25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning. Landsstyret ønsker en tilbageførsel af retstilstanden fra før ikrafttræden af landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering vedrørende muligheden for, at Landsstyret eller kommunalbestyrelsen yder det fulde lån til finansiering af nye boliger i tilfælde, hvor den anden part ikke yder sin del af lånet på op til 20 procent af de samlede opførelsesudgifter. Herudover er der lavet en sproglig ændring af en bestemmelse med henblik på præcisering af indholdet, samt en korrektion af en fejlhenvisning i den gældende landstingsforordning. Endelig er der lavet en tilføjelse til en bestemmelse med henblik på at modvirke omgåelse af formålet med reglerne for lån til finansiering af nye boliger. 2. Forordningsforslagets hovedpunkter: Forordningsforslaget indeholder for det første ændring af én bestemmelse. Landsstyret ønsker en tilbageførsel af retstilstanden fra før ikrafttræden af den gældende landstingsforordning om boligfinansiering for så vidt angår muligheden for at enten Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan yde det fulde lån på op til 40 procent til finansiering af de samlede opførelsesudgifter til nye boliger, når den anden part ikke yder sin del af lånet på op til 20 procent af de samlede opførelsesudgifter. Baggrunden herfor er, at den positive udvikling indenfor nybyggeri og udvidelse af byområder ikke bør standses, fordi Landsstyret eller kommunalbestyrelsen ikke yder sin del af lånet. Med ændringen sikres større kontinuitet i byggeriet, hvilket også afføder andre positive virkninger i samfundet. Udover den materielle ændring er der foretaget enkelte sproglige ændringer af 4, som ikke medfører ændring af retstilstanden. For det andet er der foretaget en ændring af formulering af 9, nr. 4, som henviser til landstingsforordning om leje af boliger. Det er nu præciseret, at det er overtrædelse af reglerne om omkostningsbestemt leje i private udlejningsejendomme, jf. landstingsforordning om leje af boliger, der medfører forfald af Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån. For det tredje er der tilføjet en forfaldbestemmelse vedrørende Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån til finansiering af nye boliger. Bestemmelsen præciserer, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen kun yder lån til opførelse af udlejningsboliger, når udlejningen ikke har karakter af hotel, motel eller lignende udlejning. Således er det bestemt, at Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån forfalder til betaling, når der sker udlejning af FM 2008/12 1

2 3. August 2007 boliger i form af for eksempel hoteludlejning, moteludlejning og lignende. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 3.1. De økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslagets gennemførelse medfører, at der kan ydes et større lån fra Landsstyret eller kommunalbestyrelsen til finansiering af nyopførelser af boliger i tilfælde, hvor den anden part ikke yder sin del af lånet på op til 20 procent. Ydelse af lån på yderligere 20 procent og derved samlet 40 procent af de samlede opførelsesudgifter, forventes derfor at kunne belaste landskassen eller den kommunale kasse i højere grad end tidligere De administrative konsekvenser for det offentlige Administrativt medfører forordningsforslaget ikke en øget administrativ byrde for Landsstyret eller kommunalbestyrelsen. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: Forordningsforslaget medfører ikke ændringer i de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. De miljø- og naturmæssige konsekvenser: Forordningsforslaget skønnes ikke at ville medføre yderligere konsekvenser for miljøet og naturen. 6. Administrative konsekvenser for borgere: Forordningsforslaget medfører ikke ændrede administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre: Forordningsforslaget skønnes ikke at have konsekvenser for Rigsfællesskabet eller selvstyreprocessen. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v.: Udkast til forordningsforslaget har ikke været sendt i høring, da forslaget alene er en tilbageførsel af retstilstanden fra før ikrafttræden af landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering samt en præcisering af reglerne for lån til finansiering. Der er herved tale om en forbedring af vilkårene for forordningsforslagets målgruppe, idet muligheden for at opnå maksimalt lån på 40 procent af de samlede opførelsesomkostninger er væsentligt styrket. Det er således Landsstyrets vurdering, at der ikke har været grundlag for at gennemføre en høringsrunde.

3 3. August 2007 Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen er en sammenskrivning af 2, stk. 1 og 2, og 4 i den tidligere gældende landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer og beskriver de centrale kriterier og rammer for boligfinansieringsordningen. Bestemmelsen er ligeledes i det væsentlige en videreførelse af 4 i den gældende landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, idet nærværende forslag dog indeholder en materiel ændring af stk. 1. Det fremgår af bestemmelsen, at det offentlige til finansiering af nye boliger kan yde lån på op til 40 procent af de samlede opførelsesudgifter til det støtteberettigede areal. Ansøger finansierer selv den resterende del af opførelsesudgifterne, for eksempel ved banklån, realkreditlån eller anden finansieringskilde. Til stk. 1 Stk. 1 er dels ny og dels en sammenskrivning af 4, stk. 1 og 2, i den tidligere gældende landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 med senere ændringer. Det er præciseret, at der er tale om Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån til finansiering af nye boliger. Udgangspunktet er, at de offentlige lån på op til 40 procent af de samlede opførelsesudgifter kan ydes indenfor de i stk. 2 og 3, fastsatte areal- og beløbsgrænser af Landsstyret og kommunalbestyrelsen, med op til 20 procent fra hver. Ændringsforslaget indebærer, at enten Landsstyret eller kommunalbestyrelsen har mulighed for at yde det fulde lånebeløb på op til 40 procent af de samlede opførelsesudgifter i tilfælde, hvor den anden part ikke yder sin del af lånet. Baggrunden for at muligheden genindføres er, at der fra Landsstyret er en forventning om, at der i nogle fremtidige opførelsesprojekter vil være behov for, at den ene part kan yde for eksempel hele det offentlige lån på 40 procent af de samlede opførelsesudgifter. Begrundelsen for at den anden part Landsstyret eller kommunalbestyrelsen ikke yder sin del af lånet er irrelevant. Det er herefter ikke afgørende om baggrunden herfor for eksempel skyldes økonomiske vanskeligheder eller andre prioriteringer. Som bestemmelsen er formuleret, kan der ydes lån på op til 20 procent fra hver part, alternativt op til 40 procent fra den ene part, når den anden part ikke yder lån. Der kan således ikke være tale om, at den ene part yder 10 procent af de samlede opførelsesudgifter, og den anden part yder 30 procent af opførelsesudgifterne.

4 3. August 2007 Der henvises til bemærkningerne til 6, stk. 2, i landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering for en nærmere afgrænsning af, hvad de samlede opførelsesudgifter indeholder. Til stk. 2 Stk. 2 er en videreførelse af 4, stk. 2, i den gældende landstingsforordning om boligfinansiering med en enkelt sproglig ændring i indledningen. Stk. 2 fastlægger den arealmæssige grænse for Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån. Til stk. 3 Stk. 3 er en videreførelse af 4, stk. 3, i den gældende landstingsforordning om boligfinansiering med en enkelt sproglig ændring i indledningen. I forslaget er beløbsgrænsen for de første 65 kvadratmeter fastsat til kroner, mens beløbsgrænsen for de følgende 45 kvadratmeter, det vil sige fra og med 66 kvadratmeter til og med 110 kvadratmeter, er fastsat til kroner. I alt medfører grænserne, at et lån fra henholdsvis Landsstyret og kommunalbestyrelsen maksimalt kan andrage kroner (= 20 procent af ( kroner gange 65 kvadratmeter)+( kroner gange 45 kvadratmeter)). Målet er at tilgodese finansiering af mindre boliger, hvor kvadratmeterprisen ofte vil være højere i forhold til større boliger. Til stk. 4 Stk. 4 er en videreførelse af 4, stk. 4, i den gældende landstingsforordning. Efter bestemmelsen er det en betingelse for at få de offentlige lån, at låntager selv finansierer de resterende samlede opførelsesudgifter. Det kan udledes af stk. 4, at låntager både kan bygge større end 110 kvadratmeter og dyrere end kr. for de første 65 kvadratmeter samt dyrere end kr. for de næste 45 kvadratmeter, så længe låntager selv finansierer samtlige udgifter, udover de låneberettigede udgifter. Til nr. 2. Bestemmelsen er korrigeret, da der er tale om en forkert henvisning i den gældende landstingsforordning. Den rette henvisning er Lov nr. 154 af 10. maj 1967 for Grønland om pant med senere ændringer. Til nr. 3 Bestemmelsen indeholder en præcisering af, at en overtrædelse af reglerne om omkostningsbestemt leje i private udlejningsejendomme, jf. 33 i landstingsforordning om leje af boliger, medfører, at Landsstyrets eller kommunalbestyrelsens lån forfalder til betaling. I den nuværende formulering er det uklart, hvilke regler om lejefastsættelse, der henvises til. Det er således væsentligt at få dette præciseret, idet der er forskel på lejeberegningsreglerne

5 3. August 2007 alt efter, om der er tale om private eller offentligt ejede udlejningsejendomme. Ifølge bestemmelsen vil udlejning af en privat udlejningsbolig til en pris, der er højere end låntagers omkostningsbestemte leje være en forfaldsgrund. Dette betyder, at låntager maksimalt må opkræve en omkostningsbestemt leje, der jf. 33 i landstingsforordning om leje af boliger, er fastsat som låntagers dokumenterede finansieringsudgifter, dokumenterede driftsudgifter plus en forrentning af boligens tekniske-økonomiske værdi svarende til halvdelen af diskontoen. Det er fundet nødvendigt særskilt at sanktionere lejeforordningens bestemmelser om huslejefastsættelse, da det i nærværende forslag er Landsstyret og kommunalbestyrelsen som långiver, der kan påberåbe sig, at en husleje er i strid med reglerne om huslejefastsættelse i lejeforordningen, mens det i lejeforordningen er lejer, der kan gøre gældende at huslejens størrelse er i strid med lejeforordningens bestemmelser herom. Det er endvidere ønskværdigt, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen som långiver har en sanktion overfor en låntager og udlejer, der lejer sin bolig ud til ublu priser. Til nr. 4 Bestemmelsen er ny og bidrager til at understrege, hvilke typer af opførelser af nye boliger, som Landsstyret og kommunalbestyrelsen ønsker at støtte med lån. Henset til at et af hovedformålene med støtteordningen er at skabe bedre boligmæssige rammer for private, præciserer bestemmelsen, at Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån forfalder til betaling, såfremt låntager for eksempel anvender boligen til hoteludlejning, moteludlejning og lignende, hvorved forstås at beboeren ikke har fast bopælsadresse på adressen. Ved anvendelse af boligen til hoteludlejning, moteludlejning og lignende forstås hele såvel som dele af boligen. Ved begrebet lignende forstås tillige: Bed and breakfast, vandrerhjem, hut, summer house, apartment rental, cab Inn Hotel, cabins, camp, guesthouse, hostel youth hostel, rooms, lodge og hotel apartments med videre. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1, stk. 2, i landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Til 2 Det foreslås, at landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2008.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere