BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN MARTS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012"

Transkript

1 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN MARTS VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN Advokat Niels Kornerup, Birgit Tamberg Andersen og Line Thatt Jensen blev valgt som dirigenter, og Danielle Mikkelsen, Bjarne Nielsen og Mette Bentzen blev valgt til forslagsarbejdsgruppen. Dirigenterne konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Dirigenterne gennemgik den udsendte dagsorden og fremlagde en tidsplan for afviklingen af generalforsamlingen. 2. VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for generalforsamlingen blev godkendt. Dirigenterne udpegede stemmetællerne. På et spørgsmål fra salen om personvalg præciserede dirigenten, at hvis der er samme antal kandidater som pladser til besættelse, anses kandidaterne for valgt. 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED I DE FORLØBNE 2 ÅR 3.1. BESTYRELSENS BERETNING Roal Ulrichsen aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. I forlængelse heraf var der først en debat om bestyrelsens beslutning om at nedlægge Strukturarbejdsgruppen og selv overtage arbejdet med den fremtidige struktur. 1

2 Lene Sahlholdt udtalte kritik af bestyrelsens beslutning om at gå imod den beslutning, der var truffet på GF 2010, og at medlemmerne efterfølgende heller ikke var blevet informeret gennem Psykolog Nyt. Forslag nr. 4. Lene Sahlholdt fremsatte følgende forslag: Idet ingen bestyrelse har ret til at ændre GF s beslutninger, skal GF12 udtale kritik af at: bestyrelsen har valgt en anden kurs end den, der var afstukket i den oprindelige procesplan fra GF2010, bestyrelsen har valgt at annullere den af GF vedtagne vejledende urafstemning, bestyrelsen har ikke holdt medlemmerne løbende orienteret om arbejdet med strukturen og om bestyrelsens valg af andet procesforløb end det på GF2010 vedtagne, bestyrelsen ikke har fremlagt en ny procesplan med tidsfrister, efter at man har suspenderet den på GF201 vedtagne. Elsa Schmidt støttede forslaget og præciserede, at formålet med Strukturarbejdsgruppens arbejde var at få justeret foreningens vedtægter og ryddet op i uhensigtsmæssige bestemmelser. Rie Rasmussen svarede, at der midt i perioden opstod en konflikt i arbejdsgruppen, som ikke kunne løses, og som parterne har aftalt ikke skal debatteres. I forlængelse af denne konflikt besluttede bestyrelsen selv at overtage arbejdet og at tage fat på opgaven på en helt anden måde, fordi nye organisationsmodeller ikke kan laves, før der er taget stilling til de politiske opgaver, der skal løses fremadrettet. Struktur handler om indflydelse og magt. Derfor kan en teknikergruppe ikke løse en sådan opgave. Yvonne Krogh, Vibeke Lunding-Gregersen, Kåre Bech m.fl. kritiserede bestyrelsens beslutning og udtrykte bekymring over, at processen var gået i stå og stillede spørgsmål ved demokratiet i foreningen. Mugge Pinner efterlyste mere information i Psykolog Nyt om sagen. Rie Rasmussen henviste til, at der havde været debat om emnet på hjemmesiden, og at der i Psykolog Nyt nr. 14 og 19/2011 var bragt en artikel og et debatsvar om emnet. Jacob Risbjerg Nørregaard medgav, at medlemsorienteringen kunne have været bedre, men understregede, at strukturarbejdet ikke var gået i stå. Bestyrelsen har ansvar for at tage svære beslutninger, når den bliver klogere. Lene Sahlholdt ville vide, om det advokatudkast til forenklede vedtægter, som var ventet, da arbejdet gik i stå, var kommet. Hertil svarede Roal Ulrichsen, at det var modtaget på et tidspunkt, hvor strukturgruppen ikke længere eksisterede, og nu var det et bilag til bestyrelsens videre arbejde. Han fremhævede, at dette var en sag, hvor bestyrelsen var blevet klogere undervejs, og at der også ville have kunnet rejses kritik, hvis bestyrelsen ikke havde handlet i tide. Der var herefter debat om tavshedspligtsagen. Merete Lindholm fortalte sin personlige version af forløbet og udtrykte stor tak til alle, som havde støttet i ord, skrift, tale og fremmøde, og til dem, som havde givet økonomiske bidrag. Merete Lindholm blev både i by- og landsret dømt til at fravige tavshedspligten og fik derefter afslag fra procesbevillingsnævnet til at få sin sag prøvet i Højesteret. Indtil dette punkt havde Merete Lindholm været meget tilfreds med støtten fra Dansk Psykolog Forening. I perioden herefter havde hun savnet mere personlig støtte fra foreningen. 2

3 Forslag nr. 7. Tatiana Jessen fremsatte følgende forslag: Tilkendegivelse fra forsamlingen om: At GF udtrykker uenighed med bestyrelsens håndtering og beslutning vedr. Merete Lindholm. At vi mener, at Merete Lindholm burde indstilles som æresmedlem og skal takkes for at være stået fast og kæmpet på vegne af alle psykologer. Tatiana Jessen og mange andre gik på talerstolen og takkede Merete Lindholm for hendes civile ulydighed, for at hun havde holdt fast og kæmpet for sin tavshed. De refereredes til, at mange mente, at Merete skulle holdes skadesløs. Inger Birk Jensen mente derudover, at Psykologforeningen ikke burde have opfordret Merete Lindholm til at udtale sig. Lisbeth Sten Jensen kommenterede på Etiknævnets rolle i sagen. Etiknævnet havde besluttet at støtte Merete Lindholm, uanset hvilken beslutning hun traf, men havde ikke taget stilling til den politiske del af sagen. Roal Ulrichsen forklarede, at når retssystemets muligheder er udtømte, så kan Dansk Psykolog Forening som organisation ikke støtte et medlem i civil ulydighed. I forlængelse af sagen havde Psykologforeningen haft kontakt til en række retsordførere i Folketinget, og der ser nu ud til at være politisk flertal for at lave om på lovgivningen, så psykologer får den samme vidnebeskyttelse som læger og advokater. Klaus Pedersen frarådede GF at stemme for forslag 7. Hvis man ønskede at vise sin støtte, måtte man gøre det som privatperson. Andre talere støttede dette synspunkt og mente ikke, at det var noget, foreningen kunne deltage i. Mei-Mei Mortensen understregede vigtigheden af, at Dansk Psykolog Forening overholder de juridiske spilleregler, og udtrykte håb om, at psykologerne kan finde sammen om at finde en god løsning på den ulykkelige situation. Merete Strømming forklarede, at bestyrelsen havde interesseret sig for sagen hele vejen igennem, og fremførte, at det efter hendes opfattelse er godt, at sagen var blevet prøvet, og at psykologer altså skal dømmes til at udtale sig. Eva Secher Mathiasen understregede, at tavshedspligt er hjerteblod for alle psykologer, og at foreningen skal arbejde for at ændre loven. Når det sker, skylder vi Merete Lindholm stor tak, sagde hun. Zenia Børsen støttede dette. Merete Lindholm sluttede debatten af med at takke for alle bemærkningerne. Forslag nr. 4 blev sat til afstemning. Der var 96 stemmer for og 55½ stemmer imod. Forslaget blev ikke vedtaget, da der ikke var et flertal for blandt de deltagende medlemmer (222 i alt). Forslag nr. 7 blev sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. 3

4 Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt ETIKNÆVNETS BERETNING Lisbeth Sten Jensen fremlagde den mundtlige beretning for Etiknævnet og fremhævede blandt andet en helt ny pjece om psykologers etiske overvejelser i forbindelse med medvirken i tvudsendelser. Desuden påpegede hun, at Etiknævnets telefonvagt er meget populær. Forslag nr. 9. Torben Nielsen fremsatte følgende forslag: GF udtrykker i forlængelse af Etiknævnets beretning sin dybeste respekt for og anerkendelse af den måde, Merete Lindholm har håndteret et fagligt dilemma omkring tavshedspligt. Forslaget blev støttet af Gert Barslund, der samtidig takkede Merete Lindholm for sin fastholdelse af sin tavshedspligt. Roal Ulrichsen tilkendegav, at bestyrelsen støttede forslaget ud fra en etisk betragtning og i respekt for Merete Lindholms vanskelige overvejelser og i respekt for, at hun har båret sagen på sine skuldre. Thomas Iversen støttede bestyrelsens bemærkninger til forslaget. Forslag nr. 9 blev vedtaget med stort flertal. Etiknævnets beretning blev herefter godkendt. 4. FORELÆGGELSE AF REGNSKABER FOR 2010 OG 2011 Arne Grønborg Johansen fremlagde regnskaberne for 2010 og 2011 og gennemgik en række nøgletal, herunder det underskud, der har været på grund af en mindre medlemsfremgang end forventet, og de faldende annonceindtægter til Psykolog Nyt. Malcolm Bang stillede spørgsmål til Psykolog Nyts økonomi og foreslog, at bladet fik et mindre populært tilsnit og en mere videnskabelig profil. Han foreslog også større fokus på den service, der ydes, og foreslog billigere kurser, der måske kunne give flere indtægter på grund af flere tilmeldte kursister. Kaare Bech efterlyste mere service også til de unge medlemmer. Bettina Bang roste sekretariatet og fremhævede den frivillige indsats, der er helt central i foreningen. Iben Henningsen spurgte til nødvendigheden af at sende tre repræsenter for foreningen til IUPsySkongres i Sydafrika, mens Joel Boukris undrede sig over underskuddet og spurgte til, om der var tale om et fejlestimat i forhold til beregningen af antallet af nye medlemmer. 4

5 Mugge Pinner pointerede, at man ikke kan basere foreningens økonomi på Psykolog Nyt og kurser, da disse er usikre parametre. Økonomien skal i stedet funderes på antallet af medlemmer og dermed kontingentindtægter. Hun fremhævede, at der har været arbejdet ihærdigt med dette i perioden. Arne Grønborg Johansen forklarede, at andre organisationer er i en tilsvarende økonomisk situation. Finanskrisen har gjort det meget svært at forudse, hvordan indtægterne vil arte sig. I den forgangne periode har der været adskillige nødvendige budgetrevisioner. Roal Ulrichsen påpegede, at IUPsyS-kongressen er vigtig for foreningen, blandt andet fordi vi deltager i arbejdet med revisionen af ICD10. Thomas Iversen roste bestyrelsen for rettidig omhu i forhold til de budgetrevisioner, der er foretaget, og opfordrede til, at generalforsamlingen godkendte regnskabet. Merete Lindholm efterlyste mere synlig statistik på medlemstal og antal udmeldte mv. Arne Grønborg Johansen oplyste, at der er få, der melder sig ud (89 i 2011), og at der er kommet mange nye studentermedlemmer takket været studenterrepræsentanternes store hverveindsats. Per Markussen fremhævede som kritisk revisor det meget gode indblik, han har fået i de forskellige poster. Han har undervejs følt sig meget velinformeret. Han fremhævede det mindre forbrug, der er på foreningens politiske organer, og advarede imod, at man sparer for meget på netværksdelen. Arne Grønborg Johansen påpegede, at man i bestyrelsen kalkulerer med økonomien over en GFperiode på to år, og slog fast, at det er kontingentkronerne, der danner basis for budgetstyringen. Regnskaberne for 2010 og 2011 blev godkendt. 5. NY BESKÆFTIGELSESFOND Roal Ulrichsen præsenterede forslaget til beskæftigelsesfond. DANSK PSYKOLOG FORENINGS LOVE NY 30. BESKÆFTIGELSESFOND Forslaget drejede sig om at oprette en ny og særskilt fond, som kan danne økonomisk grundlag for at iværksætte en række konkrete beskæftigelsesfremmende aktiviteter i forhold til den private og den offentlige sektor for at imødegå den stigende arbejdsløshed blandt psykologer, og som er målrettet den fremtidige mangel på psykologjob. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag til ny vedtægt: Beskæftigelsesfond 5

6 Ny 30. Beskæftigelsesfondens formål er at sikre en økonomisk ramme for foreningens beskæftigelsesfremmende tiltag, herunder især at iværksætte aktiviteter, der skaber jobåbninger og nye stillinger til psykologer: a. I den private sektor b. I den offentlige sektor Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved et særligt fondsbidrag, som opkræves ved siden af medlemskontingentet. Fondsbidraget er obligatorisk for alle erhvervsaktive, fuldtidsbeskæftigede kandidatmedlemmer af foreningen. Generalforsamlingen fastsætter fondsbidragets størrelse. Midlerne anbringes på forsvarlig måde i let realiserbare papirer. Stk. 3. Fondens midler holdes adskilt fra foreningens øvrige formue. Der aflægges et særskilt regnskab efter samme regler, som gælder for foreningens regnskab. Stk. 4. Til dækning af udgifterne ved administrationen af beskæftigelsesfonden betales af fondens midler til foreningen et beløb, hvis størrelse fastsættes i budgettet, som generalforsamlingen vedtager, jf. 6, stk. 6 f. Stk. 5. Såfremt der ved renter og øvrigt afkast sker en forøgelse af de anbragte midler, tilskrives en sådan forøgelse fondsformuen. Uforbrugte fondsbidrag i et år tilskrives også formuen. Thomas Iversen roste forslaget og understregede projektets vigtighed, blandt andet fordi stor ledighed blandt psykologer på lang sigt vil påvirke alles lønninger negativt. Rie Rasmussen fremførte, at vi også skal forhindre, at unge psykologer i mangel på andet arbejde går ud og underbyder selvstændige privatpraktiserende kolleger. Flere andre understregede projektets vigtighed, det solidariske aspekt og det atypiske i situationen. Det blev også sagt, at det ville være et godt signal til de studerende, at foreningen gør noget for dem. Johanne Bratbo roste bestyrelsen for dens opmærksomhed på kandidaternes vanskeligheder, men var imod en forhøjelse af kontingentet og mente, at pengene i stedet skulle tages fra bistandsfonden og bruges lokalt, ikke centralt. Malcolm Bang var ligeledes imod forslaget og mente, at det måtte være stof for trepartsforhandlingerne. Derudover opfordrede han til, at der skulle sættes ind på efteruddannelsesområdet, og at det skulle tænkes ind i kontingentet, som det kendes fra kiropraktorerne. Til dette svarede Roal Ulrichsen, at den model havde været overvejet, men at kiropraktorernes kontingent er ca kr. årligt, og at forholdene derfor ikke er sammenlignelige. Mugge Pinner mindede om kampagnerne i 1980 erne, hvor hver psykolog skulle skaffe en anden psykolog et job, og tilbageviste, som ekstern revisor, forslaget om, at bistandsfondens midler kunne bruges. Forslag til ny 30. Ændringsforslag 3, tilføjelse til ny 30, stillet af Tatiana Jessen, blev ligeledes vedtaget, således at Strategiske mål 2, indsatsområde 6, herefter lyder: 6

7 Dansk Psykolog Forening skal gennemføre et særligt målrettet beskæftigelsesfremmende projekt, der har til formål at skabe nye jobåbninger og flere stillinger til psykologer på det private og offentlige arbejdsmarked, der også tager afsæt i ledige medlemmers ressourcer og netværk. Fondsbidrag Forslag til generalforsamlingsbeslutning: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at der i 2012 og 2013 opkræves et særskilt fondsbidrag på 75 kr. pr. kvartal til den ny beskæftigelsesfond. Fondsbidraget opkræves hos alle erhvervsaktive, fuldtidsbeskæftigede kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening og ligger uden for medlemskontingentet. 6. FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT Dansk Psykolog Forenings love 10, stk. 3 d. Offentliggørelse af referater fra bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder Forslaget drejede sig om at flytte offentliggørelsen af bestyrelses- og forretningsudvalgsreferater fra Psykolog Nyt til foreningens hjemmeside. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag til ændring: 10, stk. 3 d. Bestyrelsen og Forretningsudvalget fører beslutningsprotokol, som offentliggøres på foreningens hjemmeside. Roal Ulrichsen motiverede og anbefalede forslaget, som blandt andet vil give bedre mulighed for at søge efter emner, der specielt interesserer én. Ændringsforslag nr. 16. Klaus Petersen fremsatte følgende ændringsforslag: (tilføjelse) 10, stk. 3 d. Bestyrelsen og forretningsudvalget fører beslutningsprotokol, som offentliggøres på foreningens hjemmeside samt via elektroniske nyhedsbreve. Af debatten om forslaget fremgik det, at referaterne ikke behøver indgå i nyhedsbrevene, men at der blot kan linkes til dem i nyhedsbrevene. Forslaget blev vedtaget, inkl. ændringsforslag 16. Dansk Psykolog Forenings love 13, stk. 4 a. Sammensætningen af Liberalt Forhandlingsudvalg Forslaget drejede sig om at ændre sammensætningen af Liberalt Forhandlingsudvalg. 7

8 Forslagsstiller: Vibeke Lunding-Gregersen, Dorthe Djernis, Vibeke Møller, Charlotte Norby. Forslag til ændring: 13, stk. 4 a. Det Liberale Forhandlingsudvalg består af 6 medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger 3, heraf mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets øvrige medlemmer udgøres af formanden for Selvstændige Psykologers Sektion samt 2 medlemmer udpeget af sektionen. Medlemmerne bør som udgangspunkt være selvstændige psykologer, og der tilstræbes en ligelig fordeling af psykologer både med og uden ydernummer. Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode, der følger Dansk Psykolog Forenings generalforsamlingsperioder. Såfremt der er områder, der vedrører selvstændige organisationspsykologer, er udvalget forpligtet til at høre disse. Vibeke Møller begrundede forslaget med, at der ikke er noget, der sikrer, at både ydernummer- og ikke-ydernummerpsykologer bliver hørt, og at ændringen er nødvendig for at sikre, at alle medlemmers synspunkter bliver hørt, da der ellers er en risiko for, at sektionen splittes op og mange melder sig ud. Da Selvstændiges Psykologers Sektion er den eneste sektion, der har modsatrettede interesser, kan de ikke løse problemerne selv. Hun udtrykte derudover bekymring for, om Moderniseringsudvalget ville være en syltekrukke. Vibeke Lunding-Gregersen fremførte, at LFU bør varetage alle selvstændige psykologers interesser, også dem uden ydernummer. En stor gruppe af disse er ved at oprette en ny forening. Det drejer sig om demokrati og medlemsindflydelse, og kan ikke bare skydes til hjørne. Torben Nielsen argumenterede imod forslaget, da han mente, det ville have gennemgribende negative organisatoriske konsekvenser, og opfordrede til, at sektionen løste problemerne internt. Merete Strømming anbefalede ligeledes et nej til forslaget, da bestyrelsen først skal analysere opgaverne og derefter træffe en beslutning på et ordentligt grundlag. Hun tilkendegav desuden, at hun ville tage hånd om, at Moderniseringsudvalget ikke blev en syltekrukke. Kirsten Bjerregaard Kristiansen beklagede, at forslaget ikke havde været drøftet i Selvstændige Psykologers Sektion først, og mente derudover, at forslaget er uklart og svært at administrere. Rie Rasmussen opfordrede til, at kræfterne bruges på at arbejde for at gøre kagen større i stedet for at bekrige hinanden. Roal Ulrichsen opfordrede til at stemme imod forslaget og i stedet kaste lys på det politiske problem, som ikke løses ved at lave om på sammensætningen af LFU. Han pegede på, at det også handler om, at private netværk presser prisen, samtidig med at der er blevet flere psykologer på markedet. Vibeke Lunding-Gregersen præciserede, at LFU og forhandlingsdelegationen er to forskellige ting LFU nedsætter forhandlingsdelegation LFU beskæftiger sig næsten kun med overenskomsten 8

9 med Danske Regioner og gør det ikke særlig godt. Medlemmer uden overenskomst skal have deres interesser varetaget bedre centralt i organisationen. Forslaget blev forkastet. Dansk Psykolog Forenings love 13, stk. 8 a og b. Fagnævn Forslaget drejede sig om at tilpasse de ressourcer, der bruges på fagnævnsarbejdet, til den faldende opgavemængde på grund af færre specialistansøgninger inden for nogle af specialerne. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag til ændring: 13, stk. 8 a. I det omfang der er etableret eller påtænkes etableret en specialistuddannelse, påhviler det Dansk Psykolog Forenings bestyrelse i samarbejde med det pågældende faglige organ (selskab, sektion) at nedsætte et fagnævn. Fagnævnsmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. stk. 8 b. Fagnævnet består af op til fem medlemmer. For fagnævn med mere end 50 åbne ansøgninger kan der være op til seks medlemmer. Konsekvensændringer: Hvis ovenstående vedtages, foreslås de enslydende formuleringer i Regelsæt om specialistuddannelse 12, stk. 1 og 2, ændret tilsvarende. Henriette Palner Stick begrundede forslaget med, at mange fagnævn har mange ansøgninger, mens andre ikke har ret mange. Forslaget vil øge muligheden for bedre udnyttelse af ressourcer og forbedre økonomien. Dansk Psykolog Forenings love 13, stk. 13 c. Valg af suppleanter til Etiknævnet Forslaget drejede sig om at reducere antallet af valgte suppleanter til Etiknævnet fra 4 til 2. Forslagsstiller: Etiknævnet Forslag til ændring: 13, stk. 13 c. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Kandidatmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at der hvert 4. år vælges 2 medlemmer. Ved mellemliggende generalforsamlinger vælges 2 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for to år ad gangen, uanset de i den mellemliggende periode er indtrådt i Nævnet. Konsekvensændring: Hvis ovenstående vedtages, foreslås, at Vedtægter for Etiknævnet 2, stk. 5, ændres fra Første- og andensuppleanten deltager i nævnets møder med taleret, men uden stemmeret til: Suppleanterne deltager i nævnets møder med taleret, men uden stemmeret. 9

10 Lisbeth Sten Jensen begrundede forslaget med, at 3. og 4. suppleanterne aldrig har været indkaldt, det har kun 1. og 2. suppleanterne. Dansk Psykolog Forenings love 16, nyt stk. 4. Honorering af styrelsesarbejde i Selvstændige Psykologers Sektion Forslaget drejede sig om at indføre honorering af særlig store og tidskrævende opgaver i styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion. Forslagsstiller: Styrelsen, Selvstændige Psykologers Sektion Forslag til ny vedtægt: 16, nyt stk. 4. Bestyrelsen fastsætter inden for det af generalforsamlingen godkendte budget et beløb til honorering af medlemmerne af styrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion for særlige opgaver. Konsekvensændringer: Hvis ovenstående vedtages, ændres nummereringen af resten af stykkerne i 16, dvs. at nuværende stk. 4 bliver til stk. 5 osv. Kirsten Bjerregaard Kristiansen begrundede forslaget og præciserede, at der var tale om kompensation for større opgaver, herunder arbejdet med overenskomsten, og at det samlet set ville dreje sig om kr. pr år. Det drejer sig om særlige opgaver, og der skal laves en motiveret ansøgning til bestyrelsen. Ændringsforslag nr. 25. Kirsten Bjerregaard Kristiansen fremsatte følgende ændringsforslag (tilføjelse): Bestyrelsen fastsætter inden for det af generalforsamlingen godkendte budget et beløb til honorering af medlemmerne af styrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion for særlige opgaver. Den økonomiske ramme vil være kr. i budgettet årligt. Styrelsen skal skrive en motiveret ansøgning til bestyrelsen, som godkender ansøgningen om kompensation for de enkelte opgaver. Torben Nielsen støttede forslaget og forklarede, at udvalgsarbejde betyder tabt omsætning, og at det er helt særligt vilkår for denne sektions medlemmer. Merete Strømming opfordrede til at stemme imod, da bestyrelsen ikke ønsker at åbne for honorering af politiske opgaver. Hun opfordrede sektionen til i stedet eventuelt at benytte egne midler og i givet fald at tage dette spørgsmål op på sektionens egen GF. Lene Sahlholdt støttede synspunktet og uddybede, at man som ansat ikke får fri til politisk arbejde, men må skubbe rundt med arbejdsopgaver og arbejdstimer for at få det til at gå op. Forslaget inkl. ændringsforslag nr. 25 blev forkastet. 10

11 Dansk Psykolog Forenings love 22, stk. 2. Valg af revisorsuppleanter Forslaget drejede sig om at rette op på en teknisk fejl. Reglen om valg af revisorsuppleanter var faldet ud. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag til ændring: 22, stk. 2. Årsregnskabet revideres af 2 kritiske revisorer valgt blandt medlemmerne, samt en statsautoriseret revisor. Revisorerne og disses suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Arne Grønborg Johansen forklarede, at det var en fejl, at ordene var faldet ud ved ændringen af valgreglerne i Dansk Psykolog Forenings love 23, stk. 4. Kontingentændringer Forslaget drejede sig om en teknisk tilpasning til arbejdsgangene i det nye medlemssystem, CBrain M4, som blev anskaffet i Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag til ændring: 23, stk. 4. Ethvert medlem er pligtig at give foreningen meddelelse om ansættelsesforhold og - omfang og andre oplysninger af betydning for kontingentfastsættelsen. Desuden skal enhver ændring af de nævnte forhold meddeles foreningen, umiddelbart efter at den har fundet sted. Kontingentreguleringer sker pr. førstkommende måned, efter at ændringen er sket. For medlemmer, der arbejder i Danmark, men er bosat i udlandet, gælder samme niveau for kontingentindbetaling som for indlandsmedlemmer. Dansk Psykolog Forenings love 29, nyt stk. Bistandsfonden, ny hjemmel til dækning af overenskomstarbejde Forslaget drejede sig om at skabe hjemmel til, at arbejdstid, som sekretariatet bruger til overenskomstarbejde, kan finansieres af (noget af) Bistandsfondens formuetilvækst. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag til ændring: 29, stk. 1. Bistandsfondens formål er: 11

12 1. At yde hel eller delvis godtgørelse for dokumenteret indkomst til medlemmer, der deltager i en arbejdsstandsning ( ) 2. At danne den økonomiske baggrund for gennemførelse af voldgiftssager ( ) 3. At danne den økonomiske baggrund for bistand til løsning af konflikter vedrørende enkeltmedlemmers løn- og ansættelsesforhold ( ) 4. At yde hel eller delvis kompensation for mistet lønindtægt til medlemmer, som i kraft af deres faglige tillidshverv er blevet afskediget ( ) 5. At tjene til støtte for andre organisationer under konfliktsituationer ( ) Dens midler må ikke finde anden anvendelse, jf. dog stk. 7 og 8. Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde størrelsen af den støtte, der skal ydes fra Bistandsfonden. Nyt stk. 7. Bistandsfondens renter og øvrige afkast kan, for så vidt angår den del af formuetilvæksten, som overstiger 1 % årligt, anvendes til dækning af udgifter, der relaterer sig til indgåelse, fornyelse og ajourføring af aftaler og overenskomster mv. på det offentlige, liberale og private område. Konsekvensændringer: Hvis ovenstående vedtages, bliver nuværende stk. 7 herefter til stk. 8 og nuværende stk. 8 til stk. 9. Nyt stk. 8 konsekvensændres endvidere svarende til ny 30, stk. 4: Stk. 8. Til dækning af udgifterne ved administration af Bistandsfonden betales af fondens midler til foreningen et beløb, hvis størrelse fastsættes i budgettet, som generalforsamlingen vedtager, jf. 6, stk. 6. f. Roal Ulrichsen begrundede forslaget, som drejede sig om at kunne gøre brug af nogle af midlerne fra bistandsfondens overskud til overenskomstarbejdet, som er med til at forebygge konflikter og strejker, som fonden jo har som hovedformål at dække. Ændringsforslag nr. 22. Johanne Bratbo fremsatte følgende ændringsforslag til 29 stk. 7: Bistandsfondens renter og øvrige afkast kan, for så vidt angår formuetilvæksten, som overstiger 1 % årligt, anvendes til dækning af regionale aktiviteter som led i en særlig beskæftigelsesfremmende indsats målrettet yngre psykologer. Ændringerne gælder for perioden og evalueres resultatmæssigt ved GF Johanne Bratbo trak sit ændringsforslag og anbefalede, at GF stemte nej til bestyrelsens forslag. Hun opfordrede til at bruge midler regionalt og ikke centralt og påpegede, at det at forhandle overenskomst er en kerneopgave, der ikke skal finansieres over bistandsfonden. Mugge Pinner anbefalede at stemme nej, da der ikke var lagt noget maksimum for, hvor mange penge der kunne bruges til overenskomstarbejde og i forhold til rådgivningsarbejde med konkrete aftaler. Forslaget blev forkastet. 12

13 7. FASTLÆGGELSE AF FORENINGENS ARBEJDSOPGAVER DE KOMMENDE TO ÅR 7.1. BESTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGISKE MÅL OG ARBEJDSOPGAVER I det følgende gennemgås først behandlingen af ændringsforslag til bestyrelsens forslag til Arbejdsprogram og medlemsforslag til foreningens arbejdsopgaver. Herefter bringes det vedtagne arbejdsprogram i sin helhed. Roal Ulrichsen præsenterede bestyrelsens forslag til arbejdsprogram. Ændringsforslag nr. 5. Bestyrelsen foreslog, at strategisk mål 2, indsatsområde 2 udgik. Ændringsforslag nr. 10. Johanne Bratbo fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 2, indsatsområde 3: (tilføjelse) Dansk Psykolog Forening skal fortsætte arbejdet med lokalt at sikre medlemmerne tillæg for deres kvalifikationer, herunder i særdeleshed for opnåelse af autorisation og specialistuddannelse og ledelsespositioner. Ændringsforslag nr. 3 Tatiana Jessen fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 2, indsatsområde 6: (tilføjelse) Dansk Psykolog Forening skal gennemføre et særligt og målrettet beskæftigelsesfremmende projekt, der har til formål at skabe nye jobåbninger og flere stillinger til psykologer på det private og offentlige arbejdsmarked, der også tager afsæt i ledige medlemmers ressourcer og netværk. Ændringsforslag nr. 24. Elsa Schmidt fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 5, indsatsområde 4: (tilføjelse) Bestyrelsen holder løbende foreningens medlemmer orienteret om arbejdet med handlingsprogrammets punkter og uforudsete væsentlige problemstillinger. Ændringsforslag nr. 1. Jakob R. Nørregaard, Jørgen Casparsen og Bettina Bak-Reimer fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 6, indsatsområde 2: (tilføjelse) Særligt med henblik på at sikre, at bestyrelses- og udvalgsmøder planlægges og afholdes på måder og tidspunkter, der ligestiller medlemmers mulighed for deltagelse på tværs af geografiske og private forhold. Merete Lindholm foreslog, at ordet facilitere blev medtaget. 13

14 Jacob R. Nørregaard tilsluttede sig, at forslaget blev ændret til: Særligt med henblik på at tilstræbe og facilitere, at bestyrelses- og udvalgsmøder planlægges og afholdes på måder og tidspunkter, der ligestiller medlemmers mulighed for deltagelse på tværs af geografiske og private forhold. Forslaget blev vedtaget med ændringen. Ændringsforslag nr. 6. Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 6: (tilføjelse af nyt indsatsområde) Dansk Psykolog Forening skal i den kommende generalforsamlingsperiode analysere Liberalt Forhandlingsudvalgs opgaver og udarbejde et forslag til sammensætning og bemanding. Ændringsforslag nr. 11. Johanne Bratbo og Hanne Faurschou fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 7, indsatsområde 5: (tekst udgår) Dansk Psykolog Forening skal udarbejde nye modeller for foreningens fremtidige kursusvirksomhed. (resten: og gradvis udvide kursusvirksomheden også med tilbud, som retter sig til ikke-medlemmer. udgår) Ændringsforslag nr. 14 Bestyrelsen og Klaus Pedersen (DPSP) fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 8, indsatsområde 3: (tilføjelse) Dansk Psykolog Forening informerer via hjemmesiden om diagnostik med overordnet information om udviklingen af ICD-11 og DSM-V. Ændringsforslag nr. 15 Bestyrelsen og Klaus Petersen (DPSP) fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 8, indsatsområde 4: (tilføjelse) Dansk Psykolog Forening skal arbejde for at sikre metodefrihed inden for rammerne af evidensbaseret psykologisk praksis. Ændringsforslag nr. 17. Niels Morre (KAPS) fremsatte følgende ændringsforslag til strategisk mål 8, indsatsområde 7: (deling af indsatsområdet i to) 8.7. Dansk Psykolog Forening skal arbejde for flere psykologer i chef- og lederstillinger. Ny 8.8. Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at psykologer er ledere af psykologfaglige tilbud. 14

15 Ændringsforslag nr. 18. Niels Morre og Bettina Bak (KAPS) foreslog følgende ændringsforslag til strategisk mål 9, indsatsområde 1: (tilføjelse) Der skal arbejdes for, at der skabes sammenhæng og kvalitet i de tilbud om pasning og udvikling, indlæring og undervisning, som børn indgår i og overgår til. Ændringsforslag nr. 19. Niels Morre og Bettina Bak (KAPS) foreslog følgende ændringsforslag til strategisk mål 9, nyt indsatsområde: (tilføjelse) Dansk Psykolog Forening skal arbejde for at styrke psykologernes rolle og position på det sociale område. Ændringsforslag nr. 20. Niels Morre og Bettina Bak (KAPS) foreslog følgende ændringsforslag til strategisk mål 9, nyt indsatsområde: (tilføjelse) Dansk Psykolog Forening skal synliggøre nødvendigheden af kvalificeret og tilgængelig psykologbistand både til udvikling af almen- og specialtilbuddene i såvel dagtilbud som på skoleområdet. Den aktuelle udvikling i forbindelse med inklusion og segregering skal følges og kommenteres. Ændringsforslaget blev vedtaget MEDLEMSFORSLAG TIL FORENINGENS ARBEJDSOPGAVER 1) Forslag om ændring af praksiskandidatordningen Vibeke Lunding-Gregersen, Dorthe Djernis, Vibeke Møller og Charlotte Norby havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 2, indsatsområde 8: Dansk Psykolog Forening skal ved førstkommende lejlighed fremsætte et krav over for Danske Regioner om en ændring af praksiskandidatordningen, således at praksiskandidater fremover skal være ansatte hos den ydernummerindehaver, som de bliver tilknyttet. Forslaget blev behandlet sammen med: 2) Forslag om midlertidig nedlæggelse af praksiskandidatordningen Susanne Ohrt og Katrine Gravesen havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 2, indsatsområde 8: Dansk Psykolog Forening skal ved førstkommende lejlighed fremsætte et krav over for Danske Regioner om, at praksiskandidatstillingerne nedlægges midlertidigt, indtil der er fundet en rimelig ordning, som ikke yderligere forværrer og skævvrider forholdene i forbindelse med at drive selvstændig virksomhed for selvstændige kvalificerede psykologer uden ydernummer. 15

16 Ændringsforslag nr. 21. Vibeke Lunding-Gregersen, Dorthe Djernis, Vibeke Møller og Charlotte Norby fremsatte følgende ændringsforslag til forslag 1: Dansk Psykolog Forening skal snarest optage forhandlinger med Regionerne om en ændring af Praksisoverenskomsten. Formålet med forhandlingerne skal være, at praksiskandidatordningen ændres, således at praksiskandidater fremover skal være ansat hos den ydernummerindehaver, som de bliver tilknyttet. Vibeke Lunding-Gregersen uddybede ændringsforslag nr. 21. Der er rigtig mange dilemmaer og udfordringer med den nuværende praksiskandidatordning, hvor ca. 90 % er selvstændige. Foreningen kan ikke rådgive i kontrakter mellem to selvstændige og ikke gå ind i eventuelle konflikter, hvilket gør praksiskandidaten sårbar. Dansk Psykolog Forening anbefaler nu, at praksiskandidater ansættes, men foreningen bør også snarest optage forhandlinger med Danske Regioner om dette. Det vil tage minimum 3 år, hvis vi afventer den normale forhandlingskadence. Jytte Gandløse var principielt enig i, at det er vigtigt at tage praksiskandidatordningen op til revision. De unge sidder alt for alene med alt for mange vanskelige sager. Susanne Orth fremhævede dilemmaet mellem, at nyuddannede har brug for at få fingrene ned i praksis, og at praksiskandidatordningen øger skævvridningen mellem psykologer med og uden ydernummer. Kravene til ydernummerpsykologens kvalifikationer er meget høje, og det hænger ikke sammen med, at klienterne så møder uerfarne praksiskandidater. Per Hulstrøm opfordrede til at reagere her og nu og gå efter at nedlægge ordningen. Det ville frigive klienter så flere af de højt kvalificerede psykologer ville kunne få ydernummer. Ændringsforslag nr. 13. Irene Tordrup fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslag 1: Praksiskandidatordningen fortsætter som hidtil. Der skal imens arbejdes på at ændre praksiskandidatordningen, så den flyttes længere hen i de unge psykologers karriereforløb, til efter autorisationen, for at indgå som en del af de autoriserede psykologers videreuddannelse hen imod specialistuddannelse. Kirsten Bjerregaard Kristiansen udtrykte fuld forståelse for debatten, men henstillede til at overlade arbejdet til Selvstændige Psykologers Sektion og Moderniseringsudvalget, hvor processen allerede er i gang. Hun opfordrede generalforsamlingen til at respektere den proces, der allerede er sat i gang og stemme imod. Eva Secher Mathiasen kunne også se problemerne med ordningen, men opfordrede til at give tid til at finde de rigtige løsninger. Flere udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsen nu anbefaler, at praksiskandidater bliver ansat. Der blev udtrykt ønske om at fortsætte arbejdet med praksiskandidaternes vilkår, herunder at se på alternativer, som fx at de bliver ansat af regionen eller først får mulighed for stillingerne efter opnåelse af autorisation. Langt de fleste argumenterede for, at det havde for mange negative konsekvenser at forsøge at nedlægge ordningen på nuværende tidspunkt. 16

17 Torben Nielsen gjorde opmærksom på det problematiske i, at der er mange arbejdsgivere i foreningen, der tjener penge på praksiskandidaterne. Zenia Børsen gav udtryk for, at ordningen skal nedlægges, da det efter hendes opfattelse er en uskik, at nyuddannede psykologer får samme løn som erfarne, men at det ikke skal ske i dette forum. Yvonne Krogh støttede dette indlæg og opfordrede til, at det arbejde, der er sat i gang i LFU, får bedst mulige vilkår for at komme frem til en løsning. Liv Søchting, der er formand for netværket af praksiskandidater, bekræftede, at der er problemer forskellige steder, men at udvekslingen af erfaring er helt unik, og at ordningen derfor skal bevares. Roal Ulrichsen medgav, at der var både gode og dårlige erfaringer, men kunne ikke anbefale at stemme ja til de to forslag. At optage forhandlinger med Danske Regioner på nuværende tidspunkt ville betyde, at der også blev åbnet for at rejse andre krav, hvilket ikke var i Dansk Psykolog Forenings interesse. Vibeke Lunding-Gregersen fremførte, at praksiskandidaterne ikke har stemmeret på sektionens generalforsamling, og at det derfor er nødvendigt at behandle problemet her. Hun mindede om, at det er medlemmernes arbejdsretslige vilkår, det handler om, og opfordrede til at være fremadrettet og stemme ja. Ændringsforslag nr. 26. Per Hulstrøm fremsatte følgende ændringsforslag til forslag 2: Dansk Psykolog Forening skal ved førstkommende forhandlinger om Praksisoverenskomsten i 2014 arbejde for over for Danske Regioner, at praksiskandidatordningen suspenderes midlertidigt, indtil en bedre løsning er fundet. Denne vedtagelse skal ikke afvente Moderniseringsudvalgets analyser og øvrige arbejde. Arne Lyngby Thomsen henviste til, at Selvstændige Psykologers Sektions generalforsamling i november 2011 vedtog, at antallet af praksiskandidater skulle begrænses til 50 pr. år. Det vil være en god idé at sætte ordningen ud af kraft midlertidigt og så fortsætte moderniseringsarbejdet samtidig. Irene Thordrup mente ikke, at en nedlæggelse af ordningen ville give flere nye ydernumre, og mindede om, at fodterapeuterne havde været uden sygesikringsoverenskomst i 5-6 år, og da de kom tilbage, fik de en dårligere ordning, både for dem selv og for deres klienter. Så det ville ikke være klogt at presse ændringer igennem. Torben Nielsen spurgte, hvor mange praksiskandidater man må ansætte, og anbefalede at stemme nej. Han opfordrede desuden Moderniseringsudvalget til mere åbenhed og kommunikation om arbejdet i udvalget. Vibeke Lunding-Gregersen svarede, at man kun må have én praksiskandidat. 17

18 Merete Strømming fortalte om Moderniseringsudvalget og forklarede, at det ved OK 11 mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening blev det aftalt, at praksisoverenskomsten skulle moderniseres, blandt andet ved at tage nogle af de ting ud, som Dansk Psykolog Forening er utilfreds med. Udvalget består af Anders Røge, Merete Strømming og Roal Ulrichsen + repræsentanter fra Danske Regioner. Ændringsforslag nr. 26 og forslag 2 blev forkastet. Ændringsforslag nr. 21 og forslag 1 blev forkastet. Ændringsforslag nr. 13 blev trukket. 3) Forslag om egenterapi under psykologstudiet Per Thorseth havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 7: Egenterapi under psykologstudiet skal tælle med til autorisation. Ændringsforslag nr. 12 Joel Boukris fremsatte følgende ændringsforslag til forslag 3: Dansk Psykolog Forening vil arbejde for at egenterapi og supervision modtaget ud over den formelle psykologuddannelse (jf. praktik) efter optagelse på kandidatuddannelsen/praksisfag mv. tæller med til autorisation. Forslag 3 blev trukket. Ændringsforslag nr. 12 blev forkastet. 4) Forslag om implementering af specialpsykologuddannelsen i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Klaus Pedersen, formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 8, indsatsområde 2: Dansk Psykolog Forening skal fortsat medvirke til at implementere specialpsykologuddannelsen i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri via en aktiv indsats i forhold til udviklingen på området, herunder samarbejde med Danske Regioner. Dansk Psykolog Forening skal arbejde for en revision af lovgivning og praksis med henblik på at styrke specialpsykologer og andre psykologers position på alle niveauer i psykiatrien, herunder arbejde for, at psykologer varetager ledelsesfunktioner på flere niveauer. Forslag 4 blev vedtaget. 5) Forslag om internetbaserede psykologydelser Werner Regli i samarbejde med Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologers online-udvalg havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 8, indsatsområde 5: Dansk Psykolog Forening skal udarbejde retningslinjer og kurser inden for internetbaserede psykologydelser. Målgruppen for kurserne er autoriserede psykologer, og underviserne skal godkendes af psykoterapeutisk fagnævn eller andet relevant fagnævn. 18

19 Ændringsforslag nr. 27. Werner Regli fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslag 5: Dansk Psykolog Forening skal udarbejde faglige og etiske retningslinjer og kurser inden for internetbaserede psykologydelser. Ændringsforslag nr. 27 blev vedtaget og erstattede forslag 5. 6) Forslag om specialist- og autorisationsuddannelse i interkulturel psykologi Inger Birk Jensen, Selskabet Interkulturel Psykologi, SIP, havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 8: Dansk Psykolog Forening nedsætter et udvalg, der i samarbejde med Specialistuddannelsesudvalget, Psykolognævnet og anden relevant ekspertise i perioden indtil GF 2014 udarbejder program for indhold, omfang og uddannelsesmæssige rammer i en fremtidig interkulturel specialist- og autorisationsuddannelse. Ændringsforslag nr. 2. Inger Birk Jensen fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslag 6: Der indføres et modul omhandlende interkulturel viden og -tilgang samt erhvervelse af interkulturelle kompetencer på samtlige specialistuddannelser. I regi af Dansk Psykolog Forening nedsættes der en arbejdsgruppe, der består af relevante interessenter herunder Specialistuddannelsesudvalget, SIP, uddannelses- og professionschef, universiteter og andre relevant ekspertiser der i perioden samarbejder om et udkast til modulet indhold, omfang og pensum med henblik på at udsende materialet ti høring i Implementeringen af modulet afprøves herefter i en periode af 5 år med efterfølgende evaluering. Ændringsforslag nr. 2 og forslag 6 blev forkastet. 7) Forslag om ligestilling af sproglige og kulturelle minoriteter Inger Birk Jensen, Selskabet Interkulturel Psykologi, SIP, havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 9: Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at udsatte grupper, sproglige og kulturelle minoriteter og andre minoriteter, der har behov, bliver ligestillet i forhold til psykologiske ydelser. Forslag 7 blev forkastet. 8) Forslag om professionelle tolke Inger Birk Jensen, Selskabet Interkulturel Psykologi, SIP, havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 9: Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at psykologer vederlagsfrit kan rekvirere professionelle tolke, og for, at tolke tilbydes kvalificeringskursus for at indgå i psykologiske opgaver. Forslag 8 blev vedtaget. 9) Forslag om pjece om sproglige og kulturelle minoriteter 19

20 Inger Birk Jensen, Selskabet Interkulturel Psykologi, SIP, havde stillet følgende forslag, som relaterer sig til strategisk mål 9: Dansk Psykolog Forening udarbejder en vejledningspjece til psykologer, der arbejder med mennesker fra sproglige og kulturelle minoriteter. Pjecen omhandler faglig tilgang, interkulturel tilgang og samarbejde. Ændringsforslag nr. 8. Inger Birk Jensen fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslag 8: Dansk Psykolog Forening udarbejder en vejledningspjece til psykologer, der arbejder med mennesker fra sproglige og kulturelle minoriteter. Pjecen omhandler interkulturel viden og tilgang til psykologiske opgaver. Ændringsforslag nr. 8 blev vedtaget og erstattede forslag 9. Det samlede forslag til arbejdsprogram med de vedtagne ændringer blev herefter sat til afstemning og vedtaget. Det vedtagne arbejdsprogram gengives i det følgende: Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram VISION Dansk Psykolog Forening skal sikre psykologers vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. STRATEGISKE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 1. Dansk Psykolog Forening skal være en attraktiv forening for alle psykologer i Danmark. Indsatsområder: 1. Dansk Psykolog Forening skal yde medlemsservice af høj kvalitet, målrettet til medlemmernes behov. 2. Dansk Psykolog Forening skal udvikle tilbud og aktiviteter rettet mod de studerende og de nyuddannede, som understøtter overgangen fra studieliv til arbejdsliv og karriereplanlægning. 3. Dansk Psykolog Forening skal i rekrutteringen af nye medlemmer have fokus på det private område og lederområdet. 4. Dansk Psykolog Forening skal styrke samarbejdsfladerne til andre akademiske uddannelsesgrupper. 2. Dansk Psykolog Forening skal som stærk forhandlingsorganisation levere markante resultater og løbende sikre forbedringer af vilkårene for alle medlemmer. Indsatsområder: 1. Dansk Psykolog Forening skal prioritere et bedre psykisk arbejdsmiljø for psykologer, også ved overenskomstfornyelsen 2013 på de offentlige områder. 20

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af 18. møde i bestyrelsen, torsdag den 10. december 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af 18. møde i bestyrelsen, torsdag den 10. december 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af 18. møde i bestyrelsen, torsdag den 10. december 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne

Læs mere

2. møde i bestyrelsen, 14. maj 2012

2. møde i bestyrelsen, 14. maj 2012 2. møde i bestyrelsen, 14. maj 2012 Til stede: Eva Secher Mathiasen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Merete Strømming, Rie Rasmussen, Rikke Halse, Jørgen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012

5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012 5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012 Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Merete Strømming, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Karen Vedel og Malene

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

11. møde, 22. april 2013

11. møde, 22. april 2013 11. møde, 22. april 2013 Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Merete Strømming, Rikke Halse (fra punkt 7.c), Signe Hjortkjær

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

14. møde, 29. august 2013

14. møde, 29. august 2013 14. møde, 29. august 2013 Til stede: Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Merete Strømming, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Jan Rimau og Karen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Referat af 17. møde i bestyrelsen, tirsdag den 10. november 2015, klokken 10:00 16:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af 17. møde i bestyrelsen, tirsdag den 10. november 2015, klokken 10:00 16:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af 17. møde i bestyrelsen, tirsdag den 10. november 2015, klokken 10:00 16:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram 2014-2016 16 indsatsområder for Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram 2014-2016 16 indsatsområder for Dansk Psykolog Forening Det vedtagne arbejdsprogram gengives i det følgende: Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram 2014-2016 16 indsatsområder for Dansk Psykolog Forening > TENDENS 1: Fokus på effektivitet og kvalitet i velfærdssektoren

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi 7. december 2016 Den nuværende styrelse i Selskabet Interkulturel Psykologi ønsker at modernisere selskabets vedtægter, således at de bliver mere tidssvarende, psykologrelevante og praktisk udførlige,

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere