Afrika Kontakts kommentarer til regeringens udkast til en 'Ny Handelspolitisk Strategi'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrika Kontakts kommentarer til regeringens udkast til en 'Ny Handelspolitisk Strategi'"

Transkript

1 Afrika Kontakts kommentarer til regeringens udkast til en 'Ny Handelspolitisk Strategi' Afrika Kontakt er uenig i regeringens overordnede tilgang til verdenshandlen. Vi mener, at regeringens tilgang er baseret på den økonomiske fundamentalisme, som siger, at kun frihandel kan skabe bæredygtig vækst og velfærd. Det kommer selvfølgelig ikke som en overraskelse idet regeringens handelspolitik i vid udstrækning bestemmes af EU-kommissionens handelspolitik. Regeringens og EU-kommissionens handelspolitik er fundamentalistisk, når de fortsat forfølger - og dermed konsoliderer - den politik, som var med til at føre til den finansielle krise (for eksempel dereguleringen af finansielle ydelser under GATS og samtlige FTA+ aftaler og forhandlinger), under henvisning til, at kun yderligere liberaliseringer kan føre økonomien tilbage på rette køl. Den økonomiske fundamentalisme er klarest beskrevet i Global Europe doktrinen ( ) - og sidenhen konsolideret i Trade Growth and World Affairs: Our agenda must evolve accordingly, as Europe2020 makes clear. Cutting tariffs on industrial and agricultural goods is still important, but the brunt of the challenge lies elsewhere. What will make a bigger difference is market access for services and investment, opening public procurement, better agreements on and enforcement of protection of IPR, unrestricted supply of raw materials and energy, and, not in the least, overcoming regulatory barriers (European Commission, 2010) EUs handelspolitik er dermed identisk med erhvervslivets kortsigtede og snævre interesser (det er veldokumenteret, at særligt den europæiske arbejdsgiverforening, BusinessEurope, nyder priviliged access i udviklingen og implementeringen af politikken), men overser eller modarbejder den bredere offentligheds demokratiske og socioøkonomiske interesser: Ønsket om at blive den mest konkurrencedygtige økonomi i verden har skabt et nedadgående pres på lønninger, arbejdsvilkår, sociale rettigheder, miljøstandarder og jobsikkerhed i både Nord og Syd samt begrænset adgangen til basale tjenesteydelser for millioner af mennesker og bidraget til udplyndringen af verdens ressourcer. Regeringens og EUs handelspolitik er med andre ord et angreb på velfærdsstatens demokratiske sejre i Nord og på bestræbelserne på at sikre social og økonomisk retfærdighed i Syd. I strategiens forord begrunder regeringen behovet for den nye strategi med, at "Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i Verden blev i foråret 2008 kastet ud i en omfattende finansiel og økonomisk krise, der også har medført en øget tendens til protektionisme. Det har haft alvorlige konsekvenser for den globale økonomi, som vil

2 præge vores verden i mange år frem. I samme år brød forhandlingerne i WTO om en global frihandelsaftale sammen. Det har ikke siden da været muligt at puste nyt liv i forhandlingerne om en samlet global aftale". Det billede er fuldstændig korrekt. Men som så meget andet med denne regering, så er det 'nye' i strategien til at overse. Som sin forgænger er strategien baseret på tre spor. Og som sin forgænger er de tre spor det multilaterale spor, det bilaterale spor og virksomhedssporet. Det multilaterale spor Som sin forgænger er indholdet i det multilaterale spor en lovprisning af de globale handelsaftaler og en beklagelse over, at WTO-forhandlingerne er brudt sammen (trods et krampagtigt forsøg fra de magtfuldeste WTO-lande på at nå en studehandelsaftale i 2008, var forhandlingerne de facto også strandet i 2007, hvor den seneste handelspolitiske strategi er fra). Hvor strategiens præmis altså tager udgangspunkt i WTOs sammenbrud, er konklusion blot, at Regeringen vil arbejde for en tilfredsstillende landing for Dohaudviklingsrunden, herunder med afsæt i de emner og ambitionsniveauer, der fremgik af forhandlingerne i Her mener Afrika Kontakt, at regeringen burde tage sin egen præmis seriøs om, at WTO er brudt sammen. WTO er ikke det rette forum til at løse verdenshandlens problemer for hverken de mindst udviklede lande eller almindelige mennesker i Nord og Syd. Det er en falsk fortælling, at WTO er brudt sammen fordi "især USA - og de fremvoksende økonomier især Kina og Indien - er uenige om, hvor meget markedsadgang, der skal gives på industri- og landbrugsvarer (...) EU har i de seneste år kunnet indtage en konstruktiv rolle med fuld opbakning fra handelsliberale medlemslande". Afrika Kontakt mener, at WTO er brudt sammen fordi EU og USA aldrig har været villige til at indgå aftaler i overensstemmelser med de oprindelige målsætninger og grundlæggende reformer, som udgør det oprindelige grundlag for Dohaudviklingsrunden - nemlig det forhold at udviklingsverden tabte på Uruguay-runden. I det samlede Doha forhandlingsforløb har EU på ingen måde været en konstruktiv forhandlingspartner, men tværtimod har EU gang på gang stillet urimelig krav til udviklingsverden om mere markedsgang på for eksempel tjenesteydelser. Dertil kommer, at de tektoniske plader for verdensøkonomien ganske rigtigt har forflyttet sig til fordel for oligarkierne i de såkaldte vækstøkonomier. Det betyder, at EU og USA ikke længere er i stand til at gennemtvinge deres erhvervslivs interesser i forhandlingerne.

3 Det bilaterale spor Afrika Kontakt mener ikke, at de bilaterale frihandelsaftaler er at foretrække frem for de multilaterale. Det drejer sig ikke om den sædvanlige konflikt mellem bilateral versus multilateral, som for os er fuldstændig irrelevant. Afrika Kontakt er imod bilaterale frihandelsaftaler, fordi vi ikke mener frihandel kan skabe velfærd for almindelige mennesker i hverken Nord eller Syd, men tværtimod indebærer et angreb på demokratiet og almindelige menneskers velfærd. Man behøver blot at kaste et blik på en række af EUs seneste handelsaftaler og forhandlinger med omverden. EU-Colombia Under dansk formandskab afsluttede EU-kommissionen forhandlingerne om en frihandelsaftale med Colombia, som er det land i verden, hvor det er allerfarligst at være faglig aktivist. Alene under forhandlingsforløbet er 223 fagforeningsfolk blevet henrettet. Det er umuligt at påstå, at aftalen er baseret på offentlighedens interesser. Tværtimod er den udtryk for EU s og den colombianske regerings totale ligegyldighed overfor fundamentale rettigheder. Handels- og investeringsministeren har overfor Folketingets Europaudvalg forklaret, at frihandelsaftalen indeholder en række menneskerettighedsinstrumenter, som EU ikke havde tidligere, og som nu kan bruges til at presse den colombianske regering. Men det mener Afrika Kontakt ikke er korrekt. Siden 2005 og op til frihandelsaftalens indgåelse har Colombia eksporteret told og kvota frit til EU-markdet under EUs nonreciprokke GSP+ toldregime. Den eneste betingelse for adgangen til toldregiment var, at den colombianske regering havde underskrevet og effektivt implementeret 27 FN og ILO konventioner om arbejdstagerrettigheder, demokrati og menneskerettigheder. Med andre ord har EU i mange år haft alle instrumenter til at presse den colombianske regering. Men når EU ikke ønskede at suspendere Colombias toldfordele eller i det mindste iværksatte en undersøgelse af menneskerettighedssitutationen skyldes det, at EU var på vej til at få en ny frihandelsaftale i hus. ACTA Frihandel består af to overordnede komponenter, som begge har til hensigt at beskytte de private økonomiske aktørere. Den første del handler om at sikre fri bevægelighed gennem nedbrydning af finansielle barriere (skatter) og statslig regulering (lokale love). Det er med andre ord beskyttelse af virksomheder mod nationalstatslig protektionisme.

4 Den anden del handler imidlertid om at opretholde virksomhedernes protektionisme dvs. deres intellektuelle ejendomsret (IPR). Den multilaterale ACTA-aftale omhandlede denne del. ACTA-aftale blev underskrevet den 26. januar i år af EU-kommissionen og det store flertal af EU-landene. Formålet med aftalen var at bekæmpe kopiprodukter og sikre fælles internationale bestemmelser for beskyttelse af intellektuel ejendom og patenter, herunder også på nettet. Men som bekendt blev ACTA besejret takket være en imponerende udenomsparlamentarisk indsats, som protesterede mod Handelskommissionens notoriske lukkethed, krænkelsen af retssikkerheden og ytringsfriheden på nettet samt begrænsningen af billig og livsvigtig ARV medicin. CETA EU forhandler i øjeblikket med Canada om en omfattende frihandelsaftale, som sociale bevægelser og fagforeninger på begge sider af atlanten har krævet et total stop for. CETA-forhandlingerne har bla. bragt MAI-forhandlingerne (Multilateral Agreement on Investment) tilbage til live ved at søge forstærket beskyttelse af private investorer. En investor-to-state voldgift i aftalen vil tillade private virksomheder at sagsøge lokale myndigheder i både Canada og EU ved en international voldgiftsret, hvis investorens forventede fortjening trues af den lokale regulering. Det har under NAFTA-aftalen vist sig være en katastrofe for regulering indenfor miljø og sundhed. Forhandlingerne søger desuden at forstærke IPR beskyttelse på bekostning af fødevare suverænitet og sundhed; udvanding af REACH-direktivet (som efter 10 års lobbykrig i forvejen er udvandet) samt lettere adgang til EU-markedet for olie udvundet af canadisk tjæresand. EU-Israel ACAA I oktober 2012 godkendte EU-parlamentet, opgraderingen af ACAA-aftalen med Israel. Det skete i forlængelse af den israelske bosætter offensiv på palæstinensisk jord. Med opgraderingen vil israelske industri varer få lettere adgang til EUs marked. Det gælder også bosættervarer. I dag er det ganske vist ulovligt at sælge sådanne produkter, hvor Israel står som producent. Men manglende kontrol betyder, at israelske varer fra de besatte områder alligevel finder vej til det europæiske marked. Virksomhedssporet Her vil vi nøjedes med at kommentere, at det er udtryk for en ekstrem snæver og udemokratisk tilgang til handel, at regeringen kun mener, at udenrigshandel er noget, der vedrører det danske erhvervsliv og ikke andre stakeholders i samfundet. Alternativt Handelsmandat

5 I tråd med den internationale kampagne Towards an Alternative Trade Mandate for the EU mener Afrika Kontakt, at en ny dansk handelspolitisk strategi burde arbejde for en radikalt anderledes handelspolitik i EU, der er baseret på følgende: - Større økonomisk integration på alle niveauer i samfundet for lønmodtagere og arbejdsløse i både Nord og Syd. - At love og reguleringer, som er til for at sikre fred, menneskettigheder, børns og kvinders rettigheder, oprindelige folks rettigehder, anstændigt arbejde, klimaet og miljøet har forrang over handels- og investeringsregimer. - Konsolidering af statens ret til at regulere investeringer i tråd med befolkningens ønsker. Det gælder særligt forhandlingerne med USA, Canada, Indien, ASEAN-landene og det sydlige middelhavsområde. - Konsolidering af statens ret til at regulere import/eksport af og investeringer i mineraler og naturressourcer i overensstemmelse med principper om demokratisk og gennemsigtig kontrol. - Forstærket bindende sociale og miljømæssige bestemmelser og gennemsigtighed i globale værdikæder, som muliggør, at forbrugere kan gennemskue varernes og tjenesteydelsernes produktion og oprindelsessted. - Støtte til regional Syd-Syd integration. Det gælder særligt forhandlingerne med landene i AVS-gruppen og landene i det sydlige middelhavsområde. - Et stop for 'virksomhedsprotektionisme' i form af forstærket IPR beskyttelse. - En tilbagerulning af GATS aftalens deregulering af finansielle ydelser samt yderligere privatisering af offentlige goder som vand, sundhed og uddannelse. - En aktiv inddragelse af civilsamfundet fra EUs medlemslande såvel som partnerlandet i alle de forskellige procedurer (herunder udarbejdelse af forhandlingsmandater til Kommissionen) omkring indgåelse af nye handelsaftaler, således at de endelige handelsaftaler afspejler befolkningernes interesser og ikke først og fremmest erhvervsinteresser - Mere gennemsigtighed og åbenhed ifm forhandlinger om handelsaftaler (herunder mere offentligt tilgængeligt information omkring forhandlingsforløbet) En tilgodeseelse af disse krav, ser vi som det første skridt for at sikre, at EU s handel med omverden baserer sig på at fremme socioøkonomisk retfærdighed og at sikre, at handelspolitikken er rodfæstet i befolkningens og ikke kun erhvervslivets interesser.

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Vores globale handelsinteresser

Vores globale handelsinteresser Vores globale handelsinteresser En rapport om EU s handelspolitik, de multinationale selskaber og u-landene Af Christina Deckwirth Med bidrag af Trine Pertou Mach og Kenneth Haar Tænketanken Ny Agenda

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

DANMARK I LATINAMERIKA

DANMARK I LATINAMERIKA Regeringen 2007 DANMARK I LATINAMERIKA MULIGHEDER OG PARTNERSKABER September 2007 2 DANMARK I LATINAMERIKA MULIGHEDER OG PARTNERSKABER DANMARK I LATINAMERIKA MULIGHEDER OG PARTNERSKABER 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING HANDEL VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING I VERDENS FATTIGSTE LANDE HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL,

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

Diskussionsoplæg om udviklingslande og handel med tjenesteydelser.

Diskussionsoplæg om udviklingslande og handel med tjenesteydelser. Dette er et diskussionsoplæg fra 92-gruppen, og er således ikke udtryk for 92- gruppens samlede holdning til handel med tjenesteydelser i WTO-regi. Diskussionsoplæg om udviklingslande og handel med tjenesteydelser.

Læs mere

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF En aktiv og ansvarlig europapolitik Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF November 2010 1 En aktiv og ansvarlig europapolitik En ny regering skal ikke blot finde fair løsninger på Danmarks

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union UNDERSØGELSE Dette dokument

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere