Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland"

Transkript

1 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar 2017, som ændret ved 2 i lov nr. 461 af 15. maj 2017, foretages følgende ændringer: 1. 21, stk. 7, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Er tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen, jf. stk. 1, 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i 31, stk. 4, som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning, jf. stk. 6. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalderen.«2. 21, stk. 8, ophæves , stk. 4, affattes således:»stk. 4. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor efterladte når pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension.«4. 31, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et kapitalbeløb, når den tilkendes personer, der på afgørelsestidspunktet, jf. 21, stk. 7, 3. pkt., er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalderen.«5. 31, stk. 2, 2. pkt., affattes således:»en tilkendt løbende erstatning kan dog ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension.«6. I 76 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. I sager, der er omfattet af stk. 4, anvendes 21, stk. 7, pkt., 24, stk. 4, 31, stk. 1, pkt., 31, stk. 2, 2. pkt., og 79, i stedet for 22, stk. 7, 2. pkt., 22, stk. 8, 25, stk. 4, 32, stk. 1, 2. pkt., 32, stk. 2, 2. pkt., og 82 i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 ved tilkendelse og udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger.«stk. 5 bliver herefter stk affattes således:» 79. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov, inatsisartutlov om alderspension eller af ændringer af disse love eller af anordning nr. 991 af 3. oktober 2008.«Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 1-6, har virkning fra 1. januar

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 2. Hovedpunkter i lovforslaget 1. Indledning Det grønlandske landsting, Inatsisartut, vedtog den 23. november 2015, at pensionsalderen i Grønland skulle forhøjes fra 65 til 66 år fra den 1. januar 2017, og yderligere fra 66 til 67 år fra den 1. januar Forhøjelserne er gennemført ved inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. Forhøjelsen af pensionsalderen har betydning for modtagere af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger, som tilkendes efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Det skyldes, at disse erstatninger efter den gældende lov om arbejdsskadesikring i Grønland senest ophører, når modtageren fylder 65 år. Erstatning for tab af erhvervsevne har til formål at kompensere tilskadekomne for de erhvervsmæssige følger af en arbejdsskade og træder således i stedet for en egentlig lønindtægt. Erstatning for tab af forsørger har til formål at kompensere efterladte for det tab af forsørger, der er opstået som følge af dødsfaldet. Kompensationen kan højst fastsættes til 10 år. Forhøjelsen af pensionsalderen betyder således, at tilskadekomne og efterladte vil opleve, at erstatningen, der skal dække en tabt lønindtægt eller et tab af forsørger, ophører, før de opnår ret til pension efter inatsisartutloven om alderspension. Lovforslaget har til formål at sikre, at udbetalingen af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger udmåles for perioden, indtil modtageren får ret til alderspension. Forhøjelsen af pensionsalderen indebærer en forøgelse af udgifterne til arbejdsskadeerstatning. Dette skyldes, at udbetalingerne af erstatningerne forlænges. Med lovforslaget foreslås, hvis det bliver vedtaget, konsekvensændringer som følge af forhøjelsen af den grønlandske pensionsalder Gældende ret Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Erstatning for tab af erhvervsevne træder i stedet for den lønindkomst, som tilskadekomne har mistet på grund af arbejdsskaden, jf. 21. Efter gældende regler ophører erstatning for tab af erhvervsevne ved udgangen af den måned, hvor tilskadekomne fylder 65 år, jf. 21, stk. 8. Dette svarer til den pensionsalder, der var gældende i Grønland. Erstatning for tab af erhvervsevne kan udbetales enten som en løbende erstatning eller som en engangserstatning (kapitalerstatning). Erstatning for et tab af erhvervsevne under 50 pct. udbetales som en kapitalerstatning. Er tabet af erhvervsevne mindst 50 pct., udbetales erstatningen løbende. Af en løbende erstatning kan tilskadekomne få omsat den del af erstatningen, der svarer til et tab af erhvervsevne på 50 pct., til en kapitalerstatning. En tilkendt midlertidig erstatning kan ikke omsættes til en kapitalerstatning. Udbetalingsreglerne følger af 31. En kapitalerstatning træder i stedet for den løbende erstatning og har som den løbende erstatning til formål at kompensere tilskadekomne for et indtægtstab i den erhvervsaktive alder. En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når tilskadekomne er fyldt 63 år, jf. 31, stk. 2. Erstatning for tab af erhvervsevne, der er tilkendt tilskadekomne, der er fyldt 63 år på tidspunktet for afgørelsen, udbetales altid som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning, jf. 21, stk. 7, og 31. Det samme gælder for tilskadekomne, der på tidspunktet for afgørelsen har nået pensionsalderen, jf. 21, stk. 8. Erstatning for tab af forsørger til efterladte ophører ligeledes, når den efterladte fylder 65 år, jf. 24, stk. 4. Dog tilkendes der efter praksis sjældent erstatning for tab af forsørger, indtil den efterladte fylder 65 år. Dette skyldes, at erstatning for tab af forsørger tilkendes for en periode, der højst kan udgøre 10 år, jf. 24, stk. 2. Enkelte ældre, efterladte ægtefæller eller samlevere kan således have fået tilkendt erstatningen til 65 år som følge af den indtil 1. januar 2017 gældende pensionsalder på 65 år i Grønland.

3 3 Erstatning for tab af forsørger udbetales som udgangspunkt som en løbende erstatning, men kan omsættes til kapitalbeløb efter anmodning fra den efterladte, jf. 24, stk. 3 og 4, og 31, stk. 3. Efter gældende regler kan en sikringspligtig forsikringstager (arbejdsgiveren) ikke opsige en forsikring, som er tegnet efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf Inatsisartutlov om alderspension Indtil den 1. januar 2017 var den gældende alder for at modtage alderspension 65 år, jf. 1, stk. 1 i inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. Med virkning fra den 1. januar 2017 er pensionsalderen forhøjet til 66 år, og med virkning fra den 1. januar 2021 forhøjes pensionsalderen yderligere til 67 år, jf. 1, stk. 2. Det betyder, at tilskadekomne, der ikke havde nået pensionsalderen den 1. januar 2017, oplever, at erstatningen for tab af erhvervsevne ophører, før de opnår ret til alderspension. Det drejer sig om tilskadekomne, der er født den 1. januar 1952 eller senere. Personer der er født før denne dato har opnået ret til at modtage alderspension pr. 1. januar Denne personkreds bliver således ikke berørt af den forhøjede pensionsalder, da erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger er udbetalt Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede løsning Erstatning for tab af erhvervsevne træder i stedet for en tabt lønindtægt, som tilskadekomne oplever som følge af arbejdsskade. Beskæftigelsesministeriet finder, at det forudsætningsvis ligger heri, at erstatning for tab af erhvervsevne bør kunne udmåles, indtil modtageren opnår ret til alderspension. Forhøjelsen af den grønlandske pensionsalder indebærer, at visse tilskadekomne og efterladte med de gældende regler ikke modtager kompensation for tab af erhvervsevne og tab af forsørger for den fulde periode frem til, at retten til alderspension indtræder. Det drejer sig om tilskadekomne og efterladte, der har en pensionsalder på over 65 år efter ændringen af den grønlandske pensionsalder. Dette skyldes, at retten til erstatning ophører, før disse modtagere opnår ret til alderspension. Skal disse tilskadekomne og efterladte opnå ret til erstatning, indtil de når pensionsalderen, forudsætter det ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland som tager højde for den ændrede pensionsalder i Grønland, jf. inatsisartutlov om alderspension. For at tilpasse lov om arbejdsskadesikring i Grønland til fremtidige ændringer af pensionsalderen i Grønland bør loven ikke henvise til en bestemt alder for opnåelse af ret til alderspension, men i stedet tilpasses inatsisartutlovens regler om opnåelse af ret til alderspension. Tilsvarende ændringer af lov om arbejdsskadesikring er gennemført i forbindelse med ændringer af folkepensionsalderen ved lov nr af 20. december 2006 (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.) og lov nr. 496 af 6. juni 2007 (Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.). Forhøjelsen af pensionsalderen i Grønland er trådt i kraft den 1. januar 2017, jf. 31 og 1, stk. 2, i inatsisartutlov om alderspension. Ændringen af pensionsalderen i Grønland omfatter personer, der er født den 1. januar 1952 eller senere. For så vidt angår lov om arbejdsskadesikring i Grønland får ændringen af pensionsalderen betydning for tilskadekomne og efterladte, der er født den 1. januar 1952 eller senere, og som er berettigede til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland eller anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Personer, der er født før denne dato, har opnået ret til at modtage alderspension pr. 1. januar 2017 eller før. Denne personkreds bliver således ikke berørt af den forhøjede pensionsalder, da erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger er udmålt til det fyldte 65. år, som er de pågældende personers pensionsalder. Forslaget indebærer, at tilskadekomne fremadrettet tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne frem til pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. De efterladte, der efter gældende praksis har fået tilkendt erstatning for tab af forsørger til de fylder 65 år, vil fremover få tilkendt erstatning til pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Forslaget indebærer videre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved lovens ikrafttræden af egen drift skal genoptage en række sager, hvor der tidligere er truffet afgørelse om erstatning til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland og anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Genoptagelsen sikrer, at tilska-

4 4 dekomne og efterladte kan få tilkendt den yderligere erstatning, som de efter forslaget bliver berettigede til. Der henvises til lovforslagets specielle bemærkninger til 2. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, såfremt forslaget, der vil indebære merudgifter for arbejdsgiverne, skal medføre, at forsikringsselskaberne skal fritstille arbejdsgiverne (forsikringstagerne) efter almindelige forsikringsmæssige principper, hvilket skal ske, når forsikringsvilkårene, herunder prisen for forsikringerne, ændres. Den gældende regel herom i lov om arbejdsskadesikring i Grønland tager således ikke højde for de meromkostninger for forsikringstagerne (arbejdsgiverne), der er en følge af forhøjelsen af pensionsalderen. Beskæftigelsesministeriet foreslår på den baggrund, at den nugældende regel om forsikringstagernes manglende adgang til at opsige eksisterende forsikringsaftaler udvides, således at den omfatter ændringer af både inatsisartutloven om alderspension, af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, og af anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, der medfører meromkostninger for forsikringstagerne (arbejdsgiverne). Forslaget indebærer, at forsikringstagerne ikke kan opsige forsikringerne som følge af ændringer af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, inatsisartutlov om alderspension eller anordning nr. 991 af 3. oktober Herved sikres, at forsikringstagerne ikke kan opsige forsikringsaftaler på grund af en forhøjelse af præmien, der alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne som følge af ændringer af disse love og af den nævnte anordning, herunder meromkostninger som følge af forhøjelsen af pensionsalderen. Tilsvarende ændring er gennemført i lov om arbejdsskadesikring i forbindelse med ændringen af folkepensionsalderen i Danmark den 1. januar 2016 ved lov nr af 23. december 2015 (regulering af folkepensionsalderen). 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes i gennemsnit at påvirke cirka 15 sager om tab af erhvervsevne om året fremadrettet. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Center for Arbejdsskader i Grønland skal derudover genoptage ca. 85 sager ( ), hvori der er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne til det fyldte 65. år, og hvor tilskadekomne eller efterladte er omfattede af forhøjelsen af pensionsalderen. I anordningerne for Grønland om arbejdsskadesikring før den 1. januar 2009 fandtes andre regler om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger. Reglerne i disse anordninger indebærer, at ændringerne af pensionsalderen i inatsisartutloven fra 65 til 66 år den 1. januar 2017 og til 67 år i 2021 ikke får betydning for tilskadekomne og efterladte, der er omfattet af disse regler. Beskæftigelsesministeriets vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser for både det offentlige og private er, at de økonomiske implementeringsomkostninger af forslaget er 10 mio. kr. for skadesårgangene som følge af, at forslaget får virkning for afgørelser, der før lovforslagets ikrafttrædelse er truffet efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland og anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. De løbende økonomiske omkostninger, når ændringen er fuldt indfaset, vurderes til 1 mio. kr. om året til nye sager med erstatning. Begge tal er inkl. arbejdsskadeafgift og arbejdsmiljøbidrag. Da forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtede til at opkræve udgiften hos forsikringstagerne (virksomhederne) opstår merudgifterne for arbejdsgiverne som en stigning i forsikringspræmierne på ulykkesområdet og som en stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på erhvervssygdomsområdet. For de selvforsikrede vil merudgiften opstå som en stigning i udgifterne til arbejdsulykkeserstatninger samt en stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Merudgiften falder altså på virksomhederne uanset, om der er tegnet forsikring, om der er tale om selvforsikring eller om udgiften dækkes af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det vurderes, at ca. 20 pct. af erstatningssagerne angår offentlige arbejdsgivere, og at de økonomiske implementeringsomkostninger hertil ved lovens ikrafttræden udgør ca. 2 mio. kr. Derudover skønnes det med en vis usikkerhed, at de løbende omkostninger til nye sager fremadrettet vil udgøre i gennemsnit ca kr. om året. Det er ikke muligt at fordele denne udgift på henholdsvis stat og kommuner i Grønland. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Det vurderes, at ca. 80 pct. af erstatningssagerne angår private arbejdsgivere, og at de økonomiske implementeringsomkostninger hertil ved lovens ikrafttræden udgør ca. 8 mio. kr. vedrørende genoptagelse af tidligere afgjorte sager. Derudover skønnes det med en vis

5 5 usikkerhed, at de løbende omkostninger til nye sager fremadrettet vil udgøre i gennemsnit ca kr. om året for forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtede til at opkræve udgiften hos forsikringstagerne (virksomhederne). Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af forslaget. Det bemærkes, at administrationen af de 85 genoptagelsessager i Center for Arbejdsskader finansieres af forsikringsselskaberne og af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring selv for så vidt angår sager om erhvervssygdomme, jf. 64 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland og 3 i lov om oprettelse af den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver præmie og bidrag hos arbejdsgiverne til finansiering af denne udgift. Genoptagelse af de ca. 85 sager ( ), vurderes ikke at medføre væsentlige administrative byrder. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer i mv. Et udkast til lovforslag vedrørende ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland har i perioden fra den [ ] været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer i Danmark og Grønland: [Liste er under udarbejdelse i dialog med Grønland]. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet mv. Administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) 2 mio. kr. ved lovens ikrafttræden og med en vis usikkerhed kr. årligt. Det 8 mio. kr. ved lovens ikrafttræden og med en vis usikkerhed kr. årligt Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

6 6 Til nr. 1 Til 1 Efter den gældende bestemmelse i 21, stk. 7, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring i Grønland udbetales erstatningen for tab af erhvervsevne som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning, når tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen er fyldt 63 år. Det foreslås i 21, stk. 7, 2. pkt., at udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Forslaget erstatter gældende lovs 21, stk. 7, 2. pkt., og 21, stk. 8. Herved sikres det, at den løbende erstatning for tab af erhvervsevne udbetales indtil det tidspunkt, hvor tilskadekomne opnår ret til alderspension efter de til enhver tid gældende regler om alderspension i Grønland, og at der ikke opstår en periode, hvor tilskadekomne hverken modtager erstatning for tab af erhvervsevne eller alderspension. Forslaget indebærer en gradvis tilpasning til den forhøjede pensionsalder i Grønland, idet lovteksten nu henviser til pensionsalderen efter inatsisartutlov om alderspension og ikke til en konkret alder som ophørstidspunkt for erstatningsudbetalingen. Det foreslås i 21, stk. 7, 3. pkt., at når tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen, jf. stk. 1, er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i 31, stk. 4, som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning, jf. stk. 6. Konsekvensen af, at tilskadekomne får udbetalt erstatning som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning for tab af erhvervsevne ved overgang til alderspension, fastholdes uændret. Den foreslåede ændring indebærer, at retten til erstatningen opstår, når tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen og ikke som i dag, når tilskadekomne fylder 63 år. I overensstemmelse hermed foreslås det i 21, stk. 7, 4. pkt., at det samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalderen. Tilskadekomne, der har nået pensionsalderen, får dermed ligeledes ret til en erstatning for tab af erhvervsevne, der udgør 2 gange den løbende årlige ydelse. Herved opretholdes muligheden for at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne til tilskadekomne, der udnytter deres erhvervsevne udover pensionsalderen. Det forudsættes, at lovens almindelige regler er opfyldt. Det indebærer, at der skal være tale om en skade under arbejdet, og at tabet af erhvervsevne skal skyldes denne skade. Der henvises til forslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Efter den gældende bestemmelse i 21, stk. 8, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland ophører den løbende erstatning ved udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 65 år. Det foreslås, at bestemmelsen ophæves. Bestemmelsen er ved forslagets 1, nr. 1, indsat som 21, stk. 7, 2. pkt. Der henvises til bemærkningerne hertil og til forslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 3 Efter den gældende bestemmelse i 24, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland ophører den løbende erstatning for tab af forsørger med udgangen af den måned, hvor den efterladte fylder 65 år. Dette indebærer, at retten til erstatning ophører, før disse modtagere opnår ret til alderspension. Det foreslås i 24, stk. 4, at den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor efterladte når pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Således sikres disse efterladte ret til erstatning, indtil de når pensionsalderen, da lov om arbejdsskadesikring i Grønland tilpasses fremtidige ændringer af pensionsalderen i Grønland ved ikke at henvise til en bestemt alder for opnåelse af ret til alderspension. Herved sikres, at en løbende erstatning for tab af forsørger altid udbetales indtil det tidspunkt, hvor den efterladte opnår ret til alderspension forudsat, at den efterladte i øvrigt er berettiget til erstatning for tab af forsørger indtil dette tidspunkt. Forslaget indebærer, at der ikke vil opstå en periode, hvor den efterladte hverken modtager erstatning for tab af forsørger eller alderspension. Forslaget svarer til forslaget i 1, nr. 1, for så vidt angår efterladte. Der henvises til forslagets almindelige bemærkninger pkt. 2.2.

7 7 Til nr. 4 Erstatning for tab af erhvervsevne kan efter 31, stk. 1, udbetales både som en løbende erstatning og som et engangsbeløb (kapitalerstatning). Efter 31, stk. 1, 1. pkt., skal erstatningen udbetales som en løbende årlig erstatning, når tabet af erhvervsevne er 50 pct. eller derover. Er tabet af erhvervsevne på mindre end 50 pct. udbetales erstatningen som et engangsbeløb uden den erstatningsberettigedes samtykke. Løbende erstatning for tab af erhvervsevne over 50 pct. kan efter anmodning fra tilskadekomne omsættes til et engangsbeløb for så vidt angår den del af erstatningen, der svarer til et tab af erhvervsevne på 50 pct. Efter den gældende bestemmelse i 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring i Grønland udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, der er tilkendt personer, der er fyldt 63 år på tidspunktet for afgørelsen, altid som et kapitalbeløb. Kapitalbeløbet udgør to gange den løbende årlige ydelse. Det foreslås i 31, stk. 1, 2. pkt., at erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et kapitalbeløb, når den tilkendes personer, der på afgørelsestidspunktet, jf. 21, stk. 7, 3. pkt., er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Kapitalbeløbet udgør fortsat to gange den løbende årlige erstatning, jf. forslaget i 1, nr. 1. Forslaget er en konsekvens af forslaget til 1, nr. 1, og regulerer udbetalingsmåden for erstatning for tab af erhvervsevne, der tilkendes personer, der er to år eller mindre fra at nå pensionsalderen. Forslaget indebærer, at tilskadekomne, der kommer til skade umiddelbart inden de opnår ret til alderspension (2 år eller mindre fra de når pensionsalderen) vil få en erstatning, der udgør 2 gange den årlige løbende erstatning. Det foreslås i 31, stk. 1, 3. pkt., at det samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalderen. Tilskadekomne, der har nået pensionsalderen, får dermed ligeledes ret til en erstatning for tab af erhvervsevne, der udgør to gange den løbende årlige ydelse. Herved opretholdes muligheden for at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne til tilskadekomne, der udnytter deres erhvervsevne efter opnåelse af ret til alderspension. Forslaget indebærer, at der også kan udbetales erstatning for tab af erhvervsevne til personer, der udnytter deres erhvervsevne efter, at de har opnået ret til alderspension, hvis de kommer til skade i forbindelse med dette arbejde. Der henvises til forslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 5 Efter den gældende bestemmelse i 31, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring i Grønland kan en tilkendt løbende erstatning for tab af erhvervsevne ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er fyldt 63 år. Dette princip foreslås opretholdt. Det indebærer, at henvisningen til tilskadekomnes alder skal udgå af loven. I stedet indsættes som konsekvens af forslaget til 1, nr. 1, en neutral henvisning til det tidspunkt, hvor tilskadekomne er to år eller mindre fra at nå den til enhver tid gældende pensionsalder. Det foreslås derfor i 31, stk. 2, 2. pkt., at en tilkendt løbende erstatning ikke kan omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Således opretholdes det gældende princip, om at den tilkendte løbende erstatning for tab af erhvervsevne ikke kan omsættes til et kapitalbeløb, hvis tilskadekomne er to år eller mindre fra at nå pensionsalderen. Forslaget er en konsekvens af forslaget i 1, nr. 1. Der henvises til forslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 6 Anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, der trådte i kraft den 1. januar 2009, er ophævet ved 76, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland, der trådte i kraft den 1. januar Det følger dog af 76, stk. 4, at anordningen fortsat anvendes for sager om arbejdsulykker, der er indtrådt før den 1. januar 2011, og erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar Denne anordning indeholder regler svarende til lov om arbejdsskadesikring i Grønland for så vidt angår tilkendelse og udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger. Det foreslås 76, stk. 5, at i sager, der er omfattet af 76, stk. 4, anvendes 21, stk. 7, pkt., 24, stk. 4, 31, stk. 1, 2-3. pkt., 31, stk. 2, 2. pkt., og 79, i stedet for 22, stk. 7, 2. pkt., 22, stk. 8, 25, stk. 4, 32, stk. 1, 2. pkt., 32, stk. 2, 2. pkt., og 82 i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 ved tilkendelse og udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger.

8 8 Det indebærer, at de foreslåede ændringer i lov om arbejdsskadesikring i Grønland også foreslås anvendt ved behandlingen af sager efter den ophævede anordning i stedet for de tilsvarende bestemmelser i anordningen. Det drejer sig om afgørelser i sager vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger truffet efter anordning nr. 991 af 3. oktober Forslaget har til formål at sikre, at tilskadekomne og efterladte, der er omfattet af anordningen, sikres samme ret til erstatning til pensionsalderen som tilskadekomne og efterladte, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Til nr. 7 Efter den gældende bestemmelse i 79 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland kan en sikringspligtig forsikringstager ikke opsige en forsikring, som er tegnet efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov. Det foreslås i 79, at en sikringspligtig forsikringstager ikke kan opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov, inatsisartutlov om alderspension eller af ændringer af disse love eller af anordning nr. 991 af 3. oktober Således opretholdes det gældende princip, dog således at bestemmelsen udvides med henvisning til lov om arbejdsskadesikring i Grønland og inatsisartutlov om alderspension samt til ændringer af disse love. Herved sikres, at bestemmelsen også får virkning for fremtidige ændringer af lov om arbejdsskadesikring i Grønland og inatsisartutlov om alderspension. Bestemmelsen har til formål at undgå, at forsikringsselskaberne skal fritstille deres forsikringstagere (arbejdsgiverne). Efter almindelige forsikringsmæssige principper skal forsikringsselskaberne fritstille forsikringstagerne ved ændringer af forsikringsvilkårene, herunder prisen for forsikringerne. Der henvises til forslagets almindelige bemærkninger pkt Det foreslås i stk. 2, at forslagene i 1, nr. 1-6, har virkning fra 1. januar Forslaget til stk. 2 indebærer, at loven får virkning for personer født den 1. januar 1952 eller senere, der fra lovens ikrafttræden tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland eller efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, der trådte i kraft den 1. januar 2009, om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Forslaget vil dermed få tilbagevirkende kraft. Forhøjelsen af den grønlandske pensionsalder har ingen betydning for personer, der er født før den 1. januar Det skyldes, at de har opnået ret til alderspension som 65 årige før den 1. januar 2017, og at erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger udmåles til det fyldte 65. år. Retten tilkommer tilskadekomne og efterladte, der er omfattede af lov om arbejdsskadesikring i Grønland og anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Forslaget indebærer, at tilskadekomne og efterladte, der ikke har været berettigede til at få udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger før forslagets ikrafttræden den 1. juli 2018, kan få tilkendt den yderligere erstatning, som de efter denne lov bliver berettigede til. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Center for Arbejdsskader i Grønland skal genoptage en række sager om erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger med henblik på at træffe afgørelse om yderligere erstatning efter denne lov. I anordningerne for Grønland om arbejdsskadesikring før den 1. januar 2009 fandtes andre regler om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger. Reglerne i disse anordninger indebærer, at ændringerne af pensionsalderen i inatsisartutloven fra 65 til 66 år den 1. januar 2017 og til 67 år i 2021 ikke får betydning for tilskadekomne og efterladte, der er omfattet af disse regler. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli 2018.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar 2017, som ændret ved lov nr. 461 af 15. maj 2017, foretages følgende ændringer: 21. Stk Stk. 7. Den årlige ydelse udbetales med 1/12 månedligt forud og løber fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt. Er tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen fyldt 63 år, udbetales erstatningen efter reglerne i 31 som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning, jf. stk , stk. 7, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes som pkt.:»udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Er tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen, jf. stk. 1, 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i 31, stk. 4, som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende erstatning, jf. stk. 6. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalderen.«stk. 8. Den løbende erstatning efter stk. 7 ophører med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 65 år , stk. 8, ophæves , stk. 4, affattes således: Stk Stk. 4. For efterladte ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 65 år. 31. Løbende årlig erstatning tilkendt efter 21 for tab af erhvervsevne på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den erstatningsberettigedes samtykke omsættes til et kapitalbeløb. Erstatning for tab af erhvervsevne, der er tilkendt personer, der er fyldt 63 år på tidspunktet for afgørelsen efter 21, stk. 7, 2. pkt., udbetales altid som et kapitalbeløb. Erstatning kan ikke omsættes til kapitalbeløb, når der er truffet midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne efter 21, stk. 3. Stk. 2. Ved løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes den del af erstatningen, der svarer til et tab af erhvervsevne på op til 50 pct., til kapitalbeløb, når den erstatningsberettigede har anmodet herom. En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er»stk. 4. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor efterladte når pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension.«4. 31, stk. 1, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes som 2. pkt. og 3. pkt.:»erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et kapitalbeløb, når den tilkendes personer, der på afgørelsestidspunktet, jf. 21, stk. 7, 3. pkt., er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalderen.«5. 31, stk. 2, 2. pkt., affattes således:»en tilkendt løbende erstatning kan dog ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension.«

10 10 fyldt 63 år. Stk I 76 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: Stk Stk. 4. Anordningen, jf. stk. 3, anvendes fortsat på 1) ulykkestilfælde, der er indtruffet før den 1. januar 2011, og 2) erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar Stk. 5. Ved lovens ikrafttræden reguleres beløbene i 22 og 23, 28, stk. 3, 4 og 5, og 77 i overensstemmelse med 29. Arbejdsskadestyrelsens direktør bekendtgør, hvilke reguleringer der skal finde sted. Stk En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring, som er tegnet efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov.»stk. 5. I sager, der er omfattet af stk. 4, anvendes 21, stk. 7, pkt., 24, stk. 4, 31, stk. 1, 2-3. pkt., 31, stk. 2, 2. pkt., og 79, i stedet for 22, stk. 7, 2. pkt., 22, stk. 8, 25, stk. 4, 32, stk. 1, 2. pkt., 32, stk. 2, 2. pkt., og 82 i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 ved tilkendelse og udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger.«stk. 5 bliver herefter stk affattes således:» 79. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov, inatsisartutlov om alderspension eller af ændringer af disse love eller af anordning nr. 991 af 3. oktober 2008.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 1-6, har virkning fra den 1. januar 2017.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2018-19 Fremsat den 10. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. til. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kan årslønnen ikke sættes højere end kr..

Forslag. til. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kan årslønnen ikke sættes højere end kr.. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og fastsættelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Overførsel af personoplysninger til tredjeland) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i ) BEK nr 1275 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20165000862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. marts 2016 FM 2016/100 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under forårssamlingen 2015 et ændringsforslag til et beslutningsforslag (FM 2015/41).

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1) Til lovforslag nr. L 68 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2012 Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 01-09-2018 EM 2018/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i ) BEK nr 1664 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer til

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring Iht. Lov om arbejdsskadeforsikring. Version December Dansk Arbejdsskadeforsikrings Agentur

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring Iht. Lov om arbejdsskadeforsikring. Version December Dansk Arbejdsskadeforsikrings Agentur Vilkår for Arbejdsskadeforsikring Iht. Lov om arbejdsskadeforsikring Version 2017-12 December 2017 Dansk Arbejdsskadeforsikrings Agentur Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 3 2 FORSIKRINGENS DÆKNING

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2011/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 16362/12 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. oktober 2017 EM 2017/123 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formandskabet har fundet behov for at udvide adgangen til familieledsagelse i forbindelse med Inatsisartut

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. j.nr. 2008-4821 Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere