Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation"

Transkript

1 Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - skadesregistrering Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring og ledelse på Regionshospitalet Horsens, Odder & Brædstrup, maj-juni

2 1. Resumé og anbefalinger Som et led i den igangværende indsats for afbureaukratisering anbefales det på sundhedsområdet snarest muligt at gennemføre en forenklet og forbedret registrering af skader på skadestuerne, de fremtidige Fælles Akutte Modtage Enheder, efter følgende principper: Registreringen sker over alt i landet efter fælles retningslinier baseret på en internationalt anerkendt standard jf. NOMESCO eller ICD-10 For alle skaders vedkommende gennemføres en basisregistrering, således, at der udover skadelidtes personnummer og ulykkesklassifikation alene sker en hændelsesregistrering på de tre mest anvendte kategorier inden for hhv. ulykke, vold og selvmord. Hermed angives et ambitionsniveau på ca. 10 registreringer, som foreslås fastholdt Registreringen indberettes til Landspatientregistret under Sundhedsstyrelsen snarest muligt understøttet af et tidssvarende patientadministrativt system. For at understøtte en balanceret hensyntagen til såvel forebyggelse som forskning og organiseringen på skadestuen anbefales det, at andre registreringer udover den foreslåede minimumsregistrering kan foretages lokalt eller nationalt for en begrænset periode ( fri del, jf. forsidefiguren) På udvalgte enheder pt. Odense Universitetshospital, Glostrup Sygehus og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foretages i en udvidet skadesregistrering af specielt trænet personale og særskilt finansieret af Sundhedsstyrelsen. Det anbefales at erfaringerne herfra indgår i den endelige løsning fra Såvel basisregistrering som den udvidede registrering overvåges og opdateres af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe. Gruppen bør have repræsentation fra hospitalejerne, d.v.s. Danske Regioner, sundhedsvidenskabelig forskning f.eks. kompetencecentrene i Århus, Glostrup/Bispebjerg og Odense under Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab m.fl., brugere af skadesinformationer, f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, DTU Transport og Arbejdsmiljøinstituttet Skadestuen på Regionshospitalet Horsens, Odder og Brædstrup (RH Horsens) får status af pilot-teststed, hvor arbejdsgruppen efter nærmere aftale kan indhente erfaringer med at gennemføre den foreslåede basisregistrering henholdsvis ved tilførsel af særlige ressourcer kan foretage særlige indsamlingskampagner Sigtet med overvågning og opdatering skal være, at der løbende sikres en let tilgængelig basisinformation og en fornuftig balance mellem nødvendige og troværdige data samt ressourceforbruget ved at foretage og formidle registreringen. Arbejdsgruppen under Koordineringsgruppen suppleres med kommunikations- og ledelsesmæssig ekspertise med henblik på forbedret lokal koordination og information ved regelændringer. Ved denne forenkling er det laboratoriets vurdering, at der kan sikres valid sundhedsinformation til en lang række formål med et stærkt reduceret ressourceforbrug og uden i væsentligt omfang at genere levering af kerneydelsen. Aktuelt skønnes ressourceforbruget på landsplan at være i størrelsesorden 26 årsværk, og dette forventes at kunne reduceres til ca. 5 årsværk til basisregistreringer. Hertil kommer, at en række brugere og leverandører af data må konstatere, at validitet og registreringsomfang er mangelfuldt i en grad, så særlige dataindsamlingskampagner alligevel har været nødvendige. Endelig opleves den aktuelle organisering lidet meningsfuld af det medvirkende personale. 2

3 2. Baggrund og formål FORUM for Fremtidens Offentlig Styring og Ledelse har drøftet brug af laboratorier som forandringsredskab i en situation, hvor behovet for forandring af de nuværende styringsformer og metoder er åbenbar; men hvor anvendelige nye løsninger ikke aftegner sig tydeligt. Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS (Copenhagen Business School) og Midtlab, Region Midtjyllands innovationskatalysator har derfor udviklet et koncept for ministyringslaboratorier med henblik på udvikling og afprøvning af innovative styringsformer (Se Bilag 1). Ideen i laboratoriet er at samle de primære interessenter i en konkret styringspraksis herunder praktikere, beslutningstagere og forskere til at skabe konkrete, forenklede og forbedrede løsninger. Det skal ske ved en eksperimentel og tværfaglig tilgang i pilotprojekter. I styringslaboratoriet tilstræbes problemstillinger, som kan løses med enkle, nemme og hurtige løsninger. Mange små indsatser giver flere hurtige erfaringer samt fremdrift og motivation for de medvirkende. Udgangspunktet for laboratoriet skal være en lokal styringsmæssig problemstilling, som kan løses eller tilføres betydelig værdi gennem dialog og integrering af de berørte interessenters behov samt innovative styringsmetoder. Problemstillinger, som har potentiale for opskalering på landsplan prioriteres. Som en side-gevinst fra disse styringslaboratorier forventes indhentet erfaringer, der kan bidrage til udvikling af andre laboratoriekoncepter samt erfaringer med at arbejde innovativt med styring i den offentlige sektor. 3. Styringslaboratoriets sammensætning og forløb Styringslaboratoriet om skadesregistrering har været sammensat af følgende: Det lokale praksisperspektiv Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen, Skadestuen, Kvalitetskoordinator Henriette Honoré, Kvalitets- og Sundheds-IT, begge Regionshospitalet Horsens Odder og Brædstrup (RH Horsens) Forsknings- og brugerperspektiv Overlæge Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Institut, Århus Universitetshospital Seniorforsker Bjarne Laursen, Center for Ulykkesforskning, Statens Institut for Folkesundhed Der har herudover været kontakt til DTU Transport og Justitsministeriet Det politiske perspektiv 2. næstformand Aleksander Aagaard, Regionsrådet, Region Midtjylland Der har herudover været kontakt til medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg, som efterfølgende orienteres Administrative og styringsmæssige perspektiver Fuldmægtig Lars Hyldgård, Kvalitets- og sundheds-it, Region Midtjylland Fuldmægtig Lasse Lau Rasmussen, Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen har været forhindret i at deltage i selve møderne, men er efterfølgende blevet interviewet indgående til brug for det endelige forslag. Innovationsperspektiver samt proces- og sekretariatsbistand ( laboratoriebestyrere ) Projektleder i FORUM Henrik Hjortdal, CVL, Copenhagen Business School Laboratorieleder Henrik W. Bendix, MidtLab, Region Midtjylland 3

4 Praktikant og stud.mag Henrik Hvid, MidtLab, Region Midtjylland Forløb Laboratoriet er afviklet med tre såkaldte workshops afholdt for ovennævnte på RH Horsens. Hver workshop varede i fire timer, og de blev afviklet med ca. 14 dages mellemrum i majjuni, Det vil sige, at hele forløbet har strakt sig over ca. halvanden måned. Hver workshop var designet til at fokusere på hver sin tredjedel af et forløb, som omfatter analyse af problemstillingen, design af alternative løsninger, valg af én af løsningerne samt planlægning af, hvordan den valgte løsning skulle implementeres. Imidlertid blev forløbet i praksis snarere en kombination af det planlagte forløb med en række gentagne reformuleringer af problemstillingen i takt med at nye aktører optrådte og ny information kom for dagen som at skrælle et løg, lag for lag. Processen var med andre ord iterativ. Imellem hver workshop havde nogle deltagere og i særdeleshed de to laboratoriebestyrere opgaver med at invitere nye deltagere, udrede fakta, indhente yderligere information m.v. Hensigten med denne form var at arbejde så adræt som muligt. Man skulle arbejde med den strengt nødvendige information, laboratoriedeltagernes tidsforbrug skulle minimeres, fremdriften mod en løsning, der kunne implementeres skulle sikres ved at søge indsigt med fokus på at finde en vej snarere end at foretage en komplet udredning af feltet. 4. Problemstilling Oplevelsen på skadestuen, RH Horsens er, at skadesregistrering i det lokale Grønne system på nuværende tidspunkt er tidskrævende, kompliceret og foregår på et abstraktionsniveau, der ikke afspejler den daglige praksis på skadestuen. Registreringsproceduren er en sten i skoen for skadestuen, idet den opleves uhensigtsmæssig og ressourcekrævende i et omfang, hvor de faktiske resultater slet ikke står mål med indsatsen. Når patienten henvender sig til skadestuen, registreres navn og CPR-nummer i Det grønne system. Hertil kommer skadens art og tidspunkt for skaden. Allerede ved kontaktårsagen bliver registreringen kompliceret. Der er syv forskellige muligheder for hver enkel kontakttype. For den enkelte bruger (sygeplejerske eller lægesekretær) fremstår én ulykkesregistrering med 11 sider indeholdende forskellige måder, at komme til skade på. Disse fremstår IT-mæssigt som selvstændige skærmbilleder, hvilket yderligere øger tidsforbruget.(se bilag 2) Imidlertid siger rubrikkerne ofte ikke ret meget om dét, der er sket med den enkelte patient. Eksempelvis ved medarbejderne ikke, hvad Ulykkeshændelse: Kollaps, nedbrud og deformering af materiale, egentlig betyder. I de ganske mange - tilfælde hvor registreringsprocessen ikke kan sammenstemmes med ulykken, trykker personalet Z9 for Anden. Derved registreres upræcise og ukorrekte data. Konsekvenser af det nuværende system opleves som en bureaukratisk tidsrøver med stort ressourceforbrug og samtidig med uddata af ringe validitet. På skadestuen har man gennem et lokalt initiativ, effektiviseret registreringsprocessen fra +5 minutter ifølge den oprindelig procedure til 2-3 minutter gennem en forenklet løsning. Imidlertid skaber nødløsningen utryghed hos personalet omkring uautoriseret praksis. Man ønsker i stedet en ensartet, meningsfuld og korrekt registrering med minimal detaljeringsgrad i forhold til nytteværdi. Det lokale ønske går på: 4

5 - - - En forenkling af registreringen, der giver mening i praksis og skaber tryghed for, at man løser opgaven ordentligt At inspirere til en bedre løsning, der kan implementeres i hele landet At tilgodese behovet for valid skadesregistrering. Samtidig forventer man: - Reduceret tidsforbrug på skadestuen bl.a. i form af mindre behov for kontroldata - Mere korrekte data - Mere tid til kvalitetsudvikling (Registrering virker p.t. som en hæmsko) - At bidrage til Kvalitetsreformens mål om afbureaukratisering - At de centrale og det lokale behov kombineres - At undgå dobbeltregistrering - At understøtte mere ensartet registreringspraksis. Det har igennem laboratoriets arbejde vist sig, at den model, RH Horsens selv har udviklet, i store træk svarer til de frivillige dele af Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Lignende lokale tilpasninger synes at finde sted på Region Midtjyllands øvrige hospitaler, selvom registreringspraksis i øvrigt varierer betydeligt mellem disse (se bilag 3) Det er uklart for det lokale personale, hvad der er obligatorisk og hvad frivilligt. Det har ligeledes været uklart, hvem, der har fastsat kravene og hvorfor. Den IT-mæssige løsning er langsom og understøtter hverken overblik eller forståelse. Der er ikke sket systematisk uddannelse og træning af personalet. Kommunikationen fra centralt, regionalt og lokalt hold om ændringer i krav og systemer for skadesregistreringen har ikke været understøttet af illustrative og let tilgængelige værktøjer. Dermed konkurrerer skadesregistreringen i praksis med en lang række andre kerne- og periferiopgaver om medarbejdernes opmærksomhed og engagement. 5. Analyse af krav til registreringsdata Et hovedemne for laboratoriet har været at undersøge, hvilke interessenter, der har behov for og stiller krav til udformningen af basisregistrering samt stiller evt. yderligere krav. Efter interview i Sundhedsstyrelsen er det blevet klart, at den formelle beslutning om kravene tages af Sundhedsstyrelsen og fremgår af reglerne for Fællesindhold. En koordineringsgruppe vedr. patientdata inddrages. Denne koordineringsgruppe har en lang række andre opgaver, jf. bredden i Fællesindhold, og har kun begrænset ekspertise i og interesse for skadestueregistrering. Interessentanalyse Laboratoriets analyse af interessenternes behov og interesser kan opsummeres sådan: Interessent Primær vinkel Formel rolle Prioritet Sundhedsministeriet Value for money, afbureaukratisering Politisk beslutning Lav Sundhedsstyrelsen generelt Sundhedsstyrelsens Dokumentationskontor generelt Forebyggelse, behandling og forskning Bedre sundhedsdata Beslutning Indstilling, formand og sekretariat for Koordinationsgruppen Landspatientregistret Patientforløb Udførende Lav henrik hjortdal 5/7/09 12:26 Comment: Begrundelse: Det fylder lidt i de samlede dagsorden. Dette er kernen i prolemet: Enhver, som vil vælte nye konsi- stente kjrav ind i skadestuen får lov 5

6 Regionen RH Horsens generelt Skadestuen Value for Money, afbureaukratisering, regional indflydelse Produktions- og kvalitetsmål Effektiv behandling af tilskadekomne, begrænset administration, mening i jobbet Regional beslutning Lokal beslutning Lokal ledelse Lav Lav Henrik W. Bendix 5/7/09 12:27 Comment:??? HHJ: Det er et skøn baseret på, at det fylder meget lidt i den samlede afvejning i rehio- nen, hvad skadestuen registrerer. Altså: Ventelister, fejloperationer, enkeltsager og økonomi er typisk de store tids- og op- mærksomhedsædere. Lad os høre Aleksan- ders mening. Statens Institut for Folkesundhed Forebyggelsesforskning, videnproduktion, datavaliditet Faglig definition samt finansiering, medieplacering Henrik W. Bendix 5/7/09 12:24 Comment:?? HHJ: Samme som under regionen Nationale kompetencecentre for kliniske databaser Sikre, billige valide data for den snævre sundhedsforskning Faglighed samt evt. finansiering Selskab for Klinisk Epedimiologi do Medlem af Kontrolgruppen? Dansk ortopædisk Selskab Do samt evt. interesse i ledelse/drift af skadestuer Medlem af kontrolgruppen? Danmarks Tekniske Universitet, Transport Sikre, billige, valide data om trafikulykker og relaterede emner Faglighed, evt. finansiering og mulig medierolle Vejdirektoratet do Do Rådet for Større Færdselssikkerhed Do Do Odense Universitetshospital/UAG Do samt rolle for UAG og SDU, incl. øjenskader Do Justitsministeriet, Retsvidenskabeligt Institut mfl. Videnproduktion vedr. vold, mørketal mv Do Arbejdstilsynet, NFA mfl. Arbejdsmiljødata Do Sikkerhedsstyrelsen Produkter, fritidsulykker Behov for evidens vedr. fritidsulykker f. eks. produktsikkerhed mv. Opsummeret analyse af problemstillinger og dilemmaer Processen i styringslaboratoriet har vist, at den frustration, der opleves på skadestuen forbundet med skadesregistrering i meget høj grad skyldes, at fastlagte mål og retningslinier fra den centrale myndighed ikke effektivt formidles fra Koordinationsgruppen og ud til den enkelte medarbejder, som skal foretage skadesregistreringerne. Denne brist hænger bl.a. sammen med, at der hele tiden er rigtig mange informationer og indsatser, som skal ledes, kommunikeres og implementeres på alle niveauer i den aktuelle værdikæde mellem hospital, myndigheder og brugere af information. Det samlede volumen af registreringer, som opleves nødvendige af den ene eller den anden interessent, er meget stort. Ideelt set burde parterne foretage en samlet vurdering af behov og muligheder og i fællesskab designe en løsning, hvis robusthed over for hverdagens udfordringer testes før implementering. I stedet foregår der en knobskydning. I starten har man måske en konsistent løsning, som en række specialister siger god for, men i takt med at nye behov for data opstår eller nye interessenter melder sig, udvider rekvirenterne specifikationen uden nødvendigvis at undersøge de ressourcemæssige, kvalitetsmæssige og motivationsmæssige konsekvenser i det udførende led. 6

7 Problem Mangfoldig og detaljeret datastruktur indsamlet med ringe validitet fra alle skadestuer Mange uudnyttede data fortsat flere ønsker om flere data Ensartede data over tid (longitudinale tidsserier) og international klassifikation i konflikt med skiftende behov for skræddersyede løsninger Kontaktdata versus forløbsdata: data indsamles ud fra ét statistisk perspektiv (hvordan står det til med et givet fænomen?) mens der også er andre (hvordan forløber skadesprocesser m.v.?) Bestiller og udfører har begge legitime behov, som ikke tilgodeses Store ambitioner på IT området f.eks. om nationalt sammenhængende databaser og patientinformationssystemer med dertil knyttede risici som kompleksitet, tidsog ressourceforbrug Mulig løsning Prioritering, koordinering, stikprøvevise løsninger frem for totaldata Kampagner og midlertidige eller lokale løsninger. Ad hoc indsamling direkte forbundet med et konkret behov Prioritering, koordinering og dedikerede ressourcer IT-mæssig samkørsel af data indsamlede i forskellige sammenhænge (f.eks. skadesregistrering, patientjournaler m.v.) samt bedre datakoordinering Forstærket dialog mellem niveauer og sektorer på en ubureaukratisk facon: netværk der lejlighedsvis mødes og understøttes af IT-baseret kommunikation som f.eks. Facebook Nye strategier for udvikling af IT systemer med en mere kvalificeret bruger-/deltagerinddragelse, feasibilitystudier og evaluering af pilotprojekter 6. Løsningsforslag for fremtidig basis- og udvidet registrering Styringslaboratoriet er på baggrund af de forskellige interessenters input nået frem til, hvad man opfatter som et realistisk ambitionsniveau: - En forenklet basisregistrering svarende til RH Horsens skadestues egen liste, idet der under hændelsesregistrering dog kun medtages de tre vigtigste (mest anvendte) kategorier under henholdsvis voldshandling, selvmordshandling og ulykkeshændelser (se bilag 4) Styringslaboratoriet vurderer, at en sådan basisregistrering vil indebære en betydelig ressourcemæssig effektivisering fra ca. 5 min. pr. skade til et nyt gennemsnitligt tidsforbrug på 2 minutter til registrering pr. skade. Hvis der sker en opskalering til regionsniveau ville der være et samlet besparelsespotentiale på ca timer/år eller godt 5 årsværk jf. bilag 3. Hvis Region Midtjylland sættes til at repræsentere ca. 1/5 af aktiviteten i hele landet, bliver besparelsen på ca. 25 årsværk. Det vurderes, at den foreslåede model er i overensstemmelse eller let kan bringes i overensstemmelse med ICD 10/Nomesco. Den kan herved formentlig indpasses i Sundhedsstyrelsens nomenklatur i Fællesindhold og datasystemer. Henrik W. Bendix 5/7/09 12:30 Comment: Skal laves Vil Henriette og Gitte kunne lave dette inden udsendelse i høring? jf. også under bilag 4 note til slut Hertil kommer, at dette ambitionsniveau for alle andre skadestuer end Odense, Århus og Glostrup, hvor der planlægges en særlig fokuseret indsats, giver mulighed for løbende, høj datakvalitet på grund af høj motivation hos personalet i skadestuen. I særdeleshed hvis følgende forslag gennemføres: - En forbedret informations-, kommunikations- og uddannelsespraksis i et samspil mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og det enkelte hospital, som understøtter indsigt, registreringsfærdigheder og motivation på den enkelte skadestue. Der er i laboratoriet fremkommet forskellige ideer om bl.a. - Udvikling af standardformater (enkle skabeloner til det, som SKAL registreres) - Indbydende, let tilgængeligt instruktionsmateriale placeret på en skadestueportal, på DVD eller i traditionel pjeceform. Der vedlægges et eksempel fra et 7

8 andet område (KOL-vejledning eller?? kan ikke huske Henriettes materiales emne ) (se bilag 5) - Etablering af et enkelt system for tilbagemelding fra data-brugere til registreringssted og omvendt. En fælles forståelse af data-behov og registreringsvilkår bidrager til meningsfuld registrering og god datakvalitet. - Aktør-netværk mellem Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og databrugere, hvor parterne kan holde sig løbende opdateret om skadesregistrering. Netværkets aktiviteter kan være møder om faglige problemstillinger, mail-kontakt, hjemmesider osv. Det vil kræve en iværksætter/administrator jf. næste punkt henrik hjortdal 5/7/09 12:27 Comment: Kan Henriette skaffe data og scanne bilag? - Aktørnetværket kunne være knyttet til en undergruppe for Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe vedr. patientdata. Denne kunne ligeledes have ansvar for en skadesportal og for løbende tværfaglige og nationale opdateringsworkshops i stil med styringslaboratoriet, hvor man samler interessenter fast én gang årligt og ellers efter behov. - Såvel aktørnetværk, basisregistrering som den udvidede registrering kan overvåges og opdateres af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe. Gruppen bør have repræsentation fra hospitalejerne, d.v.s. Danske Regioner, sundhedsvidenskabelig forskning f.eks. kompetencecentrene i Århus, Glostrup/Bispebjerg og Odense under Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab m.fl., brugere af skadesinformationer, f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, DTU Transport og Arbejdsmiljøinstituttet - Standardprocedurer for kampagner med henblik på udvidet registrering i perioder eller dele af landet. henrik hjortdal 5/7/09 12:29 Comment: Indsat mhp. konsistens med anbefalinger Styringslaboratoriet foreslår, at ovenstående model pilot-testes i skadestuen på RH Horsens. Der kan etableres en regional eller national følgegruppe af klinikere og evt. andre pilotskadestuer. En anden mulighed er, at skadestuen på RH Horsens bliver et projekt, som følges af Sundhedsstyrelsen som led i ønskerne om afbureaukratisering på sundhedsområdet. En tredje mulighed er, at Horsens-modellen afprøves parallelt med NSR-projektet og at en følgegruppe for Horsens-projektet bliver den følgegruppe, der etableres i NSR. Pilot-projektmodellen i en af de foreslåede former vil kunne skabe ny værdifuld viden, sikre effektivisering, datakvalitet og mere meningsfuld og motiverende praksis lokalt. Et pilotprojekt vil ligeledes give mulighed for at kurere uforudsete børnesygdomme inden en evt. opskalering til landsplan. Bilag 1. MidtLab og Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse: Oplæg: Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter, Århus og Frederiksberg, Regionshospitalet Horsens, Odder og Bræstrup: Registreringsnøgle for skadesregistrering og skærmbilleder for indtastning i Det grønne system, Horsens, Region Midtjylland, Kvalitet og Sundhedsdata, Sundhedsinformatik: Skadesregistrering, Viborg, Enten RHs egen liste eller listen med de tre vigtigste under hver hændelse, dvs. det endelige forslag 5. xxx henrik hjortdal 5/7/09 12:30 Comment: Kan Henriette og Gitte lave en liste inden fælrdiggørelsen vil det være per- fekt 8

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere