KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT"

Transkript

1 Referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Skærbæk Fritidscenter den 21. november 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden Ny trilateral vadehavserklæring Opfølgning på henvendelse fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet i Nederlandene 3 5. Modstand mod fiskeri med bundtrawl/muslingeskrab Workshop om gæs Afrapportering fra møde i VadehavsForum den november EUREGIO Projekt oplevelsesøkonomi Eventuelt - herunder mødedatoer for Tilstedeliste er vedlagt. 1. Velkomst Jens Andresen (JA) bød velkommen til udvalgets medlemmer med en særlig velkomst til Vivi Deer Lorentzen som repræsentant for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (suppleant for Gunnar Rose-Hansen). Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er blevet godkendt som fast medlem af RUV. JA bød herefter Anja Hinrichsen varmt velkommen. Anja var inviteret for at udvalgets medlemmer kunne takke for 10 års godt samarbejde. 2. Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden for mødet blev godkendt med bemærkning om, at der var fejl i overskriften for det udsendte endelige referat samt at der manglede et bilag i form af en kopi af foredraget om Sønderho Havn. Thomas Holst Christensen beklagede fejlene og lovede at korrigere dem og fremsende kopi af foredrag samt et korrigeret referat med næste udsendelse. Søren Vinding udtrykte utilfredshed med, at udkast til referat fra mødet den 3/10 var udsendt sent og ønskede en hurtigere sagsbehandling, så medlemmerne kunne have mødet i friskere erindring, når de modtog udkast til referat. Thomas Holst forklarede at dette skyldtes den midlertidige nedsatte bemanding i sekretariatet og tog kritikken til efterretning. 3. Ny trilateral vadehavserklæring RUV genoptog drøftelsen af forslag til revideret Vadehavserklæring samt forslag til ændret organisation for Samarbejdet fra sidste møde som aftalt. Jens Andresen indledte med at efterlyse en klarere formulering af, hvordan NGO er og lokale myndigheder sikres indflydelse i den nye struktur for Samarbejdet. Han fandt at dette var et punkt som det vil være meget relevant, at RUV forholder sig til. Kristen Fromsejer fortalte, at Dansk Landbrug (DL) udarbejder et høringssvar, hvor man bl.a. vil anføre, at DL: Savner en klarere hensyntagen til befolkningens muligheder for at udøve deres erhverv i Vadehavsområdet. Efterlyser en klarere markering af, at området bag digerne fortsat skal beskyttes effektivt mod oversvømmelse. Torvegade Esbjerg /

2 Ønsker en passus i den reviderede erklæring afsnit 1.1, hvor man gør rede for, at alle tre lande vil medtage marskarealer på fastlandet, i det omfang disse er omfattet af internationale beskyttelsesordninger. Ønsker at det i afsnit 2 nævnes, at afvandingskanaler bør opretholdes af hensyn til befolkningens tarv. i Terms of Reference for Det Trialterale Vadehavsråd gerne ser en henvisning til rapporten Isen Brydes fra VadehavsForum under afsnittet Funktioner, pkt. 3. Thyge Nilesen savnede større vægt på, at der skal være balance mellem varetagelse af befolkningens tarv i form af beskyttelse mod stormfloder og naturbeskyttelse. John Frederiksen forklarede at det foreliggende udkast til revideret Vadehavserklæring giver mulighed for inddragelse af lokale myndigheder/interesser i den kommende Trilaterale Vadehavsbestyrelse gennem den nationale repræsentation eller som tilknyttet rådgiver. De fremtidige konferencer tænkes gennemført som bredt anlagte vadehavskonferencer med deltagelse af bla. forskellige interessenter i langt højere grad end nu med mulighed for direkte at bidrage til debatten. Hensigten er, at konferencerne fremover skal tjene som debatfora og rådgivning for de tilknyttede møder i Det Trilaterale Vadehavsråd. Jens Andresen mente at mulighederne for inddragelse kan synliggøres mere i teksten end det er tilfældet i det udsendte høringsmateriale. Henning Nørgaard ønskede at Esbjerg Havn og indsejlingen til denne ikke indgår i Samarbejdsområdet. Han efterlyste tillige, at ånden fra 2001 ministerkonferencen blev mere synlig, så der i højere grad blev signaleret, at der også fremover skal være rum for udvikling jf. budskabet i Isen Brydes det nuværende udkast signalerer for stor fokus på beskyttelse. John Frederiksen bemærkede, at forslaget til revideret Vadehavserklæring er gjort mere rummelig og netop tager hensyn til Isen Brydes ved som noget nyt at indarbejde Integreret Kystzoneforvaltning og harmonisering af EU-direktiver som temaer. Søren Vinding gav udtryk for at det ønske om lokal hensyntagen og inddragelse som flere af RUVs medlemmer fremhævede som meget væsentligt også må betyde, at vi fra dansk side ikke skal forsøge at presse på, for at man i Tyskland eller Nederlandene skal inddrage marskarealer indenfor digerne i samarbejdsområdet. Kristen Fromsejer mente, at forskellene mellem eksempelvis Danmark og Tyskland i viljen til at inddrage arealer i samarbejdsområdet skyldes, at Vadehavsplanen i Tyskland opfattes som et beskyttelsesinstrument, medens den i Danmark opfattes mere som en ramme for udvikling. John Frederiksen oplyste på baggrund af et spørgsmål fra Jens Andresen, at Vadehavsplanen vil blive revideret hvert 6. år medens Vadehavserklæringen har en horisont på op til 25 år. Bjarne Kiholm bemærkede i.f.t. spørgsmålet om balancen mellem kystbeskyttelse og naturhensyn, bør det nævnes at der skal være mulighed for vedligeholdelse af render og løb. Han oplyste i øvrigt, at man i Nederlandene har besluttet at forstærke indsatsen for digesikkerhed, så der budgetteres med op til 3,5% af BNP til dette formål. Jens Andresen afsluttede diskussionen med at konkludere, at det er op til de enkelte medlemmer af RUV og deres respektive organisationer at levere svar på det udsendte høringsmateriale. 2

3 John Frederiksen bad om at høringssvar blev affattet så præcist som overhovedet muligt med henvisning til specifikke passager i det udsendte udkast. 4. Opfølgning på henvendelse fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet i Nederlandene Thomas Holst redegjorde kort for, at Sekretariatet har modtaget to separate skrivelser fra Raad Voor de Wadden RUV i Nederlandene, hvori man i det første brev, der blev udsendt som bilag til det forrige møde i RUV, beder RUV i Danmark overveje muligheden for at Vadehavsplanen fremover kan fungere som forvaltningsplan for NATURA 2000 områderne i Vadehavet. I det andet brev som er fremsendt til Sekretariatet 11. november og dermed ikke har kunnet nå at komme med som bilag til nærværende møde, uddybes de nederlandske overvejelser og det foreslås tillige, at Vadehavsplanen gøres mere bindende, og/eller at den kommende Trilaterale Vadehavsbestyrelse får politisk deltagelse og samtidig tilføres større beslutningskompetence. Kristen Fromsejer gav klart udtryk for, at landbruget ikke kan støtte, at Vadehavsplanen fremover får en mere bindende karakter. Det er formuleringen i Vadehavsplanen ikke præcis nok til. Søren Vinding refererede til det juridiske responsum, som juraprofessor Ellen Margrethe Basse udarbejdede i forbindelse med Pilotprojekt Vadehavet (Titel: En juridisk vurdering af forvaltningsmodeller for Naturpark Vadehavet, maj 2005), hvoraf det fremgik, at staten ikke kan overlade autoritet til regionale samarbejdsorganer i spørgsmål vedrørende EU-lovgivning såsom Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne. John Frederiksen henviste til deklarationen fra Regeringskonferencen 2005 (Schiermonnikoog), hvor det under pkt. 6 er anført, at de tre landes regeringer frem til regeringskonferencen i 2010 vil arbejde for at udvikle Vadehavsplanen til en forvaltningsplan for Vadehavsområdet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i habitat-, fuglebeskyttelses- og vandrammedirektiverne samt andre direktiver og forordninger. Køreplanen for den kommende revision af Vadehavsplanen forventes således at få et forløb som følger: Feb. mar 2009: Udarbejdelse af oversigt over mulige revisionstemaer Medio 2009: Udkast til revision som sendes i høring i de respektive Rådgivende Udvalg Ultimo 2009: Endeligt udkast i offentlig høring Den reviderede Vadehavsplan vil skulle leve op til Natura 2000 målene og miljømålene i de kommende vandplaner. Vivi Deer Lorentzen gjorde opmærksom på, at Natura 2000 processen er forsinket, og det vil ikke kunne forventes, at Natura 2000 planerne og vandplanerne er færdige til udgangen af Jens Andresen afsluttede diskussionen med et løfte om, at den vil blive genoptaget på det næste møde i RUV, hvortil sekretariatet vil have udarbejdet en dansk oversættelse af den seneste henvendelse fra Raad voor de Wadden (vedhæftet dette udkast). 5. Modstand mod fiskeri med bundtrawl/muslingeskrab Thomas Holst Christensen indledte diskussionen ved at forklare, at Kristen Fromsejer havde bedt om en drøftelse af den konkrete Greenpeace-aktion med dumpning af granitblokke for at forhindre fiskeri med bundtrawl i det, pressen havde betegnet som den tyske del af Vadehavet (i realiteten er der tale om Sild Rev, der ligger udenfor Vadehavet). Fra sekretariatets side havde man samtidig bedt Søren Vinding om kort at fortælle om Danmarks Naturfredningsforenings (DN) kampagne mod muslingeskrab i Limfjorden med særligt henblik på en afklaring af, hvorvidt DN og evt. også andre NGOer generelt var imod muslingeskrab/fiskeri 3

4 med skrabende redskaber således også i Vadehavet. Hensigten var på baggrund af de konkrete sager at starte en mere principiel diskussion om fiskeri med skrabende redskaber i den danske del af Vadehavet. DNs kampagne støttes i øvrigt af Danmarks Sportsfiskerforbund. Søren Vinding svarede, at DNs afstandtagen til fiskeri med skrabende redskaber p.t. er målrettet Limfjorden, hvor DN ikke mener, at den gennemførte miljøkonsekvensvurdering har den fornødne kvalitet, og dette synspunkt underbygges af Miljøcenter Ålborg. DN vil være indstillet på at lave lokale vurderinger for andre områder såsom Vadehavet og Søren Vinding fandt i øvrigt ikke, at det var relevant at drøfte en sag vedrørende Limfjorden i RUV. Jesper Juul Larsen tog afstand fra DNs holdning og læste en pressemeddelelse fra Danmarks Fiskeriforening op, hvori foreningen tager afstand fra DNs kampagne. Jesper Juul Larsen understregede, at man fra fiskeriets side forholdt sig til det videnskabelige grundlag for tilladelsen til fiskeri i Limfjorden, som fremgår af miljøkonsekvensvurderingen, og bad DN og andre organisationer om at gøre det samme. Han mente i øvrigt, at det var godtgjort, at muslingeskrab, som det praktiseres i Danmark, ikke medfører permanente skader på bunden, der er retableret efter 2 år. Lars Thygesen indledte med at præcisere, at Greenpeace-sagen var vidt forskellig fra diskussionen om fiskeri af blåmuslinger i Limfjorden, idet der var tale om bundtrawl og ikke muslingeskrab. Dernæst redegjorde han for, at Danmarks Sportsfiskerforening er af den opfattelse, at sagen fra Limfjorden rejser et principielt spørgsmål om, hvornår miljøkonsekvensvurderinger skal i offentlig høring. Som lovgivningen er udformet i dag skal miljøkonsekvensvurderinger og deraf resulterende tilladelser indenfor fiskeriområdet ikke i offentlig høring i modsætning til, hvad der gælder for en lang række andre områder. Lars Thygesen ser således meget gerne, at en evt. ny tilladelse til muslingefiskeri i Vadehavet drøftes i RUV før den bliver endelig. I øvrigt mener Danmarks Sportsfiskerforening heller ikke, at kvaliteten af miljøkonsekvensvurderingen fra Limfjorden er god nok. Maria Krohn understregede, at Fiskeridirektoratet i sagen fra Limfjorden har levet op til kravene for miljøkonsekvensvurderinger og den udstedte tilladelse til fangst af blåmuslinger således hviler på et tilstrækkeligt grundlag. Med hensyn til offentlige høringer, så gennemføres disse af Fiskeridirektoratet, når der er tale om lovændringer og nye eller ændrede bekendtgørelser. Desuden drøftes sagerne også i Erhvervsfiskeriudvalget, der rådgiver Fødevareministeren. Tilladelsen til fangst af muslinger i Limfjorden er nu til høring i EU og afventer afgørelse herfra. Kristen Fromsejer understregede, at han havde ønsket en drøftelse af Greenpeace-sagen konkret for at få RUV til at tage afstand fra denne og lignende aktioner. Thyge Nielsen foreslog, at RUV tager klart afstand fra aktioner fra enkeltorganisationer med opfordring til, at de respektive organisationer holder sig til de lovfastsatte rammer for at protestere. Søren Vinding var ikke enig i dette synspunkt og henviste til historiske eksempler (Grindals dumpninger i Nordsøen) på, hvor civil ulydighed var blevet brugt. Formanden konstaterede, at der ikke var et fælles ønske om at RUV skulle udtale sig imod Greenpeace-aktionen og lukkede punktet. 6. Workshop om gæs Thomas Holst Christensen præsenterede en dansk version af et foredrag holdt af Jesper Madsen, Forskningschef i Danmarks Miljøundersøgelser på den netop overståede trilaterale workshop om 4

5 muligheder for forvaltning af gæs (Kopi af foredraget er vedlagt referatet sammen med pressemeddelelse fra Miljøcenter Ribe om workshoppen). Kristen Fromsejer havde også deltaget i workshoppen i Ribe og rapporterede, at der som resultat af drøftelserne på workshoppen var besluttet at nedsætte en trilateral arbejdsgruppe, der vil komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan de store forekomster af gæs i Vadehavsregionen kan forvaltes. Søren Vinding, der ligeledes havde deltaget i workshoppen, roste denne og fandt, at der havde været en meget god debat, som var præget af en fin balance mellem natur og erhvervsinteresser. Han savnede dog en debat af mulighederne for at udnytte de store forekomster af gæs kommercielt og bæredygtigt gennem eksempelvis turisme. Bjarne Kiholm støttede S.V. og mente vi skulle se positivt på det stigende antal og høste noget af overskuddet. Han opfordrede til, at såfremt internationale aftaler forhindrer dette, måtte Skov og Naturstyrelsen straks tage initiativ til at ændre disse. John Frederiksen, der var en af arrangørerne bag workshoppen, var glad for det gode samarbejde, der havde været på workshoppen. Han rapporterede endvidere, at der havde været en bred opbakning til indførelse af en kompensationsordning, der kan kompensere lodsejere, der lider skade, når store flokke af gæs fouragerer/opholder sig på deres marker. Der havde på workshoppen også været opbakning til, at bortskræmning udenfor egentlige kerneområder er en mulighed. Den kommende arbejdsgruppe skal udvikle redskaber til at planlægge og prioritere områder, der er egnede til gåseforvaltning som led i udarbejdelsen af udkast til en gåseforvaltningsplan, som kan forelægges for den 11. trilaterale vadehavskonference, der skal afholdes i Tyskland i Ansvaret for at nedsætte og bistå arbejdsgruppen ligger VadehavsForum. Jan Steinbring fortalte, at der var interessante erfaringer fra Nederlandene og Tyskland med anvendelse af landbrugsstøtteordninger til at kompensere for skader forvoldt af gæs. EU tillader ikke, at landbrugsstøttemidler udbetales som direkte kompensation, men accepterer i stedet tiltag i stil med de Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger, hvor bestemte arealer udpeges til et bestemt formål og tildeles en støttesats i Nederlandene betales der indtil videre op til 800 Euro/ha og i Tyskland op til 400 Euro /ha men disse ordninger er oppe til revision. En dansk vurdering af støtteordninger vil skulle ske i Fødevareministeriet. Der vil ikke umiddelbart blive indført jagt på bramgæs, men regulering kan komme på tale udenfor fuglebeskyttelsesområderne. Indførelse af en egentlig jagttid på bramgæs vil medføre, at arten skal flyttes fra en liste til en anden under fuglebeskyttelsesdirektivet, hvilket vil åbne for en diskussion af alle arter på listen og dette er man umiddelbart tilbageholdende overfor i EU. Bjarne Kiholm glædede sig over muligheden for at gæssene fremover kan blive mål for jagt og så helst at dette skete ved indførelse af en egentlig jagttid og ikke gennem reguleringsordninger. Lars Thygesen oplyste, at Fødevareministeren netop har foreslået at op til 10% af landbrugsstøtten kan anvendes til landdistriktsudvikling og herunder miljøformål. Thyge Nielsen mente ikke at dette vil blive vedtaget. Søren Vinding mente, at man i det videre arbejde med forslag til gåseforvaltning skal være opmærksom på, at indførelse af jagt også kan medføre en lang række problemer. 5

6 7. Afrapportering fra møde i VadehavsForum den november Jens Andresen rapporterede fra mødet på Fanø, at der fra VadehavsForums side var blevet efterlyst en dansk deltagelse i arbejdsgrupperne for turisme og energi/infrastruktur/industri. Jens Andresen opfordrede til, at der blev fundet egnede personer til dette hverv. På mødet havde man fået en god præsentation af planlægningen indenfor den tyske eksklusive økonomiske zone (EEZ), der forekom meget detaljeret og omfattende. Der er bl.a. reserveret store områder til vindmøller i Tyskland, hvor man planlægger opførelse af MW vindmøller. I Nederlandene har man ligeledes foretaget en planlægning, der dog ikke er koordineret med tyskerne, så eksempelvis ledningsanlæg til transport af strøm fra havbaserede vindmølleparker ikke laves i fællesskab. Blandt andet på denne baggrund ønsker WSF at udarbejde en samlet oversigt over planlægningstiltag, så man kan rådgive om fordele ved en fælles indsats, hvor det er hensigtsmæssigt. Thomas Holst Christensen supplerede med at fortælle, at der for arbejdet i arbejdsgruppen for energi/infrastruktur/industri var et specielt ønske om at få belyst udvikling indenfor energisektoren og havnenes rolle i denne sammenhæng. Sekretariatet vil kontakte institutioner/personer som kunne tænkes at ville bidrage til VadehavsForums arbejde. Søren Vinding havde også fundet indlægget omkring planlægning af nye anlæg til produktion af vedvarende energi interessant men savnede generelt at diskussionen i højere grad også kom til at omfatte mulighederne for at opnå mere bæredygtighed gennem en samlet reduktion i energiforbruget. 8. EUREGIO Thomas Holst Christensen indledte med at fortælle at, der fra dansk (kommunal) side havde været en drøftelse af, hvordan man fra Vadehavskommunernes side skal forholde sig til EUREGIO, idet organisationen ikke er blevet anset som værende særlig effektiv i de senere år. Der har især været peget på, at organisationens hidtidige fokus på større overordnede sager som klimaændringer, skibssikkerhed og havspejlsstigning ikke har ført til egentlige resultater. I stedet har det fra dansk side været ønsket, at EUREGIO fremover fokuserer en del mere på erfaringsudveksling mellem vadehavskommunerne og samarbejdsprojekter. De mere overordnede emner søges fremet gennem samarbejde med andre organisationer såsom VadehavsForum, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation). Som led i disse overvejelser har de danske Vadehavskommuner også tilbudt at Kommunernes Vadehavssekretatiat pr. 1, januar 2009 vil overtage sekretariatsbetjeningen af EUREGIO. Dette vil falde sammen med, at Borgmester Erik Nørreby forventes at blive formand for EUREGIO på organisationens repræsentantskabsmøde på Rømø i maj. Jens Andresen understregede at der følger en bevilling med til finansiering af sekretariatsbetjeningen for EUREGIO. Søren Vinding fandt det prisværdigt, at der nu gøres en indsats for at styrke EUREGIO og organisationens sekretariat, men det koster tid og penge, og han opfordrede til, at man er meget opmærksom på, at det ikke kommer til at betyde en nedprioritering af Kommunernes Vadehavssekretariats øvrige opgaver. 9. Projekt oplevelsesøkonomi Winnie Abildgaard præsenterede kort Sydvestjysk Udviklingsforum og projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem en lang række partnere med henblik på at styrke fundamentet for udvikling af turismen og 6

7 oplevelsesøkonomien i og omkring den kommende Nationalpark Vadehavet. Præsentationen er vedhæftet referatet. Kristen Fromsejer fandt at projektet fokuserer meget på natur og så gerne, at kultur elementer stod stærkere. Han ønskede at vide, hvor meget turisterhvervet bidrager med til projektet. Michael Lauenborg så også gerne at kultursiden fremmes i projektet og lagde speciel vægt på, at det store arbejde, der var gjort i forbindelse med udarbejdelsen af Kulturarvsatlasset for Vadehavet, gerne skulle blive synliggjort. Winnie Abildgaard svarede at projektet indeholder mange kulturelementer og nævnte specifikt 2 af projektets fire søjler med overskrifterne Kunstdestination Vadehavet og Maritime oplevelser. Herudover lægges der op til generelt at forbedre formidlingen af såvel kulturelle og naturværdier gennem det Digitale Oplevelseskort og forbedret adgang. Med hensyn til finansiering, så kan den fulde ansøgning inkl. Bilag læses på hvor også budgettet er gennemgået. John Frederiksen refererede til mødet i VadehavsForum, hvor Henrik Lund fra Syddansk Turisme havde holdt et foredrag, der skulle forklare, hvilke planer der er for at udvikle turismen og oplevelsesværdierne i Region Syddanmark samt de forskellige samarbejdsrelationer. Henrik Lund havde i denne forbindelse slet ikke nævnt Nationalpark Vadehavet, så John Frederiksen ville gerne vide, hvilket samarbejde der er mellem Syddansk Turisme og de øvrige projektpartnere. Winnie Abildgaard oplyste, at Syddansk Turisme specifikt er involveret gennem det Digitale Oplevelseskort, som de er ansvarlige for, og som projektet skal levere data til og koordineres med. Poul Therkelsen var glad for projektet som vil bidrage til udviklingen af nye produkter, som kan markedsføres. Bjarne Kiholm spurgte om projektet åbner mulighed for at individuelle turisme-aktører kan melde sig som deltager med deres egne idéer. Søren Vinding var mere skeptisk og fandt det problematisk, at et projekt af denne størrelse indsendes uden en gennemgående sondring af mulige interessenter. Thomas Holst Christensen svarede at projektet allerede indeholdt over 30 større eller mindre partnere, som det var fundet relevant at inddrage ved udviklingen af projektet. Det betød ikke, at der ikke var mindst lige så mange, som det kunne have været lige så relevant at inddrage, men det var ikke praktisk gennemførligt at inddrage alle i alt. Det forventes ikke, at der vil blive inddraget nye deciderede partnere, men projektet vil givetvis komme i berøring med mange personer og institutioner, som kan bidrage positivt til udviklingen af oplevelsesøkonomien i området. 10. Eventuelt - herunder mødedatoer for 2009 Mødedatoer 2009: For det kommende år foreslås følgende mødedatoer: 17. april 19. juni 21. august og 20. november Hans Fisher fortalte at Danmarks Jægerforbund i starten af november havde afholdt møde i Skærbæk Fritidscenter for at diskutere, hvorvidt Natura 2000 planlægningen kunne føre til yderligere indskrænkninger i muligheden for at udøve jagt. Der havde været meget stor interesse for sagen og næsten 100 jægere var mødt frem. Mødet havde bl.a. konkluderet, at man fortsat vil bakke op om Natura 2000 og nationalpark processen, men stå stærkt på, at bæredygtig jagt også fremover skal have en plads i Vadehavet. 7

8 Thomas Holst Christensen oplyste, at Vadehavssekretariatet havde opslået en stilling som projektmedarbejder med ansøgningsfrist den 21. november. Der var indtil videre indløbet mere end 80 ansøgninger. Det var forventningen, at samtaler ville blive afholdt i løbet af den kommende uge eller to. Thomas Holst Christensen fortsatte med at fortælle, at det 12. videnskabelige vadehavssymposium afholdes den 30. marts - 3. april 2009 i Wilhelmshaven som annonceret i det udsendte bilag. Mere information kan findes på Jens Andresen takkede Anja Hinrichsen for 10 års tro tjeneste med oversættelser og bidrag til mange arrangementer inklusive en række større konferencer. Specielt roste Jens Anja for at hun som referent også havde formået at få det med, som ikke blev sagt! Som tak for indsatsen fik Anja to bøger om Vadehavet. Bilag: 1. Til stede liste 2. Korrigeret endeligt Referat af møde i RUV den 3. oktober Kopi af foredrag om Projekt Sønderho Havn 4. Oversættelse af 2. henvendelse fra Raad voor de Wadden 5. Kopi af Jesper Madsen foredrag fra Gåseworkshop i Ribe den november Pressemeddelelse fra Miljøcenter Ribe om gåseworkshoppen i Ribe november 7. Kopi af Winnie Abildgårds foredrag om projekt oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet. 8

9 Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet Deltagerliste fra mødet 21.november 2008 Medlemmer Tønder Kommune Jens Andresen (Formand) Dansk Landbrug Kristen Fromsejer Esbjerg Havn Henning Nørgaard Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Winnie Abildgaard Danmarks Fiskeriforening Jesper Juul Larsen Henrik Lund Digelagene Truels Stauning Jensen Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken Hans L. Hansen Danmarks Naturfredningsforening Søren Vinding Danmarks Jægerforbund Hans Fischer Kim Aabling Dansk Ornitologisk Forening Henrik Brandt Vadehavet Sejl- og bådklubber Bjarne Kiholm Friluftsrådet Svend Kristiansen Henrik Hansen Foreningen Kyst- Land og Fjord Peter Pørksen Erhvervs- og Turistorganisationerne Poul Therkelsen Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen Museerne i Vadehavsregionen Mette Guldberg Miljøcenter Ribe John Frederiksen Skov- og Naturstyrelsen Peter Ilsøe Jan Steinbring Fødevareministeriet Maria Krohn Kystdirektoratet Per Sørensen Kulturministeriet Michael Lauenborg Til stede Afbud Suppleant 9

10 Medlemmer Til stede Afbud Suppleant Forsvarets Bygn. & Etablissementstjeneste Gunnar Rose-Hansen Vivi Deer Lorentzen Region Syddanmark Thyge Nielsen Varde Kommune Preben Friis-Hauge Varde Kommune Charlotte Horn Esbjerg Kommune Freddie H. Madsen Esbjerg Kommune Hans Kjær Fanø Kommune Karen Boel Madsen Fanø Kommune Flemming Weisz Tønder Kommune Jørn Madsen 8. 10

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 16. november 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen 11. september 2013 Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Møde i Nationalparkbestyrelsen 11. september 2013 Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø Endeligt referat Udsendt 27. september 2013 Møde i Nationalparkbestyrelsen 11. september 2013 Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø Mødet fandt sted fra kl. 15:00 til 19:30 Deltagere: Formand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 6 18. september 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 6 18. september 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 6 18. september 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Bestyrelsen (uden

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere