København den 30. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 30. november 2011"

Transkript

1 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia Bjelke Jørgensen, elev 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Morten Christensen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl, Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Onsdag den 7. december 2011 kl Mødet holdes i Industriens Uddannelser, 5. sal, Vesterbrogade 6D, 1780 København V Der afholdes frokost i TIVOLI kl. 13:15 Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen (inkl. status på MMV projektet) 5. Spydspidsskoler 6. LUU-referater (i udvalgte klip) 7. Tema: Innovation 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt 1 af 46 Side 1 af 11

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1. Jannie Ottesen Bunk, 3F, er udtrådt af AO udvalget. 3F har udpeget Morten Christensen, 3F Aalborg Industrigruppen, som nyt medlem af udviklingsudvalget for Arbejdsorganisering. Vi byder velkommen til vores fremtidige samarbejde i udvalget. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat Se bilag 2.1. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. UU s kommentarer på mødet er blevet tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. Der er lavet et bilag der kortlægger dette. Opfølgning på seneste referat MMV er medtaget i projektpartnerskabsaftale. Sekretariatet arbejder på at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Metode drøftes med de tre skoler Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Her gengives et udvalgt afsnit fra den fælles generelle arbejdsmarkedspolitisk udviklingsredegørelse til UVM. Citat: Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser har ikke modtaget officiel henvendelse fra Udannelsesstyrelsen vedr. sager om misbrug og har derfor heller ikke skitseret konkrete initiativer i forhold til misbrugsproblematikker. Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser tager stærkt afstand fra misbrug af AMU systemet. Udvalgene stiller sig åben for en nærmere dialog med Udannelsesstyrelsen om, hvordan de konstaterede misbrugsproblemer kan løses Audit BILAG Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der er udarbejdet et notat hvor vi kigger nærmere på Auditor og der er lavet et konkret oplæg inkl. grænseflader og målbeskrivelse: Til beslutning 3.4. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. 2 af 46 Side 2 af 11

3 3.5. High performance teams. Sekretariatet skal finde en bedre betegnelse. Hvad er et Team? Hvad er et Performing Team? Hvad er et High Performance Team? Sekretariatet er blevet inviteret af udvalgsmedlem Helle Ankersen, PostNord AB til at kigge eksempler på et simpelt redskab til at foretage temperaturmåling på et teams stade. Det er tænkt som inspiration i forhold til udvikling af selvbærende teams. Arbejdet pågår 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling AO-portef Bilag side 1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal fuldt med. Bilag fra side 2 til 6 er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler. Bilag fra side 7 til 15 er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af øverste chef samt ansvarlige leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Endvidere fremgår vakante pladser i udvalgene AMU-statistik Bilag Den officielle AMU-statistik er opdateret ultimo oktober Den aktuelle statistik viser udviklingen i antallet af kursister inden for IU s område i perioden (t.o.m. 2. kvartal). Uanset usikkerhed om tallene, kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år Status på MMV projektet Projektet er i gang med at identificere relevante MMV virksomheder. Projektet er ligeledes i gang med at identificere relevante skoler til brug ved etablering af forsøgskurser i virksomheder. 3 af 46 Side 3 af 11

4 4.4. Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress I forlængelse af tidligere udvalgsmøder er det besluttet, at udvalget med baggrund i Leanus-projektet Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept, skulle forsøge at komme med et udspil på dette område: Tillidsbaseret Lean Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM 4.5. Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM Bilag og Bilag er de to nye AMU-kurser inder for temaet sikker adfærd. Kurset har titlen Udvikling af sikkerhedskultur med en varighed på 1 dag. Kurset med titlen Sikker adfærd i produktionsvirksomheder har en varighed på 1 dag. Det blev besluttet at sekretariatet skulle forsøge at få skrevet det forelagte mål om til 2 mål af én dags varighed hver. Der skulle være en slags trindeling, dog således, at det er de samme deltagere, der får mulighed for at gå på del to. Ideen er nu at vi først bevæger os i det individelle perspektiv Sikker adfærd i produktionsvirksomheder og efterfølgende lærer om sikker adfærd og efterfølgende lærer i et organisatorisk perspektiv. Målene skal evalueres med hensyn til varighed og struktur senest om et år. Der er lavet materialesamling til kurserne. Kurserne ligger i koordinering og forventes godkendt ultimo december i år Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald. Med baggrund i den af KUBIX udarbejdede rapport med tilhørende materiale Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer erhvervsaffald udarbejdet for Industriens Fællesudvalg udvikles et AMU mål og tilhørende undervisningsmateriale. Forventes færdig ved udgangen af december. 5. Spydspidsskoler 5.1. Status på arbejdet med partnerskabsaftalen på AO området. Med baggrund i diskussionen på sidste AO møde har vi udledt de karakteristika, der kunne danne baggrund for indgåelse af en partnerskabsaftale. Processen er kickstartet med afholdelse af møde med Nordjylland. Spydspidsskoler 4 af 46 Side 4 af 11

5 Her var forstander Lasse Breddam umiddelbart interesseret, men var dog bekymret for hvorvidt vi får aftalen afgrænset i forhold til VEU-center opdraget. Oprindeligt besluttedes det, at Tradium, AMU Aalborg og AMU SYD skulle involveres i arbejdet inden endelig præsentation for skolerne. Områdedirektør, Marie Nørgaard Laursen, Tradium, er fratrådt sin stilling midt i forberedelsen af arbejdet med spydspidsskoler. Sammen med denne fratræden forsvandt også en større delmænge af den viden der var bragt i spil med henblik på at syreteste ideen med en partnerskabsaftale. Vi har erstattet Tradium med Learnmark og inddrager nu Jørgen Jensen og en konsulent, Maria Barnung, fra Learnmark Horsens. Arbejdet med skolerne forventes afsluttet inden jul. Selve aftalen forventes at blive indgået på et møde med alle de skoler, der vil tilslutte sig en aftale ultimo januar Der er udviklet et skema til skolerne, hvor de tilkendegiver de områder, som de mener at kunne levere spidskompetencer. Bilag og bilag til orientering. Skoler skal forholde sig til, hvorfor de har det mix af AMU-kurser, som de har. 6. LUU-referater (i udvalgte klip) LUU-referater (i udvalgte klip) 6.1. Tradium (Randers) Onsdag den 15. juni kl MNL bød velkommen og gav udtryk for skolens store forventninger omkring LUU samarbejdet. Skolen har store forventninger til udvalget som repræsentant for arbejdsmarkedets parter og vi håber på en god og konstruktiv dialog omkring skolens udbud på Arbejdets Organisering (AO). Skolen håber endvidere på, at vi med udvalget kan få nogle væsentlige dialoger i forbindelse med videreudvikling af AMU og EUD i sammenhæng. KN opfordrer MNL til overveje, om udvalget er sammensat korrekt, da alle repræsentanter for arbejdsgivere er fra Grenå. MNL vil undersøge hos Dansk Industri. MNL lover udvalgets medlemmer, at der fremsendes en oversigt over AMU-forkortelser, samt en oversigt over indholdet i fagmålene under FKB AMU Nordjylland referat fra møde afholdt den 29. september af 46 Side 5 af 11

6 Udpluk af referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for arbejdets organisering i industrien Generel orientering og drøftelse om igangværende aktiviteter inden for området, herunder - LEAN og AS (kvalitetsstyring). Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh - udgangspunktet for drøftelserne tog udgangspunkt i hovedrapport fra FremKom 2 2 : Fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland samt AMUmålbeskrivelsen (AO) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. AMU Nordjylland orienterede om såvel den generelle aktivitetsmæssige situation på centret som aktivitetsniveauet på det organisatoriske område. Endvidere blev der orienteret om AMU-systemet generelt, hvor der på landsbasis kan konstateres et markant fald i AMU-aktiviteterne på 30 %, Dette kan primært årsagsforklares ved politiske beslutninger om ændrede rammevilkår samt prisloft på mulighederne for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Faglærer Christian Knudsen orienterede herefter om mål, tilrettelæggelse og erfaringer med gennemførte LEAN-aktiviteter for nordjyske virksomheder, idet det er virksomhederne og centrets vurderinger, at der er opnået særdeles positive resultater af de gennemførte processer. Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh, der orienterede om baggrund, mål og indhold i det nye uddannelsesmål forretningsforståelse Allan Pagh, idet Allan Pagh i regi af Industriens Uddannelser har stået for udvikling af omhandlede uddannelsesmål. Allan kunne i denne sammenhæng oplyse, at Industriens Uddannelser via en behovsundersøgelse om nye kvalifikationsbehov havde fået mange virksomhedstilkendegivelser på et behov for, at produktionsmedarbejdere havde en større forståelse for de faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi i en globaliseret verden. 1 AS9100 is a widely adopted and standardized quality management system for the aerospace industry. It was released in October 1999, by the Society of Automotive Engineers and the European Association of Aerospace Industries 2 FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. 6 af 46 Side 6 af 11

7 Med det som udgangspunkt blev det fremhævet, at uddannelsen er tilrettelagt for produktionsmedarbejdere, der har et grundlæggende behov for virksomheds-forretningsforståelse. På dette grundlag havde LUU en positiv drøftelse af behov og mulighederne for udbud af uddannelsen forretningsforståelse, og udvalget anbefalede centret, at man i et samarbejde med virksomhederne dagsordenssatte de nye uddannelsesmuligheder. I regi af VEU-center Aalborg/Himmerland er der i perioden iværksat en proces med opsøgende arbejde, hvor målet er, at 3500 små/mellemstore virksomheder skal opsøges for orientering/drøftelse af mulighederne for medarbejder-/ kompetenceudvikling. Med baggrund i denne proces samt AMU Nordjyllands traditionelle virksomhedssamarbejde drøftede udvalget kort eventuelle initiativer, der kunne udbygge og styrke det eksisterende samarbejde. Som et eksempel på nye initiativer blev det oplyst, at centret har taget initiativ til at gennemføre et LEAN-arrangement på virksomheden Crawford. Her orienterede virksomheden og centret i et samarbejde om mål og resultater fra et afsluttet udviklingsprojekt LUU Industri referat fra møde afholdt 9. juni 2011 Erhvervsskolen Nordsjælland er presset i øjeblikket grundet et underskud i Erhvervsakademiet Nordsjælland kom ud af 2010 med godt resultat. Men har haft en afmatning i efterspørgsel efter uddannelse og kurset til de voksne i slutningen af 2010 og foråret Samtidig er erhvervsskolen som helhed presset. Industriområdet har også mærket lidt til afmatningen, men har stadig haft et fornuftigt aktivitetsniveau på både industrioperatøruddannelsen, lidt på 6 ugers selvvalgs forløb og har haft en stor kunde i DSB ift. kurser i penumatik, el og PLC. Nye kunder Radiometer og Roskilde rensningsanlæg er på vej til industrioperatør uddannelsen. AO FKB har 2 nye kurser Tavlemøder og forretningsforståelse, som EANORD udbyder. Udvalget ønsker flere på A-siden. Lennart spørger hos Radiometer. Sine forespørger hos Trelleborg. Alle overvejer til næste gang virksomhed og navn. Orientering om inspirerende indlæg om uddannelsesbehovet i fremtiden - 3F opdragsholder Mattias Tesfaye, faglig sekretær 3F ved Peter Basse. LUU Industri, Erhvervsskolen Nordsjælland afholder næste udvalgsmøde den 8. december. 7 af 46 Side 7 af 11

8 6.4. Referat af udvalgsmøde i Det Lokale Uddannelsesudvalg den 12. oktober 2011 kl hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Per Rahbek orienterede om baggrunden for og formålet med nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg, herunder det forhold, at ét udvalg hidtil har skullet dække alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Ønsket er at forbedre kontakten og dialogen med arbejdsmarkedets parter samt sikre mere fokus. Per Rahbek orienterede herefter om udvalgets opgaver og kompetencer i form af rådgivning, koordinering af samarbejde med det lokale erhvervsliv, samarbejde om evaluering og kvalitetssikring, information etc. (se udleverede plancher). Udvalget kan uformelt få endnu større indflydelse. Nyt fra LUU-møderne vil være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Per Rahbek redegjorde for det ønskelige i, at udvalget kommer til at køre tæt sammen med det Lokale Uddannelsesudvalg for FKB 2250 Ledelse, bl.a. med henblik på at sikre en god dialog mellem de to områder. Udvalget bakkede op om dette ønske, herunder også det forhold, at de to udvalgsformænd i samarbejde med Per Rahbek fremover i fællesskab udarbejder dagsorden, oplæg m.v. til møderne. Bjarne Wølch Rasmussen orienterede om Efteruddannelsesudvalgenes opgaver, herunder udarbejdelse af forslag til fælles kompetencebeskrivelser (FKB er), samt IF-udvalgets sammensætning. Herefter blev indholdet i en FKB gennemgået, og der blev givet eksempler på arbejdsmarkedsuddannelser, der er indeholdt i FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien. Ligeledes blev der givet eksempler på sammensatte forløb, og der blev kort gjort rede for elementer i Kompetence Gruppens (efteruddannelsesafdelingens) dialog med virksomhederne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb (se udleveret materiale). Per Rahbek orienterede om, at der på næste møde vil blive fremlagt et udkast til udbudspolitik. Udkastet vil tage udgangspunkt i den allerede eksisterende udbudspolitik (udleveret). Per Rahbek orienterede kort om VEU Center Midt Vests struktur og funktion. 7. Tema: Innovation- Opfølgning på konferencen På hat med innovation Tema: Innovation Der indlades til en diskussion omkring temaet Innovation, der gerne skal munde ud i en kvalificering af nogle af de udfordringer og ideer de kom frem på dagen. Se bilag af 46 Side 8 af 11

9 Sekretariatet præsenter temaet på mødet. Der er nedenfor lavet en oversigt over, hvad har vi lavet og lidt omkring to større projekter inden for innovation? Og hvad der er kørt af aktivitet og for hvem samt hvilke lærere der i dag har erfaring med innovations AMU mål. Diskussionen vil kredse om AOs rolle afgrænsning af tema, samt hvilke udfordringer udvalget ser IF 3 afholdt i fællesskab med MI 4 en fælles konference den 6.oktober Temaet for konferencen var Innovation i AMU og EUD. På konferencen gav både forskere og praktikere forskellige bud på, hvad innovation er Fakta om kurset Innovationsegnede produktionsområder. Der har i perioden fra den 1/ til 11/ været afholdt følgende aktivitet på kurset: Aktivitet Erhvervsskolen Nordsjælland AMU-Fyn EUC Syd Tønder Handelsskole Professionshøjskolen VIA - University College 420 elever 108 elever 75 elever 96 elever 67 elever 7.3. Følgende lærere har afviklet undervisning: Erhvervsskolen Nordsjælland, Anders Krag, NIRAS A/S3450 Allerød AMU-Fyn, Faglærer Kim A Petersen EUC Syd, Konsulent H.C. Thordsen og H.C. Keller Rex Tønder Handelsskole, Mikkel Karlsen Professionshøjskolen VIA University College (anden udbyder) Kurset er afholdt for følgende virksomheder: Erhvervsskolen Nordsjælland, Bornholm kommune- region (vej & park) AMU-Fyn, 3L Ludvigsen A/S, 100 medarbejdere, der omfatter designere, ingeniører, teknikere og salgs- og servicepersonale. Fremstiller præsentationssystemer til den professionelle sektor, selvklæbende foto- og præsentati- 3 Industriens Fællesudvalg, IF, er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg for de industrielle uddannelser under 3F og DIorganisation for erhvervslivet. Udvikling af uddannelserne varetages af Udviklingsudvalgene inden for hver branche. 4 Metalindustriens uddannelsesudvalg, MI, udgør det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg på metalindustriens område. MI varetager blandt andet behandling af lærlingesager, virksomhedsgodkendelser samt rådgivning af virksomheder, lærlinge, lokale uddannelsesudvalg og skoler. 9 af 46 Side 9 af 11

10 onsprodukter mm. Alumeco A/S Næsbyvej Odense C. Aluminiums leverandør i Skandinavien og Østersøregionen. Thule Trailers A/S med hovedsæde i Nørre Aaby på Vestfyn. Fabrikken beskæftiger omkring 120 ansatte og producerer årligt flere end trailere. EUC Syd, Køleafdelingen, en division i Danfoss Koncernen, som leverer komponenter og automatiserede løsninger til køle- og luftkonditionering. Bemærkning: Man forventer en meget stor efterspørgsel på kurset. Aktiviteten er afholdt i sammenhæng med kurset forretningsforståelse. Tønder Handelsskole, Har afholdt undervisning for virksomheder med tilknytning til AluCluster, Videncenter for aluminium. Professionshøjskolen VIA, (Anden udbyder) -University College Petri & Haugsted A/S, entreprenørbranchen, Rødovre LAKexperten A/S Viborg Åbent hold på IT skolen fra forskellige virksomheder Ovenstående er afholdt ved udlicitering til privat aktør Følgende mål er udviklet: Innovationsegnede produktionsområder Innovative forbedringsprocesser på postområdet Ledelse af innovationsprocesser. (Dette mål afventer sagsbehandling i forhold til konkurrenceklausulen i relation til AMU udbud) Til målet er udviklet lærervejledning samt case materiale IU Industriensuddannelser har startet et projekt Innovative kompetencer gennem AMU. IU har fået bevilliget knap 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at undersøge hvordan skolernes undervisning og undervisningsmaterialer kan understøtte, at deltagerne på AMU-kurserne får bedre innovative kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i plast og smedeområderne. Projektet løber over godt et år med opstart 1. november I den periode gennemføres fire udviklingsseminarer for lærerne, temamøder på de fire deltagende skoler samt en formidlingskonference sidst i projektet. Projektet er bevilget gennem Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje af 46 Side 10 af 11

11 7.5. VEU-center Aalborg/Himmerland har et projekt hvor sekretariatet sidder i styregruppen. Forståelse og synliggørelse af innovationsprocesser i et integreret perspektiv Formål: Udviklingsprojektet har overordnet til formål at kvalificere AMU faglærere til at inddrage innovation som et integreret del af undervisningen i eksisterende AMU mål. Projektet tager udgangspunkt i, at innovation ikke udgør en kompetence i sig selv, men er en daglig aktivitet og et aspekt af arbejdslivet. Dette stiller derfor krav til nogle mere grundlæggende kompetencer. Kompetencer, der ikke er meget forskellige fra de øvrige grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for deltagelse på et nutidigt arbejdsmarked. Udviklingsprojektet gennemføres tværinstitutionelt i regi af VEUcenter Aalborg/Himmerland. VEU-center Aalborg/ Himmerland har fået bevilliget knap 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet 8. Meddelelser 8.1. Formandskabet Opdatering af Status på elektronisk VEU-ansøgning 8.2. Udvalgets medlemmer 8.3. Sekretariatet Meddelelser 9. Mødeplanlægning 9.1. Torsdag den 1. marts Mandag den 7. maj Mandag den 10. september Onsdag den 5. december 2012 Mødeplanlægning 10. Eventuelt Eventuelt 11 af 46 Side 11 af 11

12 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 2.1 København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen Bunk 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl Referat fra møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering onsdag den 5. oktober 2011 kl på Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat fra 17. juni Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD Partnerskabsaftale på AO området, FKB Debat om Ledelse og AO målgruppen 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt 12 af 46 Side 1 af 5

13 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 Bilag 2.1 Det skal bemærkes, at udvalgets tidligere beslutning om fremadrettet at have møder af 4 timers varighed desværre ikke fremgår af referatet fra mødet den 17. juni. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 For at overholde 4-timers reglen, vil næste udvalgsmøde 7. december 2011 starte kl med efterfølgende julefrokost kl i Tivoli. Udvalgsmødet den 5. oktober kan af praktiske årsager ikke planlægges med en varighed af 4 timer, grundet et efterfølgende møde i IF udvalget med start kl 15:00. Næste udvalgsmøde 7. december 2011 vil blive planlagt i overensstemmelse med udvalgets beslutning. 3. Opfølgning på seneste referat: Opfølgning på seneste referat Kulegravning af AMU FO oplyser, at der ikke er noget nyt udspil fra UVM vedr. kulegravning af AMU. Udspil afventes fra ny regering. AMU-aktivitet Efteruddannelsesudvalgene udarbejder et samlet papir til VEU vedr. mulige løsninger på problematikker omkring AMUaktiviteten. Det færdige papir sendes til AO-udvalget til orientering efter godkendelse. Opdatering på Sekretariatet har skrevet til LUU medlemmer i anledning af at en stikprøve viser at skolerne ikke i særlig stort omfang har lagt uddannelserne ud på efteruddannelse.dk Opdatering på Sekretariatet har sendt mail til skoler og LUU om manglende synliggørelse af nogle kurser på sitet. Mailen vil blive gensendt pga. tekniske problemer med pdf-fil. Status på elektronisk VEU-ansøgning Der gives en status på den elektroniske VEU-ansøgning der bliver obligatorisk pr. 1. nov. Status på elektronisk VEU-ansøgning Det går bedre, men der er lang vej endnu. Der er stadig mange tekniske problemer med efteruddannelse.dk fx med udbetaling af sygedagpenge og befordring fra A-kasser, som ikke fungerer. Uddannelsespakker: Sekretariatet medbringer eksempler på uddannelsespakker på AO området. Uddannelsespakker: Brochuren med udd.pakker på AO ligger foreløbig kun på nettet: Udvikling af produktionsgrupper. Kurt Mikkelsen fremsender nogle uddannelsespakker, som de har kreeret til brug for en række medarbejdere. Sekretariatet genfremsender de tidligere præsenterede oplæg samt et link til hvor disse er placeret. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Her fremgår de udviklingsaktiviteter der er undervejs. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Ang. sikkerhedskurserne er arbejdsgruppen med repræsentation fra A & B siden plus skoler endnu ikke kommet med en indstilling. Analyse af uddannelsesbehov for MMV i fht. FKB 2752 Midtvejsstatus på projektet gives på næste møde. 13 af 46 Side 2 af 5

14 Efter aftale link til liste over anvendte forkortelser i uddannelsessystemet til almen orientering: rtelseriiu/ 4. Aktivitet på AO porteføljen Generelt kan det oplyses, at vi på FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien i perioden til har haft kursister. Dette kan holdes op imod perioden til , hvor der var kursister. Der er således tale om et voldsomt fald i AO aktiviteten. Aktivitet på AO porteføljen Uanset usikkerhed om tallene kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år. Bilag 4.1 er en oversigt over aktiviteten på vores FKB, hvor vores egne skoler er trukket ud. Bilag 4.1 sendes til skoler og LUU med tekst om perioder og hvilke enheder, der måles i. Ønske om at skoler sætter det på dagsorden. Bilag 4.2 er en oversigt over, hvilke skoler der udover AO skolerne har aktivitet på vores AO mål Sekretariatet følger fortsat udviklingen på tæt hold. En lille opmuntring omkring aktiviteten på miljø- og energi (AO) området. Siden Klimatopmødet i København (COP15), hvor udvalget besluttede at udvikle 2 nye kurser har der været rigtig fin aktivitet på dette felt. Miljø- og energiforbedringer i industrien i 2010, 126 deltagere og i 2011, 86 deltagere i alt 212 Miljøarbejde i industrien i 2010, 288 deltagere og i 2011, 84 deltagere i alt 372 Det gamle kursus Miljøstyring for operatører havde i 2009, 305 deltagere og i 2010, 434 deltagere og i 2011, 85 deltagere- i alt 824. Kilde til den samlede statistik: UVM Bemærk: Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken der endnu kun omhandler 1. kvartal Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke har 3 kvartal med. Til udvalgets orientering 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 Opsamling på jobanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 I Bilag 5.1 har sekretariatet forsøgt at systematisere en række af de anbefalinger der er udledt af ovenstående analyser og notater. Rapporternes konklusioner har været drøftet på de sidste 2 udvalgsmøder. Bilag 5.1 Kommunikative kompetencer Udover engelsk ønskes flere sprog, herunder tysk. FO vil gøre opmærksom på det ved næste møde med UVM. Vi skal tydeliggøre, at det virksomhederne efterspørger dækkes af de eller de kurser. Vi bruger ikke samme termer som eksempelvis fødevareindustrien 14 af 46 Side 3 af 5

15 Med baggrund i bilag 5.1 og vedhæftede bilag 5.2 anmodes udvalget om at tage en drøftelse af behovet for udviklingsaktiviteter i Af bilag 5.2 fremgår sekretariatets indstilling. Til udvalgsbehandling og beslutning Stort fokus på kvalitet og produktivitet. Bilag 5.2 Bilaget skal have en lettere omformulering. Audit Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der skal derfor kigges nærmere på auditrollen som koordinator/kontrollant og laves et konkret oplæg inkl. grænseflader / snitflader. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. High performance teams Andet navn skal findes. 6. Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 På sidste udvalgsmøde arbejdede vi med temaet spydspidsskoler. Sekretariatet har med baggrund i diskussionen udledt nogle karakteristika der gælder for en spydspidsskole og udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale. Når udvalget har behandlet udkastet (Bilag 6.1) er det planen at inddrage 3 skoler i det videre arbejde med udmøntningen af partnerskabsaftalen. Selve aftalen foreslås at kunne blive indgået på et møde med alle de skoler der vil tilslutte sig en aftale. Det foreslås at mødet bliver lagt i forbindelse med et AO UU møde. Her vil udvalget få lejlighed til at uddybe baggrunden for ønsket om at indgå i et partnerskab. Der lægges hermed op til en diskussion omkring indholdet i aftalen og sekretariatets plan for implementering af aftalen. Der lægges op til, at aftalerne kan effektueres primo Til udvalgsbehandling og beslutning 15 af 46 UU s kommentarer på mødet vil blive tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. MMV skal medtages, og nogle punkter skal ændres til fællesnævnere for både skoler og IF. Det besluttes at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Formålet med aftalen er at sikre kvaliteten og udbuddet af hele AO-porteføljen, med IF, som støtter op om skolernes initiativer. Der startes op med at holde møder med tre skoler. Efterfølgende holdes møde med alle skoler, hvor de kan give deres mening tilkende. Sekretariatet vil sammen med formandskabet finde en dato for, hvornår vi kan indbyde skolerne til at tiltræde partnerskabsaftalen. Dette sker i sammenhæng med mødeplan for Side 4 af 5

16 7. Debat om Ledelse og AO målgruppen På sidste udvalgsmøde diskuterede udvalget lederrollen og nogle af de der kunne opstå i forbindelse med udfoldelse af mål fra FKB Sekretariatet har i forlængelse heraf udarbejdet en oversigt (en dækkeserviet) over de mål, der udbydes inden for ledelse (Bilag 7.1). Hertil er der ligeledes lavet et katalog med en kort beskrivelse af de enkelte ledelsesmål Skrællede mål (Bilag 7.2). Debat om Ledelse og AO målgruppen Det besluttes at medtage ledelseskurser i den kommende FKB-analyse nævnt under pkt. 5. Det skal bl.a. undersøges, om kurserne er dækkende for målgruppen og hvordan kurserne skal håndteres på AOområdet. Arbejdsgruppen takkes for arbejdet. Helle Ankersen, Kurt Mikkelsen og Finn Buch har bidraget med at få indsamlet en række af de titler, funktionstitler, ledelsestitler som anvendes i deres respektive virksomheder (Bilag 7.3). Der lægges nu op til en diskussion af, hvorvidt udbuddet af ledelseskurser dækker det behov som vores målgruppe måtte have. De roller som vores målgruppe befinder sig i ligger i en gråzone, hvor de ikke har reelt ledelsesansvar i gængs forstand. Det vil sige, at de ikke har personaleansvaret for en medarbejder med ansættelse, løn, MUS, afskedigelse osv., men hvor de alligevel går ledelsens ærinde ved at have ansvaret for gennemførelse af en opgave / et projekt, der involverer en række kolleger. 1. Er ledelseskurserne dækkende for AO målgruppens behov? 2. Mangler der noget? Til udvalgsbehandling og beslutning 8. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Kurt Mikkelsen gør opmærksom på, at der mangler løsninger for at forhindre, at restpersoner kommer i klemme ved Lean-effektiviseringer. Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet 9. Mødeplanlægning Næste udvalgsmøde afholdes: 7. december 2011 med frokost i Tivoli Mødeplanlægning Næste udvalgsmøde afholdes: Onsdag 7. december 2011 kl med efterfølgende julefrokost i Tivoli (Grøften) 10. Eventuelt Eventuelt 16 af 46 Side 5 af 5

17 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering Bilag Notat om Audit Dette notat forsøger at folde audit begrebet ud i forhold til den målgruppe der indgår i FKB 2752 porteføljen. Hvad: Audit af et system er "eftersyn", der foretages af en dertil kvalificeret medarbejder (intern audit, egenkontrol) eller af en ekstern auditor (ekstern audit). En audit skal ikke bare give et billede af systemets funktion i den forløbne periode. Den skal også pege fremad og bidrage til den fortsatte værdiskabelse i virksomheden. Hvorfor: En audit giver virksomhedens ledelse og dens interessenter sikkerhed for at f.eks. kvalitets, - miljøledelsessystemer og andre standarder fungerer efter hensigten og bidrager til virksomhedens fremtidige mål og udvikling. Der auditeres også inden for Lean, militære standarder og arbejdsmiljø. Hvorledes: En audit tilrettelægges efter en nøje fastlagt plan, og omfatter både en gennemgang af systemets dokumentation (håndbog, mødereferater, afvigelser mv.) og interviews med de personer som omfattes af systemet. Den gennemføres med virksomhedens planer og mål in mente og afsluttes med en rapport til ledelsen. Forslag til ramme for hvordan vi afgrænser opgaven omkring Audit Titel: Auditforståelse Indhold: Få kendskab til begrebet audit samt grundlaget for og hensigterne med at gennemføre audit af kvalitetsstyringssystemer. Kursisten vil herefter opleve nytten af de korrigerende handlinger, som audit medfører. Kontrol kræver tillid 17 af 46

18 Audit er et engelsk ord for revision. Gennem det meste af vores liv har vi vænnet os til at betragte kontrol som et tegn på mistillid. Med indførelse af kvalitets - og miljøstyring i produktionen bliver vi nødt til at revidere denne opfattelse. Og det kan være svært, hvis man ikke kommer hele vejen rundt om begrebet og forstår sammenhængen mellem de forskellige elementer. Kursisten får kendskab til begrebet audit. På kurset gennemgås grundlaget for og hensigterne med at gennemføre audit af kvalitetsstyringssystemer m.m. Kursisten kommer til at deltage i og blive udsat for kvalitetsaudit. Gennem disse øvelser vil kursisten opleve nytten af de korrigerende handlinger, audit medfører. Audit er simpelthen en effektiv metode til at finde ud af, hvordan tingene kan gøres bedre. Lær at deltage i kvalitetsaudit Målet er at afmystificere begrebet audit og gennem forståelsen skabe tryghed og sikkerhed i forbindelse med deltagelse i audit. Som deltager får du kendskab til: Kvalitets- og miljøstyringssystemet Audit-typer Krav til audit og menneskelige aspekter ved audit Indsigten i disse aspekter vil samtidig give forståelse for auditresultaternes betydning for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Desuden vil du blive trænet i: Forberedelse af audit Afholdelse af indledende møde Gennemførelse af audit Afholdelse af afsluttende møde Rapportering og korrigerende handlinger Med baggrund ramme og fortolkning foreslås, at vi igangsætter udviklingen af et AMU mål 18 af 46

19 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering BILAG Til udvalgsmødet den 7. december 2011 København den 30. november 2011 Statistik for moder-fkb: 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien Aktiviteten for det enkelte mål omfatter den samlede aktivitet for målet, dvs. også den aktivitet, der er gennemført og indberettet for målets tilkobling til andre FKB. Mål Antal elever: Innovationsegnede produktionsområder Selvevaluering i praksis Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Lean værktøjsanvendelse for operatører Lean i vedligeholdet for operatører Operatørstyret optimering af vedligeholdet Miljø- og energiforbedringer i industrien Miljøarbejde i industrien TQM for operatører i industrien Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Kanban-styring for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere Miljøstyring for operatører Omstillingseffektivisering for operatører Selvevaluering i produktionsgrupper Six Sigma for operatører Statistik for operatører Valideringsopgaver for operatører Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper 623 I alt Bemærk: Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal med. 19 af 46

20 BILAG Innovationsegnede produktionsområder Antal elever: AMU-Fyn 30 EUC Syd Selvevaluering i praksis Antal elever: Erhvervsskolen Nordsjælland 15 AMU-Fyn 126 AMU-Vest 10 Learnmark Horsens, AMU 85 EUC Nord 6 AMU Nordjylland Produktionsoptimering for operatører Antal elever: Erhvervsskolen Nordsjælland 200 Tradium 120 Uddannelsescenter Holstebro 34 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst 40 Campus Bornholm 9 AMU-Fyn 356 EUC Syd 89 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 51 EUC Vest 69 AMU-Vest 42 EUC Lillebælt 147 Learnmark Horsens 159 Learnmark Horsens, AMU 87 AMU SYD 30 Silkeborg Tekniske Skole 31 Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern 80 Skive Tekniske Skole 85 EUC Nordvest 565 Mercantec 484 AMU Nordjylland Lean værktøjsanvendelse for operatører Antal elever: Københavns Tekniske Skole 47 Erhvervsskolen Nordsjælland 35 Tradium 7 EUC Nordvestsjælland 12 Selandia - CEU 88 AMU-Fyn 83 Svendborg Erhvervsskole 100 AMU-Vest 94 Side 2 20 af 46

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Deltagerliste svejsekonference 2015

Deltagerliste svejsekonference 2015 Deltagerliste svejsekonference 2015 Carsten Sehested Andersen AMU-Fyn Jeg deltager alle dage (24.-26. juni) Kaj Kærsig AMU-Fyn Jeg deltager alle dage (24.-26. juni) Lenette Iversen AMU-FYN Jeg deltager

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION:

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION: UDANNELSESINFORMATION: Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent (Trin 3) Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde med styring og disponering af transporter eller

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere