Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512"

Transkript

1 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

2 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr København 2009

3 Rekonstruktion mv. Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Herstedvang Albertslund Telefon Telefax ISBN: ISBN internet: Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Pris: 150 kr. pr. bog inkl. moms

4 Indholdsfortegnelse: Del I: Indledning mv....9 Kapitel 1: Indledning 1.1. Konkursrådets kommissorium Konkursrådets sammensætning Konkursrådets arbejde...15 Kapitel 2: Sammenfatning 2.1. Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af Konkursrådets forslag...18 Kapitel 3: Gældende ret i hovedtræk og tidligere overvejelser 3.1. Baggrund Gældende ret i hovedtræk Betalingsstandsning Tvangsakkord Tidligere overvejelser Rekonstruktion et idéoplæg Advokatrådets debatoplæg...38 Kapitel 4: Fremmed ret 4.1. Norge Sverige Finland England Nederlandene...50 Del II: Overvejelser og forslag...53 Kapitel 5: Grundlæggende rammer for den foreslåede regulering 5.1. Indledning Udbygning af de gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord Øvrige principper Reglernes placering mv Kapitel 6: Begæring om rekonstruktionsbehandling 6.1. Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Hvem bør kunne indgive begæring om rekonstruktionsbehandling? Indsigelse mod indledning af rekonstruktionsbehandling

5 Grundlaget for en begæring om rekonstruktion mv Skifterettens rolle ved modtagelse af en begæring om rekonstruktion Fordringshavers eller skyldnerens udeblivelse fra et møde om behandling af en begæring om rekonstruktionsbehandling Den begærende fordringshavers udeblivelse Skyldnerens udeblivelse og mangelfulde besvarelse af spørgsmål...80 Kapitel 7: Rekonstruktør og tillidsmand 7.1. Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Indledning Rekonstruktør Beskikkelse af en rekonstruktør og dennes rolle Rekonstruktørens faglige kvalifikationer Tillidsmand Beskikkelse af en tillidsmand og dennes rolle Tillidsmandens faglige kvalifikationer Afsættelse af rekonstruktør eller tillidsmand...97 Kapitel 8: Sikkerhedsstillelse 8.1. Gældende ret Anmeldt betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 9: Kreditorinformation og -indflydelse, herunder udarbejdelse af en rekonstruktionsplan 9.1. Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Offentliggørelse af rekonstruktionsbehandlingens indledning og indkaldelse til møde med fordringshaverne Meddelelse til de kendte fordringshavere Udarbejdelse af en rekonstruktionsplan Anden kreditorinformation og -indflydelse Kapitel 10: Rekonstruktionsbehandlingens varighed Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser

6 Kapitel 11: Skifterettens rolle under rekonstruktionsbehandlingen Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 12: Gennemførelse af rekonstruktionen, herunder udarbejdelse af et rekonstruktionsforslag Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Udarbejdelse af et rekonstruktionsforslag Indkaldelse af fordringshaverne til møde om rekonstruktionsforslaget Fordringshavernes vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Fornyet afstemning om et forkastet rekonstruktionsforslag Adgang for skifteretten til at gennemtvinge en ordning Kapitel 13: Skyldnerens stilling og rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Gældende ret Konkursrådets overvejelser Skyldnerens almindelige stilling Beslutning om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Generel beslutning Foreløbig beslutning Kapitel 14: Retsforfølgning Gældende ret Betalingsstandsning Det almindelige fyldestgørelsesforbud Konkrete fyldestgørelsesforbud Forholdet til allerede iværksat retsforfølgning Tvangsakkord Konkurs Konkursrådets overvejelser Indledning Generelt fyldestgørelsesforbud Separatistkrav mv Kompensation Skal der betales kompensation? Fortrinsret eller betaling af løbende ydelser, herunder afdrag Undtagelser til kravet om kompensation Betaling af kompensation (løbende ydelser)

7 Kapitel 15: Udskillelse, vurdering og panthaverregnskab Udskillelse af aktiver fra et pant Gældende ret Konkursrådets overvejelser Vurdering Gældende ret Konkursrådets overvejelser Panthaverregnskab mv Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 16: Modregning Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 17: Omstødelse Gældende ret Konkursrådets overvejelser Kapitel 18: Gensidigt bebyrdende aftaler Gældende ret Aftaleretlige regler Insolvensretlige regler Konkurs Betalingsstandsning og tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Indledning Den overordnede ramme for den foreslåede regulering Reglernes nærmere udformning Reglerne om konkurs som udgangspunkt Videreførelse af aftaler Medkontrahentens retsstilling Ansættelsesaftaler Kapitel 19: Stadfæstelse af rekonstruktionen Gældende ret Betalingsstandsning Tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 20: Rekonstruktionens indhold, virkninger og ophævelse mv Indhold og virkninger Gældende ret

8 Konkursrådets overvejelser Kravene til indholdet af rekonstruktionen Tvangsakkordens nærmere indhold Virksomhedsoverdragelsens nærmere indhold Rekonstruktionens ophævelse og tilsyn med skyldneren Gældende ret ved tvangsakkord Konkursrådets overvejelser Kapitel 21: Forholdet til reglerne om virksomhedspant Virksomhedspanteordningen Konkursrådets overvejelser Del III: Lovudkast Kapitel 22: Lovudkast og bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

9 8

10 Del I: Indledning mv. 9

11 10

12 Kapitel 1 Indledning 1.1. Konkursrådets kommissorium Konkursrådet blev nedsat den 12. januar 2001 som et stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reformering af denne lovgivning. Konkursrådet virker endvidere som rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til insolvensretlige bestemmelser i særlovgivningen og i internationale regler og med hensyn til principielle spørgsmål om fastsættelse af administrative bestemmelser vedrørende insolvensbehandling mv. Endelig afgiver Konkursrådet indstilling om behov og muligheder for, i forbindelse med insolvensbehandlingen, at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder ved et forbedret samarbejde mellem de involverede offentlige myndigheder og anklagemyndigheden samt i forbindelse med boer, der i dag sluttes uden egentlig skiftebehandling. Konkursrådet skal endvidere holde kontakt med instanser her i landet, der varetager praktisk bobehandling mv., og følge den internationale udvikling på det insolvensretlige område med henblik på, at rådet løbende orienterer sig om behov for at ændre gældende regler. Konkursrådet kan desuden over for Justitsministeriet fremkomme med indstilling om spørgsmål, der bør behandles af rådet. Følgende fremgår af Konkursrådets kommissorium om blandt andet arbejdet med rekonstruktion af insolvente, men levedygtige virksomheder: " 2. Ved nedsættelsen anmodes Konkursrådet om at overveje behovet for lovændringer på følgende områder: 2.1. Gældssanering 2.2. Rekonstruktion af insolvente virksomheder 11

13 Konkurslovens regler om betalingsstandsning mv. blev i 1984 revideret, således at kreditorerne generelt fik større indflydelse på dispositionerne under en betalingsstandsning. Formålet med revisionen var bl.a. at forbedre mulighederne for at rekonstruere virksomheder, der er trådt i betalingsstandsning. Trods lovændringerne i 1984 er insolvenslovgivningen blevet kritiseret for ikke i tilstrækkeligt omfang at understøtte en videreførelse af virksomheder, som er levedygtige. Udviklingen i antallet af konkurser beror i vidt omfang på samfundsøkonomiske faktorer, men det er væsentligt, at lovgivningen under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser effektivt understøtter bestræbelser på at indgå ordninger, så levedygtige virksomheder kan videreføres. Rekonstruktionsplaner og frivillige kreditorordninger må nødvendigvis være tilpasset den konkrete virksomhed. Lovgivningen bør alene opstille generelle retningslinjer og rammer, således at der er et godt juridisk-teknisk fundament for at opnå hensigtsmæssige ordninger med insolvente virksomheders kreditorer, og således at bestræbelserne herpå ikke starter for sent. Formanden for det daværende konkurslovudvalg udarbejdede i 1994 et oplæg om nye lovregler vedrørende rekonstruktion af insolvente virksomheder med sigte på at undgå konkurser i tilfælde, hvor virksomheden er levedygtig. I oplægget blev der skitseret flere mulige modeller for en lovrevision. I høringssvarene vedrørende oplægget blev der navnlig peget på idéoplæggets model I som grundlag for videre overvejelser. Denne model går ud på at udbygge de gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Det er et led i denne model, at bl.a. følgende mulige lovændringer bør overvejes nærmere: at give kreditorer mulighed for at indgive begæring om, at der med skyldnerens samtykke etableres en betalingsstandsning at give kreditorer ret til i visse tilfælde at kræve, at der udpeges en forretningskyndig medhjælp for tilsynet. at øge kreditorernes løbende indsigt med, hvordan rekonstruktionsbestræbelserne forløber, også med henblik på at give dem bedre mulighed for at tage stilling til, om der bør protesteres mod forlængelse af en betalingsstandsning. at fremme behandlingstempoet ved bl.a. at skærpe betingelserne for at få en betalingsstandsning forlænget. at give mulighed for på visse punkter at disponere over pantsatte aktiver uden panthavernes samtykke i forbindelse med en betalingsstandsning. 12

14 at lade konkursreglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i et vist omfang finde anvendelse ved betalingsstandsning, således at løbende aftaleforhold med byrdefulde vilkår for skyldneren og lange opsigelsesfrister ikke unødigt hindrer en rekonstruktion. at begrænse retten til at kræve, at der ved betalingsstandsning stilles sikkerhed for førstkommende lønudbetaling. at nedsætte minimumsdividenden ved tvangsakkord. at lempe stemmereglerne, således at en tvangsakkord som udgangspunkt kan vedtages med almindeligt flertal blandt de uprivilegerede kreditorer. ved tvangsakkord at nedsætte pantefordringer til det beløb, der kan antages at blive dækket af pantet, således at restfordringen indgår i akkorden på samme vilkår som andre fordringer. Finansrådet har over for Justitsministeriet anbefalet, at det overvejes at ændre de gældende regler om forbud mod såkaldt generalpant og pant i tingsindbegreb, således at der som supplement til det eksisterende panteretlige system åbnes mulighed for, at erhvervsvirksomheder i et vist omfang kan stifte "flydende" pant i virksomhedens aktiver. En sådan mulighed kendes - i forskellige udformninger - fra bl.a. svensk og norsk ret. Konkursrådet anmodes om med udgangspunkt i idéoplæggets model I at overveje behovet for lovændringer med henblik på under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser at fremme videreførelsen af insolvente eller insolvenstruede virksomheder, som er levedygtige. Konkursrådet anmodes endvidere om at vurdere fordele og ulemper ved at åbne mulighed for at stifte "flydende" pant i en virksomheds aktiver, særligt ud fra en insolvensretlig synsvinkel. Det bør indgå i overvejelserne, at en høj pantsætningsgrad som udgangspunkt vil kunne svække mulighederne for at rekonstruere insolvente virksomheder. I det omfang rådet finder, at der er behov for ændringer af konkurslovgivningen, skal rådet komme med forslag til lovbestemmelser EU-konkursforordningen Justitsministeriet har efterfølgende i et brev af 4. februar 2003 fremsendt regeringens handlingsplan for iværksættere til Konkursrådet og har anmodet rådet om at lægge vægt på iværksætterhensynet i forbindelse med rådets arbejde med revision af konkurslovens regler om rekonstruktion og gældssanering. Brevet har følgende ordlyd: 13

15 "Med henblik på at fremme en dynamisk og levende iværksætterkultur i Danmark har regeringen den 23. januar 2003 offentliggjort vedlagte handlingsplan for iværksættere. Handlingsplanen vedrører bl.a. spørgsmålet om iværksætteres mulighed for at komme igen, hvis et initiativ går galt. Justitsministeriet skal på baggrund af handlingsplanen anmode om, at Konkursrådet vurderer erfaringerne fra førende iværksætterlande som f.eks. Holland og Storbritannien og lægger vægt på iværksætterhensynet i forbindelse med rådets igangværende arbejde med revision af konkurslovens regler om rekonstruktion og gældssanering. Konkursrådet anmodes om blandt andet at overveje en lempelse af reglerne om tvangsakkord og en ændring af gældssaneringsreglerne, så en konkursramt iværksætter, der vil starte op igen, får mulighed for hurtigere at få slettet resterende gæld." Konkursrådets kommissorium er i sin helhed tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk). I 2003 afgav Konkursrådet en udtalelse om de insolvensretlige aspekter ved at åbne mulighed for virksomhedspant. Konkursrådet afgav i 2004 betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering, og i 2006 afgav rådet betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer. Justitsministeriet har i januar 2009 anmodet Konkursrådet om at se nærmere på, om den insolvensretlige lovgivning bør indeholde regler om konkurskarantæne til imødegåelse af konkursrytteri/konkursmisbrug. Konkursrådet er begyndt på overvejelserne herom Konkursrådets sammensætning Konkursrådet havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Dommer i Sø- og Handelsretten Torben Kuld Hansen, Den Danske Dommerforening Retsassessor Bente Højmose Thrane, Dommerfuldmægtigforeningen 14

16 Advokat Nete Weber, Advokatrådet Advokat Knud K. Damsgaard, Advokatrådet Statsautoriseret Revisor Henry Heiberg, Foreningen af Registrerede Revisorer og Foreningen af Statsautoriserede revisorer Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet Statsadvokat Jens Madsen, Rigsadvokaten Kontorchef Else Veggerby Christoffersen, Skatteministeriet Specialkonsulent Claus Ulrik Schousboe, Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Christina Toftegaard Nielsen, Justitsministeriet Ved indledningen af arbejdet var præsident i Sø- og Handelsretten Jens Feilberg formand for Konkursrådet. Han blev afløst af landsdommer Lars Lindencrone Petersen den 1. juli Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen tiltrådte som formand for Konkursrådet den 1. januar Som sekretær for rådet i forbindelse med denne betænkning har i forskellige perioder fungeret blandt andet fuldmægtig Dan Bjerring, konsulent Kira Valbjørn Gandrup og konsulent Nikolaj Aarø-Hansen. Ved betænkningens afgivelse fungerede konsulent Ib Hounsgaard Trabjerg som sekretær for Konkursrådet Konkursrådets arbejde Konkursrådet har både forud for og efter afgivelsen af betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer arbejdet med spørgsmålet om rekonstruktion af insolvente men levedygtige virksomheder. Resultatet af dette arbejde foreligger i denne betænkning om rekonstruktion mv., der hermed afgives. Som led i arbejdet har Konkursrådets formand og sekretær holdt 2 møder med Finans og Leasing om nogle leasingmæssige spørgsmål. 15

17 Konkursrådets betænkning er enstemmig, og der er således enighed om forslagene. København, december 2009 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand) Lasse Højlund Christensen Else Veggerby Christoffersen Knud K. Damsgaard Torben Kuld Hansen Henry Heiberg Jens Madsen Christina Toftegaard Nielsen Claus Ulrik Schousboe Bente Højmose Thrane Nete Weber Ib Hounsgaard Trabjerg 16

18 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1. Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i 3 dele. Del I indeholder betænkningens indledende kapitler. I kapitel 1 redegøres der for Konkursrådets kommissorium, sammensætning og arbejde. Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af Konkursrådets overvejelser og forslag. I kapitel 3 foretages der en gennemgang af gældende ret i hovedtræk, ligesom der redegøres for tidligere overvejelser om rekonstruktion. Kapitel 4 handler om fremmed ret og beskriver i hovedtræk retstilstanden i de øvrige nordiske lande samt England og Nederlandene. Del II indeholder Konkursrådets overvejelser og forslag. I kapitel 5 redegøres der for de grundlæggende rammer for Konkursrådets arbejde med udarbejdelse af regler om rekonstruktion. Kapitel 6 handler om indgivelse af begæring om rekonstruktionsbehandling. I kapitel 7 redegøres der for overvejelserne om beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand. Kapitel 8 handler om sikkerhedsstillelse i forbindelse med indledning af rekonstruktionsbehandlingen. I kapitel 9 findes rådets overvejelser om kreditorinformation og -indflydelse, herunder om udarbejdelse af en rekonstruktionsplan, der skal vedtages af fordringshaverne, og som skal udgøre rammen for den videre rekonstruktionsbehandling. I kapitel 10 redegøres der for overvejelserne om, hvor lang tid en rekonstruktionsbehandling må vare, og i kapitel 11 findes overvejelserne om skifterettens rolle under rekonstruktionsbehandlingen. Kapitel 12 handler om gennemførelse af rekonstruktionen, herunder udarbejdelse af et rekonstruktionsforslag, som skal vedtages af kreditorerne og stadfæstes af skifteretten. Kapitlerne 13 handler om skyldnerens stilling under rekonstruktionsbehandlingen, herunder om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af den nødlidende virksomhed. Kapitel 14 indeholder rådets overvejelser om indførelsen af et generelt fyldestgørelsesforbud i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling, mens kapitel 15 handler om adgangen til at udskille aktiver fra et pant, bindende vurdering af skyldnerens aktiver og udarbejdelse af panthaverregn- 17

19 skab. I kapitel 16 findes overvejelserne om adgang til modregning, mens kapitel 17 og 18 redegør for Konkursrådets overvejelser om adgangen til omstødelse og videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling. I kapitel 19 findes rådets overvejelser om rekonstruktionens stadfæstelse, mens kapitel 20 redegør for overvejelserne om rekonstruktionens indhold, virkninger og adgangen til ophævelse af en rekonstruktion mv. Endelig behandles i kapitel 21 forholdet til reglerne om virksomhedspant. Betænkningens del III indeholder i kapitel 22 Konkursrådets udkast til ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion mv.) samt bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Sammenfatning af Konkursrådets forslag Konkursrådets forslag til regler om rekonstruktion indebærer, at konkurslovens regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord foreslås ophævet, og at der i stedet indføres et nyt samlet afsnit i konkursloven om rekonstruktion. En rekonstruktionsbehandling skal efter Konkursrådets opfattelse munde ud i, at skyldneren enten bliver solvent, typisk som følge af en stadfæstet en rekonstruktion, eller at rekonstruktionsbehandlingen bringes til ophør, og at skyldneren overgår til konkursbehandling, hvis den pågældende er insolvent. Der henvises til kapitel 5, hvor der i afsnit 5.2. endvidere redegøres for en række mere overordnede principper, der har dannet grundlag for Konkursrådets overvejelser om udformningen af regler om rekonstruktion. Det foreslås, at skifteretten skal træffe beslutning om indledning af rekonstruktionsbehandling. Det skal være en forudsætning for iværksættelse af rekonstruktionsbehandling, at skyldneren er insolvent. 18

20 Både skyldneren og en fordringshaver bør kunne indgive begæring om rekonstruktionsbehandling. En personligt hæftende skyldner bør ikke kunne tvinges til at underkaste sig rekonstruktionsbehandling på grundlag af en begæring fra en fordringshaver Et aktie- eller anpartsselskab mv. bør derimod også uden samtykke fra selskabets ledelse kunne underkastes rekonstruktionsbehandling. I et sådant tilfælde skal skifteretten samtidig træffe beslutning om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af den nødlidende virksomhed. Der henvises til i øvrigt til kapitel 6. Det foreslås, at skifteretten ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen skal beskikke en rekonstruktør og en tillidsmand for skyldneren. Rekonstruktøren skal have til opgave i samarbejde med skyldneren at undersøge mulighederne for at rekonstruere den nødlidende virksomhed. Tillidsmanden skal have til opgave at bistå skyldneren og rekonstruktøren med regnskabskyndig kompetence i forbindelse med rekonstruktionsarbejdet, herunder ved foretagelse af vurderingsopgaver mv. Der henvises i øvrigt til kapitel 7. Hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes på begæring af en fordringshaver, og den nødlidende virksomheds ledelse ikke har samtykket i begæringen, foreslås det, fordringshaveren skal stille sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktionsbehandlingen. 19

21 Der henvises i øvrigt til kapitel 8. Det foreslås, at skifteretten efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen skal offentliggøre en meddelelse herom i Statstidende, og at skifteretten skal indkalde skyldneren og fordringshaverne til et kreditormøde. Forud for dette møde skal rekonstruktøren have udarbejdet et forslag til en rekonstruktionsplan, der skal danne rammen for det videre rekonstruktionsarbejde, der skal udmunde i udarbejdelsen af et egentligt rekonstruktionsforslag. Forslaget til rekonstruktionsplan skal vedtages af fordringshaverne. Det er væsentligt for en nødlidende virksomheds overlevelse, at rekonstruktionsbehandlingen iværksættes og afsluttes hurtigt. Det foreslås derfor, at mødet med fordringshaverne, hvor forslaget til rekonstruktionsplan skal vedtages, skal holdes inden 4 uger rekonstruktionsbehandlingens indledning. Med henblik på at sikre at fordringshaverne løbende er underrettet om forløbet om rekonstruktionsbehandlingen foreslås det, at rekonstruktøren inden 3 måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning skal tilsende fordringshaverne en opfølgende redegørelse for hidtidige behandling af sagen. Endvidere foreslås det, at fordringshaverne som udgangspunkt skal stemme om et rekonstruktionsforslaget senest 6 måneder efter dette møde. Hvis fordringshaverne vedtager det, kan denne frist dog forlænges med i alt 4 måneder. En rekonstruktionsbehandling vil således samlet kunne vare maksimalt ca. 11 måneder. 20

22 For at sikre overholdelsen af fristerne foreslås det, at skifteretten skal træffe beslutning om, at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, hvis fristerne ikke overholdes. Der henvises i øvrigt til kapitel I tilfælde, hvor rekonstruktionsbehandlingen vedrører et selskab, bør der selvom selskabets ledelse har samtykket i rekonstruktionsbehandlingen - være adgang for skifteretten til at træffe bestemmelse om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, hvis fordringshaverne vedtager dette. Endvidere bør der være adgang til foreløbig at træffe bestemmelse herom efter en mere summarisk procedure, hvis der er behov for en hurtig indgriben, fordi der er fare for, at skyldnerens ledelse vil råde over ejendele til skade for fordringshaverne. En beslutning om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden bør endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for stadfæstelse af en rekonstruktion, således at ledelsen af virksomheden i perioden frem til opfyldelsen af rekonstruktionens betingelser også skal varetages af rekonstruktøren. Der henvises i øvrigt til kapitel 13. Under rekonstruktionsbehandlingen foreslås det, at der skal være forbud mod retsforfølgning mod skyldneren. Endvidere foreslås det, at der skal være adgang til modregning, omstødelse og videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler efter regler, der i vidt omfang svarer til reglerne i konkurs, ligesom der foreslås regler om tvungen debitorskifte ved gensidigt bebyrdende aftaler. Konkursrådet foreslår endvidere regler om bindende vurdering, der er videregående end de regler, der efter gældende ret gælder ved tvangsakkord. 21

23 Forslagene herom skal ses i lyset af, at en rekonstruktionsbehandling efter Konkursrådets lovudkast vil føre til, at skyldneren enten opnår en rekonstruktion og derved bliver solvent, eller at der ikke er mulighed for at gennemføre en rekonstruktion, og at skifteretten derfor træffer bestemmelse om, at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, og at skyldneren skal overgå til konkurs. Der henvises i øvrigt til kapitel Rekonstruktionsbestræbelserne skal udmunde i, at rekonstruktøren udarbejder et rekonstruktionsforslag, der skal vedtages af fordringshaverne og stadfæstes af skifteretten. Med henblik på at lette sagsbehandlingen foreslås reglerne herom lempeligere udformet end de regler, der efter gældende ret finder anvendelse ved tvangsakkord. Rekonstruktionsforslaget skal indeholde rekonstruktørens forslag til, hvordan skyldnerens virksomhed skal rekonstrueres. I overensstemmelse med kommissoriet har Konkursrådet i lovudkastet alene fastlagt de overordnede rammer for rekonstruktionsbehandlingen, hvorimod lovudkastet ikke forholder sig til indholdet af rekonstruktionen. Det foreslås dog, at en rekonstruktion for at være omfattet af lovudkastet skal indeholde bestemmelse om enten tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse eller eventuelt en kombination heraf. Indeholder rekonstruktionen bestemmelse om tvangsakkord foreslås der fastsat regler om virkningen heraf, der i det væsentlige svarer til de gældende regler herom. Forslaget om, at rekonstruktion kan bestå i en virksomhedsoverdragelse er en nyskabelse i forhold til de gældende regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord. En stadfæstet rekonstruktion skal kunne ophæves af skifteretten, hvis skyldneren har handlet svigagtigt eller i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser. Må en stadfæstet rekonstruktions opfyldelse antages at være bragt i fare ved skyldnerens forhold, skal der 22

24 endvidere være adgang til at træffe bestemmelse om, at skyldneren skal undergive sig tilsyn af rekonstruktøren. Der henvises i øvrigt til kapitel 19 og 20 23

25 24

26 Kapitel 3 Gældende ret i hovedtræk og tidligere overvejelser 3.1. Baggrund Antallet af konkurser har indtil 2008 været nogenlunde konstant med mellem ca og ca dekreter årligt i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). I slutningen af 1990 erne blev der afsagt lidt færre konkursdekreter, mellem ca og ca om året. I 2008 blev der afsagt 3709 konkursdekreter med en overvægt af konkurser i 2. halvår, og der er tale om en udvikling, der er fortsat ind i Den overvejende del af konkurserne vedrører aktie- og anpartsselskaber. Da konkursinstituttet overordnet set alene bør anvendes som en sidste udvej, når alle andre muligheder er udtømte, er det ikke mindst i lyset af den aktuelle finansielle og økonomiske situation hensigtsmæssigt at få klarlagt, om der gennem ændringer af konkursloven kan skabes bedre rammer og muligheder for, at virksomheder kan undgå konkurs. En betydelig del af arbejdet med rekonstruktion af virksomheder sker i dag uden skifteretternes medvirken. Det har for det offentlige den umiddelbare fordel, at retterne spares for meget arbejde. Fra skyldnerens perspektiv har udenretlig rekonstruktion tillige den store fordel, at der i rekonstruktionsforløbet er vide muligheder for at tage hensyn til såvel skyldnerens som virksomhedens individuelle forhold, hvilket kan være afgørende for resultatet både ved fortsat drift og ved afvikling af virksomheden. Heroverfor står imidlertid, at hensynet til at sikre, at det insolvensretlige ligelighedsprincip overholdes, og at afvikling af insolvente virksomheder finder sted under iagttagelse af lovgivningens regler om information af fordringshaverne og om disses mu- 25

27 lighed for medindflydelse på processen, med vægt taler for, at rekonstruktionsbestræbelser foregår i domstolssystemet. Tanken om indenretligt at kunne tilbyde et alternativ til at bedre mulighederne for at rekonstruere økonomisk betrængte virksomheder, herunder hjælpe virksomheder til at overleve f.eks. midlertidige betalingsvanskeligheder, er således ikke ny, men lå også bag indførelsen (og ændringen) af konkurslovens regler om anmeldt betalingsstandsning i henholdsvis 1975 (lov nr. 266 af 26. juni 1975 om ændring af konkursloven, tvangsakkordloven mv. (Betalingsstandsning m.v.)), 1977 (lov nr. 298 af 8. juni 1977 (Konkursloven)) og 1984 (lov nr. 187 af 9. maj 1984 om ændring af konkursloven, gældsbrevsloven og lov om retsafgifter (Betalingsstandsning, gældssanering m.v.). Lovændringen i 1975, der indførte regler om betalingsstandsning, byggede på betænkning nr. 606/1971 om konkurs og tvangsakkord. Formålet med reglerne var i første række at begrænse antallet af konkurser og insolvente likvidationer ved at forbedre mulighederne for at tilvejebringe frivillige gældsordninger med den konkurstruede virksomheds fordringshavere. Reglerne blev indført med henvisning til, at de på grund af den økonomiske udvikling havde fået særlig aktualitet, jf. Folketingstidende (2. samling), tillæg A, s De praktiske erfaringer med regelsættet viste imidlertid, at en anmeldt betalingsstandsning kun sjældent førte til rekonstruktion eller frivillig gældsordning i det hele taget. I stedet blev muligheden for betalingsstandsning i betydeligt omfang anvendt som grundlag for uformel likvidation eller som et forstadium til konkurs og således som løftestang for de typer af insolvensbehandling, som reglerne i udgangspunktet havde haft til hensigt at forebygge. Lovændringen i 1977 var for så vidt angår betalingsstandsning alene udtryk for, at de allerede gældende regler blev medtaget i en ny samlet konkurslov, der afløste den daværende lov nr. 51 af 25. marts 1872 om konkurs. Formålet med lovændringen i 1984 var at foretage en almindelig revision og modernisering af reglerne om betalingsstandsning med henblik på at styrke fordringshavernes 26

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? TBB2015.75 Boligformer 2.9 - Konkurs- og anden insolvensret 1.1-2.6 Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 12.3.2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 61 final}

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Nordisk gældssanering

Nordisk gældssanering Nordisk gældssanering Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen TemaNord 2010:598 Nordisk gældssanering Resultater og anbefalinger TemaNord 2010:598 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN Denne rapport er udgivet

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Rekonstruktion af virksomheder. Undgå konkurs - søg rådgivning i tide

Rekonstruktion af virksomheder. Undgå konkurs - søg rådgivning i tide Rekonstruktion af virksomheder Undgå konkurs - søg rådgivning i tide Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Krisetegn 4 Svigtende ordretilgang 4 Debitorers svigtende betalingsevne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere