København den 30. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 30. november 2011"

Transkript

1 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia Bjelke Jørgensen, elev 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Morten Christensen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl, Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Onsdag den 7. december 2011 kl Mødet holdes i Industriens Uddannelser, 5. sal, Vesterbrogade 6D, 1780 København V Der afholdes frokost i TIVOLI kl. 13:15 Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen (inkl. status på MMV projektet) 5. Spydspidsskoler 6. LUU-referater (i udvalgte klip) 7. Tema: Innovation 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt 1 af 46 Side 1 af 11

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1. Jannie Ottesen Bunk, 3F, er udtrådt af AO udvalget. 3F har udpeget Morten Christensen, 3F Aalborg Industrigruppen, som nyt medlem af udviklingsudvalget for Arbejdsorganisering. Vi byder velkommen til vores fremtidige samarbejde i udvalget. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat Se bilag 2.1. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. UU s kommentarer på mødet er blevet tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. Der er lavet et bilag der kortlægger dette. Opfølgning på seneste referat MMV er medtaget i projektpartnerskabsaftale. Sekretariatet arbejder på at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Metode drøftes med de tre skoler Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Her gengives et udvalgt afsnit fra den fælles generelle arbejdsmarkedspolitisk udviklingsredegørelse til UVM. Citat: Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser har ikke modtaget officiel henvendelse fra Udannelsesstyrelsen vedr. sager om misbrug og har derfor heller ikke skitseret konkrete initiativer i forhold til misbrugsproblematikker. Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser tager stærkt afstand fra misbrug af AMU systemet. Udvalgene stiller sig åben for en nærmere dialog med Udannelsesstyrelsen om, hvordan de konstaterede misbrugsproblemer kan løses Audit BILAG Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der er udarbejdet et notat hvor vi kigger nærmere på Auditor og der er lavet et konkret oplæg inkl. grænseflader og målbeskrivelse: Til beslutning 3.4. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. 2 af 46 Side 2 af 11

3 3.5. High performance teams. Sekretariatet skal finde en bedre betegnelse. Hvad er et Team? Hvad er et Performing Team? Hvad er et High Performance Team? Sekretariatet er blevet inviteret af udvalgsmedlem Helle Ankersen, PostNord AB til at kigge eksempler på et simpelt redskab til at foretage temperaturmåling på et teams stade. Det er tænkt som inspiration i forhold til udvikling af selvbærende teams. Arbejdet pågår 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling AO-portef Bilag side 1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal fuldt med. Bilag fra side 2 til 6 er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler. Bilag fra side 7 til 15 er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af øverste chef samt ansvarlige leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Endvidere fremgår vakante pladser i udvalgene AMU-statistik Bilag Den officielle AMU-statistik er opdateret ultimo oktober Den aktuelle statistik viser udviklingen i antallet af kursister inden for IU s område i perioden (t.o.m. 2. kvartal). Uanset usikkerhed om tallene, kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år Status på MMV projektet Projektet er i gang med at identificere relevante MMV virksomheder. Projektet er ligeledes i gang med at identificere relevante skoler til brug ved etablering af forsøgskurser i virksomheder. 3 af 46 Side 3 af 11

4 4.4. Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress I forlængelse af tidligere udvalgsmøder er det besluttet, at udvalget med baggrund i Leanus-projektet Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept, skulle forsøge at komme med et udspil på dette område: Tillidsbaseret Lean Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM 4.5. Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM Bilag og Bilag er de to nye AMU-kurser inder for temaet sikker adfærd. Kurset har titlen Udvikling af sikkerhedskultur med en varighed på 1 dag. Kurset med titlen Sikker adfærd i produktionsvirksomheder har en varighed på 1 dag. Det blev besluttet at sekretariatet skulle forsøge at få skrevet det forelagte mål om til 2 mål af én dags varighed hver. Der skulle være en slags trindeling, dog således, at det er de samme deltagere, der får mulighed for at gå på del to. Ideen er nu at vi først bevæger os i det individelle perspektiv Sikker adfærd i produktionsvirksomheder og efterfølgende lærer om sikker adfærd og efterfølgende lærer i et organisatorisk perspektiv. Målene skal evalueres med hensyn til varighed og struktur senest om et år. Der er lavet materialesamling til kurserne. Kurserne ligger i koordinering og forventes godkendt ultimo december i år Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald. Med baggrund i den af KUBIX udarbejdede rapport med tilhørende materiale Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer erhvervsaffald udarbejdet for Industriens Fællesudvalg udvikles et AMU mål og tilhørende undervisningsmateriale. Forventes færdig ved udgangen af december. 5. Spydspidsskoler 5.1. Status på arbejdet med partnerskabsaftalen på AO området. Med baggrund i diskussionen på sidste AO møde har vi udledt de karakteristika, der kunne danne baggrund for indgåelse af en partnerskabsaftale. Processen er kickstartet med afholdelse af møde med Nordjylland. Spydspidsskoler 4 af 46 Side 4 af 11

5 Her var forstander Lasse Breddam umiddelbart interesseret, men var dog bekymret for hvorvidt vi får aftalen afgrænset i forhold til VEU-center opdraget. Oprindeligt besluttedes det, at Tradium, AMU Aalborg og AMU SYD skulle involveres i arbejdet inden endelig præsentation for skolerne. Områdedirektør, Marie Nørgaard Laursen, Tradium, er fratrådt sin stilling midt i forberedelsen af arbejdet med spydspidsskoler. Sammen med denne fratræden forsvandt også en større delmænge af den viden der var bragt i spil med henblik på at syreteste ideen med en partnerskabsaftale. Vi har erstattet Tradium med Learnmark og inddrager nu Jørgen Jensen og en konsulent, Maria Barnung, fra Learnmark Horsens. Arbejdet med skolerne forventes afsluttet inden jul. Selve aftalen forventes at blive indgået på et møde med alle de skoler, der vil tilslutte sig en aftale ultimo januar Der er udviklet et skema til skolerne, hvor de tilkendegiver de områder, som de mener at kunne levere spidskompetencer. Bilag og bilag til orientering. Skoler skal forholde sig til, hvorfor de har det mix af AMU-kurser, som de har. 6. LUU-referater (i udvalgte klip) LUU-referater (i udvalgte klip) 6.1. Tradium (Randers) Onsdag den 15. juni kl MNL bød velkommen og gav udtryk for skolens store forventninger omkring LUU samarbejdet. Skolen har store forventninger til udvalget som repræsentant for arbejdsmarkedets parter og vi håber på en god og konstruktiv dialog omkring skolens udbud på Arbejdets Organisering (AO). Skolen håber endvidere på, at vi med udvalget kan få nogle væsentlige dialoger i forbindelse med videreudvikling af AMU og EUD i sammenhæng. KN opfordrer MNL til overveje, om udvalget er sammensat korrekt, da alle repræsentanter for arbejdsgivere er fra Grenå. MNL vil undersøge hos Dansk Industri. MNL lover udvalgets medlemmer, at der fremsendes en oversigt over AMU-forkortelser, samt en oversigt over indholdet i fagmålene under FKB AMU Nordjylland referat fra møde afholdt den 29. september af 46 Side 5 af 11

6 Udpluk af referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for arbejdets organisering i industrien Generel orientering og drøftelse om igangværende aktiviteter inden for området, herunder - LEAN og AS (kvalitetsstyring). Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh - udgangspunktet for drøftelserne tog udgangspunkt i hovedrapport fra FremKom 2 2 : Fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland samt AMUmålbeskrivelsen (AO) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. AMU Nordjylland orienterede om såvel den generelle aktivitetsmæssige situation på centret som aktivitetsniveauet på det organisatoriske område. Endvidere blev der orienteret om AMU-systemet generelt, hvor der på landsbasis kan konstateres et markant fald i AMU-aktiviteterne på 30 %, Dette kan primært årsagsforklares ved politiske beslutninger om ændrede rammevilkår samt prisloft på mulighederne for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Faglærer Christian Knudsen orienterede herefter om mål, tilrettelæggelse og erfaringer med gennemførte LEAN-aktiviteter for nordjyske virksomheder, idet det er virksomhederne og centrets vurderinger, at der er opnået særdeles positive resultater af de gennemførte processer. Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh, der orienterede om baggrund, mål og indhold i det nye uddannelsesmål forretningsforståelse Allan Pagh, idet Allan Pagh i regi af Industriens Uddannelser har stået for udvikling af omhandlede uddannelsesmål. Allan kunne i denne sammenhæng oplyse, at Industriens Uddannelser via en behovsundersøgelse om nye kvalifikationsbehov havde fået mange virksomhedstilkendegivelser på et behov for, at produktionsmedarbejdere havde en større forståelse for de faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi i en globaliseret verden. 1 AS9100 is a widely adopted and standardized quality management system for the aerospace industry. It was released in October 1999, by the Society of Automotive Engineers and the European Association of Aerospace Industries 2 FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. 6 af 46 Side 6 af 11

7 Med det som udgangspunkt blev det fremhævet, at uddannelsen er tilrettelagt for produktionsmedarbejdere, der har et grundlæggende behov for virksomheds-forretningsforståelse. På dette grundlag havde LUU en positiv drøftelse af behov og mulighederne for udbud af uddannelsen forretningsforståelse, og udvalget anbefalede centret, at man i et samarbejde med virksomhederne dagsordenssatte de nye uddannelsesmuligheder. I regi af VEU-center Aalborg/Himmerland er der i perioden iværksat en proces med opsøgende arbejde, hvor målet er, at 3500 små/mellemstore virksomheder skal opsøges for orientering/drøftelse af mulighederne for medarbejder-/ kompetenceudvikling. Med baggrund i denne proces samt AMU Nordjyllands traditionelle virksomhedssamarbejde drøftede udvalget kort eventuelle initiativer, der kunne udbygge og styrke det eksisterende samarbejde. Som et eksempel på nye initiativer blev det oplyst, at centret har taget initiativ til at gennemføre et LEAN-arrangement på virksomheden Crawford. Her orienterede virksomheden og centret i et samarbejde om mål og resultater fra et afsluttet udviklingsprojekt LUU Industri referat fra møde afholdt 9. juni 2011 Erhvervsskolen Nordsjælland er presset i øjeblikket grundet et underskud i Erhvervsakademiet Nordsjælland kom ud af 2010 med godt resultat. Men har haft en afmatning i efterspørgsel efter uddannelse og kurset til de voksne i slutningen af 2010 og foråret Samtidig er erhvervsskolen som helhed presset. Industriområdet har også mærket lidt til afmatningen, men har stadig haft et fornuftigt aktivitetsniveau på både industrioperatøruddannelsen, lidt på 6 ugers selvvalgs forløb og har haft en stor kunde i DSB ift. kurser i penumatik, el og PLC. Nye kunder Radiometer og Roskilde rensningsanlæg er på vej til industrioperatør uddannelsen. AO FKB har 2 nye kurser Tavlemøder og forretningsforståelse, som EANORD udbyder. Udvalget ønsker flere på A-siden. Lennart spørger hos Radiometer. Sine forespørger hos Trelleborg. Alle overvejer til næste gang virksomhed og navn. Orientering om inspirerende indlæg om uddannelsesbehovet i fremtiden - 3F opdragsholder Mattias Tesfaye, faglig sekretær 3F ved Peter Basse. LUU Industri, Erhvervsskolen Nordsjælland afholder næste udvalgsmøde den 8. december. 7 af 46 Side 7 af 11

8 6.4. Referat af udvalgsmøde i Det Lokale Uddannelsesudvalg den 12. oktober 2011 kl hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Per Rahbek orienterede om baggrunden for og formålet med nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg, herunder det forhold, at ét udvalg hidtil har skullet dække alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Ønsket er at forbedre kontakten og dialogen med arbejdsmarkedets parter samt sikre mere fokus. Per Rahbek orienterede herefter om udvalgets opgaver og kompetencer i form af rådgivning, koordinering af samarbejde med det lokale erhvervsliv, samarbejde om evaluering og kvalitetssikring, information etc. (se udleverede plancher). Udvalget kan uformelt få endnu større indflydelse. Nyt fra LUU-møderne vil være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Per Rahbek redegjorde for det ønskelige i, at udvalget kommer til at køre tæt sammen med det Lokale Uddannelsesudvalg for FKB 2250 Ledelse, bl.a. med henblik på at sikre en god dialog mellem de to områder. Udvalget bakkede op om dette ønske, herunder også det forhold, at de to udvalgsformænd i samarbejde med Per Rahbek fremover i fællesskab udarbejder dagsorden, oplæg m.v. til møderne. Bjarne Wølch Rasmussen orienterede om Efteruddannelsesudvalgenes opgaver, herunder udarbejdelse af forslag til fælles kompetencebeskrivelser (FKB er), samt IF-udvalgets sammensætning. Herefter blev indholdet i en FKB gennemgået, og der blev givet eksempler på arbejdsmarkedsuddannelser, der er indeholdt i FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien. Ligeledes blev der givet eksempler på sammensatte forløb, og der blev kort gjort rede for elementer i Kompetence Gruppens (efteruddannelsesafdelingens) dialog med virksomhederne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb (se udleveret materiale). Per Rahbek orienterede om, at der på næste møde vil blive fremlagt et udkast til udbudspolitik. Udkastet vil tage udgangspunkt i den allerede eksisterende udbudspolitik (udleveret). Per Rahbek orienterede kort om VEU Center Midt Vests struktur og funktion. 7. Tema: Innovation- Opfølgning på konferencen På hat med innovation Tema: Innovation Der indlades til en diskussion omkring temaet Innovation, der gerne skal munde ud i en kvalificering af nogle af de udfordringer og ideer de kom frem på dagen. Se bilag af 46 Side 8 af 11

9 Sekretariatet præsenter temaet på mødet. Der er nedenfor lavet en oversigt over, hvad har vi lavet og lidt omkring to større projekter inden for innovation? Og hvad der er kørt af aktivitet og for hvem samt hvilke lærere der i dag har erfaring med innovations AMU mål. Diskussionen vil kredse om AOs rolle afgrænsning af tema, samt hvilke udfordringer udvalget ser IF 3 afholdt i fællesskab med MI 4 en fælles konference den 6.oktober Temaet for konferencen var Innovation i AMU og EUD. På konferencen gav både forskere og praktikere forskellige bud på, hvad innovation er Fakta om kurset Innovationsegnede produktionsområder. Der har i perioden fra den 1/ til 11/ været afholdt følgende aktivitet på kurset: Aktivitet Erhvervsskolen Nordsjælland AMU-Fyn EUC Syd Tønder Handelsskole Professionshøjskolen VIA - University College 420 elever 108 elever 75 elever 96 elever 67 elever 7.3. Følgende lærere har afviklet undervisning: Erhvervsskolen Nordsjælland, Anders Krag, NIRAS A/S3450 Allerød AMU-Fyn, Faglærer Kim A Petersen EUC Syd, Konsulent H.C. Thordsen og H.C. Keller Rex Tønder Handelsskole, Mikkel Karlsen Professionshøjskolen VIA University College (anden udbyder) Kurset er afholdt for følgende virksomheder: Erhvervsskolen Nordsjælland, Bornholm kommune- region (vej & park) AMU-Fyn, 3L Ludvigsen A/S, 100 medarbejdere, der omfatter designere, ingeniører, teknikere og salgs- og servicepersonale. Fremstiller præsentationssystemer til den professionelle sektor, selvklæbende foto- og præsentati- 3 Industriens Fællesudvalg, IF, er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg for de industrielle uddannelser under 3F og DIorganisation for erhvervslivet. Udvikling af uddannelserne varetages af Udviklingsudvalgene inden for hver branche. 4 Metalindustriens uddannelsesudvalg, MI, udgør det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg på metalindustriens område. MI varetager blandt andet behandling af lærlingesager, virksomhedsgodkendelser samt rådgivning af virksomheder, lærlinge, lokale uddannelsesudvalg og skoler. 9 af 46 Side 9 af 11

10 onsprodukter mm. Alumeco A/S Næsbyvej Odense C. Aluminiums leverandør i Skandinavien og Østersøregionen. Thule Trailers A/S med hovedsæde i Nørre Aaby på Vestfyn. Fabrikken beskæftiger omkring 120 ansatte og producerer årligt flere end trailere. EUC Syd, Køleafdelingen, en division i Danfoss Koncernen, som leverer komponenter og automatiserede løsninger til køle- og luftkonditionering. Bemærkning: Man forventer en meget stor efterspørgsel på kurset. Aktiviteten er afholdt i sammenhæng med kurset forretningsforståelse. Tønder Handelsskole, Har afholdt undervisning for virksomheder med tilknytning til AluCluster, Videncenter for aluminium. Professionshøjskolen VIA, (Anden udbyder) -University College Petri & Haugsted A/S, entreprenørbranchen, Rødovre LAKexperten A/S Viborg Åbent hold på IT skolen fra forskellige virksomheder Ovenstående er afholdt ved udlicitering til privat aktør Følgende mål er udviklet: Innovationsegnede produktionsområder Innovative forbedringsprocesser på postområdet Ledelse af innovationsprocesser. (Dette mål afventer sagsbehandling i forhold til konkurrenceklausulen i relation til AMU udbud) Til målet er udviklet lærervejledning samt case materiale IU Industriensuddannelser har startet et projekt Innovative kompetencer gennem AMU. IU har fået bevilliget knap 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at undersøge hvordan skolernes undervisning og undervisningsmaterialer kan understøtte, at deltagerne på AMU-kurserne får bedre innovative kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i plast og smedeområderne. Projektet løber over godt et år med opstart 1. november I den periode gennemføres fire udviklingsseminarer for lærerne, temamøder på de fire deltagende skoler samt en formidlingskonference sidst i projektet. Projektet er bevilget gennem Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje af 46 Side 10 af 11

11 7.5. VEU-center Aalborg/Himmerland har et projekt hvor sekretariatet sidder i styregruppen. Forståelse og synliggørelse af innovationsprocesser i et integreret perspektiv Formål: Udviklingsprojektet har overordnet til formål at kvalificere AMU faglærere til at inddrage innovation som et integreret del af undervisningen i eksisterende AMU mål. Projektet tager udgangspunkt i, at innovation ikke udgør en kompetence i sig selv, men er en daglig aktivitet og et aspekt af arbejdslivet. Dette stiller derfor krav til nogle mere grundlæggende kompetencer. Kompetencer, der ikke er meget forskellige fra de øvrige grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for deltagelse på et nutidigt arbejdsmarked. Udviklingsprojektet gennemføres tværinstitutionelt i regi af VEUcenter Aalborg/Himmerland. VEU-center Aalborg/ Himmerland har fået bevilliget knap 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet 8. Meddelelser 8.1. Formandskabet Opdatering af Status på elektronisk VEU-ansøgning 8.2. Udvalgets medlemmer 8.3. Sekretariatet Meddelelser 9. Mødeplanlægning 9.1. Torsdag den 1. marts Mandag den 7. maj Mandag den 10. september Onsdag den 5. december 2012 Mødeplanlægning 10. Eventuelt Eventuelt 11 af 46 Side 11 af 11

12 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 2.1 København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen Bunk 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl Referat fra møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering onsdag den 5. oktober 2011 kl på Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat fra 17. juni Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD Partnerskabsaftale på AO området, FKB Debat om Ledelse og AO målgruppen 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt 12 af 46 Side 1 af 5

13 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 Bilag 2.1 Det skal bemærkes, at udvalgets tidligere beslutning om fremadrettet at have møder af 4 timers varighed desværre ikke fremgår af referatet fra mødet den 17. juni. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 For at overholde 4-timers reglen, vil næste udvalgsmøde 7. december 2011 starte kl med efterfølgende julefrokost kl i Tivoli. Udvalgsmødet den 5. oktober kan af praktiske årsager ikke planlægges med en varighed af 4 timer, grundet et efterfølgende møde i IF udvalget med start kl 15:00. Næste udvalgsmøde 7. december 2011 vil blive planlagt i overensstemmelse med udvalgets beslutning. 3. Opfølgning på seneste referat: Opfølgning på seneste referat Kulegravning af AMU FO oplyser, at der ikke er noget nyt udspil fra UVM vedr. kulegravning af AMU. Udspil afventes fra ny regering. AMU-aktivitet Efteruddannelsesudvalgene udarbejder et samlet papir til VEU vedr. mulige løsninger på problematikker omkring AMUaktiviteten. Det færdige papir sendes til AO-udvalget til orientering efter godkendelse. Opdatering på Sekretariatet har skrevet til LUU medlemmer i anledning af at en stikprøve viser at skolerne ikke i særlig stort omfang har lagt uddannelserne ud på efteruddannelse.dk Opdatering på Sekretariatet har sendt mail til skoler og LUU om manglende synliggørelse af nogle kurser på sitet. Mailen vil blive gensendt pga. tekniske problemer med pdf-fil. Status på elektronisk VEU-ansøgning Der gives en status på den elektroniske VEU-ansøgning der bliver obligatorisk pr. 1. nov. Status på elektronisk VEU-ansøgning Det går bedre, men der er lang vej endnu. Der er stadig mange tekniske problemer med efteruddannelse.dk fx med udbetaling af sygedagpenge og befordring fra A-kasser, som ikke fungerer. Uddannelsespakker: Sekretariatet medbringer eksempler på uddannelsespakker på AO området. Uddannelsespakker: Brochuren med udd.pakker på AO ligger foreløbig kun på nettet: Udvikling af produktionsgrupper. Kurt Mikkelsen fremsender nogle uddannelsespakker, som de har kreeret til brug for en række medarbejdere. Sekretariatet genfremsender de tidligere præsenterede oplæg samt et link til hvor disse er placeret. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Her fremgår de udviklingsaktiviteter der er undervejs. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Ang. sikkerhedskurserne er arbejdsgruppen med repræsentation fra A & B siden plus skoler endnu ikke kommet med en indstilling. Analyse af uddannelsesbehov for MMV i fht. FKB 2752 Midtvejsstatus på projektet gives på næste møde. 13 af 46 Side 2 af 5

14 Efter aftale link til liste over anvendte forkortelser i uddannelsessystemet til almen orientering: rtelseriiu/ 4. Aktivitet på AO porteføljen Generelt kan det oplyses, at vi på FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien i perioden til har haft kursister. Dette kan holdes op imod perioden til , hvor der var kursister. Der er således tale om et voldsomt fald i AO aktiviteten. Aktivitet på AO porteføljen Uanset usikkerhed om tallene kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år. Bilag 4.1 er en oversigt over aktiviteten på vores FKB, hvor vores egne skoler er trukket ud. Bilag 4.1 sendes til skoler og LUU med tekst om perioder og hvilke enheder, der måles i. Ønske om at skoler sætter det på dagsorden. Bilag 4.2 er en oversigt over, hvilke skoler der udover AO skolerne har aktivitet på vores AO mål Sekretariatet følger fortsat udviklingen på tæt hold. En lille opmuntring omkring aktiviteten på miljø- og energi (AO) området. Siden Klimatopmødet i København (COP15), hvor udvalget besluttede at udvikle 2 nye kurser har der været rigtig fin aktivitet på dette felt. Miljø- og energiforbedringer i industrien i 2010, 126 deltagere og i 2011, 86 deltagere i alt 212 Miljøarbejde i industrien i 2010, 288 deltagere og i 2011, 84 deltagere i alt 372 Det gamle kursus Miljøstyring for operatører havde i 2009, 305 deltagere og i 2010, 434 deltagere og i 2011, 85 deltagere- i alt 824. Kilde til den samlede statistik: UVM Bemærk: Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken der endnu kun omhandler 1. kvartal Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke har 3 kvartal med. Til udvalgets orientering 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 Opsamling på jobanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 I Bilag 5.1 har sekretariatet forsøgt at systematisere en række af de anbefalinger der er udledt af ovenstående analyser og notater. Rapporternes konklusioner har været drøftet på de sidste 2 udvalgsmøder. Bilag 5.1 Kommunikative kompetencer Udover engelsk ønskes flere sprog, herunder tysk. FO vil gøre opmærksom på det ved næste møde med UVM. Vi skal tydeliggøre, at det virksomhederne efterspørger dækkes af de eller de kurser. Vi bruger ikke samme termer som eksempelvis fødevareindustrien 14 af 46 Side 3 af 5

15 Med baggrund i bilag 5.1 og vedhæftede bilag 5.2 anmodes udvalget om at tage en drøftelse af behovet for udviklingsaktiviteter i Af bilag 5.2 fremgår sekretariatets indstilling. Til udvalgsbehandling og beslutning Stort fokus på kvalitet og produktivitet. Bilag 5.2 Bilaget skal have en lettere omformulering. Audit Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der skal derfor kigges nærmere på auditrollen som koordinator/kontrollant og laves et konkret oplæg inkl. grænseflader / snitflader. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. High performance teams Andet navn skal findes. 6. Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 På sidste udvalgsmøde arbejdede vi med temaet spydspidsskoler. Sekretariatet har med baggrund i diskussionen udledt nogle karakteristika der gælder for en spydspidsskole og udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale. Når udvalget har behandlet udkastet (Bilag 6.1) er det planen at inddrage 3 skoler i det videre arbejde med udmøntningen af partnerskabsaftalen. Selve aftalen foreslås at kunne blive indgået på et møde med alle de skoler der vil tilslutte sig en aftale. Det foreslås at mødet bliver lagt i forbindelse med et AO UU møde. Her vil udvalget få lejlighed til at uddybe baggrunden for ønsket om at indgå i et partnerskab. Der lægges hermed op til en diskussion omkring indholdet i aftalen og sekretariatets plan for implementering af aftalen. Der lægges op til, at aftalerne kan effektueres primo Til udvalgsbehandling og beslutning 15 af 46 UU s kommentarer på mødet vil blive tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. MMV skal medtages, og nogle punkter skal ændres til fællesnævnere for både skoler og IF. Det besluttes at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Formålet med aftalen er at sikre kvaliteten og udbuddet af hele AO-porteføljen, med IF, som støtter op om skolernes initiativer. Der startes op med at holde møder med tre skoler. Efterfølgende holdes møde med alle skoler, hvor de kan give deres mening tilkende. Sekretariatet vil sammen med formandskabet finde en dato for, hvornår vi kan indbyde skolerne til at tiltræde partnerskabsaftalen. Dette sker i sammenhæng med mødeplan for Side 4 af 5

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: FORORD 3 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE 4 VIDENPRODUKTER 4 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt 2003-2005 Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen,

Læs mere