Supplerende/korrigerende information til årsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012"

Transkript

1 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende årsrapporten side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Interne revisions erklæring...side 6 Den uafhængige revisors erklæring...side 7 Hovedtal for...side 8 Nøgletal for...side 9 Hovedtal for koncernen...side 10 Nøgletal for koncernen...side 11 Resultatopgørelse for side 12 Balance pr side 13 Egenkapitalopgørelse pr side 14 Kapitalforhold og solvens...side 15 Resultatopgørelse koncernen side 16 Balance koncernen pr side 17 Egenkapitalopgørelse for koncernen pr side 18 Kapitalforhold og solvens koncernen...side 19 Noter...side 20 Side 2

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Internet Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Bestyrelse Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. Titel og navn Adresse Fødselsdato Valgt i formand Gårdejer Sejer Mortensen Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Gartner Erik Bendixen Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Rønshovedvej 60, 7100 Vejle * Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Tjørnevej 6, 7200 Grindsted * Landmand Knud-Ove Hansen Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster Borgmester Ib Kristensen Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg * Kunderådgiver Steen Louie Vangeager 6, 7120 Vejle Øst * Advokat Bjarne L. Petersen Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Direktør Bjarne Toftlund Kappelvænget 2, 5620 Glamsbjerg Elinstallatør Søren Øgaard Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø * Medarbejdervalgte Risiko- og revisionsudvalg Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 3

4 Redegørelse vedrørende årsrapporten 2012 Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af sparekassens årsrapport 2012 og har i sammenhæng med den ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013 påbudt, at sparekassen skal offentliggøre korrigerende/supplerende information vedrørende årsrapporten Supplerende/korrigerende oplysninger På inspektionen gennemgik Finanstilsynet sparekassens 61 største udlånsengagementer, 4 største udlånsengagementer fra sparekassen i Skals, 305 stikprøveengagementer blandt sparekassens øvrige engagementer samt engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. Finanstilsynet fandt på baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. marts 2013 var 288 mio.kr. større end opgjort af sparekassen. Den væsentligste del af mernedskrivningerne kan ifølge Finanstilsynet tilskrives, at sparekassen har anvendt for optimistiske metoder til værdiansættelse af landbrugsaktiver og ejendomme. Nedskrivninger/Badwill Af ovennævnte nedskrivning på 288 mio. kr. har sparekassen opgjort, at 189,6 mio. kr. skal tilbageføres til Det tilbageførte beløb er et nettobeløb og er i efterfølgende resultatopgørelse vist som en udgift på 248,8 mio. kr. under nedskrivninger, en indtægt på 75,2 mio. kr. under andre driftsindtægter og en udgift på 16,0 mio. kr. under renteindtægter. I forbindelse med erhvervelsen af aktiviteten i Spar Salling blev der foretaget en generel reservation på 75,2 mio. kr. på udlån, hvoraf der løbende er indtægtsført ca. 2,1 mio. kr. pr. måned under renteindtægter. Reservationen og de tilknyttede renter tilbageføres i forbindelse med indregningen af de yderligere nedskrivninger. Den oprindelige reservation på 75,2 mio. kr. indtægtsføres som badwill, hvorved den samlede badwill indtægt i 2012 efter korrektion udgør 131,7 mio. kr. Af ovennævnte nedskrivningsbeløb på 248,8 mio. kr. er 185,7 mio. kr. individualiseret, mens restbeløbet på 63,1 mio. kr. ikke er individualiseret pr. 31. december 2012, men vurderes at vedrøre Sidstnævnte indgår under gruppevise nedskrivninger, jf. note 9 på side 23. Individualiseringen af de 63,1 mio. kr. er sket pr. 30. juni Sparekassen vil i 3. kvartal 2013 gennemgå resten af populationen for at sikre en korrekt opgørelse af nedskrivningsbehovet. Ledelsesmæssige skøn nedskrivninger i årsrapporten for 2012 Ledelsen udøvede i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten 2012 væsentlige regnskabsmæssige skøn i forbindelse med nedskrivninger på udlån. Af note 2 i sparekassens årsrapport 2012 fremgår bl.a.: I foråret 2012 er der til regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter indført et bilag 10, der indeholder en beskrivelse af hvornår et engagement er i objektiv indikation for værdiforringelse (OIV ) samt en beskrivelse af værdiansættelse af sparekassens sikkerheder. Ved konstatering af OIV ( Objektiv indikation for værdiforringelse) og værdiansættelse af sparekassens sikkerheder, i henhold til bilag 10, er dette forbundet med væsentlige skøn. Når et engagement kommer i OIV betyder dette, medmindre sparekassen har fuld sikkerhedsmæssig dækning for engagementet, at der skal nedskrives på engagementet. Da der kan være forskellige vurderinger og skøn i forbindelse med konstatering af OIV og værdiansættelse af sparekassens sikkerheder, bl.a. fra Finanstilsynets side, og disse skøn kan afvige fra ledelsens skøn, kan dette medføre yderligere nedskrivninger. Sparekassens ledelse har i forlængelse af Finanstilsynets påbud, jf. ovenfor, vurderet, hvor stor en andel af de påbudte ny- og mernedskrivninger, der burde være udgiftsført i sparekassens regnskab for 2012, jf. afsnittet ovenfor med overskriften - Nedskrivninger/Badwill. Kursregulering statslig hybrid kernekapital Da det ikke mere er sandsynligligt, at sparekassen kan indfri den statslige hybride kernekapital, før step-up klausulen forøger indfrielseskursen til 110 i 2015, er kurstabet på ca. 38,1mio. kr. indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer og den hybride kernekapital under efterstillede kapitalindskud (under passiver) er opskrevet med samme beløb. Nedskrivning kapitalinteresse i associeret selskab I forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen i Skals pr blev selskabet HN Invest Tyskland I A/S et associeret selskab til sparekassen. Sparekassen var ikke opmærksom herpå ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2012, men har nu korrigeret herfor. I forbindelse hermed er kapitalinteressen nedskrevet med 7. mio. kr., hvorved der er sket tilpasning til sparekassens regnskabspraksis ved indregningen af kapitalinteressen i sparekassens regnskab. Skat I relation til sparekassens forøgede skattemæssige underskud, som følge af ny- og merskrivningerne m.m. har ledelsen vurderet mulighederne for udnyttelse af det skattemæssige underskud. Henset til usikkerhederne, der knytter sig til, om det forøgede skattemæssige underskud kan realiseres inden for en overskuelig årrække, har sparekassen valgt at holde det udskudte skatteaktiv uændret. Garantrenter - sammenligningsår Ved udarbejdelsen af årsrapporten 2012 blev renter af garantkapital ikke udgiftsført i resultatopgørelsen men vist under resultatdisponeringen. Det bliver først et krav, at renter af garantkapital ikke må indgå i resultatopgørelsen fra 2013, men sparekassen valgte at anvende fremgangsmåden allerede for 2012, hvilket der var mulighed for. Sammenligningstallene blev ikke korrigeret tilsvarende i årsrapporten, ud fra den argumentation, som kan læses på side 8 i årsrapporten. Finanstilsynet har imidlertid givet udtryk for, at sammenligningstallene efter deres opfattelse skal ændres. I sammenligningsårene er der i konsekvens heraf sket en ændring på resultatsiden, således at renter af garantkapital er elimineret, hvorved der er anvendt samme praksis som i resultatopgørelsen for Opstillingsform m.m. Sparekassen skal i den supplerende/korrigerende information vise, hvorledes korrektionen påvirker årsrapporten for 2012, og vise en opstilling af en fuldstændig Resultat- og totalindkomstopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse med 3 kolonner: de oprindelige tal, de korrigerede tal og forskellen. Sparekassen skal ligeledes vise ændringerne i de 3 kolonner for alle noter, som påvirkes af korrektionen. Der henvises til opstillingerne på siderne Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten 2012 for at give et retvisende billede af sparekassens aktiviteter. Side 4

5 Ledelsespåtegning Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af sparekassens årsrapport 2012 og har i sammenhæng med den ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013 vurderet, at sparekassen skal offentliggøre korrigerende/ supplerende information vedrørende årsrapporten Der henvises til afsnittet - Redegørelse vedrørende årsrapporten Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten 2012 for at give et retvisende billede af sparekassens aktiviteter. Grindsted den 22. august 2013 Direktion Sparekassen har taget Finanstilsynets påbud til efterretning og har på denne baggrund udarbejdet denne supplerende/ korrigerende information til årsrapporten Vi har dags dato behandlet den supplerende/korrigerende information til årsrapporten Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Bestyrelse Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Erik Bendixen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 5

6 Intern revisions erklæring Til repræsentantskabet i Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2012 for Den Jyske Sparekasse. Den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 er udarbejdet efter, at Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af sparekassens årsrapport for 2012 som led i den ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013, hvor Finanstilsynet har påbudt, at sparekassen skal offentliggøre korrigerende/supplerende information vedrørende årsrapporten 2012 omfattende: hvor stor en andel af de yderligere pålagte nedskrivninger på i alt 288 mio.kr. pr. 31. marts 2013, der kan henføres til sparekassens regnskab for På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har sparekassen indregnet nedskrivninger på i alt 248,8 mio.kr. i at indtægtsføre indregnet badwill pr. 31. december 2012 med 75,2 mio. kr. at udgiftsføre 16 mio. kr. under renteindtægter. at udgiftsføre 38,1 mio.kr. til step-up klausuler for hybrid kernekapital. at tilpasse sammenligningstallene for 2011 vedrørende renter af garantkapital. at udgiftsføre 7 mio.kr. under kapitalinteresser associerede virksomheder. Sparekassen har vurderet, at den skattemæssige konsekvens af ændringerne udgør 0 mio.kr., hvorefter effekten af korrektionerne på årets resultat efter skat udgør 234,7 mio.kr. Sparekassens ledelse har ansvaret for den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for Vores ansvar er at udtrykke en konklusion på grundlag af vores revision. Intern revisions ansvar og den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af Finanstilsynets påbudte ændringer samt den afledte effekt af de foretagne korrektioner på skat af årets resultat. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 2012, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning med supplerende oplysninger den 28. februar Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter 28. februar Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at den korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud. Grindsted, den 22. august 2013 Susanne Harbo Jensen Revisionschef Side 6

7 Den uafhængige revisors erklæring Til repræsentantskabet i Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2012 for Den Jyske Sparekasse. Den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 er udarbejdet efter, at Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af sparekassens årsrapport for 2012 som led i den ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013, hvor Finanstilsynet har påbudt, at sparekassen skal offentliggøre korrigerende/supplerende information vedrørende årsrapporten for 2012 omfattende: hvor stor en andel af de yderligere pålagte nedskrivninger på i alt 288 mio. kr. pr. 31. marts 2013, der kan henføres til sparekassens regnskab for På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har sparekassen indregnet nedskrivninger på i alt 248,8 mio. kr. i at indtægtsføre indregnet badwill pr. 31. december 2012 med 75,2 mio.kr. at udgiftsføre 16 mio.kr. under renteindtægter. at udgiftsføre 38,1 mio.kr. til step-up klausuler for hybrid kernekapital. at tilpasse sammenligningstallene for 2011 vedrørende renter af garantkapital. at udgiftsføre 7 mio.kr. under kapitalinteresser associerede virksomheder. Sparekassen har vurderet, at den skattemæssige konsekvens af ændringerne udgør 0 mio. kr., hvorefter effekten af korrektionerne på årets resultat efter skat udgør 234,7 mio. kr. Sparekassens ledelse har ansvaret for den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion herom. supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af de af Finanstilsynets påbudte ændringer samt den afledte effekt af de foretagne korrektioner på skat af årets resultat. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 2012, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning med supplerende oplysninger den 28. februar Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter 28. februar Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud. Esbjerg, den 22. august 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den Flemming Kühl statsautoriseret revisor Flemming Bro Lund statsautoriseret revisor Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 7

8 Hovedtal for Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Resultatopgørelsen i sammendrag kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Balancen i sammendrag kr. Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Beholdning af værdipapirer Im- og materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser kr. Garantier Andre forpligtende aftaler Eventualforpligtelser i alt Korrektion i årene omfatter kun resultatopgørelsen, hvor renter af garantkapital er elimineret. Side 8

9 Nøgletal for Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Solvens og kernekapital Solvensprocent 12,5 15,1 16,6 16,8 14,1 Kernekapitalprocent. 11,4 13,8 15,3 15,3 12,8 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat -7,9-9,5 2,1-2,8-2,7 Egenkapitalforrentning efter skat -9,7-6,9 1,7-1,6-1,5 Indtjening pr. omkostningskrone 0,88 0,78 1,06 0,93 0,88 Markedsrisici Renterisiko.. -2,6-1,8-0,7 3,1 2,5 Valutaposition. 2,1 1,2 1,7 1,8 47,5 Valutarisiko. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån..94,9 110,0 110,5 122,4 125,3 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 148,2 131,6 234,4 160,0 136,9 Kreditrisici Summen af store engagementer 0,0 35,6 11,9 21,5 10,3 Andel af tilgodehavender med nedsat rente.. 4,2 4,1 2,2 1,7 0,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent.... 7,1 6,8 4,2 3,8 1,9 Årets nedskrivningsprocent 3,8 3,2 1,8 2,5 0,9 Årets udlånsvækst 45,2 2,1 4,0 2,0 22,6 Udlån i forhold til egenkapital. 7,5 5,5 5,0 5,0 4,6 Andre nøgletal Antal medarbejdere (gns. antal omregnet til heltidsbeskæftigede) Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 9

10 Hovedtal for koncernen Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Resultatopgørelsen i sammendrag kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Balancen i sammendrag kr. Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Beholdning af værdipapirer Im- og materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser kr. Garantier Andre forpligtende aftaler Eventualforpligtelser i alt Korrektion i årene omfatter kun resultatopgørelsen, hvor renter af garantkapital er elimineret. Side 10

11 Nøgletal for koncernen Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Solvens og kernekapital Solvensprocent 12,3 14,9 16,3 16,6 14,1 Kernekapitalprocent. 11,2 13,7 14,9 15,2 12,8 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat -7,9-9,5 2,0-2,7-2,8 Egenkapitalforrentning efter skat -9,7-6,9 1,7-1,6-1,5 Indtjening pr. omkostningskrone 0,89 0,78 1,06 0,93 0,88 Markedsrisici Renterisiko.. -2,2-1,6-0,5 3,2 3,0 Valutaposition. 2,5 1,4 1,7 1,8 47,4 Valutarisiko. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet..147,5 131,4 233,7 159,3 136,7 Kreditrisici Summen af store engagementer 0,0 35,6 11,9 21,8 10,2 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 4,4 4,1 2,2 1,8 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent.... 7,5 7,1 4,4 3,8 2,0 Årets nedskrivningsprocent 3,9 3,3 2,0 2,6 0,9 Årets udlånsvækst 44,9 1,9 4,0 1,5 23,8 Udlån i forhold til egenkapital. 7,5 5,5 5,0 5,0 4,6 Andre nøgletal Antal medarbejdere (gns. antal omregnet til heltidsbeskæftigede) Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 11

12 Resultatopgørelse for 2012 Note 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter ,4 Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overført fra øvrige reserver I alt til disposition Henlagt til lovpligtige reserver Henlagt til øvrige reserver Renter til garanter Resultat overført til næste år I alt anvendt Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Årets opskrivning af domicilejendomme Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Årets totalindkomst Side 12

13 Balance pr Note Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 12 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 13

14 Egenkapitalopgørelse pr Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet I garantkapitalen er indregnet 190 mio. kr., som tilfalder 2 almennyttige fonde i forbindelse med overtagelsen af sparekassen i Skals. Garantbeviserne var ikke udstedt pr Opskrivningshenlæggelser Primo Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Øvrige reserver Primo Tilgang øvrige reserver Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Resultat overført til næste år Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Anden totalindkomst Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang øvrige reserver Anden afgang øvrige reserver Resultat overført til næste år Årets renter til garanter Godskrevne/udbetalte renter til garanter for året Ultimo Side 14

15 Kapitalforhold og solvens Solvensprocent 13,7 12,5 1,2 15,1 15,1 0,0 Kernekapitalprocent 12,5 11,4 1,1 13,8 13,8 0,0 Basiskapitalopgørelse Egenkapital Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver Foreslået udbytte (Renter til garanter) Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10% jf. 31, stk. 1, nr. 12 og 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelse Basiskapital før fradrag Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10 % jf. 31, stk. 1, nr. 12 og 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Vægtede poster i alt Kapitalkrav iht. lov om finansiel virksomhed 124, stk Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 15

16 Resultatopgørelse koncernen koncern Note 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter ,4 Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overført fra øvrige reserver I alt til disposition Henlagt til lovpligtige reserver Henlagt til øvrige reserver Renter til garanter Resultat overført til næste år I alt anvendt Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Årets opskrivning af domicilejendomme Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Årets totalindkomst Side 16

17 Balance koncernen pr koncern Note Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt koncern Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 12 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 17

18 Egenkapitalopgørelse for koncernen pr koncern Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet I garantkapitalen er indregnet 190 mio. kr., som tilfalder 2 almennyttige fonde i forbindelse med overtagelsen af sparekassen i Skals. Garantbeviserne var ikke udstedt pr Opskrivningshenlæggelser Primo Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Øvrige reserver Primo Tilgang øvrige reserver Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Resultat overført til næste år Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Anden totalindkomst Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse i datterselskab - fejlrettelse tidligere år Nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang øvrige reserver Anden afgang øvrige reserver Resultat overført til næste år Årets renter til garanter Godskrevne/udbetalte renter til garanter for året Ultimo Side 18

19 Kapitalforhold og solvens koncernen - koncern Solvensprocent 13,5 12,3 1,1 14,9 14,9 0,0 Kernekapitalprocent 12,3 11,2 1,1 13,7 13,7 0,0 Basiskapitalopgørelse Egenkapital Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver Foreslået udbytte (Renter til garanter) Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10% jf. 31, stk. 1, nr. 12 og 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelse Basiskapital før fradrag Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. større end eller lig med 10 % jf. 31, stk. 1, nr. 12 og 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Vægtede poster i alt Kapitalkrav iht. lov om finansiel virksomhed 124, stk Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 19

20 Noter Note 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter - valutakontrakter Afledte finansielle instrumenter - rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt koncern 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter - valutakontrakter Afledte finansielle instrumenter - rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Garantkapital Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt koncern 2 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Garantkapital Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Side 20

21 Noter Note 3 Kursreguleringer Udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare-, og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Øvrige forpligtelser Kursreguleringer i alt koncern 3 Kursreguleringer Udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare-, og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Øvrige forpligtelser Kursreguleringer i alt Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder Filialnet Markedsaktiviteter Leasingaktiviteter Netto rente- og gebyrindtægter samt kursregulering i alt koncern 4 Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder Filialnet Markedsaktiviteter Leasingaktiviteter Netto rente- og gebyrindtægter samt kursregulering i alt Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 Side 21

22 Noter Note Koncern Andre driftsindtægter Badwill indtægt Tilbageførte overtagne nedskrivninger Øvrige poster Andre driftsindtægter i alt Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i alt Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder i alt Side 22

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 vestjyskbank Kvartalsrapport 2 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 3 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse 9 Finanskalender 14 Ledelsens påtegning 15 Revisorernes

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere