ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET"

Transkript

1 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1/ Slutdato 31/ Kontaktperson Charlotte Mikkelsen Telefon Dato for ansøgning 18. september 2012 Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredericia Kommune vil gerne kunne tilbyde alle elever en målrettet, motiverende og differentieret undervisning i udskolingen. Fra august 2013 har Fredericia fire nye folkeskoler med hver én udskoling på mellem 4 og 8 spor. Fredericia ønsker med en ny skolestruktur, at fortsætte med at udvikle den internationale dimension på linjer i udskolingen. Der er tale om et skoletilbud, der understøtter regeringens ønske om bedre engelskkundskaber og en styrkelse af den internationale dimension i folkeskolen. Fredericia Kommune ønsker at kunne fortsætte med at have engelsksprogede lærere tilknyttet dele af udskolingen i den nye skolestruktur, som træder i kraft 1. august De engelsksprogede lærere skal forestå undervisning på engelsk i en række af de naturfaglige fag. Eleverne vil have undervisningsmaterialer på både dansk og engelsk. Undervisningen er tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger de danske lovbestemmelser herunder trin- og fællesmål. Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve. Det vil være et frivilligt tilbud i udskolingen (7.-9. klasse), som alle elever i kommunen kan vælge til. Formål Formålet er at skabe motiverende og udfordrende læringsmiljø i udskolingen, således at alle elever trives og får tilpas faglig udfordring. 2. Mål og forventede resultater Mål Målene med engelsksprogede lærere i undervisningen: At tilbyde både dansk og engelsk som arbejdssprog i folkeskolens ældste klasser

2 Side 2 At eleverne på forskellig vis bliver understøttet i deres dannelse til europæiske medborgere/verdensborgere At stimulere eleverne til yderligere sprogindlæring Forventede resultater En attraktiv udskoling hvor de unge bliver tilpas fagligt og socialt udfordret. De unge er motiveret for og fagligt godt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der etableres linjer, hvor en betydelig del af undervisningen foregår på engelsk. Der arbejdes med flere former for internationalt skolesamarbejde. Der dannes lærerteam således at de engelsksprogede lærere har en dansk linjefagsuddannet lærer at sparre med i relation til de fag, de underviser i på engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger. 4. Forsøgshjemler Forsøget kræver ifølge Fredericia Kommune ikke dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser. Uddannelsesstyrelsen har tidligere givet Fredericia Kommune forsøgsstatus til internationale linjer i udskolingen jf. Ministeriets ramme for forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen. 5. Evaluering Der evalueres ud fra følgende parametre: Eleverne har fået både dansk og engelsk som naturligt arbejdssprog. Eleverne har en høj grad af motivation for at gå i skole. Eleverne oplever høj faglighed. 80 % af eleverne får middel- eller over middelkarakterer ved afgangsprøven i både dansk og engelsk samt i de øvrige fag, som de har modtaget undervisning i på engelsk. Eleverne oplever, at de via internationalt skolesamarbejde og engelsksprogede lærere har fået større sproglig og kulturel indsigt og forståelse. Eleverne er bevidste om værdier i det danske samfund og fortrolige med dansk kultur Eleverne oplever, at den internationale dimension har understøttet dem i deres dannelse til europæiske medborgere. Eleverne er motiveret for yderligere sprogindlæring.

3 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Ansøgninger på Velfærdsområdet Fredericia Kommune Fritagelse for moms på kommunale caféer i tilknytning til plejecentre og/eller aktivitetscentre. Startdato Slutdato Mona Larsen Telefon Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune har i dag 6 kommunale caféer som ligger i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscenter. Målgruppen for disse caféer er ældre over 65 år samt andre pensionister. Afgørelse nr af 21. september 2010 fra Skatterådet har betydet, at Fredericia Kommune har været nødsaget til at indføre moms på salg til borgere uden visiterede tilbud på disse caféer. Dette har reduceret målgruppens anvendelse af caféerne, og dermed reduceret de forebyggende og rehabiliterende potentialer ved kommunal cafédrift på ældreområdet. Fredericia Kommune ser forebyggelse og rehabilitering som afgørende forudsætninger for imødekommelse af et stigende antal ældre medborgere. Fredericia Kommune ønsker derfor at genetablere målgruppens tidligere anvendelse af caféerne, og dermed i større grad end i dag, udnytte de forebyggende og rehabiliterende potentialer ved kommunale caféer på ældreområdet. Ønsket vedrører alene de 6 konkrete kommunale caféer, som ligger i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscentre. Herudover vedrører ønsket alene den konkret afgrænsede målgruppe folkepensionister og andre pensionister. Konkret indebærer Fredericia Kommunes ønske, at hele målgruppen af borgere over 65 samt andre pensionister kan købe mad og drikke uden moms på kommunens 6 caféer i tilknytning til plejecentre og/eller aktivitetscentre, således at det ikke kun er borgere med et visiteret madservicetilbud, der ikke skal betale moms. Ønsket indebærer således en udvidelse af momsfritagelsen til en konkret målgruppe, der bruger tilbuddene som åbne tilbud. 2. Mål og forventede resultater Målene med forsøget er at: 1. Øge anvendelsen af de kommunale ældrecaféer 2. Sikre en lokal forankret platform for socialt samvær 3. Sikre et åbent tilbud hvor det er muligt at få ernæringsrigtig kost til alle ældre med behov herfor 4. Øge mulighederne for at styrke de ældres egenomsorg

4 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved at genetablere de kommunale ældrecaféer som tilbud, der også prismæssigt er attraktivt at søge for ældre, der stadig har mulighed for at søge åbne tilbud. 4. Forsøgshjemler I Skatterådets afgørelse, nr af 21. september 2010, konkluderer Skatterådet, at salg af mad og drikkevarer fra bl.a. kommunale caféer i tilknytning til kommunale plejecentre til borgere uden visitation til madservice efter 83 er momspligtigt, og at dette dermed ikke er omfattet af undtagelsen i momslovens 13 stk. 1 nr. 2. Fredericia Kommune ønsker en forsøgshjemmel, der sikrer at salg af mad og drikkevarer til alle borgere over 65 samt andre pensionister, som besøger Fredericia Kommunes 6 caféer i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscentre, ikke er momspligtigt. 5. Evaluering Forsøget vil blive evalueret ved at lave en før-måling og en efter-måling af anvendelsen af caféerne. Side 2 af 2

5 Ansøgning vedrørende forebyggende hjemmebesøg Frikommune Titel på forsøg Fredericia Kommune Ansøgning om differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg. Start- og sluttidspunkt Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Rehabiliteringschef Anne-Mette Dalgaard Telefon Dato for ansøgning xxx Beskrivelse af forsøget Ifølge Servicelovens 79a skal kommunen tilbyde borgere, som er fyldt 75 år mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Tiltaget har et sundhedsfremmende- og sygdomforebyggende sigte, hvor formålet er at understøtte borgerens ressourcer, motivation, handlekompetence og muligheder for at blive længst muligt i eget liv. Dette foregår ved en samtale med borgeren i borgerens hjem, hvor borgeren har mulighed for, at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for støtte til at udnytte egne ressourcer og bevare et aktivt funktionsniveau i hverdagen. Det årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg skal, ifølge lovgivningen, foregå i borgerens hjem. Der er på nuværende tidspunkt evidens for at forebyggende besøg har følgende effekter: - funktionsevnetab udskydes - behov for overflytning til institution udskydes - færre hospitalsindlæggelser Fredericia Kommune tilbyder et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere fra 75 år og opefter. Undtaget er borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp. Herud over tilbydes tidlige forebyggende indsatser i form af seniorkurser, som er målrettet borgere fra 60 år. Der er fokus på emner omkring mental sundhed og fysisk sundhed, med temadage der bl.a. omhandler opsporing af diabetes, KOL, blodtryksmåling, fysisk funktionsscreening. Formålet med forebyggende besøg er godt underbygget og relevant i samfundsperspektivet og er samtidig et område, der hele tiden er i udvikling og byder på udfordringer. For at kunne arbejde med forbyggende hjemmebesøg fremadrettet og samtidig kunne opfylde lovgivningen giver det god mening, at afprøve differentierede måder at tilbyde forebyggende besøg på fremadrettet.

6 Fredericia Kommunes ansøgning begrundes med: 1. Kommende generationer af ældre bliver bedre og bedre til at tage vare om egen sundhed, og de kan med fordel drage nytte af et andet tilbud end et traditionelt forebyggende hjemmebesøg. Målgruppen har forskellige behov afhængig af deres sundhedstilstand og fysiske, sociale og mentale funktionsevne. 2. Gruppen af nye 75 årige er voksende med ca. 100 borgere pr. år, og der forventes ikke flere ressourcer til at varetage hjemmebesøgene. Fredericia Kommune ønsker i forsøgsperioden at afprøve og udvikle en model for, hvorledes forebyggende hjemmebesøg kan differentieres, så de målrettes borgernes behov, bevarer og forbedrer borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Fredericia Kommune vurderer, at det er meget vigtigt og helt i tråd med kommunens innovationsprojekt Længst muligt i eget liv, at + 75 årige borgere tilbydes et forebyggende besøg, men det giver god mening at tilbyde borgerne fleksible rammer for deres forebyggende besøg og møde borgerne i andre settings end deres hjem. I forsøgsperioden arbejdes ud fra følgende model for differentiering: 1. Forebyggende hjemmebesøg og tilbud om funktionsscreening fastholdes i sin nuværende form hos borgere, der ikke har ressourcer til egenhændigt at tage hånd om egen sundhed. Der fastsættes klare kriterier for denne målgruppe(fysisk, psykisk og socialt). 2. Forebyggende besøg tilbydes andre steder end i borgerens hjem. Det afprøves at komme i dialog med de aktive borgere via deres aktiviteter i aktivitetscentre, i gymnastikforeninger, og på kommunens GenoptræningsCenter mv. I forbindelse med borgerens vante aktiviteter tilbydes individuel dialog om hverdagen og sundhed, og der tilbydes screening af funktionsevne. Dette tiltag gør det ud for et forebyggende hjemmebesøg. Det betyder samtidig at de forebyggende medarbejdere bliver mere opsøgende og synlige i lokalsamfundet 3. Hos borgere med god egenomsorg og høj mestringsevne, vurderes det i samråd med borgeren, om næste besøg fremskrives to år. 4. På baggrund af en skriftlig henvendelse og/eller telefonkontakt inviteres nye 75 årige borgere, 3-4 gange om året til et temamøde Side 2 af 4

7 om forebyggelse og sundhed. Temamødet planlægges i samarbejde med aktivitetscentrene og evt. Frivilligcentret. Ved disse forebyggelsesdage drøftes temaer, som forebyggende hjemmebesøg, der orienteres om byens motions- og sociale tilbud til ældre, borgerne tilbydes funktionsscreening. Borgeren tilbydes at indgå i mindre netværksgrupper, som kan mødes oftere og få glæde af den tætte kontakt og videndeling (kendt fra mødregrupper). Dette tiltag vil, når forebyggende medarbejder, deltage gøre det ud for et forebyggende hjemmebesøg. 2. Mål og forventede resultater Målet er, at borgere fra 75 års alderen tilbydes et årligt forebyggende besøg, som i højere grad tilgodeser deres varierede behov og ønsker. De forventede resultater vil være: Borgerne tilbydes differentierede forebyggelsestilbud, som tager afsæt i: At borgere med begrænsede ressourcer eller er i risiko for funktionsevnetab tilbydes forebyggende besøg, herunder tilbud om funktionsscreening i hjemmet. At borgere med en aktiv hverdag og høj funktionsevne ønsker dialog med forebyggelseskonsulent om sundhed, forebyggelse og tager imod tilbud om en simpel funktionsscreening ude i lokalområdet i forbindelse med deres sædvanlige aktiviteter eller tilbud om netværksgruppe. At efterspørgslen for forebyggende besøg jf. den demografiske udvikling på ældreområdet kan honoreres inden for den nuværende økonomiske ramme. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved en ændring af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med afvikling af forebyggende besøg. Det udarbejdes klare kriterier for hvad den enkelte borger tilbydes. De forebyggende medarbejdere vil fra udelukkende at møde borgeren i hjemmet og gennemføre en samtale én til én også fremadrettet skulle varetage møder med mindre og større grupper af borgere med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. 4. Forsøgshjemler Servicelovens 79a Side 3 af 4

8 5. Evaluering Der gennemføres systematisk evaluering i forsøgsperioden som strækker sig over tre år. Der evalueres første gang efter et år. Evaluering af forsøgsperioden vil bygge på: 1. Registrering af antal gennemførte forebyggende besøg i hjemmet og antal forebyggende besøg, som foregår uden for hjemmet. 2. Registrering af borgere der indgår i netværksgrupper. 3. Registrering af antal borgere, som ikke ønsker at tage imod forebyggende hjemmebesøg i hjemmet eller forebyggende besøg uden for hjemmet. Det samlede antal gennemførte forebyggende besøg pr. år sammenlignes med tallene for Opsamling af erfaringer og betydningen af at differentiere indsatsen ved dialog med borgere og forebyggende medarbejdere. Side 4 af 4

9 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Start- og sluttidspunkt Startdato Januar 2013 Slutdato Ultimo 2015 for forsøget Kontaktperson Christian Pedersen Telefon Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune har en række institutioner, der som led i deres tilbud til borgerne har en eller flere afgiftsfrie busser, der ejes af institutionerne selv. Det drejer sig om både skoler, plejecentre for ældre og dag-/døgntilbud på det specialiserede socialområde. Udgangspunktet for ansøgningen ligger i en todelt problemstilling i forhold til de afgiftsfrie busser og institutionernes brug af disse: 1. Nuværende lovgivning fastlægger at de afgiftsfritagne busser kun kan anvendes på den institution, bussen er indkøbt til og registreret hos. Det giver problemer i forhold til muligheden for at udnytte kommunens bilpark optimalt, med konsekvenser for både miljø og økonomi. Eksempelvis vil det være nødvendigt med tre eller flere busser, hvis tre naboinstitutioner skal køre børn i skoven om formiddagen, plejehjemsbeboere til aktivitetstilbud om eftermiddagen og handicappede på weekendtur. Hvis busserne kunne benyttes til alle borgere i tilbud i Fredericia Kommune, ville disse opgaver kunne klares af samme bus. 2. Nuværende procedurer, der opleves som bureaukratiske og komplicerede. Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse og der vil således kunne gives dispensationen til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT særskilt. Nuværende lovgivning beskrives således af centrene som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at centrene ikke får søgt de nødvendige tilladelser, hvilket har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. Endvidere er medarbejderne ofte i tvivl om den enkelte bus har den nødvendige tilladelse til at den pågældende borger må transporteres. Derudover har der været sager hvor medarbejderne har brugt deres egne biler til transport af borgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da evt. skader på køretøjet, forvoldt af borgen, ikke pr. automatik er dækket af nogen forsikring. Konkret ønsker Fredericia Kommune at søge om dispensation til at de

10 Side 2 nuværende afgiftsfrie busser samt de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden kan bruges mere fleksibelt imellem kommunens institutioner, uden at der hver gang skal søges om ændring at køretøjernes toldattest. Herunder: At alle borgere, der er tilknyttet kommunens institutioner, i følge med en medarbejder, kan transporteres med de afgiftsfrie busser. At institutioner frit kan disponere over de afdragsfrie busser på tværs af institutioner. At medarbejderne på institutionerne kan benytte de afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgerens affald til losseplads etc. 2. Mål og forventede resultater Fredericia kommune har 21 busser, der er afgiftsfritagne fordelt på 8 centre i Voksenservice (det specialiserede socialområde), 2 skoler samt 5 ældrecentre. Forsøget vil som udgangspunkt indbefatte disse 21 busser. Det forventes, at både borgere og medarbejdere vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af de afgiftsfire busser. Herudover vil der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet institutionerne imellem. Mål: At der ikke bruges midler på leje af busser i forsøgsperioden da al transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. At busserne oftere er i brug, og ikke længere står ubrugte i flere uger. At busserne som udgangspunkt altid er fyldt 2/3 ved kørsel til arrangementer. Forventede resultater: For borgerne gælder: Større oplevelse af frihed. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter. At systemet er mere smidigt. Færre udgifter for den enkelte borger. At der bliver arrangeret flere ture da medarbejderne har mulighed for at fylde op og derfor nedbringe evt. omkostninger. At medarbejderne har mere overskud, da de ikke skal afvise borgere. Bredere og flere tilbud af ture til borgerne For medarbejderne gælder: Bedre arbejdsmiljø, da der har været tilfælde hvor medarbejderne har været i tvivl om enkelte borgere havde lov til at blive transporteret med og hvilke dispensationer den enkelte bus havde. Større oplevelse af frihed, i forhold til at give borgerne oplevelser. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter og ved ferie/spidsbelastningsperioder. Mindre oplevelse af bureaukrati.

11 Side 3 At kursusaktiviteter nemmere kan gøres i fællesskab 3. Hvordan nås de opstillede mål? For institutionerne gælder: Mere optimal udnyttelse af ressourcer. Mere fleksible transporttilbud til borgerne. Mulighed for at hjælpe hinanden på tværs. Risikoen at enkelte medarbejdere kommer til at bryde lovgivningen forsvinder. At kursusaktivitet bliver billigere og derfor bedre muligheder for at medarbejderne kan få efteruddannelse herunder tænkes også centrene imellem. De afgiftsfrie busser skal indgå i en fælles pulje, hvorefter institutionerne kan booke dem efter behov. Busserne placeres på institutioner fordelt i kommunen, så de altid er i nærheden. Der vil blive instrueret i booking af busser, og det vil være muligt at få hjælp til at reservere en bus. 4. Forsøgshjemler I henhold til Registreringsafgiftsloven 2 stk. 1 nr. 6a, 6b og 6e samt SKATs vejledning E.A , omfatter udtrykket lignende institutioner ikke andre kommunale institutioner i bred forstand. Der søges om dispensation til at borgerne, der er tilknyttet Fredericia Kommunes institutioner, må transporteres med afgiftsfrie busser. 5. Evaluering Forsøget vil være aktivt i hele frikommuneperioden. Der vil blive oprettet en brugergruppe med ca. ti deltagere, som giver tilbagemeldinger på det konkrete udbytte og opfølgning på ansøgningens forventede resultater herunder spørgsmål i forhold til om den øgede fleksibilitet har påvirket borgernes udgiftsniveau. Herudover vil der blive gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt de tilknyttede borgere. Det vil blive undersøgt om det vil være muligt at opfylde institutionernes behov med færre busser, til gavn for økonomi og miljø. Erfaringer fra registrering og tilfredshedsundersøgelsen samles i en slutevaluering.

12 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Start- og sluttidspunkt Startdato Januar 2013 Slutdato Ultimo 2015 for forsøget Kontaktperson Christian Pedersen Telefon Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Kopiforsøg af frikommuneordning i Vejle Kommune. Fredericia Kommune har en række centre, hvor borgere med psykiske lidelser og/eller fysiske handicaps er tilknyttet som beboere, via åbne dagcentre etc. Centrene har som led i deres tilbud til borgerne en eller flere afgiftsfrie busser, der ejes af centrene selv. Udgangspunktet for ansøgningen ligger således i en todelt problemstilling i forhold til de afgiftsfrie busser og centrenes brug af disse: Ad 1. Nuværende lovgivning, fastlægger at ikke alle borgere, tilknyttet centrene, automatisk har mulighed for at køre med, hvilket er frustrerede for både medarbejdere og borgere. Herudover centrenes generelle muligheder for at udnytte busserne optimalt. På nuværende tidspunkt er det således kun borgere, visiteret efter Servicelovens 104, 107 og 108, tilknyttet kommunens handicap og psykiatricentre, der lovligt må transporteres med de afgiftsfrie busser jf. vejledning fra SKAT. Det vil samtidigt sige, at de borgere, der er visiteret efter servicelovens 85 og 103, som endvidere har tilknytning til kommunens centre, ikke må/kan transporteres med de samme afgiftsfrie busser. SKAT har åbnet en mulighed for at andre kan få en dispensation men dette gives kun i sjældne tilfælde. Endvidere hindrer nuværende lovgivning, at busserne bruges mere fleksibelt eks. hvis medarbejderne skal på kursus etc. da busserne kun må køre, såfremt mindst én passager er visiteret efter Servicelovens 104, 107 eller 108. Ad 2. Nuværende procedurer, der opleves som bureaukratiske og komplicerede. Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse og der vil således kunne gives dispensationen til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT særskilt. Nuværende lovgivning beskrives således af centrene som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at centrene ikke får søgt de

13 Side 2 nødvendige tilladelser, hvilket har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. Endvidere er medarbejderne ofte i tvivl om den enkelte bus har den nødvendige tilladelse til at en pågældende borger må transporteres med. Centrene lejer derfor ofte busser til aktiviteter, hvor der er tvivl om et køretøj må anvendes eller hvor andre borgere skal med, hvilket igen resulterer i forhøjede udgifter til beboerne. Derudover har der været sager hvor medarbejderne har brugt deres egne biler til transport af borgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da evt. skader på køretøjet, forvoldt af borgen, ikke pr. automatik er dækket af nogen forsikring. Konkret ønsker Fredericia Kommune at søge om dispensation til at de nuværende afgiftsfrie busser samt de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden kan bruges mere fleksibelt imellem de centre, hvor borgerne er visiteret efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108, uden at der hver gang skal søges om ændring at køretøjernes toldattest. Herunder: At alle borgere, der er tilknyttet kommunens centre under Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108, i følge med en medarbejder, kan transporteres med de afgiftsfrie busser. At centrene frit imellem kan disponere over de afdragsfrie busser på tværs af centrene ved transporter der vedrører borgere visiteret efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. At medarbejderne på centrene imellem kan benytte de afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgerens affald til losseplads etc. Fredericia kommune har 7 centre, hvor der visiteres efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. Forsøget vil som udgangspunkt indbefatte disse 7 centre. Fordelingen på de enkelte pladser kan ses i nedenstående skema. 2. Mål og forventede resultater Opgørelse over antal borgere på handicap og psykiatri Paragraf I alt Antal Det forventes, at både borgere og medarbejdere vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af de afgiftsfire busser. Herudover vil der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede bus kapacitet centrene imellem. Mål: At der ikke bruges midler på leje af busser i forsøgsperioden da al transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. At borgerne ikke oplever udgiftsstigninger da transportudgifter alt andet lige kun dækker brændstof til de afgiftsfrie busser og derfor kan finansernes via centrets normale driftsbudget. At busserne som udgangspunkt altid er fyldt 2/3 ved kørsel til arrangementer og der ikke er beboere, der afvises som tidligere

14 Side 3 fordi de var visiteret efter andre i Serviceloven. Forventede resultater: For borgerne gælder: Større oplevelse af frihed. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter. At systemet er mere smidigt. Færre udgifter for den enkelte beboer. At der bliver arrangeret flere ture da medarbejderne har mulighed for at fylde op og derfor nedbringe evt. omkostninger. At medarbejderne har mere overskud, da de ikke skal afvise borgere. Bredere og flere tilbud af ture til borgerne For medarbejderne gælder: Bedre arbejdsmiljø, da medarbejderne ikke behøver afvise borgere som skal til samme aktiviteter som 104, 107 og 108 borgerne, men ikke må transporteres med, da de er visiteret efter andre i Serviceloven. Bedre arbejdsmiljø, da der har været tilfælde hvor medarbejderne har været i tvivl om enkelte beboere havde lov til at blive transporteret med og hvilke dispensationer den enkelte bus havde. Større oplevelse af frihed, i forhold til at give borgerne oplevelser. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter og ved ferie/spidsbelastningsperioder. Mindre oplevelse af bureaukrati. At kursusaktiviteter nemmere kan gøres i fællesskab 3. Hvordan nås de opstillede mål? For centrene gælder: Mere optimal udnyttelse af ressourcer. Mere fleksible transporttilbud til borgerne. Mulighed for at hjælpe hinanden på tværs. Risikoen at enkelte medarbejdere kommer til at bryde lovgivningen forsvinder. At kursusaktivitet bliver billigere og derfor bedre muligheder for at medarbejderne kan få efteruddannelse herunder tænkes også centrene imellem. De afgiftsfrie busser skal fortsat ejes af de enkelte centre og det vil som udgangspunkt være centret selv, der disponerer. Der vil blive stillet elektroniske hjælpemidler til rådighed for centrene, hvor man kan reservere et andet centers bus. Det vil blive indskærpet overfor centrene at leje af eksterne busser kun er i yderste nød. 4. Forsøgshjemler På nuværende tidspunkt er det kun muligt for borgere visiteret efter Servicelovens 104, 107 og 108 i henhold til Registreringsafgiftsloven 2 stk. 1 nr. 6a. samt SKATs vejledning E.A , kan transporteres med et centers afgiftsfrie busser. Der ansøges om kompensation for, at de borgere, der yderligere er tilknyttet centrene, efter servicelovens 85 og 103, endvidere må transporteres med samme afgiftsfrie busser.

15 Side 4 5. Evaluering Forsøget vil være aktivt i hele frikommuneperioden. Der vil hvert år blive rundsendt et spørgeskema til centerlederne, hvor der spørges til anvendelsen af de afgiftsfrie busser med udgangspunkt i ansøgningens forventede resultater herunder spørgsmål i forhold til om den øgede fleksibilitet har påvirket borgernes udgiftsniveau og centerets økonomi. Herudover vil der hvert år blive gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de tilknyttede borgere. Tilfredsheden måles via kvalitative interviews på to centre og to nye året efter - begyndende ultimo Respondentgrundlaget er 6 borgere årligt, der udvælges stikprøvevis blandt borgerne, der er tilknyttet de to skiftende centrene. Erfaringer fra registrering og tilfredshedsundersøgelsen samles i en slutevaluering.

16 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning Oktober 2012 Fredericia Kommune Fleksibilitet ved pasning i daginstitution Startdato Slutdato Jurist Kirsten Hassing Nielsen, Byråds- og Direktionssekretariatet Telefon Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune ønsker at tilbyde en fleksibel pasningsordning på daginstitutionsområdet, således at pasningen kan tilrettelægges under friere rammer og derved tilgodese det øgede behov for pasning udover de politisk fastsatte åbningstider. Fredericia Kommunes ansøgning udspringer af et konkret behov, men da det forventes at der fremadrettet vil være en stigende efterspørgsel af pasning udover de fastsatte åbningstider, ønsker Fredericia Kommune allerede på nuværende tidspunkt mulighed for at indføre øget fleksibilitet i pasningsordningen. Muligheden for øget fleksibilitet skal som udgangspunkt kunne benyttes af alle daginstitutioner i Fredericia Kommune. Ansøgningen indeholder 3 scenarier, der vurderes som en mulighed for at skabe øget fleksibilitet i pasningsordningen: 1. Inddragelse af frivillige, således at frivillige personer sørger for pasning af børn. Det er forældregruppen/forældrebestyrelsen der er ansvarlig for denne ordning, herunder ansættelse, intern koordinering, åbning af institution, forsikringsforhold mv. Fredericia Kommune stiller kun lokalerne til rådighed i det tidsrum, hvor de frivillige passer børnene, jf. ovenstående tidsrum. Der udføres ikke pædagogisk arbejde i tidsrummet. 2. Inddragelse af ledige personer, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats Det eksisterende personale i den pågældende daginstitution varetager pasningsopgaven i ovennævnte tidsrum, og den berørte forældregruppe afholder denne merudgift i form af øget egenbetaling. Hvis ansøgningen imødekommes, er det op til de enkelte institutioner selv at beslutte hvilken af de 3 scenarier, der ønskes bragt i anvendelse. 2. Mål og forventede resultater Målet er, at Fredericia Kommune i øget omfang efterlever formålet i dagtilbudslovens 1 ved at give den enkelte familie fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud. Dette sker konkret ved at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelse af børnepasningen, herunder øget fleksibilitet i åbningstiderne. Dermed imøde-

17 Side 2 kommes den konkrete efterspørgsel fra en gruppe af forældre med ekstra behov for pasning udover det allerede politisk fastsatte pasningstilbud. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Den øgede fleksibilitet i pasningen nås ved tilførelse af ressourcer i form af enten frivillige, aktiveringspersoner eller indførelse af øget egenbetaling. 4. Forsøgshjemler Forsøgshjemmelen til de 3 scenarier er følgende: 1. Fritagelse fra Dagtilbudslovens 19 og Fritagelse fra Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder bestemmelserne vedrørende konkurrenceforvridning ( 33,49, 65) og merbeskæftigelse ( 60-61). 3. Fritagelse fra Dagtilbudslovens 32. Der ansøges om en model, hvor der vil være særskilt økonomi for pasning i tidsrummet og I dette tidsrum vil der være fuld egenbetaling for de forældre, der ønsker at benytte tilbuddet. 5. Evaluering Når forsøgene er planlagt i detaljer, kan der foretages en konkret måling af de forventede resultater. Evalueringsmetode og succeskriterier for forsøget forventes fastlagt i november 2012.

07 Fleksibilitet i centrenes anvendelse af afgiftsfrie busser

07 Fleksibilitet i centrenes anvendelse af afgiftsfrie busser Slutevaluering af frikommuneforsøget 07 Fleksibilitet i centrenes anvendelse af afgiftsfrie busser Forsøget er udført af: Pleje og Omsorg, v/ pleje og omsorgschef Mona Nederby Larsen, mona.n.larsen@fredericia.dk,

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune 2011 Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune Indledning Her er anden runde af forsøgsansøgninger fra Vejle Kommune i forbindelse med frikommuneforsøget. Vejle Kommune fremsendte i august 2011 i

Læs mere

Ansøgning på Børne- og Ungeområdet

Ansøgning på Børne- og Ungeområdet Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Ansøgning på Børne- og Ungeområdet Dato for ansøgning 25. november 2011 Vejle Fritagelse fra standariseringsreglen i 41 om

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på  En plan for en sammenhængende indsats sammen med SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

Analyse af de brugerstyrede centre

Analyse af de brugerstyrede centre RAPPORT Analyse af de brugerstyrede centre August 2015 Foto: 2/11 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 4 Sammenfatning... 5 Samlet dataindsamling.. 8 3/11 Indledning På Velfærdsudvalgsmødet den

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 79 a. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvidovre Kommune tilbyder ældre borgere forebyggende

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EN EKSTREMT KORT INTRO Beskrivelse af indsatsens metode Socioøkonomiske referencer og skolernes løfteevne Detaljeret programbeskrivelse Kontrollerede forsøg Beskrivelse af forsøgsprogram

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri Befordring af brugere // November 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2. Formål... 3 2. Serviceydelsen

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 2013

AKTIVITETS- OMRÅDET 2013 2013 AKTIVITETSOMRÅDET Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker ydelsen Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet

Elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december 2015 Kontaktperson Sarah

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

01 Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 75 år

01 Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 75 år Slutevaluering af frikommuneforsøget 01 Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 75 år Forsøget er udført af: Sundhedstaben, Genoptræningscentret, v/ ledende

Læs mere