LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN"

Transkript

1 LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager løsøre og/eller tjenester fra sælger for "køber. 2. ANVENDELIGHED 2.1 Disse betingelser gælder for alle aftaler mellem køber og sælger om levering af løsøre og/eller udførelse af reparationer eller eftersyn, og/eller ydelse af andre tjenester. 2.2 Vilkår der afviger fra disse bestemmelser gælder udelukkende i tilfælde hvor sælger og køber har lavet en skriftlig aftale om de pågældende vilkår. 3 PRISER / TILBUD 3.1 Alle priser nævnt i reklamer, foldere, brochurer og anden dokumentation er fritblivende. Priserne kan angives i euro eller i andre møntenheder. I sidstnævnte tilfælde skal fakturaerne også opstilles i den angivne møntenhed. 3.2 I tilfælde af levering af løsøre gælder, at prisen anført i tilbuddet kun er bindende for sælger, hvis køber accepterer det pågældende tilbud indenfor en termin på 8 dage fra datoen hvor tilbuddet er afgivet I tilfælde hvor køber anmoder sælger om at foretage reparation eller eftersyn beregnes prisen for disse virksomheder på grundlag af den anvendte tid som sælger eller tredjeparter har anvendt på opgaven, forhøjet med prisen for de reservedele eller materialer som er anvendt i forbindelse med virksomhederne, samt forhøjet med den gældende moms. Sælger skal på købers opfordring oplyse og gøre rede for den anvendte timeløn Ovennævnte under gælder ikke hvis og såfremt sælger og køber er nået skriftligt og udtrykkeligt til enighed om en fast pris før virksomhedernes påbegyndelse, i hvilket tilfælde køber er forpligtet til at betale den aftalte pris Under afvigelse af det der er vedtaget under kan køber ved bestillingen af reparations- eller eftersynsvirksomheder bede sælger om, efter en grundig analyse af løsøret som reparations- eller eftersynsvirksomhederne skal foretages på, at oplyse køber om de forventede omkostninger i forbindelse med de pågældende virksomheder. Hvis den skønnede pris er af en sådan art, at køber anser omkostningerne for at være for høje, kan køber beslutte at annullere de pågældende virksomheder. I sidstnævnte tilfælde skal køber dog betale sælger prisen for udførelsen af den grundige analyse, som beregnes i henhold til det der er vedtaget under Under afvigelse af det der er vedtaget under 3.2 t/m må sælger pålægge køber betalingen af mellemliggende ændringer af momstariffer eller andre indirekte afgifter og/eller forhøjelse af toldafgifter og/eller forbrugsskatter. Det samme gælder for forhøjelser af købsprisen som sælger skal betale som følge af valutasvingninger, fabrikanternes forhøjelse af de beregnede priser, samt forhøjelser som følge af nye forpligtede afgifter og/eller skatter pålagt af myndighederne Sælger skal meddele køber om eventuelle mellemliggende prisforhøjelser der opstår i henhold til det ovenfor nævnte under ; køber har derefter uopholdeligt ret til at

2 annullere købsaftalen, senest 5 dage efter at sælger har oplyst køber om den pågældende prisforhøjelse, udtrykkeligt kun for så vidt at denne aftale på det pågældende tidspunkt endnu ikke er udført, og på udtrykkelig betingelse af at køber godtgør sælger den oprindeligt aftalte pris for den del af aftalen som allerede er udført. 4. OVERENSKOMST Overenskomsten skal altid fastlægges skriftligt eller elektronisk. Køber skal altid modtage en kopi af den skriftlige overenskomst. Udeblivelsen af en skriftlig eller elektronisk overenskomst ugyldiggør denne overenskomst. 5. BETALING 5.1 Stedet hvor den kontante betaling foretages skal altid være sælgers kontor; hvis parterne er nået til enighed om, at køber skal betale beløbet efter fakturamodtagelse, skal køber enten overføre beløbet til en konto som sælger angiver, eller betale kontant på sælgers kontor Betalingen foregår altid kontant ved sælgers levering af de bestilte løsøre og/eller direkte efter at sælger har udført de bestilte virksomheder og/eller tjenester; betalingen kan kun foregå på anden vis, såfremt sælger og køber udtrykkeligt har indgået en aftale om dette Når sælger har modtaget løsøret der skal leveres til køber, og/eller når de virksomheder og/eller tjenester som er udført på købers anmodning er foretaget, skal sælger oplyse køber om dette; køber skal uopholdeligt, og senest 14 dage efter at sælger har oplyst ham/hende om at det bestilte løsøre og/eller det løsøre som sælger har udført virksomheder på kan afhentes, betale kontant, undtagen i tilfælde hvor parterne udtrykkeligt og skriftligt er nået til enighed om en anden betalingstermin. Såfremt og så snart køber overskrider den under vedtagne betalingstermin, anses dette som en forsømmelig undladelse Hvis sælger og køber er nået til enighed om, at køber først skal betale efter fakturamodtagelse, skal køber betale senest 14 dage efter datoen anført på den pågældende faktura. Som dato for den kontante betaling gælder valutadatoen registreret på sælgers konto hvortil beløbet er overført Hvis køber først skal betale efter fakturamodtagelse, og hvis køber ikke betaler indenfor terminen nævnt under , gør køber sig skyldig i forsømmelig undladelse med indtrædelse fra den 15. dag efter datoen anført på den pågældende faktura Såfremt og for så vidt køber gør sig skyldig i forsømmelig undladelse, som nævnt under og/eller5.3.2., har sælger ret til en rente på det pågældende fakturabeløb svarende til 1 % om måneden, hvor en del af en måned gælder som en hel måned, med mindre den lovmæssige handelsrente er højere, i hvilket tilfælde køber skylder den lovmæssige handelsrente. Renten på det forfaldne beløb skal beregnes fra tidspunktet hvor køber gjorde sig skyldig i forsømmelig undladelse og indtil betalingen af hele det forfaldne beløb Såfremt og for så vidt køber er skyldig i forsømmelig undladelse, som nævnt under og/eller , har sælger ret til at overdrage inkasseringen af det skyldige beløb til en tredjepart; såfremt og så snart sælger har overdraget inkasseringen til en tredjepart, skal køber betale de udenretslige inkasseringsomkostninger svarende til mindst 15 % af det fakturabeløb, som køber mangler at betale. De udenretslige inkasseringsomkostninger beløber sig under alle omstændigheder til mindst 75. Hvis sælger imidlertid har haft højere

3 udgifter i forbindelse med inkasseringen (som rimeligvis var nødvendige) skal disse reelle udgifter erstattes. Dette ændrer ikke på sælgers ret til at fordre fuldstændig skadeserstatning. 5.5 Sælger har altid ret til at kræve hel eller delvis forskudsbetaling fra køber for det løsøre som sælger skal levere og/eller de virksomheder som sælger skal præstere, såfremt købsprisen eller prisen for virksomhederne der skal præsteres overstiger 500, eller sandsynligvis vil overstige dette beløb. Køber kan i det tilfælde betale forskuddet til sælger, men kan også vælge at sikkerhedsstille sælger, for eksempel gennem en bankgaranti. 6. REKLAMATIONER Reklamationer skal, for at være gyldige, afleveres skriftligt til sælger senest 8 dage efter modtagelsen af løsøret. Reklamationer vedrørende bortkomne løsøre, ordreafvigelser, eventuelt anført i vores salgsbekræftelse, eller på grund af udvendigt synlige skader skal derudover også anføres af køber på modtagelsesbeviset. Reklamationer giver ikke køber ret til at undlade at betale i tilfælde hvor kompensation udtrykkeligt udelukkes. Hvis reklamationen er begrundet, skal sælger efter eget valg betale en rimelig skadeserstatning svarende til fakturabeløbet for det leverede løsøre, eller gratis erstatte det leverede løsøre, efter at have modtaget det oprindelige løsøre fra køber. Sælger er ikke forpligtet til yderligere skadeserstatning; indirekte skader erstattes ikke. Reklamationsretten forfalder, hvis løsøret er bearbejdet eller behandlet. 7. RETENTIONSRET OG EJENDOMSFORBEHOLD 7.1 Sælger forbeholder sig udtrykkeligt retten til retention. Sælger har ret til at tilbageholde alt løsøre, som han udfører virksomheder på, indtil køber har opfyldt alle finansielle forpligtelser overfor sælger i forbindelse med den pågældende sag eller lignende sager, inklusiv eventuelle udestående renter, udestående inkasseringsudgifter og eventuelt udestående opbevarings- og oplagringsudgifter, samt skadeserstatning. 7.2 Alt løsøre, der skal leveres af sælger, forbliver sælgers ejendom, indtil køber har opfyldt alle finansielle forpligtelser m.h.t. det pågældende løsøre, inklusiv eventuelle udestående renter, udestående inkasseringsudgifter og eventuelt udestående opbevarings- og oplagringsudgifter, samt skadeserstatning. 8. KØBSFORPLIGTELSE Såfremt og for så vidt sælger er nødt til at bestille noget hos en tredjepart i forbindelse aftalen med køber, er køber også forpligtet til reelt at købe den pågældende vare. 9. OPBEVARINGS- OG OPLAGRINGSUDGIFTER Såfremt og for så vidt køber ikke har afhentet det pågældende løsøre indenfor den under nævnte termin på 14 dage efter at sælger har oplyst køber om at varen er til rådighed, også hvis dette skyldes at sælger udnytter omstændigheden at køber ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser, er køber forpligtet til at betale de opbevarings- og oplagringsudgifter som sælger har haft i forbindelse med det pågældende løsøre. Opbevarings- og oplagringsudgifterne beregnes i henhold til den tarif som sælger normalt anvender i den forbindelse. 10. LEVERINGSTERMINER Hvis der er aftalt en termin for levering af løsøre eller udførelse af virksomheder er dette aldrig en fatal termin. Eventuelle overskridelser af denne termin kan kun anvendes imod sælger, såfremt det overskrider grænserne for hvad der er rimeligt. I tilfælde af levering af en campingvogn eller andre artikler gælder en overskridelse af leveringsterminen mellem

4 sælger og køber på op til tre måneder ikke som en overskridelse af grænserne for hvad der er rimeligt. 11. RISIKO-OVERGANG 11.1 Alt løsøre der skal leveres af sælger er fuldstændigt for købers egen risiko fra øjeblikket hvor køber overtager det, eller fra den 15. dag efter at sælger har oplyst køber om at det pågældende løsøre stilles til købers rådighed Løsøre, der er afleveret til reparation eller eftersyn hos sælger, forbliver også købers ansvar under hele reparations- eller eftersynsperioden Hvis køber og sælger i forbindelse med oprettelsen af en købsaftale, hvorved sælger skal levere løsøre til køber, er nået til enighed om, at køber vil bytte et løsøre, er det løsøre der skal byttes først sælgers ansvar fra det øjeblik hvor sælger reelt modtager det pågældende løsøre Hvis perioden mellem oprettelsen af købsaftalen og øjeblikket, hvor sælger reelt modtager det pågældende løsøre, overskrider den aftalte termin, og hvis der mellem sælger og køber i købsaftalen er aftalt en byttepris, kan sælger kun bindes til at fratrække denne aftalte byttepris fra købsprisen for det løsøre som han skal levere, hvis det byttede løsøre på tidspunktet hvor sælger modtager det befinder sig i den samme tilstand som på tidspunktet hvor slagaftalen blev sluttet Såfremt den tilstand, som løsøret der skal byttes befinder sig i på tidspunktet hvor det stilles til rådighed for sælger, kun i ringe grad afviger fra den tilstand som løsøret der skal byttes befandt sig i under oprettelsen af købsaftalen, har sælger ret til at fratrække et beløb fra bytteprisen svarende til de udgifter som sælger almindeligvis pålægger køber for de virksomheder der er nødvendige for at bringe løsøret i den samme tilstand som det befandt sig i på tidspunktet for oprettelsen af købsaftalen Såfremt den tilstand, som løsøret der skal byttes befinder sig i på tidspunktet hvor løsøret stilles til rådighed for sælger, i væsentlig grad afviger fra den tilstand, som løsøret der skal byttes befandt sig i under oprettelsen af købsaftalen, har sælger valget mellem at nægte bytningen eller formindske den aftalte byttepris i henhold til det der er anført i forrige afsnit. Under henvisning til forrige sætninger er der tale om afvigelser i væsentlig grad, når udgifterne til de virksomheder der kræves for at bringe løsøret der skal byttes i samme tilstand som det befandt sig i på tidspunktet for oprettelsen af købsaftalen, overstiger et beløb på FORCE MAJEURE 12.1 Sælger er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelser overfor køber, hvis han forhindres i dette, som følge af omstændigheder der i henhold til loven, retshandlinger eller andre gældende opfattelser ikke er hans skyld I disse betingelser henviser begrebet force majeure, udover det som er inkluderet i loven og i retspraksis, til alle eksterne årsager, forudsete eller uforudsete, som sælger ikke har indflydelse på, men som forårsager at sælger ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser Force majeure henviser under alle omstændigheder til situationer, hvor fabrikanten eller leverandøren som sælger aftager produkter fra, af hvilken som helst årsag, undlader at levere eller leverer for sent. Sælger er ikke ansvarlig for dette overfor køber.

5 12.4 I tilfælde af force majeure er sælger berettiget til enten at forlænge leveringsterminen, eller til at annullere købet såfremt dette påvirkes af forhindringen. Hvis køber anmoder sælger om det, skal sælger senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen oplyse køber om hvad han har valgt. Udsættelse af leveringen og/eller annullering af købsaftalen er uden erstatningspligt for sælger overfor køber. 13. GARANTI 13.1 Det løsøre, virksomheder og/eller tjenester som skal leveres af sælger opfylder de gældende krav og standarder der rimeligvis kan stilles til dem på leveringstidspunktet, og som de ved normal anvendelse er beregnet til Dueligheden af de af sælger udførte reparationer og/eller eftersynsvirksomheder garanteres ikke i tilfælde af uklog eller uforsigtig brug af løsøret, som købers eller tredjepartens virksomheder fandt sted på, og heller ikke for købers eller tredjeparters anvendelse af løsøret, som virksomhederne fandt sted på, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende vares formål og/eller beregnede brug Uden at dette berører det under 13.1 anførte, garanteres dueligheden af de leverede campingvogne eller andet løsøre der leveres af sælger, i henhold til de betingelser som hans leverandører anvender, hvis indhold sælger gør køber opmærksom på under oprettelsen af købsaftalen. Der gælder kun undtagelser for det der er vedtaget i forrige sætning, hvis leverandørens betingelser er urimelige for køber Uden at dette berører det under 13.2 anførte, garanterer sælger for dueligheden af de af sælger udførte eller de af sælger bestilte reparations- og eftersynsvirksomheder for en varighed på tre måneder efter afslutningen af de pågældende virksomheder. Køber kan ikke udnytte denne garanti, hvis og for så vidt køber selv eller tredjeparter har udført reparationseller vedligeholdelsesvirksomheder på den pågældende vare efter de af sælger udførte eller af sælger bestilte reparations- og vedligeholdelsesvirksomheder. 14. HÆFTELSE 14.1 Sælger hæfter ikke for skader, af hvilken som helst art, opstået fordi køber gik ud fra ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger givet af sælger Sælger hæfter ikke for følgerne af tredjeparters ukloge eller uforsigtige brug af det leverede løsøre. Sælger kan heller ikke stilles til ansvar for følgerne af brugen af det leverede løsøre som ikke er i overensstemmelse med det formål og/eller den brug som det leverede løsøre er beregnet til Sælger hæfter ikke for enhver form for skade, indirekte eller direkte Hvis sælger alligevel skulle hæfte for enhver form for skade, er sælgers hæftelse maksimalt begrænset til fakturabeløbet, det vil sige den del af fakturabeløbet som hæftelsen drejer sig om Sælgers hæftelse er i alle tilfælde begrænset til det som hans forsikringsgiver yder i det forekommende tilfælde De i denne artikel anførte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis skaden skyldes alvorlige forseelser fra sælgers side, eller hvis skaden er planlagt af sælger. 15. SIKKERHEDSSTILLELSE

6 15.1 Køber sikkerhedsstiller sælger for eventuelle ansvar overfor tredjeparter, der lider skade som følge af udførelsen af aftalen, og hvor sælger ikke er årsagen til skaden Hvis sælger i den forbindelse kontaktes af tredjeparter, er køber forpligtet til både indenretsligt og udenretsligt at bistå sælger, og at gøre alt hvad der i den forbindelse kan forventes af ham. Hvis køber undlader at træffe de passende foranstaltninger er sælger uden fremsættelse af påkrav, berettiget til selv at træffe de pågældende foranstaltninger. Alle udgifter og skader, der i den forbindelse opstår hos sælger og tredjeparter, skal integralt betales af køber og er integralt købers ansvar. 16. SUSPENSION, OPLØSNING OG OPSIGELSE 16.1 Hvis køber undlader at opfylde forpligtelserne der stammer fra disse betingelser på behørig vis og til tiden, gør køber sig ad retsveje skyldig i forsømmelig undladelse, og har sælger ret til uden fremsættelse af påkrav og uden retslig intervention at suspendere udførelsen af alle aftaler sluttet med køber, eller til at opsige disse helt eller delvist, uden at sælger i den forbindelse er forpligtet til betaling af nogen form for skadeserstatning Hvis opløsningen er købers skyld, har sælger ret til en skadeserstatning, inklusiv de direkte eller indirekte opståede omkostninger I tilfælde af likvidation, (begæring om) betalingsstandsning, konkurs eller beslaglæggelse såfremt og for så vidt at beslaglæggelsen ikke er ophævet inden tre måneder for købers regning, eller i tilfælde af en omstændighed hvorigennem køber ikke længere frit kan råde over hans formue, har sælger ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt eller til at annullere aftalen uden forpligtelse til betaling af skadeserstatning eller godtgørelse. Sælgers fordringer overfor køber er i det tilfælde øjeblikkeligt opkrævbare. 17. ANVENDELIG LOV, UOVERENSSTEMMELSER OG SPROG 17.1 For alle (haste)uoverensstemmelser vedrørende alle aftaler med sælger gælder udelukkende nederlandsk lov, også hvis de pågældende virksomheder fandt sted i udlandet eller hvis de involverede parter har bopæl eller kontor i udlandet. Anvendelsen af de forenede nationers konvention om aftaler om internationale køb udelukkes Alle uoverensstemmelser vedrørende aftaler med sælger skal altid fremlægges for den beføjede nederlandske dommer i det retsdistrikt hvor sælgers hovedsæde befinder sig Udlægning og fortolkning af disse betingelsers tekst foregår på grundlag af den nederlandske udgave.

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN

HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN Artikel 1 - Generelt 1.1 Alle aftaler med, samt tilbud og pristilbud til Jiffy-virksomheder (eller andre virksomheder, der anvender disse handelsbetingelser)

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere