LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN"

Transkript

1 LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager løsøre og/eller tjenester fra sælger for "køber. 2. ANVENDELIGHED 2.1 Disse betingelser gælder for alle aftaler mellem køber og sælger om levering af løsøre og/eller udførelse af reparationer eller eftersyn, og/eller ydelse af andre tjenester. 2.2 Vilkår der afviger fra disse bestemmelser gælder udelukkende i tilfælde hvor sælger og køber har lavet en skriftlig aftale om de pågældende vilkår. 3 PRISER / TILBUD 3.1 Alle priser nævnt i reklamer, foldere, brochurer og anden dokumentation er fritblivende. Priserne kan angives i euro eller i andre møntenheder. I sidstnævnte tilfælde skal fakturaerne også opstilles i den angivne møntenhed. 3.2 I tilfælde af levering af løsøre gælder, at prisen anført i tilbuddet kun er bindende for sælger, hvis køber accepterer det pågældende tilbud indenfor en termin på 8 dage fra datoen hvor tilbuddet er afgivet I tilfælde hvor køber anmoder sælger om at foretage reparation eller eftersyn beregnes prisen for disse virksomheder på grundlag af den anvendte tid som sælger eller tredjeparter har anvendt på opgaven, forhøjet med prisen for de reservedele eller materialer som er anvendt i forbindelse med virksomhederne, samt forhøjet med den gældende moms. Sælger skal på købers opfordring oplyse og gøre rede for den anvendte timeløn Ovennævnte under gælder ikke hvis og såfremt sælger og køber er nået skriftligt og udtrykkeligt til enighed om en fast pris før virksomhedernes påbegyndelse, i hvilket tilfælde køber er forpligtet til at betale den aftalte pris Under afvigelse af det der er vedtaget under kan køber ved bestillingen af reparations- eller eftersynsvirksomheder bede sælger om, efter en grundig analyse af løsøret som reparations- eller eftersynsvirksomhederne skal foretages på, at oplyse køber om de forventede omkostninger i forbindelse med de pågældende virksomheder. Hvis den skønnede pris er af en sådan art, at køber anser omkostningerne for at være for høje, kan køber beslutte at annullere de pågældende virksomheder. I sidstnævnte tilfælde skal køber dog betale sælger prisen for udførelsen af den grundige analyse, som beregnes i henhold til det der er vedtaget under Under afvigelse af det der er vedtaget under 3.2 t/m må sælger pålægge køber betalingen af mellemliggende ændringer af momstariffer eller andre indirekte afgifter og/eller forhøjelse af toldafgifter og/eller forbrugsskatter. Det samme gælder for forhøjelser af købsprisen som sælger skal betale som følge af valutasvingninger, fabrikanternes forhøjelse af de beregnede priser, samt forhøjelser som følge af nye forpligtede afgifter og/eller skatter pålagt af myndighederne Sælger skal meddele køber om eventuelle mellemliggende prisforhøjelser der opstår i henhold til det ovenfor nævnte under ; køber har derefter uopholdeligt ret til at

2 annullere købsaftalen, senest 5 dage efter at sælger har oplyst køber om den pågældende prisforhøjelse, udtrykkeligt kun for så vidt at denne aftale på det pågældende tidspunkt endnu ikke er udført, og på udtrykkelig betingelse af at køber godtgør sælger den oprindeligt aftalte pris for den del af aftalen som allerede er udført. 4. OVERENSKOMST Overenskomsten skal altid fastlægges skriftligt eller elektronisk. Køber skal altid modtage en kopi af den skriftlige overenskomst. Udeblivelsen af en skriftlig eller elektronisk overenskomst ugyldiggør denne overenskomst. 5. BETALING 5.1 Stedet hvor den kontante betaling foretages skal altid være sælgers kontor; hvis parterne er nået til enighed om, at køber skal betale beløbet efter fakturamodtagelse, skal køber enten overføre beløbet til en konto som sælger angiver, eller betale kontant på sælgers kontor Betalingen foregår altid kontant ved sælgers levering af de bestilte løsøre og/eller direkte efter at sælger har udført de bestilte virksomheder og/eller tjenester; betalingen kan kun foregå på anden vis, såfremt sælger og køber udtrykkeligt har indgået en aftale om dette Når sælger har modtaget løsøret der skal leveres til køber, og/eller når de virksomheder og/eller tjenester som er udført på købers anmodning er foretaget, skal sælger oplyse køber om dette; køber skal uopholdeligt, og senest 14 dage efter at sælger har oplyst ham/hende om at det bestilte løsøre og/eller det løsøre som sælger har udført virksomheder på kan afhentes, betale kontant, undtagen i tilfælde hvor parterne udtrykkeligt og skriftligt er nået til enighed om en anden betalingstermin. Såfremt og så snart køber overskrider den under vedtagne betalingstermin, anses dette som en forsømmelig undladelse Hvis sælger og køber er nået til enighed om, at køber først skal betale efter fakturamodtagelse, skal køber betale senest 14 dage efter datoen anført på den pågældende faktura. Som dato for den kontante betaling gælder valutadatoen registreret på sælgers konto hvortil beløbet er overført Hvis køber først skal betale efter fakturamodtagelse, og hvis køber ikke betaler indenfor terminen nævnt under , gør køber sig skyldig i forsømmelig undladelse med indtrædelse fra den 15. dag efter datoen anført på den pågældende faktura Såfremt og for så vidt køber gør sig skyldig i forsømmelig undladelse, som nævnt under og/eller5.3.2., har sælger ret til en rente på det pågældende fakturabeløb svarende til 1 % om måneden, hvor en del af en måned gælder som en hel måned, med mindre den lovmæssige handelsrente er højere, i hvilket tilfælde køber skylder den lovmæssige handelsrente. Renten på det forfaldne beløb skal beregnes fra tidspunktet hvor køber gjorde sig skyldig i forsømmelig undladelse og indtil betalingen af hele det forfaldne beløb Såfremt og for så vidt køber er skyldig i forsømmelig undladelse, som nævnt under og/eller , har sælger ret til at overdrage inkasseringen af det skyldige beløb til en tredjepart; såfremt og så snart sælger har overdraget inkasseringen til en tredjepart, skal køber betale de udenretslige inkasseringsomkostninger svarende til mindst 15 % af det fakturabeløb, som køber mangler at betale. De udenretslige inkasseringsomkostninger beløber sig under alle omstændigheder til mindst 75. Hvis sælger imidlertid har haft højere

3 udgifter i forbindelse med inkasseringen (som rimeligvis var nødvendige) skal disse reelle udgifter erstattes. Dette ændrer ikke på sælgers ret til at fordre fuldstændig skadeserstatning. 5.5 Sælger har altid ret til at kræve hel eller delvis forskudsbetaling fra køber for det løsøre som sælger skal levere og/eller de virksomheder som sælger skal præstere, såfremt købsprisen eller prisen for virksomhederne der skal præsteres overstiger 500, eller sandsynligvis vil overstige dette beløb. Køber kan i det tilfælde betale forskuddet til sælger, men kan også vælge at sikkerhedsstille sælger, for eksempel gennem en bankgaranti. 6. REKLAMATIONER Reklamationer skal, for at være gyldige, afleveres skriftligt til sælger senest 8 dage efter modtagelsen af løsøret. Reklamationer vedrørende bortkomne løsøre, ordreafvigelser, eventuelt anført i vores salgsbekræftelse, eller på grund af udvendigt synlige skader skal derudover også anføres af køber på modtagelsesbeviset. Reklamationer giver ikke køber ret til at undlade at betale i tilfælde hvor kompensation udtrykkeligt udelukkes. Hvis reklamationen er begrundet, skal sælger efter eget valg betale en rimelig skadeserstatning svarende til fakturabeløbet for det leverede løsøre, eller gratis erstatte det leverede løsøre, efter at have modtaget det oprindelige løsøre fra køber. Sælger er ikke forpligtet til yderligere skadeserstatning; indirekte skader erstattes ikke. Reklamationsretten forfalder, hvis løsøret er bearbejdet eller behandlet. 7. RETENTIONSRET OG EJENDOMSFORBEHOLD 7.1 Sælger forbeholder sig udtrykkeligt retten til retention. Sælger har ret til at tilbageholde alt løsøre, som han udfører virksomheder på, indtil køber har opfyldt alle finansielle forpligtelser overfor sælger i forbindelse med den pågældende sag eller lignende sager, inklusiv eventuelle udestående renter, udestående inkasseringsudgifter og eventuelt udestående opbevarings- og oplagringsudgifter, samt skadeserstatning. 7.2 Alt løsøre, der skal leveres af sælger, forbliver sælgers ejendom, indtil køber har opfyldt alle finansielle forpligtelser m.h.t. det pågældende løsøre, inklusiv eventuelle udestående renter, udestående inkasseringsudgifter og eventuelt udestående opbevarings- og oplagringsudgifter, samt skadeserstatning. 8. KØBSFORPLIGTELSE Såfremt og for så vidt sælger er nødt til at bestille noget hos en tredjepart i forbindelse aftalen med køber, er køber også forpligtet til reelt at købe den pågældende vare. 9. OPBEVARINGS- OG OPLAGRINGSUDGIFTER Såfremt og for så vidt køber ikke har afhentet det pågældende løsøre indenfor den under nævnte termin på 14 dage efter at sælger har oplyst køber om at varen er til rådighed, også hvis dette skyldes at sælger udnytter omstændigheden at køber ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser, er køber forpligtet til at betale de opbevarings- og oplagringsudgifter som sælger har haft i forbindelse med det pågældende løsøre. Opbevarings- og oplagringsudgifterne beregnes i henhold til den tarif som sælger normalt anvender i den forbindelse. 10. LEVERINGSTERMINER Hvis der er aftalt en termin for levering af løsøre eller udførelse af virksomheder er dette aldrig en fatal termin. Eventuelle overskridelser af denne termin kan kun anvendes imod sælger, såfremt det overskrider grænserne for hvad der er rimeligt. I tilfælde af levering af en campingvogn eller andre artikler gælder en overskridelse af leveringsterminen mellem

4 sælger og køber på op til tre måneder ikke som en overskridelse af grænserne for hvad der er rimeligt. 11. RISIKO-OVERGANG 11.1 Alt løsøre der skal leveres af sælger er fuldstændigt for købers egen risiko fra øjeblikket hvor køber overtager det, eller fra den 15. dag efter at sælger har oplyst køber om at det pågældende løsøre stilles til købers rådighed Løsøre, der er afleveret til reparation eller eftersyn hos sælger, forbliver også købers ansvar under hele reparations- eller eftersynsperioden Hvis køber og sælger i forbindelse med oprettelsen af en købsaftale, hvorved sælger skal levere løsøre til køber, er nået til enighed om, at køber vil bytte et løsøre, er det løsøre der skal byttes først sælgers ansvar fra det øjeblik hvor sælger reelt modtager det pågældende løsøre Hvis perioden mellem oprettelsen af købsaftalen og øjeblikket, hvor sælger reelt modtager det pågældende løsøre, overskrider den aftalte termin, og hvis der mellem sælger og køber i købsaftalen er aftalt en byttepris, kan sælger kun bindes til at fratrække denne aftalte byttepris fra købsprisen for det løsøre som han skal levere, hvis det byttede løsøre på tidspunktet hvor sælger modtager det befinder sig i den samme tilstand som på tidspunktet hvor slagaftalen blev sluttet Såfremt den tilstand, som løsøret der skal byttes befinder sig i på tidspunktet hvor det stilles til rådighed for sælger, kun i ringe grad afviger fra den tilstand som løsøret der skal byttes befandt sig i under oprettelsen af købsaftalen, har sælger ret til at fratrække et beløb fra bytteprisen svarende til de udgifter som sælger almindeligvis pålægger køber for de virksomheder der er nødvendige for at bringe løsøret i den samme tilstand som det befandt sig i på tidspunktet for oprettelsen af købsaftalen Såfremt den tilstand, som løsøret der skal byttes befinder sig i på tidspunktet hvor løsøret stilles til rådighed for sælger, i væsentlig grad afviger fra den tilstand, som løsøret der skal byttes befandt sig i under oprettelsen af købsaftalen, har sælger valget mellem at nægte bytningen eller formindske den aftalte byttepris i henhold til det der er anført i forrige afsnit. Under henvisning til forrige sætninger er der tale om afvigelser i væsentlig grad, når udgifterne til de virksomheder der kræves for at bringe løsøret der skal byttes i samme tilstand som det befandt sig i på tidspunktet for oprettelsen af købsaftalen, overstiger et beløb på FORCE MAJEURE 12.1 Sælger er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelser overfor køber, hvis han forhindres i dette, som følge af omstændigheder der i henhold til loven, retshandlinger eller andre gældende opfattelser ikke er hans skyld I disse betingelser henviser begrebet force majeure, udover det som er inkluderet i loven og i retspraksis, til alle eksterne årsager, forudsete eller uforudsete, som sælger ikke har indflydelse på, men som forårsager at sælger ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser Force majeure henviser under alle omstændigheder til situationer, hvor fabrikanten eller leverandøren som sælger aftager produkter fra, af hvilken som helst årsag, undlader at levere eller leverer for sent. Sælger er ikke ansvarlig for dette overfor køber.

5 12.4 I tilfælde af force majeure er sælger berettiget til enten at forlænge leveringsterminen, eller til at annullere købet såfremt dette påvirkes af forhindringen. Hvis køber anmoder sælger om det, skal sælger senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen oplyse køber om hvad han har valgt. Udsættelse af leveringen og/eller annullering af købsaftalen er uden erstatningspligt for sælger overfor køber. 13. GARANTI 13.1 Det løsøre, virksomheder og/eller tjenester som skal leveres af sælger opfylder de gældende krav og standarder der rimeligvis kan stilles til dem på leveringstidspunktet, og som de ved normal anvendelse er beregnet til Dueligheden af de af sælger udførte reparationer og/eller eftersynsvirksomheder garanteres ikke i tilfælde af uklog eller uforsigtig brug af løsøret, som købers eller tredjepartens virksomheder fandt sted på, og heller ikke for købers eller tredjeparters anvendelse af løsøret, som virksomhederne fandt sted på, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende vares formål og/eller beregnede brug Uden at dette berører det under 13.1 anførte, garanteres dueligheden af de leverede campingvogne eller andet løsøre der leveres af sælger, i henhold til de betingelser som hans leverandører anvender, hvis indhold sælger gør køber opmærksom på under oprettelsen af købsaftalen. Der gælder kun undtagelser for det der er vedtaget i forrige sætning, hvis leverandørens betingelser er urimelige for køber Uden at dette berører det under 13.2 anførte, garanterer sælger for dueligheden af de af sælger udførte eller de af sælger bestilte reparations- og eftersynsvirksomheder for en varighed på tre måneder efter afslutningen af de pågældende virksomheder. Køber kan ikke udnytte denne garanti, hvis og for så vidt køber selv eller tredjeparter har udført reparationseller vedligeholdelsesvirksomheder på den pågældende vare efter de af sælger udførte eller af sælger bestilte reparations- og vedligeholdelsesvirksomheder. 14. HÆFTELSE 14.1 Sælger hæfter ikke for skader, af hvilken som helst art, opstået fordi køber gik ud fra ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger givet af sælger Sælger hæfter ikke for følgerne af tredjeparters ukloge eller uforsigtige brug af det leverede løsøre. Sælger kan heller ikke stilles til ansvar for følgerne af brugen af det leverede løsøre som ikke er i overensstemmelse med det formål og/eller den brug som det leverede løsøre er beregnet til Sælger hæfter ikke for enhver form for skade, indirekte eller direkte Hvis sælger alligevel skulle hæfte for enhver form for skade, er sælgers hæftelse maksimalt begrænset til fakturabeløbet, det vil sige den del af fakturabeløbet som hæftelsen drejer sig om Sælgers hæftelse er i alle tilfælde begrænset til det som hans forsikringsgiver yder i det forekommende tilfælde De i denne artikel anførte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis skaden skyldes alvorlige forseelser fra sælgers side, eller hvis skaden er planlagt af sælger. 15. SIKKERHEDSSTILLELSE

6 15.1 Køber sikkerhedsstiller sælger for eventuelle ansvar overfor tredjeparter, der lider skade som følge af udførelsen af aftalen, og hvor sælger ikke er årsagen til skaden Hvis sælger i den forbindelse kontaktes af tredjeparter, er køber forpligtet til både indenretsligt og udenretsligt at bistå sælger, og at gøre alt hvad der i den forbindelse kan forventes af ham. Hvis køber undlader at træffe de passende foranstaltninger er sælger uden fremsættelse af påkrav, berettiget til selv at træffe de pågældende foranstaltninger. Alle udgifter og skader, der i den forbindelse opstår hos sælger og tredjeparter, skal integralt betales af køber og er integralt købers ansvar. 16. SUSPENSION, OPLØSNING OG OPSIGELSE 16.1 Hvis køber undlader at opfylde forpligtelserne der stammer fra disse betingelser på behørig vis og til tiden, gør køber sig ad retsveje skyldig i forsømmelig undladelse, og har sælger ret til uden fremsættelse af påkrav og uden retslig intervention at suspendere udførelsen af alle aftaler sluttet med køber, eller til at opsige disse helt eller delvist, uden at sælger i den forbindelse er forpligtet til betaling af nogen form for skadeserstatning Hvis opløsningen er købers skyld, har sælger ret til en skadeserstatning, inklusiv de direkte eller indirekte opståede omkostninger I tilfælde af likvidation, (begæring om) betalingsstandsning, konkurs eller beslaglæggelse såfremt og for så vidt at beslaglæggelsen ikke er ophævet inden tre måneder for købers regning, eller i tilfælde af en omstændighed hvorigennem køber ikke længere frit kan råde over hans formue, har sælger ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt eller til at annullere aftalen uden forpligtelse til betaling af skadeserstatning eller godtgørelse. Sælgers fordringer overfor køber er i det tilfælde øjeblikkeligt opkrævbare. 17. ANVENDELIG LOV, UOVERENSSTEMMELSER OG SPROG 17.1 For alle (haste)uoverensstemmelser vedrørende alle aftaler med sælger gælder udelukkende nederlandsk lov, også hvis de pågældende virksomheder fandt sted i udlandet eller hvis de involverede parter har bopæl eller kontor i udlandet. Anvendelsen af de forenede nationers konvention om aftaler om internationale køb udelukkes Alle uoverensstemmelser vedrørende aftaler med sælger skal altid fremlægges for den beføjede nederlandske dommer i det retsdistrikt hvor sælgers hovedsæde befinder sig Udlægning og fortolkning af disse betingelsers tekst foregår på grundlag af den nederlandske udgave.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne: Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt citrusmedia og

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1/1-2017 og finder anvendelse mellem kunden og leverandøren (WebmindIT) i det omfang, de ikke fraviges

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem LanguageWire (herefter benævnt LW)

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere