Agenda 21- og Klimahandlingsplan Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1"

Transkript

1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

2 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og varmeplan 7 Projekt 3. Etablering af fjernvarme i Køge by og omegn 8 Projekt 4. Vindmøller på Køge Havn 9 Projekt 5. Energispareprojektet 10 Projekt 6. Klimatilpasningsplan 12 Projekt 7. Ressourceplan 13 Viden og cleantech 14 Projekt 8. Energirenover din bolig Spar20 14 Projekt 9. Klimafestival Projekt 10. Energidag 16 Projekt 11. Grønt Flag - Grøn Skole 17 Projekt 12. Grøn Butik 18 Trafik og transport 19 Projekt 13. Ny Trafik- og Miljøplan 19 Projekt 14. Handleplan for fremtidig cykeltransport 20 Projekt 15. Trafikpolitik for den enkelte skole 21 Projekt 16. Flere elcykler i hjemmeplejen 22 Projekt 17. Flere og bedre busser 23 Byområder, bysamfund og landsbyer 24 Projekt 18. Energilandsby 24 Projekt 19. Fremme af lokal afledning af regnvand 24 Det åbne land 25 Projekt 20. Sundhed, bevægelse, information og naturoplevelse 25 Projekt 21. Grønt partnerskab Ejby Mose 28 Vi tror, at den grønne bølge er kommet for at blive. Vi kan se, at boligejere og mange andre kan se fornuften i at energioptimere deres bolig, investere i vedvarende energiløsninger og i øvrigt ændre adfærd i forhold til miljø og klimahensyn. For os som kommune betyder bølgen, at vi i endnu højere grad tænker på tværs af kommunegrænser og løsninger, mere langsigtet og på alle måder tør noget mere. Og vi fornemmer, at vi har borgeres opbakning. Forskningsprojektet CiDEA ved Københavns Universitet har lavet en undersøgelse af Køges borgernes viden, motivation adfærd og holdninger på klimaområdet. Undersøgelsen viser, at hele 83 % af de adspurgte borgere føler, at de har den nødvendige viden til at kunne ændre deres daglige vaner i en mere klimavenlig retning hvis de vil. Og hele 45 % synes endda ikke, at det er svært! Hele 60 % mener, at de vil kunne motiveres af opfordringer, Marie Stærke (S) Borgmester Erling Larsen (S) Formand for Teknik- og Miljøudvalget og Køge Kommunes Agenda 21-udvalg handleanvisninger mm. fra os som kommune til en mere klimavenlig adfærd. Det er jo rigtigt positivt og understreger vigtigheden af, at vi går foran og viser vejen. Dog viser undersøgelsen også, at 55 % af de mest klimaskeptiske borgere allerede mener, at de ved en del om klimaforandringerne hvilket viser, at der for manges vedkommende, skal mere end oplysning til for at ændre adfærd i forhold til klimaudfordringerne. Derfor skal vi som kommune være opmærksomme på at huske at have fokus på incitamenter besparelsesmuligheder, komfort, sundhed og hvad der ellers giver mening. Ellers når vi aldrig de klimaskeptiske borgere. Næsten halvdelen af de adspurgte siger da også, at økonomiske incitamenter kan få dem til at handle. Det var jo lige præcis det, vi oplevede i forbindelse med solcelle-boomet sidste år! Hermed er der kun at sige God læselyst til en handleplan, der igen i år rummer store langsigtede - så vel som små lokale projekter for uden at favne begge dele, når vi ikke i mål med vores klimaambitioner! Torben Nøhr Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen 2 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 er udarbejdet af Teknikog Miljøforvaltningen efter input fra de øvrige forvaltninger. Handlingsplanen er godkendt af Køge Kommunes Byråd, Teknik- & Miljøudvalg, Økonomiudvalget og Agenda 21-udvalg.

3 Indledning Køge Kommunes mål Køge Kommune vil vise vejen ved i sin interne drift, ved i planlægning og i den daglige praksis at tilgodese miljømæssig, social, kulturel og økonomisk bæredygtighed. Målet er, at kommunen skal være et godt eksempel for borgere og andre kommuner. Køge Kommune har en ambition om at øge procentdelen af den vedvarende energi i kommunen og være uafhængig af fossile brændsler i et med denne Agenda 21- og Klimahandlingsplan er at redegøre for de konkrete handlinger og indsatser, der skal følge op på dels Agenda 21-delen af Planstrategi 2011 og Agenda 21 Strategi 2011, dels Køges Kommunes Klimakommuneaftale fra 2009 og EU s Borgmesterpagt. Det vil sige de handlinger, der skal sikre at Køge Kommune lever op til de forpligtelser, kommunen har skrevet under på og som skal bringe Køge Kommune i retning af en mere bæredygtig udvikling. Handlingsplanen udgør dog ikke en udtømmende liste med de projekter, der er i gang på Agenda 21- og klimaområdet i Køge Kommune men derimod et udpluk af de projekter, der skal bidrage til at føre os i en mere bæredygtig retning. Handlingsplanen tager afsæt i de fem temaer, der er udstukket af Planstrategi 2011 og Agenda 21-Strategi 2011 for Køge Kommune. - Det åbne land - Byområder, bysamfund og landsbyer - Trafik og transport - Viden og cleantech - Klima og energi Grønt Regnskab for virksomheden Køge Kommune Køge Kommune udarbejder et årligt Grønt Regnskab for virksomheden Køge Kommune for at gøre status på sin interne klimaindsats. Regnskabet bruges til at eftervise, om der skabes de CO 2 -reduktioner, der er sat som mål. Køge er Klimakommune I 2009 underskrev Køge Kommune Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale. Herved forpligtigede Køge Kommune som virksomhed sig til at reducere den interne CO 2 -udledning med 2% årligt frem til og med 2014 samt til at udarbejde en årlig plan for, hvordan dette skal ske inklusiv en årlig status for, hvordan det går et grønt regnskab. Grøn 70/10/100/00 Nærværende handleplan har til formål at tilgodese handlingsdelen af denne forpligtelse. Agenda 21 Agenda 21-delen er en konkretisering af den vedtagne Plan-strategi 2011 og Agenda 21-strategi 2011, som Køge Byråd vedtog den 27. marts Grøn 85/15/100/00 Køge Blå 85/45/00/45 Køge Blå 85/45/00/45 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 3

4 Indledning Borgmesterpagten Køge Kommune underskrev i 2012 EU s Borgmesterpagt om klima, og der er brug for en både bred, målrettet og strategisk indsats, for nå i hus med den lovede CO2-besparelse inden En indsats, der har karakter af en løbende proces, hvor der til stadighed evalueres på effekten og igangsættes nye projekter. Borgmesterpagten Borgmesterpagten EU s Covenant of Mayors er et internationalt netværk, hvor borgmestrene fra over 4500 byer repræsenterende over 166 mio. borgere fra i alt 46 lande har skrevet under på, at de vil reducere deres CO2-udslip med 20% inden Borgmesterpagten sætter således konkrete mål for reduktionen og kræver, at deltagerne udarbejder CO2- regnskaber for kommunen som geografisk område. I 2010 fik Køge Kommune udarbejdet en geografisk CO2-kortlægning, der viser, at Køge Kommunes borgere og erhvervsliv udgør de to langt største kilder til CO2-udledning. Af den grund er det ikke nok, at kommunen planlægger og handler inden for egen virksomhed. Hvis det virkelig skal batte noget, skal indsatsen nå ud til borgere og erhvervsliv. Vi løfter i flok Det kræver i den grad samarbejde og netværk at løfte denne opgave. Det Køge kan som kommune er at skabe rammerne og så frøene, men herfra er det langt hen ad vejen op til de lokale aktører at skabe forandringen. Køge samarbejder bl.a. med sjællandske kommuner i Region Sjælland-regi om at nå pagtens målsætning. Samarbejdet med de andre kommuner gør det f.eks. lettere at søge midler til projekter, der kan bidrage til de lovede CO2-reduktioner. Det Grønne Hus er en uundværlig støtte og samarbejdspart for kommunen. Køge Kommune har et tæt og givtigt samarbejde med 4 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

5 Indledning Energiklyngecenter Sjælland, så givtigt at Køge Kommune har tegnet medlemskab af centret foreløbig for en toårig periode. Energiklyngecenter Sjælland blev etableret pba. en toårig EU-bevilling i 2009 med det formål at modne projekter inden for klimaog miljøområdet og samtidig skabe nye arbejdspladser i Region Sjælland. Centret overgik i 2012 til at være ejet af 14 sjællandske kommuner og Region Sjælland. Årets handlinger Køge Kommune udarbejder mange politikker og planer, der indenfor hvert deres område berører klimarelaterede problemstillinger f.eks. Energi- og Varmeplanen, Trafik og Miljøplanen, ressourceplanen og Spildevandsplanen. Nærværende handlingsplan dels samler og dels supplerer disse planer ved at beskrive udvalgte af de mange Agenda 21- og/eller klimarelaterede projekter, Køge Kommune enten har i gang eller sætter i gang her i Projekterne i handlingsplanen er opdelt under temaerne fra Planstrategi 2011 og Agenda 21-strategi Under hvert tema er der 3-4 konkrete målsætninger. Disse vil være angivet i venstre spalte ud for de enkelte projekter efter relevans. København Syd kommunerne Greve, Solrød og Stevns er også et vigtigt samarbejdsforum, hvor der samarbejdes både på det energi strategiske politiske niveau og på det borgerrettede niveau for at bidrage til den lovede reduktion i kommunernes geografiske CO2- udledning. Herudover udgør Energiforsyningen, energiselskaberne, vandværkerne, RUC, Køge Museum, de lokale grønne græsrodsorganisationer som f.eks. DN og Energitjenesten, de private lodsejere m.fl. væsentlige samarbejdspartnere, der alle på forskellig vis bidrager til at få klimabølgen til for alvor at rulle i Køge Kommune. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 5

6 Klima og energi MÅLSÆTNING Reducere udledningen af drivhusgasser Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter PROJEKT 1 Strategisk energiplan for København Syd At udarbejde en robust, helhedsorienteret, langsigtet og bæredygtig energiplan, der baserer sig på vedvarende energikilder og går på tværs af København Sydkommunernes grænser og som gør kommunerne uafhængige af fossile brændsler i projektpartnerne etableret et ph.d-stipendiat. Ultimo 2012 blev Niels-Peter Nimb ansat som ph.d-studerende på proejktet. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med RUC, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (- herefter VEKS) og de tre andre København Syd-kommuner. Illustration: Colorbox Den strategiske energiplanlægning er et nyt bidrag til at sikre en langsigtet og robust planlægning, hvor der som minimum indgår tre elementer: For det første en langsigtet og helhedsorienteret udvikling hvordan skal den langsigtede omstilling til 100% vedvarende energi tilrettelægges, så der opnås en robust udvikling uden blindgyder. For det andet er der behov for samarbejde på tværs af kommunerne. Da der ikke er rigelighed på bioressourcer, handler det om gennem samarbejde at sikre den mest optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Det tredje tema i den strategiske energiplanlægning er privat-offentligt samarbejde. Ideen med den strategiske energiplanlægning er at udvikle dette samarbejde, således at der opnås den størst mulige erhvervspolitiske fordel ved gennemførelsen af den omfattende omstilling af energisystemet. København Syd-kommunerne har i fællesskab med r r for 2013 er, at der foretages dybdegående kortlægninger og potentialeopgørelser samt at dialogen om mulige indsatsområder påbegyndes. 6 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

7 Klima og energi MÅLSÆTNING PROJEKT 2 Reducere udledningen af drivhusgasser Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter Ny energi og varmeplan At fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning af varmt vand. En samlet strategisk energi- og varmeplan er under udarbejdelse for Køge Kommune som geografisk område. Denne skal sikre en fremadrettet effektiv og mest mulig klimavenlig varme- og energiforsyning. I planen arbejdes der med alternative energikilder og konvertering af naturgasområder til mere bæredygtige energikilder. Planen skal være et styringsværktøj, der understøtter myndighedsgodkendelse samt udarbejdelsen af lokalplaner. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de lokale forsyningsselskaber, VEKS og København Sydsamarbejdet. At Køge Kommune kan leve op til de kommende energipolitiske målsætninger eksempelvis fastsat af Klimakommissionen samt at planen medvirker til opfyldelse af de CO2-aftaler, Køge Kommune har indgået. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 7

8 Klima og energi MÅLSÆTNING PROJEKT 3 Reducere udledningen af drivhusgasser Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter Etablering af fjernvarme i Køge by og omegn At etablere en mere bæredygtig varmeforsyning i Køge Kommune. Den vedtagne fjernvarmeplan udrulles i disse år i Køge Kommune. Gravearbejdet startede sidste år. Der er planlagt mulighed for tilslutning af næsten 2000 bygninger med et samlet etageareal på 1,81 mio m 2. Når fjernvarmen er fuldt udbygget dvs. omkring år 2025 forventes det fjernvarmeopvarmede areal at være 2,46 mio. m 2 grundet den forventede byudvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med VEKS. FAKTA Fjernvarmen i Køge Kommune kommer fra det CO2-neutrale kraftvarmeværk ved Junckers på Køge Havn. Kraftværket fyres med biomasse fra produktionen af trægulve fra Junckers Industrier. Det er overskudsvarme, der i dag ledes ud i Køge Bugt, der fremover vil blive anvendt til varme, således at naturgasopvarmning erstattes. Når nettet er fuldt udbygget vil det reducere udslippet af CO2 med ca tons om året. At de første fjernvarmekunder bliver tilsluttet til varmesæsonen l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

9 Klima og energi MÅLSÆTNING Reducere udledningen af drivhusgasser PROJEKT 4 Vindmøller på Køge Havn At bidrage til overgangen til vedvarende energikilder inden år Køge Kommune har sammen med Energiforsyningen undersøgt mulighederne for at rejse fire 150 meter høje vindmøller på de planlagte ydre moleanlæg ud for Køge Jorddepot. En VVM-redegørelse, der kortlægger virkningerne på miljøet udarbejdes her i De fire store vindmøller kan producere MWh CO2-fri energi pr år, hvilket svarer til 10 procent af kommunens samlede elforbrug og dermed til størstedelen af Køge Bymidtes elforbrug. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Køge Vind A/S og Det Grønne Hus. At der i år træffes beslutning om rejsning af vindmøllerne. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 9

10 Klima og energi MÅLSÆTNING PROJEKT 5 Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale og private virksomheder Energispareprojektet At bidrage til klimaindsatsen og samtidig opnå forbedringer i kommunens bygningers drift og indeklima. Planen er at energirenovere kommunens bygninger for 20 millioner kr. årligt. Dette skal ske ved en kombination af lokale projekter og fælles kommunale udbud via REEEZ-samarbejdet. Af aktuelle projekter, der gennemføres her i 2013 kan nævnes: På skoleområdet er et rådgiverfirma i gang med udarbejdelse af et projekt til en gennemgribende energirenovering af Kirstinedalsskolen, hvor selve entreprenørarbejdet udføres i efteråret. På Hastrupskolen, der sidste år fik ny komfort- og energirigtig ventilation i de fire klassefløje, fortsættes der i år med fagfløjen. Køge Rådhus I de selvejende haller er der fokus på energioptimering. I fællesskab med Ejendomscentret gennemføres en række rentable tiltag blandt andet på belysningen, som også bliver komfortmæssigt bedre. Det sidste store projekt er konverteringen fra damp til kondenserende gaskedler i det Gl. Sygehus i Køge Midtby. I den forbindelse renoveres alle teknikrum, så varmesystemerne er i top og kan opnå stor afkøling på centralvarmevandet, hvilket er et krav når fjernvarmen kommer til området. Teknik- og Miljøforvaltningen. At Teknik- og Miljøforvaltningen når at gennemføre energibesparende projekter for 20 millioner kr. i år. FAKTA REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand er et samarbejde, hvor Region Sjælland og 12 kommuner over 3 år vil energirenovere for tilsammen 465 mio. kr. REEEZ har modtaget EU-støtte til ekstern rådgivningsbistand. 10 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

11 Klima og energi MÅLSÆTNING Delprojekt Delprojekt Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale og private virksomheder Renovering og udbygning af Rådhuset At skabe et bedre arbejdsklima for de ansatte og samtidig nedsætte det høje forbrug af el og gas. Solceller på kommunale tage At bidrage til overgangen til vedvarende energikilder inden år Renoveringsprojektet sker i store dele af det gamle røde rådhus og inkluderer nye ventilationsanlæg med lavt elforbrug, hvor vekslerdelen genvinder op til 90% af varmen i udsugningsluften. For at opnå god individuel regulering af temperaturen monteres radiatorer og kølebafler i alle rum. Desuden efterisoleres facadebrystninger og en del af vinduerne skiftes. Til sidst skal nævnes, at der bliver opsat nye lyse lofter med energi-og lysmæssigt optimerede belysningsarmaturer. Energispareprojektet har hidtil kun arbejdet med energirenovering af installationer og klimaskærm, men i år etableres de første vedvarende energiprojekter i form af store solcelleanlæg på udvalgte af kommunens bygninger. I sommerferien monteres der således solceller på Ejby Skole, Ellemarkskolen og Holmebækskolen, og til efteråret følges op med yderligere 3-5 lokaliteter. Teknik- og Miljøforvaltningen. Udover renoveringen udbygges rådhuset samtidigt med m 2 for fremadrettet at kunne rumme alle rådhusets medarbejdere i den samme bygning. At der etableres solcelleanlæg på 5 kommunale bygninger inden udgangen af Teknik- og Miljøforvaltningen. Foto: Colorbox r At de ansatte oplever et bedre indeklima og at der opnås en besparelse på energiforbruget på minimum 30% på strømforbruget og 50% på varmeforbruget. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 11

12 Klima og energi MÅLSÆTNING PROJEKT 6 Reducere udledningen af drivhusgasser Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter Klimatilpasningsplan At forberede Køge Kommune til fremtidens klima, som forudsiges at blive både varmere, vådere og med højere havvandsspejl. Handlingsplanen skal udarbejdes så den dels giver kommunen oplysninger om, hvor der er størst risiko for skader på samfundsværdier overordnet. Dels så den opstiller en række prioriterede projekter til løsning af udfordringerne incl. økonomi og tidsplan. I handlingsplanen kortlægges kommunen ud fra, hvor der kan ske oversvømmelser pga. intensiv regn og skybrud. Arealerne kortlægges også ud fra deres værdier overordnet set dvs. i forhold til deres anvendelse. På baggrund af denne kortlægning genereres et sandsynlighedskort, der ganges med værdikortet. Dette skal danne grundlag for den generelle prioritering af indsatsen. I de kloakerede områder vil kapaciteten af kloakrørene blive beregnet og her vil det også blive kortlagt, hvor der kan opstå problemer fremover. Kystzonen er af kystdirektoratet udpeget til at være et risikoområde i forhold til stormflod. Området vil sandsynligvis også indgå i klimatilpasningsplanen. Tiltag som f. eks. etablering af diger langs kysten og højvandsluser i vandløbene kan indgå og blive prioriteret i klimatilpasningsplanen. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Energiforsyningen. At Klimatilpasningsplanen vedtages i 1. kvartal af Helt praktisk at planen bliver operationel med forslag, der imødegår mulige skader fra klimaforandringerne og at der kommer bred offentlig debat om planen. Foto: Dagbladet 12 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

13 Klima og energi MÅLSÆTNING Reducere udledningen af drivhusgasser Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter PROJEKT 7 Ressourceplan At udarbejde en ressourceplan for kommunens affaldshåndtering, der kan bruges aktivt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj. Det skal være et redskab, der understøtter regeringens og Køge Kommunes målsætning om at dirigere affaldshåndteringen i en retning, hvor ressourcerne fra affaldet genbruges, genvindes eller affaldsproduktionen forebygges gennem initiativer vedtaget i den kommende planperiode. I Køge Kommune er der fokus på at reducere affaldsmængderne i samarbejde med borgere, og vi ser det affald, der generes, som en værdifuld ressource. Der er et stigende forbrug i samfundet, som naturligt medfører en stigende mængde affald medmindre at vi vælger at gøre tingene anderledes! Med den nuværende håndtering af affald bliver en væsentlig del af ressourcerne i affaldet udelukkende udnyttet til produktion af energi i form af el og varme. Med det stigende pres på jordens ressourcer er affaldet i højere grad ved at blive en værdifuld ressource, der skal bringes til størst mulig nytte ikke kun for borgerne, men også for samfundet. Ud fra det perspektiv ønsker Køge Kommune at fokusere på tre overordnede tiltag i planperioden; fastholdelse af affaldets ressourcer, udsortering af problemstoffer fra affaldet samt udarbejdelse af information, der sikrer, at holdning bliver til handling. For at ressourcesplanen skal blive borgernes plan og ikke en plan for planens skyld, vil borgerne blive inddraget tidligt i tilblivelsesprocessen. Dette sker via vores webbaserede ressourceplanmodul, hvor borgerne får mulighed for at komme med input og bemærkninger til de initiativer, kommunen ønsker at iværksætte og de initiativer, regeringen pålægger kommunen at iværksætte. Der bliver også mulighed for at prioritere de opstillede initiativer. Teknik- og Miljøforvaltningen. At der vedtages en ressourceplan, der dækker over perioden år 2014 til 2025 med fokus på perioden år Borgermøde om ressourceplan Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 13

14 Viden og Cleantech MÅLSÆTNING PROJEKT 8 Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale og private virksomheder Reducere udledningen af drivhusgasser Energirenover din bolig Spar20 At give Køge Kommunes boligejere viden og handlemuligheder til at kunne træffe beslutninger omkring energirenovering af deres bolig. Kampagnen Energirenover din bolig startede i 2012 i et samarbejde mellem de fire København Syd kommuner; Greve, Solrød, Køge og Stevns. Her i 2013 er Faxe Kommune endvidere kommet med. Projektet udgøres af en vifte af tiltag og kampagner rettet mod hhv. håndværkere, borgere (boligejere) og kommunens byggesagsbehandlere. r Gennemførelse af mindst 25 energitjek to For enden af vejen-arrangementer en Rådgivningscafe et Spar 20-kursus en temadag for sagsbehandlere og planlæggere fra de fire København Syd-kommuner samt Faxe Kommune, samt afholdelse af mindst to energirenoveringskurser for håndværkere lokalt i København Syd-området. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med København Syd kommunerne samt Faxe Kommune, Det Grønne Hus og Energitjenesten Sjælland. 14 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

15 Viden og cleantech MÅLSÆTNING PROJEKT 9 Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale og private virksomheder Reducere udledningen af drivhusgasser Klimafestival Sjælland 2011 Sjælland, Møn og Lolland - Falster 17. september til 2. oktober Klimafestival 2013 At formidle viden og handlemuligheder til borgerne i Køge Kommune omkring bæredygtig udvikling. Afholdelse af klimafestivallen er en af forpligtelserne i EU s Borgmesterpagt om klima. Festivallen foregår fra lørdag den 14. september til lørdag den 28. september. Fokus vil igen i år være på de private boligejere herunder særligt på energirenovering og klimasikring. Festivallen åbnes med Miljø og Sundhedsdag på Køge Torv lørdag den 14. september. Her udover vil der være forskellige arrangementer i løbet af de to uger festivallen varer, man som borger kan deltage i. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Region Sjælland og Det Grønne Hus. At formidle viden om løsninger samt om kommunens konkrete tilbud indenfor energirenovering og klimasikring til borgerne. Miljø- og sundhedsdagen 2012 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 15

16 Viden og cleantech MÅLSÆTNING PROJEKT 10 Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale og private virksomheder Reducere udledningen af drivhusgasser Energi Dag At skabe synlighed, dialog, samarbejde og innovation med mere bæredygtig vækst og udvikling som overskrift og pejlemærke. Køge Kommune afholder en energidag på Køge Torv fredag den 20. september som del af TourSustainable- Europe. Arrangementet er planlagt, så det bliver årets hovedarrangement i Klimafestival Arrangementet skal sætte fokus på, at vækst og udvikling ikke er hinandens modsætninger men derimod forudsætninger. Vi skal udvikle os OG det skal være mere bæredygtigt. Arrangementet skal vise, hvad Køges udviklingsprojekter og virksomheder kan og hvad de allerede gør og skabe grobund for endnu flere synergier og innovation i området. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med bl.a. Køge Kommunes Erhvervsservice team. r At skabe synlighed for de virksomheder i Køge Kommune, der er på forkant med energibesparelser mm. At der skabes nye dialoger, samarbejder og netværk deltagerne imellem. At give kommunens borgere et billede af, hvad Køges virksomheder kan og gør på klimaområdet. 16 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

17 Viden og cleantech At skabe mere fokus på at lære eleverne i kommunens skoler om udfordringerne på miljøområdet og hvordan de kan takles herunder forholdet mellem energiforbrug og MÅLSÆTNING PROJEKT 11 klima. Fremme børnenes miljø- og ressourcebevidsthed i kommunens institutioner Grønt Flag Grøn Skole Vi arbejder på at så mange af skolerne som muligt mellem energiforbrug og klima. over en årrække kan hejse det grønne ag. At skabe mere fokus på at lære eleverne i kommunens skoler om udfordringerne på miljøområdet og inspirere dem til hvordan de kan takles herunder forholdet Projektet har kørt de seneste år i samarbejde med Det Grønne Hus. To skoler fik det grønne flag sidste år. Det Grønne Hus i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen samt Teknik- og Teknik- og i samarbejde med Det Miljøforvaltningen. Grønne Hus. Fakta Grønt Flag Grøn Skole er et tilbud til de danske grundskoler om at deltage i et samlet, fremadrettet miljøundervisningsprogram. Konceptet er udformet så det opmuntrer eleverne til aktivt at bidrage til at gøre deres skole mere miljøvenlig ved at kombinere teori og praksis i miljøundervisningen. Grønt Flag arbejder med fire grundlæggende temaer: vand, energi, affald og natur. At halvdelen af Køge Kommunes skoler er involveret i arbejdet med Grønt Flag- kampagnen i skoleåret r At en eller to skoler som pilotprojekt 2014 og at mindst 6 går skoler får i hejst gang det grønne flag. med Grønt Flag Grøn Skole i skoleåret 2010/2011. Grønt Flag Grøn Skole er et tilbud til de Miljø rønt Agenda 21 Ansvar Samarbejde Respekt Spareprojekter r Grøn transport i Hensyn Handlingsplan ygtighed nbrug Motivering Klima Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 17

18 Viden og cleantech MÅLSÆTNING PROJEKT 12 Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale og private virksomheder Grøn Butik At få dannet en ny handlekraftig styregruppe for Grøn Butik i Køge og få boostet projektet. Grøn Butik er en landsdækkende kampagne der omfatter 350 butikker på landsplan og 12 butikker i Køge. Butikkerne modtager som del af ordningen vejledning i energi- og miljøtiltag fra en konsulent fra Det Grønne Hus. På baggrund af et årligt kontrolbesøg modtager butikkerne et diplom, der viser, at butikken har drift med miljøhensyn. Udover diplomet arrangeres en årlig kampagne med fokus på et udvalgt område. Kampagnen i 2013 har fokus på at formidle resultaterne af de grønne butikkers arbejde med miljø i deres drift samt at udnævne en favorit Grøn Butik i Køge. Det Grønne Hus i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Erhvervslivet og Turistforeningen. r At få etableret en ny styregruppe. At fastholde de eksisterende Grønne Butikker og gerne få nye butikker med i Løbende at profilere de grønne butikker gennem bl.a. diplomoverrækkelse og andre arrangementer. 18 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

19 Trafik og transport MÅLSÆTNING PROJEKT 13 Fremme kollektive transportvaner og forbedre den Øst-vestgående kollektive transport i kommunen Ny Trafik og Miljøplan At fremme trafiksikkerheden, trygheden, mobiliteten og trafikmiljøet på kommunens veje og stier. Der er i 2013 givet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til (delvis) etablering af cykelsti langs Billesborgvej mel- lem Egøje by og Strandvejen, samt etablering af en række projekter fra den nye revision af trafik- og miljøplanen, som forventes vedtaget i juni Teknik- og Miljøforvaltningen. At de planlagte projekter udføres i Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 19

20 Trafik og transport MÅLSÆTNING Sikre gode forhold for de bløde trafikanter og fremme sunde transportvaner PROJEKT 14 Handleplan for fremtidig cykeltransport At styrke fysisk aktivitet ved at sikre gode rammer for aktiv transport, øge muligheden for at være aktiv i naturen ved at sikre let adgang til denne samt sikre fokus på borgernes sundhed. udbredes i Køge Kommune. Effekten forventes at være flere gode leveår, fordi flere borgere tager cyklen som transportmiddel. Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Socialog Sundhedsforvaltningen. Handleplanen skal fremme aktiv transport via en samlet strategi, der sætter fokus på, hvordan cyklisme At flere borgere benytter cyklen gennem målrettede indsatser og oplysning Køge Station 20 l Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013

21 Trafik og transport MÅLSÆTNING PROJEKT 15 Sikre gode forhold for de bløde trafikanter og fremme sunde transportvaner Trafikpolitik for den enkelte skole At inspirere og assistere skolerne i Køge Kommune til at udarbejde en trafikpolitik for deres skole for at gøre elever, lærere og forældre mere bevidste om, hvordan de ønsker, at elevernes transport til og fra skole skal være. Ideen med at udarbejde en trafikpolitik på den enkelte skole er en naturlig fortsættelse af kampagnen Bilfri Skole, der kørte i tre år på 11 forskellige skoler i kommunen. Resultaterne fra kampagnen kan bidrage til udarbejdelsen af en trafikpolitik for den enkelte skole. Der er gennemført en skolevejsanalyse for alle kommunens skoler her i starten af Resultaterne fra denne analyse kan bidrage med væsentlige input til udarbejdelsen af en trafikpolitik. Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Det Grønne Hus. At der udarbejdes en trafikpolitik på to skoler i år. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 21

Agenda 21- og Klimahandlingsplan Agenda 21- og klimahandlingsplan 2012 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan Agenda 21- og klimahandlingsplan 2012 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2012 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2012 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 - Strategisk energiplan for København Syd 5 - Ny energi og varmeplan 6 - Etablering

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Helsingør og klimaindsatsen

Helsingør og klimaindsatsen Helsingør og klimaindsatsen Agenda 21 Klimadag 16.marts 2013 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaindsats - Klimamål og aftaler Status for CO2 udledningen? Hvad gør kommunen selv? ESCO Transport Skolekampagne

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere