København den 20. april Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI"

Transkript

1 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Næstformand Claus Eskesen Morten Christensen Ninna Charlotte Buch Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. april 2012 kl på Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro incl. rundvisning Program Kl Udvalgsmøde Kl Rundvisning og foredrag Kl Frokost (egnens specialiteter) Kl Udvalgsmøde fortsat Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen 5. Spydspidsskoler 6. AMUKURS.DK 7. LUU-referater (i udvalgte klip) 8. Tema: Innovation - fortsat fra sidste møde 9. Meddelelser 10. Mødeplanlægning 11. Eventuelt Side 1 af 12

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Velkommen til Konsulent Mark Fisker, DI der indtræder i stedet for Charlotte Vilsholm, der går på barsel. 2. Godkendelse af seneste referat Godkendelse af seneste referat Se bilag 2 Referat fra AO udvalgsmøde 7. december Opfølgning på seneste referat Opfølgning på seneste referat 3.1. Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Rapport om AMU-kulegravning har været til høring i organisationerne. Fællessvar fra høringen har været behandlet på VEU-mødet den Formandskabet vil give en kort orientering om status På AMU Kurset Lean uden stress arbejder sekretariatet fortsat med at få en mere positivt ladet titel, som har fokus på trivsel i fht Lean. Der afholdes møde med udviklerne 1. maj. Sekretariatet forventer en endelig afklaring medio juni og indsendelse af mål herefter. 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling AO-portef Bilag 4.1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. De sandfarvede mål er vores kærnemål. Der er stort set nedgang på alle mål Behovsredegørelse 2013 er indmeldt for AO, se bilag 4.2. Indmeldingerne fra skolerne er angivet i årselever. (en årselev er lig med en kursist i 40 uger) De tre efteruddannelsesudvalg på industriens område (MI, IF og IF&MI svejsning og Fyringsteknik) har indsendt behovsredegørelser for 2013 til Ministeriet for Børn og Undervisning. Udvalgene forventer AMUkursusaktivitet på knap årselever i 2013, som er en stigning i fht den reelle kursusaktivitet i Bilag 4.3. er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler Bilag 4.4 og 4.4.a er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af ansvarlig leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår af bilag 4.4 navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Vakante pladser i udvalgene fremgår også. Side 2 af 12

3 4.5. Følgende mål er nu godkendt siden sidst (bilag 4.5): (SCM) for operatører Sikker adfærd i produktionsvirksomheder Udvikling af sikkerhedskultur i industrien Lean Support i produktionen Ressourcestrømme og affaldshåndtering Af bilaget fremgår hvem der den , havde lagt kurserne i udbud Bilag 4.6 er et nedslag på, hvem der udbød vores kurser den 17. februar Denne aktivitet gennemførte vi også i kalenderåret Der er i forhold til tidligere tale om marginale forbedringer Status på mål under udvikling Følgende er status på udvikling af 5 nye mål: Anvendelse standardiseret arbejde for operatører, Varighed: 2 dage Operatøren kan anvende standardiseret arbejde (Standard Work) som et værktøj til at optimere processer med henblik på løbende forbedringer. Operatøren kan identificeres de arbejdsgange, metoder og processer som fremadrettet skal fungere ensartet og efterfølgende udarbejde en standardiseret beskrivelse herunder beskrivelse af kritiske elementer, procedurer, arbejdssekvenser, sikkerhedsrisici, kvalitetskontrol og miljø. Operatøren kan under anvendelse af standardiseret arbejde medvirke til en systematisk reduktion af omkostninger, herunder reduktion af tidsforbrug og spild. Målet er sat i koordinering og forventes godkendt primo maj Praktisk problemløsning for operatører, varighed 3 dage Operatøren kan sammensætte og coache et team gennem en praktisk problemløsningsproces (PPS) inden for det produktionstekniske område herunder definere og klargøre problemer igennem anvendelse af udvalgte modeller, diagrammer og skemaer. Operatøren kan identificere oprindelsessted (Point of Cause), direkte årsag (Direct Cause) og kerneårsag (Root Cause) samt implementere effektive modtræk og tracke deres effekt. Operatøren kan i overensstemmelse med virksomhedens målsætninger kommunikere om problemløsningen under anvendelse af hjælpemidler, der er tilpasset den konkrete situation. Side 3 af 12

4 Målet er sat i koordinering og forventes godkendt primo maj Lean Flow to Line for operatører, varighed 1 dag Operatøren kan på baggrund af viden om principperne bag Lean Flow to Line anvende effektive metoder til at tilvejebringe materialer i en Lean produktion. Operatøren kan gennemføre løbende optimeringer i forhold til flow i vareforsyningen herunder reducere gennemløbstid og spild igennem inddragelse af ændringer i arbejdsprocesser, teknologi samt arbejdets organisering. Operatøren kan beskrive og dokumentere kritiske elementer, procedurer, procesvariationer, arbejdssekvenser, sikkerhedsrisici, miljø og kvalitetskontrol i relation til Lean Flow to Line. Målet er sat i koordinering og forventes godkendt primo maj AUDIT kurset er underudvikling på Tradium i Rander og bliver afleveret 29. juni 2012 og sendes herefter i høring og går det som forventet vil målet kunne være klar til drift primo august. Om kurset Lean uden stress henvises til Pkt Status faglæreruddannelse 2012, bilag 4.7. I januar 2012 gennemførte udvalget i samarbejde med AMU Nordjylland et lærerkursus inden for forretningsforståelse Status på MMV projektet er, at alle tre delundersøgelser der udgør projektet nu er igangsat. Resultat af desk study foreligger ultimo april. Der er meget store problemer med at fremskaffe virksomheder, der vil deltage i interviews. Det tærer på projektets ressourcer. DI hjælper, men alligevel springer virksomhederne fra. Der er dog aftalt 3, måske 4 forsøgskurser, så det er måske nemmere at få virksomhederne til det konkrete end til at lade sig interviewe. Sekretariatet forsøger at allokere ressourcer til at støtte processen i det videre forløb Præsentation af Dilemmaspil Tradium i Randers har valgt at arbejde med faget konflikthåndtering for salgsmedarbejderen. Foreløbig status præsenteres på mødet. I undervisningen bruges relevante videoklip og cases. Den største forskel vil dels være et nyudviklet dilem- Side 4 af 12

5 maspil, som deltagerne kan bringe med hjem i virksomheden og afprøve sammen med deres kollegaer. Dilemmaspillet skal være med til, at kursisterne bruger tid efter undervisningen til at tale om det lærte med deres kollegaer og ledere. Et nyudviklet hjælpeskemaet til virksomhederne vil også kunne indgå på dette tidspunkt. Sekretariatet vil også i uddrag vise to dilemmaspil. Et fra det hedengangne Lindø samt et fra Ib Andresen Industries. 5. Spydspidsskoler 5.1. Formandskabet har afholdt møde med skolerne omkring indgåelse af partnerskabsaftaler. På mødet deltog femten af de seksten de skoler, der har godkendelse til FKB en. Selandia var fraværende. Aftalen bliver nu sendt til underskrift og træder i kraft straks herefter. Bilag 5.1 (udvalget kan orienterer sig i de bemærkninger der kom frem i forbindelse med kortlægningen af skolernes spidskompetencer) Spydspidsskoler 5.2. Barrierer for kursusaktiviteten På mødet med AO-skolerne havde formandskabet oppe at vende, hvad de mener, er årsagerne til den stærkt faldende aktivitet på AO-området er. Bilag 5.2 opsummerer en række af disse barrierer. Disse indlades til en diskussion og opfølgning i udvalget. 6. AMUKURS.DK 6.1. På mødet gives en præsentation og status på portalen AMUKURS.DK. 7. LUU-referater (i uddrag) LUU-referater (i udvalgte klip) Udd.center Ringkøbing Skjern 13/3 2012: På landsplan er aktiviteten i perioden (4. kvartal 2011 estimeret)totalt set halveret. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns aktivitet er i samme periode steget med 74 % (fra 13,9 til 24,2 årselever), hvilket dog altovervejende skyldes, at Vestas i 2011 gjorde flittigt brug af kurser indeholdt i FKB Uddannelsescentrets aktivitet på efteruddannelsesområdet synes p.t. at være inde i et vakuum, og der er derfor truffet skridt til den nødvendige kapacitetstilpasning. Drøftelse af hvordan der skabes en optimal kontakt til erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter: Følgende forslag og ideer kom på bordet: Bedre vejledning til virksomheder og enkeltpersoner om tilmeldingsprocedure, f.eks. i form af en interaktiv Side 5 af 12

6 vejledning på uddannelsescentrets hjemmeside Øget fokus på information og vejledning om mulighederne for tilskud fra de forskellige kompetencefonde Målrettede tilbud om kompetenceafklaring Virksomhedsbesøg og vejledning i samarbejde med organisationerne, så der sikres en indgang til både ledelse/ejere og tillidsrepræsentanter Virksomheder med sæsonudsving bør have en beredskabsplan i baghånden i form af en uddannelsesplan for ledere og medarbejdere Udarbejdelse af brancherettede koncepter (f.eks. for landbruget) Synliggørelse af den gode historie i virksomhederne ved hjælp af uddannelsescentrets informationsmedarbejder Kursusudbud om aftenen og/eller i weekends Etablering af fokusgrupper med udvalgte virksomheder Information i forbindelse med diverse arrangementer, f.eks. Erhvervscentrets morgenbrunch Møde med Linda Nielsen fra 3F Ringkøbing-Skjern med henblik på at få yderligere input Konference/fyraftensmøde med duel mellem to debattører ( to skarpe ), der kunne repræsentere henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside Øget synlighed på de lokale organisationers hjemmeside, i medlemsblad m.m., f.eks. i form af målrettede/grupperede uddannelsestilbud Afholdelse af uddannelsesmesse i samarbejde med organisationerne, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervscentret, Jobcentret, VEU-center m.fl., med en kendt person og en konkurrence som trækplaster. Voksenlærlingekampagne bør være en del af messen, og de fagspecifikke kurser bør være med. HTXprojektværksted og auditorium vil være egnede lokaler. Per Rahbek vurderer forslagene og vender tilbage til udvalget med en strategi- og handlingsplan. Nærmere drøftelse af tilrettelæggelsen af en uddannelsesmesse skal dog ikke nødvendigvis afvente en samlet plan. AMU-Nordjylland 24/1 2012: NES deltog i dette møde) Den til dagsordenen vedlagte skrivelse fra Industriens Uddannelser til medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg vedrørende manglende AMU-udbud på AO-området blev forelagt til drøftelse, idet centret gennemgik og kommenterede materialet i relation til situationen på AMU Nordjylland. Til brug for drøftelserne på mødet havde AMU Nordjylland udsendt en oversigt over aktivitetssituationen på AO-området på AMU Nordjylland 2011, hvoraf det fremgår, at centret har gennemført uddannelser for 3919 personer i 2011 (1680 elevuger). Af oversigten fremgår det endvidere, at centrets aktiviteter på AO-området fordeler sig flot på alle uddannelsesmål. Det blev endvidere omtalt, at centret bevidst markedsfører Side 6 af 12

7 samtlige uddannelsesmål inden for området. Afslutningsvis orienterede centret om, at Industriens Fællesudvalg i et samspil med centret har taget initiativer til videndeling om Forretningsforståelse (faglæreruddannelse), og at det pågældende initiativ er blevet positivt modtaget fra de skoler, der gennemfører AO-uddannelser. Inger orienterede om, hvordan centret har synliggjort udbud af AO mål i det nye uddannelseskatalog, ud fra ønsker og behov. Det er nu tydeligt, hvad der er åbne hold, og hvad der er virksomhedsrettede hold. Der blev desuden orienteret om, hvem centret har lavet udliciteringsaftaler med på Six Sigma kurser. Samt fremlagt eksempler på 6 ugers selvvalgspakker. Yderligere blev der orienteret om igangværende temainitiativer, hvor der var 21 virksomheder fordelt på ca. 55 personer til vores 3 temaeftermiddage, hvor emnet var Ny inspiration til arbejdsmiljøgrupper : - Den 2. nov Arbejdsmiljø i forandringstider - Den 30. nov Fra højt sygefravær til høj trivsel - Den 18. januar Det er nu, den gælder AMU Nordjylland har desuden taget initiativ til at styrke læreruddannelsen ved et konkret udbud omhandlende et kursus i videndeling om Forretningsforståelse. 10 undervisere deltog. Learnmark Horsens 20/ (nyt udvalg)nes deltog i mødet Sammensætningen af udvalget vi har valgt at udvalget er lig med procesudvalget. Udvalget konstitueres med Bo Petersen som formand og Ulrik Laugesen som næstformand Indtil videre kører vi videre med 2 udvalg, proces udvalget og dette udvalg, AO i Industrien. Punkter til næste dagsorden 26/3-12: Udbud, lærer kompetencer, navne, nyhedsbrev, sammensætning af udvalget, synliggørelse. opfølgningsmødet den 26/3 blev desværre aflyst på dagen AMU SYD 21/ var et dårligt år for skolen, hvor vi endte med et stort underskud. Også Arbejdets Organisering gik dårligt, og vi har således personaletilpasset med 1 stilling. Pt. går det dog godt i AO, der er ikke mange aflysninger, men mange tilmeldinger! Vi er nu 122 EU (elevuger) foran budgettet, og det er primært ansatte vi underviser - der er næsten ingen ledige. SKMP oplyste, at der skal afholdes faglærer-konference indenfor Arbejdets Organisering her på skolen maj, Side 7 af 12

8 hvor ca. 16 pt. er tilmeldte til erfaringsudveksling etc. AV har valgt at køre kurset uden beregning, blot skal de deltagende skoler selv sørge for forplejning og logi. Kurset har bl.a. udspring i savnet af det tidligere netværk blandt lærerne, hvor der var mulighed for inspiration, erfaringsudveksling og delvis tilpasning af undervisningen. Der er lavet en aftale med Kolding Kommune om afklaring af de "udfaldstruede" (klienter, der falder for dagpengegrænsen). Derudover kører vi afklaring for 3F's ledige på 2,5 dag/medlem. GL forespurgte til vis-kvalitet.dk - om det bruges i AO? Og AV oplyste, at vi bruger det i alle brancher. Virksomhederne tilbydes også evaluering via mail, de udvælges pt. stikprøvevis af vores controller. GL oplyste, at hun ikke har modtaget evalueringer på de - tilmeldte. Hertil oplyser AV, at det kan skyldes stikprøvemetoden, hvor hendes virksomhed ikke har været blandt de udvalgte endnu. (AV oplyste, at specielt bemærkningerne på vis-kvalitet er interessante - således har disse bemærkninger affødt nye typer forplejning i vores kantine!) GL spurgte til udvikling af nye kurser, og udvalget var enige om at sætte det fast på dagsordenen fremover. PA forespurgte til fremmødet i udvalget, og AV oplyste at det har været meget dårligt - det håber vi naturligvis ændrer sig fremover. Udvalget har ønske om gennemførelse af det lovede LUU- STORMØDE til inspiration, erfaringsudveksling etc. JBP oplyste, at det har været rigtigt fint at have "uddannelsespakke"-katalogerne med på virksomhedsbesøg, således tilgangen til uddannelsesfondene lettes for medarbejderne. Det giver et bedre resultat og fungerer fint. EUC Nord 10/ Alle kurser inden for arbejdets organisering er udbudt på en efterårskalender. Nogle gives en særlig markedsføringsindsats, fx Lean introduktion samt 5s, systematisk problemløsning og kommunikation i teams. Især blev udbuddet af Lean drøftet i fht hvordan det mest hensigtsmæssigt præsenteres i virksomheden og til hvilke målgrupper. Strategi fremover for EUC Nord er at lave en Lean præsentation for både ledere og TR/medarbejdere for at give et grundigt beslutningsgrundlag. Fokus på enkeltkurser kan så komme senere. I denne præsentation kan Lean ambassadø- Side 8 af 12

9 rer/rådgivere fra allerede gennemførte forløb deltage. EUC Nord kan også lave Lean præsentationer ved netværksmøder, på erhvervskontorer mv. EUC Nord, kompetencecentret arbejder med en liste over de største/vigtigste virksomheder i vores område virksomheder, som vi gerne vil have et nært samarbejde med om uddannelse. Erhvervsskolen Nordsjælland 8/ Status på udbud det kommende år Der udbydes fortsat alle kurser indenfor begge skolens industri FKB er. Her er skolen fortsat stærk indenfor Lean området. Problemområder der blev diskuteret: Efteruddannelse.dk er ikke let tilgængelig for specielt de små og mellemstore virksomheder. Her har skolen forsøgt at kompensere ved at holde informationsmøder. Dog er det tit noget de små og mellemstore virksomheder nedprioriterer. Sine sørger fremover for at informere LUU i god tid om møderne, så de kan tage invitationerne med ud, når de alligevel besøger virksomhederne. Kurserne er ikke lette at finde på efteruddannelse.dk og UG.dk. Eksempelvis er det svært at finde engelsk kurser, da undervisningsministeriet kræver at skolerne holder sig til AMU titlerne og der er ikke en amu titel der hedder engelsk kurset skal findes under basalt fremmedsprog eller avanceret fremmedsprog. Krisen, der har gjort at virksomhederne har nedprioriteret uddannelse. Krav om udbud af alle kurser i en FKB skaber mange aflysninger, hvilket får kunderne til at søge andre steder hen. Er med andre ord dårlig markedsføring. Ministeriets skærpede krav, mindsket taxameter og øget brugerbetaling, alt I alt en cocktail der mindsker interessen for kurserne, da skolerne oplever en øget bureaukratisk byrde samtidig med at de bliver skåret i taxameter. Grundlæggende en total mangel på fleksibilitet i systemet. Hvor fokus for skolerne burde ligge i at skabe gode kurser og uddannelser, der levede op til arbejdsmarkeds behov så bruges der uforholdsmæssig megen tid på at sikre, at man lever op til rigide regler og lovgivningsmæssige krav. Da ministeriet desværre i dag arbejder ud fra en mistillids dagsorden. I denne periode har vi færre i arbejde og flere ledige. De lediges adgang/vej til kurser er lang og trang. Side 9 af 12

10 Først skal de tilmelde sig et kursus eller IKV forløb hos A- kassen. Derefter skal tilmeldingen sendes til både skole og jobcenter Skolen skal derefter lave en 8 siders kontakt, der efterfølgende skal sendes til jobcenteret. Det kan let tage 3 uger før kontrakten er godkendt hos jobcenteret. Jobcenteret sender godkendelsen til skolen. Først herefter kan skolen sætte den ledige på et kursus. Så de kan nemt komme op på 3-4 ugers ventetid for at komme på et kursus. Det samme gælder for IKV forløbene, som ellers er specielt interessante for ledige, da det kan give dem beviser for allerede erhvervede kompetencer beviser der kan bruges i jobsøgningssituationer. AMU FYN 21/ Finn Buch tror på, at AO kompetencerne bliver det fremtidige konkurrenceparameter. Desuden skal AO kompetencerne integreres som pædagogisk middel og metode i de faglige uddannelser. Lohmann spurgte, hvor mange kurser de afvikler om året for deres medarbejdere. Finn Buch kendte ikke umiddelbart tallet, men de modtager flere hundrede tusinde i VEU. Det er hovedsageligt timelønnede der er på kursus. Kim Pedersen orienterede om, at AMU-Fyn har en udfordring i den nye generation af medarbejdere og de deraf følgende nye læringsformer. De unge er konstant koblet op på facebook, Twitter og er rigtig gode til at håndtere IT og gode til at arbejde i teams. De har lært det fra barnsben. AMU-Fyn har prøvet en model med 5S proces over 6 uger, hvor kursisterne selv skulle finde ud af, hvordan de bliver en 5S virksomhed. De skulle desuden organisere deres arbejde. 5S er en af leanværktøjerne, hvor der skabes overblik i virksomheden og ryddes op. Det er med succes brugt det indenfor det administrative område. Det ikke kun er de helt unge, der er interesseret i IT og kender meget til det. Der er forskellige læringsstile. Det ville være godt at tænke ind i kurserne. AO-pakken bør tænkes ind i de ordnære AMU-kurser, således at det er en integreret del af dem og ikke et særskilt kursus. Finn Buch kan på mødet orientere om et initiativ hvor der blev udvekslet erfaringer med de øvrige LUU (lokale uddannelsesudvalg) på skolen. Side 10 af 12

11 8. Tema: Innovation (fortsat fra sidste møde) På sidste møde besluttede udvalget at arbejde videre med tre pejlemærker. Målet er at innovation skal gennemsyre AOområdets kurser gennem synlighed, kritisk gennemgang af mål samt udarbejdelse af værktøjskasse til bedre pædagogik. Tema: Innovation (fortsat fra sidste møde) Der opfordres til fortsat debat af flg.: Synliggøre AMU-kurser Innovation skal integreres i tekniske mål (fra andre UU) Der skal foretages tjek af eksisterende innovationsmål og innovation skal gøres mere åbenlys. Innovation skal indtænkes i forbindelse med projektgennemgang af hele AO FKB. Synlighed vha. cases, som virksomheden kan spejle sig i med udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer. Brochure med udd.pakker inden for innovation i lighed med pink LEAN brochure. Værktøjskasse Der skal laves en Værktøjskasse med fokus på undervisningsmiljø og form. Udvalget skal fortsat forsøge at afgrænse, hvad innovation er og ikke er. Definitionen skal viderebearbejdes og tilrettes de eksisterende mål. TUP projekt om innovation (fra stausmøde den 18.april) På mødet vil sekretariatet give en status på det igangværende TUP projekt om innovation med henblik på, at udvalget får indsigt i, hvad der gøres i forhold til undervisningsdelen omkring innovation. Herudover vil sekretariatet give et overblik over hvad IU har gang i på området. Bilag 8 beskriver og uddyber en række af ovenstående initiativer. Med baggrund i beslutningerne fra sidste møde samt oplæg fra dagen, skal vi forsøge at nærme os nogle konkrete beslutninger til det forsatte arbejde med temaet innovation. OBS! Når udvalget får bevilget penge til sin nye AMU analyse om AO målenes anvendelighed, skal det tjekkes om de eksisterende mål skal omskrives på baggrund af udvalgets innovationsdefinition. Side 11 af 12

12 9. Meddelelser 9.1. Formandskabet Kommende LUU møder (de 5 regionale) 9.2. Udvalgets medlemmer 9.3. Sekretariatet Meddelelser 10. Næste møde Mandag den 26. juni 2012 Mandag den 10. september 2012 Onsdag den 5. december 2012 Næste møde 11. Eventuelt Eventuelt Side 12 af 12

13 Bilag 2 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 21. december 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst: Charlotte Vilsholm DI-gæst: Patricia Bjelke Jørgensen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Morten Christensen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Gæst: Hans Christensen, EUC-Syd Afbud: Helle Ankersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Onsdag den 7. december 2011 kl Mødet holdes i Industriens Uddannelser, 5. sal, Vesterbrogade 6D, 1780 København V med frokost i TIVOLI kl. 13:15 Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen (inkl. status på MMV projektet) 5. Spydspidsskoler 6. LUU-referater (i udvalgte klip) 7. Tema: Innovation 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt Side 1 af 12

14 Bilag 2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1. Jannie Ottesen Bunk, 3F, er udtrådt af AO udvalget. 3F har udpeget Morten Christensen, 3F Aalborg Industrigruppen, som nyt medlem af udviklingsudvalget for Arbejdsorganisering. Vi byder velkommen til vores fremtidige samarbejde i udvalget. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af seneste referat Se bilag 2.1. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. UU s kommentarer på mødet er blevet tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. Der er lavet et bilag der kortlægger dette. Opfølgning på seneste referat MMV er medtaget i projektpartnerskabsaftale. Sekretariatet arbejder på at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Metode drøftes med de tre skoler Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Her gengives et udvalgt afsnit fra den fælles generelle arbejdsmarkedspolitisk udviklingsredegørelse til UVM. Citat: Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser har ikke modtaget officiel henvendelse fra Udannelsesstyrelsen vedr. sager om misbrug og har derfor heller ikke skitseret konkrete initiativer i forhold til misbrugsproblematikker. Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser tager stærkt afstand fra misbrug af AMU systemet. Udvalgene stiller sig åben for en nærmere dialog med Udannelsesstyrelsen om, hvordan de konstaterede misbrugsproblemer kan løses Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Rapport om AMU-kulegravning er p.t. i høring hos organisationerne. Fællessvar fra høringen behandles på næste VEU-møde den Audit BILAG Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der er udarbejdet et notat hvor vi kigger nærmere på Auditor og der er lavet et konkret oplæg inkl. grænseflader og målbeskrivelse: Til beslutning 3.4. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag Audit. Sekretariatet finder anden formulering til erstatning for ordet kvalitet da andre områder udover kvalitet også skal kunne auditeres fx på LEAN, arbejdsmiljø, miljø, energi og militære kvalitetsstandarder. Sekretariatet vender tilbage vedrørende tidsplan for kursets udvikling. 3.4 Analyse Om vi får bevilget midler til analysen vides i primo Side 2 af 12

15 Bilag High performance teams. Sekretariatet skal finde en bedre betegnelse. Hvad er et Team? Hvad er et Performing Team? Hvad er et High Performance Team? 3.5. High performance teams De forskellige benævnelser er sket i takt med at mere selvstændige arbejdsformer er blevet udviklet i teamarbejdet. Sekretariatet er blevet inviteret af udvalgsmedlem Helle Ankersen, PostNord AB til at kigge eksempler på et simpelt redskab til at foretage temperaturmåling på et teams stade. Det er tænkt som inspiration i forhold til udvikling af selvbærende teams. Opfølgningspunkt, hvor vi ser nærmere på Post Nords teamarbejde. Kurset skal med i AO-analysen. Arbejdet pågår 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling i AO-portef Bilag side 1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal fuldt med. Der er en voldsom nedgang i aktiviteten på udvalgets område. Til gengæld er det positivt, at der er meget aktivitet på AO-skolerne. Stikprøveundersøgelsen i maj på AO kursusudbud på Efteruddannelse.dk er blevet sendt til LUU og skoler til orientering. Bilag fra side 2 til 6 er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler. Sekretariatet tjekker, at alle LUU har fået det udsendte bilag med stikprøveundersøgelsen. Bilag fra side 7 til 15 er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af øverste chef samt ansvarlige leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Endvidere fremgår vakante pladser i udvalgene. Som resultat af undersøgelsen, har skolerne Mercantec og Ringkøbing Skjern taget det på dagsorden. For at se om udbuddet rykker i den rigtige retning, skal der laves en ny stikprøve på efteruddannelse.dk. Dette skal også ses i lyset af de kommende spydspidsskoler, og om deres udbud svarer til det, de er bedst til. Til orientering er der sket en stigning i brugen af efteruddannelse.dk, idet 60 % af virksomhederne nu bruger sitet. Der er dog stadig meget teknisk og administrativt bøvl med systemet. Bilag og bilag opdateres og medbringes til hvert møde AMU-statistik Bilag Den officielle AMU-statistik er opdateret ultimo oktober Den aktuelle statistik viser udviklingen i antallet af kursister inden for IU s område i perioden (t.o.m. 2. kvartal). Uanset usikkerhed om tallene, kommer de ikke op på aktivitets- 4.2 AMU-statistik Forretningsforståelse mangler på oversigten. Sekretariatet undersøger hvorfor. Side 3 af 12

16 Bilag 2 niveauet for sidste år Status på MMV projektet Projektet er i gang med at identificere relevante MMV virksomheder. Projektet er ligeledes i gang med at identificere relevante skoler til brug ved etablering af forsøgskurser i virksomheder Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress I forlængelse af tidligere udvalgsmøder er det besluttet, at udvalget med baggrund i Leanus-projektet Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept, skulle forsøge at komme med et udspil på dette område: Tillidsbaseret Lean 4.3 Status på MMV projektet Projektet er i gang. Med hjælp fra DI, er jagten er gået ind på MMV samt skoler, som vil medvirke i undersøgelsen Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress. Målbeskrivelse godkendt. Der skal findes en mere positivt ladet titel, som har fokus på trivsel i fht Lean. Status på kurset gives på efterfølgende AO-møder. Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM 4.5. Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM. 4.5 Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen. Målbeskrivelse godkendt. Status på kurset gives på efterfølgende AO-møder Bilag og Bilag er de to nye AMU-kurser inden for temaet sikker adfærd. Kurset har titlen Udvikling af sikkerhedskultur med en varighed på 1 dag. Kurset med titlen Sikker adfærd i produktionsvirksomheder har en varighed på 1 dag. Det blev besluttet at sekretariatet skulle forsøge at få skrevet det forelagte mål om til 2 mål af én dags varighed hver. Der skulle være en slags trindeling, dog således, at det er de samme deltagere, der får mulighed for at gå på del to. Ideen er nu at vi først bevæger os i det individelle perspektiv Sikker adfærd i produktionsvirksomheder og efterfølgende lærer om sikker adfærd og efterfølgende lærer i et organisatorisk perspektiv. Målene skal evalueres med hensyn til varighed og struktur senest om et år. Der er lavet materialesamling til kurserne. Kurserne ligger i koordinering og forventes godkendt ultimo december i år. 4.6 To nye AMU-kurser inden for temaet sikker adfærd. Kurserne forventes godkendt snarest og der vil efterflg. ske en bred markedsføring Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald. Med baggrund i den af KUBIX udarbejdede rapport med tilhørende materiale Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer erhvervsaffald ud- 4.7 Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald Til orientering. Side 4 af 12

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Læsevejledning

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere