LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN"

Transkript

1 LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager løsøre og/eller tjenester fra sælger for "køber. 2. ANVENDELIGHED 2.1 Disse betingelser gælder for alle aftaler mellem køber og sælger om levering af løsøre og/eller udførelse af reparationer eller eftersyn, og/eller ydelse af andre tjenester. 2.2 Vilkår der afviger fra disse bestemmelser gælder udelukkende i tilfælde hvor sælger og køber har lavet en skriftlig aftale om de pågældende vilkår. 3 PRISER / TILBUD 3.1 Alle priser nævnt i reklamer, foldere, brochurer og anden dokumentation er fritblivende. Priserne kan angives i euro eller i andre møntenheder. I sidstnævnte tilfælde skal fakturaerne også opstilles i den angivne møntenhed. 3.2 I tilfælde af levering af løsøre gælder, at prisen anført i tilbuddet kun er bindende for sælger, hvis køber accepterer det pågældende tilbud indenfor en termin på 8 dage fra datoen hvor tilbuddet er afgivet I tilfælde hvor køber anmoder sælger om at foretage reparation eller eftersyn beregnes prisen for disse virksomheder på grundlag af den anvendte tid som sælger eller tredjeparter har anvendt på opgaven, forhøjet med prisen for de reservedele eller materialer som er anvendt i forbindelse med virksomhederne, samt forhøjet med den gældende moms. Sælger skal på købers opfordring oplyse og gøre rede for den anvendte timeløn Ovennævnte under gælder ikke hvis og såfremt sælger og køber er nået skriftligt og udtrykkeligt til enighed om en fast pris før virksomhedernes påbegyndelse, i hvilket tilfælde køber er forpligtet til at betale den aftalte pris Under afvigelse af det der er vedtaget under kan køber ved bestillingen af reparations- eller eftersynsvirksomheder bede sælger om, efter en grundig analyse af løsøret som reparations- eller eftersynsvirksomhederne skal foretages på, at oplyse køber om de forventede omkostninger i forbindelse med de pågældende virksomheder. Hvis den skønnede pris er af en sådan art, at køber anser omkostningerne for at være for høje, kan køber beslutte at annullere de pågældende virksomheder. I sidstnævnte tilfælde skal køber dog betale sælger prisen for udførelsen af den grundige analyse, som beregnes i henhold til det der er vedtaget under Under afvigelse af det der er vedtaget under 3.2 t/m må sælger pålægge køber betalingen af mellemliggende ændringer af momstariffer eller andre indirekte afgifter og/eller forhøjelse af toldafgifter og/eller forbrugsskatter. Det samme gælder for forhøjelser af købsprisen som sælger skal betale som følge af valutasvingninger, fabrikanternes forhøjelse af de beregnede priser, samt forhøjelser som følge af nye forpligtede afgifter og/eller skatter pålagt af myndighederne Sælger skal meddele køber om eventuelle mellemliggende prisforhøjelser der opstår i henhold til det ovenfor nævnte under ; køber har derefter uopholdeligt ret til at

2 annullere købsaftalen, senest 5 dage efter at sælger har oplyst køber om den pågældende prisforhøjelse, udtrykkeligt kun for så vidt at denne aftale på det pågældende tidspunkt endnu ikke er udført, og på udtrykkelig betingelse af at køber godtgør sælger den oprindeligt aftalte pris for den del af aftalen som allerede er udført. 4. OVERENSKOMST Overenskomsten skal altid fastlægges skriftligt eller elektronisk. Køber skal altid modtage en kopi af den skriftlige overenskomst. Udeblivelsen af en skriftlig eller elektronisk overenskomst ugyldiggør denne overenskomst. 5. BETALING 5.1 Stedet hvor den kontante betaling foretages skal altid være sælgers kontor; hvis parterne er nået til enighed om, at køber skal betale beløbet efter fakturamodtagelse, skal køber enten overføre beløbet til en konto som sælger angiver, eller betale kontant på sælgers kontor Betalingen foregår altid kontant ved sælgers levering af de bestilte løsøre og/eller direkte efter at sælger har udført de bestilte virksomheder og/eller tjenester; betalingen kan kun foregå på anden vis, såfremt sælger og køber udtrykkeligt har indgået en aftale om dette Når sælger har modtaget løsøret der skal leveres til køber, og/eller når de virksomheder og/eller tjenester som er udført på købers anmodning er foretaget, skal sælger oplyse køber om dette; køber skal uopholdeligt, og senest 14 dage efter at sælger har oplyst ham/hende om at det bestilte løsøre og/eller det løsøre som sælger har udført virksomheder på kan afhentes, betale kontant, undtagen i tilfælde hvor parterne udtrykkeligt og skriftligt er nået til enighed om en anden betalingstermin. Såfremt og så snart køber overskrider den under vedtagne betalingstermin, anses dette som en forsømmelig undladelse Hvis sælger og køber er nået til enighed om, at køber først skal betale efter fakturamodtagelse, skal køber betale senest 14 dage efter datoen anført på den pågældende faktura. Som dato for den kontante betaling gælder valutadatoen registreret på sælgers konto hvortil beløbet er overført Hvis køber først skal betale efter fakturamodtagelse, og hvis køber ikke betaler indenfor terminen nævnt under , gør køber sig skyldig i forsømmelig undladelse med indtrædelse fra den 15. dag efter datoen anført på den pågældende faktura Såfremt og for så vidt køber gør sig skyldig i forsømmelig undladelse, som nævnt under og/eller5.3.2., har sælger ret til en rente på det pågældende fakturabeløb svarende til 1 % om måneden, hvor en del af en måned gælder som en hel måned, med mindre den lovmæssige handelsrente er højere, i hvilket tilfælde køber skylder den lovmæssige handelsrente. Renten på det forfaldne beløb skal beregnes fra tidspunktet hvor køber gjorde sig skyldig i forsømmelig undladelse og indtil betalingen af hele det forfaldne beløb Såfremt og for så vidt køber er skyldig i forsømmelig undladelse, som nævnt under og/eller , har sælger ret til at overdrage inkasseringen af det skyldige beløb til en tredjepart; såfremt og så snart sælger har overdraget inkasseringen til en tredjepart, skal køber betale de udenretslige inkasseringsomkostninger svarende til mindst 15 % af det fakturabeløb, som køber mangler at betale. De udenretslige inkasseringsomkostninger beløber sig under alle omstændigheder til mindst 75. Hvis sælger imidlertid har haft højere

3 udgifter i forbindelse med inkasseringen (som rimeligvis var nødvendige) skal disse reelle udgifter erstattes. Dette ændrer ikke på sælgers ret til at fordre fuldstændig skadeserstatning. 5.5 Sælger har altid ret til at kræve hel eller delvis forskudsbetaling fra køber for det løsøre som sælger skal levere og/eller de virksomheder som sælger skal præstere, såfremt købsprisen eller prisen for virksomhederne der skal præsteres overstiger 500, eller sandsynligvis vil overstige dette beløb. Køber kan i det tilfælde betale forskuddet til sælger, men kan også vælge at sikkerhedsstille sælger, for eksempel gennem en bankgaranti. 6. REKLAMATIONER Reklamationer skal, for at være gyldige, afleveres skriftligt til sælger senest 8 dage efter modtagelsen af løsøret. Reklamationer vedrørende bortkomne løsøre, ordreafvigelser, eventuelt anført i vores salgsbekræftelse, eller på grund af udvendigt synlige skader skal derudover også anføres af køber på modtagelsesbeviset. Reklamationer giver ikke køber ret til at undlade at betale i tilfælde hvor kompensation udtrykkeligt udelukkes. Hvis reklamationen er begrundet, skal sælger efter eget valg betale en rimelig skadeserstatning svarende til fakturabeløbet for det leverede løsøre, eller gratis erstatte det leverede løsøre, efter at have modtaget det oprindelige løsøre fra køber. Sælger er ikke forpligtet til yderligere skadeserstatning; indirekte skader erstattes ikke. Reklamationsretten forfalder, hvis løsøret er bearbejdet eller behandlet. 7. RETENTIONSRET OG EJENDOMSFORBEHOLD 7.1 Sælger forbeholder sig udtrykkeligt retten til retention. Sælger har ret til at tilbageholde alt løsøre, som han udfører virksomheder på, indtil køber har opfyldt alle finansielle forpligtelser overfor sælger i forbindelse med den pågældende sag eller lignende sager, inklusiv eventuelle udestående renter, udestående inkasseringsudgifter og eventuelt udestående opbevarings- og oplagringsudgifter, samt skadeserstatning. 7.2 Alt løsøre, der skal leveres af sælger, forbliver sælgers ejendom, indtil køber har opfyldt alle finansielle forpligtelser m.h.t. det pågældende løsøre, inklusiv eventuelle udestående renter, udestående inkasseringsudgifter og eventuelt udestående opbevarings- og oplagringsudgifter, samt skadeserstatning. 8. KØBSFORPLIGTELSE Såfremt og for så vidt sælger er nødt til at bestille noget hos en tredjepart i forbindelse aftalen med køber, er køber også forpligtet til reelt at købe den pågældende vare. 9. OPBEVARINGS- OG OPLAGRINGSUDGIFTER Såfremt og for så vidt køber ikke har afhentet det pågældende løsøre indenfor den under nævnte termin på 14 dage efter at sælger har oplyst køber om at varen er til rådighed, også hvis dette skyldes at sælger udnytter omstændigheden at køber ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser, er køber forpligtet til at betale de opbevarings- og oplagringsudgifter som sælger har haft i forbindelse med det pågældende løsøre. Opbevarings- og oplagringsudgifterne beregnes i henhold til den tarif som sælger normalt anvender i den forbindelse. 10. LEVERINGSTERMINER Hvis der er aftalt en termin for levering af løsøre eller udførelse af virksomheder er dette aldrig en fatal termin. Eventuelle overskridelser af denne termin kan kun anvendes imod sælger, såfremt det overskrider grænserne for hvad der er rimeligt. I tilfælde af levering af en campingvogn eller andre artikler gælder en overskridelse af leveringsterminen mellem

4 sælger og køber på op til tre måneder ikke som en overskridelse af grænserne for hvad der er rimeligt. 11. RISIKO-OVERGANG 11.1 Alt løsøre der skal leveres af sælger er fuldstændigt for købers egen risiko fra øjeblikket hvor køber overtager det, eller fra den 15. dag efter at sælger har oplyst køber om at det pågældende løsøre stilles til købers rådighed Løsøre, der er afleveret til reparation eller eftersyn hos sælger, forbliver også købers ansvar under hele reparations- eller eftersynsperioden Hvis køber og sælger i forbindelse med oprettelsen af en købsaftale, hvorved sælger skal levere løsøre til køber, er nået til enighed om, at køber vil bytte et løsøre, er det løsøre der skal byttes først sælgers ansvar fra det øjeblik hvor sælger reelt modtager det pågældende løsøre Hvis perioden mellem oprettelsen af købsaftalen og øjeblikket, hvor sælger reelt modtager det pågældende løsøre, overskrider den aftalte termin, og hvis der mellem sælger og køber i købsaftalen er aftalt en byttepris, kan sælger kun bindes til at fratrække denne aftalte byttepris fra købsprisen for det løsøre som han skal levere, hvis det byttede løsøre på tidspunktet hvor sælger modtager det befinder sig i den samme tilstand som på tidspunktet hvor slagaftalen blev sluttet Såfremt den tilstand, som løsøret der skal byttes befinder sig i på tidspunktet hvor det stilles til rådighed for sælger, kun i ringe grad afviger fra den tilstand som løsøret der skal byttes befandt sig i under oprettelsen af købsaftalen, har sælger ret til at fratrække et beløb fra bytteprisen svarende til de udgifter som sælger almindeligvis pålægger køber for de virksomheder der er nødvendige for at bringe løsøret i den samme tilstand som det befandt sig i på tidspunktet for oprettelsen af købsaftalen Såfremt den tilstand, som løsøret der skal byttes befinder sig i på tidspunktet hvor løsøret stilles til rådighed for sælger, i væsentlig grad afviger fra den tilstand, som løsøret der skal byttes befandt sig i under oprettelsen af købsaftalen, har sælger valget mellem at nægte bytningen eller formindske den aftalte byttepris i henhold til det der er anført i forrige afsnit. Under henvisning til forrige sætninger er der tale om afvigelser i væsentlig grad, når udgifterne til de virksomheder der kræves for at bringe løsøret der skal byttes i samme tilstand som det befandt sig i på tidspunktet for oprettelsen af købsaftalen, overstiger et beløb på FORCE MAJEURE 12.1 Sælger er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelser overfor køber, hvis han forhindres i dette, som følge af omstændigheder der i henhold til loven, retshandlinger eller andre gældende opfattelser ikke er hans skyld I disse betingelser henviser begrebet force majeure, udover det som er inkluderet i loven og i retspraksis, til alle eksterne årsager, forudsete eller uforudsete, som sælger ikke har indflydelse på, men som forårsager at sælger ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser Force majeure henviser under alle omstændigheder til situationer, hvor fabrikanten eller leverandøren som sælger aftager produkter fra, af hvilken som helst årsag, undlader at levere eller leverer for sent. Sælger er ikke ansvarlig for dette overfor køber.

5 12.4 I tilfælde af force majeure er sælger berettiget til enten at forlænge leveringsterminen, eller til at annullere købet såfremt dette påvirkes af forhindringen. Hvis køber anmoder sælger om det, skal sælger senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen oplyse køber om hvad han har valgt. Udsættelse af leveringen og/eller annullering af købsaftalen er uden erstatningspligt for sælger overfor køber. 13. GARANTI 13.1 Det løsøre, virksomheder og/eller tjenester som skal leveres af sælger opfylder de gældende krav og standarder der rimeligvis kan stilles til dem på leveringstidspunktet, og som de ved normal anvendelse er beregnet til Dueligheden af de af sælger udførte reparationer og/eller eftersynsvirksomheder garanteres ikke i tilfælde af uklog eller uforsigtig brug af løsøret, som købers eller tredjepartens virksomheder fandt sted på, og heller ikke for købers eller tredjeparters anvendelse af løsøret, som virksomhederne fandt sted på, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende vares formål og/eller beregnede brug Uden at dette berører det under 13.1 anførte, garanteres dueligheden af de leverede campingvogne eller andet løsøre der leveres af sælger, i henhold til de betingelser som hans leverandører anvender, hvis indhold sælger gør køber opmærksom på under oprettelsen af købsaftalen. Der gælder kun undtagelser for det der er vedtaget i forrige sætning, hvis leverandørens betingelser er urimelige for køber Uden at dette berører det under 13.2 anførte, garanterer sælger for dueligheden af de af sælger udførte eller de af sælger bestilte reparations- og eftersynsvirksomheder for en varighed på tre måneder efter afslutningen af de pågældende virksomheder. Køber kan ikke udnytte denne garanti, hvis og for så vidt køber selv eller tredjeparter har udført reparationseller vedligeholdelsesvirksomheder på den pågældende vare efter de af sælger udførte eller af sælger bestilte reparations- og vedligeholdelsesvirksomheder. 14. HÆFTELSE 14.1 Sælger hæfter ikke for skader, af hvilken som helst art, opstået fordi køber gik ud fra ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger givet af sælger Sælger hæfter ikke for følgerne af tredjeparters ukloge eller uforsigtige brug af det leverede løsøre. Sælger kan heller ikke stilles til ansvar for følgerne af brugen af det leverede løsøre som ikke er i overensstemmelse med det formål og/eller den brug som det leverede løsøre er beregnet til Sælger hæfter ikke for enhver form for skade, indirekte eller direkte Hvis sælger alligevel skulle hæfte for enhver form for skade, er sælgers hæftelse maksimalt begrænset til fakturabeløbet, det vil sige den del af fakturabeløbet som hæftelsen drejer sig om Sælgers hæftelse er i alle tilfælde begrænset til det som hans forsikringsgiver yder i det forekommende tilfælde De i denne artikel anførte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis skaden skyldes alvorlige forseelser fra sælgers side, eller hvis skaden er planlagt af sælger. 15. SIKKERHEDSSTILLELSE

6 15.1 Køber sikkerhedsstiller sælger for eventuelle ansvar overfor tredjeparter, der lider skade som følge af udførelsen af aftalen, og hvor sælger ikke er årsagen til skaden Hvis sælger i den forbindelse kontaktes af tredjeparter, er køber forpligtet til både indenretsligt og udenretsligt at bistå sælger, og at gøre alt hvad der i den forbindelse kan forventes af ham. Hvis køber undlader at træffe de passende foranstaltninger er sælger uden fremsættelse af påkrav, berettiget til selv at træffe de pågældende foranstaltninger. Alle udgifter og skader, der i den forbindelse opstår hos sælger og tredjeparter, skal integralt betales af køber og er integralt købers ansvar. 16. SUSPENSION, OPLØSNING OG OPSIGELSE 16.1 Hvis køber undlader at opfylde forpligtelserne der stammer fra disse betingelser på behørig vis og til tiden, gør køber sig ad retsveje skyldig i forsømmelig undladelse, og har sælger ret til uden fremsættelse af påkrav og uden retslig intervention at suspendere udførelsen af alle aftaler sluttet med køber, eller til at opsige disse helt eller delvist, uden at sælger i den forbindelse er forpligtet til betaling af nogen form for skadeserstatning Hvis opløsningen er købers skyld, har sælger ret til en skadeserstatning, inklusiv de direkte eller indirekte opståede omkostninger I tilfælde af likvidation, (begæring om) betalingsstandsning, konkurs eller beslaglæggelse såfremt og for så vidt at beslaglæggelsen ikke er ophævet inden tre måneder for købers regning, eller i tilfælde af en omstændighed hvorigennem køber ikke længere frit kan råde over hans formue, har sælger ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt eller til at annullere aftalen uden forpligtelse til betaling af skadeserstatning eller godtgørelse. Sælgers fordringer overfor køber er i det tilfælde øjeblikkeligt opkrævbare. 17. ANVENDELIG LOV, UOVERENSSTEMMELSER OG SPROG 17.1 For alle (haste)uoverensstemmelser vedrørende alle aftaler med sælger gælder udelukkende nederlandsk lov, også hvis de pågældende virksomheder fandt sted i udlandet eller hvis de involverede parter har bopæl eller kontor i udlandet. Anvendelsen af de forenede nationers konvention om aftaler om internationale køb udelukkes Alle uoverensstemmelser vedrørende aftaler med sælger skal altid fremlægges for den beføjede nederlandske dommer i det retsdistrikt hvor sælgers hovedsæde befinder sig Udlægning og fortolkning af disse betingelsers tekst foregår på grundlag af den nederlandske udgave.

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN

HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN Artikel 1 - Generelt 1.1 Alle aftaler med, samt tilbud og pristilbud til Jiffy-virksomheder (eller andre virksomheder, der anvender disse handelsbetingelser)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud 1. Omfang og anvendelse Betingelserne omfatter samtlige W20 media I/S produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som "Produktet". Enhver eksisterende eller potentiel aftager af W20 media I/S'

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere