Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard"

Transkript

1 Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard Nr. 3, juni 2008 Indhold Kapitel I: Kapitel II: Kapitel III: Kapitel IV: Bestemmelser vedr. EuroBonus MasterCard Side 5 Bonusoptjening ved brug af kortet Side 21 Forsikringsbetingelser for den tilknyttede ulykkesforsikring Side 23 Lov om visse betalingsmidler, 11 og 12 Side 29 1

2 Definitioner / fordele tilknyttet den enkelte korttype EuroBonus MasterCard (i det følgende benævnt kortet) Internationalt betalingskort udstedt og administreret af SEB Kort. EuroBonus MasterCard kan alene oprettes i tilknytning til et EuroBonus medlemskab. Medlemskabet omfatter EuroBonus medlemskabets fordele. Kortet udstedes på 3 niveauer, basis, sølv og guld. Afgørende for placeringen er det medlemsniveau, du har som EuroBonus medlem. Nye medlemmer starter på basisniveau. 1. EuroBonus Basis MasterCard, efterfølgende benævnt EBB. 2. EuroBonus Sølv MasterCard, efterfølgende benævnt EBS. 3. EuroBonus Guld MasterCard, efterfølgende benævnt EBG. De under 1, 2 og 3 nævnte kort betegnes under ét EuroBonus MasterCard. Har du et privat EuroBonus MasterCard, er du automatisk omfattet af optjening af point via SEB Kort. For optjeningen gælder de i kapitel II anførte regler. EuroBonus. Fordelsklubkoncept udviklet og administreret af EuroBonus, Postboks 150, 2770 Kastrup, telefon (+45) , telefax (+45) EuroBonus aftale. Den aftale, som kortindehaver har indgået med SAS om vilkår for deltagelse i Euro- Bonus. For alle kort gælder, at SEB Kort kan tilbyde kortindehaver særlige fordele, som SEB Kort forhandler sig frem til hos sine leverandører. Disse kan variere over tid og kan være periodisk afgrænsede. 2

3 Definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Til en Privatkort kortkonto er der knyttet en kreditaftale, hvilket gør det muligt at betale saldoen delvist, jf. pkt. 7. Du kan altid betale den fulde saldo og undgå rentetilskrivning. Betalingsmodtager De forretningssteder, hvor MasterCard kan bruges som betalingsmiddel. Danmark Danmark, Færøerne og Grønland. Faktureringsdato Den dato, hvor kortkontoen opgøres, og hvor forfalden saldo faktureres. Faktureringsdatoen fremgår af dit kontoudtog. Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode. Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden efter faktureringsdatoen. Indløser Ved indløser forstås den, som indgår aftale med betalingsmodtageren om tilslutning til MasterCard betalingssystemet. Kontoindehaver Den person, til hvem kortkontoen er oprettet. Kontoudtog Den månedlige oversigt, der udsendes i forbindelse med faktureringen. Heraf fremgår kortkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, dine indbetalinger m.v. i opsamlingsperioden, saldoen ved opsamlingsperiodens slutning (ny saldo), forfalden saldo (minimum at betale), købs-/kreditmaksimum, disponibelt beløb, forfaldsdato samt årlig nominel rente, hvis der er knyttet en kreditaftale til kortkontoen. Der udsendes ikke kontoudtog, hvis der ikke er posteringer på kontoen, og hvis saldoen samtidig er mindre end et minimumsbeløb fastsat af SEB Kort. 3

4 Kortet MasterCard udstedt af SEB Kort. Kortindehaver Den person, til hvem et MasterCard er udstedt. Kortkonto Konto, hvorpå posteringer, debiteringer såvel som krediteringer i forbindelse med dit MasterCard opsamles. Der oprettes en kortkonto i forbindelse med ethvert kort. Kreditmaksimum Det maksimale beløb, du kan trække på din kortkonto, hvorpå det er aftalt, at saldoen kan betales delvist, idet der til kontoen er knyttet en kreditaftale. Opsamlingsperiode Perioden mellem 2 faktureringsdatoer, i hvilken dit forbrug m.m. opsamles på kortkontoen. Overtræksgebyr Opkræves, hvis saldoen på kortkontoen overskrider det fastsatte kreditmaksimum. PIN-kode Prisblad Saldo SEB SEB Kort Den 4-cifrede personlige kode, der er knyttet til kortet. Den til enhver tid gældende oversigt over årlige kortafgifter, rentesatser, gebyrer m.v. for MasterCard. Størrelsen af dit mellemværende med SEB Kort på kortkontoen. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), herunder samtlige af bankens afdelinger i Danmark. SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB (Sverige). Selskab i SEB-koncernen, der blandt andet administrerer MasterCard. Adresse: Park Allé 292, 2605 Brøndby, Telefon (+45)

5 Kapitel I Bestemmelser vedrørende EuroBonus MasterCard Anvendelsesmuligheder 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan bruges som betalings- og hævekort i Danmark og i udlandet. 1.1 Brug af kortet som betalingskort i Danmark Kortet kan bruges til: - Betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der accepterer MasterCard. 1.2 Brug af kortet som hævekort i Danmark Kortet kan bruges til: - Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er forsynet med MasterCard-logo, - Udbetaling af kontanter eller betalinger hos pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet som kontantudbetaler, - Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer, på posthuse og i kasinoer m.m. Hævebegrænsninger samt størrelsen af gebyr for kontanthævning fremgår af prisbladet. 1.3 Brug af kortet som betalingskort i udlandet Kortet kan bruges til: - Betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der accepterer MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem. 1.4 Brug af kortet som hævekort i udlandet Kortet kan bruges til: - Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem. MasterCards hævebegrænsninger fremgår af prisbladet. - Udbetaling af kontanter eller betalinger hos kontantudbetalingssteder, f.eks. banker, valutakontorer, vekselkontorer, i kasinoer m.m., der er tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem. Lokale hævebegrænsninger kan forekomme. Begrænsningerne kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr flere gange. 5

6 1.5 Oplysning om anvendelsesmuligheder i udlandet Du kan hos SEB Kort få oplysninger om kortets generelle anvendelsesmuligheder i udlandet. Når du anvender kortet, kan du blive bedt om at vise legitimation, der dokumenterer, at du er rette kortindehaver. 1.6 Udstedelse af kort og oprettelse af kortkonto Kortet udstedes efter individuel kreditvurdering af ansøger, jf. pkt. 4. Kort kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. Kort på basisniveau udstedes normalt for to år ad gangen, mens kort på sølv- og guldniveau kun udstedes for ét år ad gangen. Udløbsmåneden er præget på kortet. Du får tilsendt kortet med almindeligt brev til den adresse, som SEB Kort har noteret. Hvis du er bosiddende uden for Danmark, bliver kortet af sikkerhedsmæssige årsager eventuelt sendt med kurer for din regning. For bosiddende uden for Danmark er det endvidere et krav, at betalingen er tilmeldt Betalingsservice (BS) uanset korttype. Samtidig med udstedelsen af dit kort opretter SEB Kort en kortkonto. Hver gang du bruger kortet, registreres beløbet efterfølgende på denne kortkonto. De opsamlede beløb og eventuelle beregnede renter og gebyrer faktureres én gang om måneden. 1.7 Arbejdskonflikter Du kan ikke forvente at kunne bruge kortet, hvis der opstår en arbejdskonflikt hos SEB Kort, MasterCard indløsere og/eller disse selskabers tekniske centre. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil der så hurtigt som muligt blive orienteret herom via annoncering i dagspressen. 1.8 SEB Korts fraskrivelse af ansvar for ekstraordinære begivenheder SEB Kort er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og virus, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om SEB Kort selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af SEB Korts funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for SEB Kort. 6

7 Vilkår for kortet 2 Vilkår knyttet til at indehave og anvende kortet 2.1 Kreditmaksimum SEB Kort fastsætter inden for det af dig ønskede beløb - kreditmaksimumsstørrelse efter individuel kreditvurdering, jf. pkt. 4. Det aftalte kreditmaksimum vil fremgå af bekræftelsesbrev ved kontoens oprettelse og efterfølgende af kontoudtoget. Det aftalte kreditmaksimum er det maksimale beløb, du kan disponere over på kortkontoen. Uanset aftalt kreditmaksimum hæfter du/firmaet for alle betalingskrav, som måtte følge af kortets/kortenes udstedelse og anvendelse, med de begrænsninger, der følger af Lov om visse betalingsmidler Betaling På kontoudtoget er angivet det beløb/minimumsbeløb, som forfalder til betaling. Forfaldsdatoen fremgår ligeledes af kontoudtoget. Den forfaldne saldo kan betales ved brug af indbetalingskortet, som fremsendes sammen med kontoudtoget. Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice. Ved betaling via Betalingsservice trækkes beløbet/minimumsbeløbet automatisk på forfaldsdatoen. Har du ikke betalt et forfaldent beløb fra den foregående opsamlingsperiode, er SEB Kort berettiget til at se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve beløbet/minimumsbeløbet indbetalt straks via indbetalingskortet, som fremsendes sammen med kontoudtoget. Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte kreditmaksimum, jf. pkt. 2.1, er SEB Kort berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt straks ved påkrav. SEB Kort vil give dig meddelelse herom. 2.3 Udlevering og opbevaring af kort og PIN-kode Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive i kortets underskriftsfelt. Når du underskriver på bagsiden af kortet, og/eller du tager kortet i anvendelse, bekræfter du samtidig, at du har læst og accepteret kortbestemmelserne. Underskriften på kortet anvendes af betalingsmodtager til at sammenligne med din underskrift på købsnotaen. Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet. SEB Kort vil ved udstedelsen af kortet fremsende et særskilt brev med en PIN-kode til din privatadresse. PIN-koden konstrueres og udskrives maskinelt, uden 7

8 at nogen får kendskab til koden. Du skal underrette SEB Kort, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller ikke er intakt. Du må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du bør lære koden udenad, hvorefter du bør destruere brevet med koden. Koden kan ikke oplyses ved personlig henvendelse til SEB Kort. Du kan også få en selvvalgt PIN-kode. 2.4 Brug af kortet og PIN-koden Kort og PIN-kode må kun bruges af dig personligt. Når du bruger kortet, skal du indtaste din PIN-kode eller underskrive en nota. Når du indtaster PINkoden, bør du sikre dig, at andre ikke kan aflure den. PIN-koden må aldrig indtastes på en telefon/til en telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer, der giver mulighed for at aflæse/- aflytte PIN-koden. Når du bruger kortet til køb via postordre eller telefonordre, må PIN-koden ikke oplyses. Du skal oplyse navn, adresse, kortnummer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Ved postordrekøb skal du på bestillingssedlen skrive under på, at hævning på din kortkonto må finde sted. Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer med det formål, at transaktionen skal debiteres kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen, jf. dog Lov om visse betalingsmidler Anvender du kortet til internethandel, bør du sikre dig, at betalingsoplysningerne, herunder kortnummer, sendes krypteret, evt. ved brug af SSL eller lignende. En transaktion i forbindelse med e-handel, hvor begge parter er certificerede, godkender du ved at indtaste din digitale signatur. Du bør printe en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb, du skal betale, fremgår. Dette kan bruges til kontrol af dit kontoudtog. Visse automattransaktioner gennemføres uden brug af kode. Dette gælder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefon- og parkeringsautomater samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg. I nogle lande omregnes beløb i lokal valuta til danske kroner direkte hos forretningsstedet. Du har mulighed for at vælge mellem lokal valuta og danske kroner. 8

9 Ofte sker omregningen hos forretningsstedet til en dårligere kurs. Inden du godkender en transaktion, bør du sikre dig, at transaktionen er i den aftalte valuta, og at beløbet er korrekt. Du vil som oftest i forbindelse med et køb modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer. Du bør sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme kvitteringen, til du har modtaget din faktura. Se også pkt Skriv aldrig under på en nota, - hvis beløbet ikke er påført, eller - hvis beløbet er forkert, og sørg for at få en kvittering/notakopi for ydelsen. Du skal kontrollere, at kvitteringen/notakopien er i overensstemmelse med det kontoudtog, du efterfølgende modtager fra SEB Kort. Bliver du opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør du sikre dig, at de ikke anvendte aftryk destrueres. SEB Kort er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af, at kortet i forbindelse med en betalingstransaktion bliver afvist af et tilknyttet forretningssted eller af SEB Kort. SEB Kort er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af nedbrud i SEB Korts IT-system eller på transmissionsnettet mellem SEB Kort og de tilknyttede forretningssteder, dog jf. Lov om visse betalingsmidler 12, se kap. IV. 2.5 Din pligt til at få kortet spærret Du skal kontakte SEB Kort snarest muligt, hvis - du mister kortet, eller - en anden får kendskab til din PIN-kode, eller - du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret, eller - du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. DU SKAL KONTAKTE SEB KORT PÅ TLF , DER SVARER DØGNET RUNDT. DU SKAL OP- LYSE NAVN, ADRESSE OG EVT. KORTNUMMER OG KONTONUMMER ELLER CPR-NUMMER. Ved opkald fra udlandet anvendes den lokale nummerkode for internationale opkald efterfulgt af (45 er den internationale retningskode for Danmark). 2.6 Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til DKK 1.200,00 (selvrisiko). 9

10 Du skal dække op til DKK 8.000,00 (inkl. selvrisiko), hvis SEB Kort kan godtgøre, at - der ikke er taget kontakt til SEB Kort snarest muligt efter, at du eller én, du har overladt kortet til, har opdaget, at kortet er mistet, eller at koden er kommet til en uberettigets kendskab, eller - du har oplyst PIN-koden til misbrugeren, uden at du indså eller burde have indset risikoen for misbrug, eller - du eller én, du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du skal dække op til DKK 8.000,00 (inkl. selvrisiko) som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når dette har været aflæst fysisk eller elektronisk, og der i den sammenhæng er anvendt falsk underskrift, og SEB Kort kan godtgøre, at - der ikke er taget kontakt til SEB Kort snarest muligt efter, at du eller én, du har overladt kortet til, har opdaget, at kortet er mistet, eller at koden er kommet til en uberettigets kendskab, eller - du eller én, du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du hæfter for det fulde tab, hvis misbrugeren anvender PIN-koden, og du har oplyst PIN-koden til misbrugeren under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at SEB Kort har fået besked om, at kortet skal spærres. Du kan læse nærmere om hæftelses- og ansvarsregler i Lov om visse betalingsmidler 11 og 12, jf. nedenfor kapital IV. Når du ringer for at melde et kort tabt eller stjålet, kan samtalen blive optaget på bånd for at sikre, at vi har alle relevante oplysninger til brug for stop af kortet/kortene og for at sikre mod misforståelser. 2.7 Kontrol af kontoudtog Du skal kontrollere dit kontoudtog omhyggeligt. Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for fjernsalg, herunder internethandel, har kortet ikke været forevist, hvorfor du bør kontrollere disse transaktioner med særlig omhu. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af kontoudtoget, skal du give SEB Kort besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget 10

11 kontoudtoget. SEB Kort vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. SEB Kort vil sædvanligvis indsætte det reklamerede beløb, herunder evt. allerede beregnede renter knyttet til beløbet, på din kortkonto, alternativt udbetale beløbet via check eller overføre beløbet til din bankkonto, mens undersøgelsen står på. Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for fjernsalg, herunder internethandel, samt ved anvendelse af betalingskorttelefoner vil ovennævnte procedure altid blive anvendt. Hvis undersøgelsen viser, at din indsigelse var uberettiget, vil det tilbageførte beløb blive hævet på din kortkonto igen med tillæg af renter beregnet fra faktureringsdatoen ultimo den opsamlingsperiode, hvor transaktionen oprindelig blev registreret hos SEB Kort. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i Lov om visse betalingsmidler 11 og 12, jfr. pkt Giver du meddelse til SEB Kort så sent, at SEB Kort ikke kan rejse kravet over for indløser, betragtes dette som passivitet med den retsvirkning, at du fortaber retten til indsigelse. Normalt vil retten fortabes 60 dage efter transaktionsdatoen. Hvis din kortkonto f.eks. pga. krediteringer udviser en saldo i din favør, kan du få beløbet overført til din bankkonto ved henvendelse til SEB Kort. 2.8 Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kort Hvis du ændrer navn eller ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du straks skriftligt meddele SEB Kort dette og returnere kortet i overklippet stand. Hvis du eller en evt. kautionist ændrer adresse, skal dette straks meddeles skriftligt til SEB Kort. 2.9 Ombytning af kort SEB Kort ejer de til enhver tid udstedte kort. SEB Kort kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst muligt modtage et nyt kort Fornyelse af kort Dit kort vil automatisk blive fornyet, medmindre SEB Kort har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller SEB Kort har opsagt kortet. jf. pkt. 3.5 og pkt Tilbagekaldelse m.m. Du kan ikke tilbagekalde transaktioner foretaget med kortet. Du kan endvidere ikke på forhånd spærre for fremtidige transaktioner fra en bestemt betalingsmodtager. 11

12 2.12 Overtrædelse af kortbestemmelserne Ved overtrædelse af kortbestemmelserne, herunder ved manglende betaling, er SEB Kort berettiget til at spærre for brug af kortet. I tilfælde af manglende betaling vil du blive rykket skriftligt, før kortet spærres. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om gentagne tilfælde af manglende betaling. SEB Kort kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kortkontoen, tilbageleveret straks. Du vil få besked herom Dækningsforbehold Betalinger til kortkontoen, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, at SEB Kort modtager beløbet. Dette gælder også for betalinger ved checks trukket på konti i SEB. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om betalingen. Ved bankens afvisning af at indløse en check, opkræves gebyr i henhold til prisbladet Opsigelse af kortkonto Du er berettiget til uden varsel at opsige kortkontoen og indfri en eventuel saldo i SEB Korts favør. Se pkt SEB Kort er berettiget til at opsige kortkontoen med 3 måneders varsel, medmindre der foreligger misligholdelse, jf. pkt Opsigelsen sendes til din sidst kendte adresse her i landet Misligholdelse Uanset aftalt opsigelsesvarsel forfalder saldoen på kortkontoen til øjeblikkelig indfrielse, jf. dog lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler, i tilfælde af: a. At et beløb iflg. kortbestemmelserne ikke bliver betalt rettidigt på kortkontoen. Dette gælder såvel ved aftalt kreditmaksimum med månedlige delvise betalinger som ved eventuelle dispositioner ud over aftalte maksimum. b. At du: 1. ikke oplyser SEB Kort om dine økonomiske forhold, jf. pkt. 4.1, 2. standser dine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om akkord eller gældssanering, 3. udsættes for udlæg eller arrest, 4. tager fast ophold uden for landets grænser, hvis du ikke inden fraflytningen har truffet nærmere aftale om den fortsatte betaling af saldoen på kortkontoen, 5. afgår ved døden, eller 12

13 6. får spærret dit MasterCard som følge af, at kortbestemmelserne overtrædes, jf. pkt Endvidere kan det få konsekvenser for dine øvrige kontoforhold med andre af SEB-koncernens selskaber. Der henvises tillige til pkt Modregning SEB Kort kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos SEB Kort. SEB Kort vil dog ikke modregne i den del af din løn eller offentlige ydelser m.v., som må anses for nødvendig til at dække dine almindelige leveomkostninger Fejl og mangler ved ydelsen SEB Kort har intet ansvar for evt. fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Har du brugt dit kortnummer f.eks. til betaling af løbende ydelser i form af abonnementer, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis du ikke længere ønsker at betale med kortet. Du bør altid sikre dig dokumentation for bestilling/afbestilling. Dette gælder også ved handel på internettet. SEB Kort påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig til SEB Kort, Park Allé 292, 2605 Brøndby, telefon (+45) Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Forbrugerombudsmanden, Amager Fælledvej 56, 2300 København S, telefon (+45) Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret på grund af, at du har misbrugt kortet, kan du henvende dig til SEB Kort. Får du ikke medhold hos SEB Kort, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon (+45) Ændring af disse kortbestemmelser Kortbestemmelserne kan ændres med én måneds varsel. Væsentlige ændringer vil finde sted med tre måneders varsel. Ændringer vil blive meddelt dig skriftligt. Bruges kortet efter ikrafttræden af ændringen, betragtes dette som accept af de nye kortbestemmelser Retssager Tvister mellem dig og SEB Kort - angående erhvervsmæssig anvendelse af kortet - kan, uanset den økonomiske størrelse og din bopæl, indbringes for Retten i Glostrup. Tvister mellem SEB Kort og personer, selskaber m.m., der ikke har hjemting i Danmark, indbringes for Retten i Glostrup. 13

14 Omkostninger, priser m.m. 3 Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet 3.1 Prisbladet Omkostninger i forbindelse med erhvervelse og brug af kortet fremgår af prisbladet. 3.2 Renteberegning på MasterCard For kortkonti, hvor kreditfunktionaliteten udnyttes, henvises til pkt Hvis hele saldoen betales hver måned, er der ingen renteberegning, når betalingsfristen overholdes. Ved manglende betaling til kortkontoen, herunder at beløbet afvises, eller at tilladelsen til betaling via Betalingsservice tilbagekaldes, er SEB Kort berettiget til at beregne renter fra faktureringsdatoen, til SEB Kort har modtaget betalingen. Beregningen sker med den af SEB Kort til enhver tid fastsatte rentesats, jf. prisbladet. 3.3 Opkrævning af overtræksgebyr SEB Kort er berettiget til at opkræve et overtræksgebyr, hvis saldoen på kortkontoen overskrider det aftalte kreditmaksimum, jf. prisbladet. 3.4 Omregningskurs ved betaling i andre valutaer Køb og hævninger i andre valutaer end danske kroner omregnes til danske kroner, jf. prisbladet, og skal altid betales i danske kroner. Ved omregning tages udgangspunkt i den valuta, som transaktionen er modtaget i. Denne kan afvige fra den valuta, som købet/hævningen er foretaget i. Det fremgår af prisbladet, i hvilke tilfælde en sådan ekstra omregning kan finde sted. Ved omregning anvendes de i prisbladet beskrevne metoder, jf. prisbladets afsnit "omregningskurs". Kortindehaver bærer risikoen for eventuelle ændringer i valutakursen i tiden fra indkøb eller kontanthævning, til transaktionen modtages og omregnes hos SEB Kort. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden for Europa, være tale om flere officielle kurser. 3.5 Fortrydelsesret og refusion af gebyrer I henhold til 17 i Lov om visse forbrugeraftaler har du fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage fra tidspunktet for modtagelse af kortet. Hvis du vil bruge fortrydelsesretten, skal du blot meddele det til SEB Kort og indsende kortet i overklippet stand. Ønsker du, midt i den periode årsgebyret dækker, ikke længere at bruge kortet, og skyldes dette, at reglerne for brug af kortet ændres væsentligt til ugunst for kortindehaveren, vil du få refunderet en forholdsmæssig del af det betalte årsgebyr. Tilsvaren- 14

15 de gælder, hvis kontoforholdet er blevet opsagt af SEB Kort. Hvis SEB Korts opsigelse skyldes din misligholdelse af kortbestemmelserne, refunderer SEB Kort ikke det betalte årsgebyr. Hvis du opsiger kontoforholdet, efter at opkrævningen af årsgebyret har fundet sted, vil årsgebyret blive refunderet, hvis opsigelsen er modtaget senest 14 dage efter forfaldsdato, og kortet ikke har været anvendt efter forfaldsdatoen. 3.6 Gebyrer m.v. ved forsinket betaling Ved forsinket betaling fremsendes betalingspåmindelse, rykker og inkassoadvis til kontoindehaver. SEB Kort er berettiget til at hæve gebyrer for disse påmindelser, (jf. prisbladet) og for evt. påløbne inkassoomkostninger. Herudover er SEB Kort berettiget til at opkræve gebyr for oprettelse af frivillige forlig og et månedligt gebyr for administration af frivillige forlig. Indbetalinger vil først blive anvendt til nedskrivning af renter og gebyrer. 3.7 SEB Korts ret til refusion af udgifter til tredjemand og omkostninger påført ved uforudset udvikling i kundeforholdet Foruden eventuel saldo i SEB Korts favør, renter og øvrige kreditomkostninger er SEB Kort berettiget til at kræve følgende omkostninger betalt af dig: - Alle direkte udlæg, der opstår som følge af kontoforholdet, f.eks. skatter og afgifter, herunder stempelafgifter samt forsikringspræmier, telefon-, telefax-, telex-, telegram- og portoudgifter m.v., - SEB Korts udgifter i tilfælde af at kontoforholdet misligholdes, herunder gebyr for udsendelse af rykkerbreve, retsafgifter, juridisk bistand m.v., - Et af SEB Kort fastsat overtræksgebyr, hvis kortkontoens kreditmaksimum, jf. pkt. 7, overskrides, - SEB Korts omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen, herunder gebyr for at finde fakturaer og bilag frem, samt for udfærdigelse af fotokopier. Oplysninger om de nævnte gebyrer og satser findes i et prisblad hos SEB Kort. 3.8 Uberettiget indsigelse Hvis undersøgelsen, jf. pkt. 2.7, viser, at din indsigelse er uberettiget, har SEB Kort ret til at opkræve et gebyr for notakopien samt renter fra tidspunktet, hvor beløbet er krediteret kontoen. 3.9 Gebyrændringer Alle gebyrer (jf. definitionen i Markedsføringslovens 13 stk. 5) er fastsat med udgangspunkt i Forbrugerprisindekset pr. 1. januar SEB Kort kan ændre 15

16 gebyrerne med 1 måneds varsel. For privatkort gælder at gebyrerne kan forhøjes med op til det dobbelte af ændringen i Forbrugerprisindekset regnet fra udgangspunktet 1. januar 2008 og frem til ændringstidspunktet. SEB Kort kan endvidere forhøje gebyrerne som følge af øgede fundingomkostninger, øgede udgifter til sikkerhedsmæssige tiltag, forhøjede forsikringspræmier på kortforsikringerne, øgede udgifter til processing af betalingskorttransaktioner, øgede udgifter til valutahåndtering, nye eller øgede krav fra offentlig myndighed eller forhøjede portoudgifter. Endelig kan alle gebyrer forhøjes hvis dette er begrundet i nye eller ændrede skatter og afgifter eller ændring i lovgivningen, inklusive myndighedsafgørelser og domstolsafgørelser, der medfører øgede udgifter eller reducerede indtægter. Nye gebyrer kan indføres ud fra samme principper som for forhøjelser samt som såkaldt adfærdsregulerende gebyrer. Du vil modtage meddelelse om generelle ændringer af gebyrer ved annoncering i dagspressen eller ved brev (særskilt underretning), og ændringen vil blive oplyst ved den herefter ekspeditionsmæssigt første mulige udsendelse af kontoudtog. Ligeledes vil ændringen blive meddelt på hjemmesiden På samme måde kan der indføres nye gebyrer. Ændringer i årsgebyret får virkning fra førstkommende opkrævning af årsgebyret, efter at prisændringen er trådt i kraft. De i prisbladet anførte priser er gældende, indtil nyt prisblad udsendes. Er kortet oprettet med rabat som led i en firma- eller foreningsaftale, er SEB Kort berettiget til, ved aftalens ophør, ved ansættelsesforholdets ophør eller ved udmeldelsen af foreningen uden sædvanligt varsel at fjerne rabatten og opkræve alment gældende priser, jf. prisbladet. Det samme gælder ved såkaldt downgrading i SAS Eurobonus programmet Renteændringer SEB Korts rentesatser er variable og kan reguleres i henhold til hovedbankernes rentesats inkl. provision for erhvervslån uden sikkerhed med en løbetid på 12 måneder. Du vil få meddelelse om ændringen ved brev (særskilt underretning) eller ved annoncering i dagspressen, og ændringen vil blive oplyst ved den herefter ekspeditionsmæssigt første mulige udsendelse af kontoudtog. 16

17 Kreditvurdering 4 Kreditvurdering 4.1 Oplysninger til kreditvurdering Til brug ved kreditvurdering af din ansøgning kan SEB Kort afkræve de oplysninger, SEB Kort sædvanligvis anvender til kreditvurdering, herunder lønsedler, selvangivelse, årsopgørelse fra SKAT samt årsregnskaber. Endvidere kan SEB Kort rette henvendelse til dit pengeinstitut, til andre betalingskortudbydere samt til kreditoplysningsbureauer. Kreditvurdering kan ske når som helst under kontoforholdets forløb. Såvel på ansøgningstidspunktet som senere under kontoforholdets forløb kan der ske kreditvurdering, der også omfatter kortindehavers/kontohavers eventuelle engagement med andre af SEB-koncernens selskaber. Vil du ikke give SEB Kort de anmodede oplysninger, betragtes det som misligholdelse, jf. pkt. 2.15, og ethvert kort til kortkontoen kan spærres uden forudgående varsel. Meddelelse om spærring vil tilgå kontoindehaver senest samtidig med, at kortene bliver spærret. 4.2 Afvisning af en ansøgning SEB Kort forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger om kort. SEB Kort vil normalt afvise at udstede kort til personer, der er opført f.eks. i RKI Kredit Information A/S eller Debitor Registret A/S. Behandling og videregivelse af oplysninger 5 Behandling og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Da SEB Kort har fælles administration med Diners Club Danmark A/S og helt eller delvist benytter fælles ITsystemer til administration af betalingskortene, vil der af administrative grunde ske udveksling af alle kundeinformationer med Diners Club Danmark A/S. Endvidere udveksles der oplysninger i det omfang, dette er nødvendigt af hensyn til driften af kortene og de tilknyttede fordele. 5.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer, som afgives, bruger SEB Kort 17

18 til oprettelse af kortet og i sin løbende administration. CPR-nummeret kan bruges i forbindelse med evt. indhentning af adresseoplysning fra Indenrigsministeriets Centrale Adresseregister. Dine kunde- og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af datatilsynet. CPR-nummer vil desuden blive brugt af SEB Kort til at afgive lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om indestående på konti, evt. rentetilskrivning, m.v. samt til at sikre entydig identifikation kunden, jf. reglerne i Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. For kort oprettet som led i en firma- eller foreningsaftale gælder, at SEB Kort er berettiget til at udveksle oplysninger med firmaet/foreningen med det formål at sikre, at kortindehaver fortsat er berettiget til rabat. 5.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger De øvrige oplysninger, som ansøger afgiver, samt oplysninger indhentet fra bankoplysninger, oplysning fra kreditoplysningsbureauer m.m., bruger SEB Kort som grundlag for kreditvurdering ved udstedelse af kortet, ved spærring af kort samt til at sikre entydig identifikation af kortindehaver samt til nødvendig brug for gennemførelse af betalingstransaktioner. 5.3 Forbrugsoplysninger, m.v. Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til SEB Kort via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, indløser og hos SEB Kort og anvendes i bogføringen, ved fakturering/kontoudtog (herunder elektronisk kontoudtog) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug af kortet Udveksling af oplysninger med EuroBonus partnere Med din underskrift på ansøgningen om EuroBonus MasterCard giver du samtykke til, at SAS, SAS International Hotels og de samarbejdspartnere, der deltager i EuroBonus programmet, herunder, men ikke begrænset til Hertz, Avis og Sixt med henblik på markedsføring, og for at du kan opnå de dertil knyttede fordele, må videregive og samkøre alle registrerede oplysninger. I henhold til Lov om visse betalingsmid- 18

19 ler (lov nr. 414 af 31. maj 2000) sker der ingen videregivelse eller samkøring af oplysninger mellem Euro- Bonus og SEB Kort, bortset fra oplysninger om dit navn, adresse, firmatilhørsforhold, fødselsdato og EuroBonus-nummer samt oplysninger om point optjent via/og overført fra SEB Kort. Endvidere overføres der oplysninger i det omfang, dette er nødvendigt for driften af EuroBonus MasterCard. 5.4 Opbevaring af oplysninger Personlige oplysninger - herunder evt. indhentede soliditetsoplysninger samt oplysninger om transaktioner opbevares hos SEB Kort og er fysisk til stede hos SEB IT i Sverige. Oplysningerne opbevares så længe kortindehaver har MasterCard kort udstedt af SEB Kort. Oplysninger om indkøb kan blive slettet efter 5 år. Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares oplysningerne, så længe dette er nødvendigt til brug for evt. videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Oplysninger vedrørende ansøgere, der har fået afslag på EuroBonus MasterCard, opbevares i 3 måneder, hvorefter de destrueres. 5.5 Videregivelse/behandling af oplysninger til markedsføring m.m. Ved sin underskrift på ansøgningen accepterer kortindehaver/kontoindehaver, at de af ham/hende afgivne kundeinformationer, herunder navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer, kan behandles af SEB Kort og videregives til SEB Korts samarbejdspartnere som led i markedsføringen over for kortindehaver/kontoindehaver. Personer, der ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan give SEB Kort meddelelse herom, hvorefter der vil blive indsat en spærre i IT-systemet. SEB Korts samarbejdspartnere er p.t.: SAS, Opel, Magasin, Avis, Hertz, Sixt, Eurocard samt Diners Club Danmark. Nye samarbejdspartnere kan senere komme til, hvilket vil blive meddelt kortindehaver/kontoindehaver via kontoudtog, brev eller lignende. Alle oplysninger om kundeforhold, herunder CPRnummer, kan videregives til og modtages fra de øvrige danske selskaber i SEB-koncernen, herunder Diners Club, Eurocard, SEB Bank, SEB Invest og SEB Pension. 5.6 Indberetning til kreditoplysningsbureau Hvis der er afsagt dom over kortindehaver/kontoindehaver for manglende betaling, eller første fogedretsmøde har været afholdt, kan kortindehavers/kontoindehavers navn og adresse blive indberettet til RKI Kredit Information A/S, Debitor Registret A/S og evt. andre kreditoplysningsbureauer. 19

20 Udsendelse af advarsel ved bortkomst af kort m.m. 6 Udsendelse af advarsel, hvis kort eller PIN-kode bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse Når SEB Kort har fået besked om, at kortet er mistet, eller at en anden kender PIN-koden, vil kortet øjeblikkelig blive annulleret hos SEB Kort. Derudover vil kortet blive spærret for brug i autorisationssystemet hos MasterCard indløsere og i MasterCards/Europays autorisationssystemer i det omfang, SEB Kort finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis SEB Kort får en begrundet mistanke om misbrug. Hvis dit kort spærres, uden at du har givet meddelelse herom, opfordres du til hurtigst muligt at kontakte SEB Kort for afklaring af eventuel misforståelse. Du vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår SEB Kort fik besked om spærringen. Kreditaftaler 7 Særlige vilkår for en kortkonto med kreditaftale I forbindelse med alle EuroBonus MasterCard etableres en kreditaftale med mulighed for månedlig delvis betaling af saldoen. For kreditaftalen gælder følgende vilkår: Du vil fra SEB Kort modtage en bekræftelse på den etablerede kreditaftale. Aftalegrundlaget består af ansøgningsblanketten, kortbestemmelser, prisbladet og bekræftelsesbrevet. Bekræftelsesbrevet fra SEB Kort vil indeholde oplysning om: - Nummeret på din kortkonto hos SEB Kort, - Størrelsen på det bevilgede kreditmaksimum, - Hvorledes saldoen skal betales, - Oplysning om den for tiden gældende rentesats (årlig nominel rente), samt - De samlede kreditomkostninger i henhold til kreditaftaleloven (herunder de årlige omkostninger i procent). Med bekræftelsesbrevet vedlægges en kopi af din ansøgningsblanket. 7.1 Betaling På kontoudtoget er angivet det minimumsbeløb, som forfalder til betaling. Minimumsbeløbet er beregnet som 5% af kortkontoens saldo, dog minimum DKK 250,00. Er saldoen under DKK 250,00, er minimumsbeløbet lig saldoen. Ved særskilt og individuel aftale 20

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner: Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus MasterCard Bestemmelser nr. 08 EB, august 2009 Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009. Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for nye kunder og fra den 1. november 2009 for eksisterende kunder.

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015 Korttyper MoreCard MoreCard er et internationalt betalingskort med cash back, der fungerer som et MasterCard. Kortet udstedes af Santander Consumer Bank. Et ekstra MoreCard, kan udstedes til meddebitor,

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 6471 GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard. Bestemmelser nr. 11 FP, december 2011. Disse bestemmelser er gældende fra 1. december 2011.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard. Bestemmelser nr. 11 FP, december 2011. Disse bestemmelser er gældende fra 1. december 2011. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FP, december 2011. Disse bestemmelser er gældende fra 1. december 2011. Indhold Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og bruger. Virksomheden er ansvarlig for, at bruger kender og følger reglerne. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Regler for MasterCard Guld

Regler for MasterCard Guld Regler for MasterCard Guld Gælder fra september 2008 Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas,

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard,

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper AL-MasterCard (i det følgende benævnt MasterCard): Kan udstedes til privatpersoner bosiddende i Danmark. AL-MasterCard Familiekort (i det følgende benævnt

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper: Privatkort MasterCard Classic

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere