Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512"

Transkript

1 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

2 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr København 2009

3 Rekonstruktion mv. Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Herstedvang Albertslund Telefon Telefax ISBN: ISBN internet: Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Pris: 150 kr. pr. bog inkl. moms

4 Indholdsfortegnelse: Del I: Indledning mv....9 Kapitel 1: Indledning 1.1. Konkursrådets kommissorium Konkursrådets sammensætning Konkursrådets arbejde...15 Kapitel 2: Sammenfatning 2.1. Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af Konkursrådets forslag...18 Kapitel 3: Gældende ret i hovedtræk og tidligere overvejelser 3.1. Baggrund Gældende ret i hovedtræk Betalingsstandsning Tvangsakkord Tidligere overvejelser Rekonstruktion et idéoplæg Advokatrådets debatoplæg...38 Kapitel 4: Fremmed ret 4.1. Norge Sverige Finland England Nederlandene...50 Del II: Overvejelser og forslag...53 Kapitel 5: Grundlæggende rammer for den foreslåede regulering 5.1. Indledning Udbygning af de gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord Øvrige principper Reglernes placering mv Kapitel 6: Begæring om rekonstruktionsbehandling 6.1. Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Hvem bør kunne indgive begæring om rekonstruktionsbehandling? Indsigelse mod indledning af rekonstruktionsbehandling

5 Grundlaget for en begæring om rekonstruktion mv Skifterettens rolle ved modtagelse af en begæring om rekonstruktion Fordringshavers eller skyldnerens udeblivelse fra et møde om behandling af en begæring om rekonstruktionsbehandling Den begærende fordringshavers udeblivelse Skyldnerens udeblivelse og mangelfulde besvarelse af spørgsmål...80 Kapitel 7: Rekonstruktør og tillidsmand 7.1. Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Indledning Rekonstruktør Beskikkelse af en rekonstruktør og dennes rolle Rekonstruktørens faglige kvalifikationer Tillidsmand Beskikkelse af en tillidsmand og dennes rolle Tillidsmandens faglige kvalifikationer Afsættelse af rekonstruktør eller tillidsmand...97 Kapitel 8: Sikkerhedsstillelse 8.1. Gældende ret Anmeldt betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 9: Kreditorinformation og -indflydelse, herunder udarbejdelse af en rekonstruktionsplan 9.1. Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Offentliggørelse af rekonstruktionsbehandlingens indledning og indkaldelse til møde med fordringshaverne Meddelelse til de kendte fordringshavere Udarbejdelse af en rekonstruktionsplan Anden kreditorinformation og -indflydelse Kapitel 10: Rekonstruktionsbehandlingens varighed Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser

6 Kapitel 11: Skifterettens rolle under rekonstruktionsbehandlingen Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 12: Gennemførelse af rekonstruktionen, herunder udarbejdelse af et rekonstruktionsforslag Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Udarbejdelse af et rekonstruktionsforslag Indkaldelse af fordringshaverne til møde om rekonstruktionsforslaget Fordringshavernes vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Fornyet afstemning om et forkastet rekonstruktionsforslag Adgang for skifteretten til at gennemtvinge en ordning Kapitel 13: Skyldnerens stilling og rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Gældende ret Konkursrådets overvejelser Skyldnerens almindelige stilling Beslutning om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Generel beslutning Foreløbig beslutning Kapitel 14: Retsforfølgning Gældende ret Betalingsstandsning Det almindelige fyldestgørelsesforbud Konkrete fyldestgørelsesforbud Forholdet til allerede iværksat retsforfølgning Tvangsakkord Konkurs Konkursrådets overvejelser Indledning Generelt fyldestgørelsesforbud Separatistkrav mv Kompensation Skal der betales kompensation? Fortrinsret eller betaling af løbende ydelser, herunder afdrag Undtagelser til kravet om kompensation Betaling af kompensation (løbende ydelser)

7 Kapitel 15: Udskillelse, vurdering og panthaverregnskab Udskillelse af aktiver fra et pant Gældende ret Konkursrådets overvejelser Vurdering Gældende ret Konkursrådets overvejelser Panthaverregnskab mv Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 16: Modregning Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 17: Omstødelse Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 18: Gensidigt bebyrdende aftaler Gældende ret Aftaleretlige regler Insolvensretlige regler Konkurs Betalingsstandsning og tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Indledning Den overordnede ramme for den foreslåede regulering Reglernes nærmere udformning Reglerne om konkurs som udgangspunkt Videreførelse af aftaler Medkontrahentens retsstilling Ansættelsesaftaler Kapitel 19: Stadfæstelse af rekonstruktionen Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 20: Rekonstruktionens indhold, virkninger og ophævelse mv Indhold og virkninger Gældende ret

8 Konkursrådets overvejelser Kravene til indholdet af rekonstruktionen Tvangsakkordens nærmere indhold Virksomhedsoverdragelsens nærmere indhold Rekonstruktionens ophævelse og tilsyn med skyldneren Gældende ret ved tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 21: Forholdet til reglerne om virksomhedspant Virksomhedspanteordningen Konkursrådets overvejelser Del III: Lovudkast Kapitel 22: Lovudkast og bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

9 8

10 Del I: Indledning mv. 9

11 10

12 Kapitel 1 Indledning 1.1. Konkursrådets kommissorium Konkursrådet blev nedsat den 12. januar 2001 som et stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reformering af denne lovgivning. Konkursrådet virker endvidere som rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til insolvensretlige bestemmelser i særlovgivningen og i internationale regler og med hensyn til principielle spørgsmål om fastsættelse af administrative bestemmelser vedrørende insolvensbehandling mv. Endelig afgiver Konkursrådet indstilling om behov og muligheder for, i forbindelse med insolvensbehandlingen, at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder ved et forbedret samarbejde mellem de involverede offentlige myndigheder og anklagemyndigheden samt i forbindelse med boer, der i dag sluttes uden egentlig skiftebehandling. Konkursrådet skal endvidere holde kontakt med instanser her i landet, der varetager praktisk bobehandling mv., og følge den internationale udvikling på det insolvensretlige område med henblik på, at rådet løbende orienterer sig om behov for at ændre gældende regler. Konkursrådet kan desuden over for Justitsministeriet fremkomme med indstilling om spørgsmål, der bør behandles af rådet. Følgende fremgår af Konkursrådets kommissorium om blandt andet arbejdet med rekonstruktion af insolvente, men levedygtige virksomheder: " 2. Ved nedsættelsen anmodes Konkursrådet om at overveje behovet for lovændringer på følgende områder: 2.1. Gældssanering 2.2. Rekonstruktion af insolvente virksomheder 11

13 Konkurslovens regler om betalingsstandsning mv. blev i 1984 revideret, således at kreditorerne generelt fik større indflydelse på dispositionerne under en betalingsstandsning. Formålet med revisionen var bl.a. at forbedre mulighederne for at rekonstruere virksomheder, der er trådt i betalingsstandsning. Trods lovændringerne i 1984 er insolvenslovgivningen blevet kritiseret for ikke i tilstrækkeligt omfang at understøtte en videreførelse af virksomheder, som er levedygtige. Udviklingen i antallet af konkurser beror i vidt omfang på samfundsøkonomiske faktorer, men det er væsentligt, at lovgivningen under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser effektivt understøtter bestræbelser på at indgå ordninger, så levedygtige virksomheder kan videreføres. Rekonstruktionsplaner og frivillige kreditorordninger må nødvendigvis være tilpasset den konkrete virksomhed. Lovgivningen bør alene opstille generelle retningslinjer og rammer, således at der er et godt juridisk-teknisk fundament for at opnå hensigtsmæssige ordninger med insolvente virksomheders kreditorer, og således at bestræbelserne herpå ikke starter for sent. Formanden for det daværende konkurslovudvalg udarbejdede i 1994 et oplæg om nye lovregler vedrørende rekonstruktion af insolvente virksomheder med sigte på at undgå konkurser i tilfælde, hvor virksomheden er levedygtig. I oplægget blev der skitseret flere mulige modeller for en lovrevision. I høringssvarene vedrørende oplægget blev der navnlig peget på idéoplæggets model I som grundlag for videre overvejelser. Denne model går ud på at udbygge de gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Det er et led i denne model, at bl.a. følgende mulige lovændringer bør overvejes nærmere: at give kreditorer mulighed for at indgive begæring om, at der med skyldnerens samtykke etableres en betalingsstandsning at give kreditorer ret til i visse tilfælde at kræve, at der udpeges en forretningskyndig medhjælp for tilsynet. at øge kreditorernes løbende indsigt med, hvordan rekonstruktionsbestræbelserne forløber, også med henblik på at give dem bedre mulighed for at tage stilling til, om der bør protesteres mod forlængelse af en betalingsstandsning. at fremme behandlingstempoet ved bl.a. at skærpe betingelserne for at få en betalingsstandsning forlænget. at give mulighed for på visse punkter at disponere over pantsatte aktiver uden panthavernes samtykke i forbindelse med en betalingsstandsning. 12

14 at lade konkursreglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i et vist omfang finde anvendelse ved betalingsstandsning, således at løbende aftaleforhold med byrdefulde vilkår for skyldneren og lange opsigelsesfrister ikke unødigt hindrer en rekonstruktion. at begrænse retten til at kræve, at der ved betalingsstandsning stilles sikkerhed for førstkommende lønudbetaling. at nedsætte minimumsdividenden ved tvangsakkord. at lempe stemmereglerne, således at en tvangsakkord som udgangspunkt kan vedtages med almindeligt flertal blandt de uprivilegerede kreditorer. ved tvangsakkord at nedsætte pantefordringer til det beløb, der kan antages at blive dækket af pantet, således at restfordringen indgår i akkorden på samme vilkår som andre fordringer. Finansrådet har over for Justitsministeriet anbefalet, at det overvejes at ændre de gældende regler om forbud mod såkaldt generalpant og pant i tingsindbegreb, således at der som supplement til det eksisterende panteretlige system åbnes mulighed for, at erhvervsvirksomheder i et vist omfang kan stifte "flydende" pant i virksomhedens aktiver. En sådan mulighed kendes - i forskellige udformninger - fra bl.a. svensk og norsk ret. Konkursrådet anmodes om med udgangspunkt i idéoplæggets model I at overveje behovet for lovændringer med henblik på under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser at fremme videreførelsen af insolvente eller insolvenstruede virksomheder, som er levedygtige. Konkursrådet anmodes endvidere om at vurdere fordele og ulemper ved at åbne mulighed for at stifte "flydende" pant i en virksomheds aktiver, særligt ud fra en insolvensretlig synsvinkel. Det bør indgå i overvejelserne, at en høj pantsætningsgrad som udgangspunkt vil kunne svække mulighederne for at rekonstruere insolvente virksomheder. I det omfang rådet finder, at der er behov for ændringer af konkurslovgivningen, skal rådet komme med forslag til lovbestemmelser EU-konkursforordningen Justitsministeriet har efterfølgende i et brev af 4. februar 2003 fremsendt regeringens handlingsplan for iværksættere til Konkursrådet og har anmodet rådet om at lægge vægt på iværksætterhensynet i forbindelse med rådets arbejde med revision af konkurslovens regler om rekonstruktion og gældssanering. Brevet har følgende ordlyd: 13

15 "Med henblik på at fremme en dynamisk og levende iværksætterkultur i Danmark har regeringen den 23. januar 2003 offentliggjort vedlagte handlingsplan for iværksættere. Handlingsplanen vedrører bl.a. spørgsmålet om iværksætteres mulighed for at komme igen, hvis et initiativ går galt. Justitsministeriet skal på baggrund af handlingsplanen anmode om, at Konkursrådet vurderer erfaringerne fra førende iværksætterlande som f.eks. Holland og Storbritannien og lægger vægt på iværksætterhensynet i forbindelse med rådets igangværende arbejde med revision af konkurslovens regler om rekonstruktion og gældssanering. Konkursrådet anmodes om blandt andet at overveje en lempelse af reglerne om tvangsakkord og en ændring af gældssaneringsreglerne, så en konkursramt iværksætter, der vil starte op igen, får mulighed for hurtigere at få slettet resterende gæld." Konkursrådets kommissorium er i sin helhed tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk). I 2003 afgav Konkursrådet en udtalelse om de insolvensretlige aspekter ved at åbne mulighed for virksomhedspant. Konkursrådet afgav i 2004 betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering, og i 2006 afgav rådet betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer. Justitsministeriet har i januar 2009 anmodet Konkursrådet om at se nærmere på, om den insolvensretlige lovgivning bør indeholde regler om konkurskarantæne til imødegåelse af konkursrytteri/konkursmisbrug. Konkursrådet er begyndt på overvejelserne herom Konkursrådets sammensætning Konkursrådet havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Dommer i Sø- og Handelsretten Torben Kuld Hansen, Den Danske Dommerforening Retsassessor Bente Højmose Thrane, Dommerfuldmægtigforeningen 14

16 Advokat Nete Weber, Advokatrådet Advokat Knud K. Damsgaard, Advokatrådet Statsautoriseret Revisor Henry Heiberg, Foreningen af Registrerede Revisorer og Foreningen af Statsautoriserede revisorer Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet Statsadvokat Jens Madsen, Rigsadvokaten Kontorchef Else Veggerby Christoffersen, Skatteministeriet Specialkonsulent Claus Ulrik Schousboe, Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Christina Toftegaard Nielsen, Justitsministeriet Ved indledningen af arbejdet var præsident i Sø- og Handelsretten Jens Feilberg formand for Konkursrådet. Han blev afløst af landsdommer Lars Lindencrone Petersen den 1. juli Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen tiltrådte som formand for Konkursrådet den 1. januar Som sekretær for rådet i forbindelse med denne betænkning har i forskellige perioder fungeret blandt andet fuldmægtig Dan Bjerring, konsulent Kira Valbjørn Gandrup og konsulent Nikolaj Aarø-Hansen. Ved betænkningens afgivelse fungerede konsulent Ib Hounsgaard Trabjerg som sekretær for Konkursrådet Konkursrådets arbejde Konkursrådet har både forud for og efter afgivelsen af betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer arbejdet med spørgsmålet om rekonstruktion af insolvente men levedygtige virksomheder. Resultatet af dette arbejde foreligger i denne betænkning om rekonstruktion mv., der hermed afgives. Som led i arbejdet har Konkursrådets formand og sekretær holdt 2 møder med Finans og Leasing om nogle leasingmæssige spørgsmål. 15

17 Konkursrådets betænkning er enstemmig, og der er således enighed om forslagene. København, december 2009 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Lasse Højlund Christensen Else Veggerby Christoffersen Knud K. Damsgaard Torben Kuld Hansen Henry Heiberg Jens Madsen Christina Toftegaard Nielsen Claus Ulrik Schousboe Bente Højmose Thrane Nete Weber Ib Hounsgaard Trabjerg 16

18 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1. Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i 3 dele. Del I indeholder betænkningens indledende kapitler. I kapitel 1 redegøres der for Konkursrådets kommissorium, sammensætning og arbejde. Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af Konkursrådets overvejelser og forslag. I kapitel 3 foretages der en gennemgang af gældende ret i hovedtræk, ligesom der redegøres for tidligere overvejelser om rekonstruktion. Kapitel 4 handler om fremmed ret og beskriver i hovedtræk retstilstanden i de øvrige nordiske lande samt England og Nederlandene. Del II indeholder Konkursrådets overvejelser og forslag. I kapitel 5 redegøres der for de grundlæggende rammer for Konkursrådets arbejde med udarbejdelse af regler om rekonstruktion. Kapitel 6 handler om indgivelse af begæring om rekonstruktionsbehandling. I kapitel 7 redegøres der for overvejelserne om beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand. Kapitel 8 handler om sikkerhedsstillelse i forbindelse med indledning af rekonstruktionsbehandlingen. I kapitel 9 findes rådets overvejelser om kreditorinformation og -indflydelse, herunder om udarbejdelse af en rekonstruktionsplan, der skal vedtages af fordringshaverne, og som skal udgøre rammen for den videre rekonstruktionsbehandling. I kapitel 10 redegøres der for overvejelserne om, hvor lang tid en rekonstruktionsbehandling må vare, og i kapitel 11 findes overvejelserne om skifterettens rolle under rekonstruktionsbehandlingen. Kapitel 12 handler om gennemførelse af rekonstruktionen, herunder udarbejdelse af et rekonstruktionsforslag, som skal vedtages af kreditorerne og stadfæstes af skifteretten. Kapitlerne 13 handler om skyldnerens stilling under rekonstruktionsbehandlingen, herunder om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af den nødlidende virksomhed. Kapitel 14 indeholder rådets overvejelser om indførelsen af et generelt fyldestgørelsesforbud i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling, mens kapitel 15 handler om adgangen til at udskille aktiver fra et pant, bindende vurdering af skyldnerens aktiver og udarbejdelse af panthaverregn- 17

19 skab. I kapitel 16 findes overvejelserne om adgang til modregning, mens kapitel 17 og 18 redegør for Konkursrådets overvejelser om adgangen til omstødelse og videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling. I kapitel 19 findes rådets overvejelser om rekonstruktionens stadfæstelse, mens kapitel 20 redegør for overvejelserne om rekonstruktionens indhold, virkninger og adgangen til ophævelse af en rekonstruktion mv. Endelig behandles i kapitel 21 forholdet til reglerne om virksomhedspant. Betænkningens del III indeholder i kapitel 22 Konkursrådets udkast til ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion mv.) samt bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Sammenfatning af Konkursrådets forslag Konkursrådets forslag til regler om rekonstruktion indebærer, at konkurslovens regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord foreslås ophævet, og at der i stedet indføres et nyt samlet afsnit i konkursloven om rekonstruktion. En rekonstruktionsbehandling skal efter Konkursrådets opfattelse munde ud i, at skyldneren enten bliver solvent, typisk som følge af en stadfæstet en rekonstruktion, eller at rekonstruktionsbehandlingen bringes til ophør, og at skyldneren overgår til konkursbehandling, hvis den pågældende er insolvent. Der henvises til kapitel 5, hvor der i afsnit 5.2. endvidere redegøres for en række mere overordnede principper, der har dannet grundlag for Konkursrådets overvejelser om udformningen af regler om rekonstruktion. Det foreslås, at skifteretten skal træffe beslutning om indledning af rekonstruktionsbehandling. Det skal være en forudsætning for iværksættelse af rekonstruktionsbehandling, at skyldneren er insolvent. 18

20 Både skyldneren og en fordringshaver bør kunne indgive begæring om rekonstruktionsbehandling. En personligt hæftende skyldner bør ikke kunne tvinges til at underkaste sig rekonstruktionsbehandling på grundlag af en begæring fra en fordringshaver Et aktie- eller anpartsselskab mv. bør derimod også uden samtykke fra selskabets ledelse kunne underkastes rekonstruktionsbehandling. I et sådant tilfælde skal skifteretten samtidig træffe beslutning om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af den nødlidende virksomhed. Der henvises til i øvrigt til kapitel 6. Det foreslås, at skifteretten ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen skal beskikke en rekonstruktør og en tillidsmand for skyldneren. Rekonstruktøren skal have til opgave i samarbejde med skyldneren at undersøge mulighederne for at rekonstruere den nødlidende virksomhed. Tillidsmanden skal have til opgave at bistå skyldneren og rekonstruktøren med regnskabskyndig kompetence i forbindelse med rekonstruktionsarbejdet, herunder ved foretagelse af vurderingsopgaver mv. Der henvises i øvrigt til kapitel 7. Hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes på begæring af en fordringshaver, og den nødlidende virksomheds ledelse ikke har samtykket i begæringen, foreslås det, fordringshaveren skal stille sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktionsbehandlingen. 19

21 Der henvises i øvrigt til kapitel 8. Det foreslås, at skifteretten efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen skal offentliggøre en meddelelse herom i Statstidende, og at skifteretten skal indkalde skyldneren og fordringshaverne til et kreditormøde. Forud for dette møde skal rekonstruktøren have udarbejdet et forslag til en rekonstruktionsplan, der skal danne rammen for det videre rekonstruktionsarbejde, der skal udmunde i udarbejdelsen af et egentligt rekonstruktionsforslag. Forslaget til rekonstruktionsplan skal vedtages af fordringshaverne. Det er væsentligt for en nødlidende virksomheds overlevelse, at rekonstruktionsbehandlingen iværksættes og afsluttes hurtigt. Det foreslås derfor, at mødet med fordringshaverne, hvor forslaget til rekonstruktionsplan skal vedtages, skal holdes inden 4 uger rekonstruktionsbehandlingens indledning. Med henblik på at sikre at fordringshaverne løbende er underrettet om forløbet om rekonstruktionsbehandlingen foreslås det, at rekonstruktøren inden 3 måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning skal tilsende fordringshaverne en opfølgende redegørelse for hidtidige behandling af sagen. Endvidere foreslås det, at fordringshaverne som udgangspunkt skal stemme om et rekonstruktionsforslaget senest 6 måneder efter dette møde. Hvis fordringshaverne vedtager det, kan denne frist dog forlænges med i alt 4 måneder. En rekonstruktionsbehandling vil således samlet kunne vare maksimalt ca. 11 måneder. 20

22 For at sikre overholdelsen af fristerne foreslås det, at skifteretten skal træffe beslutning om, at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, hvis fristerne ikke overholdes. Der henvises i øvrigt til kapitel I tilfælde, hvor rekonstruktionsbehandlingen vedrører et selskab, bør der selvom selskabets ledelse har samtykket i rekonstruktionsbehandlingen - være adgang for skifteretten til at træffe bestemmelse om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, hvis fordringshaverne vedtager dette. Endvidere bør der være adgang til foreløbig at træffe bestemmelse herom efter en mere summarisk procedure, hvis der er behov for en hurtig indgriben, fordi der er fare for, at skyldnerens ledelse vil råde over ejendele til skade for fordringshaverne. En beslutning om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden bør endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for stadfæstelse af en rekonstruktion, således at ledelsen af virksomheden i perioden frem til opfyldelsen af rekonstruktionens betingelser også skal varetages af rekonstruktøren. Der henvises i øvrigt til kapitel 13. Under rekonstruktionsbehandlingen foreslås det, at der skal være forbud mod retsforfølgning mod skyldneren. Endvidere foreslås det, at der skal være adgang til modregning, omstødelse og videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler efter regler, der i vidt omfang svarer til reglerne i konkurs, ligesom der foreslås regler om tvungen debitorskifte ved gensidigt bebyrdende aftaler. Konkursrådet foreslår endvidere regler om bindende vurdering, der er videregående end de regler, der efter gældende ret gælder ved tvangsakkord. 21

23 Forslagene herom skal ses i lyset af, at en rekonstruktionsbehandling efter Konkursrådets lovudkast vil føre til, at skyldneren enten opnår en rekonstruktion og derved bliver solvent, eller at der ikke er mulighed for at gennemføre en rekonstruktion, og at skifteretten derfor træffer bestemmelse om, at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, og at skyldneren skal overgå til konkurs. Der henvises i øvrigt til kapitel Rekonstruktionsbestræbelserne skal udmunde i, at rekonstruktøren udarbejder et rekonstruktionsforslag, der skal vedtages af fordringshaverne og stadfæstes af skifteretten. Med henblik på at lette sagsbehandlingen foreslås reglerne herom lempeligere udformet end de regler, der efter gældende ret finder anvendelse ved tvangsakkord. Rekonstruktionsforslaget skal indeholde rekonstruktørens forslag til, hvordan skyldnerens virksomhed skal rekonstrueres. I overensstemmelse med kommissoriet har Konkursrådet i lovudkastet alene fastlagt de overordnede rammer for rekonstruktionsbehandlingen, hvorimod lovudkastet ikke forholder sig til indholdet af rekonstruktionen. Det foreslås dog, at en rekonstruktion for at være omfattet af lovudkastet skal indeholde bestemmelse om enten tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse eller eventuelt en kombination heraf. Indeholder rekonstruktionen bestemmelse om tvangsakkord foreslås der fastsat regler om virkningen heraf, der i det væsentlige svarer til de gældende regler herom. Forslaget om, at rekonstruktion kan bestå i en virksomhedsoverdragelse er en nyskabelse i forhold til de gældende regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord. En stadfæstet rekonstruktion skal kunne ophæves af skifteretten, hvis skyldneren har handlet svigagtigt eller i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser. Må en stadfæstet rekonstruktions opfyldelse antages at være bragt i fare ved skyldnerens forhold, skal der 22

24 endvidere være adgang til at træffe bestemmelse om, at skyldneren skal undergive sig tilsyn af rekonstruktøren. Der henvises i øvrigt til kapitel 19 og 20 23

25 24

26 Kapitel 3 Gældende ret i hovedtræk og tidligere overvejelser 3.1. Baggrund Antallet af konkurser har indtil 2008 været nogenlunde konstant med mellem ca og ca dekreter årligt i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). I slutningen af 1990 erne blev der afsagt lidt færre konkursdekreter, mellem ca og ca om året. I 2008 blev der afsagt 3709 konkursdekreter med en overvægt af konkurser i 2. halvår, og der er tale om en udvikling, der er fortsat ind i Den overvejende del af konkurserne vedrører aktie- og anpartsselskaber. Da konkursinstituttet overordnet set alene bør anvendes som en sidste udvej, når alle andre muligheder er udtømte, er det ikke mindst i lyset af den aktuelle finansielle og økonomiske situation hensigtsmæssigt at få klarlagt, om der gennem ændringer af konkursloven kan skabes bedre rammer og muligheder for, at virksomheder kan undgå konkurs. En betydelig del af arbejdet med rekonstruktion af virksomheder sker i dag uden skifteretternes medvirken. Det har for det offentlige den umiddelbare fordel, at retterne spares for meget arbejde. Fra skyldnerens perspektiv har udenretlig rekonstruktion tillige den store fordel, at der i rekonstruktionsforløbet er vide muligheder for at tage hensyn til såvel skyldnerens som virksomhedens individuelle forhold, hvilket kan være afgørende for resultatet både ved fortsat drift og ved afvikling af virksomheden. Heroverfor står imidlertid, at hensynet til at sikre, at det insolvensretlige ligelighedsprincip overholdes, og at afvikling af insolvente virksomheder finder sted under iagttagelse af lovgivningens regler om information af fordringshaverne og om disses mu- 25

27 lighed for medindflydelse på processen, med vægt taler for, at rekonstruktionsbestræbelser foregår i domstolssystemet. Tanken om indenretligt at kunne tilbyde et alternativ til at bedre mulighederne for at rekonstruere økonomisk betrængte virksomheder, herunder hjælpe virksomheder til at overleve f.eks. midlertidige betalingsvanskeligheder, er således ikke ny, men lå også bag indførelsen (og ændringen) af konkurslovens regler om anmeldt betalingsstandsning i henholdsvis 1975 (lov nr. 266 af 26. juni 1975 om ændring af konkursloven, tvangsakkordloven mv. (Betalingsstandsning m.v.)), 1977 (lov nr. 298 af 8. juni 1977 (Konkursloven)) og 1984 (lov nr. 187 af 9. maj 1984 om ændring af konkursloven, gældsbrevsloven og lov om retsafgifter (Betalingsstandsning, gældssanering m.v.). Lovændringen i 1975, der indførte regler om betalingsstandsning, byggede på betænkning nr. 606/1971 om konkurs og tvangsakkord. Formålet med reglerne var i første række at begrænse antallet af konkurser og insolvente likvidationer ved at forbedre mulighederne for at tilvejebringe frivillige gældsordninger med den konkurstruede virksomheds fordringshavere. Reglerne blev indført med henvisning til, at de på grund af den økonomiske udvikling havde fået særlig aktualitet, jf. Folketingstidende (2. samling), tillæg A, s De praktiske erfaringer med regelsættet viste imidlertid, at en anmeldt betalingsstandsning kun sjældent førte til rekonstruktion eller frivillig gældsordning i det hele taget. I stedet blev muligheden for betalingsstandsning i betydeligt omfang anvendt som grundlag for uformel likvidation eller som et forstadium til konkurs og således som løftestang for de typer af insolvensbehandling, som reglerne i udgangspunktet havde haft til hensigt at forebygge. Lovændringen i 1977 var for så vidt angår betalingsstandsning alene udtryk for, at de allerede gældende regler blev medtaget i en ny samlet konkurslov, der afløste den daværende lov nr. 51 af 25. marts 1872 om konkurs. Formålet med lovændringen i 1984 var at foretage en almindelig revision og modernisering af reglerne om betalingsstandsning med henblik på at styrke fordringshavernes 26

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Rekonstruktion. Teori og praksis

Rekonstruktion. Teori og praksis Rekonstruktion Teori og praksis Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Rekonstruktionsretten

Rekonstruktionsretten Copenhagen Business School 2011 Rekonstruktionsretten - Set fra den finansielle virksomheds synspunkt Mette Erikstrup Cpr.nr. 060986-xxxx Studium: HD 2. del, Finansiel rådgivning Vejleder: Frederik Meding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens 12 e mv.

Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens 12 e mv. Civilafdelingen Dato: 7. januar 2016 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh: Nicolai Holm Larsen Sagsnr.: 2015-4074-0008 Dok.: 1676706 Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Rekonstruktion af insolvente virksomheder

Rekonstruktion af insolvente virksomheder Kandidatafhandling på Cand. Merc.(jur) Maj 2011 Vejledere: Caspar Rose og Frederik Meding Rekonstruktion af insolvente virksomheder En retsøkonomisk analyse af, i hvilket omfang ændringen af konkursloven,

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

over Høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv.

over Høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 25. marts 2010 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0226 Dok.: KHE41261 over Høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 199 Folketinget OMTRYK Ændring i ændringsforslagene 8, 9 og 29

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 199 Folketinget OMTRYK Ændring i ændringsforslagene 8, 9 og 29 Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændring i ændringsforslagene 8, 9 og 29 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af konkursloven

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984 om konkurs, som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og senest ændret ved anordning nr. 5 af 9. januar 2015 Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Lars Lindencrone Petersen. Gældssanering i Norden

Lars Lindencrone Petersen. Gældssanering i Norden Lars Lindencrone Petersen Gældssanering i Norden Gældssanering i norden Af kst. landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark I perioden 1984-1994 er der i Danmark, Norge, Finland og Sverige gennemført

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen

Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 1273 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Insolvensrettens Dag -7. april 2011

Insolvensrettens Dag -7. april 2011 VALDAL ADVOKATFIRMA, Øst ter Allé 33, 2100 København Ø, Telefon: 35 38 50 00 Fax: 35 38 68 00, E-mail: valdal Insolvensrettens Dag -7. april 2011 De danske regler for gældssanering VALDAL ADVOKATFIRMA,

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere