Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:"

Transkript

1 Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen af borgere og virksomheder, så indsatsen kan koncentreres om de få, som ikke har vilje til at overholde reglerne. Skabe en slankere og mere effektiv skatteadministration. I Sverige og Finland løses skatteopgaven meget billigere end i Danmark. Styrke retssikkerheden og ensartetheden i skatteadministrationen, så ens skattesager behandles ens lige fra udlevering af nyt skattekort til behandling af komplekse skattesager for multinationale selskaber. Øge anvendelsen af digitale løsninger i kombination med borgernær service. Derfor foreslår regeringen at: Skatte- og inddrivelsesopgaverne samles i staten. Borger- og virksomhedsnær personlig betjening integreres i de eksisterende kommunale servicebutikker. I servicebutikken kan borgeren også få klaret øvrige ærinder med det offentlige. Udvidelse af skatteadministrationens åbningstider og tilgængelighed. Borgere og virksomheder vil i større omfang kunne få ekspederet skattesager på Internettet eller via servicetelefoner. Baseret på de bæredygtige elementer i den nuværende statslige og kommunale struktur etableres skattecentre, som skal sikre en sammenhængende og koordineret administration, service og kontrol. Administrationen af komplicerede og sjældent forekommende opgaver samles i et mindre antal skattecentre for at styrke den faglige bæredygtighed og retssikkerheden. Der etableres et klagesystem med en sammenhængende klageadgang på skatteområdet. For borgere og virksomheder vil det betyde en række forbedringer i form af lettere adgang til skatteadministrationen og bedre sagsbehandling, jf. boks 1. Samlingen i staten vil styrke borgernes retssikkerhed. 1

2 En samling betyder også, at skatter og afgifter i fremtiden kan opkræves billigere. Lande som Sverige og Finland har en samlet skatte- og afgiftsadministration, og en betydelig billigere opkrævning af skatter og afgifter. Boks 1. Fordele ved modellen for borgere og virksomheder Fordele for borgere og virksomheder Vejledning og information om simple skattesager samme sted som øvrige sager. For eksempel kan indkomst- og formueforhold have direkte betydning for udbetalingen af visse sociale ydelser og muligheden for friplads i daginstitutioner. Ligesom en bankkunde er tilknyttet en bestemt filial, vil man som en skatteyder være tilknyttet et konkret skattecenter og en servicebutik i nærområdet, hvor man frit kan henvende sig. Samtidig er der ikke noget til hinder for, at man kan gå ind i en hvilken som helst servicebutik eller skattecenter, hvis det er mere praktisk helt på samme måde som en bankkunde kan bruge alle bankens filialer. Mindre administrative byrder, når sagsbehandlingen på hele skatte-, afgifts- og toldområdet samles. Virksomheder skal kun henvende sig ét sted. I dag skal skatte- og afgiftsforhold for de virksomheder håndteres i både kommunen og ToldSkat Adgang til skatteadministrationen gennem lands-dækkende telefonservice og udbygning af internet-løsninger, som det kendes fra fx netbanker. Det vil reducere behovet for den lokale borgerbetjening og antallet af henvendelser til de kommunale servicebutikker. Mere kvalificerede og præcise afgørelser og dermed bedre retssikkerhed. Der oprettes mere specialiserede enheder til ligning af for eksempel komplekse person- og selskabsskattesager. Skatte- og inddrivelsesområdet beskæftiger omtrent årsværk fordelt på mere end 220 kommunale skatte- og inddrivelsesmyndigheder og 26 statslige Told- og skatteregioner. 2

3 Hvad sker der konkret? Personskatteopgaven og inddrivelsen i kommunerne fusioneres med de statslige skatte-, afgifts- og inddrivelsesopgaver og samles i staten. Dermed skabes en sammenhængende skatteopkrævning og inddrivelse for hele landet. Det betyder, at den enstrengede skatteadministration etableres som én statslig myndighed med regionale enheder, som udgør et regionalt myndighedsområde, jf. boks 2. Boks 2. Model for opgaveplacering Skatte- og inddrivelsesopgaven samles i en statslig organisation. Borgerbetjening sker i de kommunale servicebutikker og i statslige skattecentre. Skattecentrene udgør grundaksen i den ny struktur og varetager de almindeligt forekommende opgaver på skatte-, inddrivelses-, afgifts- og toldområdet. Told- og Skattestyrelsen står for koordinering og styring af skatteområdet gennem udarbejdelse af overordnede strategier samt informations- og vejledningsmateriale. Digitale løsninger udvikles samlet, således borgere og virksomheder i stigende grad kan få ekspederet skattesager på Internettet eller via servicetelefoner. Der etableres et nyt klagesystem med en sammenhængende klageadgang på skatteområdet. Figur 1. Borgere og virksomheders indgange til skatteadministrationen Borgere og virksomheders indgange til skatteadministrationen Skatte - centre Service - butikker Borgere Virksomheder / tastselvborger call - center 3

4 Det lokale niveau - Servicebutikkerne Den lokale borgerbetjening foregår i kommunale servicebutikker. Borgerbetjeningen på skatteområdet indgår som en del af opgaverne i de almindelige kommunale servicebutikker, og medarbejderne er ansat i kommunerne. De kommunale servicebutikker retter sig især mod den fysiske borgerkontakt, hvor den enkelte borger henvender sig personligt ved behov for information og vejledning mv. Servicebutikkerne sigter fortrinsvis mod borgere som privatpersoner samt små virksomheder. Den kommunale borgerbetjening på skatteområdet sikrer også, at der fortsat er mulighed for en samlet borgerservice, når en henvendelse har relation til andre områder. Eksempelvis kan indkomst- og formueforhold have direkte betydning for udbetalingen af visse sociale ydelser og muligheden for friplads i daginstitutioner. Borgerservicen skal blandt andet understøttes ved at servicebutikken fortsat har adgang til indkomstoplysninger om borgerne. Der kan f.eks. være faciliteter, som sikrer automatisk og elektronisk besked fra skatteadministrationen til servicebutikken, når der sker ændringer i indkomstoplysninger. Figur 2. Et eksempel på en servicebutik En typisk servicebutik Service - butikker Servicebutikken Servicebutikken besvarer besvarer henvendelser, henvendelser der berører på flere forvaltningsomr. ningsområder: f lt i åd Børn og skole Kultur og fritid Sygdom og sundhed Unge og uddannelse Eks. 1: Helle og hendes familie er flyttet til Køge, fordi hun h ar fået nyt job. Servicebutikkens medarbejder vejleder Helle i valg af skole, vuggestue og læge, og i fællesskab ændrer de Helles forskudsopgø relse via internettet. By og trafik Skat Bo og byg Ældre Eks. 2: Johannes og Erna vil flytte i ældrebolig. I servicebutikken får de vejledning om, hvordan de får en bolig og om de er berettiget ti l boligydelse. Servicebutikkens medarbejder fortæller, at ydelsen udbetales som skattefrit tilskud, hvis de vælger en lejebolig. Sociale forhold Handicappede Miljø og energi Folkeregister 4

5 Ansvaret for den lokale borgerbetjening er kommunens, så den kan tilrettelægges efter den enkelte kommunes forhold. I meget store kommuner kan der være behov for flere servicecentre. I rene ekspeditionssager modtager servicebutikken information og/eller indbetalinger, informerer om skatteregler mv., udskriver blanketter eller vejleder i brugen af de digitale løsninger på skatteadministrationsområdet. Et eksempel kan være udskrivning af skattekort som følge af ændret forskudsregistrering. I boks 3 er oplistet en række opgaver på skatteområdet, som kan varetages i den kommunale servicebutik. I de tilfælde, hvor borgerens forespørgsel vedrører komplicerede forhold er det de kommunale servicebutikkers opgave at videreformidle forespørgslen eller vejlede og henvise borgeren eller virksomheden til rette sted. ToldSkat står for den nødvendige uddannelse bl.a. ved afholdelse af kurser, der orienterer om nyheder af betydning for borgerbetjeningen. Hermed sikres det, at den lokale opgaveløsning på skatteområdet får et ensartet og højt fagligt niveau. De opgaver, som skal varetages i den kommunale borgerbetjening, fastlægges ved bekendtgørelse og finansieres over bloktilskuddet. Boks 3. Konkrete skatteopgaver i servicebutikkerne Vejledning og information om gældende regler inden for hele skatteområdet. Da henvendelser vedrørende personbeskatning må forventes at udgøre klart størstedelen af henvendelserne, skal servicebutikkerne kunne vejlede og informere mere detaljeret på dette område end eksempelvis vedrørende moms og afgifter. En mere detaljeret viden på personskatteområdet er også nødvendig for, at servicebutikkerne kan yde en vejledning, der er sammenhængende med andre forvaltningsområder. Eksempelvis skal servicebutikkerne kunne oplyse om en social ydelse er skattepligtig, om ydelsen er indkomstafhængig og i hvilket omfang ydelsen påvirkes af ændringer i borgerens indkomst- og formueforhold. For alle områder bør servicebutikkerne kunne informere om satser, beløbsgrænser, betalings- og angivelsesfrister m.v. Ændring af forskudsopgørelser og udskrivning af skattekort. Forskudsregistreringen forventes i de kommende år at blive væsentligt forenklet i takt med udviklingen af digitale løsninger og enklere regler og procedurer på området. I det om- 5

6 fang der fortsat vil være behov for personlig betjening i forbindelse med ændring af skattekort vil det skulle ske i servicebutikken. Vejledning i brugen af digitale løsninger. Borgere og virksomheder skal i servicebutikkerne kunne få en grundig vejledning i anvendelsen af de digitale løsninger, som tilbydes i relation til skatteadministrationen. Formålet er dels at hjælpe med den konkrete forespørgsel, dels at give borgeren eller virksomheden mulighed for selv at anvende en digital løsning næste gang. Der bør i tilknytning til servicebutikken være opstillet én eller flere PC'ere med online-adgang til ToldSkats hjemmeside. Udlevering af informationsmateriale og blanketter vedrørende hele skatteadministrationsområdet. Servicebutikken skal hjælpe borgerne til at hente det ønskede materiale på ToldSkats hjemmeside. Modtagelse af selvangivelser og forskudsskemaer. En del skatteydere afleverer stadig selvangivelser og forskudsopgørelser herunder ændringer heraf i papirformat. Disse kan ligesom i dag afleveres i den kommunale servicebutik. Videreformidling af forespørgsler m.v. I det omfang en borger eller virksomhed henvender sig med et problem, som ikke kan løses af servicebutikken, skal vedkommende henvises til det sted i skatteadministrationen, hvor problemet kan løses. Der bør ikke være tale om en blank henvisning. Det bør altid overvejes, hvordan problemet løses på den mest enkle måde. Det kan eksempelvis indebære, at servicebutikken forespørger på borgerens eller virksomhedens vegne, eller at servicebutikken sørger for, at borgeren/virksomheden kontaktes af den relevante myndighed. Det regionale niveau - skattecentre Det regionale niveau udgør den største del af den ny skatteadministration, og vil omfatte skattecentre. Skattecentrene lokaliseres med udgangspunkt i de største kommunale skatteadministrationer/-fællesskaber og ToldSkats nuværende regioner. På den måde bevares den regionale forankring på skatteområdet. Skattecentret vil være den almindelige indgang for virksomhederne, da disse typisk vil have mere komplicerede henvendelser, som ikke kan løses i servicebutikken. 6

7 Nogle opgaver har et omfang, så det er naturligt at placere dem i alle skattecentre, mens andre mere specialiserede opgaver kan løses i udvalgte skattecentre. Som eksempel på det sidste kan nævnes selskabsligningsopgaven. Opgaver vedrørende store selskaber og særlige afgiftspligtige er så komplekse og har så begrænset volumen, at de kun placeres ét eller få steder i landet. Der åbnes således også mulighed for, at opgaver som i dag løses på det centrale niveau kan placeres i ét eller få skattecentre. Det er målsætningen, at alle skattecentre, når den nye struktur er endeligt implementeret, varetager alle almindeligt forekommende opgaver på skatteområdet. Borgere og virksomheder vil således kunne opleve en helhedsorienteret betjening på skatteområdet. Det centrale niveau Told- og Skattestyrelsen De centrale planlægnings- og styringsfunktioner for den samlede ligning varetages fortsat af Told- og Skattestyrelsen. Styrelsen er således overordnet skattecentrene. Digital udvikling og kontakt En sammenhængende skatte- og afgiftsadministration vil medføre en koordineret og fælles udvikling af digitale løsninger. IT-systemer og oplysninger vil i endnu højere grad udnyttes på tværs af skatte- og afgiftsadministrationen. Der vil som det kendes fra banksektoren blive flere digitale løsninger, så en stadig større del af kontakten mellem borgere og virksomheder på den ene side og skatteadministrationen på den anden side kan ske elektronisk. Det vil reducere behovet for den lokale borgerbetjening i forhold til antallet af henvendelser til de kommunale myndigheder i dag. Klagestrukturen Der tages udgangspunkt i den eksisterende klagestruktur med to administrative klageadgange på skatteområdet (skatteankenævn og Landsskatteretten), dog tilpasset samlingen af skatteopgaven. På personskatteområdet (fysiske personer) foretages klagebehandling af de statslige skatteankenævn i 1. instans med klagemulighed til Landsskatteretten. Klagebehandlingskompetencen i 1. instans vedr. selskabsligning, moms 7

8 og afgifter fastholdes i Landsskatteretten. For at sikre en sammenhængende klageadgang kan skattesager påklages til enten skatteankenævnet eller direkte til Landsskatteretten (overspringningsadgang). Af hensyn til sammenhængen mellem lignings- og ankenævnsstrukturen tilpasses klagestrukturen, således at antallet af ankenævn ikke overstiger antallet af skattecentre. Sekretariatsbetjeningen vil af hensyn til retssikkerheden fortsat være formelt og organisatorisk adskilt fra de fremtidige skattecentre. Selve udpegningen, herunder fastsættelsen af antallet af nævnsmedlemmer, sker af skatteministeren efter fælles (repræsentativ) indstilling fra de kommunalbestyrelser, der er omfattet af det pågældende skattecenter/skatteankenævn. Sammensætningen af de kommende (statslige) skatteankenævn vil fortsat være domineret af lægmandsrepræsentation. Formanden skal have skattefaglig indsigt således der sikres en tilstrækkelig faglighed i skatteankenævnene. Ligningsrådet Ligningsrådets opgave med at fastsætte retningslinier for og føre tilsyn med de kommunale skattemyndigheder falder bort som konsekvens af samlingen af skatteadministrationen. Inddrivelsesopgaven Inddrivelse af de kommunale skatterestancer overføres til ToldSkat. De øvrige kommunale restancer overflyttes også. Herved sikres en sammenhængende og ensartet inddrivelsesindsats, hvor borgere og virksomheder kun kontaktes af én myndighed. I dag kontaktes mere end restanter af mere end én restancemyndighed. Det skal senest medio 2006 afgøres om inddrivelsesopgaven skal udskilles i en selvstændig styrelse. Foruden en reduktion i de administrative byrder og forbedring af retssikkerheden for borgere og virksomheder reduceres dobbeltarbejdet betragteligt ved en koordineret og entydig restanceindsats. 8

Skatteministeriets sektoranalyse

Skatteministeriets sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Skatteministeriets sektoranalyse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 8 1.1. Baggrund og formål... 8 1.2. Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet... 9 1.3.

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

RAPPORT OM FORENKLING, SYSTEMMODERNISERING OG ENHEDSORGANISERING AF DEN OFFENTLIGE RESTANCEINDDRIVELSE

RAPPORT OM FORENKLING, SYSTEMMODERNISERING OG ENHEDSORGANISERING AF DEN OFFENTLIGE RESTANCEINDDRIVELSE RAPPORT OM FORENKLING, SYSTEMMODERNISERING OG ENHEDSORGANISERING AF DEN OFFENTLIGE RESTANCEINDDRIVELSE Finansministeriet Skatteministeriet Justitsministeriet Marts 2004 1 Indholdsfortegnelse Restanceinddrivelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere