ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET"

Transkript

1 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1/ Slutdato 31/ Kontaktperson Charlotte Mikkelsen Telefon Dato for ansøgning 18. september 2012 Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredericia Kommune vil gerne kunne tilbyde alle elever en målrettet, motiverende og differentieret undervisning i udskolingen. Fra august 2013 har Fredericia fire nye folkeskoler med hver én udskoling på mellem 4 og 8 spor. Fredericia ønsker med en ny skolestruktur, at fortsætte med at udvikle den internationale dimension på linjer i udskolingen. Der er tale om et skoletilbud, der understøtter regeringens ønske om bedre engelskkundskaber og en styrkelse af den internationale dimension i folkeskolen. Fredericia Kommune ønsker at kunne fortsætte med at have engelsksprogede lærere tilknyttet dele af udskolingen i den nye skolestruktur, som træder i kraft 1. august De engelsksprogede lærere skal forestå undervisning på engelsk i en række af de naturfaglige fag. Eleverne vil have undervisningsmaterialer på både dansk og engelsk. Undervisningen er tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger de danske lovbestemmelser herunder trin- og fællesmål. Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve. Det vil være et frivilligt tilbud i udskolingen (7.-9. klasse), som alle elever i kommunen kan vælge til. Formål Formålet er at skabe motiverende og udfordrende læringsmiljø i udskolingen, således at alle elever trives og får tilpas faglig udfordring. 2. Mål og forventede resultater Mål Målene med engelsksprogede lærere i undervisningen: At tilbyde både dansk og engelsk som arbejdssprog i folkeskolens ældste klasser

2 Side 2 At eleverne på forskellig vis bliver understøttet i deres dannelse til europæiske medborgere/verdensborgere At stimulere eleverne til yderligere sprogindlæring Forventede resultater En attraktiv udskoling hvor de unge bliver tilpas fagligt og socialt udfordret. De unge er motiveret for og fagligt godt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der etableres linjer, hvor en betydelig del af undervisningen foregår på engelsk. Der arbejdes med flere former for internationalt skolesamarbejde. Der dannes lærerteam således at de engelsksprogede lærere har en dansk linjefagsuddannet lærer at sparre med i relation til de fag, de underviser i på engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger. 4. Forsøgshjemler Forsøget kræver ifølge Fredericia Kommune ikke dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser. Uddannelsesstyrelsen har tidligere givet Fredericia Kommune forsøgsstatus til internationale linjer i udskolingen jf. Ministeriets ramme for forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen. 5. Evaluering Der evalueres ud fra følgende parametre: Eleverne har fået både dansk og engelsk som naturligt arbejdssprog. Eleverne har en høj grad af motivation for at gå i skole. Eleverne oplever høj faglighed. 80 % af eleverne får middel- eller over middelkarakterer ved afgangsprøven i både dansk og engelsk samt i de øvrige fag, som de har modtaget undervisning i på engelsk. Eleverne oplever, at de via internationalt skolesamarbejde og engelsksprogede lærere har fået større sproglig og kulturel indsigt og forståelse. Eleverne er bevidste om værdier i det danske samfund og fortrolige med dansk kultur Eleverne oplever, at den internationale dimension har understøttet dem i deres dannelse til europæiske medborgere. Eleverne er motiveret for yderligere sprogindlæring.

3 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Ansøgninger på Velfærdsområdet Fredericia Kommune Fritagelse for moms på kommunale caféer i tilknytning til plejecentre og/eller aktivitetscentre. Startdato Slutdato Mona Larsen Telefon Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune har i dag 6 kommunale caféer som ligger i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscenter. Målgruppen for disse caféer er ældre over 65 år samt andre pensionister. Afgørelse nr af 21. september 2010 fra Skatterådet har betydet, at Fredericia Kommune har været nødsaget til at indføre moms på salg til borgere uden visiterede tilbud på disse caféer. Dette har reduceret målgruppens anvendelse af caféerne, og dermed reduceret de forebyggende og rehabiliterende potentialer ved kommunal cafédrift på ældreområdet. Fredericia Kommune ser forebyggelse og rehabilitering som afgørende forudsætninger for imødekommelse af et stigende antal ældre medborgere. Fredericia Kommune ønsker derfor at genetablere målgruppens tidligere anvendelse af caféerne, og dermed i større grad end i dag, udnytte de forebyggende og rehabiliterende potentialer ved kommunale caféer på ældreområdet. Ønsket vedrører alene de 6 konkrete kommunale caféer, som ligger i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscentre. Herudover vedrører ønsket alene den konkret afgrænsede målgruppe folkepensionister og andre pensionister. Konkret indebærer Fredericia Kommunes ønske, at hele målgruppen af borgere over 65 samt andre pensionister kan købe mad og drikke uden moms på kommunens 6 caféer i tilknytning til plejecentre og/eller aktivitetscentre, således at det ikke kun er borgere med et visiteret madservicetilbud, der ikke skal betale moms. Ønsket indebærer således en udvidelse af momsfritagelsen til en konkret målgruppe, der bruger tilbuddene som åbne tilbud. 2. Mål og forventede resultater Målene med forsøget er at: 1. Øge anvendelsen af de kommunale ældrecaféer 2. Sikre en lokal forankret platform for socialt samvær 3. Sikre et åbent tilbud hvor det er muligt at få ernæringsrigtig kost til alle ældre med behov herfor 4. Øge mulighederne for at styrke de ældres egenomsorg

4 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved at genetablere de kommunale ældrecaféer som tilbud, der også prismæssigt er attraktivt at søge for ældre, der stadig har mulighed for at søge åbne tilbud. 4. Forsøgshjemler I Skatterådets afgørelse, nr af 21. september 2010, konkluderer Skatterådet, at salg af mad og drikkevarer fra bl.a. kommunale caféer i tilknytning til kommunale plejecentre til borgere uden visitation til madservice efter 83 er momspligtigt, og at dette dermed ikke er omfattet af undtagelsen i momslovens 13 stk. 1 nr. 2. Fredericia Kommune ønsker en forsøgshjemmel, der sikrer at salg af mad og drikkevarer til alle borgere over 65 samt andre pensionister, som besøger Fredericia Kommunes 6 caféer i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscentre, ikke er momspligtigt. 5. Evaluering Forsøget vil blive evalueret ved at lave en før-måling og en efter-måling af anvendelsen af caféerne. Side 2 af 2

5 Ansøgning vedrørende forebyggende hjemmebesøg Frikommune Titel på forsøg Fredericia Kommune Ansøgning om differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg. Start- og sluttidspunkt Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Rehabiliteringschef Anne-Mette Dalgaard Telefon Dato for ansøgning xxx Beskrivelse af forsøget Ifølge Servicelovens 79a skal kommunen tilbyde borgere, som er fyldt 75 år mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Tiltaget har et sundhedsfremmende- og sygdomforebyggende sigte, hvor formålet er at understøtte borgerens ressourcer, motivation, handlekompetence og muligheder for at blive længst muligt i eget liv. Dette foregår ved en samtale med borgeren i borgerens hjem, hvor borgeren har mulighed for, at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for støtte til at udnytte egne ressourcer og bevare et aktivt funktionsniveau i hverdagen. Det årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg skal, ifølge lovgivningen, foregå i borgerens hjem. Der er på nuværende tidspunkt evidens for at forebyggende besøg har følgende effekter: - funktionsevnetab udskydes - behov for overflytning til institution udskydes - færre hospitalsindlæggelser Fredericia Kommune tilbyder et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere fra 75 år og opefter. Undtaget er borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp. Herud over tilbydes tidlige forebyggende indsatser i form af seniorkurser, som er målrettet borgere fra 60 år. Der er fokus på emner omkring mental sundhed og fysisk sundhed, med temadage der bl.a. omhandler opsporing af diabetes, KOL, blodtryksmåling, fysisk funktionsscreening. Formålet med forebyggende besøg er godt underbygget og relevant i samfundsperspektivet og er samtidig et område, der hele tiden er i udvikling og byder på udfordringer. For at kunne arbejde med forbyggende hjemmebesøg fremadrettet og samtidig kunne opfylde lovgivningen giver det god mening, at afprøve differentierede måder at tilbyde forebyggende besøg på fremadrettet.

6 Fredericia Kommunes ansøgning begrundes med: 1. Kommende generationer af ældre bliver bedre og bedre til at tage vare om egen sundhed, og de kan med fordel drage nytte af et andet tilbud end et traditionelt forebyggende hjemmebesøg. Målgruppen har forskellige behov afhængig af deres sundhedstilstand og fysiske, sociale og mentale funktionsevne. 2. Gruppen af nye 75 årige er voksende med ca. 100 borgere pr. år, og der forventes ikke flere ressourcer til at varetage hjemmebesøgene. Fredericia Kommune ønsker i forsøgsperioden at afprøve og udvikle en model for, hvorledes forebyggende hjemmebesøg kan differentieres, så de målrettes borgernes behov, bevarer og forbedrer borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Fredericia Kommune vurderer, at det er meget vigtigt og helt i tråd med kommunens innovationsprojekt Længst muligt i eget liv, at + 75 årige borgere tilbydes et forebyggende besøg, men det giver god mening at tilbyde borgerne fleksible rammer for deres forebyggende besøg og møde borgerne i andre settings end deres hjem. I forsøgsperioden arbejdes ud fra følgende model for differentiering: 1. Forebyggende hjemmebesøg og tilbud om funktionsscreening fastholdes i sin nuværende form hos borgere, der ikke har ressourcer til egenhændigt at tage hånd om egen sundhed. Der fastsættes klare kriterier for denne målgruppe(fysisk, psykisk og socialt). 2. Forebyggende besøg tilbydes andre steder end i borgerens hjem. Det afprøves at komme i dialog med de aktive borgere via deres aktiviteter i aktivitetscentre, i gymnastikforeninger, og på kommunens GenoptræningsCenter mv. I forbindelse med borgerens vante aktiviteter tilbydes individuel dialog om hverdagen og sundhed, og der tilbydes screening af funktionsevne. Dette tiltag gør det ud for et forebyggende hjemmebesøg. Det betyder samtidig at de forebyggende medarbejdere bliver mere opsøgende og synlige i lokalsamfundet 3. Hos borgere med god egenomsorg og høj mestringsevne, vurderes det i samråd med borgeren, om næste besøg fremskrives to år. 4. På baggrund af en skriftlig henvendelse og/eller telefonkontakt inviteres nye 75 årige borgere, 3-4 gange om året til et temamøde Side 2 af 4

7 om forebyggelse og sundhed. Temamødet planlægges i samarbejde med aktivitetscentrene og evt. Frivilligcentret. Ved disse forebyggelsesdage drøftes temaer, som forebyggende hjemmebesøg, der orienteres om byens motions- og sociale tilbud til ældre, borgerne tilbydes funktionsscreening. Borgeren tilbydes at indgå i mindre netværksgrupper, som kan mødes oftere og få glæde af den tætte kontakt og videndeling (kendt fra mødregrupper). Dette tiltag vil, når forebyggende medarbejder, deltage gøre det ud for et forebyggende hjemmebesøg. 2. Mål og forventede resultater Målet er, at borgere fra 75 års alderen tilbydes et årligt forebyggende besøg, som i højere grad tilgodeser deres varierede behov og ønsker. De forventede resultater vil være: Borgerne tilbydes differentierede forebyggelsestilbud, som tager afsæt i: At borgere med begrænsede ressourcer eller er i risiko for funktionsevnetab tilbydes forebyggende besøg, herunder tilbud om funktionsscreening i hjemmet. At borgere med en aktiv hverdag og høj funktionsevne ønsker dialog med forebyggelseskonsulent om sundhed, forebyggelse og tager imod tilbud om en simpel funktionsscreening ude i lokalområdet i forbindelse med deres sædvanlige aktiviteter eller tilbud om netværksgruppe. At efterspørgslen for forebyggende besøg jf. den demografiske udvikling på ældreområdet kan honoreres inden for den nuværende økonomiske ramme. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved en ændring af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med afvikling af forebyggende besøg. Det udarbejdes klare kriterier for hvad den enkelte borger tilbydes. De forebyggende medarbejdere vil fra udelukkende at møde borgeren i hjemmet og gennemføre en samtale én til én også fremadrettet skulle varetage møder med mindre og større grupper af borgere med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. 4. Forsøgshjemler Servicelovens 79a Side 3 af 4

8 5. Evaluering Der gennemføres systematisk evaluering i forsøgsperioden som strækker sig over tre år. Der evalueres første gang efter et år. Evaluering af forsøgsperioden vil bygge på: 1. Registrering af antal gennemførte forebyggende besøg i hjemmet og antal forebyggende besøg, som foregår uden for hjemmet. 2. Registrering af borgere der indgår i netværksgrupper. 3. Registrering af antal borgere, som ikke ønsker at tage imod forebyggende hjemmebesøg i hjemmet eller forebyggende besøg uden for hjemmet. Det samlede antal gennemførte forebyggende besøg pr. år sammenlignes med tallene for Opsamling af erfaringer og betydningen af at differentiere indsatsen ved dialog med borgere og forebyggende medarbejdere. Side 4 af 4

9 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Start- og sluttidspunkt Startdato Januar 2013 Slutdato Ultimo 2015 for forsøget Kontaktperson Christian Pedersen Telefon Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune har en række institutioner, der som led i deres tilbud til borgerne har en eller flere afgiftsfrie busser, der ejes af institutionerne selv. Det drejer sig om både skoler, plejecentre for ældre og dag-/døgntilbud på det specialiserede socialområde. Udgangspunktet for ansøgningen ligger i en todelt problemstilling i forhold til de afgiftsfrie busser og institutionernes brug af disse: 1. Nuværende lovgivning fastlægger at de afgiftsfritagne busser kun kan anvendes på den institution, bussen er indkøbt til og registreret hos. Det giver problemer i forhold til muligheden for at udnytte kommunens bilpark optimalt, med konsekvenser for både miljø og økonomi. Eksempelvis vil det være nødvendigt med tre eller flere busser, hvis tre naboinstitutioner skal køre børn i skoven om formiddagen, plejehjemsbeboere til aktivitetstilbud om eftermiddagen og handicappede på weekendtur. Hvis busserne kunne benyttes til alle borgere i tilbud i Fredericia Kommune, ville disse opgaver kunne klares af samme bus. 2. Nuværende procedurer, der opleves som bureaukratiske og komplicerede. Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse og der vil således kunne gives dispensationen til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT særskilt. Nuværende lovgivning beskrives således af centrene som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at centrene ikke får søgt de nødvendige tilladelser, hvilket har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. Endvidere er medarbejderne ofte i tvivl om den enkelte bus har den nødvendige tilladelse til at den pågældende borger må transporteres. Derudover har der været sager hvor medarbejderne har brugt deres egne biler til transport af borgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da evt. skader på køretøjet, forvoldt af borgen, ikke pr. automatik er dækket af nogen forsikring. Konkret ønsker Fredericia Kommune at søge om dispensation til at de

10 Side 2 nuværende afgiftsfrie busser samt de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden kan bruges mere fleksibelt imellem kommunens institutioner, uden at der hver gang skal søges om ændring at køretøjernes toldattest. Herunder: At alle borgere, der er tilknyttet kommunens institutioner, i følge med en medarbejder, kan transporteres med de afgiftsfrie busser. At institutioner frit kan disponere over de afdragsfrie busser på tværs af institutioner. At medarbejderne på institutionerne kan benytte de afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgerens affald til losseplads etc. 2. Mål og forventede resultater Fredericia kommune har 21 busser, der er afgiftsfritagne fordelt på 8 centre i Voksenservice (det specialiserede socialområde), 2 skoler samt 5 ældrecentre. Forsøget vil som udgangspunkt indbefatte disse 21 busser. Det forventes, at både borgere og medarbejdere vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af de afgiftsfire busser. Herudover vil der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet institutionerne imellem. Mål: At der ikke bruges midler på leje af busser i forsøgsperioden da al transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. At busserne oftere er i brug, og ikke længere står ubrugte i flere uger. At busserne som udgangspunkt altid er fyldt 2/3 ved kørsel til arrangementer. Forventede resultater: For borgerne gælder: Større oplevelse af frihed. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter. At systemet er mere smidigt. Færre udgifter for den enkelte borger. At der bliver arrangeret flere ture da medarbejderne har mulighed for at fylde op og derfor nedbringe evt. omkostninger. At medarbejderne har mere overskud, da de ikke skal afvise borgere. Bredere og flere tilbud af ture til borgerne For medarbejderne gælder: Bedre arbejdsmiljø, da der har været tilfælde hvor medarbejderne har været i tvivl om enkelte borgere havde lov til at blive transporteret med og hvilke dispensationer den enkelte bus havde. Større oplevelse af frihed, i forhold til at give borgerne oplevelser. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter og ved ferie/spidsbelastningsperioder. Mindre oplevelse af bureaukrati.

11 Side 3 At kursusaktiviteter nemmere kan gøres i fællesskab 3. Hvordan nås de opstillede mål? For institutionerne gælder: Mere optimal udnyttelse af ressourcer. Mere fleksible transporttilbud til borgerne. Mulighed for at hjælpe hinanden på tværs. Risikoen at enkelte medarbejdere kommer til at bryde lovgivningen forsvinder. At kursusaktivitet bliver billigere og derfor bedre muligheder for at medarbejderne kan få efteruddannelse herunder tænkes også centrene imellem. De afgiftsfrie busser skal indgå i en fælles pulje, hvorefter institutionerne kan booke dem efter behov. Busserne placeres på institutioner fordelt i kommunen, så de altid er i nærheden. Der vil blive instrueret i booking af busser, og det vil være muligt at få hjælp til at reservere en bus. 4. Forsøgshjemler I henhold til Registreringsafgiftsloven 2 stk. 1 nr. 6a, 6b og 6e samt SKATs vejledning E.A , omfatter udtrykket lignende institutioner ikke andre kommunale institutioner i bred forstand. Der søges om dispensation til at borgerne, der er tilknyttet Fredericia Kommunes institutioner, må transporteres med afgiftsfrie busser. 5. Evaluering Forsøget vil være aktivt i hele frikommuneperioden. Der vil blive oprettet en brugergruppe med ca. ti deltagere, som giver tilbagemeldinger på det konkrete udbytte og opfølgning på ansøgningens forventede resultater herunder spørgsmål i forhold til om den øgede fleksibilitet har påvirket borgernes udgiftsniveau. Herudover vil der blive gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt de tilknyttede borgere. Det vil blive undersøgt om det vil være muligt at opfylde institutionernes behov med færre busser, til gavn for økonomi og miljø. Erfaringer fra registrering og tilfredshedsundersøgelsen samles i en slutevaluering.

12 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Start- og sluttidspunkt Startdato Januar 2013 Slutdato Ultimo 2015 for forsøget Kontaktperson Christian Pedersen Telefon Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Kopiforsøg af frikommuneordning i Vejle Kommune. Fredericia Kommune har en række centre, hvor borgere med psykiske lidelser og/eller fysiske handicaps er tilknyttet som beboere, via åbne dagcentre etc. Centrene har som led i deres tilbud til borgerne en eller flere afgiftsfrie busser, der ejes af centrene selv. Udgangspunktet for ansøgningen ligger således i en todelt problemstilling i forhold til de afgiftsfrie busser og centrenes brug af disse: Ad 1. Nuværende lovgivning, fastlægger at ikke alle borgere, tilknyttet centrene, automatisk har mulighed for at køre med, hvilket er frustrerede for både medarbejdere og borgere. Herudover centrenes generelle muligheder for at udnytte busserne optimalt. På nuværende tidspunkt er det således kun borgere, visiteret efter Servicelovens 104, 107 og 108, tilknyttet kommunens handicap og psykiatricentre, der lovligt må transporteres med de afgiftsfrie busser jf. vejledning fra SKAT. Det vil samtidigt sige, at de borgere, der er visiteret efter servicelovens 85 og 103, som endvidere har tilknytning til kommunens centre, ikke må/kan transporteres med de samme afgiftsfrie busser. SKAT har åbnet en mulighed for at andre kan få en dispensation men dette gives kun i sjældne tilfælde. Endvidere hindrer nuværende lovgivning, at busserne bruges mere fleksibelt eks. hvis medarbejderne skal på kursus etc. da busserne kun må køre, såfremt mindst én passager er visiteret efter Servicelovens 104, 107 eller 108. Ad 2. Nuværende procedurer, der opleves som bureaukratiske og komplicerede. Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse og der vil således kunne gives dispensationen til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT særskilt. Nuværende lovgivning beskrives således af centrene som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at centrene ikke får søgt de

13 Side 2 nødvendige tilladelser, hvilket har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. Endvidere er medarbejderne ofte i tvivl om den enkelte bus har den nødvendige tilladelse til at en pågældende borger må transporteres med. Centrene lejer derfor ofte busser til aktiviteter, hvor der er tvivl om et køretøj må anvendes eller hvor andre borgere skal med, hvilket igen resulterer i forhøjede udgifter til beboerne. Derudover har der været sager hvor medarbejderne har brugt deres egne biler til transport af borgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da evt. skader på køretøjet, forvoldt af borgen, ikke pr. automatik er dækket af nogen forsikring. Konkret ønsker Fredericia Kommune at søge om dispensation til at de nuværende afgiftsfrie busser samt de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden kan bruges mere fleksibelt imellem de centre, hvor borgerne er visiteret efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108, uden at der hver gang skal søges om ændring at køretøjernes toldattest. Herunder: At alle borgere, der er tilknyttet kommunens centre under Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108, i følge med en medarbejder, kan transporteres med de afgiftsfrie busser. At centrene frit imellem kan disponere over de afdragsfrie busser på tværs af centrene ved transporter der vedrører borgere visiteret efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. At medarbejderne på centrene imellem kan benytte de afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgerens affald til losseplads etc. Fredericia kommune har 7 centre, hvor der visiteres efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. Forsøget vil som udgangspunkt indbefatte disse 7 centre. Fordelingen på de enkelte pladser kan ses i nedenstående skema. 2. Mål og forventede resultater Opgørelse over antal borgere på handicap og psykiatri Paragraf I alt Antal Det forventes, at både borgere og medarbejdere vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af de afgiftsfire busser. Herudover vil der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede bus kapacitet centrene imellem. Mål: At der ikke bruges midler på leje af busser i forsøgsperioden da al transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. At borgerne ikke oplever udgiftsstigninger da transportudgifter alt andet lige kun dækker brændstof til de afgiftsfrie busser og derfor kan finansernes via centrets normale driftsbudget. At busserne som udgangspunkt altid er fyldt 2/3 ved kørsel til arrangementer og der ikke er beboere, der afvises som tidligere

14 Side 3 fordi de var visiteret efter andre i Serviceloven. Forventede resultater: For borgerne gælder: Større oplevelse af frihed. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter. At systemet er mere smidigt. Færre udgifter for den enkelte beboer. At der bliver arrangeret flere ture da medarbejderne har mulighed for at fylde op og derfor nedbringe evt. omkostninger. At medarbejderne har mere overskud, da de ikke skal afvise borgere. Bredere og flere tilbud af ture til borgerne For medarbejderne gælder: Bedre arbejdsmiljø, da medarbejderne ikke behøver afvise borgere som skal til samme aktiviteter som 104, 107 og 108 borgerne, men ikke må transporteres med, da de er visiteret efter andre i Serviceloven. Bedre arbejdsmiljø, da der har været tilfælde hvor medarbejderne har været i tvivl om enkelte beboere havde lov til at blive transporteret med og hvilke dispensationer den enkelte bus havde. Større oplevelse af frihed, i forhold til at give borgerne oplevelser. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter og ved ferie/spidsbelastningsperioder. Mindre oplevelse af bureaukrati. At kursusaktiviteter nemmere kan gøres i fællesskab 3. Hvordan nås de opstillede mål? For centrene gælder: Mere optimal udnyttelse af ressourcer. Mere fleksible transporttilbud til borgerne. Mulighed for at hjælpe hinanden på tværs. Risikoen at enkelte medarbejdere kommer til at bryde lovgivningen forsvinder. At kursusaktivitet bliver billigere og derfor bedre muligheder for at medarbejderne kan få efteruddannelse herunder tænkes også centrene imellem. De afgiftsfrie busser skal fortsat ejes af de enkelte centre og det vil som udgangspunkt være centret selv, der disponerer. Der vil blive stillet elektroniske hjælpemidler til rådighed for centrene, hvor man kan reservere et andet centers bus. Det vil blive indskærpet overfor centrene at leje af eksterne busser kun er i yderste nød. 4. Forsøgshjemler På nuværende tidspunkt er det kun muligt for borgere visiteret efter Servicelovens 104, 107 og 108 i henhold til Registreringsafgiftsloven 2 stk. 1 nr. 6a. samt SKATs vejledning E.A , kan transporteres med et centers afgiftsfrie busser. Der ansøges om kompensation for, at de borgere, der yderligere er tilknyttet centrene, efter servicelovens 85 og 103, endvidere må transporteres med samme afgiftsfrie busser.

15 Side 4 5. Evaluering Forsøget vil være aktivt i hele frikommuneperioden. Der vil hvert år blive rundsendt et spørgeskema til centerlederne, hvor der spørges til anvendelsen af de afgiftsfrie busser med udgangspunkt i ansøgningens forventede resultater herunder spørgsmål i forhold til om den øgede fleksibilitet har påvirket borgernes udgiftsniveau og centerets økonomi. Herudover vil der hvert år blive gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de tilknyttede borgere. Tilfredsheden måles via kvalitative interviews på to centre og to nye året efter - begyndende ultimo Respondentgrundlaget er 6 borgere årligt, der udvælges stikprøvevis blandt borgerne, der er tilknyttet de to skiftende centrene. Erfaringer fra registrering og tilfredshedsundersøgelsen samles i en slutevaluering.

16 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning Oktober 2012 Fredericia Kommune Fleksibilitet ved pasning i daginstitution Startdato Slutdato Jurist Kirsten Hassing Nielsen, Byråds- og Direktionssekretariatet Telefon Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune ønsker at tilbyde en fleksibel pasningsordning på daginstitutionsområdet, således at pasningen kan tilrettelægges under friere rammer og derved tilgodese det øgede behov for pasning udover de politisk fastsatte åbningstider. Fredericia Kommunes ansøgning udspringer af et konkret behov, men da det forventes at der fremadrettet vil være en stigende efterspørgsel af pasning udover de fastsatte åbningstider, ønsker Fredericia Kommune allerede på nuværende tidspunkt mulighed for at indføre øget fleksibilitet i pasningsordningen. Muligheden for øget fleksibilitet skal som udgangspunkt kunne benyttes af alle daginstitutioner i Fredericia Kommune. Ansøgningen indeholder 3 scenarier, der vurderes som en mulighed for at skabe øget fleksibilitet i pasningsordningen: 1. Inddragelse af frivillige, således at frivillige personer sørger for pasning af børn. Det er forældregruppen/forældrebestyrelsen der er ansvarlig for denne ordning, herunder ansættelse, intern koordinering, åbning af institution, forsikringsforhold mv. Fredericia Kommune stiller kun lokalerne til rådighed i det tidsrum, hvor de frivillige passer børnene, jf. ovenstående tidsrum. Der udføres ikke pædagogisk arbejde i tidsrummet. 2. Inddragelse af ledige personer, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats Det eksisterende personale i den pågældende daginstitution varetager pasningsopgaven i ovennævnte tidsrum, og den berørte forældregruppe afholder denne merudgift i form af øget egenbetaling. Hvis ansøgningen imødekommes, er det op til de enkelte institutioner selv at beslutte hvilken af de 3 scenarier, der ønskes bragt i anvendelse. 2. Mål og forventede resultater Målet er, at Fredericia Kommune i øget omfang efterlever formålet i dagtilbudslovens 1 ved at give den enkelte familie fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud. Dette sker konkret ved at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelse af børnepasningen, herunder øget fleksibilitet i åbningstiderne. Dermed imøde-

17 Side 2 kommes den konkrete efterspørgsel fra en gruppe af forældre med ekstra behov for pasning udover det allerede politisk fastsatte pasningstilbud. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Den øgede fleksibilitet i pasningen nås ved tilførelse af ressourcer i form af enten frivillige, aktiveringspersoner eller indførelse af øget egenbetaling. 4. Forsøgshjemler Forsøgshjemmelen til de 3 scenarier er følgende: 1. Fritagelse fra Dagtilbudslovens 19 og Fritagelse fra Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder bestemmelserne vedrørende konkurrenceforvridning ( 33,49, 65) og merbeskæftigelse ( 60-61). 3. Fritagelse fra Dagtilbudslovens 32. Der ansøges om en model, hvor der vil være særskilt økonomi for pasning i tidsrummet og I dette tidsrum vil der være fuld egenbetaling for de forældre, der ønsker at benytte tilbuddet. 5. Evaluering Når forsøgene er planlagt i detaljer, kan der foretages en konkret måling af de forventede resultater. Evalueringsmetode og succeskriterier for forsøget forventes fastlagt i november 2012.

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune 2011 Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune Indledning Her er anden runde af forsøgsansøgninger fra Vejle Kommune i forbindelse med frikommuneforsøget. Vejle Kommune fremsendte i august 2011 i

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Program for workshop 1

Program for workshop 1 Program for workshop 1 Seniorkurser fremrykket forebyggelse Seniorkurser Lisbeth Møllegaard Hansen (fysioterapeut) Tidlig opsporing af funktionsnedsættelse Signe Pedersen (Cand. Scient. San. Publ.) Spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere