Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn"

Transkript

1 forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer programmerne. Dette gælder ikke reklamer i tekst-tv. 4. Reklamer i fjernsyn m kun sendes i blokke, som skal placeres mellem Placering Stk. 4. I tekst-tv skal der foretages en tydelig billedmæssig angivelse. angives tydeligt ved hjælp af lydsignal eller speakertekst, eventuelt begge dele. Stk. 3. I radio skal et reklameindslags eller en reklamebloks begyndelse og afslutning hjælp af lydsignal eller speakertekst, eventuelt begge dele, samt ved en billedmæssig angivelse. Stk. 2. I fjernsyn skal en reklamebloks begyndelse og afslutning angives tydeligt ved præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. 3. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og Identifikation Reklamers identifikation, placering og omfang Kapitel 2»vinduer p lokal-tv m reklamer ikke indgå. 2. I DR s programvirksomhed samt i programvirksomhed p ikke-kommercielle ikke omfattet af denne bekendtgørelse. samt public service-meddelelser og vederlagsfrie indslag til fordel for velgørenhed er omtale af produkter og lign., som er direkte afledt af, og som supplerer programmerne, Stk. 3. Radio- og fjernsynsforetagenders foromtale af kommende programmer samt Stk. 2. For tekst-tv gælder de samme regler som for fjernsyn i øvrigt, hvor ikke andet er anført. for radio og fjernsyn, jf. i i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 1. Bekendtgørelsen omfatter reklamer og sponsorering af programmer i alle former Anvendelsesområde Kapitel i radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer, fastsættes: I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 om BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og

2 Omfang placeres i tilknytning til programmer henvendt til mindreårige. 5. Reklamer radio kan placeres overalt i sendefladen. 6. Reklamer for alkohol, ikke-receptpligtige lægemidler samt kosttilskud m ikke indehaverens rettigheder krænkes. drab, vold eller mishandling, og de m ikke p utilbørlig vis spille p overtro eller frygt. herpå. omstændigheder, hvorunder radio- og fjernsynsmodtagning almindelighed finder sted. hjemmet, p arbejdspladsen eller i trafikken, eller til farlig, uansvarlig, kræver, at der skal tages særlige sikkerhedshensyn, skal reklamen gøre opmærksom Stk. 4. Der skal ved iagttagelsen at de i stk. i og 2 nævnte hensyn lægges vægt p de Stk. 2. Reklamer m ikke være diskriminerende med hensyn til race, køn, alder, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. Såfremt anvendelsen at et produkt Stk. 3. Reklamer m ikke tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i religion eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning. 9. I fjernsyn m programmedarbejdere ved det pågældende programforetagende ikke 10. Reklamer m ikke tilskynde til voldshandlinger. De m ikke indeholde indslag med i medvirke reklamer udsendt at dette. De udsendte reklamer m heller ikke indeholde symboler eller standardelementer fra foretagendets programmer. eller andre forretningskendetegn. Stk. 3. Det skal fremgå at reklamen, hvem der er annoncør, eventuelt ved varemærker respektere alment accepterede reklameetiske normer. Stk. 2. Reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. 8. Reklame i radio og fjernsyn skal, som al anden reklame, være lovlig, sømmelig, Almindelige regler Reklamers indhold Kapitel 3 i Stk. 3. Reklamer i fjernsyn form at direkte tilbud til seerne med henblik p salg, køb eller leje at produkter eller tjenesteydelser i i m sammenlagt ikke overstige 1 time pr. dag og skal være indeholdt den stk. 1 anførte sendetid. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for tekst-tv. for disse tidsrum forholdsmæssigt. programvirksomhed, er kortere end 1 time, nedsættes de 12 minutter pr. time inden af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed eller en registreret Stk. 2. Hvis enkelte dele af den samlede daglige sendetid, der tilkommer indehaveren registreret programvirksomheds daglige sendetid og højst 12 minutter pr. time. 7. Reklamer m højst udgøre 15 pct. at den enkelte tilladelseshavers eller en karakter og p en sådan måde, at hverken programmets integritet og værdi eller reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, varighed og

3 12. Reklamer, hvori der anvendes subliminale teknikker, m ikke udsendes. 13. Reklamer for alkoholholdige drikkevarer skal overholde følgende regler: Produkter og tjenesteydelser m.v. person, p en måde, der er egnet til at fremkalde indtrykket af en personlig anbefaling. 19. Reklamer m ikke indeholde nogen direkte appel til mindreårige om at overtale bruge farlige produkter eller i det hele taget bringe sig i farlige situationer. eller tilskynde mindreårige til at opholde sig eller bevæge sig ind p Farlige steder, 18. Reklamer m ikke uden grund vise mindreårige i farlige situationer eller opfordre og ansvar. måde, at de vil kunne skade dem psykisk eller moralsk. De m ikke udformes p en særlige tillid til forældre, lærere eller andre. De m ikke underminere disses autoritet sådan måde, at de udnytter mindreriges naturlige godtroenhed og loyalitet samt deres 17. Reklamer, der henvender sig til mindreårige, m ikke udformes p en sådan Beskyttelse af mindreårige tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og først 3 måneder før afholdelsen af valget eller afstemningen. benyttes i forbindelse med tobaksrygning, jf. lov om forbud mod tobaksreklamer mv. 16. Der m ikke udsendes reklamer for tobaksprodukter eller for varer, der fortrinsvis bekendtgjort tidligere end 3 måneder før afholdelsen, indtræder den reklamefri periode indtil afholdelsen af valget eller afstemningen. Er dato for valget eller afstemningen Stk. 2. I fjernsyn m der ikke udsendes reklamer for politiske budskaber i perioden fra medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger. fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte 15. I fjernsyn m der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fastsat herom i lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser eller regler fastsat i medfør heraf. 14. Reklamer for lægemidler og sundhedsydelser kan udsendes i henhold til regler 5) De m ikke tilskynde i til umdeholden indtagelse af alkohol eller fremstille afholdenhed et negativt lys. 6) De m ikke lægge særlig vægt p et højt alkoholindhold som en positiv kvalitet ved drikkevaren. kan bruges til at løse personlige konflikter med. stimulerende eller beroligende, eller at den 4) De m ikke antyde, at alkohol har terapeutiske egenskaber, at den virker sociale eller seksuelle område. 3) De m ikke skabe det indtryk, at indtagelsen af alkohol bidrager til succes p det bilkørsel. 2) De m ikke forbinde indtagelse af alkohol med øgede fysiske præstationer eller der indtager alkohol. 1) De m ikke specielt henvende sig til mindreårige og m især ikke vise mindreårige, heller ikke uden forudgående tilladelse afbilde eller referere til noget, der tilhører en eller offentlige egenskaber, medmindre forudgående tilladelse er opnået. Reklamer m 11. Reklamer m ikke afbilde eller referere til personer, det være sig i disses private

4 mindrerige fysiske, sociale eller andre psykologiske fordele frem for andre mindrerige, eller at det ikke at eje, bruge eller indtage et sdant produkt kan have den opfattelse, at besiddelse, brug eller indtagelse af et produkt i sig selv vil give 20. Reklamer m ikke underminere sociale værdier, feks. ved at bibringe den i reklamerne og teleshoppingindsiagene i faktisk modtages en eller flere stater, om det, der reklameres tor, er tilgængeligt den pågældende stat, om den pågældende stats teleshoppingindslagene henvises til salgssteder el. lign, i den pågældende stat. sprog benyttes i reklamerne og teleshoppingindsiagene, samt om der i reklamerne og Ved bedømmelsen at, om der er tale om omgelse, skal der bl.a. lægges vægt p, om landegrænser, ikke omg den pågældende stats regler om reklamer og teleshopping. for at forklare eller demonstrere anvendelsen at produkter, der har med børn at gøre. mod seere i en stat, som har tiltrådt Europardets konvention om fjernsyn over indgår reklamer og teleshoppingindsiag, som specifikt og med en vis frekvens er rettet tjernsynssystem i fare, m udsendelse at programmer fra dansk territorium, hvori 24. Børn under 14 r m kun medvirke i tjernsynsreklamer, nr en sådan medvirken 25. For at undgå konkurrenceforvridning og risiko for at bringe en stats Europardets konvention om grænseoverskridende fjernsyn Stk. 2. Børn under 14 r m ikke afgive anbefalinger eller bevidnelser tor produkter eller tjenesteydelser at nogen art. enten fremtræder som en naturlig bestanddel at det afbildede miljø eller er nødvendig produktet kan træde i stedet tor almindelige måltider. 23. Reklamer for chokolade, slik, læskedrikke, snacks og lignende m ikke angive, at pågældende programtoretagende, m ikke medvirke i reklamer udsendt at dette tor ikke anvendes i reklamer udsendt at dette tor produkter at særlig interesse for børn. 22. Figurer, dukker og lignende, som er væsentlige og gennemgående elementer i gennemsnitsseer p det alderstrin, som produktet er tiltænkt. reklamen udformes således, at resultatet skal være rimeligt opneligt for en produktet. I tilfælde, hvor resultatet at produktets brug vises eller beskrives, skal antyde, at det reklamerede produkt umiddelbart kan indpasses i ethvert familiebudget. opfattelse af produktets værdi, t.eks. ved at bruge ordet kun. Ingen reklame m programmer rettet mod børn under 14 r p det pågældende programtoretagende, m produkter at særlig interesse for børn under 14 r. Stk. 3. Tilkendegivelser om pris m ikke kunne bibringe mindrerige en urealistisk Stk. 4. Reklamer skal angive den grad at færdighed, der behøves for at kunne bruge Stk. 2. Personer, der har tilknytning til programmer rettet til børn under 14 r p det viste eller beskrevne resultat, skal dette klart fremg. Hvis et produkt udgør en del at ekstra ting behøves, for at produktet kan bruges (f.eks. batterier) eller tor at opni det Stk. 2. Reklamer for legetøj mii give en klar indikation af den rigtige størrelse. Hvis en serie, skal dette klart tilkendegives. præstation. med hensyn til det reklamerede produkts størrelse, værdi, art, holdbarhed eller 21. Særlig forsigtighed mii udvises for at sikre, at reklamer ikke vildleder mindreilrige indtager det pigældende produkt. at de vil blive udsat for foragt eller latterliggørelse, hvis de ikke ejer, bruger eller den opfattelse, at de p nogen milde bliver ringere stillet end andre mindreilrige, eller modsatte virkning. Det er ligeledes ikke tilladt at reklamere sledes, at niindrerige f3r til mindrelrige som belønning for at skaffe nye købere. andre til at købe det produkt, der reklameres for. Der m3 ikke reklameres med præmier

5 Kapitel 4 herom. hvor der mellem de pigældende stater er indg3et bilaterale eller multilaterale aftaler juridiske personer, som henhorer under andre staters jurisdiktion, samt situationer, gennemføre konkurrencen m.v. Henvender programmet sig i særlig grad til børn under deres art og beskaffenhed. 14 r, m sponsorerede præmier ikke vises, men alene gives en neutral oplysning om neutral måde, der ikke gr ud over den information, som er påkrævet for at tjenesteydelser indgår som præmier, m præmierne kun vises og omtales p en kort og Stk. 2. I konkurrencer m.v., hvor sponsorernes eller andres produkter eller made med henblik p at fremme afsætningen at dem. andres produkter eller tjenesteydelser, navnlig m disse ikke fremhæves p særlig 29. Et sponsoreret program m ikke tilskynde til køb eller leje at sponsorens eller ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne. sponsor p en sådan måde, at det indvirker p radio- eller fjernsynstoretagendets 28. Indholdet og programsætningen at et sponsoreret program m ikke påvirkes at Stk. 5. I fjernsyn kan angivelsen at sponsorer finde sted i form at bevægelige billeder tilknytning til sponsor eller dennes produkter m.v. indeholdende sponsors navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse. Henvender programmet sig i særlig grad til børn, skal angivelsen dog finde sted i form at ikkebevægelige billeder. Angivelsen m ikke ledsages at en særlig lydbaggrund, der har produkter mv. ikke ledsages at en særlig lydbaggrund, der har tilknytning til sponsor eller dennes Stk. 4. I radio skal angivelsen at sponsorer finde sted i en neutral form. Angivelsen m sponsorer, m den samlede varighed at angivelsen af sponsorerne ikke overstige 30 sekunder. angivelsen af sponsor ikke overstige 10 sekunder. Har et program 3 eller flere Stk. 3. Såfremt programmet har 1 eller 2 sponsorer, m den samlede varighed at som er receptpligtige efter lov om lægemidler. fremstilling eller salg af lægemidler, m ikke ske ved fremme at bestemte lægemidler, Stk. 2. Identifikation at sponsorering fra foretagender, hvis virksomhed omfatter tjenesteydelse p de enkelte tekst-tv-sider, som er sponsoreret. programmet. I tekst-tv angives sponsorens navn, mærke (logo), produkt eller slutning eller begge steder. Sdanne angivelser m derimod ikke forekomme i mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse er angivet ved programmets begyndelse, 27. Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, mv., med henblik p at fremme den pgældendes navn, mærke (logo), image, udsendelse eller produktion at radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer aktiviteter eller produkter. indirekte tilskud til finansieringen af radio- og fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tvsider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved 26. Ved sponsorering at programmer forst3s enhver form for ydelse at direkte eller Sponsorering af programmer fjernsynsforetagender og reklamer og teleshoppingindslag udsendt at fysiske eller diskrirninerer mellem reklamer og teleshoppingindslag udsendt at egne Stk. 2. Stk. I finder ikke anvendelse, s3fremt den pigæidende modtagende stats regler

6 af politiske partier eller religiøse bevægelser. Stk. 2. I radio, som indgr i den samlede public service-virksomhed, jf. lovens 11, og programmer, som er sponsoreret af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller i fjernsyn m der ikke udsendes egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres genmæle. sponsorerede programmer, jf. kapitel Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om identifikation af sponsor og Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads. rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge programforetagendet at udsende et som er udsendt i reklameindsiag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er Stk. 4. Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, måde og i hvilken form dette skal ske. programforetagendet at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme, p hvilken Stk. 3. Nævnet kan ptaie overtrædelser af reglerne og kan pålægge Stk. 2. I sager om overholdelse af lov om lægemidler og lov om markedsføring af modtagelsen af nævnets anmodning herom. Forbrugerombudsmanden. Udtalelserne skal være nævnet i hænde senest 4 uger fra indhenter nævnet, forinden afgørelse træffes, en udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen. I sager af forbrugerretlig relevans sundhedsydelser indhenter nævnet, forinden afgørelse træffes en udtalelse hos jf. kapitel Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om radio- og fjernsynsreklameres indhold, reklamer, jf. kapitel Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om dentifikation, placering og omfang af Overtrædelse Kapitel 5 sendetid. Stk. 3. Bekendtgørelsens regler om sponsorering finder i øvrigt anvendelse p salg af synspunkter om 32. I lokalradio og -ty kan der ske salg af sendetid til ikke-kommercielle foretagender. programmer der består af kommentarer til nyheder eller politiske holdninger til nyheder, aktuelle begivenheder m.v. eller politiske partier. der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom Stk. 3. Ved aktualitetsprogrammer forstås i denne bekendtgørelse alene programmer, Stk. 2. I lokal-tv kan der dog ikke ske salg af sendetid til formidling af oplysning og arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, eller til formidling af religiøse bevægelser Stk. 2. I radio, som ikke indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. lovens 31. I fjernsyn m nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. 11, kan nyheds- og aktualitetsprogrammer sponsoreres. forbindelse med rygning. producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i 30. Programmer m ikke sponsoreres af virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at

7 Kapitel 6 Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. bøde. /Lars M. Banke Brian Mikkelsen Kulturministeriet, den 15. december 2005 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsering i radio og fjernsyn. 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Ikrafttræden tilsidesættelse af Radio- og tv-nævnets pålæg efter 34, stk. 3 og 4, straffes med 36. Overtrædelse af bestemmelserne kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4 samt

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs Programetik 2009 Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs PROGRAMETIK 2009 er vedtaget af DRs direktion 23.juni 2009, trådt i kraft 1. december 2009 og findes i netversion på DR

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere