RAPPORT OM FORENKLING, SYSTEMMODERNISERING OG ENHEDSORGANISERING AF DEN OFFENTLIGE RESTANCEINDDRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM FORENKLING, SYSTEMMODERNISERING OG ENHEDSORGANISERING AF DEN OFFENTLIGE RESTANCEINDDRIVELSE"

Transkript

1 RAPPORT OM FORENKLING, SYSTEMMODERNISERING OG ENHEDSORGANISERING AF DEN OFFENTLIGE RESTANCEINDDRIVELSE Finansministeriet Skatteministeriet Justitsministeriet Marts

2 Indholdsfortegnelse Restanceinddrivelse 1 FORMÅL OG OMFANG AF RESTANCEINDDRIVELSE Forskellige typer af restanceinddrivelse og involverede myndigheder Definition og afgrænsning af analysen Det overordnede ressourceforbrug ORGANISERING I DAG MYNDIGHEDER INVOLVERET PROCESSER OG AKTIVITETER VED RESTANCEINDDRIVELSE DE ENKELTE PROCESSERS RESSOURCEANDEL SAMMENLIGNELIGHED BESKRIVELSE AF DEN KOMMUNALE INDDRIVELSESPROCES Kommunale ressourcer og bæredygtighed GENGANGERE PÅ TVÆRS AF MYNDIGHEDER IT-UNDERSTØTTELSE I DAG ERFARINGER FRA SVERIGE OG ANDRE NORDISKE LANDE ORGANISERING I SVERIGE...30 Overdragelse af krav til Kronofogeden...31 Systemunderstøttelse REGLER FREMTIDIG ORGANISERING SKATTE- OG AFGIFTSRESTANCEMASSEN I DANMARK OG SVERIGE ØKONOMISKE RAMMER DE SAMLEDE UDGIFTER Uddybende om opgørelse af de kommunale udgifter FORDELING AF UDGIFTER PÅ HOVED- OG DELPROCESSER STATSLIGE RESTANCER PRODUKTIVITET I DEN STATSLIGE RESTANCEINDDRIVELSE Statslig produktivitet...41 Sammenlignede udgifter EFFEKTIVITET I RESTANCEINDDRIVELSE...43 Sammenhæng til produktivitet...45 Forskelle i restancetyper...46 Det gennemsnitlige restancebeløb...46 Alderen på restancer ved modtagelse PRODUKTION OG EFFEKT I DEN KOMMUNALE INDDRIVELSE Måling af produktivitet og effektivitet Forklaring af forskelle i effektivitet og produktivitet FINANSIERING AF RESTANCEINDDRIVELSE FREMTIDIG ORGANISERING AF RESTANCEOPGAVEN MULIGE ORGANISERINGSFORMER Forudsætninger for valg af scenarium PRIORITERING AF OMRÅDET KERNEOPGAVE I NY ORGANISATION STYRINGSMULIGHEDER OG PRIORITERING AF RESTANCEARBEJDET ADMINISTRATIVE LETTELSER OG BORGERNÆRHED I DE TO MODELLER

3 6.5 RELATION TIL SKATTESTRUKTUR ADMINISTRATIVE BESPARELSER BEST PRACTICE FOR ENHEDSOMKOSTNINGER Forudsætninger for anvendelse af best practice priser Beregning af produktivitetsgevinst ANTAL RESTANCEINDDRIVELSER REDUKTION AF DOBBELTARBEJDE KOMBINERET BESPARELSE: VOLUMEN- OG ENHEDSPRISREDUKTION PRODUKTIVITETSFORBEDRING KOMMUNAL RESTANCEINDDRIVELSE Forbedret produktivitet DEA-analyser SYSTEMBESPARELSER...65 Organisatoriske udfordringer vedr. scenarium 1 og BESPARELSER FOR FORSKELLIGE MODELLER Forskel mellem delt løsning og fælles løsning Faktorer af betydning ved valg af model ANVENDELSE AF PRIVAT LEVERANDØR INDFASNING AF NY ORGANISERING ENHEDSORGANISERING: FINANSIERING, OPGAVEDELING OG REGELFORENKLING ANSVAR OG OPGAVEDELING VEDR. LOVGRUNDLAG MV Fordringshaveransvar Incitamenter til overdragelse Konkret opgavedeling Tilbageføring af betaling og anden kontakt med kreditormyndighed FINANSIERING Skattestop OVERTAGELSE AF KOMMUNALE OPGAVER REGELFORENKLING ET GENERELT BEHOV FORENKLING AF ORGANISERINGEN...82 Lønindeholdelse - DFLS...82 Modregning - CFR...83 RKI...83 Klager - klageinstans...83 BILAG

4 Restanceinddrivelse ToldSkat, Skatteministeriet, Rigspolitiet, Justitsministeriet, Økonomistyrelsen og Finansministeriet har i perioden fra oktober 2003 til februar 2004 udarbejdet nærværende analyse af muligheder for fælles organisering af restanceinddrivelsen. Formålet med analysen er at afdække forbedringsmuligheder ved at organisere restanceinddrivelsen i en fælles organisation med et enklere regelgrundlag og en fælles systemunderstøttelse. Kommissorium for analysen Analysen er gennemført på grundlag af nedenstående kommissorium, som er forelagt Regeringens Økonomiudvalg oktober 2003: Problem: I beretning om statens restanceinddrivelse fra 13. august i år påpeger Rigsrevisionen en række uhensigtsmæssigheder ved restanceinddrivelsen. Det nævnes bl.a., at regelgrundlaget er unødig kompliceret, den IT-mæssige understøttelse er utilstrækkelig, der er mange myndigheder involveret (ToldSkat, Politiet, Økonomistyrelsen (tidligere Finansstyrelsen) og kommunerne). Ydermere har en sammenligning med Sverige foretaget af Skatteministeriet vist, at Danmark har en væsentlig lavere effektivitet. Det er på den baggrund Skatteministeriets vurdering, at opnåelse af en tilsvarende effektivitet i Danmark som i Sverige vil kunne frigøre over 500 årsværk samt reducere restancemængden med mere end 500 mio. kr. Det vurderes, at Sverige har et enklere lovgrundlag, bedre systemunderstøttelse samt en enhedsorganisering. I Danmark er restanceinddrivelse spredt på ToldSkat, Inddrivelsesenheden under ToldSkat, Økonomistyrelsen (tidligere Finansstyrelsen), politiet og kommunerne. Der er ansat ca. 700 årsværk i staten og ca årsværk i kommunerne. Baggrund: I regi af ToldSkat er der allerede iværksat et analysearbejde med henblik på regelforenklinger. Arbejdet forventes at munde ud i en forenklet klagestruktur og delvist harmoniserede regler, men vil dog næppe isoleret set give mærkbare driftsbesparelser eller reduktion i restancemassen, da restanceinddrivelsen fortsat vil have en mindre optimal systemunderstøttelse samt være spredt på mange myndigheder. Udvalget forventes at rapportere i slutningen af Herudover besluttede regeringen i maj måned på baggrund af en budgetanalyse at påbegynde modernisering af ToldSkats person- og erhvervssystemer. Den nødvendige modernisering af debitor/restancesystemet blev dog holdt ude af beslutningen, da beslutning herom skulle afvente en budgetanalyse af betalingsforvaltningen i den offentlige sektor (KPMGundersøgelsen) samt Finansministeriets initiativ vedr. NemKonto, som nu er afsluttet. En effektivisering af den offentlige restanceinddrivelse vil kunne betyde, at dårlige betalere i højere grad end i dag vil komme til at svare sit til det offentlige. Restancemassen vil således kunne reduceres under forudsætning af, at inddrivelsesmidlerne ikke forringes og strukturændringer ikke fører til forringelse af inddrivelsen. Endvidere vil regeringens målsætninger om at omprioritere ressourcer fra administration til service kunne understøttes via en analyse af potentialet ved at samle driftsansvaret for restanceinddrivelsen. 4

5 Løsning: En effektivisering af inddrivelsesadministrationen og nedbringelse af restancemassen forudsætter analyse af de økonomiske konsekvenser af et enklere lovgrundlag, en systemmodernisering og enhedsorganisering af den offentlige restanceinddrivelse. De økonomiske konsekvenser beregnes under hensyntagen til de forskellige typer af restancer og restanter. Analyserne bør undersøge mulighederne for et partnerskab med en privat leverandør. Der vil på baggrund af analysen ske endelig budgettering på FFL05 af udgifter til modernisering af ToldSkats debitor/restancesystem. ToldSkat kan dog allerede nu igangsætte forberedelsen af et samlet udbud af moderniseringen af de erhvervsrettede systemer inkl. debitor/restancesystemet. Regelforenklingsarbejdet i Inddrivelsesudvalget er ikke påvirket af analysen, dog beregnes besparelser ved regelforenklinger fra udvalget. Inddrivelsesudvalget er således fortsat ansvarlig for regelforenklinger på restanceområdet. Procedure: Analysen udarbejdes af en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet (fmd.), Skatteministeriet, Justitsministeriet og færdiggøres primo 2004 med henblik på forelæggelse for regeringens Økonomiudvalg. Styregruppens sammensætning Arbejdet med analysen er blevet ledet af en styregruppe med følgende sammensætning: Kontorchef Niels Kleis Frederiksen, Finansministeriet (formand) Vicepolitimester Karen Christensen, Rigspolitiet Controller Karsten Bo Larsen, Justitsministeriet Vicedirektør Preben Kristiansen, ToldSkat Udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriet Vicedirektør Henrik Pinholt, Økonomistyrelsen Styregruppen har været bistået af en skrivegruppe bestående af: Kontorchef Jørgen Pedersen, ToldSkat Kontorchef Niels Ebbesen, ToldSkat Specialkonsulent Tor Christensen, Skatteministeriet Vicepolitimester Karen Christensen, Rigspolitiet Controller Karsten Bo Larsen, Justitsministeriet Chefkonsulent Gerda Bredvig, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Jeppe Juul-Andersen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Peter Thorninger, Finansministeriet Herudover har en række medarbejdere i ToldSkat, Økonomistyrelsen, Rigspolitiet og Finansministeriet bidraget til analysen. Finansministeriet har varetaget sekretariatsfunktionen. Sekretariatet har forestået sammenskrivningen af den samlede rapport. Der er i forbindelse med udarbejdelse af rapporten gennemført besøg ved de svenske inddrivelsesmyndigheder i Kronofogedmyndigheden i Stockholm. Endvidere er en række kommunale inddrivelseskontorer besøgt. 5

6 Der er udarbejdet to konsulentrapporter. Den ene analyse er udarbejdet af Gartner Consulting, og undersøger den eksisterende IT-systemunderstøttelse af restanceinddrivelse. Den anden rapport er udarbejdet af IBM, og analyserer mulighederne for at indgå et privat-offentlig partnerskab om restanceinddrivelsen. Sammenfatning Den offentlige restanceinddrivelse er delt på fem myndigheder. Politiet, Økonomistyrelsen, ToldSkat, Inddrivelsesenheden og kommunerne, jf. figur. Figur: Restancemyndigheder og opgaver ToldSkat Indriver Skatte- og afgiftsrestancer vedr. virksomheder Økonomistyrelsen Inddriver restancer på SU-området Inddrivelsesenheden Inddriver restancer for statsinst., bortset fra restancer vedr. Skatter og afgifter, SU-området samt politiets krav Kommunerne Inddriver restancer vedr. personskatter og arbejdsmarkedsbidrag for ToldSkat samt restancer vedr. egne fordringer, herunder også fordringer med statsrefusion Politiet Inddriver restancer vedr. bøder m.m. Driftsudgifter og tilgået restancemasse fremgår nedenfor. Samlet set blev omtrent mio. kr. af de ca mio. kr. inddrevet i 2002 svarende til, at omtrent 90 pct. af de opståede restancer inddrives. Udgifter til restanceinddrivelse og tilgang af restancer Myndighed Antal årsværk (stk.) Samlet udgift (mio. kr.) Årlig tilgang af restancemasse (mio. kr.) Told- og skatteområder , Inddrivelsesenheden i ToldSkat 48 28,8 300 Politikredse 61 26,0 384 Økonomistyrelsen 30 17,5 357 Fælleslønindeholdelse (ToldSkat) 24 15,0 (fælles funktion) Total for staten Kommunerne , Ialt Anm. Politiets ressourceforbrug er inkl. 10 årsværk i Fogedretten. Inddrivelsesenheden har ressourcetræk i fogedretten på 2 årsværk. 6

7 Problemer med den nuværende organisering Arbejdsgruppen har fundet en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende organisering med fem restancemyndigheder: Kommunernes inddrivelsesprocent er på 76% for de 5 mia. kr. statslige restancer. Den gennemsnitlige inddrivelsesprocent for de restancer staten selv inddriver er 91%. De to procentsatser er dog ikke fuldt ud sammenlignelige. Retssikkerheden er svækket pga. forskelligartet sagsbehandling. Ca. 1/3 af alle restanter (svarende til ca borgere og virksomheder) har restancer i to eller flere myndigheder, og oplever derfor forskellig restanceinddrivelse, som følge af forskelle i administrativ praksis, serviceniveau og inddrivelsesregler. Borgere og virksomheder er ikke i centrum. Et omfattende dobbeltarbejde, da ca restanter behandles af mere end en myndighed. Ressourcetabet estimeres til mere end 100 mio. kr. årligt eller ca. 10% af de samlede udgifter på ca. 1 mia. kr. årligt. Ingen myndighed har inddrivelse, som en kerneopgave, der definerer organisationens arbejde. Det giver en mindre fokuseret adfærd, som bl.a. kan aflæses i markante produktivitetsforskelle på opgaver, som er direkte sammenlignelige (fx lønindeholdelse, afdragsordninger, journalisering mv.). Den samlede offentlige restanceinddrivelse kan vanskeligt omprioriteres som følge af rammestyringen af de enkelte myndigheder og det kommunale totalbalanceprincip. I dag er det fx vanskeligt at prioritere inddrivelse af de statslige restancer (ca. 5 mia. kr.), som håndteres af kommunerne. Fremtidig organisering Der er analyseret to fremtidige modeller for restanceinddrivelse: en fælles model og en opdelt model for restanceinddrivelse. Begge modeller vil lede til en højere grad af enhedsorganisering af restanceinddrivelsen. I den fælles model inddrives alle offentlige myndigheders restancekrav af den samme myndighed. Der vil ske en reduktion af de nuværende 5 myndigheder (kommuner, Økonomistyrelsen, Politiet, Inddrivelsesenheden og ToldSkat) til én statslig myndighed. I en opdelt model forestår henholdsvis kommuner og staten restanceinddrivelsen, idet staten inddriver fra virksomheder. Kommunerne varetager derimod personinddrivelsen. Det fremtidige antal myndigheder er derfor 2. Den fælles model svarer til en udvidelse af den allerede eksisterende arbejdsdeling i staten, hvor Inddrivelsesenheden inddriver alle statslige krav på nær Økonomistyrelsens krav vedr. studielån, politiets krav samt skatte- og afgiftskrav, som inddrives af hhv. ToldSkat og kommunerne. En opdelt løsning vil betyde, at der skal ske en yderligere overdragelse af statslige krav vedr. borgere til de kommunale enheder samt ske en overdragelse af kommunale krav vedr. virksomheder til staten. Modellerne er vurderet i forhold til kriterierne i nedenstående tabel. Uanset den organisatoriske model har analysen vist, at der er behov for såvel regelforenkling samt en bedre systemunderstøttelse. Konkret anbefales, at der samtidig med en eventuel systemudvikling arbejdes videre med regelforenklingsmuligheder. Det optimale er, at der først laves regel- og praksisæn- 7

8 dring, så det nye inddrivelsessystem ikke skal tage højde for alle de nuværende regler, jf. bl.a. vejledning fra Den Digitale Taskforce om e- administrebareregler. Boks: Evaluering af fælles og delt løsning Fælles løsning Opdelt løsning Retssikkerhed og administrative lettelser I høj grad forbedret I nogen grad forbedret Provenuvirkning I nogen grad blive forbedret I nogen grad blive forbedret Kerneopgave i den fremtidige organisation I høj grad blive forbedret Forværres i kommuner, men forbedres Styringsmulighed af området Retssikkerhed og ensartethed Administrative besparelser I høj grad blive forbedret I høj grad blive forbedret I høj grad blive forbedret De enkelte kriterier i boksen gennemgås nedenfor. givetvis i staten I nogen grad blive forbedret I nogen grad blive forbedret I nogen grad blive forbedret Retssikkerhed og ensartethed Et mål er, at borgeren og virksomheden, som har ens forhold får den samme behandling af restancemyndigheden. Udgangspunktet er, at der ikke sker forskelsbehandling i restancearbejdet. Alle skyldige beløb skal betales til det offentlige. Det gælder både den statslige og kommunale administration, idet kommunerne fx ikke er overladt nogen autonomi til at foretage lokalpolitiske overvejelser mht. restanceinddrivelse. Brugerindflydelse er ikke et legitimt hensyn i restanceinddrivelsen. Det kommunale selvstyre er derfor begrænset. Uagtet det begrænsede skøn til de involverede myndigheder er der betydelige forskelle på de enkelte myndigheders administration. Det skyldes bl.a. forskelle i regler. Af fortrinsvis historiske årsager er der forskel på reglerne på inddrivelsesområdet vedr. rentesatser, frister, inddrivelsesmidler, dækningsrækkefølge mv. Der gælder således et sæt regler for skattekrav og et andet for kommunale krav. En begrænset del af regelforskellene kan begrundes med typen af krav. En undtagelse er dog fx afsoningsmuligheden på politiets område. Samlet set betyder de mange forskellige regler og myndigheder forskellig sagsbehandling, hvilket kan være uforståeligt for borgeren, som kontaktes af flere myndigheder. Der er stor sandsynlighed for, at restanten kontaktes af flere myndigheder, som tilmed har forskellig sagsbehandlingspraksis. Analysen har vist, at omtrent 1/3 af alle restanter har restancer i mere end én myndighed. I staten er det tilmed ca. hver anden restant, som også har restance i en anden myndighed. En samling af inddrivelsesopgaven i en fælles løsning vil i kombination med ændret lovgivning medvirke til en ensretning af administrationens praksis, ligesom borgeren kun vil blive kontaktet af én myndighed. Endvidere skal det analyseres om det vil være hensigtsmæssigt at samle fælles bestemmelser i en fælles Inddrivelseslov, som det bl.a. kendes fra Sverige. En af fordelene ved 8

9 en fælles inddrivelseslov vil formentlig være, at borgere og virksomheder lettere forstår deres retsstilling, end hvis de skal konsultere lovgivning fra forskellige ministerier. I den forbindelse skal det endvidere analyseres, om ansvaret for inddrivelseslovgivningen skal ligge hos den centrale inddrivelsesmyndighed. I modsætning til i Sverige, hvor Kronefogedmyndigheden inddriver alle krav, vil det i Danmark dog fortsat være fogedretterne, der inddriver private krav. Provenuvirkning af de forskellige modeller Der inddrives årligt et beløb, som svarer til 90 pct. af de årligt opbyggede restancer på ca. 27 mia. kr. En forøgelse af inddrivelsesprocenten med blot 1- procentpoint vil give en yderligere gevinst til statskassen på ca. 270 mio. kr. Det er vurderet, at en fælles løsning med den foreslåede bemanding sikrer en inddrivelsesprocent som i dag. Provenuet fra inddrivelse er derfor uændret. På sigt vil inddrivelsesprocenten sandsynligvis også kunne øges. På det kommunale område kan det således konstateres, at der er en direkte statistisk sammenhæng mellem den enkelte medarbejderes produktivitet og størrelsen af de inddrevne beløb. Jo flere sager, der håndteres, jo flere restancer inddrives. Formodningen er derfor, at en øget digitalisering af området i form af fx automatisk lønindeholdelse, modregning og administration af afdragsordninger vil give et samlet løft i inddrevne beløb. Fremtidig prioritering af området kerneopgave for myndigheden En fremtidig prioritering af området er ønskelig, da det vil give ledelsesmæssig fokus og dermed mulighed for forandring og innovation på området, som igen kan materialiseres i lavere driftsudgifter og bedre kvalitet. I dag er restanceinddrivelse kun en egentlig kerneopgave for Inddrivelsesenheden. For ToldSkat er restanceinddrivelse en naturlig del af opkrævningsarbejdet specielt for igangværende virksomheder, hvor der er opstillet måltal i ToldSkats resultatkontrakt og på Finansloven. Bortset fra Inddrivelsesenheden har ingen af myndighederne dog deres eksistensberettigelse knyttet til restanceinddrivelse. Det giver formentlig et mindre fokus på opgaven, end hvis det er kerneopgaven for organisationen. Det er vurderingen, at en delt statslig og kommunal løsning betyder mindre kommunalt fokus på opgaven. Årsagen er, at staten i dag får varetaget restanceinddrivelsen vedr. personskatter i kommunerne pga. primært den naturlige sammenhæng med personskatteligningen som er placeret i kommunerne. Flyttes personskatteligningentil staten, vil det være naturligt også at flytte restanceinddrivelsen. Personskatterne udgør omtrent 50 pct. af det kommunale ressourceforbrug på inddrivelsesområdet En halvering af den kommunale restanceindsats samtidig med etablering af større enheder, som følge af en kommunal reform, vil næppe give et tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus, da en række kommuner vil have omtrent 2 årsværk beskæftiget på opgaven. Det vil derfor ikke blive en kommunal kerneopgave. Styringsmuligheder I dag kan rammesystemet vanskeliggøre omprioriteringer mellem restanceindsatsen på tværs af de statslige myndigheder. Et øget behov for ressourcer i 9

10 ToldSkat og et mindre ressourcebehov i Økonomistyrelsen medfører sjældent reallokering af ressourcer fra Økonomistyrelsen til ToldSkat. Endnu sværere er det typisk at omprioritere mellem staten og kommunerne. I den eksisterende organisering er det således forholdsvis vanskeligt at omprioritere ressourcer og dermed styre det samlede restanceområde. Et opprioritering af et indsatsområde kan derfor medføre merudgifter. Administrative besparelser De beregnede administrative besparelser ved såvel enstrenget som flerstrenget restanceinddrivelse påvirker ikke produktionen. Provenuet fra inddrivelsesarbejdet er således som minimum konstant. De konkrete beregningsforudsætninger fremgår af de respektive afsnit og bilagene. Potentialet ved en fælles løsning er markant større end for en delt løsning, jf. tabel nedenfor. En stor del af besparelsen stammer fra en reduktion i det fremtidige volumen som følge af en reduktion i dobbeltarbejdet. I dag har mere end 30 pct. af alle restanter restancer i mere end en myndighed. Omtrent 10 pct. af det nuværende ressourceforbrug er knyttet til at samme restanter behandles flere steder (dobbeltarbejde). Ud af besparelsen nedenfor er derfor omtrent 100 mio. kr. knyttet alene til den nuværende organiserings manglende koordinering. Rigsrevisionen påpeger således også, at den manglende koordinering er et væsentligt problem i den nuværende organisering. En delt løsning vil i mindre grad reducere dobbeltarbejdet, da staten fortsat vil forestå inddrivelsen fra de personligt erhvervsdrivende, som udgør 60 pct. af virksomhederne. Foruden reduktionen i dobbeltarbejdet kan en fælles løsning bidrage til i højere grad at anvende best practice administrative principper, hvorved enhedspriserne kan reduceres betragtelig for en række processer. I dag er der markante udsving i enhedspriser for ellers fuldstændig sammenlignelige processer som fx lønindeholdelse. En del af forklaringen herpå er de administrative rutiner, som anvendes i de forskellige myndigheder. Økonomistyrelsen og Inddrivelsesenheden har således en mere e-administrebar og dermed digital sagsbehandlingsrutine end ToldSkat og kommunerne. Regelforenkling vil også give budgetforbedringer. På statens område er den umiddelbare forbedring ved ændrede regler for afbrydelse af forældelse, eftergivelse og henstand ca. 10 mio. kr. Budgetforbedringen i kommunerne ved mere simple regler er ikke indbudgetteret. De statslige myndigheder har en række processer i forbindelse med restanceinddrivelse, hvor enhedspriser ikke kan sammenlignes. Årsagen til dette er, at der ikke har været muligt at opgøre et volumenmål og/eller processen har karakter af specialopgaver, som kun løses af en myndighed. Eksempelvis forefindes afdragsordninger i igangværende virksomheder kun hos ToldSkat. Områderne er derfor friholdt fra en generel produktivitetsforbedring med udgangspunkt i sammenligning af enhedspriser. Trods manglende sammenlignelighed vil en fælles løsning kunne give visse budgetforbedringer. I Told- Skat udgør de friholdte områder omtrent 70 pct. For disse friholdte områder er der også estimeret en besparelse, om end mulighederne for produktivitetsforbedringer er vurderet af ToldSkat til at være mere begrænsede. 10

11 ToldSkat har i forbindelse med en tidligere analyse af behovet for systemmodernisering af skattesystemerne estimeret budgetforbedringen på restanceprocesserne. En begrænset del af besparelsen forudsætter en forenklet afregningsordning for virksomheders skatter og afgifter. Hovedforudsætningen for besparelsen er dog et nyt IT-system. Besparelserne i tabellen er alene på områder, som ikke er omfattet af andre produktivitetsforbedringer eller volumenreduktioner. Budgetforbedring ved fælles restanceinddrivelse og delt opgaveløsning (2003-priser) Mio. kr. Delt løsning Fælles restanceinddrivelse Volumen effekt stat 33,4 13,8 Enhedspris besparelse stat 48,5 56,5 Heraf regelforenklingsbesparelser 13,3 13,3 Friholdte områder 11,0 7,3 Besparelse i kommuner (minimumspotentiale) 317,5 282,9 Besparelse andre steder i ToldSkat 20,3 20,3 Besparelse driftsudgifter til systemunderstøttelse 13,0 13,0 Overheadbesparelse i kommuner 75,4 Samlet økonomi 519,2 393,8 Besparelsen i kommunerne hviler for det første på, at de interne støttefunktioner i kommunerne ikke skal direkte overføres til staten, da en ny enhed i vid udstrækning allerede vil have disse støttefunktioner. Derfor overføres 40% af den nuværende udgift til støttefunktioner til en ny statslig inddrivelsesenhed. Det gælder dog kun en fælles løsning, da funktionerne fortsat er relevante, hvis kommunerne skal opretholde restanceinddrivelse. De enkelte restancemedarbejderes træk på støttefunktioner i kommunerne kan ikke opgøres præcist. Der er derfor taget udgangspunkt i, at støttefunktioner udgør 20% af ressourceforbruge, hvilket er identisk med den anvendte procentsats ved overdragelse af ejendomsvurderingsopgaven og sekretariatsbetjeningen af skatteankenævnene til staten. Den kommunale budgetforbedring er beregnet med udgangspunkt i en inputoutputanalyse, hvor produktivitetsforbedringen er kalkuleret. Endvidere er forudsat en reduktion på 10pct-point i restancevolumen, som følge af en fællesløsning, hvor dobbeltarbejde undgås. Endvidere opereres med en tilsvarende gevinst knyttet til en øget digitalisering via en bedre systemunderstøttelse. Alt i alt er besparelsen i kommunerne derfor 50% ved en fælles løsning. Dobbeltarbejdet kan dog ikke elimineres i en delt løsning, da der fortsat vil være et forholdsvis stort overlap mellem stat og kommune vedrørende først og fremmest skatte- og afgiftsrestancer for personligt drevne virksomheder. Udfra et forsigtighedsprincip er der ikke indregnet nogen gevinst ved regelforenkling vedr. inddrivelse af de kommunale krav. 11

12 IT-understøttelse En væsentlig forudsætning for ovenstående besparelser er en fælles systemunderstøttelse. Gartner Group har vurderet, at ingen af de eksisterende 10 restancesystemer kan skaleres op til et fælles system, ligesom det ikke er muligt at integrere de eksisterende systemer til et fælles system. En nyt system vil tidligst kunne sættes i drift 1. januar Foruden rationaliseringer i administrationen vil et nyt IT-system give årlige besparelser i ITdriftsudgifterne på ca. 13 mio. kr. De væsentligste forudsætninger for etablering af en fælles systemplatform er: Kravspecificering af systemet målrettes understøttelse af restanceinddrivelsen. Gartner Consulting betoner, at de berørte myndighedsområder aktivt inddrages med henblik på at få harmoniseret de forskellige processer og få defineret fælles krav. I den forbindelse er det væsentligt, at sagsbehandlingen af kommunale restancer ensrettes. I dag er der ofte forskel på, hvordan de enkelte kommuners sagsbehandlingspraksis for identiske restancetype. Udbudsprocessen forløber i januar til marts Det er Gartners vurdering, at udbudet skal udformes således leverandører kan byde med såvel et standardrammesystem som et proprietær system. Forhandling med leverandører gennemføres i Leverandøren gennemfører fra medio 2005 udvikling, test, migrering af data og selve implementering således der fra ultimo af 2006 kan idriftsættes et nyt system. Indfasning af budgetforbedring Der kan identificeres en række hovedaktiviteter som led i opnåelse af en samlet organisering af inddrivelsesområdet. Aktiviteter vedrører 1) Marts 2004: Nedsættelse af implementeringsgruppe i Skatteministeriets departement med deltagelse af de statslige myndigheder. Gruppen kommer med forslag til regelforenklinger. Implementeringsgruppen forestår også udvikling, implementering og etablering af den enstrengede restancemyndighed, herunder den nærmere grænsedragning mellem den fælles restanceenhed og kreditormyndighederne. Desuden skal det fastslås hvilke inddrivelsesopgaver, der ikke kan flyttes fra kreditormyndigheden, fordi de kræver særlige kompetencer eller beføjelser. Denne problemstilling vil formentlig kun være relevant i relation til politiets inddrivelse af bøder. Der nedsættes en styregruppe med de involverede statslige parter, som tillægges ansvaret for koordineringen af implementeringsgruppens arbejde. 2) Marts til maj 2004: Etablering af endelig tidsplan for projektet, budgettering af etablerings- og evt. fratrædelsesudgifter mhp. budgettering på FFL05 på selvstændig hovedkonto. DUT-sag vedr. kommuner kan åbnes i 2005, hvis det politisk er mere hensigtsmæssig. 3) Endelig beslutning om iværksættelse forelægges i juni ) Oktober 2004: Fremsættelse af diverse lovforslag om overtagelse af inddrivelse af kommunale restancer (det kræver ikke lovændring af flytte de statslige a-skatterestancer fra kommunerne). 5) Efterår : Fremsættelse af regelforenklingslovforslag 12

13 6) Primo 2005: Etablering af enstrenget restanceinddrivelse i ToldSkat omfattende restancerne i kommunerne, ToldSkat og Inddrivelsesenheden i ToldSkat. De øvrige statslige myndigheder fortsætter uændret indtil beslutning om endelig organisering foreligger medio ) Forår 2006: Vurdering af fordele og ulemper ved etablering af specialiseret restanceenhed, som varetager al restanceinddrivelse (styrelse), herunder budgettering af udgifter og gevinster. 8) 1. januar 2007: Nyt fælles IT-system til afløsning af de nuværende 10 forskellige restancesystemer. Det forudsættes, at ToldSkat overtager restanceinddrivelsen fra 1/ Den realiserede virkning i 2005 afhænger dog af, hvornår det systemmæssigt, personalemæssigt og lovgivningsmæssigt er muligt. Indtil der er udviklet et nyt statsligt system, er det forudsat, at ToldSkat håndterer personskatterestancerne og de kommunale restancer i et af de eksisterende kommunale restancesystemer, der i mindre grad skal tilpasses de ændrede forhold. Tidsplanen sikrer både en hurtig gevinst ved en omlægning af restanceinddrivelsen samtidig med, at risikoen minimeres, idet den systemmæssige omlægning er begrænset og baseres på eksisterende systemer. De nærmere beregningsmæssige forudsætninger for indfasningen af enstrenget restanceinddrivelse fremgår af afsnit 6.14 og bilag 12. Tabel: Indfasning af budgetforbedring ved fælles løsning, mio. kr. Aktivitet Systemudgift nyt fælles restancesystem -20,9-13,6 Årlig IT-driftsbesparelse 1 6,8 13,6 13,6 Cashflow (systemmodernisering) -20,9-27,7-14,1-0,5 Besparelse statslig restancearbejde 2 31,3 31,3 97,0 97,0 Heraf regelforenklingsbesparelser (staten) 0,0 0,0 13,9 13,9 Kommunale besparelser personskatterestancer 3 99,0 99,0 166,6 166,6 Kommunale besparelser øvrige restancer 97,8 97,8 164,6 164,6 Besparelse vedr. fællesfunktioner i kommuner 4 78,7 78,7 78,7 78,7 Adm. Besparelse ToldSkat (via systemmodernisering) 5 10,6 21,2 21,2 Samlet økonomi 286,0 310,7 541,7 541,7 Anm. Alle besparelser og udgifter er opgjort i PL05. For 2003 er anvendt PL 2,3 pct. og for 2004 er anvendt 2,0 pct., jf. Økonomisk Administrativ Vejledning Noter: 1. Jf. Gartner rapport. 2. Besparelse på rykker, afdrag, RKI-indberetning, lønindeholdelse og modregning., jf. også bilag Personskatterestancer og kommunale restancer udgør hver ca. 50 pct. af det kommunale ressourceforbrug, hvoraf der forudsættes en besparelse på 30 pct. fra implementeringen i De resterende 20 % i besparelser høstes primo 2007 i forbindelse med ibrugtagningen af et nyt fælles system og som følge af øget digitalisering. 4. Det forventes, at støttefunktioner som lønadministration, generel ledelse mv. udgør 20 pct. af kommunernes udgifter til inddrivelse, og en enstrenget restanceinddrivelse overtager 40 pct. af de nuværende udgifter hertil 5. Jf. ToldSkat notat fra maj 2003 vedr. potentialer ved forretningsmodeller. Besparelser vedr. betalingsforvaltning er ikke medtaget. 13

14 Ovenstående besparelser inkluderer ikke etableringsudgifter eller udgifter knyttet til fratrædelsesordninger mv. En eventuel politisk beslutning om enstrenget restanceinddrivelse skal derfor følges op af en endelig budgettering, som tager højde for disse forhold. En delt løsning giver ikke nogen budgetforbedring i staten i 05, da store dele af opgaven skal overflyttes til kommunerne. Endvidere vil der ikke være en besparelse på fællesfunktioner i kommunerne. En delt løsning vil således udgøre en nettoudgift i 05 og formentlig også i

15 1 Formål og omfang af restanceinddrivelse Den offentlige restanceinddrivelse skal sikre, at overskredne betalinger inddrives ved brug af færrest mulige ressourcer og med det størst mulige resultat. Med andre ord er målsætningen, at der behandles så mange restancesager som muligt med de givne bevillinger (en høj produktivitet), og indsatsen har den størst mulige effekt i form af reduktion i den samlede restancemasse (en høj effektivitet). Analysen inddrager forskellige rammebetingelser for inddrivelsen, idet forhold vedr. forskelle i restancetype, restanters betalingsevne mv. medtages i analysen. Foruden en produktiv og effektiv restanceinddrivelse skal det også sikres, at opgavevaretagelsen sker på en smidig og hensigtsmæssig måde, som betrygger borgere og virksomheders retssikkerhed. Det er et selvstændigt formål, at borgere og virksomheder med samme forhold behandles ens, således at ens restanceforhold giver udslag i ens afgørelser. Restanceinddrivelse er et regelbundet område. De administrerende myndigheder er derfor overladt et begrænset skøn i administrationen af love og forskrifter udstedt af Folketinget og statslige myndigheder. Ensartet offentlig restanceinddrivelse kan understøttes af en enstrenget adgang til og kontakt med det offentlige. Skyldnere, som kontaktes af mange forskellige offentlige myndigheder, vil formentlig oftere blive mødt af forskellige serviceniveauer, end restanter som er i kontakt med én myndighed. En indgang kan derfor medvirke til en bedre retssikkerhed. Foruden ensartethed i sagsbehandlingen skal restanter også forstå og opfatte de offentlige afgørelser. Målet er selvsagt, at de offentlige afgørelser opfattes som fair. Det forudsætter, at borgere og virksomheder kender og forstår de underliggende regler. Regelværket skal derfor være så enkelt og forståeligt som muligt på tværs af alle typer af restancer (skat, afgifter, bolig mv.), hvor samme forhold gør sig gældende. Et yderligere element i bedre retssikkerhed er således regelforenkling. I dag foretages restanceinddrivelse i medfør af forskellige regler. Sagsgangen i inddrivelsesprocessen kan således variere betragtelig fra område til område. Regelforenklingsmuligheder er givetvis lettere at implementere, hvis blot en myndighed har ansvaret for restanceinddrivelsen. Brugerindflydelse er ikke et legitimt hensyn i restanceinddrivelsen, og det er derfor ikke baggrunden for en decentralt organiseret restanceforvaltning, hvor kommuner, Told- og Skatteregioner og politikredse foretager inddrivelse. Baggrunden herfor skal snare findes i behovet for fysisk nærhed til borgere og virksomheder mv. i forbindelse med gennemførelse af fogedforretninger og inddrivelsesmyndighedens muligheder for at varetage statskassens interesser i bosager (akkorder, konkurser, gældssaneringer mv.) ved skifteretterne. 1.1 Forskellige typer af restanceinddrivelse og involverede myndigheder Overordnet kan restanceinddrivelse opdeles i tre former: privatpersonrestancer, virksomhedsrestancer og strafferestancer, hvoraf sidstnævnte kun findes hos politiet. For en fuldstændig opgørelse over de enkelte restancetyper henvises til Rigsrevisionens beretning 13/02 om statens restanceinddrivelse, endvidere foretages en summarisk gennemgang i afsnit 2. 15

16 Adskillige myndigheder har opgaver knyttet til restanceinddrivelse. I tabellen nedenfor fremgår de enkelte myndigheders restancetyper, sagsvolumen og omkostninger. Tilgået restanter (stk.). Tabel 1.1: Involverede myndigheder, tilgået restancemasse (mio. kr.) og sagsvolumen (indgåede restanter), 2002 Myndighed Restancetyper Tilgået restancemas- se (mio. kr.) Told- og skatteområder Virksomhed Kan ikke opgøres Inddrivelsesenheden i ToldSkat Person Politikredse Person og straffe Økonomistyrelsen Person Kommunerne Person og virksomhed Volumen er opgjort som nye restanter. For kommunerne er tallene for skatterestancer. De kommunale krav er ikke medtaget, da de ikke kan udsøges af de centrale systemer. Kilde: ToldSkat, Rigspolitiet, Økonomistyrelsen og KL Udover ovenstående myndigheder har det fælles lønindeholdelsessystem (DFLS) tværgående opgaver for de inddrivende myndigheder. 1.2 Definition og afgrænsning af analysen I denne analyse forstås en restance som en manglende betaling, hvor første rykker er afsendt. ToldSkats har (af systemmæsige årsager) dog også medtaget manglende betalinger, hvor der ikke er udsendt første rykker. Den årligt tilgåede restancemasse i ToldSkat og de øvrige myndigheder er derfor ikke helt sammenlignelig. Analysen af muligheder for fælles organisering af restanceinddrivelsen i ToldSkat, Økonomistyrelsen, politiet og kommunerne omfatter aktiviteter fra den første rykker dannes i systemet til sagen lukkes ved aktering, jf. også afsnit 2 for en mere detaljeret gennemgang af arbejdsgange. 1.3 Det overordnede ressourceforbrug De samlede udgifter til restanceopgaven i politiet, Økonomistyrelsen, kommunerne og ToldSkat incl. Inddrivelsesenheden og det fælles lønindeholdelsesystem er knap mio. kr. årligt. Den samlede statslige udgift er ca. 320 mio. kr. Det fremgår af tabellen, at Politiet anvender årligt 26 mio. kr. Økonomistyrelsen har udgifter for omtrent 18 mio. kr. ToldSkats restanceinddrivelse i områder beløber sig til 237 mio. kr. Inddrivelsesenhedens samlede udgift er 28 mio. kr. og driften af det fælles lønindeholdelsessystem udgør 15 mio. kr. årligt. Kommunerne opgør det samlede antal årsværk til ca direkte på opgaven og i alt ca inklusiv inddrivelsesarbejdets andel af fællesfunktioner mv. Omregnet med en standardoverheadomkostning for øvrig drift pr. medarbejder giver det en samlet omkostning på ca. 750 mio. kr. til restanceinddrivelse i kommunerne. 16

17 Politiets og inddrivelsesenhedens udgifter er incl. ressourcetrækket ved domstolene, hvortil disse myndigheder overdrager fogedsager. De samlede udgifter i fogedretten udgør 6 mio. kr. fordelt med 5 mio. til politiet og 1 mio. kr. til inddrivelsesenheden. Tabel Udgifter fordelt på restancemyndigheder, 2003 Myndighed Antal Samlet årsværk udgift (stk.) (mio. kr.) Lønsum Øvrig drift (mio. kr.) (mio. kr.) Systemudgifter (mio. kr.) Told- og skatteområder 7, ,0 174,7 55,1 Inddrivelsesenheden i 1,6 ToldSkat 48 28,8 15,5 11,7 Politikredse 61 26,0 17,7 8,4 Økonomistyrelsen 0, ,5 9,5 7,5 Fælleslønindeholdelse 4, ,0 7,9 2,4 Total for staten Kommunerne ,4 589,6 164,7 Ialt Anm. Inddrivelsesenhed og Rigspolitiets ressourceopgørelse er inkl. forbrug til fogedsager ved domstolene. Det er skønnet, at politiets fogedsager optager ca. 10 årsværk og Inddrivelsesenhedens fogedsager ca. 2 årsværk ved domstolene. Kommunernes ressource forbrug er opgjort på baggrund af telefoninterview med deltagelse af alle kommuner på nær 2. Tallene i tabellen kan varierer fra de oplyst af Gartner Group, da Gartners tal også inkluderer forvaltning og drift af restancesystemer. Der tages udgangspunkt i oplysninger fra Gartner. Kilde: ToldSkat, Rigspolitiet, Økonomistyrelsen og egne beregninger. 17

18 2. Organisering i dag 2.1 Myndigheder involveret Følgende myndigheder foretager i dag restanceinddrivelse: ToldSkat (inddriver bl.a. moms og afgifter, told, lønsum, selskabs- og fondsskat, udbytteskat, dødsboskat og arbejdsgiverindeholdt a-skat og AMbidrag). Inddrivelsesenheden i ToldSkat (inddriver bl.a. arbejdsløshedsforsikring, biblioteksrestancer, DR-licens, DSB S-tog, personlige fordringer, restancer fra indtægtsdækket virksomhed i staten). Politikredse (inddriver bl.a. bøder, konfiskationer, erstatninger, idømte sagsomkostninger). Økonomistyrelsen (SU-statslån, SU-statsgarenterede lån og SUstipendier) Kommunerne (inddriver bl.a. b-skat, restskat og AM-biddrag, ejendomsskat, forbrugsafgifter, husleje, underholdsbidrag, daginstitution, bøder i henhold til skattekontrolloven, boligindskudslån, boligydelse/sikring, kontanthjælp, uddannelseslån, motorkøretøjer, parkeringsafgift, retsafgift/gebyr, udenlandske skattekrav mv.). Det Fælles lønindeholdelsessystem (DFLS) og det centrale fordringsregister (CFR) hos ToldSkat (systemerne er fælles offentlige systemer, som anvendes af alle restancemyndigheder ved restanceinddrivelse). Som det fremgår er privatpersoners og virksomhedsrestancer spredt på en række forskellige myndigheder. Borgere eller virksomheder, som har problemer med betalingsevnen, vil således typisk blive kontaktet af flere restancemyndigheder, hvis de har mere end én ubetalt fordring til det offentlige. Til illustration vil en personligt drevet virksomhed blive kontaktet af ToldSkat vedrørende fx manglende momsbetaling og kommunen omkring skyldig b- skat, restskat mv. 2.2 Processer og aktiviteter ved restanceinddrivelse Inddrivelsesarbejdet anses for påbegyndt når 1. rykker dannes i systemerne. ToldSkats restancemasse indeholder dog også restancer, hvor 1. rykker ikke er udsendt, og Inddrivelsesenheden modtager først fordringen, når den oprindelige kreditor har gennemført rykkerprocedure i henhold til kreditors regnskabsinstruks. Hele forløbet kan beskrives med udgangspunkt i 19 delprocesser, som fremgår af boks I bilag 1-4 er beskrivelser for de enkelte myndigheder gengivet. Endvidere fremgår af bilag 5, hvordan volumen for de enkelte delprocesser er opgjort. Boks Delprocesser i restanceinddrivelsen. Definition: Inddrivelsesarbejdet anses for påbegyndt når 1. rykker dannes i systemerne. Nedenfor fremgår de forskellige delprocesser som går igen i såvel person, virksomhedssom strafferestancer. Endvidere er nævnt de typiske aktiviteter. Aktiviteter er alene udtryk for et udsnit, og forekommer således ikke nødvendigvis i alle myndigheders restancesagsbehandling, ligesom nogle myndigheder har en række underprocesser under de enkelte delprocesser. De enkelte myndigheders delprocesser fremgår af bilag 1-4. Enhederne for de respektive delprocesser fremgår af bilag 5. Generelt er volumen for den enkelte delproces opgjort med udgangspunkt i en bestemt periode fx antal gennemførte lønindeholdelser i

19 1. Modtagelse og journalisering: automatisk oprettelse af nye fordringer manuel oprettelse af fordringer (statsgaranterede studielån) indberetning til CPR journalisering af post ekskl. bobehandlingssager. 2. Information og vejledning: Der er nogen forskel på de enkelte institutioners aktiviteter knyttet til information og vejledning. Parallelt for alle myndigheder gælder dog at delprocessen omfatter: vedligeholdelse af hjemmeside Telefoniske forespørgsler Vejledningsmateriale Annoncering 3. Visitering/risikovurdering: Afgørelse vedr. inddrivelsesmidler i forhold til modtaget sag. Nogle myndigheder foretager også risikovurdering af restanter, hvor der indhentes yderligere oplysninger, bl.a. om restanten har andre restancer mv. 4. Rykkerprocedure: udsendelse af 1. og 2. rykker udsendelse af opsigelser behandling af adviser ved indbetaling kundehenvendelser i anledning af rykkere og opsigelser 5. Indberetning til CFR: 6. Afdragsordning I forhold til virksomheder sondres mellem afdragsordninger for igangværende og afmeldte virksomheder. De typiske aktiviteter vedrører: udsendelse af breve med påkrav om betaling eller forslag til afdragsordning indkomstvurdering mhp. fastsættelse af afdragsordning og udsendelse af breve herom indkomstvurdering mhp. forhøjelse af afdragsordning og udsendelse af breve herom kundehenvendelser i anledning af afdragsordninger udsendelse af opkrævninger Giro eller PBS 7. Lønindeholdelse Lønindeholdelse kan iværksættes overfor personer, som oppebærer en indkomst. Proceduren er stort set identisk for de enkelte myndigheder. Aktiviteter omfatter: Varsel om lønindeholdelse genetablering af afdragsordning ved indbetaling overførsel af indkomstoplysninger fra T&S overførsel af MIA-oplysninger fra T&S kundehenvendelse om varslet og budgetvurdering indberetning/ændring/sletning til DFLS behandling af DFLS adviser rykker til og politianmeldelse af arbejdsgiver 8. Fogedsag Fogedsager gennemføres i ToldSkat af egne fogeder og ved fogedretterne under Domstolsstyrelsen. Politiet anvender fogedretterne. Økonomistyrelsen har et meget begrænset antal fogedsager. De typiske sagsskridt er: 19

20 Forberedelse af udlægsforretning Gennemførelse af udlægsforretning, herunder forgæves forsøg Afslutning af udlægsforretning, herunder indsættelse af udlægsresultater, kvittering for udlæg, afhentning, indbringelse for fogedretten, indsigelse mod udlæg, møde i fogedretten, tinglysning og denunciationer. Der sondres mellem om udlægsforretningen foretages, som en udgående fogedforretning hos restanten eller kan gennemføres fra fogedens kontor. 9. Anmeldelse i RKI Arbejdsopgaver indebærer bl.a: varsel om indberetning til RKI kundehenvendelser om varslet indberetning/ændring/sletning i RKI 10. Modregning Aktiviteter er: Iværksættelse af administration af modregning og transporter oplysning om restgældsændringer til KMD behandling af forespørgselsskemaer (biblioteksafgifter, moms, skat fra enkelte kommuner) Udarbejde henvisningslister for fx virksomheder, der har negativ moms Gennemgang af udbetalingslister for overskydende skat Beregning af evt. rentegodtgørelse mv. Udsendelse af orienteringsbreve 11. Procedure for afbrydelse af forældelse udsendelse og modtagelse af opgørelse om anerkendelse af gælden ved bevilling af henstand ToldSkat foretager typisk en ny fogedforretning for at afbryde forældelsen. 12. Eftergivelse/gældssanering/trangsbestemt henstand: Opgaven omfatter registrering af ansøgninger om eftergivelse, henstand eller forhåndstilkendegivelse behandling af ansøgninger om eftergivelse, henstand eller forhåndstilkendegivelse Indhentning af oplysninger til sagen Partshøring meddelelse af afgørelse udsendelse af egendrift eftergivelser nedskrivning af gæld anmeldelse af fordring til gældssanering vurdering af gældssaneringsforslag fremsættelse af indsigelser notering af gældsaneringsafgørelse 13. Bobehandling (dødsbo, tvangsakkordbo, konkursbo): De typiske aktiviteter i en bobehandling er: anmeldelse af fordring journalisering af post behandling af cirkulæreskrivelser nedskrivning af gæld Der er en række forskellige typer af bobehandlinger, idet der kan behandles: Betalingsstandsning, konkursbegæring, akkordordning, frivillig kreditorordning, tvangsopløsning og dødsboer. Arbejdsbelastningen for de enkelte typer varierer betragtelig. 20

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

statens restanceinddrivelse

statens restanceinddrivelse Beretning til statsrevisorerne om statens restanceinddrivelse Juni 2003 RB A302/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 16 A. Formål og baggrund... 16 B. Metode og

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at: Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Hovedcentret Inddrivelse 27. februar 2007 Inddrivelsesplan 2007 Indledning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013.

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 263 Offentligt j.nr. 13-0191125 Dato: 28. Juni 2013 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Holger K. Nielsen

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer December 2014 BERETNING OM SKATS FORVALTNING AF RESTANCER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT Departementschef Jens Brøchner September 2016 Administrationen af SKAT SKAT i tal Udviklingen i udgifter som del af BNP hhv. 2005 og 2013 (OECD, 2015) Ca. 950 mia. kr. opkræves årligt 200 it-systemer Ca.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 10 - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-711-0004 Dok.: PFN40057 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 28. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere