GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by, Alsønderup sogn. Hovedparcel nr. 1 undtaget. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere indadtil såvel som udadtil og overfor myndigheder og forsyningsselskaber, lokale grundejerforeninger m.v., samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i l omhandlede område. 3. Enhver ejer af parceller udstykket fra de i 1 nævnte matr. nr. er forpligtet til at være medlem af foreningen. Uanset om pågældende er skødehaver eller ej. Medlemskabet begynder at løbe straks fra underskrift af købsaftale eller skøde. 4. Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens vedtægter og ordensregler, således som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamlinger.. Dog kan der ingensinde pålægges medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser, for hvilke medlemmerne kun hæfter pro rata med en andel pr. parcel.

2 5. Skt.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden fungerer samtidig som foreningens sekretær. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Valg af formand og kasserer gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert andet år. Formanden afgår i lige kalenderår og kassereren i ulige kalenderår. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på den ordinære generalforsamling. l medlem afgår lige år, og 2 medlemmer ulige år. Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, kasserer samt suppleanter kan genvælges. Stk.5 Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornøden juridisk og eventuelt revisionsteknisk bistand samt udarbejder eventuelt en regnskabsinstruks til brug for foreningens kasserer og revisorer. Stk.6 Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Stk.7 Foreningen tegnes af formanden alene, eller i tilfælde af dennes forfald - af næstformanden/kassereren i forening med yderligere 1 bestyrelsesmedlem, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde Stk.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald indkaldes suppleanten efter de herom af bestyrelsen i dens forretningsorden fastsatte regler. Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Stk.9 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens eller - hvis denne ikke er til stede - næstformandens stemme, der gør udslaget. 0 Foreningen kommunikerer med medlemmerne via og ved opslag på foreningens hjemmeside. Dette med start pr Efter bestyrelsens skøn kan der som hidtil blive kommunikeret pr. brev til medlemmer der anmoder herom. 1 Alle dokumenter fra foreningen føres digitalt i formatet PDF, dette gælder mødeindkaldelser, referater, regnskaber mv. Dokumenter opbevares i papirkopi i en protokol hos næstformanden, samt på 2 af hinanden uafhængige elektroniske medier, valgt af bestyrelsen.

3 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, der afholdes én gang årligt i oktober måned, indkaldes med 14 dages varsel til hvert enkelt medlem med den til foreningen opgivne , samt opslag på opslagstavlen på hjørnet af Lykkesholmvej og Skovsvinget. Indkaldelser til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysninger om dagsorden, og kun de forslag, der er optaget i denne, kan komme til behandling og afgørelse. Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen være indsendt skriftligt ved brev eller til formanden for bestyrelsen og være kommet denne i hænde senest 15.september. Stk.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring derom. Fremkommer sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest l måned efter, at begæring er kommet bestyrelsen ved dens formand i hænde. Stk.6 Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde samtidig med begæring om generalforsamlingens afholdelse. Stk.7 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Stk.8 Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer eller dirigenten forlanger skriftlig afstemning. Stk.9 Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontingent samt eventuelle gebyrer eller udestående restancer af enhver art til grundejerforeningen er betalt før generalforsamlingens afholdelse. Sidste gyldige kvittering skal medbringes og på forlangende forevises. 0 Hvert medlem har, uanset hvor mange parceller han ejer, en stemme pr. parcel. (Dog højst 3 stemmer). 1 For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlinger og afgiver stemme. På tilsvarende måde kan et medlem, lade sig repræsentere af et andet på generalforsamlingen stemmeberettiget medlem. Et medlem kan dog højst repræsentere 2 andre medlemmer. 2 Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere l grundejer. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig meddelelse herom med behørig dokumentation er tilstillet bestyrelsen ved dens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 3 Valgbar på generalforsamlingen er alene stemmeberettigede medlemmer og medejere.

4 7. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5. Valg af formand eller kasserer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 9. Eventuelt. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens vedtægter, fordres, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling (ekstraordinær), der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, men stadig betinget af vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i referatet og underskrives af dirigent og formand. Godkendt referat og regnskab lægges på foreningens hjemmeside. 8. Det årlige kontingent til foreningens administration m.v., som betales af hvert medlem for hver parcel (uanset hvor mange parceller han er ejer af), er det af generalforsamlingen til enhver tid på de ordinære generalforsamlinger fastsatte beløb. Kontingentet opkræves i juni måned for et helt år ad gangen. Nye medlemmer betaler et oprettelsesgebyr på 1/3 af helårskontingentet. Nye medlemmer hæfter for udestående restancer m.v., som er opstået i den tidligere ejers tid over for foreningen. Kontingentet skal indbetales til foreningen inden 1 måned fra opkrævningens afsendelsesdato.

5 Stk.5 Kommer et medlem i restance, opfordres/rykkes det skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger blive overdraget til retslig inkasso. For enhver rykning beregnes et gebyr. Stk.6 Medlemmer, der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlem, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller af de af foreningen eventuelle dannede fonds. Stk.7 Bestyrelsen er kontingentfri. Medlemmer der udfører særlige opgaver for foreningen kan ligeledes efter generalforsamlingens beslutning være kontingentfri. (eks. webmaster). 9. Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navne, adresser og privatadresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelsen deres bopæl og adresse og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring. Adresselisten er ikke offentlig i henhold til datatilsynet. 10. Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. Bestyrelsen udsender regnskabet til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 11. Foreningens midler kan indsættes på girokonto, på konto i pengeinstitut eller investeres i statsobligationer efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til alene at tegne foreningen ved indsættelse/udtræk på foreningens konti. 12. Udover at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyggelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke strider mod de på området tinglyste servitutter og deklarationer. Udgifterne og omkostningerne ved sådanne ændringer og istandsættelser er foreningen uvedkommende, ligesom alle bestyrelsens omkostninger, herunder bestyrelsens udgifter til sagførersalær og andre sagsomkostninger m.v., som bestyrelsen måtte have for at få medlemmerne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne bestemmelse, afholdes af vedkommende medlemmer. Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser til reglementet kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse, hvorefter det påhviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser overholdes.

6 13. Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændringer af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, ifølge udstykningens deklarationer. Disse vedtægter er således vedtaget på generalforsamlingen, der afholdtes torsdag den 8. september Opjusteret på generalforsamlingen oktober/november Forslag på generalforsamlingen oktober/november Bestyrelsen.

7 ORDENSREGLER 1. Det påhviler ethvert medlem at overholde de på parcellerne lyste servitutter og deklarationer om bebyggelse og benyttelse. 2. Det påhviler hver enkelt grundejer at renholde såvel parcellen som vej arealet ud for denne, herunder at slå græsset jævnligt på parcellen og på de ud for parcellen anlagte græsrabatter. Hvis vedligeholdelse af parcellen eller græsslåning ikke finder sted på en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende måde, kan bestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på vedkommende parcelejers regning. 3. Vej arealet inklusive græsrabatterne må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og parkering af motorkøretøjer på vej arealet og græsrabatterne må normalt ikke finde sted. 4. Hække og beplantning skal følge hegnsloven og vejloven. Der skal klippes til skel, træer må dog rage ud over skel, idet der skal være mindst 280cm over rabat og højst 100cm fra grenenes spids til vejkant. 5. Skrald må ikke henligge udækket på parcellen. Al afbrænding er forbudt i henhold til politivedtægten. 6. Enhver form for unødig støj bør undgås, hvorfor brug af TV, radio og musikinstrumenter eller elektronisk udstyr i det fri eller for åbne vinduer ikke må finde sted på en sådan måde, at brugen er til gene for de omboende, ligesom plæneklipning og brug af motoriserede haveredskaber og værktøjer på søn- og helligdage kun må finde sted mellem kl. 9 og 12 og de øvrige dage ikke efter kl. 20. Lørdag dog ikke efter kl Unødig kørsel med motorkøretøjer og knallerter, f.eks. væddeløbskørsel eller øvelseskørsel, på området er forbudt. 9. Løsgående hunde må ikke færdes på fællesarealerne (matr. nr. 9 fa og 9 fb). Hundeejerne bortfjerner selv hundenes efterladenskaber. 10. Respekter i øvrigt de øvrige sommerhus- og parcelejeres private ejendomsret ved ikke uden tilladelse af færdes over disses arealer. 11. Det påhviler medlemmerne at efterkomme ethvert påbud fra foreningens bestyrelse om overholdelse af god skik og orden på området. Disse ordensregler er således vedtaget på generalforsamlingen, der afholdtes torsdag den 8. september Opjusteret på generalforsamlingen oktober/november Forslag på generalforsamlingen oktober/november 2014.

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere