UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

2 1. Målsætning rammer Den etårige fælleskirurgiske introduktionsuddannelse skal sikre opfyldelsen af den tilhørende målbeskrivelse. Gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende skønnes egnet til en kirurgisk speciallægeuddannelse at vedkommende kan søge hoveduddannelse inden for specialerne karkirurgi, kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi eller uroli. Introduktionsuddannelsen er placeret umiddelbart efter overstået turnusuddannelse skal virke som en ansættelsestid, hvor den uddannelsessøgende under erhvervelse af basale kirurgiske færdigheder forbereder kirurgisk specialevalg. Introduktionsuddannelsen er derfor vigtig med henblik på at anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtelser den tankegang, der ligger i at arbejde i et kirurgisk speciale. Det er afgørende, at uddannelsesstederne inddrager introduktionslægerne i alle aspekter af det daglige arbejde, så både uddannelsesstedet den uddannelsessøgende kan vurdere, om et valg af kirurgisk speciallægeuddannelse er det rigtige. Formålet med introduktionsuddannelsen er at: Videreudvikle de under turnusuddannelsen erhvervede kliniske kompetencer med specielt sigte på anvendelse inden for kirurgien Sikre identifikation med rollen som læge kirurg Kvalificere til at tage kliniske beslutninger Forberede lægen til det fremtidige specialevalg Sikre (kirurgisk) egnethed til fortsat uddannelse indenfor et kirurgisk speciale Introduktionsuddannelsen varer et år skal give indblik i dette sygdomsspektrum de arbejdsbetingelser, som er særlige for de kirurgiske specialer. Uddannelsen skal videreudvikle indsigt i viden om det nødvendige tværfaglige samarbejde inden for hele sundhedsvæsenet. I løbet af introduktionsuddannelsen skal der foretages evaluering af læringsmetoderne læringsrammerne, således at disse eventuelt kan justeres med henblik på optimal læring, mens evaluering af lægen skal sikre at alle målene er nået. Ved introduktionsuddannelsens afslutning skal den uddannelsesansvarlige overlæge over for de regionale videreuddannelsesråd attestere, at samtlige mål for introduktionsforløbet er nået. Væsentligt for varetagelsen af funktionen er, at lægen udbygger sin viden om evne til at skelne mellem normale sygelige tilstande disses sværhedsgrader, for at kunne tage stilling til, hvordan den modtagne patient skal udredes, behandles eventuelt opereres. Grundlaget for kompetenceudviklingen er en underliggende viden eller erhvervelse af viden, som danner basis for fornuftig adfærd i en klinisk situation, så træningen gør det muligt for den uddannelsessøgende at udføre en relevant handling (f.eks. teknisk procedure eller klinisk beslutning). 2

3 1.1 Indledning Det plastikkirurgiske speciale Det plastik- rekonstruktionskirurgiske speciale beskrives ved de arbejdsmetoder, der anvendes er ikke som de fleste andre specialer korreleret til specifikke organsystemer eller specielle sygdomme. De væsentligste arbejdsopgaver som medicinsk ekspert er at kunne applicere optimale operationsmetoder behandlingsprincipper til rekonstruktion eller korrektion af legemsområder, der er ødelagte af sygdom, behandling, traumer, fejludvikling eller aldersforandringer. Beskadigelserne, der behandles omfatter oftest defekter i overfladen med sårdannelse, ændringer i farve, form /eller struktur, men kan så omfatte korrektion eller rekonstruktion af underliggende vævsstrukturer støttevæv, herunder rekonstruktion ved aplasi eller dysgenesi af kropsdele. Mange operative indgreb er standardiserede, man vil d ofte som plastikkirurg blive præsenteret for problemstillinger, hvor standardiserede løsninger ikke er anvendelige, hvilket udfordrer plastikkirurgens evne til at finde den mest optimale løsning under hensyntagen til æstetik funktion. Det plastikkirurgiske speciale omfatter profylakse, diagnostik behandling af forskellige sygdomme. Ekspertområder: Plastikkirurger arbejder ofte i ekspert- eller fagområder, som er organ- eller sygdomsrelaterede. I den daglige funktion er der følgende områder: Onkolisk plastikkirurgi Medfødte misdannelser Traumatoli Brandsår Mikrokirurgi Sår transplantation Almen plastikkirurgi Æstetisk kirurgi Kirurgisk afdeling Den et-årige kirurgiske introduktionsuddannelse fælles med plastikkirurgisk afdeling skal sikre opfyldelsen af den tilhørende målbeskrivelse. Gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende skønnes egnet til en kirurgisk karriere, at vedkommende kan søge hoveduddannelse inden for specialerne karkirurgi, kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi eller uroli. 3

4 1.2 UNIVERSITETSHOSPITALET I ÅRHUS Hospitalet har landsdelsfunktion med afdelinger indenfor de fleste lægelige specialer består af Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital, Børne- ungdomspsykiatrisk Hospital Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 1.3 PLASTIKKIRURGISK AFDELING Plastikkirurgisk afdeling er placeret på Århus Sygehus Nørrebrade 44 (bygning 9, 2 etage). Afdelingen varetager lokalfunktion for borgere i Århus amt har derudover landsdelsfunktioner indenfor specialet. Desuden varetager afdelingens afdelingslæger satellitfunktion i Ringkøbing Amt på Herrning Centralsygehus. Afdelingen har akut plastikkirurgisk modtagefunktion. Mikrokirurgisk behandlingskrævende replantationer visiteres til Odense Universitetshospital. Akut brændsårsbehandling varetages af Ortopædkirurgisk Afd.E, Århus Universitetshospital. Større forbrændinger om eller viderevisiteres til Odense Universitetshospital eller Rigshospitalet. Til elektiv kirurgi modtages patienter inden for det plastikkirurgiske arbejdsområde bortset fra patienter med primær læbe-gumme-gane-spalte /eller anden kraniofaciel spaltedannelse, idet disse patientgrupper visiteres til Rigshospitalet. Æstetisk kirurgi udføres ikke i offentlig regi. Foruden operationer i egen afdeling bistår plastikkirurgisk afdeling flere af Universitetshospitalets øvrige kirurgiske afdelinger med operativ ekspertise. Afdelingen har pt. 20 sengepladser 3 patienthotelpladser. Hovedparten af afdelingens patienter har onkoliske lidelser. Lægestaben består pt. af 4 overlæger, 4 afdelingslæger 5 læger under uddannelse. Afdelingen har ét vagtlag med rådighedstjeneste fra bolig. Uddannelsessøgende læger i hoveduddannelse har en overlæge i beredskabsvagt. Introduktionslægen er vagtfri. 1.4 KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansensgade) Kirurgisk afdeling L, AAS omfatter to af de tre kirurgiske fagområder: kolorektal- mammaendokrin-kirurgi har basiskirurgisk funktion (åben laparoskopisk kirurgi) for Århus Kommune i uddannelsesmæssigt samarbejde med kirurgisk afdeling L, ÅKH, som tager sig af fagområdet øvre gastrointestinal kirurgi. Afdeling L, AAS råder over i alt 63 fuldtidssenge fordelt på 3 stationære afsnit, herudover 2 senge på intensivafdelingen 5 hotelsenge. Afdelingen har 4 operationslinier fordelt på 4 operationsstuer, 4 endoskopistuer, 2 undersøgelsesstuer samt forundersøgelses- efterbehandlingsambulatorium for såvel abdominalkirurgiske som kirurgisk-endokrine patienter. Herudover råder afdelingen over et stomiambulatorium et analfysiolisk laboratorium. Der indlægges ca patienter pr. år heraf 50% akut. Den gennemsnitlige belægningsprocent har i de senere år ligget på omkring 96%. I ambulatoriet afvikles p.t. knappe konsultationer pr. år inklusive næsten 5000 endoskopier, godt 1500 analfysioliske konsultationer, knappe 4000 undersøgelser i kirurgisk endokrin klinik (KEK). Afdelingen har p.t. 10 overlæger 20 uddannelsessøgende læger fordelt på 5 i turnus, 2 i almen medicinsk blok 13 under kirurgisk uddannelse (p.t.5 introduktionsstillinger, 3 fase II 5 fase III). Afdelingen har landsdelsfunktion indenfor endokrin kirurgi (thyreoidea, parathyreoidae binyrer) kolorektal kirurgi. Inden for det sidstnævnte område domineres landsdelsfunktionen af inflammatorisk tarmsygdom, anale rekonstruktioner patienter med defækationsforstyrrelser. 4

5 Ydermere tager afdelingen sig af patienter med avanceret cancer anden form for kompliceret kolorektal kirurgi i multidisciplinært samarbejde med bl.a. plastikkirurgisk, urolisk, gynækolisk onkolisk afdeling. Analcancere fra et optageområdet på ca. 1,2 mill udredes kontrolleres i analfysiolisk laboratorium. Uddannelsessøgende læger følger uddannelsesprrammet for deres respektive niveauer tildeles dels et sengeafsnit, dels en klinisk vejleder: 1. reservelæger tilknyttes overlæger som vejledere, introduktions- kursusreservelæger tilknyttes 1. reservelæger turnusreservelæger /reservelægerne i almen medicinsk blok tilknyttes reservelæge i introduktionsstilling eller hoveduddannelse. Arbejdet er organiseret med akutkonference, røntgenkonference afsnitskonference efterfulgt af stuegang, operationer, endoskopi eller ambulatorium. Læger i kirurgisk introduktionsuddannelse superviseres daglig ved konferencer som stuegang, ambulatoriet, endoskopi eller operation. Udover de nævnte konferencer er der formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra 8-9, hvor foredragsholdere fortæller om relevante emner. Afhængig af opnået kompetence passer den uddannelsessøgende kirurgiske reservelæge mellemvagten fra 0800 til 2000 på hverdage (0800 til 1500 lørdage søndage), forvagten fra 2000 til 0800 på hverdage (1500 til 0800 på lørdage søndage). 2. Praktiske forhold uddannelsesforløb Uddannelsen indeholder ½ års ansættelse på Plastikkirurgisk Afdeling ½ års ansættelse på kirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Den uddannelsessøgende skal deltage i vagtarbejdet på afd. L vil her i arbejdet i dagtiden skulle kunne tilegne sig de færdigheder kompetencer, der er angivet i uddannelsesprrammet, som er nødvendige for at kunne fortsætte i en kirurgisk hoveduddannelse. På Plastikkirurgisk afd. indgår den uddannelsessøgende ikke i vagten, hvilket tilgodeser tilstedeværelse i dagtiden. Ved starten af introduktionsforløbet gennemføres en samtale mellem den uddannelsessøgende den uddannelsesansvarlige overlæge eller en stedfortræder for denne (f.eks. vejlederen). Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesprrammet for introduktionsuddannelsen eventuelle dokumenterede kompetencer hos den uddannelsessøgende. Såvel uddannelsesansvarlig overlæge samt den uddannelsessøgende er ansvarlige for, at samtalerne bliver afholdt. Ved afslutningen af de enkelte delelementer, skal der foretages evaluering af, hvorvidt de beskrevne kompetencer er opnået. Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen skal evalueringen sikre, at målbeskrivelsen er opfyldt. Problemer med uddannelsesforløbet skal (i samarbejde med afdelingen) søges løst via det regionale råd for lægers videreuddannelse specialets postgraduate kliniske lektor. Til uddannelsen hører deltagelse i tværfaglige kurser herunder: 3 dages kursus i pædagik 2 dages kursus i ledelse,administration samarbejde (modul I) 5

6 Færdighedskurser se punkt Læringsstrategi Vedrørende definitioner beskrivelse af læringsmetoder henvises til målbeskrivelse fra fælles kirurgisk introduktionsuddannelse. Der lægges vægt på, at de uddannelsessøgende læger får et relevant klinisk teoretisk uddannelsestilbud, således at de anførte kompetencemål kan indfries. Dette forudsætter så et selvstændigt initivativ fra den uddannelsessøgende, som således selv skal søge de uddannelsesgivende aktiviteter aktivt søge bistand hos afdelingens øvrige læger. Det forudsættes, at visse sider af den teoretiske uddannelse finder sted i fritiden, ligesom praktiske færdigheder i det mikrokirurgiske laboratorium i et vist omfang må indøves udenfor den daglige arbejdstid. 3.1 Uddannelsesgivende forhold funktioner, Plastikkirurgisk Afdeling Z. Stuegang Daglig stuegang i dagarbejdstiden varetages hovedsagelig af patienternes operatør (er). Læger i introduktionsuddannelse vil derfor så få lejlighed til at deltage i stuegang. Ved stuegang planlægges indlagte patienters forløb med hensyn til undersøgelsesprram postoperative regime. Desuden vurderes evt. kirurgiske komplikationer udredning/behandling heraf, psykosociale forhold behov for støtteforanstaltninger under evt. efter udskrivelse i samarbejde primært med sygeplejegruppen, evt. så med fysioterapi socialrådgivning. Inden udskrivelsen planlægges det videre forløb i Plastikkirurgisk Ambulatorium, hos egen læge eller hos speciallæge. Stuearbejde Stuearbejdet varetages hovedsageligt af læger under introduktionsuddannelse (under supervision af ældre kollega). Arbejdet består bl.a. i journaloptagelse, formidling af aktindsigt, udfyldelse af henvisningssedler anlæggelse af drop. Ambulatoriearbejde Ambulatoriearbejdet er sammensat af flere funktioner: l) Visitationsambulatorium. Hér ses nyhenviste patienter af afdelingens speciallæger 1. reservelæger. De uddannelsessøgende vil i begrænset omfang have lejlighed til at deltage i arbejdet, afhængigt af den enkeltes uddannelsesniveau. 2) Efterundersøgelsesambulatorium. Her ses patienter til kontrol umiddelbart efter behandling i stationær afdeling eller i ambulant regi til sårkontrol /eller suturfjernelse. Denne funktion varetages af læger under introduktionsuddannelse under supervision af en ældre kollega. 3) Onkolisk kontrol - Patienter med kræftsygdomme kontrolleres for recidiv med regelmæssige tidsintervaller efter fastlagt skema i henhold til beskrivelser i relevante protokoller (DMG o.a.). 6

7 Denne funktion varetages så af læger under introduktionsuddannelsen superviseret af afdelingens speciallæger. 4) Ambulante operationer - En væsentlig del af afdelingens operative virksomhed består i operationer på ambulante patienter i lokalanæstesi. Det drejer sig om behandlinger, der er led i den diagnostiske udredning eller behandling af mindre hudtumores samt mindre korrektive/rekonstruktive indgreb. Funktionen varetages - afhængig af opgavens sværhedsgrad - af læger under introduktionsuddannelse eller af ældre kollega. 5) Dagkirurgisk center- En del af afdelingens ambulante operative virksomhed foregår i dagkirurgisk center. Operationer kan foregå i både lokal i universel anæstesi.. Funktionen varetages overvejende af speciallæger/ 1. reservelæger evt. med introduktionslæge som assistent. Træning i undersøgelsesteknik Afhængig af tidligere erfaringer instrueres nye læger i de procedurer, som foretages i afdelingens undersøgelsesstuer (i sengeafdeling, i ambulatorier, på operationsgang). Alle reservelæger vil få lejlighed til at opnå en vis rutine i de almindeligt forekommende undersøgelser, klinisk undersøgelse af hud subcutis, mamma, thorax, abdomen, lymfeknudestationer, bevægeapparat inkl. basalneurolisk undersøgelse), samt klinisk instrumentel undersøgelse af kredsløb i transplanteret/transponeret væv. Træning i operativ teknik Indøvning af operative færdigheder foregår hovedsagelig ved deltagelse i de operationer, som udføres i afdelingen (i ambulatoriet på operationsgangen), afhængig dels af forudgående uddannelse, men så af opgavens sværhedsgrad. Visse elementer af operativ færdighed kan indøves på attrap eller i dyreforsøg (færdighedskursus). Den operative aktivitet søges løbende justeret, således at den enkelte uddannelsessøgendes mål opfyldes som anført i afsnit 3. Morgenkonference Morgenkonferencen foregår i afdelingens konferencerum på 3. sal kl.0800 fraset torsdage, hvor vagthavende læge dagen før planlægger stuegang på udvalgte patienter i sengeafdelingen. Det er hensigten med disse konferencer, at de bør præges af en vis dial, således at den vagthavende læge fremlægger problempatienter/ akutte patienter får respons på vagtdøgnets aktiviteter. Det er bl.a. vigtigt, at reservelægerne lærer at fatte sig i korthed, samt tilegner sig evnen til at prioritere adskille de væsentlige ting vedrørende en patients sygehistorie. Patientfoto af dagens operationspatienter gennemgås eventuelle operationsbilleder fra den foregående dag ses. På konferencen fastlægges endelig fordelingen af dagens opgaver. Indkomne histoliske besvarelser gennemgås, deres terapeutiske konsekvens drøftes. Canceranmeldelser udfærdiges. Herudover kan enkeltsager fra sengeafdeling, ambulatorier eller tilsynsvirksomhed fremlægges til orientering debat, f.eks. nyhenviste patienter, hvor behandlingsplanen kan være vanskelig må konfereres, gerne ledsaget af kliniske fotos. Digital fotrafering Afdelingen råder over digitale kameraer til brug i ambulatoriet, på operationsgangen ved tilsyn på andre afdelinger. Dette muliggør at den uddannelsessøgende kan dokumentere sine operative indgreb samt konferere billeder med ældre kollegaer. De digitale billeder arkiveres i afdelingens 7

8 billeddatabase, hvorfra lægerne kan få adgang til dem via deres pc- netværksadgang. Der er i billedarkiveringssystemet mulighed for at føre egne operationslister lave egne billedsamlinger. Konferencer med andre afdelinger Der afholdes onsdag eftermiddag fællesambulatorium (DZ) med onkolisk dermatolisk afdeling omkring behandling af patienter med hudcancer. Torsdag afholdes fællesambulatorie med øre-næse-halslæger, kæbekirurger, patoler onkoler omkring behandling af patienter med hoved-hals onkoliske lidelser (DHOZ). Deltagelse i konferencerne kan være af uddannelsesmæssig værdi for de uddannelsessøgende. Supervision af epikriseskrivning Epikriser skrives som hovedregel af den udskrivende læge den dag patienten udskrives (så i weekenden). Underskrift af epikriser supervision af epikriseskrivning varetages primært af den DRG-ansvarlige speciallæge. DRG-kodning Ved ansættelse på Århus Sygehus afholdes obligatorisk kursus i DRG-kodning. Spørgsmål vedrørende kodning rettes til den DRG-ansvarlige speciallæge. Afdelingsundervisning Onsdag morgen fra er der undervisning for afdelingens læger. Emnerne dækker en bred vifte med relation plastikkirurgien. Undervisningen varetages af afdelingens læger eller af inviterede undervisere. Studiegruppe Afholdes en aften om måneden privat hos en af afdelingens læger. Der fremlægges ved hvert møde to teoretiske emner indenfor plastikkirurgien. Fremlæggelse af emner går på skift imellem de uddannelsessøgende, idet to af deltagerne udfærdiger skriftligt oplæg, som udsendes til de resterende deltagere to uger før. På studiegruppemødet fremlægger oplægsforfatteren en præsentation af det skriftlige oplæg oftest udfærdiget i Power Point. Dette muliggør træning i både mundtlig skriftlig fremstilling af et plastikkirurgisk emne. Speciallægerne deltager på skift som ordstyrer. Staff-meeting I semester månederne afholdes en onsdag i hver måned kl staff-meeting for hospitalets læger. Disse møder finder sted efter opslag. Instruktionsbøger netværkspræsentationer På sengeafdelingens sekretærkontor er anbragt instruktionsbøger. Disse giver praktisk vejledning i håndtering af almene akutte tilstande i afdelingens særlige procedurer. Herudover findes oplysninger af almen karakter til brug for den vagthavende. Desuden findes protokoller for pågående, landsdækkende behandlingsregimer for bl.a. patienter med melanomsygdom brystkræft. På det lokale EDB-netværk findes præsentationer af procedurer plastikkirurgiske emner. Hver nyansat læge får desuden udleveret afdelingens mini-kompendium i basal plastikkirurgi. 8

9 Undersøgelses- behandlingsprotokoller Samme steder forefindes et ringbind indeholdende en kopi af de undersøgelses- behandlingsprotokoller, afdelingen deltager i. Tidsskrifter & lærebøger - fagbibliotek I afdelingens konferencerum i reservelægekontoret findes flere lærebøger i plastikkirurgi beslægtede specialer, samt adgang til en større tidsskriftssamling. Der er ligeledes on-line adgang til Statsbibloteket dets elektroniske tidsskrifter. Administrative opgaver Ældre reservelæger l. reservelæger vil få tillagt administrative opgaver som udarbejdelse af instrukser behandlingsplaner, styring af behandlingsprotokoller, planlægning af fællesaktiviteter, deltagelse i udvalgsarbejde etc. Videnskabeligt arbejde Læger, der er ansat i længere tid, har principielt adgang til at deltage i arbejdet i afdelingens kliniske forskningsprojekter efter nærmere aftale med vejleder. Videnskabelige publikationer, mundtlige skriftlige, som udgår fra afdelingen, skal forelægges afdelingsledelsen til godkendelse inden publikation. Projekter foredrag forelægges primært i afdelingen, således at der kan foregå en faglig diskussion om emnerne. Mikrokirurgisk laboratorium På Skejby Sygehus findes et mikrokirurgisk laboratorium dyrestaldsfaciliteter for små gnavere. Der er hér mulighed for efter nærmere aftale at indøve basal mikrokirurgisk teknik som led i den kliniske uddannelse. Endvidere er der mulighed for eksperimentelt arbejde. Tilsyn Varetages normalt af afdelingens speciallæger, når tilsynet er rekvireret fra ét af amtets øvrige sygehuse. Tilsyn på andre afdelinger i huset gås ofte af 1. reservelæger eller af den vagthavende læge under supervision af afdelingens speciallæger. 3.2 Uddannelsesgivende forhold funktioner, kirurgisk afdeling: Se under pkt Evalueringsstrategi Der henvises til målbeskrivelse for fælles kirurgisk introduktionsuddannelse, hvor evalueringsmetoder er definerede beskrevne. Den uddannelsessøgende vil kontinuerligt være superviseret af afdelingens mere erfarne læger. Hertil kan anvendes tjeklister vurderingsskalaer, den uddannelsessøgende skal af vejleder/tutor/uddannelsesansvarlig overlæge have underskrevet accept på, at de opskrevne minimumskompetencemål er opfyldt tilfredsstillende. Desuden anvendes audit af journaler eller emner, kurser skal godkendes med skriftlig udtalelse fra kursuslederen, som bevis på, at kursisten har opfyldt kursets mål. Desuden kan der forekomme strukturerede vejledersamtaler, bedømmelse af opgaver (skriftlige eller præsenterede som foredrag) 9

10 endelig evaluering, hvor den uddannelsessøgendes adfærd viden i afdelingen bedømmes/vurderes af flere fagpersonalegrupper (se vedlagte skema til evaluering), dels samarbejdspartnere i afdelingen, men så personer fra andre afdelinger/specialer. Der er således mulighed for en meget alsidig bedømmelse. Skema til 360 graders evaluering Disse informationer vil blive vist til den uddannelsessøgende. Kryds af i relevante kolonner. Hvis du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ikke i stand til at kommentere. Hvis nle afkrydsninger er i utilfredsstillende er det påkrævet at skrive yderligere kommentarer. Den uddannelsessøgende læge: Behandler patienter høfligt hensynsfuldt Ikke i stand til at kommentere Behov for forbedringer Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Involverer patienter i beslutninger om deres behandling Respekterer patienters privatliv værdighed Overholder tavshedspligt Svarer kommer, når det ønskes at en patient skal bedømmes. Kontakter kollegaer ved behov for diskussion om patientbehandling Samarbejder godt i team Accepter kritik er i stand til at reagere konstruktivt Fører journaler af god kvalitet Varetager papirarbejdet til tiden (f.eks. epikriser, breve) Er bevidst om egne faglige grænser søger hjælp når der er behov for det Delegerer på passende vis arbejde ud til superviserer yngre kolleger eller andet personale Anvende den tid der er til rådighed på en effektiv måde Kommentarer (skal udfyldes, hvis der er krydset af i boksen utilfredsstillende ): 10

11 Kompetenceudvikling Udfor de enkelte kompetencer er angivet på hvilken af de to afdelinger kompetencen forventes opnået. En betydelig del af kompetencerne er generelle vil derfor kunne opnås på begge afdelinger. 11

12 5. Mål, lærings- & evalueringsmetoder 5.1 Medicinsk ekspert Kliniske problemstillinger Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Modtage, undersøge vurdere kirurgiske patienter Skrive en struktureret journal, stille en tentativ diagnose tilrettelægge et undersøgelsesprram baseret på diagnosen Ordinere, tolke handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske klinisk fysioliske undersøgelser Selvstudier Audit af journaler Audit af journaler Audit af journaler Afd L Diagnosticere behandle almindelige postoperative komplikationer som fx blødning i hudrande overfladisk infektion Diagnosticere, behandle /eller visitere postoperative komplikationer som fx lungeatelektase, dyb venetrombose lungeemboli Diagnosticere initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler Skelne mellem forskellige former for sår Behandle simple postoperative sår med kirurgisk drænage forbindsskiftning Selvstudier Selvstudier Selvstudier Selvstudier /eller Audit af journaler _ 12

13 Kirurgiske færdigheder procedurer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Navngive de almindeligste Selvstudier kirurgiske instrumenter beskrive funktionen af dem Færdighedskursus Hensigtsmæssigt vælge kirurgiske instrumenter til en given situation kunne anvende dem Hensigtsmæssigt vælge ligatur suturmateriale ved operationer Udføre hæmostase Suturere væv hud Redegøre for principper sikkerhedsregler ved elincision elkoagulation Foretage elincision elkoagulation, herunder kunne vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem Færdighedskursus Selvstudier Færdighedskursus Færdighedskursus Selvstudier Godkendt kursus Godkendt kursus Godkendt kursus Godkendt kursus vejledersamtale Afd L 13

14 Kommunikator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning Kommunikere med sundhedsmedarbejdere på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede informationen til disse er afpasset kompetence ansvar således at der gives enslydende meddelelæser til patienter pårørende Informere patienter pårørende om kirurgiske procedurer (inkl. invasive undersøgelser), herunder om forventelig effekt, normale per- postoperative forløb, bivirkninger, komplikationer risici på et niveau i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient, sikre forståelse af informationen Informere patienter om klagerettigheder, klageveje klagemuligheder Situationstilpasset informere om dødsfald, herunder om regler for obduktion organdonation Opgave Selvstudier Selvstudier Bedømmelse af opgave /eller 360-graders evaluering /eller 360-graders evaluering Afd L 14

15 Samarbejder Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Samarbejde med kolleger andet 360-graders sundhedspersonale, herunder kunne evaluering søge råd hos kolleger andre i eller uden for organisationen Afd L Leder/administrator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Redegøre for lovgivningen i Selvstudier lægevirksomhed inkluderende vejledersamtale kirurgisk virksomhed Kursus Anvende relevante administrative regler love i egen arbejdspraksis Godkendt kursus Audit af journaler Afd L Sundhedsfremmer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd. Z Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given patients tilstand Anvende reglerne for anmeldelse af bivirkninger, venera infektiøse sygdomme Anvende sociallovgivning sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde eller Opgave eller Opgave Eller Bedømmelse af opgave Eller Bedømmelse af opgave Afd. L 15

16 Akademiker Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd. Z Foretage litteratursøgning Opgave Bedømmelse af opgave Kritisk vurdere videnskabelig litteratur Opgave Bedømmelse af lærebøger, herunder uddrage essensen opgave heraf Identificere, formidle argumentere et videnskabeligt budskab til kolleger andet personale Opgave Bedømmelse af opgave Afd. L Professionel Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd. Z Etablere, fastholde afslutte en lægefaglig relation til patienter pårørende /eller 360-graders Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke, overholdelse af tavshedspligt Udvise professionel personlig interpersonel adfærd Handle i balance mellem faglige personlige roller, herunder kunne administrere egne ressourcer Erkende egne personlige, faglige etiske grænser Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau Selvstudier evaluering /eller 360-graders evaluering 360-graders evaluering vejledersamtale vejledersamtale 360 graders evaluering Afd. L 16

17 Kurser 6.1 Generelle tværfaglige kurser De tværfaglige kurser sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, padagik, ledelse, administration samarbejde. De tværfaglige kurser er inddelt i: kursus i kommunikation. Tidsmæssigt placeret i turnusuddannelsen kursus i pædagik: (kursus i læring/kursus i vejledning). Samlet varighed 1 uge, tidsmæssigt placeret under turnusuddannelsen (2 dage) introduktionsuddannelsen (3 dage). kursus i ledelse, administration samarbejde. Varighed 2 uger. Inddelt i 3 moduler, hvor modul 1 tidsmæssigt er placeret i introduktionsuddannelsen (2 dage) modul 2 (4 dage) modul 3 (4 dage) er placeret i hoveduddannelsen 6.2 Færdigheds kurser Indøvelse af basale kirurgiske færdigheder (incision, dissektion, ligering, suturering, anastomoser, simple hudplastikker m.v.) på afdelings- eller regionalt baserede kurser (3 x 1 dag) i færdighedslaboratorium. SUPPLERENDE PLASTIKKIRURGISKE MÅL, LÆRINGS- OG EVALUERINGSMETODER 1. Medicinsk ekspert 1.1 Kliniske problemstillinger Ordinere redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter ( vurdere økonomien i behandlingen) Redegøre for suturvalg, materiale, nålestørrelse, nåletype Ordinere, udføre begrunde hensigstmæssigt tidspunkt for suturfjernelse Kunne redegøre for anvendelse af Fuldhud Delhud Composite graft Andre transplantater (brusk, nerve, fedt) Selvstudier mesterlære i Selvstudier mesterlære i selvstudier Selvstudier mesterlære i tværfaglig diskussion audit af journaler 17

18 1.2 Kirurgiske færdigheder procedurer Revidere et sår med fjernelse af nekroser /eller hypertrofiske granulationer vurdere sårets egnethed til transplantation Kunne høste et delhudstransplantat med: transplantationskniv dermatom Kunne meche et transplantat, forklare brug af mechet hud /eller punch grafts Vælge egnede donorsteder redegøre for principper ved opheling heraf Kunne sy et sår med: subcutane suturer hudsuturer enkeltknuder diverse fortløbende suturer tilbagestingssuturer Kunne udføre simple arkorrektioner redegøre for principperne Kunne angive de forskellige typer lapper forstå de tilgrundlæggende principper herfor rotationslap, transpositionslap randomlap, aksiallap muskel/hudlapper fasciecutane lapper fri lap selvstudier Selvstudier mesterlære i Selvstudier færdighedskursus mesterlære i Selvstudier mesterlære i færdighedskursus Selvstudier mesterlære i evt. færdighedskursus /eller audit godkendt kursus godkendt kursus struktureret vejledersamtale Evt. godkendt kursus Evt. audit 2. Kommunikator Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Vejlede patienten om hensigtsmæssig transplantatpleje forventet udvikling i transplantat donorsted Instruere patienten om forholdsregler for at undgå sårruptur, samt risiko for udvikling af hypertrofiske/atrofiske ar keloider Selvstudier instruktionsb mesterlære i Selvstudier mesterlære i /eller s evaluering /eller s evaluering 18

19 I løbet af opholdet på Plastikkirurgisk Afdeling forventes det, at den uddannelsessøgende udfører 3 opgaver, gerne med en audiovisuel præsentation. Emnerne kan f.eks. være sårbehandling, fuldhudstransplantation, delhudstransplantation, suturteknik, arkorrektion. En samling af 8-10 forskellige patientforløb den uddannelsessøgende har været med til (selvstændigt eller som assistent). Behandlingsprincipper alternativer kan diskuteres. Godkendelse af opgaverne med tilhørende kompetancer for alle 7 roller vil være med til at danne grundlag for den videre beslutning om den uddannelsessøgende er egnet til en hoveduddannelse i grundspecialet plastikkirurgi. SUPPLERENDE PLASTIKKIRURGISKE MÅL, LÆRINGS- OG EVALUERINGSMETODER AKH Plastikkirurgisk afd. Z Fra Til Færdighed Læres ved Evaluering Revidere et sår med fjernelse af nekroser Klinisk arbejde ved Lav en audiovisuel hypertrofiske granulationer vurdere sårets operation, ambulatorium præsentation med egnethed til transplantation. stuelægefunktion egne illustrationer af emnet: Sårbehandling delhudstransplantation. Opgave 1 Ordinere redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter vurdere økonomien i behandlingen. Kunne tage et delhudstransplantat med: Dermatom Transplantationsknive Mesh et transplantat forklare brug af meshet hud frimærketransplantater. Redegøre for transplantatindheling håndtere infektioner, haematomer serøse/purulente ansamlinger. Vælge egnede donorsteder redegøre for principper ved ophelingen donorstedsmodningen Studie af prislister tidsforbrug. Tværfaglig diskussion. Klinisk arbejde ved operation. Selvstudie. Klinisk arbejde ved operation, ambulatorium stuelægefunktion Klinisk arbejde ved operation, ambulatorium stuelægefunktion Checkliste. 19

20 Vejlede patienten om hensigtsmæssig transplantatpleje forventet udvikling i transplanat donorsted. Sy et sår med faciesuturer subcutane suturer hudsuturer o enkeltknuder o fortløbende o dermale tilbagesting o hjørnesuturer o fortløbende intradermale suturer. Redegøre for suturvalg. Materiale, charriere nåletyper Ordinere, udføre begrunde hensigtsmæssigt tidspunkt for suturfjernelse. Instruere patienten om forholdsregler for at undgå sårruptur, udvikling af hypertrofiske/atrofiske ar keloider Kunne udføre simple arkorrektioner med Z W plastikker, redegøre for principperne. Kunne redegøre for betydningen af collagenase reaktioner Instruktionsb klinisk arbejde Operativ træning. Kliniske diskussioner, kataler Klinik. Klinik. Klinik. Selvstændig operation Litteraturstudier, instruktionsb klinik Lav en overbevisende fremstilling af emnet: Suturteknik arkorrektion Opgave 2 Checkliste Kunne angive de forskellige typer lapper forstå de tilgrundlæggende principper. Rotation, transposition, Random lap, axiale lap Muskel hud lapper Faciocutane lapper Fri lap Kunne redegøre for anvendelse af o Fuldhud Composit graft Brusktransplantater Nervetransplatat Fedttransplantat Klinisk arbejde ved operation, ambulatorium stuelægefunktion Klinisk arbejde ved operationsassistence. litteraturstudier Lav en samling af 10 forskellige patientforløb, du har været med til (egne eller som assistent). Diskuter behandlingsprincipper alternativer. Opgave 3 Godkendelse af de tre opgaver med tilhørende kompetencer for alle 7 roller vil danne grundlag for afdelingens beslutning om du er egnet til en hoveduddannelse i plastikkirurgi. 20

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS Plastikkirurgisk afdeling Z Aalborg Sygehus 2009 1 Indledning Introduktionsuddannelse i plastikkirurgi

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Plastik- Rekonstruktionskirurgi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Det plastikkirurgiske

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Februar 2004 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål rammer... 4 1.1. Formål 4 1.2. Overordnede rammer

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Thoraxkirurgisk Afdeling T Århus Universitetshospital, Skejby og Thoraxkirurgisk Afdeling T Odense Universitetshospital udarbejdet af uddannelsesansvarlig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

1. INDLEDNING...4 2. UDDANNELSESFORLØB...5

1. INDLEDNING...4 2. UDDANNELSESFORLØB...5 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd og Thoraxkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI. VED Odense universitetshospital. Århus universitetshospital Vejle Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI. VED Odense universitetshospital. Århus universitetshospital Vejle Sygehus UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED Odense universitetshospital Århus universitetshospital Vejle Sygehus 2010 1 Indledning...4 Uddannelsesforløbet...4 Odense Universitetshospital...6

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord Side 1 Uddannelsesprram for ntroduktionsuddannelse i KLNSK ONKOLOG Region Nord Onkolisk afdeling, Århus Sygehus Onkolisk afdeling, Aalborg Sygehus Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere