13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 13. august 2012 EM 2012/85 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning De gældende regler om erhvervsfremme af fiskeri og fangst er fastsat i Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme til fiskeri og fangst, med senere ændringer. Dette forslag til Inatsisartutlov afløser denne forordning. I udgangspunktet indebærer loven reelt set kun mindre ændringer. Baggrunden for at der udarbejdes en ny lov har udgangspunkt i formalia, som medfører, at der ikke længere skal udarbejdes ændringslove til forordninger. Forslaget tager udgangspunkt i forordningen fra 2006, med de rettelser som blev foretaget i 2007 og Herudover foreslås det at genindføre muligheden for eftergivelse af gæld efter fyldte 60 år for fiskere og fangere som har modtaget erhvervsfremmestøtte, samt at ejeren af et fartøj pålægges en forsikringspligt ved tildeling af erhvervsfremmelån. Øvrige ændringer er konsekvensrettelser og mindre rettelser af formel karakter. 2. Hovedpunkter i forslaget Støtteordningen til fiskeri- og fangsterhvervene har eksisteret i mange årtier i forskellige former. I dag har Grønland en stor fiskeindustri, der i vid udstrækning er selvbærende og derfor ikke har brug for egentlige støttemidler i samme grad som før. Hensigten med forslaget er fortsat at bevare muligheden for at yde erhvervsstøtte til især fangst og det mindre tunge fiskeri, ikke mindst af hensyn til beskæftigelsen i områder, hvor der ikke er mange beskæftigelsesmæssige alternativer til de nævnte erhverv. Forslaget lægger op til, at dette skal ske under konstant hensyntagen til effektiviteten og rentabiliteten i de støttede erhvervssegmenter. Formålet er fortsat at lægge vægt på en bæredygtig erhvervsudvikling i bred forstand, med hovedvægt på fremme af beskæftigelsen. I udgangspunktet vil støtte til erhvervet virke konkurrenceforvridende og dermed være i modstrid med et effektivt og konkurrencedygtigt erhverv. Den oprindelige hensigt ved etableringen af erhvervsfremmemuligheden var at koble et effektivt og konkurrencedygtigt erhverv med en langsigtet beskæftigelseseffekt, således at den langsigtede beskæftigelseseffekt opnås uden, at erhvervet skævvrides af den udbetalte støtte. Støtten skal i denne sammenhæng således kun virke som en igangsætning af initiativer, der senere kan blive selvbærende. I forbindelse med strukturændringen i fiskeriet er det planlagt at revidere tilskudsordninger inden for erhvervet samlet. Det er planlagt, at denne revisionsproces går i gang foråret I denne reform er det planlagt at rette op på mere strukturelle elementer i flere af lovene på området, for at sikre harmoni med øvrig lovgivning og initiativer inden for området. EM 2012/85 APNN

2 I forslaget genindføres muligheden for at søge eftergivelse af gæld ved fyldte 60 år. Baggrunden for dette er en erkendelse af at flere ældre fiskere og fangere besidder en gæld, hvor de med baggrund i deres alder sammenholdt med gældens størrelse, vil have problemer med at tilbagebetale gælden. De fleste har ikke andre formuegoder, der kan realiseres, således at gælden ikke på anden måde kan afvikles. Naalakkersuisut ønsker med forslaget at give disse personer en mulighed til at træde ud af erhvervet med værdighed. Forslaget om at indføre forsikringspligt for fartøjer har baggrund i erfaringer knyttet til at mange vælger at undlade, at forsikre fartøjet. Fravalg af forsikring medfører, at mange ikke vil være i stand til at tilbagebetale sin gæld hvis fartøjet går tabt. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I henhold til gældende ret, bevilges der allerede penge til erhvervsfremme over finansloven. Tallene der opgives i det følgende afsnit er baseret på antallet af de erhvervsfremmelån Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug tidligere har givet i støtte. Ændringerne i forhold til gældende ret vil medføre at 21 fiskere over 60 år umiddelbart vil kunne søge om eftergivelse af gæld i henhold til de nye bestemmelser. Såfremt de alle søger om eftergivelse vil dette dreje sig om ca. 10 mio. kr. Over de næste 5 år, er der yderligere 23 fiskere, der vil kunne søge om eftergivelse af gæld i henhold til de nye regler. Dette vil maksimalt dreje sig om ca. 14 mio. kr. Endvidere er der ca. 64 mio. kr. der ligger til offentlig inddrivelse. Ca. 80 % af disse skyldnere er fiskere, der er over 60 år gamle. Det vil sige, at der vil være ca. 51,2 mio. kr., der med lovændringen kan eftergives hos inddrivelsesmyndighederne. Dette omhandler ca. 40 personer. En endelig opgørelse af hvor meget der kan eftergives og hvornår, er afhængig af, om fiskerne er villige til at give afkald på deres erhverv. Det vil sige, at de enten lader sig pensionere eller går til andre erhverv. Baggrunden for dette er at gældseftergivelsen forudsætter at vedkommende går ud af erhvervet. Den endelige økonomiske konsekvens kan derfor ikke fastslås nøjagtigt. Indføringen af forsikringspligt vil ikke medføre direkte konsekvenser for det offentlige, hverken af administrativ eller økonomisk karakter. Dog vil det medføre at det offentlige får en øget sikkerhed for de lån de yder. Indirekte vil det derfor indebære en positiv økonomisk konsekvens. Det er ikke muligt at fastslå hvad konsekvensen betyder i kroner og øre. 2

3 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes at indebære en økonomisk fordel for de aktører som er over 60 år. Hvor stor fordelen er, afhænger af størrelsen på den enkeltes gæld. Det er derfor ikke muligt at fastslå hvor meget den enkelte vil få. Indføring af forsikringspligt vil direkte betyde at fiskeren forpligtes til at betale for en forsikring. Hvad den enkelte skal betale vil variere, blandt andet med baggrund i fartøjets størrelse, alder med videre. Det vurderes dog at denne økonomiske negative konsekvens kun vil have lille betydning, da erhvervet gennem fradragsregler vil kunne dække dele af denne omkostning ind. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget har alene konsekvenser for borgere som er eller har været fiskere og fangere. Konsekvensen af at indføre gældseftergivelse vil være positiv, men det er ikke muligt at fastslå omfanget for den enkelte, da dette vil afhænge af størrelsen på vedkommendes gæld. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har været i høring hos KANUKOKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, NU- SUKA, KNAPK, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Departementet for Sundhed, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Råstofdirektoratet, Departementet for Finanser, IF Forsikring og Codan forsikring. Høringsperioden var fra og med 6. juni 2012 til og med 11. juli Det er modtaget høringssvar fra Råstofdirektoratet, Konkurrencetilsynet, Grønlands Arbejdsgiverforening, SIK, Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia, Departementet for Finanser, Formandens Departement, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og KNAPK. KNAPK støtter forslaget. Ud over en kommentar vedrørende ordlyden i 5 stk. 1 sammenholdt 5 stk. 4, har parten ingen kommentarer. Departementet finder ikke anledning til at ændre ordlyden i 5. 3

4 SIK støtter også forslaget. Herudover kommer parten med en kommentar med hensyn til at pålægge modtagere af erhvervsfremme indhandlingspligt. Departementet har ikke lagt vægt på denne kommentar, da det alene gives erhvervsfremme til mindre både, og disse både ikke vil kunne producere ombord, og derfor vil indhandle. Ud over en kommentar med hensyn til ordlyden i 2, har Råstofdirektoratet ingen kommentarer. Departementet finder ikke anledning til at ændre ordlyden i 2. Konkurrencetilsynet gav i høringssvaret udtryk for bekymring for at forarbejderne i forhold til forslagets 2, alene gav generelle retningslinjer, således at forvaltningen ville have vide rammer for skøn. Tilsynet anbefalede derfor, at der blev udarbejdet klare retningslinjer for, hvad der kræves af ansøger, og hvorledes informationerne vægtes. Departementet skal til dette bemærke, at det er planlagt at udarbejde en vejledning som foreligger før loven træder i kraft. Endvidere gav Konkurrencetilsynet udtryk for bekymringer knyttet til forslagets 18 stk. 2, 19 og 20, da styrelsen opfatter bestemmelserne således, at de indebærer offentlig støtte, og således vil kunne være konkurrenceforvridende virksomhed. Høringsparten giver afslutningsvis udtryk for at aftalerne ikke bliver indgået på markedsvilkår, og således vil være i strid med det markedsøkonomiske investorprincip. Dog pointerer parten, at konkurrencelovens 12 ikke gælder på lovhjemlet støtte, således at tilsynet ikke vil kunne stille krav om ophør eller tilbagebetaling af støtte for tilskud ydet i henhold til forslaget. Da disse kommentarer retter sig mod forhold, som ikke reelt set er ændret i forhold til gældende lovgivning, er disse ikke indarbejdet. Kommentarerne vil tages med i vurderingen i forbindelse med strukturtilpasninger i fiskeriet. Grønlands Arbejdsgiverforening gav i sit høringssvar udtryk for, at foreningen er af den opfattelse, at fiskeriet skal kunne klare sig selv, og at det ikke skal baseres på støtteordninger. Dette vil blive taget med i vurderingen i forbindelse med strukturtilpasninger i fiskeriet. Herudover kom høringsparten med sproglige kommentarer. De sproglige kommentarer er indarbejdet i forslaget. Kommuneqarfik Sermersooq støtter forslaget med at genindføre gældseftergivelse efter det fyldte 60 år. Herudover anbefaler kommunen, at der udarbejdes retningslinjer for værdifastsættelse af det aktiv, som skal bruges som eget indskud. Dette vil indgå i den vejledning, der bliver udarbejdet, jf. afsnittet om høringssvar fra Konkurrencetilsynet. 4

5 Qaasuitsup Kommunia foreslår i sit høringssvar, at midler til erhvervsfremme bør øges, således at flere fiskere får støttemuligheder. Høringssvaret har ikke foranlediget ændringer i forslaget. Formandens Departement, Departementet for Erhverv og Departementet for Finanser gav udtryk for, at der er et behov for en samlet revision af tilskudsområdet. Som beskrevet ovenfor, er det planlagt at gå i gang med denne revision i foråret Departementerne støtter indføringen af forsikringspligt, samt at genindføre muligheden for eftergivelse af gæld for personer over 60 år. Formandens Departement havde en kommentar med hensyn til at de almindelige bemærkninger kap 3, 5. afsnit gav udtryk for at fiskerne/fangerne skulle give afkald på sit erhverv. Dette fremgik ikke af lovteksten. Dette er rettet ind i forslagets 20. Departementet for Finanser havde flere kommentarer til konkrete bestemmelser i forslaget. Disse bemærkninger gik eksempelvis ud på at det skulle tages højde for forværring af kapacitetsproblemer ved tildeling erhvervsfremme, samt at det skulle fremgå af bemærkningerne i hvilken grad Naalakkersuisut ville benytte sig af muligheden til at fremsætte en bekendtgørelse i henhold til 24. Bemærkningerne er redigeret ind i forslaget. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked havde enkelte kommentarer til konkrete bestemmelser. Disse kommentarer retter sig alene mod bestemmelser som i realiteten ikke ændres ved forslaget. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ikke fundet grund til at ændre forslaget med baggrund i disse kommentarer. 5

6 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til stk. 1 og 2 Forslaget omfatter erhvervsfremmelån og tilskud, men ikke regulering af adgangen til forskellige former for erhvervsudøvelse. Regulering af adgangen til erhvervsudøvelse er således fastsat i andre regler. Formålsbestemmelsen er en videreførelse af den bestemmelse, der blev sat ind i forordningen fra Der henvises til bemærkningerne til forordningen. I udgangspunktet medførte denne ændring, at der i større grad blev lagt vægt på en bæredygtig erhvervsudvikling i bred forstand, dog fortsat med hovedvægt på fremme af beskæftigelsen. Det er således ønsket, at støtten kun skal virke som en igangsætning af initiativer, der senere bliver selvbærende. Imidlertid skal det betones, at erhvervsfremme som udgangspunkt ikke omfatter erhvervsgrene, der for indeværende kan betegnes som økonomisk selvbærende. Der skal således også anlægges en bredere samfundsmæssig betragtning, hvor det bliver vurderet mere givtig at opretholde personer som erhvervsaktive end at lade dem modtage passiv forsørgelse. Det er således en del af vurderingen, at midlerne vil bidrage med et positivt samfundsøkonomisk afkast. Udgifterne i henhold til denne Inatsisartutlov afholdes af landskassen, og bevillingsrammen til loven fastsættes på de årlige finanslove. Til 2 Forslagets 2 beskriver generelle krav til projektet. Med "projekt" er valgt en samlebetegnelse, for ansøgningernes beskrivelse af, hvad der ansøges om erhvervsfremmelån til. Herunder beskrivelse af formålet med de aktiviteter, der er grundlag for ansøgningen. Bestemmelsen angiver en række kriterier, som Naalakkersuisut skal tage hensyn til ved beslutning om, hvorvidt en ansøgning om erhvervsfremmelån kan imødekommes. De kriterier, der er nævnt i nr. 1-3 indebærer, at der er tale om skønsmæssige vurderinger i de enkelte tilfælde. Alle tre kriterier skal være opfyldt. 6

7 Til nr. 1 Med teknisk forsvarlige menes, hvad der til enhver tid gælder for at drive et professionelt fiskeri og fangsterhverv. Såfremt det ikke fremgår af eksisterende lovgivning, må der anlægges en skønsmæssig vurdering i det enkelte tilfælde. Til nr. 2 Ved behandling af ansøgning om erhvervsfremmelån til reparation eller lignende vil en eventuel restance knyttet til tidligere lån givet af erhvervsstøtteafdelingen indgå i bedømmelsen af, om et projekt er økonomisk holdbart efter kriterierne i nr. 2. Med "længere sigt" henvises der til, at vurdering af, om der kan ydes erhvervsfremmelån, skal tage udgangspunkt i investeringshorisonten for det pågældende projekt. Således vil vurdering af, om et projekt nu eller på "længere sigt" skønnes økonomisk rentabelt være afhængig af projektets art, indtjeningsmuligheder og løbetid for erhvervsfremmelånets afvikling. Til nr. 3 Det præciseres i nr. 3, at projektomkostningerne skal stå i rimeligt forhold til det forventede afkast. Det er således et væsentligt kriterium for låneprojektet, at dette kan give et afkast, der gør, at låneaftalen kan forventes overholdt. Til 3 Forslagets 3 beskriver generelle krav til projektet. Med "projekt" er valgt en samlebetegnelse, for ansøgningernes beskrivelse af, hvad der ansøges om tilskud til. Herunder beskrivelse af formålet med de aktiviteter, der er grundlag for ansøgningen. Bestemmelsen angiver en række kriterier, som Naalakkersuisut skal tage hensyn til ved beslutning om, hvorvidt en ansøgning om tilskud kan imødekommes. De kriterier, der er nævnt i nr. 1-3 indebærer, at der er tale om skønsmæssige vurderinger i de enkelte tilfælde. Alle tre kriterier skal være opfyldt. Nr. 1 Med teknisk forsvarlige menes, hvad der til enhver tid gælder for at drive et professionelt fiskeri og fangsterhverv. Såfremt det ikke fremgår af eksisterende lovgivning, må der anlægges en skønsmæssig vurdering i det enkelte tilfælde. 7

8 Nr. 2 Med nr. 2 skelnes der klart mellem hensigten med erhvervsfremmelån og hensigten med tilskud. Lån tildeles med henblik på tilbagebetaling. Tilskud tildeles ikke med tilbagebetaling for øje. Det økonomiske rationale for tilskud skal således være en samfundsøkonomisk vurdering. Med forsvarlig menes, at det skal vurderes, om der samfundsøkonomisk er rimelighed i at tildele tilskuddet. Nr. 3 Der skal også ved tildelingen af tilskud foretages en vurdering af økonomien i projektet. Kravene til vurderingen og dokumentationen er lempeligere end for erhvervsfremmelån. Det afgørende er, i hvor høj grad tilskuddet medvirker til, at ansøgeren kan forsørge sig selv og familien, modsat passiv forsørgelse. Idet et tilskud som udgangspunkt ikke skal tilbagebetales, skal der ikke foreligge dokumentation efter 4 for erhvervsfremmelån. Der skal imidlertid skriftligt redegøres for, at tilskuddet med rimelighed kan forventes at danne grundlag for en egenindtægt, der kan forsørge ansøgeren og ansøgerens familie. Til 4 Til stk. 1 Nr. 1 Dokumentation for ansøgers faglige kvalifikationer kan eksempelvis ske ved søfartsbevis, uddannelsesbevis, eller udtalelse fra kommunens erhvervskonsulent, som godtgør, at ansøger er i stand til at udøve en rentabel drift af den virksomhed, hvortil der søges om erhvervsfremmelån. Er ansøger et selskab, kan selskabets "faglige kvalifikationer" dokumenteres ved, at selskabet har ansatte, der er i stand til at drive selskabet økonomisk rentabelt. Med ansatte menes der eksempelvis revisorer, der fungerer som rådgivere for selskabet. Nr. 2 Ansøgningen skal vedlægges et drifts- og likviditetsbudget. Budgetterne skal vise, hvordan tilbagebetaling af erhvervsfremmelånet skal ske. Det skal fremgå af budgetterne, hvilke indtægter og udgifter, der budgetteres med. Der bør fremsendes en oversigt over, hvornår indtægter og udgifter forventes henholdsvis erhvervet og afholdt. Drifts- og likviditetsbudgettet med tilhørende budgetforudsætninger skal have den nødvendige detaljeringsgrad, der gør det muligt at vurdere projektets økonomi. 8

9 Nr. 3 Det foreslås, at ansøger, ved indsendelse af ansøgning om erhvervsfremmelån, skal vedlægge oversigt over ansøgers samlede formueforhold. Hensigten med bestemmelsen er at gøre det muligt for Naalakkersuisut at foretage en samlet gennemgang af ansøgers formueforhold. Dette giver blandt andet Naalakkersuisut mulighed for at inddrage ansøgers tidligere evne og vilje til at tilbagebetale ydet støtte og lån fra Grønlands Selvstyre i vurderingen. Nr. 4 Det præciseres, at ansøgning om erhvervsfremme kun kan bevilges, såfremt de nødvendige tilladelser fra de offentlige myndigheder alene er betinget af opnåelse af erhvervsfremmelån. Det kan for eksempel være fiskekvoter og licenser. Nr. 5 Med øvrige krav menes der, krav der følger af anden lovgivning eller krav, der konkret stilles til det pågældende projekt. Til stk. 2 Hvis en ansøgning er behæftet med betingelser, der vedrører en afgørelse af forsikringssag, retssag med videre, vil disse forhold ikke indgå i vurderingen af ansøgningen, før end forholdet er afsluttet. Bestemmelsens formål er således at pointere, at det er ansøgerens aktuelle og dokumenterede økonomiske situation, der er relevant, hvorfor de nævnte fremtidige forhold ikke medregnes. Til stk. 3 Hvis ansøger tidligere har modtaget erhvervsrelateret lån eller tilskud fra Grønlands Selvstyre, kan Naalakkersuisut vurdere, om ansøger har overholdt sine forpligtigelser i forhold til erhvervsrelateret lån eller tilskud fra tidligere. Dette giver mulighed for, i forbindelse med 4, stk. 3, at Naalakkersuisut kan kræve oplyst, om ansøger tidligere har modtaget et erhvervsrelateret lån fra Grønlands Selvstyre. Til 5 Til stk. 1 Bestemmelsen har til formål at fremme anskaffelsen af nybyggede erhvervsjoller, der opfylder de til enhver tid gældende tekniske mindstekrav til erhvervsjoller i Grønland, frem for anskaffelse af mindre egnede joller. 9

10 Naalakkersuisut kan ikke yde tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, før der er udstedt en typegodkendelse af jollen. Jollen skal være typegodkendt af Søfartsstyrelsen eller af et andet kendt klasseselskab. Typegodkendelsen skal på forlangende forevises Grønlands Selvstyre, Erhvervsstøtteafdelingen. Det indsættes et vilkår om at motoren højst skal være 115 HK. Baggrunden for dette vilkår er at en motor kraftigere end dette vil være overdimensioneret for en jolle. Til stk. 2 Fremgangsmåden for tildeling af tilskud er at de modtagne ansøgninger om tilskud omkring 3 måneder inde i hvert finansår gennemgås samlet. Herefter foretages det en prioritering efter de hensyn som er fastlagt i loven. Tildelingen af tilskud indebærer prioritering. I henhold til praksis er det ønsket, at man i denne sammenhæng prioriterer fangsterhvervet i forbindelse med dette tilskud. Med hensyn til bevilling af tilskud til joller, der skal benyttes til fiskeri skal tilskuddet primært ydes til erhvervsjoller, der fisker i områder, hvor fiskerikapaciteten er mangelfuld. Endvidere vil prioriteringen bero på en samfundsøkonomisk og hygiejnemæssig vurdering. Det er således et krav, at de til enhver tid gældende hygiejnekrav til fangstvirksomhed og fødevarer herfra overholdes. Endvidere skal tilskuddet afpasses initiativer, der gør fanger/- og fiskerierhvervet mest muligt selvbærende. I fiskeriområder hvor fiskerikapaciteten er for høj, kan dette medføre at tilskud til joller nedprioriteres, således at kapacitetsproblemet ikke forværres. Til stk. 3 Bestemmelsen følger den gældende landstingsforordning om erhvervsfremme til fiskeri og fangst. Der kan ikke gives en anden sats end de 75 % og 84 %. På grund af de dårligere indtjeningsmuligheder i Qaanaaq, Ammassalik og Ittoqqortoormiit i forhold til andre områder, er der fastsat en højere tilskudssats på 84 % for disse områder end tilskudssatsen på 75 % for øvrige områder. Den højere tilskudsandel til disse områder skyldes deres særlige afhængighed af indtægter fra fangst og fiskeri kombineret med de erfaringsvis lavere indtjeningsmuligheder i disse områder. Til stk. 4 Det pointeres, at 5 kun vedrører udbetaling af tilskud. I henhold til bestemmelsen kan der kun modtages tilskud til anskaffelse af erhvervsjolle. Naalakkersuisut har indføjet denne be- 10

11 stemmelse for at tilkendegive, at Naalakkersuisut ikke vil påtage sig finansieringen af en erhvervsjolle fuldt ud. Således skal den resterende finansiering løftes af ansøger selv. Til 6 Til nr. 1 Alderskravet skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet. I forordningen fra 2006, ændrede man alderskravet fra 60 til 65 år. Baggrunden for dette var, at dette ville medføre, at den øvre aldersgrænse for tilskud til anskaffelse af erhvervsjoller vil blive bragt i overensstemmelse med den almindelige pensionsalder. Forslaget giver således fangere, der nærmer sig pensionsalderen, adgang til, på lige fod med andre i den erhvervsdygtige alder, at søge om tilskud til anskaffelse af erhvervsjolle. En erhvervsjolles forventede levetid er 12 år. Hvis der foreligger restlevetid når fiskeren/fangeren går på pension, vil dette i henhold til 11 medføre at Naalakkersuisut kan kræve dele af tilskuddet tilbagetalt. Til nr. 2 Bestemmelsen blev indsat i Med hensyn til registreringen følger dette de øvrige registreringssystemer inden for fagområdet. Til 7 Til stk. 1 Formålet er, at der kan ydes erhvervsfremmelån til ombygning og større reparationer af fiskefartøjer og større anskaffelser, såsom motorer, sikkerhedsudstyr og fiskeriredskaber. Derudover kan der ydes erhvervsfremmelån til anskaffelser af nødvendigt driftsmateriel og tekniske installationer. Almindelig vedligeholdelse og reparationer er ikke omfattet. Bestemmelsen giver mulighed for, at fiskefartøjer kan moderniseres, således at bæredygtigheden og konkurrenceevnen ved fiskefartøjet forbedres. Forbedringer kan for eksempel bestå af anskaffelse af mere skånsomme fiskeredskaber eller brændstofbesparende installationer. Konkurrenceevnen kan forbedres igennem tiltag, der reducerer omkostningerne eller øger den samlede værdi af fangsten. Til stk. 2 11

12 Bestemmelsen er i tråd med praksis med hensyn til brug af begreber i erhvervet. Det er af betydning at fastslå hvorvidt en båd er et fartøj eller ej, fordi dette vil have betydning for, hvorvidt man kan få lån til tilkøb af eksempelvis udstyr. Til stk. 3 Erhvervsfremmelån til fiskefartøjer kan ikke ydes, hvis Naalakkersuisut vurderer, at ansøger ikke kan opretholde en indtjening, som en fisker normalt forventes at præstere. Med normal indtjening menes, hvad der for det pågældende fartøjs type, fiskeriets art og pågældende område, må anses for værende en gennemsnitlig indtjening. Det bliver betonet i bestemmelsen, at der skal anlægges en helhedsvurdering af økonomien i projektet. Her skal der ses på, om projektet kan forventes at give et afkast, der kan tilbagebetale lånet og virker rimeligt i forhold til de samlede projektomkostninger. 2 finder anvendelse ved vurderingen af ansøgningen. Til stk. 4 Baggrunden for bestemmelsen er at fartøjer af træ eller stål forventes at have en levetid på 30 år, mens fartøjer af glasfiber forventes at have en levetid på 20 år. Regelen har tidligere været praksis, men har ikke kommet til udtryk i lovens ordlyd. Dette rettes der nu op på. Til stk. 5 Den samme ansøger, herunder person eller selskab kan kun opnå erhvervsfremmelån til 1 fartøj. Årsagen hertil er de begrænsede bevillinger til området, og at støtten i højere grad end tidligere ønskes tildelt med den brede beskæftigelse for øje. Bestemmelsen angår alene erhvervsfremmelån. Til 8 Baggrunden for reglen er, at departementet har erfaret, at mange fiskere undlader at forsikre fartøjet. Dette medfører, at fiskeren sætter sig i en situation, hvor han vil risikere at tabe sin indtægtskilde hvis der tilkommer fartøjet noget. For erhvervsfremme lån vil dette medføre en risiko for, at lånet ikke kan indfries. For at sikre at modtageren af erhvervsfremme fortsætter forsikringsforholdet, skal det årligt fremsendes dokumentation for at forsikringsaftalen er fornyet. Til 9 12

13 Hovedregelen er at det kun kan ydes tilskud til en nybygget erhvervsjolle hvert 12. år. Dette skyldes dels et ønske om at øge tilskudsmodtagerens motivation til god vedligeholdelse, dels ønsket om, at erhvervsjollen holdes forsikret. Leveringstidspunktet fastlægges i overensstemmelse med de almindelige købe- og aftaleretlige regler. Perioden på 12 år er valgt ud fra de midler der er omfattet af loven og hvad nye jollers levetid må forventes at være ved god vedligeholdelse. Til 10 Til stk. 1 Bestemmelsen er en undtagelse fra 9, i tilfælde af forlis, havari eller forhold der gør erhvervsjollen ubrugelig til det formål, som tilskuddet eller lån eller tilskud efter tidligere gældende regler er ydet på baggrund af, under forudsætning af, at der er tegnet forsikring. Hensigten hermed er at hjælpe ejeren af erhvervsjollen i de tilfælde, hvor ejeren ikke kan bebrejdes noget, og hvor erhvervsjollen har været holdt forsikret. Nr. 1 Med behørigt forsikret menes, hvad der må betegnes som almindelig og tilstrækkelig forsikring af erhvervsjollen. Baggrunden for bestemmelsen er, at der i en overgangsperiode vil være jolleejere, som ikke var pålagt krav om forsikring da de fik tilskud til jollen. Denne bestemmelse vil på sigt blive overflødig, som følge af forslagets krav om forsikring jf. 8. Nr. 2 Det er et krav om at forsikringserstatningen skal være udbetalt. Med fuldt ud menes, at den ikke bruges på ting som ikke relaterer sig til jolle og udstyr. Fiskeren kan således godt købe en noget mindre jolle med bedre udstyr hvis det er det han ønsker. Det er således ikke et krav om at han køber nøjagtig samme type jolle, som der blev givet tilsagn om ved den oprindelige ansøgning. Til stk. 2 Hvis forsikringserstatningen bruges på andet, f.eks. livsophold, fritidsudstyr eller ferie, kan Naalakkersuisut træffe beslutning om at opsige erhvervsfremmelånet eller kræve tilskuddet tilbage. Det er således ikke en pligt for Naalakkersuisut til at gøre dette. Dog vil lighedsprincippet i forvaltningsretten tilsige at denne hovedregel følges. Til stk. 3 Ved anskaffelse af erstatningsjolle og ydelse af tilskud dertil skal de krav og vurderingskriterier, der gælder for tildeling af tilskud almindeligvis, jf. 3, 5 og 6, være gældende. 13

14 Til 11 Naalakkersuisut har mulighed for at kræve tilskud tilbagebetalt efter 11, men er ikke forpligtiget hertil, i de i bestemmelsen nævnte tilfælde. De til enhver tid gældende regler om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige finder anvendelse på fordringer opstået i medfør af denne lov. Til nr. 1 Der foreslås detaljerede retningslinjer for eventuel tilbagebetaling af tilskud, hvilket er begrundet i ønsket om at forhindre misbrug. Det følger af nr. 1, at hvis tilskudsmodtageren ikke længere er registreret som erhvervsfanger eller erhvervsfisker, er forudsætningerne for udbetaling af tilskud ikke længere til stede, og tilskuddet kan kræves tilbagebetalt. Imidlertid skal der ses på, hvor lang tid ansøger har været registreret erhvervsfanger/- eller fisker efter tilskudsudbetalingen. Endvidere skal der tages hensyn til de tilfælde, at ansøgeren er overgået til nyt arbejde eller uddannelse. I disse tilfælde vil en lempeligere vurdering skulle anlægges for ikke at fastholde ansøgeren i fanger/- fiskererhvervet. Til nr. 2 Bestemmelsen skal opfattes således, at hvis tilskudsmodtager ikke skønnes at have sin hovedindtægt fra anvendelsen af erhvervsjollen, da kan Naalakkersuisut kræve et tilskud tilbagebetalt. Vurderingen tager udgangspunkt i årsopgørelser og eventuelt fangstrapporteringer. Der tages højde for eventuelle udsving i fangstgrundlaget. Til nr. 3 og 4 Bestemmelserne er indsat for at forhindre, at erhvervsjollen belånes, og derved belaster tilskudsmodtagerens økonomi, samt for at hindre, at der spekuleres økonomisk i det tilskud, der modtages fra Naalakkersuisut. Til nr. 5 Såfremt tilskudsmodtageren ikke indsender dokumentation for salg af produkter, giver bestemmelsen mulighed for, at Naalakkersuisut kan kræve tilskuddet tilbagebetalt, jf. 23, stk. 3. Til nr. 6 Misligholdelse af forsikringsaftale er i denne sammenhæng tilfælde hvor forsikringstegneren ikke leverer de nødvendige oplysninger til forsikringsselskabet, undlader at betale for sin forsikring, eller kun foretager delvis betaling. Tilsvarende vil det være misligholdelse, at ved- 14

15 kommende opsiger sin forsikring uden samtidig at tegne en ny forsikring, eksempelvis i et andet selskab. Til nr. 7 Naalakkersuisut kan kræve tilskuddet tilbagebetalt i det omfang, at ansøger tilsidesætter de betingelser og vilkår Naalakkersuisut har stillet op for tildeling af tilskud eller ansøger ikke opfylder de nævnte betingelser eller vilkår. Til 12 Til stk. 1 Bestemmelsen indebærer, at tilskuddet nedskrives med 1/12 per år over 12 år, beregnet fra udbetaling af tilskuddet. Til stk. 2 Med påbegyndt år menes der kalenderåret. Med modtagelse af tilskuddet menes dato for udbetaling af tilskuddet. Eksempel: Tilskud udbetales 30. juni januar 2011 beregnes tilbagebetalingskravet til 6/12 ganget med det udbetalte tilskud. Til 13 Til stk. 1 Beslutningen om, at indføre erhvervsfremmelån med forordningen i 2006, havde baggrund i et ønske om at lette administrationsbyrden samt motivere tilbagebetaling. Det henvises her til bemærkningerne til forordningen fra 2006, jf. bemærkningerne til 21. Systemforenklingen har været tilfredsstillende, og foranlediger ikke yderligere ændringer på det nuværende tidspunkt. Til stk. 2 Der kan ydes 35 % af afdraget i tilskuddet. Tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån kan ydes når, låntager har betalt den i henhold til låneaftalen fastsatte termin. Tilskuddet efter denne bestemmelse kan fastsættes til at udgøre op til 35 % af afdraget. Til stk. 3 Lånets løbetid vil afhænge af størrelsen på lånet og det forventede afkast af projektet. 15

16 Til stk. 4 Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for erhvervsfremmelånet. Øvrige vilkår kan f.eks. være at indrapportere nye oplysninger m.m. Vilkårene skal selvsagt oplyses ved optagelsen af lånet, og have nær tilknytning til projektet der søges lån til. Til 14 Til stk. 1 og 2 Beslutter Naalakkersuisut at tildele et erhvervsfremmelån, er der et krav om, at ansøger skal stille et eget indskud på mindst 10 % af anskaffelsessummen. Kravet om at ansøger skal stille et eget indskud på mindst 10 % af anskaffelsessummen skal ses som en bundgrænse, idet der i bekendtgørelsesform kan fastsætte regler om krav om højere eget indskudsandel, jf. stk. 4. Til stk. 3 I bestemmelsen foreslås der åbnet en mulighed for på fiskeriområdet at kunne levere eget indskud i form af et andet aktiv end likvid indbetaling. Naalakkersuisut foretager en skønsmæssig vurdering af apportindskuddet, på baggrund af nypris fratrukket afskrivninger på det pågældende aktiv. Til stk. 4 Naalakkersuisut kan i bekendtgørelse fastsætte regler om forhøjet eget indskud. Et forhøjet indskud kan være aktuelt når det skønnes, at den forventede rentabilitet vil forsvare et højere indskud Til 15 Løbetiden for erhvervsfremmelån kan maksimalt fastsættes til 5 år. Der er således mulighed for at fastsætte en løbetid mindre end 5 år. Omfattende karakter beror på en konkret vurdering af beløbets størrelse, ansøgers betalingsevne og det pågældende fiskeris art. Til 16 Landstingslov om stempelafgift finder anvendelse på fordringer opstået i medfør af denne lov. Til stk. 1 De dele af fiskeri- og fangererhvervet, som har behov for finansiering i form af erhvervs- 16

17 fremmelån, må formodes at have vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig finansiering fra anden side. Når Naalakkersuisut yder erhvervsfremmelån, har det formodningen for sig, at det er den sidste del af finansieringen, der mangler. Bankerne vil typisk stille krav om sikkerhed ved pant i det aktiv, der ydes lån til finansiering af. Alene hvor Grønlands Selvstyre finansierer den fulde anskaffelse, vil det i praksis være muligt at opnå pant med 1. prioritet i det aktiv, der ydes erhvervsfremmelån til finansieringen af. "Bedst mulig sikkerhed" for Grønlands Selvstyre vil derfor i praksis bestå i sekundært pant efter private finansieringskilder, typisk bankerne. Det er tilsigtet med bestemmelsen at udvise den størst mulige fleksibilitet i forhold til låntagers samlede låneforhold, dog uden at Grønlands Selvstyre mister sikkerhed for finansiering. Rykningsklausuler kan derfor accepteres. Der kan dog også kræves anden form for sikkerhed, såfremt fartøjet ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Til stk. 2 Bestemmelsen vedrører alle andre aktiver end fast ejendom og fiskefartøjer og følger de samme overvejelser, jf. 16, stk. 1. Der skal efter denne bestemmelse ikke nødvendigvis sikres ved pant, hvor dette synes unødvendigt. Til 17 Til stk. 1 Det er Naalakkersuisut, der fastsætter regler omkring forrentning og afdrag af erhvervsfremmelån. Erhvervsfremmelån kan udbetales i rater, eksempelvis i takt med, at der foreligger fakturaer for afsluttede delarbejder. Til stk. 2 Naalakkersuisut kan forlange erhvervsfremmelånet indfriet i følgende tilfælde: Hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at erhvervsfremmelånet kan forlanges indfriet, at låntager ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Naalakkersuisuts påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at erhvervsfremmelånet kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb. Derudover kan erhvervsfremmelånet forlanges indfriet i det omfang lånevilkårene misligholdes. Herunder at låntager ikke oplyser loyalt om relevante forhold. Således søges erhvervsfremmelånet at følge de almindelige obligationsretlige regler. Til stk. 3 Bestemmelsen fastslår, hvornår terminsbetaling anses for rettidig. Rettidig indbetaling af ter- 17

18 minsindbetalingen er således senest 30 dage efter forfaldsdagen. Terminsbetaling herefter, anses for misligholdelse af erhvervsfremmelånet. Til stk. 4 Efter bestemmelsen kan Naalakkersuisut meddele udsættelse af terminsbetaling. Når der gives udsættelse, foreligger der ikke misligholdelse, da Naalakkersuisut har accepteret en ændring i vilkårene for erhvervsfremmelånets afvikling. Med "midlertidig karakter" menes, som udgangspunkt 1 termin. Der kan maksimalt gives udsættelse i indtil 2 år. Betingelserne for udsættelse af terminsbetaling er, at der til stadighed er sikkerhed for over 60 % af den samlede saldo på erhvervsfremmelånet, og at Naalakkersuisut vurderer, at den manglende betalingsevne er af midlertidig karakter. Til stk. 5 Har Naalakkersuisut accepteret at udsætte terminsbetalingen en given periode, jf. stk. 4, forlænges løbetiden af erhvervsfremmelånet med en tilsvarende periode, når låntager genoptager terminsbetalingerne. Har låntager fået udsættelse med 1 terminsbetaling, forlænges den resterende løbetid med 1 terminsbetaling. Til stk. 6 Naalakkersuisut kan kun i særlige tilfælde give udsættelse af terminsbetaling i mere end 2 år. Bestemmelsen er ment som en snæver undtagelse til den generelle hovedregel i stk. 2. Med særlige tilfælde menes sygdom, klimatisk betingede forhold og andre usædvanlige erhvervshindringer. De nævnte eksempler er ikke udtømmende, dog er det et krav om at der reelt set forligger noget ekstraordinært. Det tiltænkte anvendelsesområde for bestemmelsen er særlig opståede situationer, relateret til enten specifikke eller generelle forhold. Med "sygdom" menes sygdom af længere varighed, der har haft en indvirkning på låntagers evne til at udøve sit erhverv. Begrundelsen for muligheden for udsættelse er, at der kan opstå midlertidige betalingsvanskeligheder. Hvis der efter 2 år, og i særlige tilfælde mere end 2 år, ikke opstår betalingsevne på ny hos låntager, må det vurderes at låntager heller ikke senere vil være i stand til at tilbagebetale erhvervsfremmelånet som aftalt, vil dette være at anse som mislighold af aftalen. Til 18 18

19 Til stk. 1 Med bestemmelsen er det afgørende tidspunkt opsigelse af lånet fra Naalakkersuisuts side. Det ligger heri, at Naalakkersuisut ved opsigelse vil realisere et eventuelt pant, såfremt det har nogen værdi. Til stk. 2 Bestemmelsen om et årligt tilskud til nedbringelse af gælden er en fortsættelse af den gældende landstingsforordning. Låntager har ikke noget retskrav på, at modtage tilskud til nedbringelse af erhvervsfremmelånet. Dette er indføjet for at undgå muligheder for misbrug. Praksis har imidlertid været, at Naalakkersuisut generelt har ydet et tilskud for at få hurtigere afvikling af de misligholdte lån. Der er ikke lagt op til ændringer af denne praksis, men kun at undgå mulighederne for misbrug. Det årlige tilskud og låntagers årlige indbetaling beregnes i forhold til de forudgående 12 måneder. De 12 måneder regnes fra den dag, Naalakkersuisut opsiger erhvervsfremmelånet. Bestemmelsen skal forstås sådan, at Naalakkersuisut yder tilskud svarende til de betalinger låntager indbetaler efter datoen for opsigelsen af erhvervsfremmelånet. Det har været med i overvejelserne til bestemmelsen, at der ikke må være incitament til at misligholde lånet således, at der opnås en mere fordelagtig afvikling af erhvervsfremmelånet, end efter 13. Idet det er præciseret i overensstemmelse med hidtidig praksis, at aktivet der er ydet lån til mistes ved misligholdelse og dermed indtægtsgrundlaget, er der næppe noget incitament for misligholdelse. Imidlertid kan tilskuddet fastsættes ud fra, at der ikke kan opnås gunstigere afviklingsvilkår efter denne bestemmelse end efter 13, stk. 2. Til 19 Til stk. 1 Hvis en låntager står i dyb gæld, kan denne få eftergivelse efter de øvrige regler herom i nærværende bestemmelse. Rentetilskrivningen standser ved opsigelse, jf. forslagets 18. Til stk. 2 Med de nærmeste år menes der 2-3 år. Med hensyn til låntagers mulighed for inden for de nærmeste år at afvikle erhvervsfremmelånet, foretages vurderingen på baggrund af de i stk. 3 nævnte forhold. Til stk. 3 For at vurdere låntagers betalingsmuligheder, skal gældens størrelse vurderes i forhold til låntagers og dennes husstands formueforhold, herunder indgår en vurdering af opsparing, frivær- 19

20 di og andre aktiver ejet af låntager. Det skal vurderes på baggrund af låntagers uddannelse og øvrige beskæftigelsesmuligheder, hvorvidt låntager vil kunne opnå en indkomst, der kan tilbagebetale gælden. Låntagers alder kan indgå i vurderingen af fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Til stk. 4 Bestemmelsen skal forstås således, at låntager, der har afdraget gælden efter bedste evne, efter 10 år har mulighed for at få eftergivet gælden fuldt ud. Forudsætningen er, at det ikke skønnes rimeligt, at låntager fortsætter betalingerne. Rimelighedsvurderingen beror på vurdering af, hvor byrdefuld betalingen er for låntageren. Til stk. 5 Kun fysiske personer og ikke selskaber kan få eftergivet gæld til Naalakkersuisut. Til 20 Til stk. 1 Muligheden for at søge gældseftergivelse ved fyldte 60 år genindføres. Bestemmelsen fremgik af forordningen fra 2001, men blev fjernet ved forordningen af Baggrunden for den indføres igen, er en erkendelse af at flere ældre fiskere og fangere besidder en gæld de med baggrund i sin alder sammenholdt med gældens størrelse, vil have problemer med at tilbagebetale. De fleste har ikke andre formuegoder der kan realiseres, således at gælden ikke på anden måde kan afvikles. Naalakkersuisut ønsker med forslaget at give disse personer en mulighed til at træde ud af erhvervet med værdighed. Til stk. 2 Baggrunden for et krav om at vedkommende træder ud af erhvervet, er for at forhindre at vedkommende igen ansøger om nyt lån. Dette ville føre til uhensigtsmæssig udnyttelse af systemet. Et krav om at vedkommende træder ud af erhvervet hænger også sammen med vilkåret om at personen er fyldt 60. Til 21 Bestemmelsen giver mulighed for låneomlægning af erhvervsfremmelån, også for tidligere givne lån. Det er dog et krav, at det bestående erhvervsfremmelån har løbet mere end 5 år, da 20

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene 13. september 2006 EM 2006/44 Rettelsesblad (erstatter forslag dateret den 10. august 2006) Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere