REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING"

Transkript

1 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, VIA Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen København den 26. oktober F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen, 3F Afbud: Peter Kobjevsky, DMT Johnny Wichmann, DMT REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 20. oktober 2015 kl Hos CPH West Vejlebrovej, 45, 2635 Ishøj DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. EUX PÅ BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKERUDDANNELSEN 4. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvenser B. Udbudsrunden 2017 C. Praktikpladsstatistik D. Den praktikfremmende indsats på skolerne E. Opfølgning på censorkonference 1. juni 5. AMU A. Status på AMU udbuddet 6. Nyt fra LUU og praktikcentrene 7. Handlingsplan Udvalgets principielle beslutninger Næste møde 10. Evt. Side 1 af 9

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 2. juni 2015 kan findes her A. Godkendelse af referat Godkendes. Der er følgende opfølgningspunkter fra sidste referat: Mulighed for EUX Det blev på sidste udvalgsmøde besluttet, at afklare muligheder for EUX yderligere, herunder vurdere evt. modeller og sondere efterspørgslen. Behandles under punkt 3. Opfølgning på censorkonference Det blev på sidste udvalgsmøde besluttet at iværksætte en række tiltag på baggrund af drøftelser på censorkonferencen. Behandles under punkt 5.E B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Godkendes. 2. Meddelelser (orienteringspunkt) 2. Meddelelser (orienteringspunkt) A. Formandskabet Noterer sig, at der er desværre stadig er for mange fejl i formalia i de uddannelsesaftaler som visiteres af skolerne. Formandskabet vil på mødet orientere om korrekt overenskomst i uddannelsesaftalen. Orienteringen udspringer af sag på Aarhus Teater. A. Formandskabet Formandskabet oplever, at der er for mange elevsager i forhold til uddannelsens størrelse. Beklædningsoverenskomsten er den som har flest elevsager på hele 3F s område. Det er vigtigt, at skolerne orienterer virksomheden om gældende overenskomst, herunder, hvornår en elev betragtes som værende voksenelev med tilhørende voksenlærlingeløn. Sekretariatet vil e- maile overenskomsten til skolerne, så de har det fornødne grundlag at informere virksomhederne ud fra. Formandskabet opfordrer skolerne til at fremsende overenskomsten til virksomhederne, når disse tegner uddannelsesaftale. Såfremt nogle virksomheder finder det svært at læse overenskomsten, kan de opfordres til at melde problemområder ind til organisationerne. Disse indmeldinger kan så tages op til overenskomstforhandlingerne i Formandskabet oplyser, at det nu er fuldstændigt afklaret, at alle praktiksteder med undtagelse af det Kongelige Teater skal følge tekstil og beklædningsoverenskomsten/skrædderoverenskomsten når de har elever i praktik B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer EUC Syd Oplever, at reformen giver en skævvridning i skolens Side 2 af 9

3 årshjul, Skolen forventer, at der fremadrettet vil være et relativt stort optag af helt unge i august og et mindre optag af lidt ældre uddannelsessøgende i januar. Dette vil give et mere uens forbrug af undervisningstimer med mere travlhed i efteråret og mindre travlhed i foråret. Skolen oplever, at der er stort fokus på erhvervsuddannelser i lokalområdet, og det giver god aktivitet på skolen. CPH West Har udarbejdet det nye GF1 og oplever, at det er en succes for så vidt, at eleverne ikke falder fra. Oplever at reformen har givet nye elever til skolen. Der er flere helt unge, som skal trænes i en erhvervsfaglig kultur, mere end tidligere. Mange af dem er stadig bærere af en folkeskolekultur, som de skal aflæres inden start på GF2. Skolen oplever, at der er mere forældrekontakt end tidligere, netop fordi relativt flere af de nye elever kommer direkte fra folkeskolen. Generelt ser skolen, at der er flere stærke elever end tidligere på de nye grundforløb. Skolen oplever, at det er en udfordring at få implementeret den større grad af undervisningsdifferentiering som reformen lægger op til som følge af flere uddannelser har fået EUX og/eller talentspor, og at eleverne skal undervises forskelligt, afhængig af deres alder og faglige baggrund. VIA Har udarbejdet markedsføringsmateriale for beklædningshåndværkeruddannelsen. Materialet består af en brochure, forskellige postkort og film. Materialet skal bruges til at gøre uddannelsen synlig på DM i Skills og andre uddannelsesmesser. Skolen vurderer, at det er nødvendigt at være opsøgende i forhold til fortsat at sikre den fornødne søgning til uddannelsen, da de unge i dag bliver mødt af mange uddannelsestilbud gennem kampagner mv. Skolen oplever det paradoks, at GF1 er blevet mere vellykket end GF2. Skolen har indkaldt til forældremøde vedr. optag på kvoten i Skolen mangler oplysning om kvoten for Sekretariatet undersøger, hvad status er og giver besked. Benedikte Maul Andersen Orienterer om finansloven, som indeholder besparelser på EUD og AMU området på 2 procent. Herudover lægges der i finansloven op til, at undervisningstaksterne på de AMU kurser, der ligger i fælleskataloget, reduceres og at deltagerbetalingen for disse kurser stiger tilsvarende. Side 3 af 9

4 C. Meddelelser fra sekretariatet Industriens Uddannelser har lanceret en ny portal, Portalen giver overblik over udbud af erhvervsuddannelser og giver voksne mulighed for at afklare deres muligheder for merit. C. Meddelelser fra sekretariatet Ministeriet har udgivet EUV-vejledning. Denne kan findes på ministeriets hjemmeside her 3. TEMA: EUX PÅ BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER-UDDANNELSEN (drøftelsespunkt) Sekretariatet har forhørt sig hos hhv. fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen og procesoperatør/plastmager for at høre, hvilke erfaringer de har med udbud af EUX. Resultatet fremgår af bilag 1 Det indstilles, at udvalget på baggrund af bilag 1 drøfter mulighederne for EUX på beklædningshåndværkeruddannelsen. 3. TEMA: EUX PÅ BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER- UDDANNELSEN (beslutningspunkt) Det noteres, at beklædningshåndværkeruddannelsen ikke har så mange store virksomheder, som alene kan stille med et EUX hold, og slet ikke på en årlig basis. Det bemærkes også, at ernæringsassistentuddannelsen er karakteriseret ved at have mange store, offentlige arbejdsgivere som f.eks. Odense Universitetshospital, der har den fornødne organisatoriske kapacitet til at uddannelse EUX elever. Det understreges, at EUX uddannelsen også øger kravene til arbejdsgivernes organisatoriske kapacitet. VIA ser en fordel i koblingen mellem STX og EUD via EUX. Gennem EUX kan der måske rekrutteres fagligt stærkere elever. Skolen oplever i dag, at der er stor succes med at lade HTX eleverne kombinere deres teori med praktiske beklædningshåndværkerkompetencer. Det er denne erfaring, der kunne bygges videre på i en evt. EUX model. CPH West ser, at EUX modellen er så krævende, at det også udfordrer virksomhederne. Det er vigtigt, at virksomheden faktisk formår at levere udfordringer på det højere teoretiske niveau som EUX eleverne befinder sig på. Det besluttes, at de tre skoler sammen udarbejder et notat, som beskriver mulighederne for EUX på beklædningshåndværkeruddannelsen set fra deres perspektiv. Notatet bør bl.a. indeholde beskrivelse af mulige elevmålgrupper for EUX modellen, mulige praktikpladser samt fordele og ulemper ved valg af EUX modellen for beklædningshåndværkeruddannelsen. VIA oplyser, at man gennemfører en aftagerundersøgelse i januar 2016 og vil tage spørgsmålene vedr. EUX med i denne undersøgelse. 4. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen 4. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen Side 4 af 9

5 A. Beskæftigelse og videreuddannelsesfrekvenser (beslutningspunkt) A. Beskæftigelse og videreuddannelsesfrekvenser (beslutningspunkt) Beskæftigelsesfrekvensen for beklædningshåndværkeruddannelsen er faldet markant, nemlig til 0,36. Samtidig er dagpengefrekvensen steget til 0,40 i de nyste opgørelser. Dette fremgår af årets udviklingsredegørelse, som er vedlagt i bilag 2. Sekretariatet har spurgt Styrelsen for It og Læring (STIL) omkring opgørelsesmetode. STIL har hjemsendt spørgsmålet til ATP, som laver de konkrete kørsler. ATP oplyser, at man i opgørelserne som noget nyt har frasorteret de elever, som efter endt erhvervsuddannelse påbegynder en ny. Det vil sige, at den nyeste statistik reelt kun viser beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvenser for vores trin 1 elever. Det er sekretariatets vurdering, at denne opgørelsespraksis giver et meget misvisende billede af beklædningshåndværkernes beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvenser. På baggrund af ovenstående indstilles det, at udvalget drøfter, hvilke spørgsmål udvalget har til fortolkning af ATP tallene. anmoder ministeriet om et møde, hvor udvalgets spørgsmål til ATP tallene drøftes med henblik på at få justeret fremtidig opgørelsespraksis mhp. at tallene bliver mere retvisende i forhold til den reelle udvikling i beskæftigelses og videreuddannelsesfrekvenserne for beklædningshåndværkeruddannelsen. drøfter muligheder for selv i højere grad og på en mere uddybende måde at overvåge de færdiguddannedes job- og videreuddannelsesveje mhp. at kvalificere ministeriets opgørelser og sikre at udvalget er proaktivt på denne dagsorden. Formanden oplyser om de kendte fejlkilder ved ATP tal. Det er 3F s erfaring, at der ofte er fejl i ATP tallene, fordi virksomhederne betaler forkert ind. Det kan have den fatale konsekvens, at ATP tallene systematisk underestimerer omfanget af fuldtidsbeskæftigelse. Et andet problem med ATP tallene er, at for timelønnede fraregnes ferie i den samlede ATP indberetning. Det betyder, at timelønnede systematisk får undervurderet deres antal af år med fuldtidsbeskæftigelse. Reelt skal en timelønnet arbejde op til 25 år for at få godskrevet 20 års fuldtidsbeskæftigelse. Denne problemstilling er kendt i arbejdsskadesagerne, hvor der stilles krav om et bestemt antal års fuldtidsbeskæftigelse ved udregning af arbejdsskade. Et andet problem er, at personer på SU ikke registreres i ATP systemet. I forhold til beklædningshåndværkeruddannelsen er der det konkrete problem, at hvis en elev dimitterer medio et år og derfor kun har arbejde i et ½ år, så vil vedkommendes arbejde aldrig kunne registreres som fuldtidsbeskæftigelse i ATP systemet, da dette kun definerer fuld beskæftigelse i ét år som fuldtidsbeskæftigelse. VIA oplyser, at skolen ikke kan genkende det meget negative billede som ministeriets seneste beskæftigelsesstatistik viser. Ifølge egne tal uddannede VIA i elever, hvoraf de 56 gik videre til trin 2. Der var kun fire elever, som stoppede efter trin 1 og skolen finder det bekymrende, hvis det er disse fire, som ministeriets beskæftigelsesstatistik er dannet ud fra. Skolens undersøgelse viser, at halvdelen af trin 2 eleverne i 2013 er fortsat på videreuddannelse, primært designteknolog. Skolen finder det ikke rimeligt, hvis skolen skal ansvarliggøres for, om dem som vælger at videreuddanne sig faktisk gennemfører eller ej. Som statistikken opgøres i dag, hvor der løbende justeres for frafald på elevens videreuddannelse, er det de facto erhvervsskolen som ansvarliggøres for elevens fortsatte uddannelsesvalg. Det finder VIA ikke rimeligt. Det besluttes, at de tre skoler hver især undersøger, hvad der er sket med de elever, som gik på årgang Resultaterne af disse undersøgelser sendes til sekretariatet hurtigst muligt og skal danne udgangspunkt for en drøftelse med ministeriet om måling af beskæftigelsesfrekvenser fremadrettet. Side 5 af 9

6 B. Udbudsrunden 2017 (drøftelsespunkt) B. Udbudsrunden 2017 (drøftelsespunkt) Udvalget har modtaget orienteringsbrev fra ministeriet vedr. udbudsrunden Brevet er vedlagt i bilag 3. Det fremgår af brevet, at skolerne skal ansøge om nyt udbud februar Og at det anbefales, at skolerne og de øvrige parter (regionsråd, lokale uddannelsesudvalg, faglige udvalg) har en tæt koordination omkring udbudsansøgningerne. Det indstilles, at udvalget på mødet drøfter holdninger og interesser i forhold til den kommende udbudsrunde. Samt drøfter mulige strategier i forhold til varetagelse af de identificerede interesser. VIA har nedsat en særlig arbejdsgruppe, som skal afklare, hvorvidt skolen kan være udbyder af både erhvervsuddannelse og praktikcenter, selvom de er professionsskole. VIA er blevet informeret om, at Aarhus Tech, som er en erhvervsskole, også søger om godkendelse til uddannelsen. VIA er meget bekymret for, om skolens status som professionsskole kan blokere for muligheden for at fortsætte som udbyder af beklædningshåndværkeruddannelsen. Det aftales, at VIA fremsender resultaterne af det aktuelle juridiske afklaringsarbejde til sekretariatet med henblik på, at sekretariatet trykprøver konklusionerne og vurderer, om der er behov for at holde et uformelt møde med ministeriet om problemstillingen. C. Praktikpladsstatistik (drøftelsespunkt) C. Praktikpladsstatistik (drøftelsespunkt) Den seneste statistik fra Ministeriets databank, der omfatter t.o.m juli 2015, viser følgende udvikling for beklædningshåndværkeruddannelsen: Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) VIA oplyser, at skolen ikke har haft praktikpladskonsulent siden starten af året grundet opsigelse. Der er nu ansat en ny praktikpladskonsulent, og skolen forventer at nå årets mål på 25 praktikaftaler. CPH West oplever, at det er meget svært at få virksomhederne til at tegne ordinære aftaler. Der tegnes mange delaftaler. Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Total Det noteres, at der i første halvår af 2015 kun er indgået 8 ordinære aftaler og i alt 14 aftaler, inklusiv restlæreraftaler. Dette er en meget beskeden udvikling, som kan give bekymring om hvorvidt det samlede antal aftaler i 2015 vil være faldende. Det indstilles, at udvalget drøfter udvikling i praktikaftaler i 2015 med særligt fokus på, hvorvidt der kan forventes et fald i antallet af aftaler i 2015 og i givet fald hvorfor. D. Praktikpladsfremmende aktiviteter på skolerne (orienteringspunkt) D. Praktikpladsfremmende aktiviteter på skolerne (orienteringspunkt) VIA Side 6 af 9

7 De tre skoler vil på mødet give en mundtlig redegørelse omkring deres praktikpladsopsøgende arbejde. Oversigt over status på de sidste to møder er vedlagt i bilag 4. Har ansat ny praktikpladskonsulent, som der er knyttet store forventninger til. Det er planen, at den nye praktikpladskonsulent særligt skal fokusere på SMV er, da disse har været forsømt i en periode. CPH West Oplever, at områdets praktikpladskonsulent arbejder hårdt for sagen. Der foretages jævnligt besøg hos alle relevante virksomheder. Praktikpladskonsulenten har netop fået tildelt mere tid til at være på landevejen, hvilket forventes at give flere praktikaftaler. EUC Syd Forventer, at lærerne primært kan tage ud i foråret, hvor der efter reformen forventes mindre undervisningsaktivitet. Grundet skævt optag er der meget lidt kapacitet til, at faglærerne kan besøge potentielle praktikvirksomheder i efteråret. E. Opfølgning på censorkonferencen (beslutningspunkt) E. Opfølgning på censorkonferencen (beslutningspunkt) Det blev på sidste møde besluttet, at følgende ting skulle iværksættes på baggrund af censorkonferencen: Udvalget godkender det i bilag 5 vedlagte udkast til censorvejledning. Det besluttes, at sekretariatet på baggrund af inputtene fra censorkonferencen laver et ark med roller og ansvar for hhv. censorer, skole og sekretariat. Arket skal bruges til at sikre kvalitet i kommunikationen mellem de tre aktører fremadrettet. Udarbejdelse af mere tydelige opgavebeskrivelser og bedømmelseskriterier Distribution af skrædderlaugets undersøgelse til faglærerne, således at undervisningen kan tilrettes bedre i retning af branchens behov Ordbog som oversætter forskellige begreber fra de forskellige brancher, så termologien ensrettes Styrkelse af kommunikationsveje mellem sekretariatet og hhv. skoler og censorer Opdatering af censorvejledning på baggrund af workshop resultater Formandskabet oplyser, at der er afsat penge til censorkonference i Sekretariatet vil sammen med de deltagende skoler give status på disse opfølgningspunkter på mødet. Opdateret censorvejledning vedlagt i bilag 5 Det indstilles, at udvalget godkender den i bilag 5 vedlagte udkast til opdateret censorvejledning. Formandskabet oplyser, at der vil blive afholdt en cen- Side 7 af 9

8 sorkonference i AMU 5. AMU A. Status på AMU udbuddet (drøftelsespunkt) A. Status på AMU udbuddet (drøftelsespunkt) Der er pt. ikke tilgængelig AMU statistik for Sekretariatet vil, hvis muligt medbringe nyeste statistik til mødet. På mødet vil de tre skoler redegøre for den aktuelle status på AMU udbuddet. Det indstilles, at udvalget på baggrund af skolernes status og evt. statistikmateriale drøfter de fremtidige perspektiver- og udviklingsmuligheder i AMU udbuddet. Sekretariatet oplyser, at den specialkørsel, som ministeriet har fremsendt til sekretariatet primo oktober 2016 viser en fremgang inden for beklædningsområdet fra 1. halvår 2014 til Det er dog ikke muligt ud fra de tilsendte tal at søge information om, hvilke specifikke AMU-kurser, der er ansvarlige for stigningen i aktiviteten. 6. Nyt fra LUU og praktikcentrene (orienteringspunkt) 6. Nyt fra LUU og praktikcentrene (orienteringspunkt) Udvalgsmedlem Aage K. Feddersen vil give en mundtlig redegørelse på mødet. 7. Handlingsplan 2015 (drøftelsespunkt) Udvalgets handlingsplan for 2015 er vedlagt i bilag 6. Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke indsatsområder man ønsker at fortsætte eller igangsætte i 2016 Aage oplyser, at han ikke har kunnet deltage på de seneste LUU møder hos EUC Syd og CPH West. Føler sig dog godt orienteret, særligt om praktikpladssituationen på de enkelte skoler. 7. Handlingsplan 2015 (drøftelsespunkt) Udvalget ønsker, at følgende indsatsområder indgår i handlingsplanen for 2016: Varetagelse af interesser i forbindelse med udbudsrunde 2017 Gennemførelse og opfølgning på censorkonference 2016 Beslutning vedr. EUX på uddannelsen Drøftelse af beskæftigelsesfrekvenser med ministeriet 8. Udvalgets principielle beslutninger (orienteringspunkt) 8. Udvalgets principielle beslutninger (orienteringspunkt) Der er ikke nye principielle beslutninger siden sidste møde, derfor henvises der til bilag 7 i mødematerialet fra 15. januar Næste møde (orienteringspunkt) 9. Næste møde (orienteringspunkt) Næste møde er den 4. februar i forbindelse med DM i Skills i Fredericia. Det er aftalt med EUC Syd at faglærerkonferencen flyttes til den 3. februar for at det kan ligge i forlængelse af udvalgsmøde. Det besluttes, at censorkonference afholdes den 10. maj 2016 og efterfølgende FU møde 11. maj. Mødet den 20. oktober 2016 ligger i efterårsferien. Der- Side 8 af 9

9 Der afholdes censorkonference den 24. maj i Odense hos 3F industri. for ændres mødedatoen til tirsdag den 25. oktober. Sekretariatet opdaterer mødekalender og laver indkaldelser i outlook. Mødekalender for 2016 er vedlagt i bilag Evt. 10. Evt. Jette Rosendal Sørensen oplyser, at VIA har lavet udkast til ordbog for det industrielle område af beklædningshåndværkeruddannelsen. Denne runddeles på mødet. Der udestår at lave en ordbog for det håndværksbaserede område af beklædningshåndværkeruddannelsen. Johnny Wichmann er ansvarlig for dette. Evt. kommentarer til det runddelte fra VIA bedes sendt direkte til Jette Rosendal. Karen Jespersen oplyser, at det er planen, at faglærerkonferencen den 3. februar fokuserer særligt på effekterne af reformen på den konkrete udfoldning af valg af kvoteelever, beklædningshåndværkeruddannelsens faglige mål i GF2, herunder arbejdet med pels, grundforløbsprøverne fremadrettet samt samarbejdet med andre skoler og faglige udvalg. Side 9 af 9

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 4. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 18. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Connie Sørensen. Afbud:

Connie Sørensen. Afbud: København den 17. maj 2013 DMT-repræsentanter: Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann Tilforordnede: Karen Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Opgørelse over resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2014-2015

Opgørelse over resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2014-2015 Opgørelse over resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2014-2015 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det

Læs mere

Notat som opfølgning på aftalekredsmøde den 8. december 2015

Notat som opfølgning på aftalekredsmøde den 8. december 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Notat som opfølgning på aftalekredsmøde den 8. december 2015 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Punkt 1, bilag 1. Dato: Onsdag den 14. maj 2014 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat

Punkt 1, bilag 1. Dato: Onsdag den 14. maj 2014 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat Punkt 1, bilag 1 Udvalg: PASS Dato: Onsdag den 14. maj 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Telf. nr. 4373 5861 Fax. nr. 4373 1269 Kontortid kl. 8.00-15.30 fredag 8.00-15.00 Skolebestyrelsesmøde Ishøj. Den. 21. august 2015 Dato: Torsdag

Læs mere

EASY-A og Elevplan efter Reformen

EASY-A og Elevplan efter Reformen EASY-A og Elevplan efter Reformen Elevplankonference 2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad kan vi se i reformen? 1. Nye optagelseskrav 2. Mange veje gennem uddannelsen 3.

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Stil krav til din udvikling - og få mere ud af samtalen med din leder Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Sæt udviklingssamtalen og udviklingsplanen på dagsordenen Når medarbejderen

Læs mere

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionsskolen k-u-b-a 2015. Elevernes beskæftigelse 4. mdr. efter ophold på skolen Andet 2% Ved ikke 6% Grundskole 3% Gymasiel

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Onsdag 16. marts 2016 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Onsdag 16. marts 2016 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Onsdag 16. marts 2016 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Ulla Seerup (US) - HORESTA Ammy Vestersten (AV)

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Vinni Nørgaard. Peter Kobjevsky

Vinni Nørgaard. Peter Kobjevsky DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Tilforordnede: Jacob Bay Fuhr (for Karen Jespersen), EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt N O T A T Til medlemmerne af Folketingets Uddannelsesudvalg Tirsdag den 24. november 2009 er der åbent samråd i uddannelsesudvalget om direkte

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Arrangør Taletid Møde i Globaliseringsrådet. 95 pct. målsætningen for ungdomsuddannelse status og perspektiver Statsministeriet 8-10 minutter med efterfølgende

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole HERNINGSHOLM IT-CENTER [FIRMAADRESSE] Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole KVALITETSARBEJDET EN DEL AF SKOLENS HVERDAG Kvalitetsarbejdet er en

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2013.

Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2013. Punkt 6. Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2013. 2014-19191. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2013. Sagsbeskrivelse

Læs mere

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg 5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste På nogle skoler er eleverne næsten garanteret en praktikplads i en virksomhed, mens sandsynligheden

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Folkeskolens rekrutteringsproblemer. Opsamling af ny og eksisterende viden

Folkeskolens rekrutteringsproblemer. Opsamling af ny og eksisterende viden Folkeskolens rekrutteringsproblemer Opsamling af ny og eksisterende viden Folkeskolens rekrutteringsproblemer skal løses Forskningen viser, at dygtige lærere er den væsentligste enkeltfaktor til at sikre

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 16-03-2015 Sted: Afd. i Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 16-03-2015 Sted: Afd. i Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagere Helle G. Lauridsen, Sabine Thiesen, Finn Møller Petersen, Jan Kleemann, Michael Hecky, Dieter Jessen, 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d.

Læs mere

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK Fra d. 15. januar 2010 er ansættelseskravene til lærere på AMU og

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

- Opgave vedr. efter- og videreuddannelse (jf. oplæg ved Margrethe Børsting til det fælles uddannelsesudvalgsmøde). Se bilag.

- Opgave vedr. efter- og videreuddannelse (jf. oplæg ved Margrethe Børsting til det fælles uddannelsesudvalgsmøde). Se bilag. Mødedato 16.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Birthe Spangsmose Annette Viberg Tina Kusk Tina Schack Boldt Lotte Møller Larsen Thomas

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Kom godt fra start som ny leder Introduktion til ledelse er for dig, der gerne vil træne ledelse på ufarlig grund samtidig med, at du får svar på nogle af de grundlæggende spørgsmål,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg 16. november 2015

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg 16. november 2015 Uddannelsesansvarlig Joan Sindberg, Favrskov Kommune Jette Ohlsen, FOA Uddannelsesansvarlig Lilian Gade Abrahamsen, Region Midtjylland Uddannelsesansvarlig Liselotte Brahe, AUH, Region Midtjylland Afdelingsleder

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for Bredballe Privatskole

Undervisningsmiljøundersøgelse for Bredballe Privatskole Undervisningsmiljøundersøgelse for Bredballe Privatskole Vi har i april måned 2016 gennemført Undervisningsministeriets Trivsel- og undervisningsmiljøundersøgelse www.nationaltrivsel.dk på samtlige klassetrin.

Læs mere

Fokus på elevernes uddannelse indenfor detail & kontor. Overgang fra grundforløb til hovedforløb og skolepraktik

Fokus på elevernes uddannelse indenfor detail & kontor. Overgang fra grundforløb til hovedforløb og skolepraktik Fagcenter Djursland Handlingsplan 2016 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10-12-2015. Referat. Tidspunkt: 10-12-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg

Bestyrelsesmøde den 10-12-2015. Referat. Tidspunkt: 10-12-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Referat Tidspunkt: 10-12-2015 Kl. 15.00 18.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Lokale: Mødelokale 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af 17-09-2015 og 27.10-2015 2.

Læs mere

Helhedsevaluering ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

Helhedsevaluering ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Helhedsevaluering ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Formål med dokumentet. Dette beskriver, hvornår der skal indkaldes og afholdes en helhedsevaluering

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 30. jan. 2013 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 3 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, Jens Christian Sørensen, Hans Sørensen, Gitte Bodholdt, Jeanette

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2016 Side 2 af 8 Indhold Ændringer siden sidste år... 3 PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke

Læs mere

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse Den 4. marts 2010 Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse I har ønsket en vurdering af mulighederne for at anvende uddannelsesklausuler som sociale klausuler i forbindelse med offentlige

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 lærlinge finder første job i den virksomhed, hvor de stod i lære. Ser man 9 måneder efter endt uddannelse, så er 64 procent stadig

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst 1b. Evaluering af HBM 24.-25. september 2014 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan: Afrapportering 2014 + Pejlemærker 2016 2.2 Hovedbestyrelseskonference 2015 2.3 Konfliktunderstøttelse

Læs mere

REFERAT D. 6. MAJ 2014

REFERAT D. 6. MAJ 2014 REFERAT D. 6. MAJ 2014 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere