Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter"

Transkript

1 Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil, såvel som udadtil, over for myndigheder, vandværk, elforsyning og andre lokale grundejerforeninger m.v., samt administrere veje og fællesarealer, samt den tidligere hovedparcel med påstående bygninger. 3. Enhver ejer af parceller i foreningens område er i følge servitutten, forpligtet til at være medlem af foreningen uanset om den pågældende er skødehaver eller ej. Medlemskabet påbegynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde. Køberen hæfter for sælgerens eventuelle kontingentrestance, men betaler i øvrigt kun kontingent for det pågældende kalenderår, såfremt kontingentet ikke allerede er betalt af sælger. Grundejere i området Kildevangsparken, er desuden pligtige medlemmer af det i nævnte område stiftede varmelaug. I henhold til deklarationen på området, tilhører varmecentralen grundejerforeningen, og dennes generalforsamling har overdraget retten såvel som pligten, til at drive og vedligeholde varmecentralen med tilhørende rørsystemer, til ovennævnte varmelaug. Denne overdragelse er, og skal fortsat være, vederlagsfri. Som følge heraf er varmelauget, af grundejerforeningens generalforsamling, bemyndiget til, via varmelaugets bestyrelse, at foretage alle retshandler, som måtte være nødvendige for at opretholde uforstyrret drift, herunder låntagning. Låntagning med sikkerhed i ejendom tilhørende grundejerforeningen, skal dog godkendes af grundejerforeningens generalforsamling. Dog kan materiel placeret i selve varmecentralbygningen, stilles som sikkerhed for lån, uden grundejerforeningens samtykke. Samtlige udgifter i forbindelse med varmecentralen, påhviler alene grundejerne i Kildevangsparken, og er grundejerforeningens øvrige medlemmer uvedkommende. En eventuel nedlæggelse af varmecentralen, med heraf følgende opløsning af varmelauget, kan ske uden grundejerforeningens godkendelse, såfremt dette sker efter samme retningslinier som nævnt i grundejerforeningens vedtægter 12. Inden opløsning af varmelauget, skal der overfor grundejerforeningen, stilles sikkerhed for at rør i jord, samt andre installationer i forbindelse med varmecentralen, hverken nu eller senere kan foranledige udgifter for grundejerforeningen. 4. Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens love, således som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamlinger. For dispositioner foretaget af bestyrelsen indenfor den ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse eller generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk en for alle og alle for en. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling vælges 3 medlemmer i lige kalenderår, og formand og 1 medlem i ulige kalenderår. Herudover vælges hvert år l. og 2. suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Suppleanter indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bortset fra formandsvalg, konstituerer bestyrelsen sig selv, og fastsætter selv sin dagsorden /5

2 Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender, og kan til varetagelse af denne ansætte fornødent personale, og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Honorarer til bestyrelsen skal fremgå af budgettet. Bestyrelsen kan ikke forpligtige foreningen ved optagelse af lån uden generalforsamlingens bemyndigelse. Alle foreningens retshandler kan gyldigt foretages af formanden eller i tilfælde af dennes forfald - af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. c. Er et bestyrelsesmedlem uden anmeldt lovligt forfald udeblevet fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er han udgået af bestyrelsen og erstattes af den suppleant, der er valgt med størst stemmeflerhed. Er der i givet fald ikke flere suppleanter, kan bestyrelsen selv supplere sig blandt medlemmerne, men sådanne ekstraordinære suppleanter afgår under alle omstændigheder på den først følgende - ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg må finde sted. d. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst to bestyrelsesmedlemmer, dog mindst to gange årligt. Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens eller - hvis denne ikke er til stede - næstformandens stemme, der afgør udslaget. Der anlægges og føres en forhandlingsprotokol. I protokollen indføres alle på generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger, herunder også medlemmernes ikke-vedtagne forslag. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, der afholdes en gang årligt i februar måned, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring derom. Fremkommer sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest en måned efter at begæringen er kommet bestyrelsen ved dens formand i hænde. Indkaldelser til generalforsamlinger skal indeholde oplysninger om dagsordenen, og kun de forslag, der er optaget i denne samt ændringsforslag hertil, kan komme til behandling og afgørelse. Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen være indsendt skriftligt ved anbefalet brev til formanden for bestyrelsen og være denne i hænde senest den 15. januar. Forslag der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde samtidig med begæring om generalforsamlingens afholdelse. c. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst fem medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontingent til foreningen er betalt før generalforsamlingens afholdelse. Sidste gyldige kontingentkvittering skal medbringes og på forlangende forevises. Hver parcel giver én stemme, ejere af flere parceller har kun én stemme. For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlingerne og afgiver stemme. På tilsvarende måde kan medlemmer lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan /5

3 dog højst repræsentere én grundejer yderligere. Et ikke-medlem der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere én grundejer. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig meddelelse herom med behørig dokumentation er tilstillet bestyrelsen ved dens formand senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse. d. Generalforsamlingen kan vælge at uddelegere sin beslutningskompetence til urafstemning, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Kun spørgsmål, som kan besvares med et ja/nej, alternativt med et for/imod kan uddelegeres til urafstemning. Stemmeret til urafstemning er betinget af, at kontingent til foreningen er betalt før generalforsamlingen hvorpå beslutningen om urafstemning blev truffet. Hver parcel giver én stemme, ejere af flere parceller har kun én stemme. For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator afgive stemme. Urafstemningen igangsættes af bestyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingen på hvilken urafstemning er besluttet, og stemmeberettigede medlemmer gives mindst 14 dage til stemmeafgivelse. 6. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og optælling af fremmødte stemmeberettigede. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af to separate regnskaber for henholdsvis Æblehaven/Blommehaven/Kildevangsparken og fælleshusområdet, begge med revisionspåtegning. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 5. Valg af formand (i ulige kalenderår). 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 7. Valg af to revisorer og suppleanter for disse. 8. Fremlæggelse og godkendelse af to separate budgetter for henholdsvis Æblehaven/Blommehaven/ Kildevangsparken og fælleshusområdet. Herunder fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 9. Eventuelt. Alle beslutninger. bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af vedtægter, fordres, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer for ændringen. Den fulde ordlyd af forslag til ændringer af vedtægter, skal udsendes sammen med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor forslag ønskes /5

4 behandlet. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, indføres i foreningens forhandlingsprotokol, og underskrives af dirigenten og formanden. Efter ordinære, såvel som ekstraordinære generalforsamlinger, udsendes der et kortfattet referat senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. 7. Det årlige kontingent til dækning af foreningens udgifter, som betales af hvert medlem for hver parcel han/hun ejer, er det af generalforsamlingen til enhver tid, på de ordinære generalforsamlinger, fastsatte belø Kontingentet opkræves i to rater, og skal indbetales til foreningens postgirokonto, inden henholdsvis den 1/4 og den 1/8 det pågældende år. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter ovennævnte forfaldsdatoer, påføres der automatisk et restancegebyr på kr.50,- den næstfølgende opkrævning. Kommer et medlem i mere end én måneds restance, opfordres der én gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger, samt yderligere et gebyr på kr.100,- blive overdraget til retslig inkasso. Udgifter i forbindelse med fælleshusområdet, skal dækkes af indtægter fra det pågældende område, samt af indtægterne fra de af grundejerforeningen frasolgte ejendomme. Såfremt udgifterne overstiger indtægterne, kan dette kun ske efter generalforsamlingsbeslutning. Medlemmer der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller af foreningens eventuelt dannede fonds. 8. Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver forandring af adresse. 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 10. Bortset fra en kontant kassebeholdning, der ikke må være over kr. 500,- indsættes foreningens pengemidler i sparekasse - bank - eller postkonto. På disse konti kan der kun hæves ved underskrift af formand, eller i hans forfald næstformand og kasserer i forening. Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed træffe bestemmelse om anbringelse af midler i børsnoterede statspapirer og kreditforeningsobligationer. Sådanne papirer skal noteres på foreningens navn. For kassereren kan der på foreningens bekostning tegnes kautionsforsikring, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Hvis ingen ny beslutning træffes, er forsikringssummen det sidst vedtagne. Alle regningskrav på over kr. 500,- skal før udbetaling anvises af formanden, eller i hans forfald næstformanden. 11. Udover at varetage foreningens daglige ledelse, påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyggelsen i foreningens område, samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke strider mod de på området tinglyste servitutter og deklarationer. Grundejerforeningen forbeholder sig ret til at foranledige bebyggelse i strid med servtutter og deklarationer ændret således, at de opfylder bestemmelserne, og enhver udgift og omkostning hertil sker for den pågældende grundejers regning. Foreningens bestyrelse skal i denne anledning forsøge at opnå en aftale med kommunen om, at enhver ansøgning om bebyggelse og lignende i strid med servitutterne forelægges bestyrelsen forinden kommunens tilladelse gives. Foreningens /5

5 bestyrelse skal være bemyndiget til på foreningens vegne at give tilladelse til dispensation fra servitutter eller deklarationer, og derfor skal medlemmerne forelægge planer, der ikke opfylder nævnte servitutter eller deklarationer, til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser til reglement kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse, hvorfor det påhviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser overholdes. Forslag til ordensregler skal forelægges på første ordinære generalforsamling. 12. Uanset, hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan gældsforpligtigelser. Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted efter reglerne for vedtægtsændringer. I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning, træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Tilsvarende gælder, såfremt foreningen skal opløses for at indtræde i eller sammensluttes med en eller flere andre grundejerforeninger, dog at der i så fald af generalforsamlingen kan træffes beslutning vedrørende arrangement med hensyn til den nye forenings overtagelse af eventuel formue eller gæld. Eventuel opløsning af foreningen skal godkendes af Holbæk kommune. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. oktober 1977 og sidst ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 9. februar /5

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere