Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation"

Transkript

1 Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - skadesregistrering Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring og ledelse på Regionshospitalet Horsens, Odder & Brædstrup, maj-juni

2 1. Resumé og anbefalinger Som et led i den igangværende indsats for afbureaukratisering anbefales det på sundhedsområdet snarest muligt at gennemføre en forenklet og forbedret registrering af skader på skadestuerne, de fremtidige Fælles Akutte Modtage Enheder, efter følgende principper: Registreringen sker over alt i landet efter fælles retningslinier baseret på en internationalt anerkendt standard jf. NOMESCO eller ICD-10 For alle skaders vedkommende gennemføres en basisregistrering, således, at der udover skadelidtes personnummer og ulykkesklassifikation alene sker en hændelsesregistrering på de tre mest anvendte kategorier inden for hhv. ulykke, vold og selvmord. Hermed angives et ambitionsniveau på ca. 10 registreringer, som foreslås fastholdt Registreringen indberettes til Landspatientregistret under Sundhedsstyrelsen snarest muligt understøttet af et tidssvarende patientadministrativt system. For at understøtte en balanceret hensyntagen til såvel forebyggelse som forskning og organiseringen på skadestuen anbefales det, at andre registreringer udover den foreslåede minimumsregistrering kan foretages lokalt eller nationalt for en begrænset periode ( fri del, jf. forsidefiguren) På udvalgte enheder pt. Odense Universitetshospital, Glostrup Sygehus og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foretages i en udvidet skadesregistrering af specielt trænet personale og særskilt finansieret af Sundhedsstyrelsen. Det anbefales at erfaringerne herfra indgår i den endelige løsning fra Såvel basisregistrering som den udvidede registrering overvåges og opdateres af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe. Gruppen bør have repræsentation fra hospitalejerne, d.v.s. Danske Regioner, sundhedsvidenskabelig forskning f.eks. kompetencecentrene i Århus, Glostrup/Bispebjerg og Odense under Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab m.fl., brugere af skadesinformationer, f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, DTU Transport og Arbejdsmiljøinstituttet Skadestuen på Regionshospitalet Horsens, Odder og Brædstrup (RH Horsens) får status af pilot-teststed, hvor arbejdsgruppen efter nærmere aftale kan indhente erfaringer med at gennemføre den foreslåede basisregistrering henholdsvis ved tilførsel af særlige ressourcer kan foretage særlige indsamlingskampagner Sigtet med overvågning og opdatering skal være, at der løbende sikres en let tilgængelig basisinformation og en fornuftig balance mellem nødvendige og troværdige data samt ressourceforbruget ved at foretage og formidle registreringen. Arbejdsgruppen under Koordineringsgruppen suppleres med kommunikations- og ledelsesmæssig ekspertise med henblik på forbedret lokal koordination og information ved regelændringer. Ved denne forenkling er det laboratoriets vurdering, at der kan sikres valid sundhedsinformation til en lang række formål med et stærkt reduceret ressourceforbrug og uden i væsentligt omfang at genere levering af kerneydelsen. Aktuelt skønnes ressourceforbruget på landsplan at være i størrelsesorden 26 årsværk, og dette forventes at kunne reduceres til ca. 5 årsværk til basisregistreringer. Hertil kommer, at en række brugere og leverandører af data må konstatere, at validitet og registreringsomfang er mangelfuldt i en grad, så særlige dataindsamlingskampagner alligevel har været nødvendige. Endelig opleves den aktuelle organisering lidet meningsfuld af det medvirkende personale. 2

3 2. Baggrund og formål FORUM for Fremtidens Offentlig Styring og Ledelse har drøftet brug af laboratorier som forandringsredskab i en situation, hvor behovet for forandring af de nuværende styringsformer og metoder er åbenbar; men hvor anvendelige nye løsninger ikke aftegner sig tydeligt. Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS (Copenhagen Business School) og Midtlab, Region Midtjyllands innovationskatalysator har derfor udviklet et koncept for ministyringslaboratorier med henblik på udvikling og afprøvning af innovative styringsformer (Se Bilag 1). Ideen i laboratoriet er at samle de primære interessenter i en konkret styringspraksis herunder praktikere, beslutningstagere og forskere til at skabe konkrete, forenklede og forbedrede løsninger. Det skal ske ved en eksperimentel og tværfaglig tilgang i pilotprojekter. I styringslaboratoriet tilstræbes problemstillinger, som kan løses med enkle, nemme og hurtige løsninger. Mange små indsatser giver flere hurtige erfaringer samt fremdrift og motivation for de medvirkende. Udgangspunktet for laboratoriet skal være en lokal styringsmæssig problemstilling, som kan løses eller tilføres betydelig værdi gennem dialog og integrering af de berørte interessenters behov samt innovative styringsmetoder. Problemstillinger, som har potentiale for opskalering på landsplan prioriteres. Som en side-gevinst fra disse styringslaboratorier forventes indhentet erfaringer, der kan bidrage til udvikling af andre laboratoriekoncepter samt erfaringer med at arbejde innovativt med styring i den offentlige sektor. 3. Styringslaboratoriets sammensætning og forløb Styringslaboratoriet om skadesregistrering har været sammensat af følgende: Det lokale praksisperspektiv Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen, Skadestuen, Kvalitetskoordinator Henriette Honoré, Kvalitets- og Sundheds-IT, begge Regionshospitalet Horsens Odder og Brædstrup (RH Horsens) Forsknings- og brugerperspektiv Overlæge Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Institut, Århus Universitetshospital Seniorforsker Bjarne Laursen, Center for Ulykkesforskning, Statens Institut for Folkesundhed Der har herudover været kontakt til DTU Transport og Justitsministeriet Det politiske perspektiv 2. næstformand Aleksander Aagaard, Regionsrådet, Region Midtjylland Der har herudover været kontakt til medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg, som efterfølgende orienteres Administrative og styringsmæssige perspektiver Fuldmægtig Lars Hyldgård, Kvalitets- og sundheds-it, Region Midtjylland Fuldmægtig Lasse Lau Rasmussen, Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen har været forhindret i at deltage i selve møderne, men er efterfølgende blevet interviewet indgående til brug for det endelige forslag. Innovationsperspektiver samt proces- og sekretariatsbistand ( laboratoriebestyrere ) Projektleder i FORUM Henrik Hjortdal, CVL, Copenhagen Business School Laboratorieleder Henrik W. Bendix, MidtLab, Region Midtjylland 3

4 Praktikant og stud.mag Henrik Hvid, MidtLab, Region Midtjylland Forløb Laboratoriet er afviklet med tre såkaldte workshops afholdt for ovennævnte på RH Horsens. Hver workshop varede i fire timer, og de blev afviklet med ca. 14 dages mellemrum i majjuni, Det vil sige, at hele forløbet har strakt sig over ca. halvanden måned. Hver workshop var designet til at fokusere på hver sin tredjedel af et forløb, som omfatter analyse af problemstillingen, design af alternative løsninger, valg af én af løsningerne samt planlægning af, hvordan den valgte løsning skulle implementeres. Imidlertid blev forløbet i praksis snarere en kombination af det planlagte forløb med en række gentagne reformuleringer af problemstillingen i takt med at nye aktører optrådte og ny information kom for dagen som at skrælle et løg, lag for lag. Processen var med andre ord iterativ. Imellem hver workshop havde nogle deltagere og i særdeleshed de to laboratoriebestyrere opgaver med at invitere nye deltagere, udrede fakta, indhente yderligere information m.v. Hensigten med denne form var at arbejde så adræt som muligt. Man skulle arbejde med den strengt nødvendige information, laboratoriedeltagernes tidsforbrug skulle minimeres, fremdriften mod en løsning, der kunne implementeres skulle sikres ved at søge indsigt med fokus på at finde en vej snarere end at foretage en komplet udredning af feltet. 4. Problemstilling Oplevelsen på skadestuen, RH Horsens er, at skadesregistrering i det lokale Grønne system på nuværende tidspunkt er tidskrævende, kompliceret og foregår på et abstraktionsniveau, der ikke afspejler den daglige praksis på skadestuen. Registreringsproceduren er en sten i skoen for skadestuen, idet den opleves uhensigtsmæssig og ressourcekrævende i et omfang, hvor de faktiske resultater slet ikke står mål med indsatsen. Når patienten henvender sig til skadestuen, registreres navn og CPR-nummer i Det grønne system. Hertil kommer skadens art og tidspunkt for skaden. Allerede ved kontaktårsagen bliver registreringen kompliceret. Der er syv forskellige muligheder for hver enkel kontakttype. For den enkelte bruger (sygeplejerske eller lægesekretær) fremstår én ulykkesregistrering med 11 sider indeholdende forskellige måder, at komme til skade på. Disse fremstår IT-mæssigt som selvstændige skærmbilleder, hvilket yderligere øger tidsforbruget.(se bilag 2) Imidlertid siger rubrikkerne ofte ikke ret meget om dét, der er sket med den enkelte patient. Eksempelvis ved medarbejderne ikke, hvad Ulykkeshændelse: Kollaps, nedbrud og deformering af materiale, egentlig betyder. I de ganske mange - tilfælde hvor registreringsprocessen ikke kan sammenstemmes med ulykken, trykker personalet Z9 for Anden. Derved registreres upræcise og ukorrekte data. Konsekvenser af det nuværende system opleves som en bureaukratisk tidsrøver med stort ressourceforbrug og samtidig med uddata af ringe validitet. På skadestuen har man gennem et lokalt initiativ, effektiviseret registreringsprocessen fra +5 minutter ifølge den oprindelig procedure til 2-3 minutter gennem en forenklet løsning. Imidlertid skaber nødløsningen utryghed hos personalet omkring uautoriseret praksis. Man ønsker i stedet en ensartet, meningsfuld og korrekt registrering med minimal detaljeringsgrad i forhold til nytteværdi. Det lokale ønske går på: 4

5 - - - En forenkling af registreringen, der giver mening i praksis og skaber tryghed for, at man løser opgaven ordentligt At inspirere til en bedre løsning, der kan implementeres i hele landet At tilgodese behovet for valid skadesregistrering. Samtidig forventer man: - Reduceret tidsforbrug på skadestuen bl.a. i form af mindre behov for kontroldata - Mere korrekte data - Mere tid til kvalitetsudvikling (Registrering virker p.t. som en hæmsko) - At bidrage til Kvalitetsreformens mål om afbureaukratisering - At de centrale og det lokale behov kombineres - At undgå dobbeltregistrering - At understøtte mere ensartet registreringspraksis. Det har igennem laboratoriets arbejde vist sig, at den model, RH Horsens selv har udviklet, i store træk svarer til de frivillige dele af Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Lignende lokale tilpasninger synes at finde sted på Region Midtjyllands øvrige hospitaler, selvom registreringspraksis i øvrigt varierer betydeligt mellem disse (se bilag 3) Det er uklart for det lokale personale, hvad der er obligatorisk og hvad frivilligt. Det har ligeledes været uklart, hvem, der har fastsat kravene og hvorfor. Den IT-mæssige løsning er langsom og understøtter hverken overblik eller forståelse. Der er ikke sket systematisk uddannelse og træning af personalet. Kommunikationen fra centralt, regionalt og lokalt hold om ændringer i krav og systemer for skadesregistreringen har ikke været understøttet af illustrative og let tilgængelige værktøjer. Dermed konkurrerer skadesregistreringen i praksis med en lang række andre kerne- og periferiopgaver om medarbejdernes opmærksomhed og engagement. 5. Analyse af krav til registreringsdata Et hovedemne for laboratoriet har været at undersøge, hvilke interessenter, der har behov for og stiller krav til udformningen af basisregistrering samt stiller evt. yderligere krav. Efter interview i Sundhedsstyrelsen er det blevet klart, at den formelle beslutning om kravene tages af Sundhedsstyrelsen og fremgår af reglerne for Fællesindhold. En koordineringsgruppe vedr. patientdata inddrages. Denne koordineringsgruppe har en lang række andre opgaver, jf. bredden i Fællesindhold, og har kun begrænset ekspertise i og interesse for skadestueregistrering. Interessentanalyse Laboratoriets analyse af interessenternes behov og interesser kan opsummeres sådan: Interessent Primær vinkel Formel rolle Prioritet Sundhedsministeriet Value for money, afbureaukratisering Politisk beslutning Lav Sundhedsstyrelsen generelt Sundhedsstyrelsens Dokumentationskontor generelt Forebyggelse, behandling og forskning Bedre sundhedsdata Beslutning Indstilling, formand og sekretariat for Koordinationsgruppen Landspatientregistret Patientforløb Udførende Lav henrik hjortdal 5/7/09 12:26 Comment: Begrundelse: Det fylder lidt i de samlede dagsorden. Dette er kernen i prolemet: Enhver, som vil vælte nye konsi- stente kjrav ind i skadestuen får lov 5

6 Regionen RH Horsens generelt Skadestuen Value for Money, afbureaukratisering, regional indflydelse Produktions- og kvalitetsmål Effektiv behandling af tilskadekomne, begrænset administration, mening i jobbet Regional beslutning Lokal beslutning Lokal ledelse Lav Lav Henrik W. Bendix 5/7/09 12:27 Comment:??? HHJ: Det er et skøn baseret på, at det fylder meget lidt i den samlede afvejning i rehio- nen, hvad skadestuen registrerer. Altså: Ventelister, fejloperationer, enkeltsager og økonomi er typisk de store tids- og op- mærksomhedsædere. Lad os høre Aleksan- ders mening. Statens Institut for Folkesundhed Forebyggelsesforskning, videnproduktion, datavaliditet Faglig definition samt finansiering, medieplacering Henrik W. Bendix 5/7/09 12:24 Comment:?? HHJ: Samme som under regionen Nationale kompetencecentre for kliniske databaser Sikre, billige valide data for den snævre sundhedsforskning Faglighed samt evt. finansiering Selskab for Klinisk Epedimiologi do Medlem af Kontrolgruppen? Dansk ortopædisk Selskab Do samt evt. interesse i ledelse/drift af skadestuer Medlem af kontrolgruppen? Danmarks Tekniske Universitet, Transport Sikre, billige, valide data om trafikulykker og relaterede emner Faglighed, evt. finansiering og mulig medierolle Vejdirektoratet do Do Rådet for Større Færdselssikkerhed Do Do Odense Universitetshospital/UAG Do samt rolle for UAG og SDU, incl. øjenskader Do Justitsministeriet, Retsvidenskabeligt Institut mfl. Videnproduktion vedr. vold, mørketal mv Do Arbejdstilsynet, NFA mfl. Arbejdsmiljødata Do Sikkerhedsstyrelsen Produkter, fritidsulykker Behov for evidens vedr. fritidsulykker f. eks. produktsikkerhed mv. Opsummeret analyse af problemstillinger og dilemmaer Processen i styringslaboratoriet har vist, at den frustration, der opleves på skadestuen forbundet med skadesregistrering i meget høj grad skyldes, at fastlagte mål og retningslinier fra den centrale myndighed ikke effektivt formidles fra Koordinationsgruppen og ud til den enkelte medarbejder, som skal foretage skadesregistreringerne. Denne brist hænger bl.a. sammen med, at der hele tiden er rigtig mange informationer og indsatser, som skal ledes, kommunikeres og implementeres på alle niveauer i den aktuelle værdikæde mellem hospital, myndigheder og brugere af information. Det samlede volumen af registreringer, som opleves nødvendige af den ene eller den anden interessent, er meget stort. Ideelt set burde parterne foretage en samlet vurdering af behov og muligheder og i fællesskab designe en løsning, hvis robusthed over for hverdagens udfordringer testes før implementering. I stedet foregår der en knobskydning. I starten har man måske en konsistent løsning, som en række specialister siger god for, men i takt med at nye behov for data opstår eller nye interessenter melder sig, udvider rekvirenterne specifikationen uden nødvendigvis at undersøge de ressourcemæssige, kvalitetsmæssige og motivationsmæssige konsekvenser i det udførende led. 6

7 Problem Mangfoldig og detaljeret datastruktur indsamlet med ringe validitet fra alle skadestuer Mange uudnyttede data fortsat flere ønsker om flere data Ensartede data over tid (longitudinale tidsserier) og international klassifikation i konflikt med skiftende behov for skræddersyede løsninger Kontaktdata versus forløbsdata: data indsamles ud fra ét statistisk perspektiv (hvordan står det til med et givet fænomen?) mens der også er andre (hvordan forløber skadesprocesser m.v.?) Bestiller og udfører har begge legitime behov, som ikke tilgodeses Store ambitioner på IT området f.eks. om nationalt sammenhængende databaser og patientinformationssystemer med dertil knyttede risici som kompleksitet, tidsog ressourceforbrug Mulig løsning Prioritering, koordinering, stikprøvevise løsninger frem for totaldata Kampagner og midlertidige eller lokale løsninger. Ad hoc indsamling direkte forbundet med et konkret behov Prioritering, koordinering og dedikerede ressourcer IT-mæssig samkørsel af data indsamlede i forskellige sammenhænge (f.eks. skadesregistrering, patientjournaler m.v.) samt bedre datakoordinering Forstærket dialog mellem niveauer og sektorer på en ubureaukratisk facon: netværk der lejlighedsvis mødes og understøttes af IT-baseret kommunikation som f.eks. Facebook Nye strategier for udvikling af IT systemer med en mere kvalificeret bruger-/deltagerinddragelse, feasibilitystudier og evaluering af pilotprojekter 6. Løsningsforslag for fremtidig basis- og udvidet registrering Styringslaboratoriet er på baggrund af de forskellige interessenters input nået frem til, hvad man opfatter som et realistisk ambitionsniveau: - En forenklet basisregistrering svarende til RH Horsens skadestues egen liste, idet der under hændelsesregistrering dog kun medtages de tre vigtigste (mest anvendte) kategorier under henholdsvis voldshandling, selvmordshandling og ulykkeshændelser (se bilag 4) Styringslaboratoriet vurderer, at en sådan basisregistrering vil indebære en betydelig ressourcemæssig effektivisering fra ca. 5 min. pr. skade til et nyt gennemsnitligt tidsforbrug på 2 minutter til registrering pr. skade. Hvis der sker en opskalering til regionsniveau ville der være et samlet besparelsespotentiale på ca timer/år eller godt 5 årsværk jf. bilag 3. Hvis Region Midtjylland sættes til at repræsentere ca. 1/5 af aktiviteten i hele landet, bliver besparelsen på ca. 25 årsværk. Det vurderes, at den foreslåede model er i overensstemmelse eller let kan bringes i overensstemmelse med ICD 10/Nomesco. Den kan herved formentlig indpasses i Sundhedsstyrelsens nomenklatur i Fællesindhold og datasystemer. Henrik W. Bendix 5/7/09 12:30 Comment: Skal laves Vil Henriette og Gitte kunne lave dette inden udsendelse i høring? jf. også under bilag 4 note til slut Hertil kommer, at dette ambitionsniveau for alle andre skadestuer end Odense, Århus og Glostrup, hvor der planlægges en særlig fokuseret indsats, giver mulighed for løbende, høj datakvalitet på grund af høj motivation hos personalet i skadestuen. I særdeleshed hvis følgende forslag gennemføres: - En forbedret informations-, kommunikations- og uddannelsespraksis i et samspil mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og det enkelte hospital, som understøtter indsigt, registreringsfærdigheder og motivation på den enkelte skadestue. Der er i laboratoriet fremkommet forskellige ideer om bl.a. - Udvikling af standardformater (enkle skabeloner til det, som SKAL registreres) - Indbydende, let tilgængeligt instruktionsmateriale placeret på en skadestueportal, på DVD eller i traditionel pjeceform. Der vedlægges et eksempel fra et 7

8 andet område (KOL-vejledning eller?? kan ikke huske Henriettes materiales emne ) (se bilag 5) - Etablering af et enkelt system for tilbagemelding fra data-brugere til registreringssted og omvendt. En fælles forståelse af data-behov og registreringsvilkår bidrager til meningsfuld registrering og god datakvalitet. - Aktør-netværk mellem Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og databrugere, hvor parterne kan holde sig løbende opdateret om skadesregistrering. Netværkets aktiviteter kan være møder om faglige problemstillinger, mail-kontakt, hjemmesider osv. Det vil kræve en iværksætter/administrator jf. næste punkt henrik hjortdal 5/7/09 12:27 Comment: Kan Henriette skaffe data og scanne bilag? - Aktørnetværket kunne være knyttet til en undergruppe for Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe vedr. patientdata. Denne kunne ligeledes have ansvar for en skadesportal og for løbende tværfaglige og nationale opdateringsworkshops i stil med styringslaboratoriet, hvor man samler interessenter fast én gang årligt og ellers efter behov. - Såvel aktørnetværk, basisregistrering som den udvidede registrering kan overvåges og opdateres af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens Koordineringsgruppe. Gruppen bør have repræsentation fra hospitalejerne, d.v.s. Danske Regioner, sundhedsvidenskabelig forskning f.eks. kompetencecentrene i Århus, Glostrup/Bispebjerg og Odense under Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab m.fl., brugere af skadesinformationer, f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, DTU Transport og Arbejdsmiljøinstituttet - Standardprocedurer for kampagner med henblik på udvidet registrering i perioder eller dele af landet. henrik hjortdal 5/7/09 12:29 Comment: Indsat mhp. konsistens med anbefalinger Styringslaboratoriet foreslår, at ovenstående model pilot-testes i skadestuen på RH Horsens. Der kan etableres en regional eller national følgegruppe af klinikere og evt. andre pilotskadestuer. En anden mulighed er, at skadestuen på RH Horsens bliver et projekt, som følges af Sundhedsstyrelsen som led i ønskerne om afbureaukratisering på sundhedsområdet. En tredje mulighed er, at Horsens-modellen afprøves parallelt med NSR-projektet og at en følgegruppe for Horsens-projektet bliver den følgegruppe, der etableres i NSR. Pilot-projektmodellen i en af de foreslåede former vil kunne skabe ny værdifuld viden, sikre effektivisering, datakvalitet og mere meningsfuld og motiverende praksis lokalt. Et pilotprojekt vil ligeledes give mulighed for at kurere uforudsete børnesygdomme inden en evt. opskalering til landsplan. Bilag 1. MidtLab og Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse: Oplæg: Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter, Århus og Frederiksberg, Regionshospitalet Horsens, Odder og Bræstrup: Registreringsnøgle for skadesregistrering og skærmbilleder for indtastning i Det grønne system, Horsens, Region Midtjylland, Kvalitet og Sundhedsdata, Sundhedsinformatik: Skadesregistrering, Viborg, Enten RHs egen liste eller listen med de tre vigtigste under hver hændelse, dvs. det endelige forslag 5. xxx henrik hjortdal 5/7/09 12:30 Comment: Kan Henriette og Gitte lave en liste inden fælrdiggørelsen vil det være per- fekt 8

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - sygeplejefaglige notater i patientjournaler Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

I løbet af laboratoriets 3 workshops nåede deltagerne frem til en række krav, som skolens fremtidige arbejde med inklusion skal opfylde:

I løbet af laboratoriets 3 workshops nåede deltagerne frem til en række krav, som skolens fremtidige arbejde med inklusion skal opfylde: Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM på Provstegårdsskolen i Odense Kommune, November 2010 - januar 2011 1. Resumé Provstegårdsskolens har igennem et stykke tid arbejdet på at

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med?

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Psykisk arbejdsmiljø Procesoptimering Udvikling af ledelse Innovation Laboratorier Eksperimenter Camps Organisationsudvikling Koncern HR Udvikling

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

- og bedre informerede klinikere

- og bedre informerede klinikere Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Udgangspunkt Udfordring: Flere kronikere og behandlingstilbud - ikke flere klinikere

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremti- dens Offentlige Styring og Ledelse på Maglegårdsskolen

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere