ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET"

Transkript

1 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1/ Slutdato 31/ Kontaktperson Charlotte Mikkelsen Telefon Dato for ansøgning 18. september 2012 Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredericia Kommune vil gerne kunne tilbyde alle elever en målrettet, motiverende og differentieret undervisning i udskolingen. Fra august 2013 har Fredericia fire nye folkeskoler med hver én udskoling på mellem 4 og 8 spor. Fredericia ønsker med en ny skolestruktur, at fortsætte med at udvikle den internationale dimension på linjer i udskolingen. Der er tale om et skoletilbud, der understøtter regeringens ønske om bedre engelskkundskaber og en styrkelse af den internationale dimension i folkeskolen. Fredericia Kommune ønsker at kunne fortsætte med at have engelsksprogede lærere tilknyttet dele af udskolingen i den nye skolestruktur, som træder i kraft 1. august De engelsksprogede lærere skal forestå undervisning på engelsk i en række af de naturfaglige fag. Eleverne vil have undervisningsmaterialer på både dansk og engelsk. Undervisningen er tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger de danske lovbestemmelser herunder trin- og fællesmål. Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve. Det vil være et frivilligt tilbud i udskolingen (7.-9. klasse), som alle elever i kommunen kan vælge til. Formål Formålet er at skabe motiverende og udfordrende læringsmiljø i udskolingen, således at alle elever trives og får tilpas faglig udfordring. 2. Mål og forventede resultater Mål Målene med engelsksprogede lærere i undervisningen: At tilbyde både dansk og engelsk som arbejdssprog i folkeskolens ældste klasser

2 Side 2 At eleverne på forskellig vis bliver understøttet i deres dannelse til europæiske medborgere/verdensborgere At stimulere eleverne til yderligere sprogindlæring Forventede resultater En attraktiv udskoling hvor de unge bliver tilpas fagligt og socialt udfordret. De unge er motiveret for og fagligt godt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der etableres linjer, hvor en betydelig del af undervisningen foregår på engelsk. Der arbejdes med flere former for internationalt skolesamarbejde. Der dannes lærerteam således at de engelsksprogede lærere har en dansk linjefagsuddannet lærer at sparre med i relation til de fag, de underviser i på engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger. 4. Forsøgshjemler Forsøget kræver ifølge Fredericia Kommune ikke dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser. Uddannelsesstyrelsen har tidligere givet Fredericia Kommune forsøgsstatus til internationale linjer i udskolingen jf. Ministeriets ramme for forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen. 5. Evaluering Der evalueres ud fra følgende parametre: Eleverne har fået både dansk og engelsk som naturligt arbejdssprog. Eleverne har en høj grad af motivation for at gå i skole. Eleverne oplever høj faglighed. 80 % af eleverne får middel- eller over middelkarakterer ved afgangsprøven i både dansk og engelsk samt i de øvrige fag, som de har modtaget undervisning i på engelsk. Eleverne oplever, at de via internationalt skolesamarbejde og engelsksprogede lærere har fået større sproglig og kulturel indsigt og forståelse. Eleverne er bevidste om værdier i det danske samfund og fortrolige med dansk kultur Eleverne oplever, at den internationale dimension har understøttet dem i deres dannelse til europæiske medborgere. Eleverne er motiveret for yderligere sprogindlæring.

3 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Ansøgninger på Velfærdsområdet Fredericia Kommune Fritagelse for moms på kommunale caféer i tilknytning til plejecentre og/eller aktivitetscentre. Startdato Slutdato Mona Larsen Telefon Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune har i dag 6 kommunale caféer som ligger i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscenter. Målgruppen for disse caféer er ældre over 65 år samt andre pensionister. Afgørelse nr af 21. september 2010 fra Skatterådet har betydet, at Fredericia Kommune har været nødsaget til at indføre moms på salg til borgere uden visiterede tilbud på disse caféer. Dette har reduceret målgruppens anvendelse af caféerne, og dermed reduceret de forebyggende og rehabiliterende potentialer ved kommunal cafédrift på ældreområdet. Fredericia Kommune ser forebyggelse og rehabilitering som afgørende forudsætninger for imødekommelse af et stigende antal ældre medborgere. Fredericia Kommune ønsker derfor at genetablere målgruppens tidligere anvendelse af caféerne, og dermed i større grad end i dag, udnytte de forebyggende og rehabiliterende potentialer ved kommunale caféer på ældreområdet. Ønsket vedrører alene de 6 konkrete kommunale caféer, som ligger i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscentre. Herudover vedrører ønsket alene den konkret afgrænsede målgruppe folkepensionister og andre pensionister. Konkret indebærer Fredericia Kommunes ønske, at hele målgruppen af borgere over 65 samt andre pensionister kan købe mad og drikke uden moms på kommunens 6 caféer i tilknytning til plejecentre og/eller aktivitetscentre, således at det ikke kun er borgere med et visiteret madservicetilbud, der ikke skal betale moms. Ønsket indebærer således en udvidelse af momsfritagelsen til en konkret målgruppe, der bruger tilbuddene som åbne tilbud. 2. Mål og forventede resultater Målene med forsøget er at: 1. Øge anvendelsen af de kommunale ældrecaféer 2. Sikre en lokal forankret platform for socialt samvær 3. Sikre et åbent tilbud hvor det er muligt at få ernæringsrigtig kost til alle ældre med behov herfor 4. Øge mulighederne for at styrke de ældres egenomsorg

4 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved at genetablere de kommunale ældrecaféer som tilbud, der også prismæssigt er attraktivt at søge for ældre, der stadig har mulighed for at søge åbne tilbud. 4. Forsøgshjemler I Skatterådets afgørelse, nr af 21. september 2010, konkluderer Skatterådet, at salg af mad og drikkevarer fra bl.a. kommunale caféer i tilknytning til kommunale plejecentre til borgere uden visitation til madservice efter 83 er momspligtigt, og at dette dermed ikke er omfattet af undtagelsen i momslovens 13 stk. 1 nr. 2. Fredericia Kommune ønsker en forsøgshjemmel, der sikrer at salg af mad og drikkevarer til alle borgere over 65 samt andre pensionister, som besøger Fredericia Kommunes 6 caféer i tilknytning til kommunale plejecentre og/eller aktivitetscentre, ikke er momspligtigt. 5. Evaluering Forsøget vil blive evalueret ved at lave en før-måling og en efter-måling af anvendelsen af caféerne. Side 2 af 2

5 Ansøgning vedrørende forebyggende hjemmebesøg Frikommune Titel på forsøg Fredericia Kommune Ansøgning om differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg. Start- og sluttidspunkt Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Rehabiliteringschef Anne-Mette Dalgaard Telefon Dato for ansøgning xxx Beskrivelse af forsøget Ifølge Servicelovens 79a skal kommunen tilbyde borgere, som er fyldt 75 år mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Tiltaget har et sundhedsfremmende- og sygdomforebyggende sigte, hvor formålet er at understøtte borgerens ressourcer, motivation, handlekompetence og muligheder for at blive længst muligt i eget liv. Dette foregår ved en samtale med borgeren i borgerens hjem, hvor borgeren har mulighed for, at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for støtte til at udnytte egne ressourcer og bevare et aktivt funktionsniveau i hverdagen. Det årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg skal, ifølge lovgivningen, foregå i borgerens hjem. Der er på nuværende tidspunkt evidens for at forebyggende besøg har følgende effekter: - funktionsevnetab udskydes - behov for overflytning til institution udskydes - færre hospitalsindlæggelser Fredericia Kommune tilbyder et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere fra 75 år og opefter. Undtaget er borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp. Herud over tilbydes tidlige forebyggende indsatser i form af seniorkurser, som er målrettet borgere fra 60 år. Der er fokus på emner omkring mental sundhed og fysisk sundhed, med temadage der bl.a. omhandler opsporing af diabetes, KOL, blodtryksmåling, fysisk funktionsscreening. Formålet med forebyggende besøg er godt underbygget og relevant i samfundsperspektivet og er samtidig et område, der hele tiden er i udvikling og byder på udfordringer. For at kunne arbejde med forbyggende hjemmebesøg fremadrettet og samtidig kunne opfylde lovgivningen giver det god mening, at afprøve differentierede måder at tilbyde forebyggende besøg på fremadrettet.

6 Fredericia Kommunes ansøgning begrundes med: 1. Kommende generationer af ældre bliver bedre og bedre til at tage vare om egen sundhed, og de kan med fordel drage nytte af et andet tilbud end et traditionelt forebyggende hjemmebesøg. Målgruppen har forskellige behov afhængig af deres sundhedstilstand og fysiske, sociale og mentale funktionsevne. 2. Gruppen af nye 75 årige er voksende med ca. 100 borgere pr. år, og der forventes ikke flere ressourcer til at varetage hjemmebesøgene. Fredericia Kommune ønsker i forsøgsperioden at afprøve og udvikle en model for, hvorledes forebyggende hjemmebesøg kan differentieres, så de målrettes borgernes behov, bevarer og forbedrer borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Fredericia Kommune vurderer, at det er meget vigtigt og helt i tråd med kommunens innovationsprojekt Længst muligt i eget liv, at + 75 årige borgere tilbydes et forebyggende besøg, men det giver god mening at tilbyde borgerne fleksible rammer for deres forebyggende besøg og møde borgerne i andre settings end deres hjem. I forsøgsperioden arbejdes ud fra følgende model for differentiering: 1. Forebyggende hjemmebesøg og tilbud om funktionsscreening fastholdes i sin nuværende form hos borgere, der ikke har ressourcer til egenhændigt at tage hånd om egen sundhed. Der fastsættes klare kriterier for denne målgruppe(fysisk, psykisk og socialt). 2. Forebyggende besøg tilbydes andre steder end i borgerens hjem. Det afprøves at komme i dialog med de aktive borgere via deres aktiviteter i aktivitetscentre, i gymnastikforeninger, og på kommunens GenoptræningsCenter mv. I forbindelse med borgerens vante aktiviteter tilbydes individuel dialog om hverdagen og sundhed, og der tilbydes screening af funktionsevne. Dette tiltag gør det ud for et forebyggende hjemmebesøg. Det betyder samtidig at de forebyggende medarbejdere bliver mere opsøgende og synlige i lokalsamfundet 3. Hos borgere med god egenomsorg og høj mestringsevne, vurderes det i samråd med borgeren, om næste besøg fremskrives to år. 4. På baggrund af en skriftlig henvendelse og/eller telefonkontakt inviteres nye 75 årige borgere, 3-4 gange om året til et temamøde Side 2 af 4

7 om forebyggelse og sundhed. Temamødet planlægges i samarbejde med aktivitetscentrene og evt. Frivilligcentret. Ved disse forebyggelsesdage drøftes temaer, som forebyggende hjemmebesøg, der orienteres om byens motions- og sociale tilbud til ældre, borgerne tilbydes funktionsscreening. Borgeren tilbydes at indgå i mindre netværksgrupper, som kan mødes oftere og få glæde af den tætte kontakt og videndeling (kendt fra mødregrupper). Dette tiltag vil, når forebyggende medarbejder, deltage gøre det ud for et forebyggende hjemmebesøg. 2. Mål og forventede resultater Målet er, at borgere fra 75 års alderen tilbydes et årligt forebyggende besøg, som i højere grad tilgodeser deres varierede behov og ønsker. De forventede resultater vil være: Borgerne tilbydes differentierede forebyggelsestilbud, som tager afsæt i: At borgere med begrænsede ressourcer eller er i risiko for funktionsevnetab tilbydes forebyggende besøg, herunder tilbud om funktionsscreening i hjemmet. At borgere med en aktiv hverdag og høj funktionsevne ønsker dialog med forebyggelseskonsulent om sundhed, forebyggelse og tager imod tilbud om en simpel funktionsscreening ude i lokalområdet i forbindelse med deres sædvanlige aktiviteter eller tilbud om netværksgruppe. At efterspørgslen for forebyggende besøg jf. den demografiske udvikling på ældreområdet kan honoreres inden for den nuværende økonomiske ramme. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved en ændring af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med afvikling af forebyggende besøg. Det udarbejdes klare kriterier for hvad den enkelte borger tilbydes. De forebyggende medarbejdere vil fra udelukkende at møde borgeren i hjemmet og gennemføre en samtale én til én også fremadrettet skulle varetage møder med mindre og større grupper af borgere med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. 4. Forsøgshjemler Servicelovens 79a Side 3 af 4

8 5. Evaluering Der gennemføres systematisk evaluering i forsøgsperioden som strækker sig over tre år. Der evalueres første gang efter et år. Evaluering af forsøgsperioden vil bygge på: 1. Registrering af antal gennemførte forebyggende besøg i hjemmet og antal forebyggende besøg, som foregår uden for hjemmet. 2. Registrering af borgere der indgår i netværksgrupper. 3. Registrering af antal borgere, som ikke ønsker at tage imod forebyggende hjemmebesøg i hjemmet eller forebyggende besøg uden for hjemmet. Det samlede antal gennemførte forebyggende besøg pr. år sammenlignes med tallene for Opsamling af erfaringer og betydningen af at differentiere indsatsen ved dialog med borgere og forebyggende medarbejdere. Side 4 af 4

9 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Start- og sluttidspunkt Startdato Januar 2013 Slutdato Ultimo 2015 for forsøget Kontaktperson Christian Pedersen Telefon Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune har en række institutioner, der som led i deres tilbud til borgerne har en eller flere afgiftsfrie busser, der ejes af institutionerne selv. Det drejer sig om både skoler, plejecentre for ældre og dag-/døgntilbud på det specialiserede socialområde. Udgangspunktet for ansøgningen ligger i en todelt problemstilling i forhold til de afgiftsfrie busser og institutionernes brug af disse: 1. Nuværende lovgivning fastlægger at de afgiftsfritagne busser kun kan anvendes på den institution, bussen er indkøbt til og registreret hos. Det giver problemer i forhold til muligheden for at udnytte kommunens bilpark optimalt, med konsekvenser for både miljø og økonomi. Eksempelvis vil det være nødvendigt med tre eller flere busser, hvis tre naboinstitutioner skal køre børn i skoven om formiddagen, plejehjemsbeboere til aktivitetstilbud om eftermiddagen og handicappede på weekendtur. Hvis busserne kunne benyttes til alle borgere i tilbud i Fredericia Kommune, ville disse opgaver kunne klares af samme bus. 2. Nuværende procedurer, der opleves som bureaukratiske og komplicerede. Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse og der vil således kunne gives dispensationen til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT særskilt. Nuværende lovgivning beskrives således af centrene som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at centrene ikke får søgt de nødvendige tilladelser, hvilket har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. Endvidere er medarbejderne ofte i tvivl om den enkelte bus har den nødvendige tilladelse til at den pågældende borger må transporteres. Derudover har der været sager hvor medarbejderne har brugt deres egne biler til transport af borgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da evt. skader på køretøjet, forvoldt af borgen, ikke pr. automatik er dækket af nogen forsikring. Konkret ønsker Fredericia Kommune at søge om dispensation til at de

10 Side 2 nuværende afgiftsfrie busser samt de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden kan bruges mere fleksibelt imellem kommunens institutioner, uden at der hver gang skal søges om ændring at køretøjernes toldattest. Herunder: At alle borgere, der er tilknyttet kommunens institutioner, i følge med en medarbejder, kan transporteres med de afgiftsfrie busser. At institutioner frit kan disponere over de afdragsfrie busser på tværs af institutioner. At medarbejderne på institutionerne kan benytte de afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgerens affald til losseplads etc. 2. Mål og forventede resultater Fredericia kommune har 21 busser, der er afgiftsfritagne fordelt på 8 centre i Voksenservice (det specialiserede socialområde), 2 skoler samt 5 ældrecentre. Forsøget vil som udgangspunkt indbefatte disse 21 busser. Det forventes, at både borgere og medarbejdere vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af de afgiftsfire busser. Herudover vil der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet institutionerne imellem. Mål: At der ikke bruges midler på leje af busser i forsøgsperioden da al transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. At busserne oftere er i brug, og ikke længere står ubrugte i flere uger. At busserne som udgangspunkt altid er fyldt 2/3 ved kørsel til arrangementer. Forventede resultater: For borgerne gælder: Større oplevelse af frihed. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter. At systemet er mere smidigt. Færre udgifter for den enkelte borger. At der bliver arrangeret flere ture da medarbejderne har mulighed for at fylde op og derfor nedbringe evt. omkostninger. At medarbejderne har mere overskud, da de ikke skal afvise borgere. Bredere og flere tilbud af ture til borgerne For medarbejderne gælder: Bedre arbejdsmiljø, da der har været tilfælde hvor medarbejderne har været i tvivl om enkelte borgere havde lov til at blive transporteret med og hvilke dispensationer den enkelte bus havde. Større oplevelse af frihed, i forhold til at give borgerne oplevelser. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter og ved ferie/spidsbelastningsperioder. Mindre oplevelse af bureaukrati.

11 Side 3 At kursusaktiviteter nemmere kan gøres i fællesskab 3. Hvordan nås de opstillede mål? For institutionerne gælder: Mere optimal udnyttelse af ressourcer. Mere fleksible transporttilbud til borgerne. Mulighed for at hjælpe hinanden på tværs. Risikoen at enkelte medarbejdere kommer til at bryde lovgivningen forsvinder. At kursusaktivitet bliver billigere og derfor bedre muligheder for at medarbejderne kan få efteruddannelse herunder tænkes også centrene imellem. De afgiftsfrie busser skal indgå i en fælles pulje, hvorefter institutionerne kan booke dem efter behov. Busserne placeres på institutioner fordelt i kommunen, så de altid er i nærheden. Der vil blive instrueret i booking af busser, og det vil være muligt at få hjælp til at reservere en bus. 4. Forsøgshjemler I henhold til Registreringsafgiftsloven 2 stk. 1 nr. 6a, 6b og 6e samt SKATs vejledning E.A , omfatter udtrykket lignende institutioner ikke andre kommunale institutioner i bred forstand. Der søges om dispensation til at borgerne, der er tilknyttet Fredericia Kommunes institutioner, må transporteres med afgiftsfrie busser. 5. Evaluering Forsøget vil være aktivt i hele frikommuneperioden. Der vil blive oprettet en brugergruppe med ca. ti deltagere, som giver tilbagemeldinger på det konkrete udbytte og opfølgning på ansøgningens forventede resultater herunder spørgsmål i forhold til om den øgede fleksibilitet har påvirket borgernes udgiftsniveau. Herudover vil der blive gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt de tilknyttede borgere. Det vil blive undersøgt om det vil være muligt at opfylde institutionernes behov med færre busser, til gavn for økonomi og miljø. Erfaringer fra registrering og tilfredshedsundersøgelsen samles i en slutevaluering.

12 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser Start- og sluttidspunkt Startdato Januar 2013 Slutdato Ultimo 2015 for forsøget Kontaktperson Christian Pedersen Telefon Dato for ansøgning Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Kopiforsøg af frikommuneordning i Vejle Kommune. Fredericia Kommune har en række centre, hvor borgere med psykiske lidelser og/eller fysiske handicaps er tilknyttet som beboere, via åbne dagcentre etc. Centrene har som led i deres tilbud til borgerne en eller flere afgiftsfrie busser, der ejes af centrene selv. Udgangspunktet for ansøgningen ligger således i en todelt problemstilling i forhold til de afgiftsfrie busser og centrenes brug af disse: Ad 1. Nuværende lovgivning, fastlægger at ikke alle borgere, tilknyttet centrene, automatisk har mulighed for at køre med, hvilket er frustrerede for både medarbejdere og borgere. Herudover centrenes generelle muligheder for at udnytte busserne optimalt. På nuværende tidspunkt er det således kun borgere, visiteret efter Servicelovens 104, 107 og 108, tilknyttet kommunens handicap og psykiatricentre, der lovligt må transporteres med de afgiftsfrie busser jf. vejledning fra SKAT. Det vil samtidigt sige, at de borgere, der er visiteret efter servicelovens 85 og 103, som endvidere har tilknytning til kommunens centre, ikke må/kan transporteres med de samme afgiftsfrie busser. SKAT har åbnet en mulighed for at andre kan få en dispensation men dette gives kun i sjældne tilfælde. Endvidere hindrer nuværende lovgivning, at busserne bruges mere fleksibelt eks. hvis medarbejderne skal på kursus etc. da busserne kun må køre, såfremt mindst én passager er visiteret efter Servicelovens 104, 107 eller 108. Ad 2. Nuværende procedurer, der opleves som bureaukratiske og komplicerede. Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse og der vil således kunne gives dispensationen til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT særskilt. Nuværende lovgivning beskrives således af centrene som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at centrene ikke får søgt de

13 Side 2 nødvendige tilladelser, hvilket har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. Endvidere er medarbejderne ofte i tvivl om den enkelte bus har den nødvendige tilladelse til at en pågældende borger må transporteres med. Centrene lejer derfor ofte busser til aktiviteter, hvor der er tvivl om et køretøj må anvendes eller hvor andre borgere skal med, hvilket igen resulterer i forhøjede udgifter til beboerne. Derudover har der været sager hvor medarbejderne har brugt deres egne biler til transport af borgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da evt. skader på køretøjet, forvoldt af borgen, ikke pr. automatik er dækket af nogen forsikring. Konkret ønsker Fredericia Kommune at søge om dispensation til at de nuværende afgiftsfrie busser samt de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden kan bruges mere fleksibelt imellem de centre, hvor borgerne er visiteret efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108, uden at der hver gang skal søges om ændring at køretøjernes toldattest. Herunder: At alle borgere, der er tilknyttet kommunens centre under Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108, i følge med en medarbejder, kan transporteres med de afgiftsfrie busser. At centrene frit imellem kan disponere over de afdragsfrie busser på tværs af centrene ved transporter der vedrører borgere visiteret efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. At medarbejderne på centrene imellem kan benytte de afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgerens affald til losseplads etc. Fredericia kommune har 7 centre, hvor der visiteres efter Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. Forsøget vil som udgangspunkt indbefatte disse 7 centre. Fordelingen på de enkelte pladser kan ses i nedenstående skema. 2. Mål og forventede resultater Opgørelse over antal borgere på handicap og psykiatri Paragraf I alt Antal Det forventes, at både borgere og medarbejdere vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af de afgiftsfire busser. Herudover vil der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede bus kapacitet centrene imellem. Mål: At der ikke bruges midler på leje af busser i forsøgsperioden da al transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. At borgerne ikke oplever udgiftsstigninger da transportudgifter alt andet lige kun dækker brændstof til de afgiftsfrie busser og derfor kan finansernes via centrets normale driftsbudget. At busserne som udgangspunkt altid er fyldt 2/3 ved kørsel til arrangementer og der ikke er beboere, der afvises som tidligere

14 Side 3 fordi de var visiteret efter andre i Serviceloven. Forventede resultater: For borgerne gælder: Større oplevelse af frihed. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter. At systemet er mere smidigt. Færre udgifter for den enkelte beboer. At der bliver arrangeret flere ture da medarbejderne har mulighed for at fylde op og derfor nedbringe evt. omkostninger. At medarbejderne har mere overskud, da de ikke skal afvise borgere. Bredere og flere tilbud af ture til borgerne For medarbejderne gælder: Bedre arbejdsmiljø, da medarbejderne ikke behøver afvise borgere som skal til samme aktiviteter som 104, 107 og 108 borgerne, men ikke må transporteres med, da de er visiteret efter andre i Serviceloven. Bedre arbejdsmiljø, da der har været tilfælde hvor medarbejderne har været i tvivl om enkelte beboere havde lov til at blive transporteret med og hvilke dispensationer den enkelte bus havde. Større oplevelse af frihed, i forhold til at give borgerne oplevelser. Større oplevelse af fleksibilitet i forhold til transport til aktiviteter og ved ferie/spidsbelastningsperioder. Mindre oplevelse af bureaukrati. At kursusaktiviteter nemmere kan gøres i fællesskab 3. Hvordan nås de opstillede mål? For centrene gælder: Mere optimal udnyttelse af ressourcer. Mere fleksible transporttilbud til borgerne. Mulighed for at hjælpe hinanden på tværs. Risikoen at enkelte medarbejdere kommer til at bryde lovgivningen forsvinder. At kursusaktivitet bliver billigere og derfor bedre muligheder for at medarbejderne kan få efteruddannelse herunder tænkes også centrene imellem. De afgiftsfrie busser skal fortsat ejes af de enkelte centre og det vil som udgangspunkt være centret selv, der disponerer. Der vil blive stillet elektroniske hjælpemidler til rådighed for centrene, hvor man kan reservere et andet centers bus. Det vil blive indskærpet overfor centrene at leje af eksterne busser kun er i yderste nød. 4. Forsøgshjemler På nuværende tidspunkt er det kun muligt for borgere visiteret efter Servicelovens 104, 107 og 108 i henhold til Registreringsafgiftsloven 2 stk. 1 nr. 6a. samt SKATs vejledning E.A , kan transporteres med et centers afgiftsfrie busser. Der ansøges om kompensation for, at de borgere, der yderligere er tilknyttet centrene, efter servicelovens 85 og 103, endvidere må transporteres med samme afgiftsfrie busser.

15 Side 4 5. Evaluering Forsøget vil være aktivt i hele frikommuneperioden. Der vil hvert år blive rundsendt et spørgeskema til centerlederne, hvor der spørges til anvendelsen af de afgiftsfrie busser med udgangspunkt i ansøgningens forventede resultater herunder spørgsmål i forhold til om den øgede fleksibilitet har påvirket borgernes udgiftsniveau og centerets økonomi. Herudover vil der hvert år blive gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de tilknyttede borgere. Tilfredsheden måles via kvalitative interviews på to centre og to nye året efter - begyndende ultimo Respondentgrundlaget er 6 borgere årligt, der udvælges stikprøvevis blandt borgerne, der er tilknyttet de to skiftende centrene. Erfaringer fra registrering og tilfredshedsundersøgelsen samles i en slutevaluering.

16 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning Oktober 2012 Fredericia Kommune Fleksibilitet ved pasning i daginstitution Startdato Slutdato Jurist Kirsten Hassing Nielsen, Byråds- og Direktionssekretariatet Telefon Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune ønsker at tilbyde en fleksibel pasningsordning på daginstitutionsområdet, således at pasningen kan tilrettelægges under friere rammer og derved tilgodese det øgede behov for pasning udover de politisk fastsatte åbningstider. Fredericia Kommunes ansøgning udspringer af et konkret behov, men da det forventes at der fremadrettet vil være en stigende efterspørgsel af pasning udover de fastsatte åbningstider, ønsker Fredericia Kommune allerede på nuværende tidspunkt mulighed for at indføre øget fleksibilitet i pasningsordningen. Muligheden for øget fleksibilitet skal som udgangspunkt kunne benyttes af alle daginstitutioner i Fredericia Kommune. Ansøgningen indeholder 3 scenarier, der vurderes som en mulighed for at skabe øget fleksibilitet i pasningsordningen: 1. Inddragelse af frivillige, således at frivillige personer sørger for pasning af børn. Det er forældregruppen/forældrebestyrelsen der er ansvarlig for denne ordning, herunder ansættelse, intern koordinering, åbning af institution, forsikringsforhold mv. Fredericia Kommune stiller kun lokalerne til rådighed i det tidsrum, hvor de frivillige passer børnene, jf. ovenstående tidsrum. Der udføres ikke pædagogisk arbejde i tidsrummet. 2. Inddragelse af ledige personer, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats Det eksisterende personale i den pågældende daginstitution varetager pasningsopgaven i ovennævnte tidsrum, og den berørte forældregruppe afholder denne merudgift i form af øget egenbetaling. Hvis ansøgningen imødekommes, er det op til de enkelte institutioner selv at beslutte hvilken af de 3 scenarier, der ønskes bragt i anvendelse. 2. Mål og forventede resultater Målet er, at Fredericia Kommune i øget omfang efterlever formålet i dagtilbudslovens 1 ved at give den enkelte familie fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud. Dette sker konkret ved at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelse af børnepasningen, herunder øget fleksibilitet i åbningstiderne. Dermed imøde-

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011 Fredensborg Fredensborg Frikommune Frikommune Forsøgsansøgning Forsøgsansøgning Byrådet 31. oktober 2011 Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet vil aktivere alle: Dem der ikke bevæger sig til at bevæge sig Dem

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Sagsnr. 2012-01398 Doknr. 66664 Dato 6. marts 2013 Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Oversigten på

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere