Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer 5 Redegørelse vedrørende Årsrapporten Resultat- og totalindkomstopgørelse 1/1 til 31/12 7 Balance pr. 31/12 8 Bevægelser i egenkapitalen 9 Kapitalforhold og solvens 10 Hoved- og nøgletal 11 Noter 12 Selskabsoplysninger Sparekassen Hobro Store Torv 9500 Hobro Cvr nr Hjemkommune: Mariagerfjord Kommune 2

3 Ledelsespåtegning Finanstilsynet har i marts måned 2013 gennemført en temaundersøgelse af privatkundeområdet i Sparekassen Hobro. Stikprøvegennemgangen har medført, at Finanstilsynet har påbudt sparekassen følgende: 1) Ændre sin procedure for nedskrivninger, således at individuelle nedskrivningsbehov på kr. og derunder pr. udlånsengagement bringes i overensstemmelse med regnskabsbestemmelsens 52. Effekten af den manglende indregning af nedskrivninger på disse engagementer er pr opgjort til 18,6 mio. kr. 2) Gennemgå stikprøvepopulationen med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse. For hvert af disse engagementer skal sparekassen udarbejde nøjagtige og realistiske nedskrivningsberegninger, og i den forbindelse vurdere hvor stor en del af nedskrivningerne der vedrører henholdsvis 2012 og Påbuddet om gennemgangen af stikprøvepopulationen er på nuværende tidspunkt ikke endeligt opfyldt. Sparekassen er i gang med at gennemgå populationen, en gennemgang, der forventes endeligt afsluttet inden udgangen af 3. kvartal Det er sparekassens forventning, at gennemgangen ikke giver anledning til nedskrivninger ud over de nedskrivninger, der allerede er indregnet i såvel 2012 som i Der vil alene blive tale om en omgruppering - helt eller delvis - af nedskrivningerne fra de gruppevise til de individuelle nedskrivninger. Finanstilsynet har endvidere påbudt sparekassen at udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012, der viser effekten af de for lidt indregnede nedskrivninger. Med baggrund i efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har sparekassen indregnet yderligere nedskrivninger på i alt t.kr. Fordelt med t.kr som individuelle nedskrivninger og som gruppevise nedskrivninger. Herudover har sparekassen vurderet og indregnet de skattemæssige konsekvenser af ændringen. Sparekassen har taget Finanstilsynets påbud til efterretning og har valgt at indregne nedskrivningerne i 2012 som ovenfor anført og udsender på den baggrund denne supplerende/korrigerende information til sparekassens årsrapport for Vi har dags dato behandlet og godkendt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 2012 for at give et retvisende billede af sparekassens aktiviteter. Hobro, den 19. august 2013 Per Sønderup adm. direktør /Lars Dalsgaard regnskabschef Bestyrelsen for Sparekassen Hobro Hans Jørgen Nielsen Bent Bjørn Steen Mikkelsen formand næstformand formand for revisionsudvalget Torben Andersen Ole Grønlund Kristian Dahl Johnsen Svend Madsen Anette Møller Per Norup Olesen Henrik Pedersen Lars Tolborg 3

4 Den interne revisions erklæringer Til repræsentantskabet i Sparekassen Hobro Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 for Sparekassen Hobro. Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet efter at Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse i sparekassen, og i denne forbindelse har påbudt Sparekassen Hobro at foretage en vurdering af, hvor stor en andel af de pålagte ny- og mernedskrivninger på i alt tkr., der i lyset af de gældende regnskabsregler allerede burde være udgiftsført i sparekassens regnskab for På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har sparekassen indregnet nedskrivninger på i alt tkr. i Sparekassens ledelse har ansvaret for den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Vores ansvar er at udtrykke en konklusion på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2012 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i den supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2012, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af de yderligere nedskrivninger for 2012, som er opgjort på baggrund af Finanstilsynets påbud og efterfølgende godkendt af Finanstilsynet, i de supplerende/korrigerende informationer samt den afledte effekt af de yderligere nedskrivninger på skat af årets resultat. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 2012, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning den 22. februar Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter 22. februar Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold. Som det fremgår af ledelsespåtegningen, er sparekassen i gang med at gennemgå populationen af private udlån, men gennemgangen er ikke afsluttet, og derfor er påbuddet på nuværende tidpunkt ikke opfyldt. Vi tager forbehold for den eventuelle indvirkning heraf på den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at den supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2012 bortset fra den eventuelle indvirkning af det forhold, der er beskrevet under Grundlag for konklusion med forbehold i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud omhandlende sparekassens måling af udlån i årsrapporten for Hobro, den 19. august 2013 Intern Revision Poul Erik Larsen revisionschef 4

5 De uafhængige revisorers erklæringer Til repræsentantskabet i Sparekassen Hobro Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 for Sparekassen Hobro. Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet efter at Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse i sparekassen, og i denne forbindelse har påbudt Sparekassen Hobro at foretage en vurdering af, hvor stor en andel af de pålagte ny- og mernedskrivninger på i alt tkr., der i lyset af de gældende regnskabsregler allerede burde være udgiftsført i sparekassens regnskab for På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har sparekassen indregnet nedskrivninger på i alt tkr. i Sparekassens ledelse har ansvaret for den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Vores ansvar er at udtrykke en konklusion på grundlag af vores revision. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2012 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i den supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2012, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af de yderligere nedskrivninger for 2012, som er opgjort på baggrund af Finanstilsynets påbud og efterfølgende godkendt af Finanstilsynet, i de supplerende/korrigerende informationer samt den afledte effekt af de yderligere nedskrivninger på skat af årets resultat. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 2012, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning den 22. februar Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter 22. februar Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold. Som det fremgår af ledelsespåtegningen, er sparekassen i gang med at gennemgå populationen af private udlån, men gennemgangen er ikke afsluttet, og derfor er påbuddet på nuværende tidpunkt ikke opfyldt. Vi tager forbehold for den eventuelle indvirkning heraf på den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at den supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2012 bortset fra den eventuelle indvirkning af det forhold, der er beskrevet under Grundlag for konklusion med forbehold i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud omhandlende sparekassens måling af udlån i årsrapporten for Aarhus, den 19. august 2013 Silkeborg, den 19. august 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Carsten Andersen statsautoriseret revisor Henrik A. Laursen statsautoriseret revisor 5

6 Redegørelse vedrørende Årsrapporten 2012 Finanstilsynet har i marts måned 2013 gennemført en temaundersøgelse af privatkundeområdet i sparekassen. Tilsynet havde udvalgt en stikprøve på 75 engagementer med privatkunder, hvis engagementer var større end 100 tkr. I forbindelse med undersøgelsen konstaterede Finanstilsynet, at sparekassen med virkning fra 4. kvartal 2012 havde ændret sin procedure for nedskrivninger, således at nedskrivninger på 300 tkr eller derunder på individuelle engagementer i sparekassens næstdårligste klassifikation ikke længere blev indregnet. Dette finder tilsynet ikke i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen. Yderligere fandt tilsynet ved gennemgangen af stikprøven behov for nye nedskrivninger. I forbindelse med afrapporteringen har tilsynet givet sparekassen påbud om at foretage en vurdering af, hvor stor en del af de pålagte ny- og mernedskrivninger på i alt tkr., der i lyset af de gældende regnskabsregler allerede burde være udgiftsført i sparekassens regnskab for Med baggrund i efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet, har sparekassen indregnet yderligere nedskrivninger på i alt tkr. i Fordelt med tkr som individuelle nedskrivninger og som gruppevise nedskrivninger. Herudover har sparekassen vurderet og indregnet de skattemæssige konsekvenser af ændringen. Sparekassen har taget Finanstilsynets påbud til efterretning og har valgt at indregne nedskrivninger på i alt tkr. i 2012 og udsender på den baggrund denne supplerende/korrigerende information til sparekassens årsrapport for Supplerende/korrigerende information Denne supplerende/korrigerende information har baggrund i, at Finanstilsynet ved temaundersøgelsen fandt behov for yderligere nedskrivninger. Sparekassen har efterfølgende afsat og fået godkendt samlede yderligere nedskrivninger på i alt tkr. Sparekassen har i forlængelse af Finanstilsynets påbud vurderet på, hvor stor en del af de pålagte ny- og mernedskrivninger der i lyset af de gældende regnskabsregler allerede burde have været udgiftsført i På grund af usikkerhederne om udnyttelse af det skattemæssige underskud, inden for en kortere årrække, har sparekassen i overensstemmelse med regnskabsreglerne valgt ikke at aktivere udskudt skat. Konsekvens af Finanstilsynets påbud Finanstilsynets påbud og sparekassens reaktion herpå medfører følgende væsentlige ændringer i 2012 regnskabet: De samlede nedskrivninger forøges med tkr. til i alt tkr. Resultatet før skat ændres fra tkr. til tkr. Udlån ændres fra tkr. til tkr. Egenkapital ændres fra tkr. til tkr. Solvens ændres fra 22,0% til 20,6% 6

7 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1/1 til 31/ (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Heraf udgør renter tkr mod i 2011 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatdisponering: Årets resultat Overført fra gavefond I alt til disposition Der anvendes således: Overført resultat Foreslået rente til garantkapital Heraf skat, 25% Henlagt til opskrivningsfond vedr. associerede og tilknyttede virksomheder Skat - hensatte forpligtelser Henlagt til gavefond I alt til anvendt Totalindkomstopgørelse Årets resultat Værdiregulering af domicilejendomme Værdiregulering af aktiver disponibel for salg Forskydning pensionsforpligtelse Udbetalte garantrenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst

8 Balance pr. 31/ (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier m.v Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi Opskrivningsfond vedr. associerede og tilknyttede virksomheder Gavefond Overført overskud Renter af garantkapital Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

9 Bevægelser i egenkapitalen (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved nedskrivning af garantkapital Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelser primo Tilgang ved omvurdering Opskrivningshenlæggelser ultimo Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold-til-udløb aktiver til dagsværdi, primo Årets værdiregulering Akkumuleret værdiregulering ultimo Opskrivningsfond vedr. associerede selskaber og datterselskaber, primo Overført til resultatdisponering Henlagt af det til disposition værende beløb Opskrivningsfond ultimo Gavefond primo Overført til resultatdisponering Henlagt af det til disposition værende beløb Gavefond ultimo Overført overskud primo Overført fra årets resultat Regulering af pensionsforpligtelse Overført overskud ultimo Foreslået rente af garantkapital Egenkapital i alt

10 Kapitalforhold og solvens (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern Kapitalsammensætning Garantkapital Opskrivningsfond vedr. associerede og tilknyttede virksomheder Gavefond Overført overskud, incl. foreslået rente af garantkapital Hybrid kapital Fradrag: Foreslået rente af garantkapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre fradrag Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital Opskrivningshenlæggelser Andre fradrag Basiskapital efter fradrag Risikovægtede poster Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikovægtede poster i alt Solvensprocent 22,0% 20,6% -1,4% 21,9% 20,6% -1,3% Kernekapitalprocent 22,0% 20,6% -1,4% 21,9% 20,6% -1,3% 10

11 Hoved- og nøgletal (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern Hovedtal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Heraf udgør renter tkr Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Årets resultat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 22,0 20,6-1,4 21,9 20,6-1,3 Kernekapitalprocent 22,0 20,6-1,4 21,9 20,6-1,3 Egenkapitalforrentning før skat 4,6-1,7-6,3 4,6-1,7-6,3 Egenkapitalforrentning efter skat 3,4-2,8-6,2 3,4-2,8-6,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,23 0,94-0,29 1,23 0,93-0,30 Renterisiko 1,2 1,3 0,1 1,4 1,5 0,1 Valutaposition 0,8 0,9 0,1 1,1 1,2 0,1 Valutarisiko Udlån i forhold til indlån 100,6 100,6 0,0 99,8 99,8 0,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 199,3 199,3 0,0 201,8 201,8 0,0 Summen af store engagementer 22,2 24,1 1,9 22,1 24,1 2,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,6 8,2 1,6 6,8 8,4 1,6 Årets nedskrivningsprocent 1,0 2,5 1,5 1,0 2,5 1,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 Årets udlånsvækst -2,8-4,8-2,0-2,7-4,8-2,1 Udlån i forhold til egenkapital 3,0 3,1 0,1 3,0 3,1 0,1 11

12 Noter (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern 1. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Herudover renteindtægter på nedskrevne fordringer bogført som tilbageførsel af nedskrivninger Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder: Ekspederende afdelinger Markedsaktiviteter Leasingaktiviteter Øvrige I alt netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder

13 (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern 2. Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat i alt Skatteafstemning Resultat før skat % heraf Afsat skat (svarende til 26,1% / 22,4%) Ikke afsat udskudt skat Heraf regulering tidligere år Forskel Der forklares således: Ikke fradragsberettigede omkostninger Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Ikke skattepligtige indtægter Øvrige % heraf Udskudt skat Udskudt skat primo Årets regulering Skat af egenkapitalposteringer Anvendt i sambeskatning Der forklares således: Goodwill Grunde og bygninger Øvrige materielle anlægsaktiver Periodeafgrænsningsposter Skattemæssigt fremført underskud Garantrenter Hensatte forpligtelser Øvrige

14 (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern 3. Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter restløbetid Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt udlån og andre tilgodehavender Standardvilkår Erhvervskunder: Lånene er typisk ydet på anfordringsvilkår. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra sparekassens og kundens side i hele udlånsperioden. Ved misligholdelse er det dog muligt for sparekassen at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om at kunden løbende afleverer økonomiske oplysninger til sparekassen. Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra sparekassens side på 3 måneder. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra sparekassens side i hele udlånsperioden. Ved misligholdelse er det dog muligt for sparekassen at tilsidesætte dette. Der stilles krav om økonomiske oplysninger ved nyudlån samt ændringer til eksisterende udlån. Ikke fuldt nedskrevne udlån hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Udlån før nedskrivning Nedskrivning Balanceført beløb Udlån med standset renteberegning indgår med Udlån og andre tilgodehavender samt garantier fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder 0% 0% 0% 0% 0% 0% Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 16% 16% 0% 16% 16% 0% Industri og råstofudvinding 3% 3% 0% 3% 3% 0% Energiforsyning 5% 5% 0% 5% 5% 0% Bygge- og anlæg 5% 5% 0% 5% 5% 0% Handel 6% 6% 0% 6% 6% 0% Transport, hoteller og restauranter 2% 2% 0% 2% 2% 0% Information og kommunikation 0% 0% 0% 0% 0% 0% Finansiering og forsikring 10% 10% 0% 9% 9% 0% Fast ejendom 17% 17% 0% 17% 17% 0% Øvrige erhverv 5% 5% 0% 5% 5% 0% Erhverv i alt 69% 69% 0% 68% 68% 0% Private 31% 31% 0% 32% 32% 0% I alt udlån og andre tilgodehavender samt garantier fordelt på sektorer og brancher 100% 100% 0% 100% 100% 0% 14

15 (i kr.) Sparekassen Hobro Koncern Individuelle nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Akkumulerede nedskrivninger primo på udlån og tilgodehavender Bevægelser i året Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo på udlån og tilgodehavender Under tilbageførsel af nedskrivninger indgår betalte renter med Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger (opgjort før nedskrivninger) Individuelt vurderede udlån indgår i balancen med Individuelle hensættelser på garantidebitorer Akkumulerede hensættelser primo på garantidebitorer Bevægelser i året Hensættelse i årets løb Tilbageførsel af hensættelse foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt hensat Akkumulerede hensættelser ultimo på garantidebitorer Summen af garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle hensættelser (opgjort før hensættelser) Gruppevise nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Akkumulerede nedskrivninger primo på udllån og tilgodehavender Bevægelser i året Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Akkumulerede nedskrivninger ultimo på udlån og tilgodehavender Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger (opgjort før nedskrivninger) Gruppevist vurderede udlån indgår i balancen med De samlede nedskrivninger og hensættelser udgør: Individuelle nedskrivninger Individuelle hensættelser Gruppevise nedskrivninger I alt nedskrivninger og hensættelser

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere