Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation"

Transkript

1 Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - skadesregistrering Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring og ledelse på Regionshospitalet Horsens, Odder & Brædstrup, maj-juni

2 1. Resumé og anbefalinger Som et led i den igangværende indsats for afbureaukratisering anbefales det på sundhedsområdet snarest muligt at gennemføre en forenklet og forbedret registrering af skader på skadestuerne, de fremtidige Fælles Akutte Modtage Enheder, efter følgende principper: Registreringen sker over alt i landet efter fælles retningslinier baseret på en internationalt anerkendt standard jf. NOMESCO eller ICD-10 For alle skaders vedkommende gennemføres en basisregistrering, således, at der udover skadelidtes personnummer og ulykkesklassifikation alene sker en hændelsesregistrering på de tre mest anvendte kategorier inden for hhv. ulykke, vold og selvmord. Hermed angives et ambitionsniveau på ca. 10 registreringer, som foreslås fastholdt Registreringen indberettes til Landspatientregistret under Sundhedsstyrelsen snarest muligt understøttet af et tidssvarende patientadministrativt system. For at understøtte en balanceret hensyntagen til såvel forebyggelse som forskning og organiseringen på skadestuen anbefales det, at andre registreringer udover den foreslåede minimumsregistrering kan foretages lokalt eller nationalt for en begrænset periode ( fri del, jf. forsidefiguren) På udvalgte enheder pt. Odense Universitetshospital, Glostrup Sygehus og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foretages i en udvidet skadesregistrering af specielt trænet personale og særskilt finansieret af Sundhedsstyrelsen. Det anbefales at erfaringerne herfra indgår i den endelige løsning fra Såvel basisregistrering som den udvidede registrering overvåges og opdateres af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe. Gruppen bør have repræsentation fra hospitalejerne, d.v.s. Danske Regioner, sundhedsvidenskabelig forskning f.eks. kompetencecentrene i Århus, Glostrup/Bispebjerg og Odense under Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab m.fl., brugere af skadesinformationer, f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, DTU Transport og Arbejdsmiljøinstituttet Skadestuen på Regionshospitalet Horsens, Odder og Brædstrup (RH Horsens) får status af pilot-teststed, hvor arbejdsgruppen efter nærmere aftale kan indhente erfaringer med at gennemføre den foreslåede basisregistrering henholdsvis ved tilførsel af særlige ressourcer kan foretage særlige indsamlingskampagner Sigtet med overvågning og opdatering skal være, at der løbende sikres en let tilgængelig basisinformation og en fornuftig balance mellem nødvendige og troværdige data samt ressourceforbruget ved at foretage og formidle registreringen. Arbejdsgruppen under Koordineringsgruppen suppleres med kommunikations- og ledelsesmæssig ekspertise med henblik på forbedret lokal koordination og information ved regelændringer. Ved denne forenkling er det laboratoriets vurdering, at der kan sikres valid sundhedsinformation til en lang række formål med et stærkt reduceret ressourceforbrug og uden i væsentligt omfang at genere levering af kerneydelsen. Aktuelt skønnes ressourceforbruget på landsplan at være i størrelsesorden 26 årsværk, og dette forventes at kunne reduceres til ca. 5 årsværk til basisregistreringer. Hertil kommer, at en række brugere og leverandører af data må konstatere, at validitet og registreringsomfang er mangelfuldt i en grad, så særlige dataindsamlingskampagner alligevel har været nødvendige. Endelig opleves den aktuelle organisering lidet meningsfuld af det medvirkende personale. 2

3 2. Baggrund og formål FORUM for Fremtidens Offentlig Styring og Ledelse har drøftet brug af laboratorier som forandringsredskab i en situation, hvor behovet for forandring af de nuværende styringsformer og metoder er åbenbar; men hvor anvendelige nye løsninger ikke aftegner sig tydeligt. Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS (Copenhagen Business School) og Midtlab, Region Midtjyllands innovationskatalysator har derfor udviklet et koncept for ministyringslaboratorier med henblik på udvikling og afprøvning af innovative styringsformer (Se Bilag 1). Ideen i laboratoriet er at samle de primære interessenter i en konkret styringspraksis herunder praktikere, beslutningstagere og forskere til at skabe konkrete, forenklede og forbedrede løsninger. Det skal ske ved en eksperimentel og tværfaglig tilgang i pilotprojekter. I styringslaboratoriet tilstræbes problemstillinger, som kan løses med enkle, nemme og hurtige løsninger. Mange små indsatser giver flere hurtige erfaringer samt fremdrift og motivation for de medvirkende. Udgangspunktet for laboratoriet skal være en lokal styringsmæssig problemstilling, som kan løses eller tilføres betydelig værdi gennem dialog og integrering af de berørte interessenters behov samt innovative styringsmetoder. Problemstillinger, som har potentiale for opskalering på landsplan prioriteres. Som en side-gevinst fra disse styringslaboratorier forventes indhentet erfaringer, der kan bidrage til udvikling af andre laboratoriekoncepter samt erfaringer med at arbejde innovativt med styring i den offentlige sektor. 3. Styringslaboratoriets sammensætning og forløb Styringslaboratoriet om skadesregistrering har været sammensat af følgende: Det lokale praksisperspektiv Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen, Skadestuen, Kvalitetskoordinator Henriette Honoré, Kvalitets- og Sundheds-IT, begge Regionshospitalet Horsens Odder og Brædstrup (RH Horsens) Forsknings- og brugerperspektiv Overlæge Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Institut, Århus Universitetshospital Seniorforsker Bjarne Laursen, Center for Ulykkesforskning, Statens Institut for Folkesundhed Der har herudover været kontakt til DTU Transport og Justitsministeriet Det politiske perspektiv 2. næstformand Aleksander Aagaard, Regionsrådet, Region Midtjylland Der har herudover været kontakt til medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg, som efterfølgende orienteres Administrative og styringsmæssige perspektiver Fuldmægtig Lars Hyldgård, Kvalitets- og sundheds-it, Region Midtjylland Fuldmægtig Lasse Lau Rasmussen, Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen har været forhindret i at deltage i selve møderne, men er efterfølgende blevet interviewet indgående til brug for det endelige forslag. Innovationsperspektiver samt proces- og sekretariatsbistand ( laboratoriebestyrere ) Projektleder i FORUM Henrik Hjortdal, CVL, Copenhagen Business School Laboratorieleder Henrik W. Bendix, MidtLab, Region Midtjylland 3

4 Praktikant og stud.mag Henrik Hvid, MidtLab, Region Midtjylland Forløb Laboratoriet er afviklet med tre såkaldte workshops afholdt for ovennævnte på RH Horsens. Hver workshop varede i fire timer, og de blev afviklet med ca. 14 dages mellemrum i majjuni, Det vil sige, at hele forløbet har strakt sig over ca. halvanden måned. Hver workshop var designet til at fokusere på hver sin tredjedel af et forløb, som omfatter analyse af problemstillingen, design af alternative løsninger, valg af én af løsningerne samt planlægning af, hvordan den valgte løsning skulle implementeres. Imidlertid blev forløbet i praksis snarere en kombination af det planlagte forløb med en række gentagne reformuleringer af problemstillingen i takt med at nye aktører optrådte og ny information kom for dagen som at skrælle et løg, lag for lag. Processen var med andre ord iterativ. Imellem hver workshop havde nogle deltagere og i særdeleshed de to laboratoriebestyrere opgaver med at invitere nye deltagere, udrede fakta, indhente yderligere information m.v. Hensigten med denne form var at arbejde så adræt som muligt. Man skulle arbejde med den strengt nødvendige information, laboratoriedeltagernes tidsforbrug skulle minimeres, fremdriften mod en løsning, der kunne implementeres skulle sikres ved at søge indsigt med fokus på at finde en vej snarere end at foretage en komplet udredning af feltet. 4. Problemstilling Oplevelsen på skadestuen, RH Horsens er, at skadesregistrering i det lokale Grønne system på nuværende tidspunkt er tidskrævende, kompliceret og foregår på et abstraktionsniveau, der ikke afspejler den daglige praksis på skadestuen. Registreringsproceduren er en sten i skoen for skadestuen, idet den opleves uhensigtsmæssig og ressourcekrævende i et omfang, hvor de faktiske resultater slet ikke står mål med indsatsen. Når patienten henvender sig til skadestuen, registreres navn og CPR-nummer i Det grønne system. Hertil kommer skadens art og tidspunkt for skaden. Allerede ved kontaktårsagen bliver registreringen kompliceret. Der er syv forskellige muligheder for hver enkel kontakttype. For den enkelte bruger (sygeplejerske eller lægesekretær) fremstår én ulykkesregistrering med 11 sider indeholdende forskellige måder, at komme til skade på. Disse fremstår IT-mæssigt som selvstændige skærmbilleder, hvilket yderligere øger tidsforbruget.(se bilag 2) Imidlertid siger rubrikkerne ofte ikke ret meget om dét, der er sket med den enkelte patient. Eksempelvis ved medarbejderne ikke, hvad Ulykkeshændelse: Kollaps, nedbrud og deformering af materiale, egentlig betyder. I de ganske mange - tilfælde hvor registreringsprocessen ikke kan sammenstemmes med ulykken, trykker personalet Z9 for Anden. Derved registreres upræcise og ukorrekte data. Konsekvenser af det nuværende system opleves som en bureaukratisk tidsrøver med stort ressourceforbrug og samtidig med uddata af ringe validitet. På skadestuen har man gennem et lokalt initiativ, effektiviseret registreringsprocessen fra +5 minutter ifølge den oprindelig procedure til 2-3 minutter gennem en forenklet løsning. Imidlertid skaber nødløsningen utryghed hos personalet omkring uautoriseret praksis. Man ønsker i stedet en ensartet, meningsfuld og korrekt registrering med minimal detaljeringsgrad i forhold til nytteværdi. Det lokale ønske går på: 4

5 - - - En forenkling af registreringen, der giver mening i praksis og skaber tryghed for, at man løser opgaven ordentligt At inspirere til en bedre løsning, der kan implementeres i hele landet At tilgodese behovet for valid skadesregistrering. Samtidig forventer man: - Reduceret tidsforbrug på skadestuen bl.a. i form af mindre behov for kontroldata - Mere korrekte data - Mere tid til kvalitetsudvikling (Registrering virker p.t. som en hæmsko) - At bidrage til Kvalitetsreformens mål om afbureaukratisering - At de centrale og det lokale behov kombineres - At undgå dobbeltregistrering - At understøtte mere ensartet registreringspraksis. Det har igennem laboratoriets arbejde vist sig, at den model, RH Horsens selv har udviklet, i store træk svarer til de frivillige dele af Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Lignende lokale tilpasninger synes at finde sted på Region Midtjyllands øvrige hospitaler, selvom registreringspraksis i øvrigt varierer betydeligt mellem disse (se bilag 3) Det er uklart for det lokale personale, hvad der er obligatorisk og hvad frivilligt. Det har ligeledes været uklart, hvem, der har fastsat kravene og hvorfor. Den IT-mæssige løsning er langsom og understøtter hverken overblik eller forståelse. Der er ikke sket systematisk uddannelse og træning af personalet. Kommunikationen fra centralt, regionalt og lokalt hold om ændringer i krav og systemer for skadesregistreringen har ikke været understøttet af illustrative og let tilgængelige værktøjer. Dermed konkurrerer skadesregistreringen i praksis med en lang række andre kerne- og periferiopgaver om medarbejdernes opmærksomhed og engagement. 5. Analyse af krav til registreringsdata Et hovedemne for laboratoriet har været at undersøge, hvilke interessenter, der har behov for og stiller krav til udformningen af basisregistrering samt stiller evt. yderligere krav. Efter interview i Sundhedsstyrelsen er det blevet klart, at den formelle beslutning om kravene tages af Sundhedsstyrelsen og fremgår af reglerne for Fællesindhold. En koordineringsgruppe vedr. patientdata inddrages. Denne koordineringsgruppe har en lang række andre opgaver, jf. bredden i Fællesindhold, og har kun begrænset ekspertise i og interesse for skadestueregistrering. Interessentanalyse Laboratoriets analyse af interessenternes behov og interesser kan opsummeres sådan: Interessent Primær vinkel Formel rolle Prioritet Sundhedsministeriet Value for money, afbureaukratisering Politisk beslutning Lav Sundhedsstyrelsen generelt Sundhedsstyrelsens Dokumentationskontor generelt Forebyggelse, behandling og forskning Bedre sundhedsdata Beslutning Indstilling, formand og sekretariat for Koordinationsgruppen Landspatientregistret Patientforløb Udførende Lav henrik hjortdal 5/7/09 12:26 Comment: Begrundelse: Det fylder lidt i de samlede dagsorden. Dette er kernen i prolemet: Enhver, som vil vælte nye konsi- stente kjrav ind i skadestuen får lov 5

6 Regionen RH Horsens generelt Skadestuen Value for Money, afbureaukratisering, regional indflydelse Produktions- og kvalitetsmål Effektiv behandling af tilskadekomne, begrænset administration, mening i jobbet Regional beslutning Lokal beslutning Lokal ledelse Lav Lav Henrik W. Bendix 5/7/09 12:27 Comment:??? HHJ: Det er et skøn baseret på, at det fylder meget lidt i den samlede afvejning i rehio- nen, hvad skadestuen registrerer. Altså: Ventelister, fejloperationer, enkeltsager og økonomi er typisk de store tids- og op- mærksomhedsædere. Lad os høre Aleksan- ders mening. Statens Institut for Folkesundhed Forebyggelsesforskning, videnproduktion, datavaliditet Faglig definition samt finansiering, medieplacering Henrik W. Bendix 5/7/09 12:24 Comment:?? HHJ: Samme som under regionen Nationale kompetencecentre for kliniske databaser Sikre, billige valide data for den snævre sundhedsforskning Faglighed samt evt. finansiering Selskab for Klinisk Epedimiologi do Medlem af Kontrolgruppen? Dansk ortopædisk Selskab Do samt evt. interesse i ledelse/drift af skadestuer Medlem af kontrolgruppen? Danmarks Tekniske Universitet, Transport Sikre, billige, valide data om trafikulykker og relaterede emner Faglighed, evt. finansiering og mulig medierolle Vejdirektoratet do Do Rådet for Større Færdselssikkerhed Do Do Odense Universitetshospital/UAG Do samt rolle for UAG og SDU, incl. øjenskader Do Justitsministeriet, Retsvidenskabeligt Institut mfl. Videnproduktion vedr. vold, mørketal mv Do Arbejdstilsynet, NFA mfl. Arbejdsmiljødata Do Sikkerhedsstyrelsen Produkter, fritidsulykker Behov for evidens vedr. fritidsulykker f. eks. produktsikkerhed mv. Opsummeret analyse af problemstillinger og dilemmaer Processen i styringslaboratoriet har vist, at den frustration, der opleves på skadestuen forbundet med skadesregistrering i meget høj grad skyldes, at fastlagte mål og retningslinier fra den centrale myndighed ikke effektivt formidles fra Koordinationsgruppen og ud til den enkelte medarbejder, som skal foretage skadesregistreringerne. Denne brist hænger bl.a. sammen med, at der hele tiden er rigtig mange informationer og indsatser, som skal ledes, kommunikeres og implementeres på alle niveauer i den aktuelle værdikæde mellem hospital, myndigheder og brugere af information. Det samlede volumen af registreringer, som opleves nødvendige af den ene eller den anden interessent, er meget stort. Ideelt set burde parterne foretage en samlet vurdering af behov og muligheder og i fællesskab designe en løsning, hvis robusthed over for hverdagens udfordringer testes før implementering. I stedet foregår der en knobskydning. I starten har man måske en konsistent løsning, som en række specialister siger god for, men i takt med at nye behov for data opstår eller nye interessenter melder sig, udvider rekvirenterne specifikationen uden nødvendigvis at undersøge de ressourcemæssige, kvalitetsmæssige og motivationsmæssige konsekvenser i det udførende led. 6

7 Problem Mangfoldig og detaljeret datastruktur indsamlet med ringe validitet fra alle skadestuer Mange uudnyttede data fortsat flere ønsker om flere data Ensartede data over tid (longitudinale tidsserier) og international klassifikation i konflikt med skiftende behov for skræddersyede løsninger Kontaktdata versus forløbsdata: data indsamles ud fra ét statistisk perspektiv (hvordan står det til med et givet fænomen?) mens der også er andre (hvordan forløber skadesprocesser m.v.?) Bestiller og udfører har begge legitime behov, som ikke tilgodeses Store ambitioner på IT området f.eks. om nationalt sammenhængende databaser og patientinformationssystemer med dertil knyttede risici som kompleksitet, tidsog ressourceforbrug Mulig løsning Prioritering, koordinering, stikprøvevise løsninger frem for totaldata Kampagner og midlertidige eller lokale løsninger. Ad hoc indsamling direkte forbundet med et konkret behov Prioritering, koordinering og dedikerede ressourcer IT-mæssig samkørsel af data indsamlede i forskellige sammenhænge (f.eks. skadesregistrering, patientjournaler m.v.) samt bedre datakoordinering Forstærket dialog mellem niveauer og sektorer på en ubureaukratisk facon: netværk der lejlighedsvis mødes og understøttes af IT-baseret kommunikation som f.eks. Facebook Nye strategier for udvikling af IT systemer med en mere kvalificeret bruger-/deltagerinddragelse, feasibilitystudier og evaluering af pilotprojekter 6. Løsningsforslag for fremtidig basis- og udvidet registrering Styringslaboratoriet er på baggrund af de forskellige interessenters input nået frem til, hvad man opfatter som et realistisk ambitionsniveau: - En forenklet basisregistrering svarende til RH Horsens skadestues egen liste, idet der under hændelsesregistrering dog kun medtages de tre vigtigste (mest anvendte) kategorier under henholdsvis voldshandling, selvmordshandling og ulykkeshændelser (se bilag 4) Styringslaboratoriet vurderer, at en sådan basisregistrering vil indebære en betydelig ressourcemæssig effektivisering fra ca. 5 min. pr. skade til et nyt gennemsnitligt tidsforbrug på 2 minutter til registrering pr. skade. Hvis der sker en opskalering til regionsniveau ville der være et samlet besparelsespotentiale på ca timer/år eller godt 5 årsværk jf. bilag 3. Hvis Region Midtjylland sættes til at repræsentere ca. 1/5 af aktiviteten i hele landet, bliver besparelsen på ca. 25 årsværk. Det vurderes, at den foreslåede model er i overensstemmelse eller let kan bringes i overensstemmelse med ICD 10/Nomesco. Den kan herved formentlig indpasses i Sundhedsstyrelsens nomenklatur i Fællesindhold og datasystemer. Henrik W. Bendix 5/7/09 12:30 Comment: Skal laves Vil Henriette og Gitte kunne lave dette inden udsendelse i høring? jf. også under bilag 4 note til slut Hertil kommer, at dette ambitionsniveau for alle andre skadestuer end Odense, Århus og Glostrup, hvor der planlægges en særlig fokuseret indsats, giver mulighed for løbende, høj datakvalitet på grund af høj motivation hos personalet i skadestuen. I særdeleshed hvis følgende forslag gennemføres: - En forbedret informations-, kommunikations- og uddannelsespraksis i et samspil mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og det enkelte hospital, som understøtter indsigt, registreringsfærdigheder og motivation på den enkelte skadestue. Der er i laboratoriet fremkommet forskellige ideer om bl.a. - Udvikling af standardformater (enkle skabeloner til det, som SKAL registreres) - Indbydende, let tilgængeligt instruktionsmateriale placeret på en skadestueportal, på DVD eller i traditionel pjeceform. Der vedlægges et eksempel fra et 7

8 andet område (KOL-vejledning eller?? kan ikke huske Henriettes materiales emne ) (se bilag 5) - Etablering af et enkelt system for tilbagemelding fra data-brugere til registreringssted og omvendt. En fælles forståelse af data-behov og registreringsvilkår bidrager til meningsfuld registrering og god datakvalitet. - Aktør-netværk mellem Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og databrugere, hvor parterne kan holde sig løbende opdateret om skadesregistrering. Netværkets aktiviteter kan være møder om faglige problemstillinger, mail-kontakt, hjemmesider osv. Det vil kræve en iværksætter/administrator jf. næste punkt henrik hjortdal 5/7/09 12:27 Comment: Kan Henriette skaffe data og scanne bilag? - Aktørnetværket kunne være knyttet til en undergruppe for Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe vedr. patientdata. Denne kunne ligeledes have ansvar for en skadesportal og for løbende tværfaglige og nationale opdateringsworkshops i stil med styringslaboratoriet, hvor man samler interessenter fast én gang årligt og ellers efter behov. - Såvel aktørnetværk, basisregistrering som den udvidede registrering kan overvåges og opdateres af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe. Gruppen bør have repræsentation fra hospitalejerne, d.v.s. Danske Regioner, sundhedsvidenskabelig forskning f.eks. kompetencecentrene i Århus, Glostrup/Bispebjerg og Odense under Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab m.fl., brugere af skadesinformationer, f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, DTU Transport og Arbejdsmiljøinstituttet - Standardprocedurer for kampagner med henblik på udvidet registrering i perioder eller dele af landet. henrik hjortdal 5/7/09 12:29 Comment: Indsat mhp. konsistens med anbefalinger Styringslaboratoriet foreslår, at ovenstående model pilot-testes i skadestuen på RH Horsens. Der kan etableres en regional eller national følgegruppe af klinikere og evt. andre pilotskadestuer. En anden mulighed er, at skadestuen på RH Horsens bliver et projekt, som følges af Sundhedsstyrelsen som led i ønskerne om afbureaukratisering på sundhedsområdet. En tredje mulighed er, at Horsens-modellen afprøves parallelt med NSR-projektet og at en følgegruppe for Horsens-projektet bliver den følgegruppe, der etableres i NSR. Pilot-projektmodellen i en af de foreslåede former vil kunne skabe ny værdifuld viden, sikre effektivisering, datakvalitet og mere meningsfuld og motiverende praksis lokalt. Et pilotprojekt vil ligeledes give mulighed for at kurere uforudsete børnesygdomme inden en evt. opskalering til landsplan. Bilag 1. MidtLab og Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse: Oplæg: Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter, Århus og Frederiksberg, Regionshospitalet Horsens, Odder og Bræstrup: Registreringsnøgle for skadesregistrering og skærmbilleder for indtastning i Det grønne system, Horsens, Region Midtjylland, Kvalitet og Sundhedsdata, Sundhedsinformatik: Skadesregistrering, Viborg, Enten RHs egen liste eller listen med de tre vigtigste under hver hændelse, dvs. det endelige forslag 5. xxx henrik hjortdal 5/7/09 12:30 Comment: Kan Henriette og Gitte lave en liste inden fælrdiggørelsen vil det være per- fekt 8

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Baggrund Der er et muligheds-vindue i forlængelse af det fokus på offentlig ledelse og styring, som

Læs mere

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - sygeplejefaglige notater i patientjournaler Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Registrering af trafikskader på sygehuse baseret på geografisk information (elektronisk kort)

Registrering af trafikskader på sygehuse baseret på geografisk information (elektronisk kort) Registrering af trafikskader på sygehuse baseret på geografisk information (elektronisk kort) Afdelingslæge JM.Lauritsen, Afdelingen for Forebyggelse og Sundhed, Fyns Amt. Baggrund: Ved forsøgsvirksomhed

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Sundheds-it-systemer systemer som strategisk løftestang... Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Agenda Side 2 Godmorgen! Kortlægningsinitiativer det seneste år Initiativet Bedre dokumentation Formål

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN

DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DAGSORDEN 1. Centralt initiativ 2. Forbedring af patientbehandlingen 3. Sundhedskvalitet.dk 4. Bekendtgørelsen om de kliniske kvalitetsdatabaser 5. Klar

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer Præsentation af kapitel til bogen Sundhedssektorens digitalisering: ledelse og effektmåling. Bogen er en antologi med bidrag fra forskere fra faggruppen 'Ledelse og effektmåling' under sundhedsitnet (www.sundhedsit.net).

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

NBS Organisatoriske begreber

NBS Organisatoriske begreber NBS Organisatoriske begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS - Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene)

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Manglende registrering af arbejdsulykker Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. www.uag.dk - jens.lauritsen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FREMFÆRD BRUGER: PROJEKTFORSLAG UNDER MERE KERNEOPGAVE MINDRE BUREAUKRATI

FREMFÆRD BRUGER: PROJEKTFORSLAG UNDER MERE KERNEOPGAVE MINDRE BUREAUKRATI PROJEKTFORSLAG: TILLIDSBASERET RENGØRING FREMFÆRD BRUGER: PROJEKTFORSLAG UNDER MERE KERNEOPGAVE MINDRE BUREAUKRATI Målgruppe/deltagergruppe Projektets primære målgruppe er relevante beslutningstagere på

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere