Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune"

Transkript

1 Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december

2 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Formålet med den nye lov er, give kommuner samme adgang til anvende fast ejendom og løsøre til reklamering som prive. Ønsket er, give kommunerne et bredere råderum for lokale beslutninger og undgå detailregulering. I LOVEN 1. Denne lov gælder for kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. 2. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. 3. Kommunalbestyrelser og regionsråd skal opkræve markedspris for ydelser omftet af Loven træder i kraft den 1. juli Loven finder anvendelse for amtskommuner frem til den 1. januar Loven finder anvendelse på kommunalbestyrelsers og amtsråds aftaler omftet af 2, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden, og som ikke er omftet af anden lovgivning. II LOVENS MULIGHEDER Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger på kommunens reklameindtægter. Der er ingen krav om hvad indtægten skal bruges til. Indtægter ved reklamering eller sponsering kan skaffe kommunen supplerende finansiering af sine opgaver, forhøjelse af serviceniveau eller andet. Der kan reklameres både ved obligoriske opgaver og ved valgfrie opgaver. Der er ingen begrænsninger i loven på, hvilke faste ejendomme, køretøjer eller andet løsøre kommunen kan bruge som reklameplads. Loven indskrænker ikke den allerede tilladte reklamering, såsom reklamepladser på bander i idrætsanlæg reklamering på offentlige veje (Vejloven 102) trafikselskabers ret til reklamering på busser (Trafikselskabsloven 3) III LOVENS KRAV OG BEGRÆNSNINGER Loven vedrører fast ejendom og løsøre. Kommunens elektroniske medier er ikke omftet af loven. 2

3 Der må generelt ikke reklameres, hvis dette er i modstrid med anden lovgivning: 1) Markedsføringsloven Det er kommunen der har pligt til sikre reklamen overholder markedsføringslovens regler, selvom det er prive reklamer kommunen sælger reklameplads til. Kommunen skal derfor sikre sig kontraktsretligt, den prive ikke overtræder markedsføringsloven, således kommunen kan opsige en kontrakt med ulovlig markedsføring. Kommunen har alligevel pligt til sikre sig, reklamen er lovlig. I markedsføringsloven er nævnt begrænsninger, hvoraf nogle væsentlige her nævnes: Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde budskaber. Budskaber må ikke være utilbørlige over for andre. En reklame skal fremstå således, den klart vil blive opftet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes. Reklamer eller sponsering henvendt mod børn behandles også i markedsføringsloven: Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges nurlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, de er lette påvirke og nemme præge. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler Markedsføringen må ikke uden pædagogisk, samfundsmæssig eller anden saglig begrundelse indeholde afbildning eller beskrivelser af farlige situioner eller af situioner, der tilsidesætter almindelig sikkerhed. 2) Anden lovgivning Udover markedsføringsloven kan der være særlige love, der begrænser reklameringsretten f.eks.: Lov om etnisk ligestilling, hvorefter ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling p.g.a. race eller etnisk oprindelse. Lov om nurbeskyttelse, hvorefter det er forbudt reklamere i åbent land. Lov om forbud mod tobaksreklamer. IV DEFINITION PÅ SPONSERING OG REKLAMERING Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune definerer sponsering og reklamering således, idet grænserne dog i praksis er lidt flydende: Reklamering er når Stevns Kommune mod betaling reklamerer for et givent produkt eller ydelse. Det kan for eksempel være i form af: Reklamer på biler Reklamer på bygninger 3

4 Reklamer i institutioner, idrætshaller m.v. Sponsering er når der direkte eller indirekte er tale om støtte fra erhvervslivet i form af merialer, penge eller andet. Det kan for eksempel være i form af: Undervisningsmerialer, legetøj eller andre merialer Økonomisk støtte til et arrangement Serviceydelser (underholdning, undervisning m.v.) Der er ikke tale om sponsering når der er tale om midler/støtte fra offentlige kasser, eller områder der er reguleret ved lov/cirkulærer. Det kan for eksempel være i form af: EU-midler SUM-midler Støtte fra humanitære organisioner Støtte fra prive fonde og stiftelser V FORMÅL MED RETNINGSLINIER PÅ OMRÅDET Formålet med nærværende politik og retningslinier er sikre alle både anste, brugere og bestyrelser - er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til reklamering og sponsering. der er en generel viden om, hvordan der skal ageres i forhold til reklamering og sponsering, herunder hvilke moralske og etiske hensyn der skal tages. VI POLITISK MÅLSÆTNING Det er Kommunalbestyrelsen målsætning de kommunale bevillinger er tilstrækkelige i forhold til lovgivningen og de vedtagne målsætninger på de respektive områder. retningslinierne vedr. reklamering og sponsering kan give nogle muligheder, som ligger udover det, de normale driftsmidler vil kunne dække. skabe og sikre bevidsthed om det moralske ansvar, der er i forbindelse med modtagelse af sponsorstøtte. reklamering og sponsering altid skal være etisk i overensstemmelse med Stevns Kommunes og den modtagende institutions målsætning. 4

5 der aldrig må skabes et afhængighedsforhold mellem det firma der reklameres for eller det firma der sponsorering støtter en institution eller et arrangement. VII RETNINGSLINIER 1) Reklameplads skal sælges til markedspris Da kommunen har en generel pligt til handle økonomisk forsvarligt, skal den til enhver tid gældende indkøbspolitiks principper anvendes ved salg af reklameplads. I forhold til salg af reklameplads, vil det dog ikke være relevant indhente flere tilbud. Kommunen skal derfor på andre måder bestræbe sig på finde markedsprisen. Dette kan f.eks. ske ved f.eks. konsultere et reklamefirma eller foretage prisundersøgelser af prisniveau for andre tilsvarende reklameydelser. Kravet om markedspris skal sikre, kommunen ikke via reklamen giver indirekte støtte til erhvervsdrivende. Kravet om markedspris gælder ikke, hvis der i særlovgivningen er beskrevet hvilken pris kommunen skal tage, f.eks. ved trafikselskabsloven og lov om offentlig vej 102, hvor det særligt er reguleret til hvilken pris reklamen skal sælges. Kommunen kan godt modtage fast ejendom eller løsøre som gave (vederlagsfrit) mod disse anvendes til brug for reklamering for andre. Ydelse (gaven) og modydelse (reklameværdien) skal dog have et passende rimeligt forhold til hinanden. 2) Reklamers placering Stevns Kommune ønsker gøre brug af nogle af de nye muligheder i reklameloven, når nærværende politik og retningslinier følges og når kommunens egen skiltning ikke forsvinder i reklamerne. Konkret betyder det, der er mulighed for: Opsætning af reklamer på kommunens løsøre, som f.eks. bilerne i hjemmeplejen, og biler i institutioner m.v. Opsætning af reklamer på busskure (når vejlovens 102 overholdes) Brug af sponsorer, når der ikke opstår et afhængighedsforhold Det betyder også, der ikke er mulighed for: Opsætning af reklamer på kommunens faste ejendomme (hverken ude eller inde). Salg af reklamer på kommunens hjemmeside Anvendelse af anstes beklædning til reklamering Reklamering i hallerne kan ske efter de hidtil kendte retningslinier og procedurer. 5

6 3) Reklamers indhold Det er et grundvilkår for kommunen, den bør agere neutralt og sagligt i sin opgavevaretagelse. Stevns Kommune vil derfor ikke reklamere for følgende og tilsvarende organisioner: Arbejdsgiverorganisioner Fagforeninger Religiøse bevægelser Politiske partier og bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandider Stevns Kommune vil ikke reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan medvirke til en usund livsstil. Det kan f.eks. være: Alkohol og tobak Sukkerholdige læskedrikke og slik Stevns Kommune vil ikke acceptere reklamer med et sprogbrug eller signaler, som kan virke stødende herunder seksuelt betonede reklamer. 4) Retningslinier for modtagelse af sponsorstøtte Der skal altid ske en grundig og kritisk forholden til det meriale eller den aftale der indgås, herunder en vurdering af den eventuelle skjulte reklameværdi, der kan være forbundet med aftalen. Der bør være særlig opmærksomhed omkring markedsføring, der retter sig mod børn og unge, fordi børn og unge er nemt påvirkelige og mangler erfaring og kritisk sans. Markedsføring i form af ophængning af plaker, brug af reklamestreamere, fremlæggelse af brochurer eller uddeling af vareprøver og smagsprøver er tilladt, men må kun finde sted, hvis der er indhentet tilladelse fra brugere/bestyrelse. Undervisningsmeriale, legetøj og andre sponsorerede merialer til børn og unge bør i mindst muligt omfang anvende/påføres sponsors navn, logo, varemærke, figurer og lignende. Tilsvarende bør navn, logo, varemærke m.v. nævnes og anvendes mindst muligt i forbindelse med undervisning og andre aktiviteter som lege, konkurrencer og lignende. Forældrene skal ikke give skriftligt samtykke til deltagelse i virksomhedsbesøg, som er led i den normale undervisning. 6

7 Merialer, undervisning eller andre aktiviteter bør ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til brugerne om købe eller anvende sponsors eller andres produkter eller tjenesteydelser. Udtalelser i undervisningsmeriale, i undervisning eller i andre aktiviteter, der kan fortolkes som, varer og tjenesteydelser fra visse erhvervsdrivende er bedre eller dårligere, bør undgås. Lærernes/pædagogernes og skolens/institutionens prestige må ikke bruges på en sådan måde, barnet, den unge eller forældrene kan få det indtryk, barnet/den unge bliver upopulær, mobbet eller på anden måde stillet i en anden situion end andre, hvis man ikke køber eller anvender sponsors produkt eller tjenesteydelse. Børnene, de unge, lærerne og pædagogerne bør have frihed til forholde sig kritisk til sponsor og dennes produkter. Nærværende politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune, skal også gøres gældende, når der sker en outsourcing af borgerrelerede opgaver. Udover ovenstående retningslinier henvises til Forbrugerombudsmandens vejledning fra Børn, unge og markedsføring. 5) Kontraktvilkår Kommunens reklamepolitik skal generelt afspejles i kontraktvilkårene, det være sig vilkårene for sponsering, reklamering, reklamernes indhold m.v. Til formålet udarbejdes en standardkontrakt, som altid skal anvendes. Kommunens struktur som en politisk organision kan gøre det nødvendigt kunne ændre omfang og indhold af reklamer på en rimelig smidig måde. Reklamekontrakter tegnes for max. en periode af 3 år, men kan af kommunen opsiges med 6 måneders varsel. Der beregnes en kompension i forhold til en eventuel forkortet kontraktperiode. 6) Kompetence Kompetencen til godkende salg af reklamer placeres hos den enkelte institutionsleder. Tvivlspørgsmål forelægges afdelingschefen, som evt. kan forelægge spørgsmålet for Direktionen. 7) Brugerindflydelse Medinddragelse af brugere og brugerbestyrelser er et centralt element i forbindelse med sponsering og brug af reklamer, og det forudsættes, institutionslederen altid har accept fra brugerne inden aftaler indgås. 8) Reklame- eller sponsorindtægten 7

8 Reklameindtægten tilfalder den enkelte afdeling/institution. Den enkelte institution skal kunne fremlægge et særskilt regnskab for udgifter og indtægter vedr. reklamering og sponsering. 9) Praksis Det er den enkelte institutionsleder, som har ansvar for og forestår det praktiske omkring en evt. reklamering/sponsering, idet Stevns Kommunes indkøbsafdeling i forvejen har indgået en freelanceaftale med et reklamebureau, som skal benyttes ved løsning af opgaven. 8

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere