13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 13. august 2012 EM 2012/85 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning De gældende regler om erhvervsfremme af fiskeri og fangst er fastsat i Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme til fiskeri og fangst, med senere ændringer. Dette forslag til Inatsisartutlov afløser denne forordning. I udgangspunktet indebærer loven reelt set kun mindre ændringer. Baggrunden for at der udarbejdes en ny lov har udgangspunkt i formalia, som medfører, at der ikke længere skal udarbejdes ændringslove til forordninger. Forslaget tager udgangspunkt i forordningen fra 2006, med de rettelser som blev foretaget i 2007 og Herudover foreslås det at genindføre muligheden for eftergivelse af gæld efter fyldte 60 år for fiskere og fangere som har modtaget erhvervsfremmestøtte, samt at ejeren af et fartøj pålægges en forsikringspligt ved tildeling af erhvervsfremmelån. Øvrige ændringer er konsekvensrettelser og mindre rettelser af formel karakter. 2. Hovedpunkter i forslaget Støtteordningen til fiskeri- og fangsterhvervene har eksisteret i mange årtier i forskellige former. I dag har Grønland en stor fiskeindustri, der i vid udstrækning er selvbærende og derfor ikke har brug for egentlige støttemidler i samme grad som før. Hensigten med forslaget er fortsat at bevare muligheden for at yde erhvervsstøtte til især fangst og det mindre tunge fiskeri, ikke mindst af hensyn til beskæftigelsen i områder, hvor der ikke er mange beskæftigelsesmæssige alternativer til de nævnte erhverv. Forslaget lægger op til, at dette skal ske under konstant hensyntagen til effektiviteten og rentabiliteten i de støttede erhvervssegmenter. Formålet er fortsat at lægge vægt på en bæredygtig erhvervsudvikling i bred forstand, med hovedvægt på fremme af beskæftigelsen. I udgangspunktet vil støtte til erhvervet virke konkurrenceforvridende og dermed være i modstrid med et effektivt og konkurrencedygtigt erhverv. Den oprindelige hensigt ved etableringen af erhvervsfremmemuligheden var at koble et effektivt og konkurrencedygtigt erhverv med en langsigtet beskæftigelseseffekt, således at den langsigtede beskæftigelseseffekt opnås uden, at erhvervet skævvrides af den udbetalte støtte. Støtten skal i denne sammenhæng således kun virke som en igangsætning af initiativer, der senere kan blive selvbærende. I forbindelse med strukturændringen i fiskeriet er det planlagt at revidere tilskudsordninger inden for erhvervet samlet. Det er planlagt, at denne revisionsproces går i gang foråret I denne reform er det planlagt at rette op på mere strukturelle elementer i flere af lovene på området, for at sikre harmoni med øvrig lovgivning og initiativer inden for området. EM 2012/85 APNN

2 I forslaget genindføres muligheden for at søge eftergivelse af gæld ved fyldte 60 år. Baggrunden for dette er en erkendelse af at flere ældre fiskere og fangere besidder en gæld, hvor de med baggrund i deres alder sammenholdt med gældens størrelse, vil have problemer med at tilbagebetale gælden. De fleste har ikke andre formuegoder, der kan realiseres, således at gælden ikke på anden måde kan afvikles. Naalakkersuisut ønsker med forslaget at give disse personer en mulighed til at træde ud af erhvervet med værdighed. Forslaget om at indføre forsikringspligt for fartøjer har baggrund i erfaringer knyttet til at mange vælger at undlade, at forsikre fartøjet. Fravalg af forsikring medfører, at mange ikke vil være i stand til at tilbagebetale sin gæld hvis fartøjet går tabt. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I henhold til gældende ret, bevilges der allerede penge til erhvervsfremme over finansloven. Tallene der opgives i det følgende afsnit er baseret på antallet af de erhvervsfremmelån Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug tidligere har givet i støtte. Ændringerne i forhold til gældende ret vil medføre at 21 fiskere over 60 år umiddelbart vil kunne søge om eftergivelse af gæld i henhold til de nye bestemmelser. Såfremt de alle søger om eftergivelse vil dette dreje sig om ca. 10 mio. kr. Over de næste 5 år, er der yderligere 23 fiskere, der vil kunne søge om eftergivelse af gæld i henhold til de nye regler. Dette vil maksimalt dreje sig om ca. 14 mio. kr. Endvidere er der ca. 64 mio. kr. der ligger til offentlig inddrivelse. Ca. 80 % af disse skyldnere er fiskere, der er over 60 år gamle. Det vil sige, at der vil være ca. 51,2 mio. kr., der med lovændringen kan eftergives hos inddrivelsesmyndighederne. Dette omhandler ca. 40 personer. En endelig opgørelse af hvor meget der kan eftergives og hvornår, er afhængig af, om fiskerne er villige til at give afkald på deres erhverv. Det vil sige, at de enten lader sig pensionere eller går til andre erhverv. Baggrunden for dette er at gældseftergivelsen forudsætter at vedkommende går ud af erhvervet. Den endelige økonomiske konsekvens kan derfor ikke fastslås nøjagtigt. Indføringen af forsikringspligt vil ikke medføre direkte konsekvenser for det offentlige, hverken af administrativ eller økonomisk karakter. Dog vil det medføre at det offentlige får en øget sikkerhed for de lån de yder. Indirekte vil det derfor indebære en positiv økonomisk konsekvens. Det er ikke muligt at fastslå hvad konsekvensen betyder i kroner og øre. 2

3 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes at indebære en økonomisk fordel for de aktører som er over 60 år. Hvor stor fordelen er, afhænger af størrelsen på den enkeltes gæld. Det er derfor ikke muligt at fastslå hvor meget den enkelte vil få. Indføring af forsikringspligt vil direkte betyde at fiskeren forpligtes til at betale for en forsikring. Hvad den enkelte skal betale vil variere, blandt andet med baggrund i fartøjets størrelse, alder med videre. Det vurderes dog at denne økonomiske negative konsekvens kun vil have lille betydning, da erhvervet gennem fradragsregler vil kunne dække dele af denne omkostning ind. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget har alene konsekvenser for borgere som er eller har været fiskere og fangere. Konsekvensen af at indføre gældseftergivelse vil være positiv, men det er ikke muligt at fastslå omfanget for den enkelte, da dette vil afhænge af størrelsen på vedkommendes gæld. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har været i høring hos KANUKOKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, NU- SUKA, KNAPK, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Departementet for Sundhed, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Råstofdirektoratet, Departementet for Finanser, IF Forsikring og Codan forsikring. Høringsperioden var fra og med 6. juni 2012 til og med 11. juli Det er modtaget høringssvar fra Råstofdirektoratet, Konkurrencetilsynet, Grønlands Arbejdsgiverforening, SIK, Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia, Departementet for Finanser, Formandens Departement, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og KNAPK. KNAPK støtter forslaget. Ud over en kommentar vedrørende ordlyden i 5 stk. 1 sammenholdt 5 stk. 4, har parten ingen kommentarer. Departementet finder ikke anledning til at ændre ordlyden i 5. 3

4 SIK støtter også forslaget. Herudover kommer parten med en kommentar med hensyn til at pålægge modtagere af erhvervsfremme indhandlingspligt. Departementet har ikke lagt vægt på denne kommentar, da det alene gives erhvervsfremme til mindre både, og disse både ikke vil kunne producere ombord, og derfor vil indhandle. Ud over en kommentar med hensyn til ordlyden i 2, har Råstofdirektoratet ingen kommentarer. Departementet finder ikke anledning til at ændre ordlyden i 2. Konkurrencetilsynet gav i høringssvaret udtryk for bekymring for at forarbejderne i forhold til forslagets 2, alene gav generelle retningslinjer, således at forvaltningen ville have vide rammer for skøn. Tilsynet anbefalede derfor, at der blev udarbejdet klare retningslinjer for, hvad der kræves af ansøger, og hvorledes informationerne vægtes. Departementet skal til dette bemærke, at det er planlagt at udarbejde en vejledning som foreligger før loven træder i kraft. Endvidere gav Konkurrencetilsynet udtryk for bekymringer knyttet til forslagets 18 stk. 2, 19 og 20, da styrelsen opfatter bestemmelserne således, at de indebærer offentlig støtte, og således vil kunne være konkurrenceforvridende virksomhed. Høringsparten giver afslutningsvis udtryk for at aftalerne ikke bliver indgået på markedsvilkår, og således vil være i strid med det markedsøkonomiske investorprincip. Dog pointerer parten, at konkurrencelovens 12 ikke gælder på lovhjemlet støtte, således at tilsynet ikke vil kunne stille krav om ophør eller tilbagebetaling af støtte for tilskud ydet i henhold til forslaget. Da disse kommentarer retter sig mod forhold, som ikke reelt set er ændret i forhold til gældende lovgivning, er disse ikke indarbejdet. Kommentarerne vil tages med i vurderingen i forbindelse med strukturtilpasninger i fiskeriet. Grønlands Arbejdsgiverforening gav i sit høringssvar udtryk for, at foreningen er af den opfattelse, at fiskeriet skal kunne klare sig selv, og at det ikke skal baseres på støtteordninger. Dette vil blive taget med i vurderingen i forbindelse med strukturtilpasninger i fiskeriet. Herudover kom høringsparten med sproglige kommentarer. De sproglige kommentarer er indarbejdet i forslaget. Kommuneqarfik Sermersooq støtter forslaget med at genindføre gældseftergivelse efter det fyldte 60 år. Herudover anbefaler kommunen, at der udarbejdes retningslinjer for værdifastsættelse af det aktiv, som skal bruges som eget indskud. Dette vil indgå i den vejledning, der bliver udarbejdet, jf. afsnittet om høringssvar fra Konkurrencetilsynet. 4

5 Qaasuitsup Kommunia foreslår i sit høringssvar, at midler til erhvervsfremme bør øges, således at flere fiskere får støttemuligheder. Høringssvaret har ikke foranlediget ændringer i forslaget. Formandens Departement, Departementet for Erhverv og Departementet for Finanser gav udtryk for, at der er et behov for en samlet revision af tilskudsområdet. Som beskrevet ovenfor, er det planlagt at gå i gang med denne revision i foråret Departementerne støtter indføringen af forsikringspligt, samt at genindføre muligheden for eftergivelse af gæld for personer over 60 år. Formandens Departement havde en kommentar med hensyn til at de almindelige bemærkninger kap 3, 5. afsnit gav udtryk for at fiskerne/fangerne skulle give afkald på sit erhverv. Dette fremgik ikke af lovteksten. Dette er rettet ind i forslagets 20. Departementet for Finanser havde flere kommentarer til konkrete bestemmelser i forslaget. Disse bemærkninger gik eksempelvis ud på at det skulle tages højde for forværring af kapacitetsproblemer ved tildeling erhvervsfremme, samt at det skulle fremgå af bemærkningerne i hvilken grad Naalakkersuisut ville benytte sig af muligheden til at fremsætte en bekendtgørelse i henhold til 24. Bemærkningerne er redigeret ind i forslaget. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked havde enkelte kommentarer til konkrete bestemmelser. Disse kommentarer retter sig alene mod bestemmelser som i realiteten ikke ændres ved forslaget. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ikke fundet grund til at ændre forslaget med baggrund i disse kommentarer. 5

6 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til stk. 1 og 2 Forslaget omfatter erhvervsfremmelån og tilskud, men ikke regulering af adgangen til forskellige former for erhvervsudøvelse. Regulering af adgangen til erhvervsudøvelse er således fastsat i andre regler. Formålsbestemmelsen er en videreførelse af den bestemmelse, der blev sat ind i forordningen fra Der henvises til bemærkningerne til forordningen. I udgangspunktet medførte denne ændring, at der i større grad blev lagt vægt på en bæredygtig erhvervsudvikling i bred forstand, dog fortsat med hovedvægt på fremme af beskæftigelsen. Det er således ønsket, at støtten kun skal virke som en igangsætning af initiativer, der senere bliver selvbærende. Imidlertid skal det betones, at erhvervsfremme som udgangspunkt ikke omfatter erhvervsgrene, der for indeværende kan betegnes som økonomisk selvbærende. Der skal således også anlægges en bredere samfundsmæssig betragtning, hvor det bliver vurderet mere givtig at opretholde personer som erhvervsaktive end at lade dem modtage passiv forsørgelse. Det er således en del af vurderingen, at midlerne vil bidrage med et positivt samfundsøkonomisk afkast. Udgifterne i henhold til denne Inatsisartutlov afholdes af landskassen, og bevillingsrammen til loven fastsættes på de årlige finanslove. Til 2 Forslagets 2 beskriver generelle krav til projektet. Med "projekt" er valgt en samlebetegnelse, for ansøgningernes beskrivelse af, hvad der ansøges om erhvervsfremmelån til. Herunder beskrivelse af formålet med de aktiviteter, der er grundlag for ansøgningen. Bestemmelsen angiver en række kriterier, som Naalakkersuisut skal tage hensyn til ved beslutning om, hvorvidt en ansøgning om erhvervsfremmelån kan imødekommes. De kriterier, der er nævnt i nr. 1-3 indebærer, at der er tale om skønsmæssige vurderinger i de enkelte tilfælde. Alle tre kriterier skal være opfyldt. 6

7 Til nr. 1 Med teknisk forsvarlige menes, hvad der til enhver tid gælder for at drive et professionelt fiskeri og fangsterhverv. Såfremt det ikke fremgår af eksisterende lovgivning, må der anlægges en skønsmæssig vurdering i det enkelte tilfælde. Til nr. 2 Ved behandling af ansøgning om erhvervsfremmelån til reparation eller lignende vil en eventuel restance knyttet til tidligere lån givet af erhvervsstøtteafdelingen indgå i bedømmelsen af, om et projekt er økonomisk holdbart efter kriterierne i nr. 2. Med "længere sigt" henvises der til, at vurdering af, om der kan ydes erhvervsfremmelån, skal tage udgangspunkt i investeringshorisonten for det pågældende projekt. Således vil vurdering af, om et projekt nu eller på "længere sigt" skønnes økonomisk rentabelt være afhængig af projektets art, indtjeningsmuligheder og løbetid for erhvervsfremmelånets afvikling. Til nr. 3 Det præciseres i nr. 3, at projektomkostningerne skal stå i rimeligt forhold til det forventede afkast. Det er således et væsentligt kriterium for låneprojektet, at dette kan give et afkast, der gør, at låneaftalen kan forventes overholdt. Til 3 Forslagets 3 beskriver generelle krav til projektet. Med "projekt" er valgt en samlebetegnelse, for ansøgningernes beskrivelse af, hvad der ansøges om tilskud til. Herunder beskrivelse af formålet med de aktiviteter, der er grundlag for ansøgningen. Bestemmelsen angiver en række kriterier, som Naalakkersuisut skal tage hensyn til ved beslutning om, hvorvidt en ansøgning om tilskud kan imødekommes. De kriterier, der er nævnt i nr. 1-3 indebærer, at der er tale om skønsmæssige vurderinger i de enkelte tilfælde. Alle tre kriterier skal være opfyldt. Nr. 1 Med teknisk forsvarlige menes, hvad der til enhver tid gælder for at drive et professionelt fiskeri og fangsterhverv. Såfremt det ikke fremgår af eksisterende lovgivning, må der anlægges en skønsmæssig vurdering i det enkelte tilfælde. 7

8 Nr. 2 Med nr. 2 skelnes der klart mellem hensigten med erhvervsfremmelån og hensigten med tilskud. Lån tildeles med henblik på tilbagebetaling. Tilskud tildeles ikke med tilbagebetaling for øje. Det økonomiske rationale for tilskud skal således være en samfundsøkonomisk vurdering. Med forsvarlig menes, at det skal vurderes, om der samfundsøkonomisk er rimelighed i at tildele tilskuddet. Nr. 3 Der skal også ved tildelingen af tilskud foretages en vurdering af økonomien i projektet. Kravene til vurderingen og dokumentationen er lempeligere end for erhvervsfremmelån. Det afgørende er, i hvor høj grad tilskuddet medvirker til, at ansøgeren kan forsørge sig selv og familien, modsat passiv forsørgelse. Idet et tilskud som udgangspunkt ikke skal tilbagebetales, skal der ikke foreligge dokumentation efter 4 for erhvervsfremmelån. Der skal imidlertid skriftligt redegøres for, at tilskuddet med rimelighed kan forventes at danne grundlag for en egenindtægt, der kan forsørge ansøgeren og ansøgerens familie. Til 4 Til stk. 1 Nr. 1 Dokumentation for ansøgers faglige kvalifikationer kan eksempelvis ske ved søfartsbevis, uddannelsesbevis, eller udtalelse fra kommunens erhvervskonsulent, som godtgør, at ansøger er i stand til at udøve en rentabel drift af den virksomhed, hvortil der søges om erhvervsfremmelån. Er ansøger et selskab, kan selskabets "faglige kvalifikationer" dokumenteres ved, at selskabet har ansatte, der er i stand til at drive selskabet økonomisk rentabelt. Med ansatte menes der eksempelvis revisorer, der fungerer som rådgivere for selskabet. Nr. 2 Ansøgningen skal vedlægges et drifts- og likviditetsbudget. Budgetterne skal vise, hvordan tilbagebetaling af erhvervsfremmelånet skal ske. Det skal fremgå af budgetterne, hvilke indtægter og udgifter, der budgetteres med. Der bør fremsendes en oversigt over, hvornår indtægter og udgifter forventes henholdsvis erhvervet og afholdt. Drifts- og likviditetsbudgettet med tilhørende budgetforudsætninger skal have den nødvendige detaljeringsgrad, der gør det muligt at vurdere projektets økonomi. 8

9 Nr. 3 Det foreslås, at ansøger, ved indsendelse af ansøgning om erhvervsfremmelån, skal vedlægge oversigt over ansøgers samlede formueforhold. Hensigten med bestemmelsen er at gøre det muligt for Naalakkersuisut at foretage en samlet gennemgang af ansøgers formueforhold. Dette giver blandt andet Naalakkersuisut mulighed for at inddrage ansøgers tidligere evne og vilje til at tilbagebetale ydet støtte og lån fra Grønlands Selvstyre i vurderingen. Nr. 4 Det præciseres, at ansøgning om erhvervsfremme kun kan bevilges, såfremt de nødvendige tilladelser fra de offentlige myndigheder alene er betinget af opnåelse af erhvervsfremmelån. Det kan for eksempel være fiskekvoter og licenser. Nr. 5 Med øvrige krav menes der, krav der følger af anden lovgivning eller krav, der konkret stilles til det pågældende projekt. Til stk. 2 Hvis en ansøgning er behæftet med betingelser, der vedrører en afgørelse af forsikringssag, retssag med videre, vil disse forhold ikke indgå i vurderingen af ansøgningen, før end forholdet er afsluttet. Bestemmelsens formål er således at pointere, at det er ansøgerens aktuelle og dokumenterede økonomiske situation, der er relevant, hvorfor de nævnte fremtidige forhold ikke medregnes. Til stk. 3 Hvis ansøger tidligere har modtaget erhvervsrelateret lån eller tilskud fra Grønlands Selvstyre, kan Naalakkersuisut vurdere, om ansøger har overholdt sine forpligtigelser i forhold til erhvervsrelateret lån eller tilskud fra tidligere. Dette giver mulighed for, i forbindelse med 4, stk. 3, at Naalakkersuisut kan kræve oplyst, om ansøger tidligere har modtaget et erhvervsrelateret lån fra Grønlands Selvstyre. Til 5 Til stk. 1 Bestemmelsen har til formål at fremme anskaffelsen af nybyggede erhvervsjoller, der opfylder de til enhver tid gældende tekniske mindstekrav til erhvervsjoller i Grønland, frem for anskaffelse af mindre egnede joller. 9

10 Naalakkersuisut kan ikke yde tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, før der er udstedt en typegodkendelse af jollen. Jollen skal være typegodkendt af Søfartsstyrelsen eller af et andet kendt klasseselskab. Typegodkendelsen skal på forlangende forevises Grønlands Selvstyre, Erhvervsstøtteafdelingen. Det indsættes et vilkår om at motoren højst skal være 115 HK. Baggrunden for dette vilkår er at en motor kraftigere end dette vil være overdimensioneret for en jolle. Til stk. 2 Fremgangsmåden for tildeling af tilskud er at de modtagne ansøgninger om tilskud omkring 3 måneder inde i hvert finansår gennemgås samlet. Herefter foretages det en prioritering efter de hensyn som er fastlagt i loven. Tildelingen af tilskud indebærer prioritering. I henhold til praksis er det ønsket, at man i denne sammenhæng prioriterer fangsterhvervet i forbindelse med dette tilskud. Med hensyn til bevilling af tilskud til joller, der skal benyttes til fiskeri skal tilskuddet primært ydes til erhvervsjoller, der fisker i områder, hvor fiskerikapaciteten er mangelfuld. Endvidere vil prioriteringen bero på en samfundsøkonomisk og hygiejnemæssig vurdering. Det er således et krav, at de til enhver tid gældende hygiejnekrav til fangstvirksomhed og fødevarer herfra overholdes. Endvidere skal tilskuddet afpasses initiativer, der gør fanger/- og fiskerierhvervet mest muligt selvbærende. I fiskeriområder hvor fiskerikapaciteten er for høj, kan dette medføre at tilskud til joller nedprioriteres, således at kapacitetsproblemet ikke forværres. Til stk. 3 Bestemmelsen følger den gældende landstingsforordning om erhvervsfremme til fiskeri og fangst. Der kan ikke gives en anden sats end de 75 % og 84 %. På grund af de dårligere indtjeningsmuligheder i Qaanaaq, Ammassalik og Ittoqqortoormiit i forhold til andre områder, er der fastsat en højere tilskudssats på 84 % for disse områder end tilskudssatsen på 75 % for øvrige områder. Den højere tilskudsandel til disse områder skyldes deres særlige afhængighed af indtægter fra fangst og fiskeri kombineret med de erfaringsvis lavere indtjeningsmuligheder i disse områder. Til stk. 4 Det pointeres, at 5 kun vedrører udbetaling af tilskud. I henhold til bestemmelsen kan der kun modtages tilskud til anskaffelse af erhvervsjolle. Naalakkersuisut har indføjet denne be- 10

11 stemmelse for at tilkendegive, at Naalakkersuisut ikke vil påtage sig finansieringen af en erhvervsjolle fuldt ud. Således skal den resterende finansiering løftes af ansøger selv. Til 6 Til nr. 1 Alderskravet skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet. I forordningen fra 2006, ændrede man alderskravet fra 60 til 65 år. Baggrunden for dette var, at dette ville medføre, at den øvre aldersgrænse for tilskud til anskaffelse af erhvervsjoller vil blive bragt i overensstemmelse med den almindelige pensionsalder. Forslaget giver således fangere, der nærmer sig pensionsalderen, adgang til, på lige fod med andre i den erhvervsdygtige alder, at søge om tilskud til anskaffelse af erhvervsjolle. En erhvervsjolles forventede levetid er 12 år. Hvis der foreligger restlevetid når fiskeren/fangeren går på pension, vil dette i henhold til 11 medføre at Naalakkersuisut kan kræve dele af tilskuddet tilbagetalt. Til nr. 2 Bestemmelsen blev indsat i Med hensyn til registreringen følger dette de øvrige registreringssystemer inden for fagområdet. Til 7 Til stk. 1 Formålet er, at der kan ydes erhvervsfremmelån til ombygning og større reparationer af fiskefartøjer og større anskaffelser, såsom motorer, sikkerhedsudstyr og fiskeriredskaber. Derudover kan der ydes erhvervsfremmelån til anskaffelser af nødvendigt driftsmateriel og tekniske installationer. Almindelig vedligeholdelse og reparationer er ikke omfattet. Bestemmelsen giver mulighed for, at fiskefartøjer kan moderniseres, således at bæredygtigheden og konkurrenceevnen ved fiskefartøjet forbedres. Forbedringer kan for eksempel bestå af anskaffelse af mere skånsomme fiskeredskaber eller brændstofbesparende installationer. Konkurrenceevnen kan forbedres igennem tiltag, der reducerer omkostningerne eller øger den samlede værdi af fangsten. Til stk. 2 11

12 Bestemmelsen er i tråd med praksis med hensyn til brug af begreber i erhvervet. Det er af betydning at fastslå hvorvidt en båd er et fartøj eller ej, fordi dette vil have betydning for, hvorvidt man kan få lån til tilkøb af eksempelvis udstyr. Til stk. 3 Erhvervsfremmelån til fiskefartøjer kan ikke ydes, hvis Naalakkersuisut vurderer, at ansøger ikke kan opretholde en indtjening, som en fisker normalt forventes at præstere. Med normal indtjening menes, hvad der for det pågældende fartøjs type, fiskeriets art og pågældende område, må anses for værende en gennemsnitlig indtjening. Det bliver betonet i bestemmelsen, at der skal anlægges en helhedsvurdering af økonomien i projektet. Her skal der ses på, om projektet kan forventes at give et afkast, der kan tilbagebetale lånet og virker rimeligt i forhold til de samlede projektomkostninger. 2 finder anvendelse ved vurderingen af ansøgningen. Til stk. 4 Baggrunden for bestemmelsen er at fartøjer af træ eller stål forventes at have en levetid på 30 år, mens fartøjer af glasfiber forventes at have en levetid på 20 år. Regelen har tidligere været praksis, men har ikke kommet til udtryk i lovens ordlyd. Dette rettes der nu op på. Til stk. 5 Den samme ansøger, herunder person eller selskab kan kun opnå erhvervsfremmelån til 1 fartøj. Årsagen hertil er de begrænsede bevillinger til området, og at støtten i højere grad end tidligere ønskes tildelt med den brede beskæftigelse for øje. Bestemmelsen angår alene erhvervsfremmelån. Til 8 Baggrunden for reglen er, at departementet har erfaret, at mange fiskere undlader at forsikre fartøjet. Dette medfører, at fiskeren sætter sig i en situation, hvor han vil risikere at tabe sin indtægtskilde hvis der tilkommer fartøjet noget. For erhvervsfremme lån vil dette medføre en risiko for, at lånet ikke kan indfries. For at sikre at modtageren af erhvervsfremme fortsætter forsikringsforholdet, skal det årligt fremsendes dokumentation for at forsikringsaftalen er fornyet. Til 9 12

13 Hovedregelen er at det kun kan ydes tilskud til en nybygget erhvervsjolle hvert 12. år. Dette skyldes dels et ønske om at øge tilskudsmodtagerens motivation til god vedligeholdelse, dels ønsket om, at erhvervsjollen holdes forsikret. Leveringstidspunktet fastlægges i overensstemmelse med de almindelige købe- og aftaleretlige regler. Perioden på 12 år er valgt ud fra de midler der er omfattet af loven og hvad nye jollers levetid må forventes at være ved god vedligeholdelse. Til 10 Til stk. 1 Bestemmelsen er en undtagelse fra 9, i tilfælde af forlis, havari eller forhold der gør erhvervsjollen ubrugelig til det formål, som tilskuddet eller lån eller tilskud efter tidligere gældende regler er ydet på baggrund af, under forudsætning af, at der er tegnet forsikring. Hensigten hermed er at hjælpe ejeren af erhvervsjollen i de tilfælde, hvor ejeren ikke kan bebrejdes noget, og hvor erhvervsjollen har været holdt forsikret. Nr. 1 Med behørigt forsikret menes, hvad der må betegnes som almindelig og tilstrækkelig forsikring af erhvervsjollen. Baggrunden for bestemmelsen er, at der i en overgangsperiode vil være jolleejere, som ikke var pålagt krav om forsikring da de fik tilskud til jollen. Denne bestemmelse vil på sigt blive overflødig, som følge af forslagets krav om forsikring jf. 8. Nr. 2 Det er et krav om at forsikringserstatningen skal være udbetalt. Med fuldt ud menes, at den ikke bruges på ting som ikke relaterer sig til jolle og udstyr. Fiskeren kan således godt købe en noget mindre jolle med bedre udstyr hvis det er det han ønsker. Det er således ikke et krav om at han køber nøjagtig samme type jolle, som der blev givet tilsagn om ved den oprindelige ansøgning. Til stk. 2 Hvis forsikringserstatningen bruges på andet, f.eks. livsophold, fritidsudstyr eller ferie, kan Naalakkersuisut træffe beslutning om at opsige erhvervsfremmelånet eller kræve tilskuddet tilbage. Det er således ikke en pligt for Naalakkersuisut til at gøre dette. Dog vil lighedsprincippet i forvaltningsretten tilsige at denne hovedregel følges. Til stk. 3 Ved anskaffelse af erstatningsjolle og ydelse af tilskud dertil skal de krav og vurderingskriterier, der gælder for tildeling af tilskud almindeligvis, jf. 3, 5 og 6, være gældende. 13

14 Til 11 Naalakkersuisut har mulighed for at kræve tilskud tilbagebetalt efter 11, men er ikke forpligtiget hertil, i de i bestemmelsen nævnte tilfælde. De til enhver tid gældende regler om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige finder anvendelse på fordringer opstået i medfør af denne lov. Til nr. 1 Der foreslås detaljerede retningslinjer for eventuel tilbagebetaling af tilskud, hvilket er begrundet i ønsket om at forhindre misbrug. Det følger af nr. 1, at hvis tilskudsmodtageren ikke længere er registreret som erhvervsfanger eller erhvervsfisker, er forudsætningerne for udbetaling af tilskud ikke længere til stede, og tilskuddet kan kræves tilbagebetalt. Imidlertid skal der ses på, hvor lang tid ansøger har været registreret erhvervsfanger/- eller fisker efter tilskudsudbetalingen. Endvidere skal der tages hensyn til de tilfælde, at ansøgeren er overgået til nyt arbejde eller uddannelse. I disse tilfælde vil en lempeligere vurdering skulle anlægges for ikke at fastholde ansøgeren i fanger/- fiskererhvervet. Til nr. 2 Bestemmelsen skal opfattes således, at hvis tilskudsmodtager ikke skønnes at have sin hovedindtægt fra anvendelsen af erhvervsjollen, da kan Naalakkersuisut kræve et tilskud tilbagebetalt. Vurderingen tager udgangspunkt i årsopgørelser og eventuelt fangstrapporteringer. Der tages højde for eventuelle udsving i fangstgrundlaget. Til nr. 3 og 4 Bestemmelserne er indsat for at forhindre, at erhvervsjollen belånes, og derved belaster tilskudsmodtagerens økonomi, samt for at hindre, at der spekuleres økonomisk i det tilskud, der modtages fra Naalakkersuisut. Til nr. 5 Såfremt tilskudsmodtageren ikke indsender dokumentation for salg af produkter, giver bestemmelsen mulighed for, at Naalakkersuisut kan kræve tilskuddet tilbagebetalt, jf. 23, stk. 3. Til nr. 6 Misligholdelse af forsikringsaftale er i denne sammenhæng tilfælde hvor forsikringstegneren ikke leverer de nødvendige oplysninger til forsikringsselskabet, undlader at betale for sin forsikring, eller kun foretager delvis betaling. Tilsvarende vil det være misligholdelse, at ved- 14

15 kommende opsiger sin forsikring uden samtidig at tegne en ny forsikring, eksempelvis i et andet selskab. Til nr. 7 Naalakkersuisut kan kræve tilskuddet tilbagebetalt i det omfang, at ansøger tilsidesætter de betingelser og vilkår Naalakkersuisut har stillet op for tildeling af tilskud eller ansøger ikke opfylder de nævnte betingelser eller vilkår. Til 12 Til stk. 1 Bestemmelsen indebærer, at tilskuddet nedskrives med 1/12 per år over 12 år, beregnet fra udbetaling af tilskuddet. Til stk. 2 Med påbegyndt år menes der kalenderåret. Med modtagelse af tilskuddet menes dato for udbetaling af tilskuddet. Eksempel: Tilskud udbetales 30. juni januar 2011 beregnes tilbagebetalingskravet til 6/12 ganget med det udbetalte tilskud. Til 13 Til stk. 1 Beslutningen om, at indføre erhvervsfremmelån med forordningen i 2006, havde baggrund i et ønske om at lette administrationsbyrden samt motivere tilbagebetaling. Det henvises her til bemærkningerne til forordningen fra 2006, jf. bemærkningerne til 21. Systemforenklingen har været tilfredsstillende, og foranlediger ikke yderligere ændringer på det nuværende tidspunkt. Til stk. 2 Der kan ydes 35 % af afdraget i tilskuddet. Tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån kan ydes når, låntager har betalt den i henhold til låneaftalen fastsatte termin. Tilskuddet efter denne bestemmelse kan fastsættes til at udgøre op til 35 % af afdraget. Til stk. 3 Lånets løbetid vil afhænge af størrelsen på lånet og det forventede afkast af projektet. 15

16 Til stk. 4 Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for erhvervsfremmelånet. Øvrige vilkår kan f.eks. være at indrapportere nye oplysninger m.m. Vilkårene skal selvsagt oplyses ved optagelsen af lånet, og have nær tilknytning til projektet der søges lån til. Til 14 Til stk. 1 og 2 Beslutter Naalakkersuisut at tildele et erhvervsfremmelån, er der et krav om, at ansøger skal stille et eget indskud på mindst 10 % af anskaffelsessummen. Kravet om at ansøger skal stille et eget indskud på mindst 10 % af anskaffelsessummen skal ses som en bundgrænse, idet der i bekendtgørelsesform kan fastsætte regler om krav om højere eget indskudsandel, jf. stk. 4. Til stk. 3 I bestemmelsen foreslås der åbnet en mulighed for på fiskeriområdet at kunne levere eget indskud i form af et andet aktiv end likvid indbetaling. Naalakkersuisut foretager en skønsmæssig vurdering af apportindskuddet, på baggrund af nypris fratrukket afskrivninger på det pågældende aktiv. Til stk. 4 Naalakkersuisut kan i bekendtgørelse fastsætte regler om forhøjet eget indskud. Et forhøjet indskud kan være aktuelt når det skønnes, at den forventede rentabilitet vil forsvare et højere indskud Til 15 Løbetiden for erhvervsfremmelån kan maksimalt fastsættes til 5 år. Der er således mulighed for at fastsætte en løbetid mindre end 5 år. Omfattende karakter beror på en konkret vurdering af beløbets størrelse, ansøgers betalingsevne og det pågældende fiskeris art. Til 16 Landstingslov om stempelafgift finder anvendelse på fordringer opstået i medfør af denne lov. Til stk. 1 De dele af fiskeri- og fangererhvervet, som har behov for finansiering i form af erhvervs- 16

17 fremmelån, må formodes at have vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig finansiering fra anden side. Når Naalakkersuisut yder erhvervsfremmelån, har det formodningen for sig, at det er den sidste del af finansieringen, der mangler. Bankerne vil typisk stille krav om sikkerhed ved pant i det aktiv, der ydes lån til finansiering af. Alene hvor Grønlands Selvstyre finansierer den fulde anskaffelse, vil det i praksis være muligt at opnå pant med 1. prioritet i det aktiv, der ydes erhvervsfremmelån til finansieringen af. "Bedst mulig sikkerhed" for Grønlands Selvstyre vil derfor i praksis bestå i sekundært pant efter private finansieringskilder, typisk bankerne. Det er tilsigtet med bestemmelsen at udvise den størst mulige fleksibilitet i forhold til låntagers samlede låneforhold, dog uden at Grønlands Selvstyre mister sikkerhed for finansiering. Rykningsklausuler kan derfor accepteres. Der kan dog også kræves anden form for sikkerhed, såfremt fartøjet ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Til stk. 2 Bestemmelsen vedrører alle andre aktiver end fast ejendom og fiskefartøjer og følger de samme overvejelser, jf. 16, stk. 1. Der skal efter denne bestemmelse ikke nødvendigvis sikres ved pant, hvor dette synes unødvendigt. Til 17 Til stk. 1 Det er Naalakkersuisut, der fastsætter regler omkring forrentning og afdrag af erhvervsfremmelån. Erhvervsfremmelån kan udbetales i rater, eksempelvis i takt med, at der foreligger fakturaer for afsluttede delarbejder. Til stk. 2 Naalakkersuisut kan forlange erhvervsfremmelånet indfriet i følgende tilfælde: Hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at erhvervsfremmelånet kan forlanges indfriet, at låntager ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Naalakkersuisuts påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at erhvervsfremmelånet kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb. Derudover kan erhvervsfremmelånet forlanges indfriet i det omfang lånevilkårene misligholdes. Herunder at låntager ikke oplyser loyalt om relevante forhold. Således søges erhvervsfremmelånet at følge de almindelige obligationsretlige regler. Til stk. 3 Bestemmelsen fastslår, hvornår terminsbetaling anses for rettidig. Rettidig indbetaling af ter- 17

18 minsindbetalingen er således senest 30 dage efter forfaldsdagen. Terminsbetaling herefter, anses for misligholdelse af erhvervsfremmelånet. Til stk. 4 Efter bestemmelsen kan Naalakkersuisut meddele udsættelse af terminsbetaling. Når der gives udsættelse, foreligger der ikke misligholdelse, da Naalakkersuisut har accepteret en ændring i vilkårene for erhvervsfremmelånets afvikling. Med "midlertidig karakter" menes, som udgangspunkt 1 termin. Der kan maksimalt gives udsættelse i indtil 2 år. Betingelserne for udsættelse af terminsbetaling er, at der til stadighed er sikkerhed for over 60 % af den samlede saldo på erhvervsfremmelånet, og at Naalakkersuisut vurderer, at den manglende betalingsevne er af midlertidig karakter. Til stk. 5 Har Naalakkersuisut accepteret at udsætte terminsbetalingen en given periode, jf. stk. 4, forlænges løbetiden af erhvervsfremmelånet med en tilsvarende periode, når låntager genoptager terminsbetalingerne. Har låntager fået udsættelse med 1 terminsbetaling, forlænges den resterende løbetid med 1 terminsbetaling. Til stk. 6 Naalakkersuisut kan kun i særlige tilfælde give udsættelse af terminsbetaling i mere end 2 år. Bestemmelsen er ment som en snæver undtagelse til den generelle hovedregel i stk. 2. Med særlige tilfælde menes sygdom, klimatisk betingede forhold og andre usædvanlige erhvervshindringer. De nævnte eksempler er ikke udtømmende, dog er det et krav om at der reelt set forligger noget ekstraordinært. Det tiltænkte anvendelsesområde for bestemmelsen er særlig opståede situationer, relateret til enten specifikke eller generelle forhold. Med "sygdom" menes sygdom af længere varighed, der har haft en indvirkning på låntagers evne til at udøve sit erhverv. Begrundelsen for muligheden for udsættelse er, at der kan opstå midlertidige betalingsvanskeligheder. Hvis der efter 2 år, og i særlige tilfælde mere end 2 år, ikke opstår betalingsevne på ny hos låntager, må det vurderes at låntager heller ikke senere vil være i stand til at tilbagebetale erhvervsfremmelånet som aftalt, vil dette være at anse som mislighold af aftalen. Til 18 18

19 Til stk. 1 Med bestemmelsen er det afgørende tidspunkt opsigelse af lånet fra Naalakkersuisuts side. Det ligger heri, at Naalakkersuisut ved opsigelse vil realisere et eventuelt pant, såfremt det har nogen værdi. Til stk. 2 Bestemmelsen om et årligt tilskud til nedbringelse af gælden er en fortsættelse af den gældende landstingsforordning. Låntager har ikke noget retskrav på, at modtage tilskud til nedbringelse af erhvervsfremmelånet. Dette er indføjet for at undgå muligheder for misbrug. Praksis har imidlertid været, at Naalakkersuisut generelt har ydet et tilskud for at få hurtigere afvikling af de misligholdte lån. Der er ikke lagt op til ændringer af denne praksis, men kun at undgå mulighederne for misbrug. Det årlige tilskud og låntagers årlige indbetaling beregnes i forhold til de forudgående 12 måneder. De 12 måneder regnes fra den dag, Naalakkersuisut opsiger erhvervsfremmelånet. Bestemmelsen skal forstås sådan, at Naalakkersuisut yder tilskud svarende til de betalinger låntager indbetaler efter datoen for opsigelsen af erhvervsfremmelånet. Det har været med i overvejelserne til bestemmelsen, at der ikke må være incitament til at misligholde lånet således, at der opnås en mere fordelagtig afvikling af erhvervsfremmelånet, end efter 13. Idet det er præciseret i overensstemmelse med hidtidig praksis, at aktivet der er ydet lån til mistes ved misligholdelse og dermed indtægtsgrundlaget, er der næppe noget incitament for misligholdelse. Imidlertid kan tilskuddet fastsættes ud fra, at der ikke kan opnås gunstigere afviklingsvilkår efter denne bestemmelse end efter 13, stk. 2. Til 19 Til stk. 1 Hvis en låntager står i dyb gæld, kan denne få eftergivelse efter de øvrige regler herom i nærværende bestemmelse. Rentetilskrivningen standser ved opsigelse, jf. forslagets 18. Til stk. 2 Med de nærmeste år menes der 2-3 år. Med hensyn til låntagers mulighed for inden for de nærmeste år at afvikle erhvervsfremmelånet, foretages vurderingen på baggrund af de i stk. 3 nævnte forhold. Til stk. 3 For at vurdere låntagers betalingsmuligheder, skal gældens størrelse vurderes i forhold til låntagers og dennes husstands formueforhold, herunder indgår en vurdering af opsparing, frivær- 19

20 di og andre aktiver ejet af låntager. Det skal vurderes på baggrund af låntagers uddannelse og øvrige beskæftigelsesmuligheder, hvorvidt låntager vil kunne opnå en indkomst, der kan tilbagebetale gælden. Låntagers alder kan indgå i vurderingen af fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Til stk. 4 Bestemmelsen skal forstås således, at låntager, der har afdraget gælden efter bedste evne, efter 10 år har mulighed for at få eftergivet gælden fuldt ud. Forudsætningen er, at det ikke skønnes rimeligt, at låntager fortsætter betalingerne. Rimelighedsvurderingen beror på vurdering af, hvor byrdefuld betalingen er for låntageren. Til stk. 5 Kun fysiske personer og ikke selskaber kan få eftergivet gæld til Naalakkersuisut. Til 20 Til stk. 1 Muligheden for at søge gældseftergivelse ved fyldte 60 år genindføres. Bestemmelsen fremgik af forordningen fra 2001, men blev fjernet ved forordningen af Baggrunden for den indføres igen, er en erkendelse af at flere ældre fiskere og fangere besidder en gæld de med baggrund i sin alder sammenholdt med gældens størrelse, vil have problemer med at tilbagebetale. De fleste har ikke andre formuegoder der kan realiseres, således at gælden ikke på anden måde kan afvikles. Naalakkersuisut ønsker med forslaget at give disse personer en mulighed til at træde ud af erhvervet med værdighed. Til stk. 2 Baggrunden for et krav om at vedkommende træder ud af erhvervet, er for at forhindre at vedkommende igen ansøger om nyt lån. Dette ville føre til uhensigtsmæssig udnyttelse af systemet. Et krav om at vedkommende træder ud af erhvervet hænger også sammen med vilkåret om at personen er fyldt 60. Til 21 Bestemmelsen giver mulighed for låneomlægning af erhvervsfremmelån, også for tidligere givne lån. Det er dog et krav, at det bestående erhvervsfremmelån har løbet mere end 5 år, da 20

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene 13. september 2006 EM 2006/44 Rettelsesblad (erstatter forslag dateret den 10. august 2006) Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere