PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter"

Transkript

1 Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Tabletter 5 mg Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: <Anfør udleveringsbetingelse> Tilskud: <Anfør tilskudsart> Godkendt produktresumé: 2. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mindiab, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Mindiab 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Glipizid 2,5 mg og 5 mg Hjælpestoffer se pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Stabil type 2 diabetes, hvor kostregulering ikke er tilstrækkelig. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Individuel dosering.

2 Behandling med glipizid i kortere perioder kan være tilstrækkelig til patienter, der normalt er velkontrollerede med kostregulering. Glipizid bør indtages ½ time før et måltid. Voksne: Initial dosis: Den anbefalede startdosis er 5 mg, der indtages ½ time før et måltid. Hos ældre patienter eller patienter med leversygdom er startdosis 2,5 mg. Titrering: Dosis bør sædvanligvis øges med 2,5-5 mg ad gangen, afhængigt af blodsukkerrespons. Der bør gå flere dage mellem dosisreguleringerne. Hvis effekten af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan dosis deles i 2 daglige doser. Den maksimalt anbefalede enkeltdosis er 15 mg. Doser over 15 mg bør normalt deles og indtages ½ time før et måltid.. Den maksimalt anbefalede daglige dosis er 40 mg. Vedligeholdelse: Behandling 1 gang dagligt kan være tilstrækkeligt for nogle patienter, mens andre får bedre effekt ved at dele doserne. Totale daglige doser over 15 mg bør sædvanligvis deles. Totale daglige doser over 30 mg kan uden problemer deles i 2 doser og gives til patienter i langtidsbehandling. Pædiatrisk population Sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos børn. Patienter i insulinbehandling: Det kan i særlige tilfælde være indiceret at omstille patienter med type 2 diabetes, som tidligere har været behandlet med insulin, til glipizid. Dette skal foregå under tæt lægeligt opsyn. Kombinationsbehandling med glipizid og insulin er også mulig. Omstilling fra andre orale antidiabetika til glipizid: Som med andre hypoglykæmiske stoffer af sulfonylurinstofgruppen kræves ingen overgangsperiode ved omstilling af patienter til glipizid. Patienter bør kontrolleres omhyggeligt (1-2 uger) for hypoglykæmi ved omstilling fra sulfonylurinstoffer med længere halveringstid (f.eks. klorpropamid) end glipizid på grund af mulig overlappende virkning af stofferne. Kombinationsbehandling med biguanid: Som med andre sulfonylurinstoffer kan en gruppe patienter ikke reguleres optimalt med glipizid alene, eller der kan opstå sekundære svigt. Disse patienter kan evt. få forbedret eller genoprettet reguleringen ved tillæg af et biguanid. Hos disse patienter anbefales det, at glipizid-behandlingen fortsættes, og at det valgte biguanid påbegyndes på laveste dosis, og herefter gradvist øges, indtil tilstrækkelig kontrol er opnået eller genoprettet. Omvendt kan glipizid tillægges behandlingen af patienter, der ikke er optimalt reguleret på behandling med biguanid alene. I dette tilfælde fortsættes behandlingen med biguanid med samme dosis, og glipizid indledes med lav dosering og titreres op til den maksimale daglige dosis afhængigt af det ønskede niveau for metabolisk regulering. Kombinationsbehandlingen skal indledes under lægeligt opsyn. Farmakokinetikken og/eller farmakodynamikken for glipizid kan være ændret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. For at mindske risikoen for hypoglykæmi hos disse patienter bør initial- og vedligeholdelsesdoseringen være konservativ for at undgå hypoglykæmiske reaktioner. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for glipizid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer.

3 Type 1 diabetes mellitus. Svær eller labil diabetes. Diabetes kompliceret af ketose og acidose. Diabetisk koma. Større operationer. Svær sepsis eller svære traumer. Svær nyreog leversygdom. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Lever- og nyresygdomme: Forsigtighed bør udvises ved nedsat lever- eller nyrefunktion. Forsigtighed bør udvises ved kendt allergi over for sulfonamider. Svingende blodsukkerkontrol: I yderst stressede situationer, som f.eks. ved febrile infektioner, traumer og større operationer, kan svigtende glykæmisk regulering opstå. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at skifte til insulinbehandling midlertidigt for at opnå en god metabolisk kontrol. Den ønskede blodsukkersænkende virkning af ethvert antidiabetikum kan hos mange patienter nedsættes efter nogen tid. Dette kan skyldes, at sukkersygen forværres, eller at patientens følsomhed over for præparatet mindskes. Dette fænomen er kendt som sekundært svigt til forskel fra primært svigt, hvor stoffet ikke er effektivt, når det første gang gives til en patient. Omhyggelig indstilling af dosis og overholdelse af diæt skal vurderes, før en patient kan klassificeres som havende et sekundært svigt. Hypoglykæmi: Alle sulfonylurinstoffer kan give alvorlig hypoglykæmi, som kan føre til koma og hospitalsindlæggelse. Denne tilstand behandles med glucose, og patienterne bør overvåges i mindst timer. Der bør udvises særlig opmærksomhed ved følgende risikofaktorer: Underernæring/ længerevarende faste. Uregelmæssige/glemte måltider. Overdreven alkoholindtagelse. Svækkede/ældre patienter. Manglende balance mellem fysisk udfoldelse og kulhydrat indtagelse. Ændringer i diæt. Overdosering af sulfonylurinstoffer. Ukompenserede endokrine sygdomme, der påvirker kulhydratmetabolismen eller modreguleringen af hypoglykæmi (for eksempel i visse thyroideafunktionsforstyrrelser, sygdomme i hypofyseforlappen eller binyrebark insufficiens). Anvendelse af betablokkere (se under pkt. 4.5). Samtidig administration af visse andre lægemidler (se under pkt. 4.5). Laboratorieprøver: Blodsukker bør kontrolleres regelmæssigt. Glykosyleret hæmoglobin (HbA1c) bør også bestemmes og mål vurderes i henhold til gældende behandlingsstandard. Information til patienter: Risikoen for hypoglykæmi, symptomerne herpå, behandlingen heraf samt forhold, som prædisponerer til udvikling af hypoglykæmi bør forklares til patienterne og til involverede familiemedlemmer. Muligheden for, at der kan opstå primært og sekundært svigt. De mulige fordele og ulemper ved lægemiddelstoffet og om alternative behandlingsmuligheder.

4 Vigtigheden af, at kostvejledningen overholdes, at træningsprogrammet gennemføres regelmæssigt, og at blodsukkeret kontrolleres jævnligt. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Følgende stoffer øger sandsynligvis den hypoglykæmiske virkning: Miconazol: Kan medføre øget hypoglykæmisk effekt, der kan give symptomer på hypoglykæmi, inklusiv bevidstløshed. Fluconazol: Efter samtidig indgift af glipizid og fluconazol, er der påvist øget niveau af glipizid i blodet, med risiko for hypoglykæmi. Nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID) (f.eks. fenylbutazon): Øget hypoglykæmisk effekt af sulfonylurinstoffer (hæmning af sulfonylurinstofs metabolisme, i mindre grad displacering af sulfonylurinstof fra plasmaproteiner og/eller reduktion i udskillelsen af sulfonylurinstof). Salicylater (acetylsalicylsyre): Øget hypoglykæmisk effekt ved høje doser af acetylsalicylsyre (hypoglykæmisk virkning af acetylsalicylsyre). Alkohol: Øget hypoglykæmisk virkning, som kan føre til hypoglykæmisk koma. Ikke selektive beta-blokker: Kan maskere symptomer på hypoglykæmi, f.eks. palpitationer og takykardi, og kan forlænge hypoglykæmi fremkaldt af insulin eller orale antidiabetika. Beta-blokkere skal anvendes med forsigtighed hos patienter med diabetes. Behandling med kardioselektive beta-blokkere bør foretrækkes til disse patienter (se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). ACE-hæmmere: Brug af ACE-hæmmere kan give øget hypoglykæmisk effekt hos diabetikere i behandling med sulfonylurinstoffer inkl. glipizid. Det kan derfor være nødvendigt at reducere dosis af glipizid.

5 H 2 -receptor antagonister: Brugen af H 2 -receptor antagonister (særligt cimetidin og i mindre grad ranitidin) kan forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer inkl. glipizid. Den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer kan teoretisk forstærkes af: Monoaminooxidasehæmmere og lægemidler med høj proteinbinding, som f.eks. sulfonamider, chloramphenicol, probenecid og coumarinderivater. Hvis sådanne lægemidler administreres til (eller seponeres fra) patienter i behandling med glipizid, bør patienten overvåges nøje for udvikling af hypoglykæmi eller svigtende blodsukkerkontrol. Den hypoglykæmiske effekt af glipizid kan hæmmes af følgende stoffer med hyperglykæmiske egenskaber: Phenotiaziner (f.eks. chlorpromazin) i høje doser (>100 mg chlorpromazin daglig), kortikosteroider, sympatomimetika (f.eks. ritodrin, salbutamol, terbutalin), diuretika (især thiazider), østrogener, progesteroner, orale kontraceptiva og calciumkanalblokkerende midler. Hvis sådanne stoffer seponeres fra (eller administreres til) patienter i behandling med glipizid bør patienten overvåges nøje for hypoglykæmi eller svigtende blodsukkerkontrol. Andre lægemidler, der kan forårsage hyperglykæmi og føre til svigtende blodsukkerkontrol omfatter thiazider og andre diuretika, thyroidea præparater, østrogener, progesteroner, orale kontraceptiva, phenytoin, nikotinsyre, calcium antagonister og isoniazid. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Bør ikke anvendes. I reproduktionsundersøgelser hos rotter var glipizid føtotoksisk. Der var ingen teratogen effekt i undersøgelser hos rotter eller kaniner. Længerevarende alvorlig hypoglykæmi (4-10 dage) er set hos nyfødte, hvis mødre var i behandling med et sulfonylurinstof på fødselstidspunktet. Kontrol af blodsukker bør tilstræbes før tidspunktet for befrugtningen for at mindske risikoen for misdannelser forbundet med ukontrolleret diabetes. Hvis patienten planlægger at blive gravid og under graviditeten, bør Glipizid erstattes med insulin. Amning: Bør ikke anvendes. Selv om det er uvist, om glipizid udskilles i human modermælk, er det kendt, at nogle sulfonylurinstoffer udskilles i human modermælk. Hvis kostregulering alene ikke kan sikre tilstrækkelig blodsukkerkontrol, bør behandling med insulin overvejes 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Glipizid kan på grund af bivirkninger (hypoglykæmi) påvirke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. 4.8 Bivirkninger De fleste bivirkninger er dosisafhængige, forbigående eller er forsvundet ved nedsættelse af dosis eller afbrydelse af behandlingen. Som for andre sulfonylurinstoffer har den kliniske

6 erfaring imidlertid vist, at nogle bivirkninger, som har været forbundet med overfølsomhedsreaktioner, har været alvorlige, og der er i nogle tilfælde rapporteret dødsfald. I kliniske studier er frekvensen af observerede bivirkninger meget lav. Ud af 702 patienter har 11,8% rapporteret om bivirkninger og hos kun 1,5% af patienterne blev behandlingen med glipizid seponeret. Blod og lymfesystem Agranulocytose, aplastisk anæmi, hæmolytisk anæmi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni Det endokrine system Almindelig (>1/100 og <1/10) Metabolisme og ernæring Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Hypoglykæmi Hyponatræmi Disulfiram-lignende reaktioner Psykiske forstyrrelser Meget sjælden (<1/10.000, inklusive Konfusion# Nervesystemet Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Øjne Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Mave-tarm-kanalen Almindelig (>1/100 og <1/10) Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Svimmelhed#, døsighed#, tremor# Hovedpine# Sløret syn# Unormalt syn, aftagende syn#, diplopia#, synsforstyrrelser#, nedsat syn# Abdominal smerter$, diaré$, gastralgi, kvalme$ Opkastning Obstipation$ Lever og galdeveje Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Kolestatisk ikterus Nedsat leverfunktion, hepatitis Hud og subkutane væv Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) Eksem, erytem

7 Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Medfødte, familiære og genetiske sygdomme Allergiske hudreaktioner, morbilliformt eksantem/udslæt, makulopapuløst eksantem/udslæt, fotosensitivitet, pruritus, kløe, urticaria Dermatitis. Hepatisk porfyri (ikke akut), porphyria cutanea tarda Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Meget sjælden (<1/10.000, inklusive Utilpashed# Undersøgelser Mild til moderat stigning i ASAT$, LDH$, alkalisk fosfatase$, serum-carbamid$ og kreatinin$ # Bivirkningerne er sædvanligvis forbigående og kræver ikke seponering af behandlingen. De kan dog være et symptom på hypoglykæmi. $ Bivirkninger synes at være dosisrelaterede og forsvinder generelt, når dosis halveres eller nedsættes. Behandlingen skal seponeres, hvis kolestatisk ikterus opstår. Bivirkningerne forsvinder oftest i løbet af behandlingen. Lægemidlet skal dog seponeres, hvis de er vedvarende. Forholdet mellem disse abnormaliteter og glipizid kendes ikke, og de er sjældent blevet forbundet med kliniske symptomer. Aplastisk anæmi og disulfiram-lignende reaktioner er set med andre sulfonylurinstoffer. 4.9 Overdosering Symptomer: Hypoglykæmi kan udvikles op til 2 døgn efter indtagelse. Mulige symptomer på hypoglykæmi kan være: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelse, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær, manglende årvågenhed og nedsat reaktionsevne. Depression, konfusion, tale- og synsforstyrrelser, afasi, rystelser, pareser, føleforstyrrelser, svimmelhed, kraftesløshed, tab af selvkontrol, delirium, konvulsioner, overfladisk respiration, bradykardi, sløvhed og bevidsthedstab, som kan føre til koma og dødelig udgang. Derudover kan der forekomme adrenerge modregulationer i form af sved, klam hud, anspændthed, takykardi, hypertension, palpitationer, angina pectoris og hjertearytmi. Behandling: Moderate symptomer på hypoglykæmi, uden bevidsthedstab eller neurologiske symptomer, skal korrigeres med indtagelse af kulhydrat, justering af dosis og/eller omlægning af spisevaner.

8 Hvis en hypoglykæmisk koma diagnosticeres eller mistænkes, bør patienten behandles med en hurtig, intravenøs injektion af 50 ml koncentreret glucoseopløsning (20 30 %). Herefter kan fortsættes med en mindre koncentreret glucoseopløsning (10%) i en kontinuerlig infusion, med den hastighed, der er nødvendig for at opretholde et blodsukkerniveau over 1g/l. Patienten bør nøje overvåges og afhængig af patientens aktuelle tilstand afgøres, om yderligere kontrol er nødvendig. På grund af glipizids høje proteinbinding vil dialyse sandsynligvis ikke kunne fjerne lægemidlet Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 5.0 Terapeutisk klassifikation A 10 BB 07 Perorale antidiabetica. Sulfonamider, urinstofderivater. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Glipizid er et oralt antidiabetikum i gruppen af sulfonylurinstoffer. Glipizids væsentlige virkningsmekanisme er at stimulere beta-cellerne i pankreas til øget insulinsekretion. Glipizids stimulering af insulinsekretionen i forbindelse med et måltid er meget vigtig. Fastende insulinkoncentrationer øges ikke selv efter langtidsindgift af glipizid, men det post-prandiale insulinrespons er fortsat forhøjet efter mindst 6 måneders behandling. Det insulinotrope respons på et måltid sker inden for 30 minutter efter en oral dosis af glipizid hos diabetikere, men insulinkoncentrationerne er kun forhøjede i det tidsrum, hvor måltidet stimulerer sekretionen. Flere studier tyder på, at glipizid har ekstrapankreatiske virkninger, bl.a. omfattende en forstærket virkning af insulin, der er en afgørende del af glipizids virkning. I hvor stor udstrækning denne effekt er sekundær til en bedring i den glykæmiske kontrol er ikke fuldt afklaret. Blodsukkerkontrollen varer op til 24 timer efter en enkelt dosis af glipizid, selv om koncentrationen af glipizid på det tidspunkt er faldet til en lille del af maksimalniveauet (se pkt. 5.2).

9 Nogle patienter reagerer ikke initialt på, eller mister gradvist effekten af behandlingen med sulfonylurinstoffer, herunder glipizid. Omvendt kan glipizid have effekt hos patienter, der ikke har haft effekt af andre sulfonylurinstoffer. Det er påvist, at glipizid-behandling effektivt kontrollerer blodsukkeret uden skadelige ændringer i plasmalipoprotein-profilerne hos type 2 diabetikere. I et placebo-kontrolleret crossover-studie hos raske frivillige viste glipizid ingen antidiuretisk effekt, og medførte faktisk en svag stigning i free water clearance Farmakokinetiske egenskaber Den gastrointestinale absorption af glipizid er ensartet, hurtig og næsten fuldstændig. Maksimale plasmakoncentrationer ses 1-3 timer efter en enkelt oral dosis. Eliminationshalveringstiden varierer fra 2-4 timer hos raske forsøgspersoner efter både intravenøs og oral indgift. Metaboliserings- og udskillelsesforhold er ens for de 2 administrationsformer, hvilket tyder på, at first-pass metabolismen ikke er signifikant. Glipizid akkumuleres ikke i plasma ved gentagen oral indgift. Total absorption og disposition af en oral dosis påvirkes ikke af fødeindtagelse hos raske forsøgspersoner, men absorptionen er forsinket med ca. 40 minutter. Derfor er glipizid mere effektiv ved indgift ca. 30 minutter før indtagelse af et måltid end samtidig med fødeindtagelsen hos diabetikere. Proteinbindingen er undersøgt i serum hos raske forsøgspersoner, som enten fik oral eller intravenøs glipizid, og den er 98-99% 1 time efter administrationen af begge lægemiddelformer. Distributionsvolumen efter intravenøs indgift er 11 liter, hvilket tyder på en lokalisering inden for det ekstracellulære væskesystem. Metabolismen af glipizid er omfattende, og foregår overvejende i leveren. De primære metabolitter er inaktive hydroxyleringsprodukter og polære konjugater, som for størstedelen udskilles i urinen. Mindre end 10% uomdannet glipizid kan genfindes i urinen. Den totale plasma- eller serumclearance af glipizid er i gennemsnit ml/time/kg hos personer med normal nyre- og leverfunktion. Den renale clearance af uomdannet glipizid øges væsentligt med stigende ph i urinen, men udgør kun ca. 5% af den totale plasmaclearance ved ph 5-6 i urinen. Den lave renale clearance tyder på, at stoffet reabsorberes i de renale tubuli. Effekten er ikke fuldstændigt klarlagt, men eliminationen af glipizid kan være reduceret hos patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion. Begrænsede data tyder på, at den renale ekskretion og den terminale eliminationshalveringstid for glipizids metabolitter er henholdsvis væsentligt nedsat og øget hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.4). 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Akutte toksicitetsundersøgelser viste ingen specifik følsomhed. Den akutte orale toksicitet af glipizid var ekstremt lav for alle undersøgte dyrearter (LD 50 > 4 g/kg). Kroniske toksicitetsundersøgelser hos rotter og hunde med doser op til 8,0 mg/kg gav ikke anledning til toksisk effekt. En 20 måneders undersøgelse hos rotter og en 18 måneders undersøgelse hos mus med doser op til 75 gange den maksimale humane dosis afslørede ingen stofrelateret karcinogenicitet. Bakterielle og in vivo mutagenicitetsundersøgelser var alle negative. Undersøgelser hos rotter af begge køn med doser op til 75 gange de humane doser viste ingen påvirkning af fertiliteten.

10 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Mikrokrystallinsk cellulose; majsstivelse; stearinsyre; lactose. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 5 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Blister og plastbeholder. Pakningsstørrelser: 100 eller 250 tabletter. Blister og plastbeholder. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN (NUMRE) Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 2,5 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 21. januar DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 2. april 2013

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9712 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Euthyrox, tabletter 0. D.sp.nr. 20863 1. LÆGEMIDLETS NAVN Euthyrox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 125 g, 150 g,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere