København den 20. april Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI"

Transkript

1 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Næstformand Claus Eskesen Morten Christensen Ninna Charlotte Buch Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. april 2012 kl på Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro incl. rundvisning Program Kl Udvalgsmøde Kl Rundvisning og foredrag Kl Frokost (egnens specialiteter) Kl Udvalgsmøde fortsat Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen 5. Spydspidsskoler 6. AMUKURS.DK 7. LUU-referater (i udvalgte klip) 8. Tema: Innovation - fortsat fra sidste møde 9. Meddelelser 10. Mødeplanlægning 11. Eventuelt Side 1 af 12

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Velkommen til Konsulent Mark Fisker, DI der indtræder i stedet for Charlotte Vilsholm, der går på barsel. 2. Godkendelse af seneste referat Godkendelse af seneste referat Se bilag 2 Referat fra AO udvalgsmøde 7. december Opfølgning på seneste referat Opfølgning på seneste referat 3.1. Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Rapport om AMU-kulegravning har været til høring i organisationerne. Fællessvar fra høringen har været behandlet på VEU-mødet den Formandskabet vil give en kort orientering om status På AMU Kurset Lean uden stress arbejder sekretariatet fortsat med at få en mere positivt ladet titel, som har fokus på trivsel i fht Lean. Der afholdes møde med udviklerne 1. maj. Sekretariatet forventer en endelig afklaring medio juni og indsendelse af mål herefter. 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling AO-portef Bilag 4.1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. De sandfarvede mål er vores kærnemål. Der er stort set nedgang på alle mål Behovsredegørelse 2013 er indmeldt for AO, se bilag 4.2. Indmeldingerne fra skolerne er angivet i årselever. (en årselev er lig med en kursist i 40 uger) De tre efteruddannelsesudvalg på industriens område (MI, IF og IF&MI svejsning og Fyringsteknik) har indsendt behovsredegørelser for 2013 til Ministeriet for Børn og Undervisning. Udvalgene forventer AMUkursusaktivitet på knap årselever i 2013, som er en stigning i fht den reelle kursusaktivitet i Bilag 4.3. er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler Bilag 4.4 og 4.4.a er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af ansvarlig leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår af bilag 4.4 navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Vakante pladser i udvalgene fremgår også. Side 2 af 12

3 4.5. Følgende mål er nu godkendt siden sidst (bilag 4.5): (SCM) for operatører Sikker adfærd i produktionsvirksomheder Udvikling af sikkerhedskultur i industrien Lean Support i produktionen Ressourcestrømme og affaldshåndtering Af bilaget fremgår hvem der den , havde lagt kurserne i udbud Bilag 4.6 er et nedslag på, hvem der udbød vores kurser den 17. februar Denne aktivitet gennemførte vi også i kalenderåret Der er i forhold til tidligere tale om marginale forbedringer Status på mål under udvikling Følgende er status på udvikling af 5 nye mål: Anvendelse standardiseret arbejde for operatører, Varighed: 2 dage Operatøren kan anvende standardiseret arbejde (Standard Work) som et værktøj til at optimere processer med henblik på løbende forbedringer. Operatøren kan identificeres de arbejdsgange, metoder og processer som fremadrettet skal fungere ensartet og efterfølgende udarbejde en standardiseret beskrivelse herunder beskrivelse af kritiske elementer, procedurer, arbejdssekvenser, sikkerhedsrisici, kvalitetskontrol og miljø. Operatøren kan under anvendelse af standardiseret arbejde medvirke til en systematisk reduktion af omkostninger, herunder reduktion af tidsforbrug og spild. Målet er sat i koordinering og forventes godkendt primo maj Praktisk problemløsning for operatører, varighed 3 dage Operatøren kan sammensætte og coache et team gennem en praktisk problemløsningsproces (PPS) inden for det produktionstekniske område herunder definere og klargøre problemer igennem anvendelse af udvalgte modeller, diagrammer og skemaer. Operatøren kan identificere oprindelsessted (Point of Cause), direkte årsag (Direct Cause) og kerneårsag (Root Cause) samt implementere effektive modtræk og tracke deres effekt. Operatøren kan i overensstemmelse med virksomhedens målsætninger kommunikere om problemløsningen under anvendelse af hjælpemidler, der er tilpasset den konkrete situation. Side 3 af 12

4 Målet er sat i koordinering og forventes godkendt primo maj Lean Flow to Line for operatører, varighed 1 dag Operatøren kan på baggrund af viden om principperne bag Lean Flow to Line anvende effektive metoder til at tilvejebringe materialer i en Lean produktion. Operatøren kan gennemføre løbende optimeringer i forhold til flow i vareforsyningen herunder reducere gennemløbstid og spild igennem inddragelse af ændringer i arbejdsprocesser, teknologi samt arbejdets organisering. Operatøren kan beskrive og dokumentere kritiske elementer, procedurer, procesvariationer, arbejdssekvenser, sikkerhedsrisici, miljø og kvalitetskontrol i relation til Lean Flow to Line. Målet er sat i koordinering og forventes godkendt primo maj AUDIT kurset er underudvikling på Tradium i Rander og bliver afleveret 29. juni 2012 og sendes herefter i høring og går det som forventet vil målet kunne være klar til drift primo august. Om kurset Lean uden stress henvises til Pkt Status faglæreruddannelse 2012, bilag 4.7. I januar 2012 gennemførte udvalget i samarbejde med AMU Nordjylland et lærerkursus inden for forretningsforståelse Status på MMV projektet er, at alle tre delundersøgelser der udgør projektet nu er igangsat. Resultat af desk study foreligger ultimo april. Der er meget store problemer med at fremskaffe virksomheder, der vil deltage i interviews. Det tærer på projektets ressourcer. DI hjælper, men alligevel springer virksomhederne fra. Der er dog aftalt 3, måske 4 forsøgskurser, så det er måske nemmere at få virksomhederne til det konkrete end til at lade sig interviewe. Sekretariatet forsøger at allokere ressourcer til at støtte processen i det videre forløb Præsentation af Dilemmaspil Tradium i Randers har valgt at arbejde med faget konflikthåndtering for salgsmedarbejderen. Foreløbig status præsenteres på mødet. I undervisningen bruges relevante videoklip og cases. Den største forskel vil dels være et nyudviklet dilem- Side 4 af 12

5 maspil, som deltagerne kan bringe med hjem i virksomheden og afprøve sammen med deres kollegaer. Dilemmaspillet skal være med til, at kursisterne bruger tid efter undervisningen til at tale om det lærte med deres kollegaer og ledere. Et nyudviklet hjælpeskemaet til virksomhederne vil også kunne indgå på dette tidspunkt. Sekretariatet vil også i uddrag vise to dilemmaspil. Et fra det hedengangne Lindø samt et fra Ib Andresen Industries. 5. Spydspidsskoler 5.1. Formandskabet har afholdt møde med skolerne omkring indgåelse af partnerskabsaftaler. På mødet deltog femten af de seksten de skoler, der har godkendelse til FKB en. Selandia var fraværende. Aftalen bliver nu sendt til underskrift og træder i kraft straks herefter. Bilag 5.1 (udvalget kan orienterer sig i de bemærkninger der kom frem i forbindelse med kortlægningen af skolernes spidskompetencer) Spydspidsskoler 5.2. Barrierer for kursusaktiviteten På mødet med AO-skolerne havde formandskabet oppe at vende, hvad de mener, er årsagerne til den stærkt faldende aktivitet på AO-området er. Bilag 5.2 opsummerer en række af disse barrierer. Disse indlades til en diskussion og opfølgning i udvalget. 6. AMUKURS.DK 6.1. På mødet gives en præsentation og status på portalen AMUKURS.DK. 7. LUU-referater (i uddrag) LUU-referater (i udvalgte klip) Udd.center Ringkøbing Skjern 13/3 2012: På landsplan er aktiviteten i perioden (4. kvartal 2011 estimeret)totalt set halveret. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns aktivitet er i samme periode steget med 74 % (fra 13,9 til 24,2 årselever), hvilket dog altovervejende skyldes, at Vestas i 2011 gjorde flittigt brug af kurser indeholdt i FKB Uddannelsescentrets aktivitet på efteruddannelsesområdet synes p.t. at være inde i et vakuum, og der er derfor truffet skridt til den nødvendige kapacitetstilpasning. Drøftelse af hvordan der skabes en optimal kontakt til erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter: Følgende forslag og ideer kom på bordet: Bedre vejledning til virksomheder og enkeltpersoner om tilmeldingsprocedure, f.eks. i form af en interaktiv Side 5 af 12

6 vejledning på uddannelsescentrets hjemmeside Øget fokus på information og vejledning om mulighederne for tilskud fra de forskellige kompetencefonde Målrettede tilbud om kompetenceafklaring Virksomhedsbesøg og vejledning i samarbejde med organisationerne, så der sikres en indgang til både ledelse/ejere og tillidsrepræsentanter Virksomheder med sæsonudsving bør have en beredskabsplan i baghånden i form af en uddannelsesplan for ledere og medarbejdere Udarbejdelse af brancherettede koncepter (f.eks. for landbruget) Synliggørelse af den gode historie i virksomhederne ved hjælp af uddannelsescentrets informationsmedarbejder Kursusudbud om aftenen og/eller i weekends Etablering af fokusgrupper med udvalgte virksomheder Information i forbindelse med diverse arrangementer, f.eks. Erhvervscentrets morgenbrunch Møde med Linda Nielsen fra 3F Ringkøbing-Skjern med henblik på at få yderligere input Konference/fyraftensmøde med duel mellem to debattører ( to skarpe ), der kunne repræsentere henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside Øget synlighed på de lokale organisationers hjemmeside, i medlemsblad m.m., f.eks. i form af målrettede/grupperede uddannelsestilbud Afholdelse af uddannelsesmesse i samarbejde med organisationerne, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervscentret, Jobcentret, VEU-center m.fl., med en kendt person og en konkurrence som trækplaster. Voksenlærlingekampagne bør være en del af messen, og de fagspecifikke kurser bør være med. HTXprojektværksted og auditorium vil være egnede lokaler. Per Rahbek vurderer forslagene og vender tilbage til udvalget med en strategi- og handlingsplan. Nærmere drøftelse af tilrettelæggelsen af en uddannelsesmesse skal dog ikke nødvendigvis afvente en samlet plan. AMU-Nordjylland 24/1 2012: NES deltog i dette møde) Den til dagsordenen vedlagte skrivelse fra Industriens Uddannelser til medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg vedrørende manglende AMU-udbud på AO-området blev forelagt til drøftelse, idet centret gennemgik og kommenterede materialet i relation til situationen på AMU Nordjylland. Til brug for drøftelserne på mødet havde AMU Nordjylland udsendt en oversigt over aktivitetssituationen på AO-området på AMU Nordjylland 2011, hvoraf det fremgår, at centret har gennemført uddannelser for 3919 personer i 2011 (1680 elevuger). Af oversigten fremgår det endvidere, at centrets aktiviteter på AO-området fordeler sig flot på alle uddannelsesmål. Det blev endvidere omtalt, at centret bevidst markedsfører Side 6 af 12

7 samtlige uddannelsesmål inden for området. Afslutningsvis orienterede centret om, at Industriens Fællesudvalg i et samspil med centret har taget initiativer til videndeling om Forretningsforståelse (faglæreruddannelse), og at det pågældende initiativ er blevet positivt modtaget fra de skoler, der gennemfører AO-uddannelser. Inger orienterede om, hvordan centret har synliggjort udbud af AO mål i det nye uddannelseskatalog, ud fra ønsker og behov. Det er nu tydeligt, hvad der er åbne hold, og hvad der er virksomhedsrettede hold. Der blev desuden orienteret om, hvem centret har lavet udliciteringsaftaler med på Six Sigma kurser. Samt fremlagt eksempler på 6 ugers selvvalgspakker. Yderligere blev der orienteret om igangværende temainitiativer, hvor der var 21 virksomheder fordelt på ca. 55 personer til vores 3 temaeftermiddage, hvor emnet var Ny inspiration til arbejdsmiljøgrupper : - Den 2. nov Arbejdsmiljø i forandringstider - Den 30. nov Fra højt sygefravær til høj trivsel - Den 18. januar Det er nu, den gælder AMU Nordjylland har desuden taget initiativ til at styrke læreruddannelsen ved et konkret udbud omhandlende et kursus i videndeling om Forretningsforståelse. 10 undervisere deltog. Learnmark Horsens 20/ (nyt udvalg)nes deltog i mødet Sammensætningen af udvalget vi har valgt at udvalget er lig med procesudvalget. Udvalget konstitueres med Bo Petersen som formand og Ulrik Laugesen som næstformand Indtil videre kører vi videre med 2 udvalg, proces udvalget og dette udvalg, AO i Industrien. Punkter til næste dagsorden 26/3-12: Udbud, lærer kompetencer, navne, nyhedsbrev, sammensætning af udvalget, synliggørelse. opfølgningsmødet den 26/3 blev desværre aflyst på dagen AMU SYD 21/ var et dårligt år for skolen, hvor vi endte med et stort underskud. Også Arbejdets Organisering gik dårligt, og vi har således personaletilpasset med 1 stilling. Pt. går det dog godt i AO, der er ikke mange aflysninger, men mange tilmeldinger! Vi er nu 122 EU (elevuger) foran budgettet, og det er primært ansatte vi underviser - der er næsten ingen ledige. SKMP oplyste, at der skal afholdes faglærer-konference indenfor Arbejdets Organisering her på skolen maj, Side 7 af 12

8 hvor ca. 16 pt. er tilmeldte til erfaringsudveksling etc. AV har valgt at køre kurset uden beregning, blot skal de deltagende skoler selv sørge for forplejning og logi. Kurset har bl.a. udspring i savnet af det tidligere netværk blandt lærerne, hvor der var mulighed for inspiration, erfaringsudveksling og delvis tilpasning af undervisningen. Der er lavet en aftale med Kolding Kommune om afklaring af de "udfaldstruede" (klienter, der falder for dagpengegrænsen). Derudover kører vi afklaring for 3F's ledige på 2,5 dag/medlem. GL forespurgte til vis-kvalitet.dk - om det bruges i AO? Og AV oplyste, at vi bruger det i alle brancher. Virksomhederne tilbydes også evaluering via mail, de udvælges pt. stikprøvevis af vores controller. GL oplyste, at hun ikke har modtaget evalueringer på de - tilmeldte. Hertil oplyser AV, at det kan skyldes stikprøvemetoden, hvor hendes virksomhed ikke har været blandt de udvalgte endnu. (AV oplyste, at specielt bemærkningerne på vis-kvalitet er interessante - således har disse bemærkninger affødt nye typer forplejning i vores kantine!) GL spurgte til udvikling af nye kurser, og udvalget var enige om at sætte det fast på dagsordenen fremover. PA forespurgte til fremmødet i udvalget, og AV oplyste at det har været meget dårligt - det håber vi naturligvis ændrer sig fremover. Udvalget har ønske om gennemførelse af det lovede LUU- STORMØDE til inspiration, erfaringsudveksling etc. JBP oplyste, at det har været rigtigt fint at have "uddannelsespakke"-katalogerne med på virksomhedsbesøg, således tilgangen til uddannelsesfondene lettes for medarbejderne. Det giver et bedre resultat og fungerer fint. EUC Nord 10/ Alle kurser inden for arbejdets organisering er udbudt på en efterårskalender. Nogle gives en særlig markedsføringsindsats, fx Lean introduktion samt 5s, systematisk problemløsning og kommunikation i teams. Især blev udbuddet af Lean drøftet i fht hvordan det mest hensigtsmæssigt præsenteres i virksomheden og til hvilke målgrupper. Strategi fremover for EUC Nord er at lave en Lean præsentation for både ledere og TR/medarbejdere for at give et grundigt beslutningsgrundlag. Fokus på enkeltkurser kan så komme senere. I denne præsentation kan Lean ambassadø- Side 8 af 12

9 rer/rådgivere fra allerede gennemførte forløb deltage. EUC Nord kan også lave Lean præsentationer ved netværksmøder, på erhvervskontorer mv. EUC Nord, kompetencecentret arbejder med en liste over de største/vigtigste virksomheder i vores område virksomheder, som vi gerne vil have et nært samarbejde med om uddannelse. Erhvervsskolen Nordsjælland 8/ Status på udbud det kommende år Der udbydes fortsat alle kurser indenfor begge skolens industri FKB er. Her er skolen fortsat stærk indenfor Lean området. Problemområder der blev diskuteret: Efteruddannelse.dk er ikke let tilgængelig for specielt de små og mellemstore virksomheder. Her har skolen forsøgt at kompensere ved at holde informationsmøder. Dog er det tit noget de små og mellemstore virksomheder nedprioriterer. Sine sørger fremover for at informere LUU i god tid om møderne, så de kan tage invitationerne med ud, når de alligevel besøger virksomhederne. Kurserne er ikke lette at finde på efteruddannelse.dk og UG.dk. Eksempelvis er det svært at finde engelsk kurser, da undervisningsministeriet kræver at skolerne holder sig til AMU titlerne og der er ikke en amu titel der hedder engelsk kurset skal findes under basalt fremmedsprog eller avanceret fremmedsprog. Krisen, der har gjort at virksomhederne har nedprioriteret uddannelse. Krav om udbud af alle kurser i en FKB skaber mange aflysninger, hvilket får kunderne til at søge andre steder hen. Er med andre ord dårlig markedsføring. Ministeriets skærpede krav, mindsket taxameter og øget brugerbetaling, alt I alt en cocktail der mindsker interessen for kurserne, da skolerne oplever en øget bureaukratisk byrde samtidig med at de bliver skåret i taxameter. Grundlæggende en total mangel på fleksibilitet i systemet. Hvor fokus for skolerne burde ligge i at skabe gode kurser og uddannelser, der levede op til arbejdsmarkeds behov så bruges der uforholdsmæssig megen tid på at sikre, at man lever op til rigide regler og lovgivningsmæssige krav. Da ministeriet desværre i dag arbejder ud fra en mistillids dagsorden. I denne periode har vi færre i arbejde og flere ledige. De lediges adgang/vej til kurser er lang og trang. Side 9 af 12

10 Først skal de tilmelde sig et kursus eller IKV forløb hos A- kassen. Derefter skal tilmeldingen sendes til både skole og jobcenter Skolen skal derefter lave en 8 siders kontakt, der efterfølgende skal sendes til jobcenteret. Det kan let tage 3 uger før kontrakten er godkendt hos jobcenteret. Jobcenteret sender godkendelsen til skolen. Først herefter kan skolen sætte den ledige på et kursus. Så de kan nemt komme op på 3-4 ugers ventetid for at komme på et kursus. Det samme gælder for IKV forløbene, som ellers er specielt interessante for ledige, da det kan give dem beviser for allerede erhvervede kompetencer beviser der kan bruges i jobsøgningssituationer. AMU FYN 21/ Finn Buch tror på, at AO kompetencerne bliver det fremtidige konkurrenceparameter. Desuden skal AO kompetencerne integreres som pædagogisk middel og metode i de faglige uddannelser. Lohmann spurgte, hvor mange kurser de afvikler om året for deres medarbejdere. Finn Buch kendte ikke umiddelbart tallet, men de modtager flere hundrede tusinde i VEU. Det er hovedsageligt timelønnede der er på kursus. Kim Pedersen orienterede om, at AMU-Fyn har en udfordring i den nye generation af medarbejdere og de deraf følgende nye læringsformer. De unge er konstant koblet op på facebook, Twitter og er rigtig gode til at håndtere IT og gode til at arbejde i teams. De har lært det fra barnsben. AMU-Fyn har prøvet en model med 5S proces over 6 uger, hvor kursisterne selv skulle finde ud af, hvordan de bliver en 5S virksomhed. De skulle desuden organisere deres arbejde. 5S er en af leanværktøjerne, hvor der skabes overblik i virksomheden og ryddes op. Det er med succes brugt det indenfor det administrative område. Det ikke kun er de helt unge, der er interesseret i IT og kender meget til det. Der er forskellige læringsstile. Det ville være godt at tænke ind i kurserne. AO-pakken bør tænkes ind i de ordnære AMU-kurser, således at det er en integreret del af dem og ikke et særskilt kursus. Finn Buch kan på mødet orientere om et initiativ hvor der blev udvekslet erfaringer med de øvrige LUU (lokale uddannelsesudvalg) på skolen. Side 10 af 12

11 8. Tema: Innovation (fortsat fra sidste møde) På sidste møde besluttede udvalget at arbejde videre med tre pejlemærker. Målet er at innovation skal gennemsyre AOområdets kurser gennem synlighed, kritisk gennemgang af mål samt udarbejdelse af værktøjskasse til bedre pædagogik. Tema: Innovation (fortsat fra sidste møde) Der opfordres til fortsat debat af flg.: Synliggøre AMU-kurser Innovation skal integreres i tekniske mål (fra andre UU) Der skal foretages tjek af eksisterende innovationsmål og innovation skal gøres mere åbenlys. Innovation skal indtænkes i forbindelse med projektgennemgang af hele AO FKB. Synlighed vha. cases, som virksomheden kan spejle sig i med udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer. Brochure med udd.pakker inden for innovation i lighed med pink LEAN brochure. Værktøjskasse Der skal laves en Værktøjskasse med fokus på undervisningsmiljø og form. Udvalget skal fortsat forsøge at afgrænse, hvad innovation er og ikke er. Definitionen skal viderebearbejdes og tilrettes de eksisterende mål. TUP projekt om innovation (fra stausmøde den 18.april) På mødet vil sekretariatet give en status på det igangværende TUP projekt om innovation med henblik på, at udvalget får indsigt i, hvad der gøres i forhold til undervisningsdelen omkring innovation. Herudover vil sekretariatet give et overblik over hvad IU har gang i på området. Bilag 8 beskriver og uddyber en række af ovenstående initiativer. Med baggrund i beslutningerne fra sidste møde samt oplæg fra dagen, skal vi forsøge at nærme os nogle konkrete beslutninger til det forsatte arbejde med temaet innovation. OBS! Når udvalget får bevilget penge til sin nye AMU analyse om AO målenes anvendelighed, skal det tjekkes om de eksisterende mål skal omskrives på baggrund af udvalgets innovationsdefinition. Side 11 af 12

12 9. Meddelelser 9.1. Formandskabet Kommende LUU møder (de 5 regionale) 9.2. Udvalgets medlemmer 9.3. Sekretariatet Meddelelser 10. Næste møde Mandag den 26. juni 2012 Mandag den 10. september 2012 Onsdag den 5. december 2012 Næste møde 11. Eventuelt Eventuelt Side 12 af 12

13 Bilag 2 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 21. december 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst: Charlotte Vilsholm DI-gæst: Patricia Bjelke Jørgensen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Morten Christensen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Gæst: Hans Christensen, EUC-Syd Afbud: Helle Ankersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Onsdag den 7. december 2011 kl Mødet holdes i Industriens Uddannelser, 5. sal, Vesterbrogade 6D, 1780 København V med frokost i TIVOLI kl. 13:15 Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen (inkl. status på MMV projektet) 5. Spydspidsskoler 6. LUU-referater (i udvalgte klip) 7. Tema: Innovation 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt Side 1 af 12

14 Bilag 2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1. Jannie Ottesen Bunk, 3F, er udtrådt af AO udvalget. 3F har udpeget Morten Christensen, 3F Aalborg Industrigruppen, som nyt medlem af udviklingsudvalget for Arbejdsorganisering. Vi byder velkommen til vores fremtidige samarbejde i udvalget. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af seneste referat Se bilag 2.1. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. UU s kommentarer på mødet er blevet tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. Der er lavet et bilag der kortlægger dette. Opfølgning på seneste referat MMV er medtaget i projektpartnerskabsaftale. Sekretariatet arbejder på at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Metode drøftes med de tre skoler Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Her gengives et udvalgt afsnit fra den fælles generelle arbejdsmarkedspolitisk udviklingsredegørelse til UVM. Citat: Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser har ikke modtaget officiel henvendelse fra Udannelsesstyrelsen vedr. sager om misbrug og har derfor heller ikke skitseret konkrete initiativer i forhold til misbrugsproblematikker. Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser tager stærkt afstand fra misbrug af AMU systemet. Udvalgene stiller sig åben for en nærmere dialog med Udannelsesstyrelsen om, hvordan de konstaterede misbrugsproblemer kan løses Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Rapport om AMU-kulegravning er p.t. i høring hos organisationerne. Fællessvar fra høringen behandles på næste VEU-møde den Audit BILAG Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der er udarbejdet et notat hvor vi kigger nærmere på Auditor og der er lavet et konkret oplæg inkl. grænseflader og målbeskrivelse: Til beslutning 3.4. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag Audit. Sekretariatet finder anden formulering til erstatning for ordet kvalitet da andre områder udover kvalitet også skal kunne auditeres fx på LEAN, arbejdsmiljø, miljø, energi og militære kvalitetsstandarder. Sekretariatet vender tilbage vedrørende tidsplan for kursets udvikling. 3.4 Analyse Om vi får bevilget midler til analysen vides i primo Side 2 af 12

15 Bilag High performance teams. Sekretariatet skal finde en bedre betegnelse. Hvad er et Team? Hvad er et Performing Team? Hvad er et High Performance Team? 3.5. High performance teams De forskellige benævnelser er sket i takt med at mere selvstændige arbejdsformer er blevet udviklet i teamarbejdet. Sekretariatet er blevet inviteret af udvalgsmedlem Helle Ankersen, PostNord AB til at kigge eksempler på et simpelt redskab til at foretage temperaturmåling på et teams stade. Det er tænkt som inspiration i forhold til udvikling af selvbærende teams. Opfølgningspunkt, hvor vi ser nærmere på Post Nords teamarbejde. Kurset skal med i AO-analysen. Arbejdet pågår 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling i AO-portef Bilag side 1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal fuldt med. Der er en voldsom nedgang i aktiviteten på udvalgets område. Til gengæld er det positivt, at der er meget aktivitet på AO-skolerne. Stikprøveundersøgelsen i maj på AO kursusudbud på Efteruddannelse.dk er blevet sendt til LUU og skoler til orientering. Bilag fra side 2 til 6 er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler. Sekretariatet tjekker, at alle LUU har fået det udsendte bilag med stikprøveundersøgelsen. Bilag fra side 7 til 15 er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af øverste chef samt ansvarlige leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Endvidere fremgår vakante pladser i udvalgene. Som resultat af undersøgelsen, har skolerne Mercantec og Ringkøbing Skjern taget det på dagsorden. For at se om udbuddet rykker i den rigtige retning, skal der laves en ny stikprøve på efteruddannelse.dk. Dette skal også ses i lyset af de kommende spydspidsskoler, og om deres udbud svarer til det, de er bedst til. Til orientering er der sket en stigning i brugen af efteruddannelse.dk, idet 60 % af virksomhederne nu bruger sitet. Der er dog stadig meget teknisk og administrativt bøvl med systemet. Bilag og bilag opdateres og medbringes til hvert møde AMU-statistik Bilag Den officielle AMU-statistik er opdateret ultimo oktober Den aktuelle statistik viser udviklingen i antallet af kursister inden for IU s område i perioden (t.o.m. 2. kvartal). Uanset usikkerhed om tallene, kommer de ikke op på aktivitets- 4.2 AMU-statistik Forretningsforståelse mangler på oversigten. Sekretariatet undersøger hvorfor. Side 3 af 12

16 Bilag 2 niveauet for sidste år Status på MMV projektet Projektet er i gang med at identificere relevante MMV virksomheder. Projektet er ligeledes i gang med at identificere relevante skoler til brug ved etablering af forsøgskurser i virksomheder Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress I forlængelse af tidligere udvalgsmøder er det besluttet, at udvalget med baggrund i Leanus-projektet Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept, skulle forsøge at komme med et udspil på dette område: Tillidsbaseret Lean 4.3 Status på MMV projektet Projektet er i gang. Med hjælp fra DI, er jagten er gået ind på MMV samt skoler, som vil medvirke i undersøgelsen Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress. Målbeskrivelse godkendt. Der skal findes en mere positivt ladet titel, som har fokus på trivsel i fht Lean. Status på kurset gives på efterfølgende AO-møder. Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM 4.5. Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM. 4.5 Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen. Målbeskrivelse godkendt. Status på kurset gives på efterfølgende AO-møder Bilag og Bilag er de to nye AMU-kurser inden for temaet sikker adfærd. Kurset har titlen Udvikling af sikkerhedskultur med en varighed på 1 dag. Kurset med titlen Sikker adfærd i produktionsvirksomheder har en varighed på 1 dag. Det blev besluttet at sekretariatet skulle forsøge at få skrevet det forelagte mål om til 2 mål af én dags varighed hver. Der skulle være en slags trindeling, dog således, at det er de samme deltagere, der får mulighed for at gå på del to. Ideen er nu at vi først bevæger os i det individelle perspektiv Sikker adfærd i produktionsvirksomheder og efterfølgende lærer om sikker adfærd og efterfølgende lærer i et organisatorisk perspektiv. Målene skal evalueres med hensyn til varighed og struktur senest om et år. Der er lavet materialesamling til kurserne. Kurserne ligger i koordinering og forventes godkendt ultimo december i år. 4.6 To nye AMU-kurser inden for temaet sikker adfærd. Kurserne forventes godkendt snarest og der vil efterflg. ske en bred markedsføring Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald. Med baggrund i den af KUBIX udarbejdede rapport med tilhørende materiale Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer erhvervsaffald ud- 4.7 Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald Til orientering. Side 4 af 12

17 Bilag 2 arbejdet for Industriens Fællesudvalg udvikles et AMU mål og tilhørende undervisningsmateriale. Forventes færdig ved udgangen af december. 5. Spydspidsskoler 5.1. Status på arbejdet med partnerskabsaftalen på AO området. Med baggrund i diskussionen på sidste AO møde har vi udledt de karakteristika, der kunne danne baggrund for indgåelse af en partnerskabsaftale. Processen er kickstartet med afholdelse af møde med Nordjylland. Her var forstander Lasse Breddam umiddelbart interesseret, men var dog bekymret for hvorvidt vi får aftalen afgrænset i forhold til VEU-center opdraget. Oprindeligt besluttedes det, at Tradium, AMU Aalborg og AMU SYD skulle involveres i arbejdet inden endelig præsentation for skolerne. Spydspidsskoler AMU-syd er den første skole som har givet tilsagn om at indgå en partnerskabsaftale. Der holdes møde med skolen inden jul. Næste skridt i forløbet bliver at afholde møder med tre skoler. På et møde i januar kan alle skoler byde ind på de områder, som de er gode til. Processen bliver faseopdelt, som kører et år ad gangen og herefter evalueres. I spørgeskemaet skal skolen forpligte sig og kun afkrydse det, de er gode til på AO. Det foreslås, at også LUU-formandskaber skal have skemaet t.o. Områdedirektør, Marie Nørgaard Laursen, Tradium, er fratrådt sin stilling midt i forberedelsen af arbejdet med spydspidsskoler. Sammen med denne fratræden forsvandt også en større delmænge af den viden der var bragt i spil med henblik på at syreteste ideen med en partnerskabsaftale. Vi har erstattet Tradium med Learnmark og inddrager nu Jørgen Jensen og en konsulent, Maria Barnung, fra Learnmark Horsens. Arbejdet med skolerne forventes afsluttet inden jul. Selve aftalen forventes at blive indgået på et møde med alle de skoler, der vil tilslutte sig en aftale ultimo januar Skolernes svar gennemgås i januar inden mødet med alle skolerne. Der er udviklet et skema til skolerne, hvor de tilkendegiver de områder, som de mener at kunne levere spidskompetencer. Bilag og bilag til orientering. Skoler skal forholde sig til, hvorfor de har det mix af AMU-kurser, som de har. 6. LUU-referater (i udvalgte klip) LUU-referater (i udvalgte klip) 6.1. Tradium (Randers) Onsdag den 15. juni kl MNL bød velkommen og gav udtryk for skolens store forventninger omkring LUU samarbejdet. Skolen har store forventninger til udvalget som repræsentant for arbejdsmarkedets parter og vi håber på en god og konstruktiv dialog omkring skolens udbud på Arbejdets Organisering (AO). Skolen håber endvidere på, at vi med udvalget kan få nogle væsentlige dialoger i Sekretariatet har kun modtaget få referater, selvom skolerne er blevet opfordret til at indsende årets LUU referater. Sekretariatet sender en julehilsen /ny henvendelse til skolerne samt formand og næstformand for LUU med endnu en anmodning om at indsende referater. Vi skal samtidig udtrykke bekymring for de mange aflyste møder i LUU. Der skal Side 5 af 12

18 Bilag 2 forbindelse med videreudvikling af AMU og EUD i sammenhæng. KN opfordrer MNL til overveje, om udvalget er sammensat korrekt, da alle repræsentanter for arbejdsgivere er fra Grenå. MNL vil undersøge hos Dansk Industri. MNL lover udvalgets medlemmer, at der fremsendes en oversigt over AMU-forkortelser, samt en oversigt over indholdet i fagmålene under FKB AMU Nordjylland referat fra møde afholdt den 29. september Udpluk af referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for arbejdets organisering i industrien Generel orientering og drøftelse om igangværende aktiviteter inden for området, herunder - LEAN og AS (kvalitetsstyring). Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh - udgangspunktet for drøftelserne tog udgangspunkt i hovedrapport fra FremKom 2 2 : Fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland samt AMU-målbeskrivelsen (AO) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. AMU Nordjylland orienterede om såvel den generelle aktivitetsmæssige situation på centret som aktivitetsniveauet på det organisatoriske område. Endvidere blev der orienteret om AMU-systemet generelt, hvor der på landsbasis kan konstateres et markant fald i AMU-aktiviteterne på 30 %, Dette kan primært årsagsforklares ved politiske beslutninger om ændrede rammevilkår samt prisloft på mulighederne for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Faglærer Christian Knudsen orienterede herefter om mål, tilrettelæggelse og erfaringer med gennemførte LEAN-aktiviteter for nordjyske virksomheder, idet det er virksomhederne og centrets vurderinger, at der er opnået særdeles positive resultater af de gennemførte processer. Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh, der orienterede om baggrund, mål og indhold i det nye uddannelsesmål forretningsforståelse Allan Pagh, idet gøres opmærksom på arbejdet med spydspidskoler som en del af udvalgets indsatsområde i Det skal bemærkes, at der er kommet en ny LUU årsplan på IUs hjemmeside, som der vil blive orienteret om i IUs nyhedsmail. toejer_1/ Ny LUU håndbog afventer p.t. 1 AS9100 is a widely adopted and standardized quality management system for the aerospace industry. It was released in October 1999, by the Society of Automotive Engineers and the European Association of Aerospace Industries 2 FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Side 6 af 12

19 Bilag 2 Allan Pagh i regi af Industriens Uddannelser har stået for udvikling af omhandlede uddannelsesmål. Allan kunne i denne sammenhæng oplyse, at Industriens Uddannelser via en behovsundersøgelse om nye kvalifikationsbehov havde fået mange virksomhedstilkendegivelser på et behov for, at produktionsmedarbejdere havde en større forståelse for de faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi i en globaliseret verden. Med det som udgangspunkt blev det fremhævet, at uddannelsen er tilrettelagt for produktionsmedarbejdere, der har et grundlæggende behov for virksomheds-forretningsforståelse. På dette grundlag havde LUU en positiv drøftelse af behov og mulighederne for udbud af uddannelsen forretningsforståelse, og udvalget anbefalede centret, at man i et samarbejde med virksomhederne dagsordenssatte de nye uddannelsesmuligheder. I regi af VEU-center Aalborg/Himmerland er der i perioden iværksat en proces med opsøgende arbejde, hvor målet er, at 3500 små/mellemstore virksomheder skal opsøges for orientering/drøftelse af mulighederne for medarbejder-/ kompetenceudvikling. Med baggrund i denne proces samt AMU Nordjyllands traditionelle virksomhedssamarbejde drøftede udvalget kort eventuelle initiativer, der kunne udbygge og styrke det eksisterende samarbejde. Som et eksempel på nye initiativer blev det oplyst, at centret har taget initiativ til at gennemføre et LEAN-arrangement på virksomheden Crawford. Her orienterede virksomheden og centret i et samarbejde om mål og resultater fra et afsluttet udviklingsprojekt LUU Industri referat fra møde afholdt 9. juni 2011 Erhvervsskolen Nordsjælland er presset i øjeblikket grundet et underskud i Erhvervsakademiet Nordsjælland kom ud af 2010 med godt resultat. Men har haft en afmatning i efterspørgsel efter uddannelse og kurset til de voksne i slutningen af 2010 og foråret Samtidig er erhvervsskolen som helhed presset. Industriområdet har også mærket lidt til afmatningen, men har stadig haft et fornuftigt aktivitetsniveau på både industrioperatøruddannelsen, lidt på 6 ugers selvvalgs forløb og har haft en stor kunde i DSB ift. kurser i penumatik, el og PLC. Nye kunder Radiometer og Roskilde rensningsanlæg er på vej til industrioperatør uddannelsen. AO FKB har 2 nye kurser Tavlemøder og forretningsforståelse, som EANORD udbyder. Side 7 af 12

20 Bilag 2 Udvalget ønsker flere på A-siden. Lennart spørger hos Radiometer. Sine forespørger hos Trelleborg. Alle overvejer til næste gang virksomhed og navn. Orientering om inspirerende indlæg om uddannelsesbehovet i fremtiden - 3F opdragsholder Mattias Tesfaye, faglig sekretær 3F ved Peter Basse. LUU Industri, Erhvervsskolen Nordsjælland afholder næste udvalgsmøde den 8. december Referat af udvalgsmøde i Det Lokale Uddannelsesudvalg den 12. oktober 2011 kl hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Per Rahbek orienterede om baggrunden for og formålet med nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg, herunder det forhold, at ét udvalg hidtil har skullet dække alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Ønsket er at forbedre kontakten og dialogen med arbejdsmarkedets parter samt sikre mere fokus. Per Rahbek orienterede herefter om udvalgets opgaver og kompetencer i form af rådgivning, koordinering af samarbejde med det lokale erhvervsliv, samarbejde om evaluering og kvalitetssikring, information etc. (se udleverede plancher). Udvalget kan uformelt få endnu større indflydelse. Nyt fra LUU-møderne vil være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Per Rahbek redegjorde for det ønskelige i, at udvalget kommer til at køre tæt sammen med det Lokale Uddannelsesudvalg for FKB 2250 Ledelse, bl.a. med henblik på at sikre en god dialog mellem de to områder. Udvalget bakkede op om dette ønske, herunder også det forhold, at de to udvalgsformænd i samarbejde med Per Rahbek fremover i fællesskab udarbejder dagsorden, oplæg m.v. til møderne. Bjarne Wølch Rasmussen orienterede om Efteruddannelsesudvalgenes opgaver, herunder udarbejdelse af forslag til fælles kompetencebeskrivelser (FKB er), samt IF-udvalgets sammensætning. Herefter blev indholdet i en FKB gennemgået, og der blev givet eksempler på arbejdsmarkedsuddannelser, der er indeholdt i FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien. Ligeledes blev der givet eksempler på sammensatte forløb, og der blev kort gjort rede for elementer i Kompetence Gruppens (efteruddannelsesafdelingens) dialog med virksomhederne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb (se udleveret materiale). Per Rahbek orienterede om, at der på næste møde vil blive fremlagt et udkast til udbudspolitik. Udkastet vil tage udgangspunkt i den allerede eksisterende ud- Side 8 af 12

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Tel.

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information April 2013 Siden sidst SUS ny adresse SUS flyttede den 1. februar 2013 til Vesterbrogade 6D, 4. sal 1620 København V. Vi benytter lejligheden

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere