PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter"

Transkript

1 Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Tabletter 5 mg Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: <Anfør udleveringsbetingelse> Tilskud: <Anfør tilskudsart> Godkendt produktresumé: 2. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mindiab, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Mindiab 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Glipizid 2,5 mg og 5 mg Hjælpestoffer se pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Stabil type 2 diabetes, hvor kostregulering ikke er tilstrækkelig. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Individuel dosering.

2 Behandling med glipizid i kortere perioder kan være tilstrækkelig til patienter, der normalt er velkontrollerede med kostregulering. Glipizid bør indtages ½ time før et måltid. Voksne: Initial dosis: Den anbefalede startdosis er 5 mg, der indtages ½ time før et måltid. Hos ældre patienter eller patienter med leversygdom er startdosis 2,5 mg. Titrering: Dosis bør sædvanligvis øges med 2,5-5 mg ad gangen, afhængigt af blodsukkerrespons. Der bør gå flere dage mellem dosisreguleringerne. Hvis effekten af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan dosis deles i 2 daglige doser. Den maksimalt anbefalede enkeltdosis er 15 mg. Doser over 15 mg bør normalt deles og indtages ½ time før et måltid.. Den maksimalt anbefalede daglige dosis er 40 mg. Vedligeholdelse: Behandling 1 gang dagligt kan være tilstrækkeligt for nogle patienter, mens andre får bedre effekt ved at dele doserne. Totale daglige doser over 15 mg bør sædvanligvis deles. Totale daglige doser over 30 mg kan uden problemer deles i 2 doser og gives til patienter i langtidsbehandling. Pædiatrisk population Sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos børn. Patienter i insulinbehandling: Det kan i særlige tilfælde være indiceret at omstille patienter med type 2 diabetes, som tidligere har været behandlet med insulin, til glipizid. Dette skal foregå under tæt lægeligt opsyn. Kombinationsbehandling med glipizid og insulin er også mulig. Omstilling fra andre orale antidiabetika til glipizid: Som med andre hypoglykæmiske stoffer af sulfonylurinstofgruppen kræves ingen overgangsperiode ved omstilling af patienter til glipizid. Patienter bør kontrolleres omhyggeligt (1-2 uger) for hypoglykæmi ved omstilling fra sulfonylurinstoffer med længere halveringstid (f.eks. klorpropamid) end glipizid på grund af mulig overlappende virkning af stofferne. Kombinationsbehandling med biguanid: Som med andre sulfonylurinstoffer kan en gruppe patienter ikke reguleres optimalt med glipizid alene, eller der kan opstå sekundære svigt. Disse patienter kan evt. få forbedret eller genoprettet reguleringen ved tillæg af et biguanid. Hos disse patienter anbefales det, at glipizid-behandlingen fortsættes, og at det valgte biguanid påbegyndes på laveste dosis, og herefter gradvist øges, indtil tilstrækkelig kontrol er opnået eller genoprettet. Omvendt kan glipizid tillægges behandlingen af patienter, der ikke er optimalt reguleret på behandling med biguanid alene. I dette tilfælde fortsættes behandlingen med biguanid med samme dosis, og glipizid indledes med lav dosering og titreres op til den maksimale daglige dosis afhængigt af det ønskede niveau for metabolisk regulering. Kombinationsbehandlingen skal indledes under lægeligt opsyn. Farmakokinetikken og/eller farmakodynamikken for glipizid kan være ændret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. For at mindske risikoen for hypoglykæmi hos disse patienter bør initial- og vedligeholdelsesdoseringen være konservativ for at undgå hypoglykæmiske reaktioner. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for glipizid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer.

3 Type 1 diabetes mellitus. Svær eller labil diabetes. Diabetes kompliceret af ketose og acidose. Diabetisk koma. Større operationer. Svær sepsis eller svære traumer. Svær nyreog leversygdom. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Lever- og nyresygdomme: Forsigtighed bør udvises ved nedsat lever- eller nyrefunktion. Forsigtighed bør udvises ved kendt allergi over for sulfonamider. Svingende blodsukkerkontrol: I yderst stressede situationer, som f.eks. ved febrile infektioner, traumer og større operationer, kan svigtende glykæmisk regulering opstå. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at skifte til insulinbehandling midlertidigt for at opnå en god metabolisk kontrol. Den ønskede blodsukkersænkende virkning af ethvert antidiabetikum kan hos mange patienter nedsættes efter nogen tid. Dette kan skyldes, at sukkersygen forværres, eller at patientens følsomhed over for præparatet mindskes. Dette fænomen er kendt som sekundært svigt til forskel fra primært svigt, hvor stoffet ikke er effektivt, når det første gang gives til en patient. Omhyggelig indstilling af dosis og overholdelse af diæt skal vurderes, før en patient kan klassificeres som havende et sekundært svigt. Hypoglykæmi: Alle sulfonylurinstoffer kan give alvorlig hypoglykæmi, som kan føre til koma og hospitalsindlæggelse. Denne tilstand behandles med glucose, og patienterne bør overvåges i mindst timer. Der bør udvises særlig opmærksomhed ved følgende risikofaktorer: Underernæring/ længerevarende faste. Uregelmæssige/glemte måltider. Overdreven alkoholindtagelse. Svækkede/ældre patienter. Manglende balance mellem fysisk udfoldelse og kulhydrat indtagelse. Ændringer i diæt. Overdosering af sulfonylurinstoffer. Ukompenserede endokrine sygdomme, der påvirker kulhydratmetabolismen eller modreguleringen af hypoglykæmi (for eksempel i visse thyroideafunktionsforstyrrelser, sygdomme i hypofyseforlappen eller binyrebark insufficiens). Anvendelse af betablokkere (se under pkt. 4.5). Samtidig administration af visse andre lægemidler (se under pkt. 4.5). Laboratorieprøver: Blodsukker bør kontrolleres regelmæssigt. Glykosyleret hæmoglobin (HbA1c) bør også bestemmes og mål vurderes i henhold til gældende behandlingsstandard. Information til patienter: Risikoen for hypoglykæmi, symptomerne herpå, behandlingen heraf samt forhold, som prædisponerer til udvikling af hypoglykæmi bør forklares til patienterne og til involverede familiemedlemmer. Muligheden for, at der kan opstå primært og sekundært svigt. De mulige fordele og ulemper ved lægemiddelstoffet og om alternative behandlingsmuligheder.

4 Vigtigheden af, at kostvejledningen overholdes, at træningsprogrammet gennemføres regelmæssigt, og at blodsukkeret kontrolleres jævnligt. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Følgende stoffer øger sandsynligvis den hypoglykæmiske virkning: Miconazol: Kan medføre øget hypoglykæmisk effekt, der kan give symptomer på hypoglykæmi, inklusiv bevidstløshed. Fluconazol: Efter samtidig indgift af glipizid og fluconazol, er der påvist øget niveau af glipizid i blodet, med risiko for hypoglykæmi. Nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID) (f.eks. fenylbutazon): Øget hypoglykæmisk effekt af sulfonylurinstoffer (hæmning af sulfonylurinstofs metabolisme, i mindre grad displacering af sulfonylurinstof fra plasmaproteiner og/eller reduktion i udskillelsen af sulfonylurinstof). Salicylater (acetylsalicylsyre): Øget hypoglykæmisk effekt ved høje doser af acetylsalicylsyre (hypoglykæmisk virkning af acetylsalicylsyre). Alkohol: Øget hypoglykæmisk virkning, som kan føre til hypoglykæmisk koma. Ikke selektive beta-blokker: Kan maskere symptomer på hypoglykæmi, f.eks. palpitationer og takykardi, og kan forlænge hypoglykæmi fremkaldt af insulin eller orale antidiabetika. Beta-blokkere skal anvendes med forsigtighed hos patienter med diabetes. Behandling med kardioselektive beta-blokkere bør foretrækkes til disse patienter (se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). ACE-hæmmere: Brug af ACE-hæmmere kan give øget hypoglykæmisk effekt hos diabetikere i behandling med sulfonylurinstoffer inkl. glipizid. Det kan derfor være nødvendigt at reducere dosis af glipizid.

5 H 2 -receptor antagonister: Brugen af H 2 -receptor antagonister (særligt cimetidin og i mindre grad ranitidin) kan forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer inkl. glipizid. Den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer kan teoretisk forstærkes af: Monoaminooxidasehæmmere og lægemidler med høj proteinbinding, som f.eks. sulfonamider, chloramphenicol, probenecid og coumarinderivater. Hvis sådanne lægemidler administreres til (eller seponeres fra) patienter i behandling med glipizid, bør patienten overvåges nøje for udvikling af hypoglykæmi eller svigtende blodsukkerkontrol. Den hypoglykæmiske effekt af glipizid kan hæmmes af følgende stoffer med hyperglykæmiske egenskaber: Phenotiaziner (f.eks. chlorpromazin) i høje doser (>100 mg chlorpromazin daglig), kortikosteroider, sympatomimetika (f.eks. ritodrin, salbutamol, terbutalin), diuretika (især thiazider), østrogener, progesteroner, orale kontraceptiva og calciumkanalblokkerende midler. Hvis sådanne stoffer seponeres fra (eller administreres til) patienter i behandling med glipizid bør patienten overvåges nøje for hypoglykæmi eller svigtende blodsukkerkontrol. Andre lægemidler, der kan forårsage hyperglykæmi og føre til svigtende blodsukkerkontrol omfatter thiazider og andre diuretika, thyroidea præparater, østrogener, progesteroner, orale kontraceptiva, phenytoin, nikotinsyre, calcium antagonister og isoniazid. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Bør ikke anvendes. I reproduktionsundersøgelser hos rotter var glipizid føtotoksisk. Der var ingen teratogen effekt i undersøgelser hos rotter eller kaniner. Længerevarende alvorlig hypoglykæmi (4-10 dage) er set hos nyfødte, hvis mødre var i behandling med et sulfonylurinstof på fødselstidspunktet. Kontrol af blodsukker bør tilstræbes før tidspunktet for befrugtningen for at mindske risikoen for misdannelser forbundet med ukontrolleret diabetes. Hvis patienten planlægger at blive gravid og under graviditeten, bør Glipizid erstattes med insulin. Amning: Bør ikke anvendes. Selv om det er uvist, om glipizid udskilles i human modermælk, er det kendt, at nogle sulfonylurinstoffer udskilles i human modermælk. Hvis kostregulering alene ikke kan sikre tilstrækkelig blodsukkerkontrol, bør behandling med insulin overvejes 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Glipizid kan på grund af bivirkninger (hypoglykæmi) påvirke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. 4.8 Bivirkninger De fleste bivirkninger er dosisafhængige, forbigående eller er forsvundet ved nedsættelse af dosis eller afbrydelse af behandlingen. Som for andre sulfonylurinstoffer har den kliniske

6 erfaring imidlertid vist, at nogle bivirkninger, som har været forbundet med overfølsomhedsreaktioner, har været alvorlige, og der er i nogle tilfælde rapporteret dødsfald. I kliniske studier er frekvensen af observerede bivirkninger meget lav. Ud af 702 patienter har 11,8% rapporteret om bivirkninger og hos kun 1,5% af patienterne blev behandlingen med glipizid seponeret. Blod og lymfesystem Agranulocytose, aplastisk anæmi, hæmolytisk anæmi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni Det endokrine system Almindelig (>1/100 og <1/10) Metabolisme og ernæring Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Hypoglykæmi Hyponatræmi Disulfiram-lignende reaktioner Psykiske forstyrrelser Meget sjælden (<1/10.000, inklusive Konfusion# Nervesystemet Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Øjne Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Mave-tarm-kanalen Almindelig (>1/100 og <1/10) Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Svimmelhed#, døsighed#, tremor# Hovedpine# Sløret syn# Unormalt syn, aftagende syn#, diplopia#, synsforstyrrelser#, nedsat syn# Abdominal smerter$, diaré$, gastralgi, kvalme$ Opkastning Obstipation$ Lever og galdeveje Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Kolestatisk ikterus Nedsat leverfunktion, hepatitis Hud og subkutane væv Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Eksem, erytem

7 Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Medfødte, familiære og genetiske sygdomme Allergiske hudreaktioner, morbilliformt eksantem/udslæt, makulopapuløst eksantem/udslæt, fotosensitivitet, pruritus, kløe, urticaria Dermatitis. Hepatisk porfyri (ikke akut), porphyria cutanea tarda Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Meget sjælden (<1/10.000, inklusive Utilpashed# Undersøgelser Mild til moderat stigning i ASAT$, LDH$, alkalisk fosfatase$, serum-carbamid$ og kreatinin$ # Bivirkningerne er sædvanligvis forbigående og kræver ikke seponering af behandlingen. De kan dog være et symptom på hypoglykæmi. $ Bivirkninger synes at være dosisrelaterede og forsvinder generelt, når dosis halveres eller nedsættes. Behandlingen skal seponeres, hvis kolestatisk ikterus opstår. Bivirkningerne forsvinder oftest i løbet af behandlingen. Lægemidlet skal dog seponeres, hvis de er vedvarende. Forholdet mellem disse abnormaliteter og glipizid kendes ikke, og de er sjældent blevet forbundet med kliniske symptomer. Aplastisk anæmi og disulfiram-lignende reaktioner er set med andre sulfonylurinstoffer. 4.9 Overdosering Symptomer: Hypoglykæmi kan udvikles op til 2 døgn efter indtagelse. Mulige symptomer på hypoglykæmi kan være: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelse, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær, manglende årvågenhed og nedsat reaktionsevne. Depression, konfusion, tale- og synsforstyrrelser, afasi, rystelser, pareser, føleforstyrrelser, svimmelhed, kraftesløshed, tab af selvkontrol, delirium, konvulsioner, overfladisk respiration, bradykardi, sløvhed og bevidsthedstab, som kan føre til koma og dødelig udgang. Derudover kan der forekomme adrenerge modregulationer i form af sved, klam hud, anspændthed, takykardi, hypertension, palpitationer, angina pectoris og hjertearytmi. Behandling: Moderate symptomer på hypoglykæmi, uden bevidsthedstab eller neurologiske symptomer, skal korrigeres med indtagelse af kulhydrat, justering af dosis og/eller omlægning af spisevaner.

8 Hvis en hypoglykæmisk koma diagnosticeres eller mistænkes, bør patienten behandles med en hurtig, intravenøs injektion af 50 ml koncentreret glucoseopløsning (20 30 %). Herefter kan fortsættes med en mindre koncentreret glucoseopløsning (10%) i en kontinuerlig infusion, med den hastighed, der er nødvendig for at opretholde et blodsukkerniveau over 1g/l. Patienten bør nøje overvåges og afhængig af patientens aktuelle tilstand afgøres, om yderligere kontrol er nødvendig. På grund af glipizids høje proteinbinding vil dialyse sandsynligvis ikke kunne fjerne lægemidlet Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 5.0 Terapeutisk klassifikation A 10 BB 07 Perorale antidiabetica. Sulfonamider, urinstofderivater. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Glipizid er et oralt antidiabetikum i gruppen af sulfonylurinstoffer. Glipizids væsentlige virkningsmekanisme er at stimulere beta-cellerne i pankreas til øget insulinsekretion. Glipizids stimulering af insulinsekretionen i forbindelse med et måltid er meget vigtig. Fastende insulinkoncentrationer øges ikke selv efter langtidsindgift af glipizid, men det post-prandiale insulinrespons er fortsat forhøjet efter mindst 6 måneders behandling. Det insulinotrope respons på et måltid sker inden for 30 minutter efter en oral dosis af glipizid hos diabetikere, men insulinkoncentrationerne er kun forhøjede i det tidsrum, hvor måltidet stimulerer sekretionen. Flere studier tyder på, at glipizid har ekstrapankreatiske virkninger, bl.a. omfattende en forstærket virkning af insulin, der er en afgørende del af glipizids virkning. I hvor stor udstrækning denne effekt er sekundær til en bedring i den glykæmiske kontrol er ikke fuldt afklaret. Blodsukkerkontrollen varer op til 24 timer efter en enkelt dosis af glipizid, selv om koncentrationen af glipizid på det tidspunkt er faldet til en lille del af maksimalniveauet (se pkt. 5.2).

9 Nogle patienter reagerer ikke initialt på, eller mister gradvist effekten af behandlingen med sulfonylurinstoffer, herunder glipizid. Omvendt kan glipizid have effekt hos patienter, der ikke har haft effekt af andre sulfonylurinstoffer. Det er påvist, at glipizid-behandling effektivt kontrollerer blodsukkeret uden skadelige ændringer i plasmalipoprotein-profilerne hos type 2 diabetikere. I et placebo-kontrolleret crossover-studie hos raske frivillige viste glipizid ingen antidiuretisk effekt, og medførte faktisk en svag stigning i free water clearance Farmakokinetiske egenskaber Den gastrointestinale absorption af glipizid er ensartet, hurtig og næsten fuldstændig. Maksimale plasmakoncentrationer ses 1-3 timer efter en enkelt oral dosis. Eliminationshalveringstiden varierer fra 2-4 timer hos raske forsøgspersoner efter både intravenøs og oral indgift. Metaboliserings- og udskillelsesforhold er ens for de 2 administrationsformer, hvilket tyder på, at first-pass metabolismen ikke er signifikant. Glipizid akkumuleres ikke i plasma ved gentagen oral indgift. Total absorption og disposition af en oral dosis påvirkes ikke af fødeindtagelse hos raske forsøgspersoner, men absorptionen er forsinket med ca. 40 minutter. Derfor er glipizid mere effektiv ved indgift ca. 30 minutter før indtagelse af et måltid end samtidig med fødeindtagelsen hos diabetikere. Proteinbindingen er undersøgt i serum hos raske forsøgspersoner, som enten fik oral eller intravenøs glipizid, og den er 98-99% 1 time efter administrationen af begge lægemiddelformer. Distributionsvolumen efter intravenøs indgift er 11 liter, hvilket tyder på en lokalisering inden for det ekstracellulære væskesystem. Metabolismen af glipizid er omfattende, og foregår overvejende i leveren. De primære metabolitter er inaktive hydroxyleringsprodukter og polære konjugater, som for størstedelen udskilles i urinen. Mindre end 10% uomdannet glipizid kan genfindes i urinen. Den totale plasma- eller serumclearance af glipizid er i gennemsnit ml/time/kg hos personer med normal nyre- og leverfunktion. Den renale clearance af uomdannet glipizid øges væsentligt med stigende ph i urinen, men udgør kun ca. 5% af den totale plasmaclearance ved ph 5-6 i urinen. Den lave renale clearance tyder på, at stoffet reabsorberes i de renale tubuli. Effekten er ikke fuldstændigt klarlagt, men eliminationen af glipizid kan være reduceret hos patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion. Begrænsede data tyder på, at den renale ekskretion og den terminale eliminationshalveringstid for glipizids metabolitter er henholdsvis væsentligt nedsat og øget hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.4). 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Akutte toksicitetsundersøgelser viste ingen specifik følsomhed. Den akutte orale toksicitet af glipizid var ekstremt lav for alle undersøgte dyrearter (LD 50 > 4 g/kg). Kroniske toksicitetsundersøgelser hos rotter og hunde med doser op til 8,0 mg/kg gav ikke anledning til toksisk effekt. En 20 måneders undersøgelse hos rotter og en 18 måneders undersøgelse hos mus med doser op til 75 gange den maksimale humane dosis afslørede ingen stofrelateret karcinogenicitet. Bakterielle og in vivo mutagenicitetsundersøgelser var alle negative. Undersøgelser hos rotter af begge køn med doser op til 75 gange de humane doser viste ingen påvirkning af fertiliteten.

10 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Mikrokrystallinsk cellulose; majsstivelse; stearinsyre; lactose. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 5 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Blister og plastbeholder. Pakningsstørrelser: 100 eller 250 tabletter. Blister og plastbeholder. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN (NUMRE) Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 2,5 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 21. januar DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 2. april 2013

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere