KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT"

Transkript

1 Referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Skærbæk Fritidscenter den 21. november 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden Ny trilateral vadehavserklæring Opfølgning på henvendelse fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet i Nederlandene 3 5. Modstand mod fiskeri med bundtrawl/muslingeskrab Workshop om gæs Afrapportering fra møde i VadehavsForum den november EUREGIO Projekt oplevelsesøkonomi Eventuelt - herunder mødedatoer for Tilstedeliste er vedlagt. 1. Velkomst Jens Andresen (JA) bød velkommen til udvalgets medlemmer med en særlig velkomst til Vivi Deer Lorentzen som repræsentant for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (suppleant for Gunnar Rose-Hansen). Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er blevet godkendt som fast medlem af RUV. JA bød herefter Anja Hinrichsen varmt velkommen. Anja var inviteret for at udvalgets medlemmer kunne takke for 10 års godt samarbejde. 2. Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden for mødet blev godkendt med bemærkning om, at der var fejl i overskriften for det udsendte endelige referat samt at der manglede et bilag i form af en kopi af foredraget om Sønderho Havn. Thomas Holst Christensen beklagede fejlene og lovede at korrigere dem og fremsende kopi af foredrag samt et korrigeret referat med næste udsendelse. Søren Vinding udtrykte utilfredshed med, at udkast til referat fra mødet den 3/10 var udsendt sent og ønskede en hurtigere sagsbehandling, så medlemmerne kunne have mødet i friskere erindring, når de modtog udkast til referat. Thomas Holst forklarede at dette skyldtes den midlertidige nedsatte bemanding i sekretariatet og tog kritikken til efterretning. 3. Ny trilateral vadehavserklæring RUV genoptog drøftelsen af forslag til revideret Vadehavserklæring samt forslag til ændret organisation for Samarbejdet fra sidste møde som aftalt. Jens Andresen indledte med at efterlyse en klarere formulering af, hvordan NGO er og lokale myndigheder sikres indflydelse i den nye struktur for Samarbejdet. Han fandt at dette var et punkt som det vil være meget relevant, at RUV forholder sig til. Kristen Fromsejer fortalte, at Dansk Landbrug (DL) udarbejder et høringssvar, hvor man bl.a. vil anføre, at DL: Savner en klarere hensyntagen til befolkningens muligheder for at udøve deres erhverv i Vadehavsområdet. Efterlyser en klarere markering af, at området bag digerne fortsat skal beskyttes effektivt mod oversvømmelse. Torvegade Esbjerg /

2 Ønsker en passus i den reviderede erklæring afsnit 1.1, hvor man gør rede for, at alle tre lande vil medtage marskarealer på fastlandet, i det omfang disse er omfattet af internationale beskyttelsesordninger. Ønsker at det i afsnit 2 nævnes, at afvandingskanaler bør opretholdes af hensyn til befolkningens tarv. i Terms of Reference for Det Trialterale Vadehavsråd gerne ser en henvisning til rapporten Isen Brydes fra VadehavsForum under afsnittet Funktioner, pkt. 3. Thyge Nilesen savnede større vægt på, at der skal være balance mellem varetagelse af befolkningens tarv i form af beskyttelse mod stormfloder og naturbeskyttelse. John Frederiksen forklarede at det foreliggende udkast til revideret Vadehavserklæring giver mulighed for inddragelse af lokale myndigheder/interesser i den kommende Trilaterale Vadehavsbestyrelse gennem den nationale repræsentation eller som tilknyttet rådgiver. De fremtidige konferencer tænkes gennemført som bredt anlagte vadehavskonferencer med deltagelse af bla. forskellige interessenter i langt højere grad end nu med mulighed for direkte at bidrage til debatten. Hensigten er, at konferencerne fremover skal tjene som debatfora og rådgivning for de tilknyttede møder i Det Trilaterale Vadehavsråd. Jens Andresen mente at mulighederne for inddragelse kan synliggøres mere i teksten end det er tilfældet i det udsendte høringsmateriale. Henning Nørgaard ønskede at Esbjerg Havn og indsejlingen til denne ikke indgår i Samarbejdsområdet. Han efterlyste tillige, at ånden fra 2001 ministerkonferencen blev mere synlig, så der i højere grad blev signaleret, at der også fremover skal være rum for udvikling jf. budskabet i Isen Brydes det nuværende udkast signalerer for stor fokus på beskyttelse. John Frederiksen bemærkede, at forslaget til revideret Vadehavserklæring er gjort mere rummelig og netop tager hensyn til Isen Brydes ved som noget nyt at indarbejde Integreret Kystzoneforvaltning og harmonisering af EU-direktiver som temaer. Søren Vinding gav udtryk for at det ønske om lokal hensyntagen og inddragelse som flere af RUVs medlemmer fremhævede som meget væsentligt også må betyde, at vi fra dansk side ikke skal forsøge at presse på, for at man i Tyskland eller Nederlandene skal inddrage marskarealer indenfor digerne i samarbejdsområdet. Kristen Fromsejer mente, at forskellene mellem eksempelvis Danmark og Tyskland i viljen til at inddrage arealer i samarbejdsområdet skyldes, at Vadehavsplanen i Tyskland opfattes som et beskyttelsesinstrument, medens den i Danmark opfattes mere som en ramme for udvikling. John Frederiksen oplyste på baggrund af et spørgsmål fra Jens Andresen, at Vadehavsplanen vil blive revideret hvert 6. år medens Vadehavserklæringen har en horisont på op til 25 år. Bjarne Kiholm bemærkede i.f.t. spørgsmålet om balancen mellem kystbeskyttelse og naturhensyn, bør det nævnes at der skal være mulighed for vedligeholdelse af render og løb. Han oplyste i øvrigt, at man i Nederlandene har besluttet at forstærke indsatsen for digesikkerhed, så der budgetteres med op til 3,5% af BNP til dette formål. Jens Andresen afsluttede diskussionen med at konkludere, at det er op til de enkelte medlemmer af RUV og deres respektive organisationer at levere svar på det udsendte høringsmateriale. 2

3 John Frederiksen bad om at høringssvar blev affattet så præcist som overhovedet muligt med henvisning til specifikke passager i det udsendte udkast. 4. Opfølgning på henvendelse fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet i Nederlandene Thomas Holst redegjorde kort for, at Sekretariatet har modtaget to separate skrivelser fra Raad Voor de Wadden RUV i Nederlandene, hvori man i det første brev, der blev udsendt som bilag til det forrige møde i RUV, beder RUV i Danmark overveje muligheden for at Vadehavsplanen fremover kan fungere som forvaltningsplan for NATURA 2000 områderne i Vadehavet. I det andet brev som er fremsendt til Sekretariatet 11. november og dermed ikke har kunnet nå at komme med som bilag til nærværende møde, uddybes de nederlandske overvejelser og det foreslås tillige, at Vadehavsplanen gøres mere bindende, og/eller at den kommende Trilaterale Vadehavsbestyrelse får politisk deltagelse og samtidig tilføres større beslutningskompetence. Kristen Fromsejer gav klart udtryk for, at landbruget ikke kan støtte, at Vadehavsplanen fremover får en mere bindende karakter. Det er formuleringen i Vadehavsplanen ikke præcis nok til. Søren Vinding refererede til det juridiske responsum, som juraprofessor Ellen Margrethe Basse udarbejdede i forbindelse med Pilotprojekt Vadehavet (Titel: En juridisk vurdering af forvaltningsmodeller for Naturpark Vadehavet, maj 2005), hvoraf det fremgik, at staten ikke kan overlade autoritet til regionale samarbejdsorganer i spørgsmål vedrørende EU-lovgivning såsom Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne. John Frederiksen henviste til deklarationen fra Regeringskonferencen 2005 (Schiermonnikoog), hvor det under pkt. 6 er anført, at de tre landes regeringer frem til regeringskonferencen i 2010 vil arbejde for at udvikle Vadehavsplanen til en forvaltningsplan for Vadehavsområdet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i habitat-, fuglebeskyttelses- og vandrammedirektiverne samt andre direktiver og forordninger. Køreplanen for den kommende revision af Vadehavsplanen forventes således at få et forløb som følger: Feb. mar 2009: Udarbejdelse af oversigt over mulige revisionstemaer Medio 2009: Udkast til revision som sendes i høring i de respektive Rådgivende Udvalg Ultimo 2009: Endeligt udkast i offentlig høring Den reviderede Vadehavsplan vil skulle leve op til Natura 2000 målene og miljømålene i de kommende vandplaner. Vivi Deer Lorentzen gjorde opmærksom på, at Natura 2000 processen er forsinket, og det vil ikke kunne forventes, at Natura 2000 planerne og vandplanerne er færdige til udgangen af Jens Andresen afsluttede diskussionen med et løfte om, at den vil blive genoptaget på det næste møde i RUV, hvortil sekretariatet vil have udarbejdet en dansk oversættelse af den seneste henvendelse fra Raad voor de Wadden (vedhæftet dette udkast). 5. Modstand mod fiskeri med bundtrawl/muslingeskrab Thomas Holst Christensen indledte diskussionen ved at forklare, at Kristen Fromsejer havde bedt om en drøftelse af den konkrete Greenpeace-aktion med dumpning af granitblokke for at forhindre fiskeri med bundtrawl i det, pressen havde betegnet som den tyske del af Vadehavet (i realiteten er der tale om Sild Rev, der ligger udenfor Vadehavet). Fra sekretariatets side havde man samtidig bedt Søren Vinding om kort at fortælle om Danmarks Naturfredningsforenings (DN) kampagne mod muslingeskrab i Limfjorden med særligt henblik på en afklaring af, hvorvidt DN og evt. også andre NGOer generelt var imod muslingeskrab/fiskeri 3

4 med skrabende redskaber således også i Vadehavet. Hensigten var på baggrund af de konkrete sager at starte en mere principiel diskussion om fiskeri med skrabende redskaber i den danske del af Vadehavet. DNs kampagne støttes i øvrigt af Danmarks Sportsfiskerforbund. Søren Vinding svarede, at DNs afstandtagen til fiskeri med skrabende redskaber p.t. er målrettet Limfjorden, hvor DN ikke mener, at den gennemførte miljøkonsekvensvurdering har den fornødne kvalitet, og dette synspunkt underbygges af Miljøcenter Ålborg. DN vil være indstillet på at lave lokale vurderinger for andre områder såsom Vadehavet og Søren Vinding fandt i øvrigt ikke, at det var relevant at drøfte en sag vedrørende Limfjorden i RUV. Jesper Juul Larsen tog afstand fra DNs holdning og læste en pressemeddelelse fra Danmarks Fiskeriforening op, hvori foreningen tager afstand fra DNs kampagne. Jesper Juul Larsen understregede, at man fra fiskeriets side forholdt sig til det videnskabelige grundlag for tilladelsen til fiskeri i Limfjorden, som fremgår af miljøkonsekvensvurderingen, og bad DN og andre organisationer om at gøre det samme. Han mente i øvrigt, at det var godtgjort, at muslingeskrab, som det praktiseres i Danmark, ikke medfører permanente skader på bunden, der er retableret efter 2 år. Lars Thygesen indledte med at præcisere, at Greenpeace-sagen var vidt forskellig fra diskussionen om fiskeri af blåmuslinger i Limfjorden, idet der var tale om bundtrawl og ikke muslingeskrab. Dernæst redegjorde han for, at Danmarks Sportsfiskerforening er af den opfattelse, at sagen fra Limfjorden rejser et principielt spørgsmål om, hvornår miljøkonsekvensvurderinger skal i offentlig høring. Som lovgivningen er udformet i dag skal miljøkonsekvensvurderinger og deraf resulterende tilladelser indenfor fiskeriområdet ikke i offentlig høring i modsætning til, hvad der gælder for en lang række andre områder. Lars Thygesen ser således meget gerne, at en evt. ny tilladelse til muslingefiskeri i Vadehavet drøftes i RUV før den bliver endelig. I øvrigt mener Danmarks Sportsfiskerforening heller ikke, at kvaliteten af miljøkonsekvensvurderingen fra Limfjorden er god nok. Maria Krohn understregede, at Fiskeridirektoratet i sagen fra Limfjorden har levet op til kravene for miljøkonsekvensvurderinger og den udstedte tilladelse til fangst af blåmuslinger således hviler på et tilstrækkeligt grundlag. Med hensyn til offentlige høringer, så gennemføres disse af Fiskeridirektoratet, når der er tale om lovændringer og nye eller ændrede bekendtgørelser. Desuden drøftes sagerne også i Erhvervsfiskeriudvalget, der rådgiver Fødevareministeren. Tilladelsen til fangst af muslinger i Limfjorden er nu til høring i EU og afventer afgørelse herfra. Kristen Fromsejer understregede, at han havde ønsket en drøftelse af Greenpeace-sagen konkret for at få RUV til at tage afstand fra denne og lignende aktioner. Thyge Nielsen foreslog, at RUV tager klart afstand fra aktioner fra enkeltorganisationer med opfordring til, at de respektive organisationer holder sig til de lovfastsatte rammer for at protestere. Søren Vinding var ikke enig i dette synspunkt og henviste til historiske eksempler (Grindals dumpninger i Nordsøen) på, hvor civil ulydighed var blevet brugt. Formanden konstaterede, at der ikke var et fælles ønske om at RUV skulle udtale sig imod Greenpeace-aktionen og lukkede punktet. 6. Workshop om gæs Thomas Holst Christensen præsenterede en dansk version af et foredrag holdt af Jesper Madsen, Forskningschef i Danmarks Miljøundersøgelser på den netop overståede trilaterale workshop om 4

5 muligheder for forvaltning af gæs (Kopi af foredraget er vedlagt referatet sammen med pressemeddelelse fra Miljøcenter Ribe om workshoppen). Kristen Fromsejer havde også deltaget i workshoppen i Ribe og rapporterede, at der som resultat af drøftelserne på workshoppen var besluttet at nedsætte en trilateral arbejdsgruppe, der vil komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan de store forekomster af gæs i Vadehavsregionen kan forvaltes. Søren Vinding, der ligeledes havde deltaget i workshoppen, roste denne og fandt, at der havde været en meget god debat, som var præget af en fin balance mellem natur og erhvervsinteresser. Han savnede dog en debat af mulighederne for at udnytte de store forekomster af gæs kommercielt og bæredygtigt gennem eksempelvis turisme. Bjarne Kiholm støttede S.V. og mente vi skulle se positivt på det stigende antal og høste noget af overskuddet. Han opfordrede til, at såfremt internationale aftaler forhindrer dette, måtte Skov og Naturstyrelsen straks tage initiativ til at ændre disse. John Frederiksen, der var en af arrangørerne bag workshoppen, var glad for det gode samarbejde, der havde været på workshoppen. Han rapporterede endvidere, at der havde været en bred opbakning til indførelse af en kompensationsordning, der kan kompensere lodsejere, der lider skade, når store flokke af gæs fouragerer/opholder sig på deres marker. Der havde på workshoppen også været opbakning til, at bortskræmning udenfor egentlige kerneområder er en mulighed. Den kommende arbejdsgruppe skal udvikle redskaber til at planlægge og prioritere områder, der er egnede til gåseforvaltning som led i udarbejdelsen af udkast til en gåseforvaltningsplan, som kan forelægges for den 11. trilaterale vadehavskonference, der skal afholdes i Tyskland i Ansvaret for at nedsætte og bistå arbejdsgruppen ligger VadehavsForum. Jan Steinbring fortalte, at der var interessante erfaringer fra Nederlandene og Tyskland med anvendelse af landbrugsstøtteordninger til at kompensere for skader forvoldt af gæs. EU tillader ikke, at landbrugsstøttemidler udbetales som direkte kompensation, men accepterer i stedet tiltag i stil med de Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger, hvor bestemte arealer udpeges til et bestemt formål og tildeles en støttesats i Nederlandene betales der indtil videre op til 800 Euro/ha og i Tyskland op til 400 Euro /ha men disse ordninger er oppe til revision. En dansk vurdering af støtteordninger vil skulle ske i Fødevareministeriet. Der vil ikke umiddelbart blive indført jagt på bramgæs, men regulering kan komme på tale udenfor fuglebeskyttelsesområderne. Indførelse af en egentlig jagttid på bramgæs vil medføre, at arten skal flyttes fra en liste til en anden under fuglebeskyttelsesdirektivet, hvilket vil åbne for en diskussion af alle arter på listen og dette er man umiddelbart tilbageholdende overfor i EU. Bjarne Kiholm glædede sig over muligheden for at gæssene fremover kan blive mål for jagt og så helst at dette skete ved indførelse af en egentlig jagttid og ikke gennem reguleringsordninger. Lars Thygesen oplyste, at Fødevareministeren netop har foreslået at op til 10% af landbrugsstøtten kan anvendes til landdistriktsudvikling og herunder miljøformål. Thyge Nielsen mente ikke at dette vil blive vedtaget. Søren Vinding mente, at man i det videre arbejde med forslag til gåseforvaltning skal være opmærksom på, at indførelse af jagt også kan medføre en lang række problemer. 5

6 7. Afrapportering fra møde i VadehavsForum den november Jens Andresen rapporterede fra mødet på Fanø, at der fra VadehavsForums side var blevet efterlyst en dansk deltagelse i arbejdsgrupperne for turisme og energi/infrastruktur/industri. Jens Andresen opfordrede til, at der blev fundet egnede personer til dette hverv. På mødet havde man fået en god præsentation af planlægningen indenfor den tyske eksklusive økonomiske zone (EEZ), der forekom meget detaljeret og omfattende. Der er bl.a. reserveret store områder til vindmøller i Tyskland, hvor man planlægger opførelse af MW vindmøller. I Nederlandene har man ligeledes foretaget en planlægning, der dog ikke er koordineret med tyskerne, så eksempelvis ledningsanlæg til transport af strøm fra havbaserede vindmølleparker ikke laves i fællesskab. Blandt andet på denne baggrund ønsker WSF at udarbejde en samlet oversigt over planlægningstiltag, så man kan rådgive om fordele ved en fælles indsats, hvor det er hensigtsmæssigt. Thomas Holst Christensen supplerede med at fortælle, at der for arbejdet i arbejdsgruppen for energi/infrastruktur/industri var et specielt ønske om at få belyst udvikling indenfor energisektoren og havnenes rolle i denne sammenhæng. Sekretariatet vil kontakte institutioner/personer som kunne tænkes at ville bidrage til VadehavsForums arbejde. Søren Vinding havde også fundet indlægget omkring planlægning af nye anlæg til produktion af vedvarende energi interessant men savnede generelt at diskussionen i højere grad også kom til at omfatte mulighederne for at opnå mere bæredygtighed gennem en samlet reduktion i energiforbruget. 8. EUREGIO Thomas Holst Christensen indledte med at fortælle at, der fra dansk (kommunal) side havde været en drøftelse af, hvordan man fra Vadehavskommunernes side skal forholde sig til EUREGIO, idet organisationen ikke er blevet anset som værende særlig effektiv i de senere år. Der har især været peget på, at organisationens hidtidige fokus på større overordnede sager som klimaændringer, skibssikkerhed og havspejlsstigning ikke har ført til egentlige resultater. I stedet har det fra dansk side været ønsket, at EUREGIO fremover fokuserer en del mere på erfaringsudveksling mellem vadehavskommunerne og samarbejdsprojekter. De mere overordnede emner søges fremet gennem samarbejde med andre organisationer såsom VadehavsForum, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation). Som led i disse overvejelser har de danske Vadehavskommuner også tilbudt at Kommunernes Vadehavssekretatiat pr. 1, januar 2009 vil overtage sekretariatsbetjeningen af EUREGIO. Dette vil falde sammen med, at Borgmester Erik Nørreby forventes at blive formand for EUREGIO på organisationens repræsentantskabsmøde på Rømø i maj. Jens Andresen understregede at der følger en bevilling med til finansiering af sekretariatsbetjeningen for EUREGIO. Søren Vinding fandt det prisværdigt, at der nu gøres en indsats for at styrke EUREGIO og organisationens sekretariat, men det koster tid og penge, og han opfordrede til, at man er meget opmærksom på, at det ikke kommer til at betyde en nedprioritering af Kommunernes Vadehavssekretariats øvrige opgaver. 9. Projekt oplevelsesøkonomi Winnie Abildgaard præsenterede kort Sydvestjysk Udviklingsforum og projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem en lang række partnere med henblik på at styrke fundamentet for udvikling af turismen og 6

7 oplevelsesøkonomien i og omkring den kommende Nationalpark Vadehavet. Præsentationen er vedhæftet referatet. Kristen Fromsejer fandt at projektet fokuserer meget på natur og så gerne, at kultur elementer stod stærkere. Han ønskede at vide, hvor meget turisterhvervet bidrager med til projektet. Michael Lauenborg så også gerne at kultursiden fremmes i projektet og lagde speciel vægt på, at det store arbejde, der var gjort i forbindelse med udarbejdelsen af Kulturarvsatlasset for Vadehavet, gerne skulle blive synliggjort. Winnie Abildgaard svarede at projektet indeholder mange kulturelementer og nævnte specifikt 2 af projektets fire søjler med overskrifterne Kunstdestination Vadehavet og Maritime oplevelser. Herudover lægges der op til generelt at forbedre formidlingen af såvel kulturelle og naturværdier gennem det Digitale Oplevelseskort og forbedret adgang. Med hensyn til finansiering, så kan den fulde ansøgning inkl. Bilag læses på hvor også budgettet er gennemgået. John Frederiksen refererede til mødet i VadehavsForum, hvor Henrik Lund fra Syddansk Turisme havde holdt et foredrag, der skulle forklare, hvilke planer der er for at udvikle turismen og oplevelsesværdierne i Region Syddanmark samt de forskellige samarbejdsrelationer. Henrik Lund havde i denne forbindelse slet ikke nævnt Nationalpark Vadehavet, så John Frederiksen ville gerne vide, hvilket samarbejde der er mellem Syddansk Turisme og de øvrige projektpartnere. Winnie Abildgaard oplyste, at Syddansk Turisme specifikt er involveret gennem det Digitale Oplevelseskort, som de er ansvarlige for, og som projektet skal levere data til og koordineres med. Poul Therkelsen var glad for projektet som vil bidrage til udviklingen af nye produkter, som kan markedsføres. Bjarne Kiholm spurgte om projektet åbner mulighed for at individuelle turisme-aktører kan melde sig som deltager med deres egne idéer. Søren Vinding var mere skeptisk og fandt det problematisk, at et projekt af denne størrelse indsendes uden en gennemgående sondring af mulige interessenter. Thomas Holst Christensen svarede at projektet allerede indeholdt over 30 større eller mindre partnere, som det var fundet relevant at inddrage ved udviklingen af projektet. Det betød ikke, at der ikke var mindst lige så mange, som det kunne have været lige så relevant at inddrage, men det var ikke praktisk gennemførligt at inddrage alle i alt. Det forventes ikke, at der vil blive inddraget nye deciderede partnere, men projektet vil givetvis komme i berøring med mange personer og institutioner, som kan bidrage positivt til udviklingen af oplevelsesøkonomien i området. 10. Eventuelt - herunder mødedatoer for 2009 Mødedatoer 2009: For det kommende år foreslås følgende mødedatoer: 17. april 19. juni 21. august og 20. november Hans Fisher fortalte at Danmarks Jægerforbund i starten af november havde afholdt møde i Skærbæk Fritidscenter for at diskutere, hvorvidt Natura 2000 planlægningen kunne føre til yderligere indskrænkninger i muligheden for at udøve jagt. Der havde været meget stor interesse for sagen og næsten 100 jægere var mødt frem. Mødet havde bl.a. konkluderet, at man fortsat vil bakke op om Natura 2000 og nationalpark processen, men stå stærkt på, at bæredygtig jagt også fremover skal have en plads i Vadehavet. 7

8 Thomas Holst Christensen oplyste, at Vadehavssekretariatet havde opslået en stilling som projektmedarbejder med ansøgningsfrist den 21. november. Der var indtil videre indløbet mere end 80 ansøgninger. Det var forventningen, at samtaler ville blive afholdt i løbet af den kommende uge eller to. Thomas Holst Christensen fortsatte med at fortælle, at det 12. videnskabelige vadehavssymposium afholdes den 30. marts - 3. april 2009 i Wilhelmshaven som annonceret i det udsendte bilag. Mere information kan findes på Jens Andresen takkede Anja Hinrichsen for 10 års tro tjeneste med oversættelser og bidrag til mange arrangementer inklusive en række større konferencer. Specielt roste Jens Anja for at hun som referent også havde formået at få det med, som ikke blev sagt! Som tak for indsatsen fik Anja to bøger om Vadehavet. Bilag: 1. Til stede liste 2. Korrigeret endeligt Referat af møde i RUV den 3. oktober Kopi af foredrag om Projekt Sønderho Havn 4. Oversættelse af 2. henvendelse fra Raad voor de Wadden 5. Kopi af Jesper Madsen foredrag fra Gåseworkshop i Ribe den november Pressemeddelelse fra Miljøcenter Ribe om gåseworkshoppen i Ribe november 7. Kopi af Winnie Abildgårds foredrag om projekt oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet. 8

9 Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet Deltagerliste fra mødet 21.november 2008 Medlemmer Tønder Kommune Jens Andresen (Formand) Dansk Landbrug Kristen Fromsejer Esbjerg Havn Henning Nørgaard Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Winnie Abildgaard Danmarks Fiskeriforening Jesper Juul Larsen Henrik Lund Digelagene Truels Stauning Jensen Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken Hans L. Hansen Danmarks Naturfredningsforening Søren Vinding Danmarks Jægerforbund Hans Fischer Kim Aabling Dansk Ornitologisk Forening Henrik Brandt Vadehavet Sejl- og bådklubber Bjarne Kiholm Friluftsrådet Svend Kristiansen Henrik Hansen Foreningen Kyst- Land og Fjord Peter Pørksen Erhvervs- og Turistorganisationerne Poul Therkelsen Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen Museerne i Vadehavsregionen Mette Guldberg Miljøcenter Ribe John Frederiksen Skov- og Naturstyrelsen Peter Ilsøe Jan Steinbring Fødevareministeriet Maria Krohn Kystdirektoratet Per Sørensen Kulturministeriet Michael Lauenborg Til stede Afbud Suppleant 9

10 Medlemmer Til stede Afbud Suppleant Forsvarets Bygn. & Etablissementstjeneste Gunnar Rose-Hansen Vivi Deer Lorentzen Region Syddanmark Thyge Nielsen Varde Kommune Preben Friis-Hauge Varde Kommune Charlotte Horn Esbjerg Kommune Freddie H. Madsen Esbjerg Kommune Hans Kjær Fanø Kommune Karen Boel Madsen Fanø Kommune Flemming Weisz Tønder Kommune Jørn Madsen 8. 10

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 16. november 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 29. februar 2008

Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 29. februar 2008 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 29. februar 2008 Tilstedeliste vedlagt 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Tilstedeliste vedlægges det endelige referat. Foreløbigt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Myrthuegaard den 3. oktober 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst...1 2.

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Møde i Nationalparkrådet 14. august 2013 Referat udsendt 30.08.13

Møde i Nationalparkrådet 14. august 2013 Referat udsendt 30.08.13 Møde i Nationalparkrådet 14. august 2013 Referat udsendt 30.08.13 Mødetid: Onsdag den 14. august 2013 kl. 17.00-20.30. Mødested: Deltagere: Mødeleder: SE (Syd Energi), Edison Park 1, 6715 Esbjerg N Medlemmer

Læs mere

Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 14. september 2007

Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 14. september 2007 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 14. september 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet

Møde i Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet Møde i Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet 4. december 2013 Endeligt referat Udsendt 19.12.2013 Mødetid: Onsdag den 4. december 2013 fra 17.00 21.00. Mødested: Deltagere: Danhostel Ribe, Skt.

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Rådet for Nationalpark Vadehavet 2011-2015 Evaluering af Nationalparkrådets første periode. Behandlet på Rådsmødet den 12. november 2014.

Rådet for Nationalpark Vadehavet 2011-2015 Evaluering af Nationalparkrådets første periode. Behandlet på Rådsmødet den 12. november 2014. Rådet for Nationalpark Vadehavet 2011-2015 Evaluering af Nationalparkrådets første periode. Behandlet på Rådsmødet den 12. november 2014. Indledning Funktionsperioden for Nationalparkrådet for Nationalpark

Læs mere

Hans Christian Thoning varetog mødeledelsen og bad parterne om kort at fremlægge deres synspunkter.

Hans Christian Thoning varetog mødeledelsen og bad parterne om kort at fremlægge deres synspunkter. Dato 3. februar 2011 Sagsbehandler E-mail Thomas Holst Christensen thc@esbjergkommune.dk Mødenotat Afmærkning af sejlruter i Vadehavet Mødedato: 24. januar 2011 på Esbjerg Rådhus Mødedeltagere: Hans Christian

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

31-03-2011. Vadehavsforums 16. møde Heide 19. 20. maj 2010

31-03-2011. Vadehavsforums 16. møde Heide 19. 20. maj 2010 1 1. Åbning af mødet 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Gennemgang af medlemslisten 4. Meddelelser 5. Referat af Styrekomitéens møder den 22/01 og 29/4 2010 6. Status for VadehavsForums aktiviteter

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Endeligt referat fra mødet den 23. april 2010 i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Tilstedeliste vedlægges det endelige referat. Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst... 1 2. Godkendelse af dagsorden....

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen 4. december 2013 Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe

Møde i Nationalparkbestyrelsen 4. december 2013 Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe Endelig dagsorden Udsendt 27. november 2013 Møde i Nationalparkbestyrelsen 4. december 2013 Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe Mødet finder sted fra kl. 14.00 til senest 17.00 herefter

Læs mere

Møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013 REFERAT endeligt udsendt 25. januar 2013

Møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013 REFERAT endeligt udsendt 25. januar 2013 Møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013 REFERAT endeligt udsendt 25. januar 2013 Mødetid: Onsdag den 9. januar 2013 kl. 17.00 20.45. Mødested: Deltagere: Mødeleder: Fiskeri og Søfartsmuseet, Tarphagevej

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Endeligt referat fra Mødet i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 19. juni 2009 på Tønnisgård 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Status på Nationalpark Vadehavet 4. Status på Snæbel projektet 5.

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

203-7 203-8 203-9 203-1

203-7 203-8 203-9 203-1 203-7 203-8 203-9 203-1 203-10 203-2 203-11 203-3 203-4 203-5 203-6 VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Noter fra workshoppen: Markedsføring og turisme i Nationalpark

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Møde i Nationalparkrådet Referat Endeligt

Møde i Nationalparkrådet Referat Endeligt Møde i Nationalparkrådet Referat Endeligt Mødetid: 28. september 2011 kl. 17.30 20.00 Mødested: Deltagere: Mødeleder: Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46, 6780 Skærbæk (www.kursusfritidscenter.dk) Medlemmer

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BM stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BM stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 382 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BM stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål BM Vil ministeren

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

REFERAT - Endeligt Udsendt 20. december 2012 Møde i Nationalparkbestyrelsen 5. december 2012 Mødested: Klægager, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro

REFERAT - Endeligt Udsendt 20. december 2012 Møde i Nationalparkbestyrelsen 5. december 2012 Mødested: Klægager, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro REFERAT - Endeligt Udsendt 20. december 2012 Møde i Nationalparkbestyrelsen 5. december 2012 Mødested: Klægager, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 21.00 Deltagere:

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

2. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde herunder status for udpegning som Verdens Naturarv ved Bent Rasmussen

2. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde herunder status for udpegning som Verdens Naturarv ved Bent Rasmussen Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. marts 2014 Sagsbehandler Mette Kirkebjerg Due Telefon direkte 76 16 51 30 Sags id 14/414 Referat fra møde i Grønt Råd den 5. marts 2014 Deltagere: Bent Rasmussen, Naturstyrelsen

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Møde i Nationalparkrådet 31. oktober 2012 REFERAT endeligt udsendt 16. november 2012

Møde i Nationalparkrådet 31. oktober 2012 REFERAT endeligt udsendt 16. november 2012 Møde i Nationalparkrådet 31. oktober 2012 REFERAT endeligt udsendt 16. november 2012 Mødetid: Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 17.30 20.30. Mødested: Deltagere: Mødeleder: Restaurant Vadehavet, Hjemsted

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Deltagere Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Næstved Kommune Team Jord og Vand www.naestved.dk Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Mødedato 29-09- 2014 Tid 16:30-19:30 Sted Sagsnr.: 09.00.06-P15-7-14 Mødedeltagere Fra vandrådet:

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet torsdag den 5. september 2013 i Lille Vildmose

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet torsdag den 5. september 2013 i Lille Vildmose Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00103 Ref. Jacbe Den 16. september 2013 Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet torsdag den 5. september 2013 i Lille Vildmose Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders

Læs mere

UDKAST. Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl

UDKAST. Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl UDKAST Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl. 10.00 Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00103 Ref. elbra Den 17. april 2013 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders D.

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent Teknik & Sønderho Havn Støtteforening Landevejen 80 6720 Sønderho Att. Anders Bjerrum Mail: anders.bjerrum@fp7consult.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. september 2013 Sagsbehandler Carsten E. Callisen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Dato: 8. januar 2016 Til: Miljø- og fødevareministeren Att. Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail:

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten Grønt Råd 2010 Referat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 25 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 26 GODKENDELSE AF REFERAT... 5 27 MØDEDATOER 2011... 6

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere