftalen bringes til ophør såfremt Den koordinerende støttemodtager efter aftale med de associerede støttemodtager afbryder projektet og meddeler dette til Kommissionen i henhold til Fælles bestemmelser artikel Partnerskabsaftalen bringes til ophør såfremt Kommissionen ophæver støtteaftalen i henhold til Fælles Bestemmelser artikel Såfremt projektet afbrydes af parterne jf. ovenstående pkt gælder samarbejdsaftalen fortsat indtil processen for slutrapportering og endelig opgørelse af indtægter, udgifter og støtteberettiget beløb er endeligt afsluttet Såfremt Kommissionen ophæver støtteaftalen jf. ovenstående pkt gælder samarbejdsaftalen fortsat indtil Kommissionens procedure herfor, inklusive slutrapportering, er endeligt afsluttet. Side 9 af 10

10 21. Værnetingsklausul Enhver tvist mellem Partnerne i anledning af Partnerskabsaftalen afgøres efter dansk ret ved voldgift i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler herom. BILAG til partnerskabsaftalen: Bilag nr. Dokumentnavn: Dato/Udgave: I. Støtteaftalen: Grant Agreement LIFE 11 ENV/DK/ II. Fælles Bestemmelser 2011 for LIFE+ projekter 2011 III. Administrative Procedurer for Usserød Å Fælles klimatilpasning Version IV. Ydelsesbeskrivelse Version Underskrifter: Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Dato: Dato: Dato: Side 10 af 10

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere